• 1971

  absolutórium Konzervatória v Žiline (hra na akordeóne)

 • 1973 – 1977

  Vysoká hudobná škola Franza Liszta  vo Weimare, SRN (hra na akordeóne)

 • 1980 – 1981

  odborná asistentka – Katedra hudobnej výchovy Pedagogická fakulta v Nitre

 • 1981 – 1988

  odborná asistentka – Katedra hudobnej výchovy Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove

 • 1987 – 1992

  doktorandské štúdium v odbore Teória a dejiny hudby na Univerzite Martina Luthera v Halle/Salle (Nemecko)

 • 1988 – 1991

  riaditeľka Štátnej filharmónie Košice

 • 1991 – 1997

  odborná asistentka – Katedra hudobnej výchovy Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove

 • 1997 – 2000

  odborná asistentka – Katedra hudobnej výchovy Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove

 • 1992 – 2009

  zastupovala krajiny strednej a východnej Európy v prezídiu Európskej asociácie pre hudobnú výchovu, bola národnou koordinátorkou EAS pre Slovensko

 • 1994 – 1997

  vedúca Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove a prodekanka pre zahraničné styky

 • 1997 – 2020

  pôsobenie na Katedre hudobnej výchovy Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, neskôr Katedra hudby Inštitútu hudobnej a výtvarnej výchovy Filozofickej fakulty PU v Prešove

 • 2003 – 2015

  pôsobenie ako mimoriadny profesor na Univerzite v Rzeszówe (Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszówskiego)

 • 2004

  habilitovala na Hudobno-tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave (doc.)

 • 2011

  menovaná profesorkou, inaugurovala na Univerzite v Ostrave v odbore Hudobná teória a pedagogika

Jej vedecko-výskumná a publikačná činnosť sa orientovala na hudobnú pedagogiku, komparatívnu hudobnú pedagogiku, hudobnú estetiku, hudobnú sociológiu. V rokoch 2000 – 2011 pôsobila ako učiteľka kontinuálneho vzdelávania učiteľov hudby ZŠ a ZUŠ na Metodicko-pedagogickom centre r. p. Prešov. Od roku 2012 je v tejto vzdelávacej inštitúcii vo funkcii lektora, garanta vzdelávacích programov a recenzenta.

Pôsobila na všetkých typoch umeleckého školstva: na ZUŠ, na Hudobnej škole/Musikschule Nordhausen v Bleicherode v Durínsku (Nemecko), ďalej  na Konzervatóriu v Žiline (1971 – 1973), na učiteľských fakultách, katedrách hudby v Nitre, Žiline a najdlhšie v Prešove (Katedra hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove, 1981 – 1988, od 1991 – 2020).

Absolvovala študijné pobyty najmä v nemecky hovoriacich krajinách a zrealizovala viac ako 120 prednášok na kongresoch EAS, na univerzitách a vysokých hudobných školách v 16 krajinách Európy (Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Slovinsko, Belgicko, Švédsko, Česká republika).

Bola členkou Medzinárodnej spoločnosti pre integratívnu hudobnú pedagogiku, výboru Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu, medzinárodnej redakčnej rady časopisu “Hudební výchova” (2008) ako aj redakčných rád poľských vedecko-odborných časopisov.

Za svoju prácu a činnosť v prospech rozvoja hudobného školstva získala množstvo ocenení na univerzitnej, krajskej i celoslovenskej úrovni, bola držiteľkou čestnej medaile Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky za rozvoj spolupráce medzi vysokými školami v projekte “Most k spolupráci” (2000). K jej najvýznamnejším prácam patria monografie Kinderchormusik aus dem Schaffen slowakischer Komponisten nach 1945 (1993)  a Systematika hudobnej pedagogiky (2010).
Za svoju pedagogickú, publikačnú, medzinárodnú a manažérsku činnosť bolo Curicculum vitae Prof. Medňanskej zaradené do personálnej časti európskeho lexikónu hudobnej pedagogiky (Neues Lexikon der Musikpädagogik, Gustav Bosse Verlag Kassel 2001). K najvyšším oceneniam patrí Veľká medaila sv. Gorazda udelená Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2012.

x