• 1947

  absolvoval históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, 1949 absolvoval hudobnú vedu

 • 1951

  titul PhDr. na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, doktorandská práca Slovenská opera po Bellovi

 • od 1955

  pedagóg na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, od 1959 až do dôchodku pedagóg na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave

 • 1968

  hodnosť CSc. za prácu Leoš Janáček a Slovensko (súčasť jeho výskumu česko-slovenských hudobných vzťahov)

V oblasti výskumu sa zameriaval na dejiny hudby, dejiny československých hudobných vzťahov, hudobnú pedagogiku a receptívnu hudobnú výchovu.

Publikačná činnosť Jozefa Tvrdoňa zahŕňa hudobno-teoretické učebné texty a skriptá ako aj popularizačné publikácie, napr. Hudba okolo nás (1962). Je autorom viacerých hudobno-vzdelávacích relácií vysielaných Čs. rozhlasom v Bratislave a televíznych relácií.

x