• 1976 – 1981

  absolvovala odbor hudobné umenie, hudobnú teóriu a kritiku na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave

 • 1981 – 1991

  Umenovedný ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave neskôr Ústav hudobnej vedy SAV (1991 – 1992) ako odborná pracovníčka, interná ašpirantka, vedecká asistentka, neskôr vedecká pracovníčka

 • 1981 – 1989

  členka Národnej pracovnej skupiny RILM (medzinárodná databáza muzikologickej literatúry so sídlom v New Yorku)

 • 1981 – 2000

  umelecky pôsobila ako moderátorka výchovných koncertov, organizovaných Slovkoncertom – cca 300 koncertov a umeleckých programov SĽUK-u a Tanečného divadla Bralen, spolupracovala s nemeckým umeleckým súborom SLA z Bautzen, v spolupráci so SĽUK-om.

 • 1983

  titul PhDr., v odbore Dejiny a teória umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

 • 1983

  cena za najlepší ženský herecký výkon v súťaži amatérskych divadiel v divadle Pegasník

 • 1985 – 2008

  účastníčka seminárov Matematika a hudba so zahraničnou účasťou, 2002, 2003, 2005 aktívna účasť na seminári KTH HTF VŠMU Prezentácie – Konfrontácie s príspevkami k teórii a dejinám hudobnej analýzy

 • od 1986

  členka SMA (Slovenskej muzikologickej asociácie)

 • 1988

  titul CSc./PhD. na Ústave hudobnej vedy SAV, kandidátska dizertačná práca s názvom Niektoré možnosti využitia výpočtovej techniky v analýze melódie a harmónie

 • 1988 – 1996

  spolupráca s programátorom Mgr. Mariánom Dudekom na pôvodnom softvére na analýzu klasickej harmónie CACH, neskôr Asound pre prostredie MS DOS

 • 1992 – 2008

  pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave (hudobno-teoretické predmety: hudobná teória)

 • 1993 – 1999

  externá pedagogička na Katedre teórie hudby HTF VŠMU v Bratislave

 • 1993 – 2001

  spoluriešiteľka na viacerých grantových projektoch, vedených prof. PhDr. Zuzanou Martinákovou, CSc., týkajúcich sa metód hudobnej analýzy a interpretácie hudby

 • od 1993

  členka Study Group on Computer Aided Research in Musicology ICTM UNESCO

 • 1995 – 2002

  externá pedagogička Katedry hudobnej vedy FF UK v Bratislave (Pedagogická prax)

 • od 2000

  pedagogička na Katedre teórie hudby HTF VŠMU, kde riešila viaceré muzikologické a teoreticko-analytické projekty (Informatizácia hudobného vzdelávania, Hudobné myslenie a hudobný štýl), od 2009 vedúca Katedry teórie hudby HTF VŠMU

 • od 2002

  spolupráca s programátorom Mgr. Milanom Ždímalom na novej verzii programu na analýzu klasickej harmónie pre nové prostredie MS Windows s novým automatizovaným MIDI vstupom

 • od 2005

  spolupráca s doc. Petrom Šidlíkom na štatistických štýlových analýzach

 • 2007

  stretnutie Study Group on Musical Data and Computer Applications (Zürich)

 • 2009

  titul doc., v odbore Hudobné umenie na HTF VŠMU v Bratislave

 • 2010 – 2012

  spolupracovala na rakúsko-slovenskom grantovom projekte Accentus Musicalis v rámci cezhraničnej spolupráce Creating the Future, zameranom na výskum hudby v regióne oboch krajín v období 15. – 18. storočia

 • od 2012

  mimoriadna prof. na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave, 2014 titul prof.

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá základným výskumom v oblasti hudobnej teórie, so zameraním na problematiku hudobnej analýzy, s interdisciplinárnym presahom do ďalších vedných disciplín, ako sú etnomuzikológia a hudobná historiografia.

Je členkou Slovenskej muzikologickej asociácie a členkou Study Group on Computer Aided Research v rámci International Council for Traditional Music UNESCO. Spolupracuje aj so Study Group on Musical Data and Computer Applications v rámci International Musicological Society.
Zúčastnila sa viacerých významných medzinárodných konferencií o progresívnych metódach v hudobnej analýze – v Belfaste, vo Viedni, Zeilerne, Českých Budejoviciach, Trente, Varšave, Berlíne, Tessalonikách a inde, bola pozvaná prednášať na medzinárodné muzikologické konferencie v Kasseli (2002) a v Zürichu (2007) ako aj na pozvané prednášky na univerzitách v Rakúsku (v r. 2003, 2005 na Universität für Musik und darstellende Kunst, Graz, v r. 2009 na Karl-Franzens-Universität, Graz, v r. 2011 na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni), na UKF v Nitre, na AKU v Banskej Bystrici (2002 – 2008), atď.
Publikovala desiatky článkov a muzikologických štúdií doma i v zahraničí v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku.

Scenáre hudobných relácií a podujatí: Hudba a počítač, pásmo hudby a slova pre Rádiomaják, Slovenský rozhlas (január 1983), Dychové nástroje v súhre, scenár výchovného koncertu pre Slovkoncert (1984), História dvoch starých nástrojov, scenár výchovného koncertu pre Slovkoncert (1984), SĽUK – Čertoviny, scenár výchovného koncertu pre Slovkoncert (1993), Tanečné divadlo Bralen, scenár výchovného koncertu pre Slovkoncert (1994).

x