• 1987 – 1992

  Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe (hudobná veda a estetika)

 • 1992 – 1998

  doktorandské štúdium na Ústave hudobnej vedy SAV, študijné pobyty v Bazileji, Bayreuthe a Viedni

 • 1995 – 1998

  externý pedagóg na Univerzite v Bayreuthe (semináre o dejinách českej, slovenskej a ruskej opery)

 • 1996 – 2007

  dramaturg Opery Slovenského národného divadla

 • 1998 – 1999

  externý pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (prednášky o dejinách hudobnej estetiky)

 • 1998 – 2001

  vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV (od 2000 ako zástupca riaditeľa)

 • od 2002

  pedagóg na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave (dejiny opery, dejiny hudby 19. a 20. storočia, hudobná estetika), od 2005 docent, od 2007 vedúci katedry

 • 2008

  prémia Literárneho fondu za dramaturgickú činnosť

 • od 2019

  prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

V oblasti výskumu sa zameriava na hudobné divadlo a slovenskú opernú tvorbu.

Je autor dvoch samostatných knižných titulov Ján Cikker: Vzkriesenie. Genéza, osudy a interpretácia operného diela (2000) a Opera na rozhraní. Pohľady na vývoj hudobného divadla v období moderny (2004).

Koncipoval tiež heslá do slovníkov a encyklopédií The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, Knaurs Großer Opernführer, Lexikon der Oper (Komponisten – Werke – Interpreten – Sachbegriffe), 100 slovenských skladateľov, publicistických príspevkov v časopisoch, rozhlase a bulletinoch Slovenského národného divadla.

Je členom viacerých odborných komisií, redakcií a rád (od 2000 člen grantových komisií na Ministerstve kultúry SR, od 2004 časopis acta.musicologica.cz, od 2007 Hudobný život, od 2008 Studia musicologica, Brno, od 2012 člen vedeckej rady Hudobného múzea a ďalšie).

x