O festivale

Od roku 1996 je každoročne organizovaný medzinárodný festival DNI STAREJ HUDBY (DSH) ako jedno z najdôležitejších hudobných podujatí v Bratislave a jediné svojho druhu na Slovensku. Cieľom organizátorov je popri každoročne pripravovanom festivale prispieť k zakotveniu princípov historicky informovanej, kontextovej interpretácie v hudobnom živote na Slovensku, a to nielen na individuálnej báze, ale aj v hudobných inštitúciách a v hudobnom školstve. To znamená v obmedzených možnostiach pedagogickej reality získavať záujem mladých hudobníkov o orientáciu na špecializáciu kvalifikovanej a kompetentnej interpretácie starej hudby.

Dramaturgicky sa festival zameriava na hudbu počnúc stredovekom až po 19. storočie, pričom jeho organizátori vyhľadávajú, pozývajú a prijímajú ponuky špecializovaných interpretov, t.j. takých, ktorí sa popri hre na dobových hudobných nástrojoch, resp. na ich verných kópiách riadia známymi zásadami dobovej interpretačnej praxe v duchu dobových estetických ideálov.

Dôležitým dramaturgickým zámerom Dní starej hudby je popri prezentácii známych a populárnych svetových skladateľov aj oživovanie hudobnej minulosti Slovenska. V spolupráci s hudobnými historikmi objavujú (a neraz rekonštruujú) hudobníci v slovenských archívoch, knižniciach a hudobných inventároch skryté klenoty, ktorých uvádzaním a nahrávaním dopĺňajú hudobné dejiny tohto regiónu a prispievajú ku korekcii dlho zaužívaných mylných predstáv o bezvýznamnosti hudobnej tvorby a interpretácie na území SR v minulých storočiach.

Nemenej zaujímavým aspektom Dní starej hudby je (neraz premiérové) uvádzanie nových diel súčasných slovenských skladateľov komponovaných pre dobové hudobné nástroje – mostov, obojstranne spájajúcich minulosť so súčasnosťou.

Centrum starej hudby v rámci Dní starej hudby v minulých ročníkoch realizovalo dve vlastné operné produkcie: L'isola disabitata od Jodepha Haydna (scénicky, v spolupráci s Operou SND) a Beniowsky ou Les exilés du Kamchatka od Françoisa-Adriena Boieldieua (poloscénicky).

Pamätihodné však boli doteraz aj festivalové uvedenia viacerých veľkých vokálno-inštrumentálnych diel, o. i. Monteverdiho, Händela, Bacha, či koncert z tvorby Ludwiga van Beethovena po prvýkrát na Slovensku na dobových hudobných nástrojoch, ale aj komorné koncerty a recitály popredných domácich či zahraničných interpretov.

Dôležitou súčasťou DSH sú popri koncertoch informačné, poznávacie a vzdelávacie podujatia pre študentov hudby i pre širšiu verejnosť. Účelom predkoncertných diskusií s hosťujúcimi interpretmi, prednášok, seminárov a tvorivých dielní (spomedzi ktorých sa tešia veľkej obľube tvorivé dielne so žiakmi základných umeleckých škôl) je upriamiť pozornosť na fakt, že uplatnením dobových interpretačných zásad získavajú interpretované diela minulých storočí nový, neraz objavný rozmer.

Doterajšie ročníky Dní starej hudby sa svojimi programami a interpretmi – renomovanými špecialistami v oblasti interpretácie starej hudby zo Slovenska i zo zahraničia – radí medzi popredné hudobné festivaly nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte. Svedčia o tom hosťujúce súbory ako El Concierto Espagnol, Les Pages et Chantres de la Chapelle, Concerto Pollacco, Ensemble Baroque de Nice, Ensemble Unicorn, Musica Aniqua Prague, Musica aeterna Bratislava, Schola Hungarica, Schola Gregoriana Pragensis, Collegium 1704, Ensemble cinquecento, Ensemble Clément Janequin, Purcell Choir, Orfeo Orchestra, The Czech Ensemble Baroque, Lotz trio a dirigenti a sólisti ako Andrew Parrott, Steven Stubbs, John Toll, Pascal Dubreuil, Emily van Evera, Elizabeth Wallfisch, Monica Huggett, Eric Hoeprich, György Vashegyi, Monika Melcová, Petra Noskaiová, Aapo Häkkinen, Mahan Esfahani, Guillermo Pérez a mnohí ďalší.

x