Profil osobnosti

Foto: Vladimír Zvara Zdroj: Archív Hudobného centra

Vladimír Zvara

3. 7. 1969 Bratislava

muzikológia, editor, hudobná dramaturgia
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1987 – 1992
Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe (hudobná veda a estetika)
1992 – 1998
doktorandské štúdium na Ústave hudobnej vedy SAV, študijné pobyty v Bazileji, Bayreuthe a Viedni
1995 – 1998
externý pedagóg na Univerzite v Bayreuthe (semináre o dejinách českej, slovenskej a ruskej opery)
1996 – 2007
dramaturg Opery Slovenského národného divadla
1998 – 1999
externý pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (prednášky o dejinách hudobnej estetiky)
1998 – 2001
vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV (od 2000 ako zástupca riaditeľa)
od 2002
pedagóg na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave (dejiny opery, dejiny hudby 19. a 20. storočia, hudobná estetika), od 2005 docent, od 2007 vedúci katedry
2008
prémia Literárneho fondu za dramaturgickú činnosť

V oblasti výskumu sa zameriava na hudobné divadlo a slovenskú opernú tvorbu.

Je autor dvoch samostatných knižných titulov Ján Cikker: Vzkriesenie. Genéza, osudy a interpretácia operného diela (2000) a Opera na rozhraní. Pohľady na vývoj hudobného divadla v období moderny (2004).

Koncipoval tiež heslá do slovníkov a encyklopédií The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, Knaurs Großer Opernführer, Lexikon der Oper (Komponisten – Werke – Interpreten – Sachbegriffe), 100 slovenských skladateľov, publicistických príspevkov v časopisoch, rozhlase a bulletinoch Slovenského národného divadla.

Je členom viacerých odborných komisií, redakcií a rád (od 2000 člen grantových komisií na Ministerstve kultúry SR, od 2004 časopis acta.musicologica.cz, od 2007 Hudobný život, od 2008 Studia musicologica, Brno, od 2012 člen vedeckej rady Hudobného múzea a ďalšie).

Bibliografia

 • -illa-: Vladimír Zvara: Vzkriesenie. Genéza, osudy a interpretácia operného diela
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 1, s. 145 – 147
 • Miesto pre- Vladimíra Zvaru dramaturga Opery SND
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 5, s. 8 – 9
 • as: Miniprofil HŽ: Vladimír Zvara – hudobný historik
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 10, s. 4 – 5
 • Personálna bibliografia
 • Martin Bendik: Ak je v divadle debata, má to vždy zmysel
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 5, s. 8
 • Knižné monografie
 • Opera na rozhraní. Pohľady na vývoj hudobného divadla v období moderny
  2004 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2004
  (75 s., 1. vyd.)
 • Ján Cikker: Vzkriesenie. Genéza, osudy a interpretácia operného diela
  Auferstehung. Entstehung, Wirkung und Interpretation der Oper
  2000 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2000
  (342 s., 1. vyd.)
 • Ján Cikker: Vzkriesenie
  1998 Bratislava 1998
  (278 s., s. n.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Bohlman, Andrea F. – Motyčka, Peter – Zagorski, Marcus – Zvara, Vladimír: Music and Cultural Opposition
  2018 In: http://cultural-opposition.eu/wp-content/uploads/2018/12/courage_handbook_full-pdf.pdf
  The handbook of COURAGE: cultural opposition and its heritage in Eastern Europe, Budapešť 2018, s. 289 – 306
 • Hľadanie zmyslu opery osudy “nemŕtveho” umeleckého druhu v Bratislave
  2015 In: www.musicologica.eu
  Musicologica [elektronický zdroj]. Kajanová, Yvetta (ed.), Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, č. 2
  (nestr., 16 s.)
 • Ermanno Wolf-Ferrari (1876 – 1948)
  2015 Zvara, Vladimír (zost.): Ermanno Wolf-Ferrari (1876 – 1948): Šperky Madony, opera v troch dejstvách v talianskom jazyku, Slovenské národné divadlo, Bratislava 2015, s. 10 – 11, 62 – 63
  (pokr. s. 78 – 79)
 • Auf der Suche nach dem Sinn der Oper die "untote" Kunstgattung in der Stadt Bratislava
  2015 Musiktheater in Raum und Zeit. Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert = Hudobné divadlo v priestore a čase. Príspevky k dejinám divadelnej praxe v strednej Európe v 19. a 20. storočí, Bratislava 2015, s. 219 – 242
 • Šperky Madony, libreto Ermanno Wolf-Ferrari
  2015 Ermanno Wolf-Ferrari (1876 – 1948): Šperky Madony, opera v troch dejstvách v talianskom jazyku, Bratislava 2015, s. 26 – 44
  (preklad Vladimír Zvara)
 • Theater als Ort, an dem die Polis sich austauscht
  2015 Peter Konwitschny: “Mensch, Mensch, Mensch!”. Oper als Zentrum der Gegenwart, Weitra 2015, s. 228 – 229
  (Verlag Bibliothek der Provinz)
 • Žiť stojí za to
  2015 Leoš Janáček: Vec Makropulos, opera v troch dejstvách v českom jazyku, Slovenské národné divadlo, Bratislava 2015, s. 13 – 15
 • Dostojewski, Janáček und wir – eine Begegnung im “Toten Haus”
  2015 Peter Konwitschny: “Mensch, Mensch, Mensch!”. Oper als Zentrum der Gegenwart, Weitra 2015, s. 464 – 466
  (Verlag Bibliothek der Provinz)
 • Muzikológ Jozef Kresánek a slovenská hudobná moderna
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 183 – 190
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • ’Slovakness’ in music – a (now concluded)
  2015 Nationalism in Music in the Totalitarian State (1945 – 1989). Abstracts. Held in January 24 – 25 2015, Budapest, Archives and Research Group for 20th – 21st Century Hungarian Music, Institute of Musicology, Research Centre for the Humanities, Budapešť 2015, s. 41
  (s. n., Hungarian Academy of Sciences)
 • Prečo Bohéma = Warum La Boheme = Why La Boheme
  2014 Bohéma = La Boheme, Slovenské národné divadlo, Bratislava 2014, s. 14 – 15
  (pokr. s. 58 – 60, 94 – 96)
 • Realität und Geheimnis
  Bemerkungen zu Janáčeks “Jenůfa”
  2014 Janáček, Leoš: Jenůfa. Ihre Stieftocher. Opernhaus Graz, Graz 2014, s. 32 – 36
 • Bedingter Universalismus der Musikwissenschaftler Jozef Kresánek und “die slowakische Moderne”
  2014 Štefková, Markéta (ed.): Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek), Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava 2014, s. 223 – 233
  (Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Koncepcie hudobného myslenia v európskej hudobnej vede 20. storočia (pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Kresánka), Bratislava, 21. – 22. októbra 2013)
 • Komödie und Rhythmus Wechselbeziehungen zwischen Aufführungspraxis und Werkkonzepten
  2014 Blickpunkt Bühne. Musiktheater in Deutschland von 1900 bis 1950, Kolín 2014, s. 143 – 154
  (Verlag Dohr)
 • Komédia a rytmus aspekty súvislostí medzi kompozičnou a inscenačnou praxou v hudobnom divadle 20. storočia
  2014 Hudba – Integrácie – Interpretácie 17. Music – Integration – Interpretation 17. Vereš, Jozef (ed.) a kol., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2014, s. 55 – 102
 • Leoš Janáček and the “Slavic catharsis”
  2012 International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Záhreb roč. 43, 2012, č. 1, s. 23 – 34
  (Muzikološki zavod, Muzička akademija (The University of Zagreb Music Academy)
 • Cikkerov Mister Scrooge: “Doba a miesto môžu byť aktualizované”
  2012 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 38, 2012, č. 1, s. 13 – 32
 • Musik und Musiktheater in Pressburg/Pozsony/Bratislava vor und nach dem Ersten Weltkrieg
  2012 Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti [elektronický zdroj], Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2012, s. 27 – 42
  (CD-ROM)
 • Musik und Wirklichkeit: Bohuslav Martinů und sein Doppelkonzert
  2012 Meisterwerke des 20. Jahrhunderts. Wiener Staatsoper, Viedeň 2012, s. 51 – 55
 • Dostojewski, Janáček und wir – eine Begegnung im “toten Haus”
  2011 Aus einem Totenhaus. Opernhaus, Zürich 2011, s. 6 – 9
 • Konzepte des Nationalen in der Musik und Musikwissenschaft im 20. Jahrhundert
  2011 Cesty hudobnej vedy v strednej Európe. Medzinárodné sympózium pri príležitosti 90. výročia Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 15. – 16. septembra 2011, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 11 – 12
 • Der Adler ist tot. Anmerkungen zur Wirkungsgeschichte von Aus einem Totenhaus
  2011 Leoš Janáček: Aus einem Totenhaus. Wiener Staatsoper, Viedeň 2011, s. 77 – 83
 • Ein Operntext von besonderer Art
  2011 Leoš Janáček: Aus einem Totenhaus. Wiener Staatsoper, Viedeň 2011, s. 41 – 46
 • Stravinského Lišiak ako hra modelov
  2011 Prezentácie – Konfrontácie 2011. Zborník z muzikologického seminára usporiadaného Katedrou hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave, 9. – 10. marca 2011, Janka Kubandová (ed.), Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2011, s. 161 – 178
 • Marginálie k premenám “slovenskosti” v slovenskej hudbe
  2011 Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 31 – 48
 • Aus einem Totenhaus
  Opernhaus
  2011 Zürich 2011, s. 57 – 71
 • Suchoňovské mýty
  2010 Jaromír Havlík (ed.): Miloslav Kabeláč (1908 – 1979) – Eugen Suchoň (1908 – 1993). Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference ke 100. výročí narození, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2010, s. 62 – 72
 • Výboje a návraty – Richard Strauss
  2010 Hrčková, Naďa a kol.: Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia, Ikar, Bratislava 2010, s. 246 – 260
  (464 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Uctievaný a zavrhovaný – Richard Wagner
  2010 Hrčková, Naďa a kol.: Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia, Ikar, Bratislava 2010, s. 186 – 199
  (464 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Komédie modelov – poznámky k hudobnému divadlu Igora Stravinského
  2009 Hudební věda, Etnologický ústav AV ČR, Praha roč. 46, 2009, č. 1 – 2, s. 149 – 176
 • Opera ako tvorba a prevádzka / Oper als Kunst und Betrieb
  Na príkladoch z dejín Slovenského národného divadla / Anhand von Beispielen aus der Geschichte des Slowakischen Nationaltheaters
  2009 Hudobné divadlo v priestore a čase. K dejinám divadelnej praxe v strednej Európe v 19. a 20. storočí / Musiktheater in Raum und Zeit. Zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2009, s. 24 – 25
  (Medzinárodné sympózium, Bratislava, 10. – 11. septembra 2009)
 • Comedy of Models. Comments on Igor Stravinsky´s Music Theatre
  2009 Gunhild Oberzaucher-Schüller (ed.): Movimento et Volumina. Vorträge des Salzburger Symposions aus Anlass der 125. Wiederkehr des Geburtstages von Igor Strawinsky, Salzburg 2009
 • Suchoňovské mýty
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 153 – 165
 • Návraty k Suchoňovej Krútňave
  2009 In: e-slovak.sk/zborniky/
  Studia Academica Slovaca 38. Prednášky XLV. Letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 335 – 349
 • “Slawische Katharsis” revisited
  2009 Hrčková, Naďa (ed.): “Melos” a “Étos”: včera, dnes,... zajtra? / “Melos” und ”Ethos”: gestern, heute,... morgen?. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2009, Bratislava, 10. – 12. novembra 2009, Hudobné centrum, Orman, Bratislava 2009, s. 19 – 22
 • Hudba a hudobné divadlo v Bratislave pred prvou svetovou vojnou a po nej
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 69 – 86
  (278 s., 1. vyd.)
 • František Hrabal: V kontextu tvorby
  2008 Hudební věda, Etnologický ústav AV ČR, Praha roč. 45, 2008, č. 3 – 4, s. 381 – 383
 • Laslavíková, Jana – Zvara, Vladimír: “Naše publikum nerozbíja poháre od šampanského”. Poznámky k dejinám Mestského divadla v Prešporku v rokoch 1886 – 1920
  2008 Prezentácie – Konfrontácie 2008. Zborník z medzinárodnej konferencie, 16. – 17. mája 2008 v Bratislave, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave, Blahynka, Miloslav – Štefková, Markéta (ed.), Divis-Slovakia, Bratislava 2008, s. 25 – 37
 • Predslov
  2008 Fuják, Július: Hudobné korela(k)tivity. Výber štúdií a článkov (nielen) o hudobno-intermediálnej semióze z rokov 2002 – 2008, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2008, s. 7 – 8
 • Er hat den “Eisernen Vorhang” gelüftet. Nachdenken über Ján Cikkers Opern und ihre Wirkung
  2008 Musiktheater der Gegenwart. Text und Komposition, Rezeption und Kanonbildung, Müller-Speiser, Salzburg 2008, s. 585 – 603
 • Komödie nach Modell von Pétrouchka zu Mavra
  2007 Movimento et Volumina, Universität Salzburg, Salzburg 2007, s. 12
 • Burlas v opere (Burlas in the Opera, Burlas in der Oper)
  2007 Zvara, Vladimír (zost.): Martin Burlas (1955): Kóma, Slovenské národné divadlo, Bratislava 2007, s. 4 – 5
  (pokr. s. 30 – 31, 38 – 39, programový bulletin, 1. vyd.)
 • Ján Cikker und Fritz Oeser: zur Geschichte einer verschwiegenen künstlerischen Zusammenarbeit
  2006 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2006, s. 87 – 98
 • Arnold Schönberg: Styl a idea
  2005 Hudební věda, Etnologický ústav AV ČR, Praha roč. 42, 2005, č. 1, s. 93 – 95
 • Hudobné divadlo Petra Konwitschného
  2005 Zvara, Vladimír (zost.): Piotr Iľjič Čajkovskij: Eugen Onegin, Slovenské národné divadlo, Bratislava 2005, s. 18 – 21, 19 – 23
  (s. 48 – 52)
 • Paul Hindemiths “Cardillac” zwischen Expressionismus und deutscher Händelrenaissance
  2004 Hudební věda, Etnologický ústav AV ČR, Praha roč. 41, 2004, č. 1 – 2, s. 95 – 106
 • Ján Cikker a Fritz Oeser – aspekty tvorivej spolupráce
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 4, s. 503 – 512
 • Commedia dell´arte a vývin hudobného divadla v prvej tretine 20. storočia
  2004 Helena Spurná (ed.): Hudební divadlo jako výzva. Interdisciplinární texty, Národní divadlo, Praha 2004, s. 194 – 217
 • Realismus und nationale Mythen. Eugen Suchoňs Oper Krútňava im Wandel des nationalen Selbstverständnisses der Slowaken
  2003 Csobádi, Peter – Gruber, Gernot – Kühnel, Jürgen – Müller, Ulrich – Panagl, Oswald – Spechtler, Franz Viktor (ed.): Politische Mythen und nationale Identitäten im (Musik-) Theater. Bd. 2. Vorträge und Gespräche des Salzburger Symposions 2001, Müller-Speiser, Salzburg 2003, s. 766 – 780
 • Popoluška v opere (Das Aschenbrödel in der Oper, Cinderella goes opera)
  2003 Gioacchino Rossini: Popoluška (La Cenerentola. Aschenbrödel), Slovenské národné divadlo, Bratislava 2003, s. 6 – 11
  (pokr. s. 34 – 38)
 • Moderné rozprávky (Moderne Märchen, Modern fairy tales)
  2003 Béla Bartók (1881 – 1945): Drevený princ. Hrad kniežaťa Modrofúza, Slovenské národné divadlo, Bratislava 2003, s. 8 – 10
  (pokr. s. 54 – 57, 66 – 68)
 • Alexander Moyzes (1906 – 1984)
  2003 Zeljenka, Ilja: Rozhovory s Alexandrom Moyzesom, Scriptorium Musicum, Bratislava 2003, s. 90 – 95
 • Komische Oper nach der Jahrhundertwende
  2002 Siegfried Mauser (ed.): Musiktheater im 20. Jahrhundert, Laaber 2002, s. 111 – 117
  (Handbuch der musikalischen Gattungen, zv. 14)
 • Commedia dell'arte a vývin hudobného divadla v prvej tretine 20. storočia
  2002 Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2002, s. 147 – 161
  (Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy, Bratislava, Stimul, 2001, s. 107 – 130)
 • Politická rozprávka medzi romantizmom a modernou
  A political fable between romanticism and modernism. Politisches Märchen zwischen Romantik und Moderne
  2002 Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844 – 1908): Zlatý kohútik, Slovenské národné divadlo, Bratislava 2002, s. 5 – 13, 25 – 29
  (pokr. s. 32 – 37)
 • Realizmus a národné mýty v Suchoňovej Krútňave
  2002 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2002, s. 169 – 184
 • Kresánek, Jozef [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 13, MacMillan, London 2001, s. 900
 • Kardoš, Dezider [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 13, MacMillan, London 2001, s. 374
 • Figuš-Bystrý, Viliam [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 8, MacMillan, London 2001, s. 793
 • Zimmer, Ján [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 27, MacMillan, London 2001, s. 834 – 835
 • Burlas, Ladislav [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 4, MacMillan, London 2001, s. 631 – 632
 • Ferenczy, Oto [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 8, MacMillan, London 2001, s. 679
 • Cikker, Ján [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 5, MacMillan, London 2001, s. 845 – 847
 • Očenáš, Andrej [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 18, MacMillan, London 2001, s. 310 – 311
 • Schneider-Trnavský, Mikuláš [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 22, MacMillan, London 2001, s. 561 – 562
 • Cikkerov skladateľský odkaz
  2001 Bárdiová, Marianna – Blahynka, Miloslav – Zvara, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie. Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera, Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava 2001, s. 16 – 24
 • Hrušovský, Ivan [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 11, MacMillan, London 2001, s. 780 – 781
 • Moyzes, Alexander [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 15, MacMillan, London 2001, s. 254
 • Moyzes, Mikuláš [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 15, MacMillan, London 2001, s. 254 – 255
 • Werk und Kommentar – zur Interpretation eigener Werke bei Strauss und Hofmannsthal
  2001 Edelmann, Bernd – Lodes, Birgit – Schlötterer, Reinhold (ed.): Richard Strauss und die Moderne. Bericht über das Internationale Symposium (München, 21. bis 23. Juli 1999, Henschel Verlag, Berlin 2001, s. 139 – 151
  (Veröffentlichungen der Richard-Strauss-Gesellschaft. Zv. 17)
 • Dibák, Igor [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 7, MacMillan, London 2001, s. 297
 • Holoubek, Ladislav [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 11, MacMillan, London 2001, s. 646 – 647
 • Dibák, Igor [Heslo]
  2001 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Bd. 5, Bärenreiter, Kassel 2001, s. 975 – 977
 • Pospíšil, Juraj [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 20, MacMillan, London 2001, s. 208
 • Kafenda, Frico [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 13, MacMillan, London 2001, s. 306
 • Hamlet na opernej scéne (Hamlet on the opera stage, Hamlet auf der Opernbühne)
  2000 Ambroise Thomas (1811 – 1896): Hamlet, Slovenské národné divadlo, Bratislava 2000, s. 8 – 16, 22 – 27
  (pokr. s. 30 – 36)
 • Burlas, Ladislav [Heslo]
  2000 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Bd. 3, Bärenreiter, Kassel 2000, s. 1307 – 1309
 • Leoš Janáček: Jenůfa
  1999 Knaurs Grosser Opernführer, Droemer Knaur, München 1999, s. 299 – 301
 • Krútňava po päťdesiatich rokoch (“Katrena” nach fünfzig Jahren)
  1999 Zvara, Vladimír (zost.): Eugen Suchoň: Krútňava, Slovenské národné divadlo, Bratislava 1999, s. 8 – 12, 13 – 18
  (31 s., 1. vyd.)
 • Richard Strauss: Die Frau ohne Schatten
  1999 Knaurs Grosser Opernführer, Droemer Knaur, München 1999, s. 648 – 650
 • Leoš Janáček: Die Ausflüge des Herrn Brouček
  1999 Knaurs Grosser Opernführer, Droemer Knaur, München 1999, s. 302 – 303
 • Giacomo Puccini: Tosca
  1999 Knaurs Grosser Opernführer, Droemer Knaur, München 1999, s. 511 – 514
 • Leoš Janáček: Das schlaue Füchslein
  1999 Knaurs Grosser Opernführer, Droemer Knaur, München 1999, s. 306 – 308
 • Carl Orff: Der Mond
  1999 Knaurs Grosser Opernführer, Droemer Knaur, München 1999, s. 461 – 462
 • Leoš Janáček: Aus einem toten Haus
  1999 Knaurs Grosser Opernführer, Droemer Knaur, München 1999, s. 311 – 312
 • Bedřich Smetana: Dalibor
  1999 Knaurs Grosser Opernführer, Droemer Knaur, München 1999, s. 619 – 620
 • Bedřich Smetana: Zwei Witwen
  1999 Knaurs Grosser Opernführer, Droemer Knaur, München 1999, s. 621 – 622
 • Bella, Ján Levoslav [Heslo]
  1999 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Bd. 10, Bärenreiter, Kassel 1999, s. 988 – 994
 • Opery Jána Cikkera v zahraničí
  1999 Bárdiová, Marianna (ed.): Mr. Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera. Zborník zo seminára konaného pri príležitosti premiéry inscenácie opery Mr. Scrooge v Štátnej opere v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1999, s. 36 – 39
 • Leoš Janáček: Katja Kabanova
  1999 Knaurs Grosser Opernführer, Droemer Knaur, München 1999, s. 304 – 305
 • Mozart a jeho Únos zo Serailu – Mozart a dnešok
  (Mozart und “Die Entführung aus dem Serail” – Mozart und die Gegenwart)
  1999 Wolfgang Amadeus Mozart: Únos zo Serailu, Slovenské národné divadlo, Bratislava 1999, s. 9 – 18, 24 – 33
 • Zoltán Kodály: Háry János
  1999 Knaurs Grosser Opernführer, Droemer Knaur, München 1999, s. 317 – 319
 • Burlas, Ladislav [Heslo]
  1998 Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 59 – 62
 • Pospíšil, Juraj [Heslo]
  1998 Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 230 – 232
 • Kresánek, Jozef [Heslo]
  1998 Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 158 – 162
 • Hrušovský, Ivan [Heslo]
  1998 Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 125 – 131
 • Drei exemplarische Werke der slowakischen Oper im 20. Jahrhundert
  1998 Hrčková, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava 1998, s. 179 – 186
 • Kardoš, Dezider [Heslo]
  1998 Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 140 – 144
 • The operatic work of Ján Cikker in the light of its European contexts
  1998 Slovak Theatre, Národné divadelné centrum, Bratislava 1998, s. 55 – 58
 • Moyzes, Alexander [Heslo]
  1998 Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 198 – 205
 • Moyzes, Mikuláš [Heslo]
  1998 Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 205 – 208
 • Slovenská operná tvorba 20. storočia – na príklade troch diel
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 23, 1997, č. 3 – 4, s. 253 – 258
 • Opery Jána Cikkera v zahraničí (The operas of Jan Cikker abroad)
  1997 Zvara, Vladimír (zost.): Ján Cikker: Mister Scrooge, Slovenské národné divadlo, Bratislava 1997, s. 12 – 14
  (1. vyd., programový bulletin)
 • Štefan Hoza – libretista
  1997 Štefan Hoza. Zborník z konferencie v Smižanoch v roku 1996, zost. Oleg Dlouhý, Národné divadelné centrum, Tália-press, Bratislava 1997, s. 87 – 92
 • K dielu
  1996 Zvara, Vladimír (zost.): Ján Cikker: Vzkriesenie, Slovenské národné divadlo, Bratislava 1996, s. 6 – 10
  (1. vyd., programový bulletin)
 • Zum Problem der inneren Handlung in den Operntexten Hugo von Hofmannsthals
  1995 Richard Strauss-Blätter (Wien), Neue Reihe 1995, č. 34, s. 121 – 134
  (resumé v angličtine)
 • K otázke vnútorného deja v Straussovej Ariadne na Naxe
  1995 Hudobné žánre európskej hudobnej kultúry v minulosti a súčasnosti (ich vznik, vývoj a hudobné funkcie). Príspevky z XI. Sympózia mladých muzikológov, 9. – 10. mája 1994, Bratislava, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 1995, s. 46 – 51
 • Zur Dramaturgie von Cikkers Auferstehung
  1994 Miscellanea Musicologica. Sborník Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha roč. XXXIV, 1994, s. 141 – 184
 • Fünf Briefe Fritz Oesers zur Entstehung von Cikkers Auferstehung
  1994 Miscellanea Musicologica. Sborník Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha roč. XXXIV, 1994, s. 185 – 232
 • K záveru Straussovej Ariadny na Naxe
  1994 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 26, 1994, č. 8 – 9, s. 250 – 256
 • K dramaturgii Cikkerovej opery Vzkriesenie
  1994 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 20, 1994, č. 1, s. 11 – 32
 • Príznačné motívy v Smetanovom Daliborovi
  1992 Hudební věda, Etnologický ústav AV ČR, Praha roč. 29, 1992, č. 4, s. 316 – 326
  (resumé v nemčine)
 • Editorská činnosť
 • Zvara, Vladimír (zost.): Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti (K 588)
  2016 Slovenské národné divadlo, Bratislava 2016
  (1. vyd., programový bulletin)
 • Zagorski, Marcus – Zvara, Vladimír (ed.): Musicologica Istropolitana XII
  Paths of Musicology in Central Europe = Wege der Musikwissenschaft in Mitteleuropa. Cesty hudobnej vedy v strednej Europe. Ročenka Katedry hudobnej vedy
  2016 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2016
  (266 s., 1. vyd.)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Ermanno Wolf-Ferrari (1876 – 1948): Šperky Madony, opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
  2015 Slovenské národné divadlo, Bratislava 2015
  (96 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Leoš Janáček: Vec Makropulos, opera v troch dejstvách v českom jazyku
  2015 Slovenské národné múzeum, Bratislava 2015
  (119 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Zvara, Vladimír (ed.): Musiktheater in Raum und Zeit Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert
  2015 Bratislava 2015
  (269 s., 1. vyd.)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Leoš Janáček: Jenůfa 2013/2014
  Opernhaus Graz
  2014 Graz 2014
  (63 s., 1. vyd.)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Giacomo Puccini (1858 – 1924): Bohéma = La Bohème
  Bulletin k inscenácii opery Giacoma Pucciniho Bohéma
  2014 Slovenské národné divadlo, Bratislava 2014
  (123 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Leoš Janáček (1854 – 1928): Aus einem Totenhaus
  Wiener Staatsoper
  2011 Viedeň 2011
  (1. vyd., programový bulletin)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Martin Burlas (1955): Kóma
  2007 Slovenské národné divadlo, Bratislava 2007
  (1. vyd., programový bulletin)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Piotr Iľjič Čajkovskij (1840 – 1893): Eugen Onegin
  2005 Slovenské národné divadlo, Bratislava 2005
  (1. vyd., programový bulletin)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Gaetano Donizetti (1797 – 1848): Dcéra pluku
  2004 Slovenské národné divadlo, Bratislava 2004
  (29 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Arnold Schönberg (1874 – 1951): Očakávanie
  2002 Slovenské národné divadlo, Bratislava 2002
  (36 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov (1844 – 1908): Zlatý kohútik
  2002 Slovenské národné divadlo, Bratislava 2002
  (39 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Zvara, Vladimír – Smolík, Pavol (zost.): Opera Slovenského národného divadla. Sezóna 2002/2003
  2002 Slovenské národné divadlo, Bratislava 2002
  (48 s., 1. vyd.)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Terrence McNally (1938): Majstrovská lekcia Marie Callas
  2002 Slovenské národné divadlo, Bratislava 2002
  (19 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Bárdiová, Marianna – Blahynka, Miloslav – Zvara, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie
  Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera
  2001 Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava 2001
  (44 s., 1. vyd.)
 • Zvara, Vladimír (ed.): Ján Cikker: Vzkriesenie
  2001 Bratislava 2001
  (2 CD)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Giuseppe Verdi (1813 – 1901): Luisa Miller
  2001 Slovenské národné divadlo, Bratislava 2001
  (48 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Eugen Suchoň (1908 – 1993): Krútňava
  1999 Slovenské národné divadlo, Bratislava 1999
  (31 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Opera Slovenského národného divadla sezóna 1999/2000
  1999 ARM 333, Bratislava 1999
  (24 s., 1. vyd.)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Únos zo Serailu
  1999 Slovenské národné divadlo, Bratislava 1999
  (34 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Ján Cikker: Mister Scrooge
  1997 Slovenské národné divadlo, Bratislava 1997
  (1. vyd., programový bulletin)
 • Zvara, Vladimír (zost.): Ján Cikker: Vzkriesenie
  1996 Slovenské národné divadlo, Bratislava 1996
  (1. vyd., programový bulletin)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Na okraj Triptychu
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 3, s. 29
 • Krútňava zjednotenie ľudového so všeľudským
  2016 Epoché 2016 / Nová slovenská hudba, Hudobné centrum, Bratislava 2016, s. 176 – 178
  (1. vyd., programový bulletin)
 • Così fan tutte a čo bolo potom
  2016 Ofúkaná, Katarína – Zvara, Vladimír (zost.): Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti (K 588), Slovenské národné divadlo, Bratislava 2016, s. 21 – 23
  (1. vyd., programový bulletin)
 • Fenomén Boris Turza
  2015 Hudobný život, Bratislava roč. 47, 2015, č. 1 – 2, s. 32 – 33
 • Profesor Chalupka sedemdesiatročný
  2015 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 41, 2015, č. 2, s. 105 – 106
 • Konwitschny sa vracia
  2014 Portál Slovenského národného divadla, december 2013 – január 2014, Slovenské národné divadlo, Bratislava 2014, s. 20
 • Za Alexandrou Braxatorisovou
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 4, s. 5
 • Sergej Kopčák
  2012 Sergej Kopčák: Posledné slová, Hudobné centrum, Bratislava 2012, s. 4 – 6
  (poznámky k CD)
 • Wien Modern medzi klasikou a punkom
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 1 – 2, s. 37
 • Ján Cikker: slovenský a svetový
  2011 Pravda, Bratislava roč. 21, 2011, č. 188, s. 34 – 35
 • Noblesa Krištáľového plesu SND
  2011 SME, Bratislava 2011, č. 48, s. 7
 • V SND ide o veľa
  2010 SME, Bratislava 2010, č. 63, s. 27
 • BHS: otvorený svet hudby
  2009 Žurnál, Bratislava roč. III, 2009, č. 47, s. 42
  (Bratislavské hudobné slávnosti)
 • Polčas rozpadu v SND
  2009 Žurnál, Bratislava roč. III, 2009, č. 36, s. 42 – 43
  (Slovenské národné divadlo)
 • Pražskí Židia vo viedenskej fabrike
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 7 – 8, s. 42
 • Suchoňovské mýty
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 1 – 2, s. 10 – 12
  (Príloha Eugen Suchoň storočnica)
 • Bregenz. Karol V. i James Bond...
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 9, s. 25
 • kol.: Krútňava včera a dnes
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 8, s. 9 – 10, 13 – 15
 • Skrytým okom – fotografka Hiltraud Peterová po stopách režiséra Petra Konwitschného
  2008 Scéna Slovenského národného divadla, Bratislava roč. 2, 2008, č. 3, s. 1 – 11
 • Suchoň si prívlastky nezaslúži
  2008 Pravda. Príloha Kumšt, Bratislava roč. 18, 2008, č. 114, s. 1
 • V opere SND dnes straší démon rutiny a približnosti
  2008 SME. Príloha Kultúra, Bratislava 2008, č. 90, s. 21 – 22
 • Sokolské tance
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 4, s. 23
 • kol.: Opera ako divadelný druh – operní kritici, teoretici a dramaturgovia
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 11, s. 8 – 11
 • Strauss a Hofmannsthal, hĺbka skrytá na povrchu
  2007 Slovenské národné divadlo, Bratislava 2007, s. 15 – 18
  (Richard Strauss: Ariadna na Naxe)
 • Kurzíva... Vlada Zvaru
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 11 – 12, s. 3
 • Komu patrí opera
  2006 Pravda. Príloha Kumšt, Bratislava roč. 16, 2006, č. 277, s. 2 – 3
 • Trubadúr inak
  2006 – 2007 Scéna Slovenského národného divadla, Bratislava roč. 1, 2006 – 2007, č. 5, s. 16 – 17
 • Sokolské cvičenia a tance v A4
  2006 SME. Príloha Kultúra, Bratislava 2006, č. 29, s. 11
 • Schopenhauer ako opera
  2005 Knihy a spoločnosť, Bratislava roč. 2, 2005, č. 4, s. 11
 • Zvara, Vladimír – Bršlík, Pavol: Pavol Bršlík – tenor
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 5, s. 11, 18
 • Maestro Puccini – posledný veľký operný tvorca?
  2003 Domino fórum, Bratislava roč. 12, 2003, č. 52 – 53, s. 40
 • Opera pre nový Berlín
  V hlavnom meste Nemecka hrajú tri veľké operné domy
  2003 Domino fórum, Bratislava roč. 12, 2003, č. 34, s. 21
 • Glassova Satyagraha v Sankt Pöltene
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 1, s. 26 – 27
  (Philipp Glass – americký skladateľ)
 • Živá encyklopédia hudobného divadla
  2001 Tanec, Bratislava roč. 7, 2001, č. 1, s. 24 – 25
  (Javisko, roč. 32, 2000, č. 11, s. 12 – 13)
 • Schnittkeho Faust prvý raz vo Viedni
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 2, s. 22
  (Alfred Schnittke – rusko-nemecký skladateľ)
 • Košutova Ifigénia
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 10, s. 32
  (Michal Košut – český skladateľ)
 • Nonov Prometeo na Wien Modern
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 12, s. 28
  (Luigi Nono – taliansky skladateľ)
 • Ján Cikker (1911 – 1989) – poohliadnutie pri príležitosti desiateho výročia smrti skladateľa
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 1 – 2, s. 4
 • Bregenz
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 9, s. 18 – 19
 • Richard Strauss (1864 – 1949)
  K päťdesiatemu výročiu smrti skladateľa
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 9, s. 30 – 32
 • Marco Polo na opernej scéne
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 6, s. 19
 • Stravinského Osud zhýralca na scéne viedenskej Komornej opery
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 4, s. 24 – 25
 • “In jedem Geschöpf ist ein Funke Gottes”
  Gedenken an Ján Cikker an seinem 10. Todestag am 21. Dezember 1999
  1999 Takte 1999, č. 2, s. 9 – 10
 • Im Strudel des Lebens – Eugen Suchoňs Oper “Katrena” (Krútňava) wurde vor 50 Jahren uraufgeführt
  1999 Takte 1999, č. 2, s. 8 – 9
 • Krásny spev nad priepasťou reality
  1997 Slovenské národné divadlo, Bratislava 1997, s. 10 – 14
  (Giacomo Puccini: Tosca)
 • Správa zo sympózia
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 21, s. 8
 • Vedecké recenzie
 • Cesty hudobnej vedy v strednej Európe
  2013 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 39, 2013, č. 4, s. 314 – 316
 • Opera and nation/Opera és nemzet
  Medzinárodná muzikologická konferencia pri príležitosti dvestoročného jubilea Ferenca Erkela. Budapešť, 28. – 30. 10. 2010
  2011 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 (28), 2011, č. 1, s. 158 – 159
 • Jitka Ludvová a kol.: Hudební divadlo v českých zemích
  2007 Hudební věda, Etnologický ústav AV ČR, Praha roč. 44, 2007, č. 2, s. 185 – 187
 • Hans-Peter Bayerdörfer (ed.): Musiktheater als Herausforderung
  2003 Hudební věda, Etnologický ústav AV ČR, Praha roč. 40, 2003, č. 4, s. 385 – 388
 • Lubomír Spurný: Heinrich Schenker – dávny neznámy
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 1, s. 142 – 144
  (Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2000, 186 s.)
 • Ton de Leeuw: Die Sprache der Musik im 20. Jahrhundert
  Entwicklung, Struckturen, Tendenzen
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 1 – 2, s. 237 – 239
  (Stuttgart, Verlag Freies Geistesleben, 1995)

Fotogaléria

 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009

  Autor: Peter Brenkus


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 11. 2017