• 1971

  absolutórium Konzervatória v Žiline (hra na akordeóne)

 • 1973 – 1977

  Vysoká hudobná škola Franza Liszta  vo Weimare, SRN (hra na akordeóne)

 • 1987 – 1992

  doktorandské štúdium v odbore Teória a dejiny hudby na Univerzite Martina Luthera v Halle/Salle (Nemecko)

 • 1988 – 1991

  riaditeľka Štátnej filharmónie Košice

 • 1992 – 2009

  zastupovala krajiny strednej a východnej Európy v prezídiu Európskej asociácie pre hudobnú výchovu, je národnou koordinátorkou EAS pre Slovensko

 • 1994 – 1997

  vedúca Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove a prodekanka pre zahraničné styky

 • od 1997

  vedúca Katedry hudobnej výchovy Fakulty humanitných a prírodných vied na novozaloženej Prešovskej univerzite v Prešove, od 2004 Katedra hudby

 • 2000

  titul doc., habilitovala na Hudobno-tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave

 • 2011

  titul prof., inaugurovala na Univerzite v Ostrave v odbore Hudobná teória a pedagogika

Jej vedecko-výskumná a publikačná činnosť sa orientuje na hudobnú pedagogiku, komparatívnu hudobnú pedagogiku, hudobnú estetiku, hudobnú sociológiu. V rokoch 2000 – 2011 pôsobila ako učiteľka kontinuálneho vzdelávania učiteľov hudby ZŠ a ZUŠ na Metodicko-pedagogickom centre r. p. Prešov. Od roku 2012 je v tejto vzdelávacej inštitúcii vo funkcii lektora, garanta vzdelávacích programov a recenzenta.

Pôsobila na všetkých typoch umeleckého školstva: na ZUŠ, na Hudobnej škole/Musikschule Nordhausen v Bleicherode v Durínsku (Nemecko), ďalej  na Konzervatóriu v Žiline (1971 – 1973), na učiteľských fakultách, katedrách hudby v Nitre, Žiline a najdlhšie v Prešove (Katedra hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove, 1981 – 1988, od 1991 – ).

Absolvovala študijné pobyty najmä v nemecky hovoriacich krajinách a zrealizovala viac ako 120 prednášok na kongresoch EAS, na univerzitách a vysokých hudobných školách v 16 krajinách Európy (Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Slovinsko, Belgicko, Švédsko, Česká republika).

Je členka Medzinárodnej spoločnosti pre integratívnu hudobnú pedagogiku, členkou výboru Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu, členka medzinárodnej redakčnej rady časopisu “Hudební výchova” (2008) ako aj redakčných rád poľských vedecko-odborných časopisov.

Za svoju prácu a činnosť v prospech rozvoja hudobného školstva získala množstvo ocenení na univerzitnej, krajskej i celoslovenskej úrovni, je držiteľkou čestnej medaile Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky za rozvoj spolupráce medzi vysokými školami  v projekte “Most k spolupráci” (2000). K jej najvýznamnejším prácam patria monografie Kinderchormusik aus dem Schaffen slowakischer Komponisten nach 1945 (1993)  a Systematika hudobnej pedagogiky (2010).
Za svoju pedagogickú, publikačnú, medzinárodnú a manažérsku činnosť bolo Curicculum vitae Prof. Medňanskej zaradené do personálnej časti európskeho lexikónu hudobnej pedagogiky (Neues Lexikon der Musikpädagogik, Gustav Bosse Verlag Kassel 2001). K najvyšším oceneniam patrí Veľká medaila sv. Gorazda udelená Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2012.

x