• 1983

  ukončila štúdium muzikológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, titul PhDr.

 • 1981 – 1990

  tajomníčka drážďanskej pobočky Zväzu skladateľov a muzikológov NDR

 • od 1995

  výskum zabudnutých prenasledovaných hudobníkov v čase národného socializmu (1933 – 1945)

 • 2016

  vychádza kniha Maličká slzička. Nacizmus a jeho ničivé dôsledky v životoch stredoeurópskych hudobníkov (1933 – 1945)

Muzikologička Agata Schindler vyštudovala klavír na konzervatóriu v Košiciach, neskôr hudobnú vedu na FiF UK v Bratislave. Už počas štúdia pôsobila ako redaktorka v časopise Slovenská hudba, ktorý bol po roku 1970 zrušený (resp. zakázaný). Náväzne pracovala vo Zväze slovenských skladateľov ako tajomníčka muzikologickej sekcie vedenej Dr. Ladislovom Mokrým. Rôznymi článkami a recenziami prispievala (pod menom Vlasta Lorberová, Vlasta Adamčiaková a pod preudonymom VLK) pre Slovenskú hudbu, Večerník, Nové slovo, Hudobný život ako i pre české periodiká Hudební rozhledy a Gramorevue. Autorsky pravidelne spolupracovala tiež s rozhlasom a vydavateľstvom Opus.

Od roku 1981 žije v Drážďanoch, kde pôsobila ako tajomníčka drážďanskej pobočky Zväzu skladateľov a muzikológov NDR (Verband der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR) až do zániku tejto inštitúcie v roku 1990. Následne bola činná v Zentrum für verfemte Musik v Dresdner Zentrum für zeitgenössische Musik, vo festivale Dreiklang a v Kulturamt der Stadt Dresden.

Ako muzikologička a autorka sa venuje od roku 1995 (od roku 2003 na voľnej nohe) bádaniu po zabudnutých prenasledovaných hudobníkoch v čase národného socializmu (1933 – 1945). Na túto tému podnikla v Nemecku, Rakúsku, USA, v Izraeli, v Indii ako i v Českej a Slovenskej republike viacero bádateľských ciest, kontaktovala archívy, zúčastnila sa na medzinárodných konferenciách a výsledky bádaní publikovala v odborných časopisoch v rôznych krajinách. Je iniciátorkou a autorkou projektov o prenasledovaných hudobníkoch, ktoré realizovala v kooperácii s Českými kultúrnymi dňami v Drážďanoch, s hudobným festivalom Dreiklang na nemecko-česko-poľskom pohraničí, s Goethe inštitútom v Prahe, so Semperovou operou v Drážďanoch, so Sudetonemeckým inštitútom v Regensburgu, so spolkom Musica Reanimata v Berlíne a s Hudobným festivalom L. van Beethovena v Tepliciach.

Agata Schindler je iniciátorkou a autorkou putovnej výstavy Aktenzeichen‚ Unerwünscht. Dresdner Musikerschicksale und nationalsozialistische Judenverfolgung 1933 – 1945 (Spis „nežiadúci“. Osudy drážďanských hudobníkov a nacionálnosocialistické prenasledovanie Židov 1933 – 1945) ako i autokou rovnomennej publikácie (1999). V roku 2003 vyšla jej ďalšia kniha: Dresdner Liste. Musikstadt Dresden und nationalsozialistische Judenverfolgung 1933 – 1945 und Wort und Bild (Drážďanský zoznam. Hudobné mesto Drážďany a nacionálnosocialistické prenasledovanie Židov 1933 – 1945 v slove a obraze). Jedná sa o prvú nemeckú publikáciu tohoto druhu v súvislosti s hudobnou históriou Drážďan vôbec. Po vyše pol storočia mlčania reflektuje táto práca diela, život a osudy prenasledovaných hudobníkov, muzikológov a kritikov, ktorí pred 1933 úspešne pôsobili v tomto dôležitom hudobnom centre, ale napokon sa stali terčom a obeťami rasového prenasledovania.

Následne prehĺbila Agata Schindler svoje bádania aj na území Slovenska. Z pohľadu dôsledkov politiky národného socializmu na hudobný život Slovenska v rokoch 1939 až 1945 ako prvá spracovala túto časť slovenskej hudobnej histórie, ktorá vyšla ako seriál na pokračovanie v odbornom časopise Hudobný život. Na základe jej príbehu vychádzajúceho z badateľských výsledkov vznikol celovečerný film V tichu (In Silence). Jeho svetová premiéra sa uskutočnila na Medzinárodom filmovom festivale v Karlových Varoch. Film obletel medzičasom všetky najdôležitejšie svetové filmové festivaly.

V roku 2016 jej vyšla v Hudobnom centre v Bratislave v slovenskom a anglickom jazyku Schindlerovej tretia knižná publikácia: Maličká slzička. Nacizmus a jeho ničivé dôsledky v životoch stredoeurópskych hudobníkov (1933 – 1945).

V spolupráci so Semperovou operou v Drážďanoch vznikol Schindlerovej projekt, hudobno-literárny večer Ein Theresienstädter Konzertabend, ktorý bežal v rokoch 2006 – 2012 na rôznych pódiách Nemecka. V rokoch 2017 a 2019 sa uskutočnil v spolupráci so Semperovou operou v Drážďanoch ďalší Schindlerovej projekt, znova literárno-hudobný večer Eine winzige Träne. Projekt vyšiel z knihy Maličká slzička, zazneli v ňom o. i. zabudnuté a novoobjavené diela a piesne takých skladateľov, akými boli zo Slovenska pochádzajúci Karol Elbert alebo Josef Weiss.

Agata Schindler mapuje aktuálne svojími príspevkami hudobný život Drážďan na portáli Opera Slovakia a v časopise Hudobný život.

x