• 1929

  maturita na gymnáziu, neskôr Právnická fakulta UK v Bratislave (1933 doktorát)

 • - Hudobná škola pre Slovensko (H. Svoboda, Anna Kafendová)

 • 1932

  ukončenie Hudobnej a dramatickej akadémie (klavír – Anna Kafendová)

 • 1939

  ukončenie hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (Dobroslav Orel)

 • od 1950

  riaditeľ rektorátnej kancelárie VŠMU

 • 1953

  ukončenie štúdia zborového dirigovania na VŠMU

 • od 1953

  odborný asistent na VŠMU (1957 docent, 1967 profesor), vychoval rad absolventov: Vojtech Adamec, Peter Hradil, Pavol Procházka, Elena Šarayová, Marián Vach a i.

 • 1955 – 1963

  prodekan Hudobnej fakulty VŠMU 

 • 1963 – 1969

  dekan Hudobnej fakulty VŠMU

 • 1969 – 1971

  prorektor VŠMU 

Haluzický ešte ako študent založil na gymnáziu zbor a orchester, v rokoch 1934 – 1936 založil a viedol mužský zbor zložený z ašpirantov dôstojníckej školy v Bratislave. V rokoch 1935 – 1954 dirigoval popredný bratislavský amatérsky zbor ZORA. S týmto zborom naštudoval a premiéroval zborové party diel Eugena Suchoňa (Žalm zeme podkarpatskej), Tibora Freša (Stabat Mater) a Jána Cikkera (Cantus filiorum). Stál pri zrode Komorného súboru VŠMU v Bratislave, spolupracoval so zborom Národného divadla v Bratislave a so zborom SĽUKu. V roku 1962 založil spolu s Jánom Strelcom Bratislavský detský zbor, ktorý viedol ako umelecký vedúci.

Významnú kapitolu v Haluzického umeleckej činnosti tvorí jeho 25-ročné pôsobenie v Speváckom zbore slovenských učiteľov. Do zboru prišiel v roku 1952 ako žiak Jána Strelca a v rokoch 1954 – 1977 bol jeho dirigentom. S týmto zborom absolvoval stovky vystúpení doma i v zahraničí a naštudoval väčšiu časť pôvodného slovenského repertoáru pre mužský zbor. Mnohé z týchto diel nahral pre bývalý Československý rozhlas a Československú televíziu.

„Svojou umeleckou a pedagogickou činnosťou sa veľkou mierou zaslúžil o pozdvihnutie zborového umenia na Slovensku, ktoré i v amatérskej oblasti dosahuje medzinárodnú profesionálnu úroveň.“  (Vladimír Čížik: Slovenskí dirigenti a zbormajstri. OPUS, Bratislava 1986, s. 116-120.)

Okrem pedagogickej a umeleckej práce nemenej významná je jeho činnosť organizátora hudobného života na Slovensku – bol napr. tajomník Hudobného a dramatického spolku pre Slovensko, spoluzakladateľ a dlhoročný tajomník Sekcie koncertných umelcov Zväzu slovenských skladateľov, predseda Poradného zboru pre otázky zborového spevu pri Osvetovom ústave, školiteľ zbormajstrov-amatérov v rámci dlhodobých a krátkodobých kurzov, člen Zväzu slovenských skladateľov a výboru SOZA, člen Slovenskej hudobnej rady a poradných zborov Slov. filharmónie, SĽUK-u, OPUS-u a tiež dlhoročný predseda festivalového výboru BHS.

 

x