Personálna bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2018

  Gaudentius Dettelbach OFM (1739 – 1818) františkán, ktorý rozvinul odkaz J. Haydna a W. A. Mozarta

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 20

 • 2018

  FERKOVÁ, Eva – KAČIC, Ladislav – ŠEBESTA, Róbert: Four studies in the Musicology

  Bratislava
  (133 s., 1. vyd., grafy, tabuľky)

 • 2017

  Joseph Umstatt – Concerti per flauto

  Academy of Music and Drama, Bratislava, year XXIV+82

 • 2017

  Neue Angaben zu den Jugendjahren Paul Karl Durands

  Die Laute. Jahrbuch der Deutschen Lautengesellschaft Nr. 20, 2017, Frankfurt am Main, p. 110 – 119

 • 2017

  Prínos Gizely Gáfrikovej pre slovenskú hudobnú historiografiu

  Pamäť literárnej vedy – Gizela Gáfriková. Ed. Erika Brtáňová, 2017, Bratislava, p. 181 – 188

 • 2017

  Vernakulárne jazyky v liturgii niektorých reholí na Slovensku v 17. a 18. storočí

  Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Ed. Peter Žeňuch – Peter Zubko, 2017, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 69 – 73

 • 2016

  Poznámky k edícii flautových koncertov Josepha Umstatta

  Pokojná, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2016. Zborník príspevkov zo 14. ročníka muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie a hudby v spolupráci s Centrom výskumu na HTF VŠMU v Bratislave, 22. apríla 2016, 2016, Bratislava
  (184 s., 1. vyd.)

 • 2016

  Hudobníci na dvore Imricha Esterházyho a migrácia v strednej Európe

  Tesař, Stanislav a kol.: Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Ad honorem Jiří Sehnal, Brno, Moravská zemská knihovna v Brně, 2016, Brno, p. 81 – 92

 • 2015

  Capricornovský výskum – stav a perspektívy

  Prezentácie – Konfrontácie 2015. Muzikológia v 21. storočí – metódy, témy a ciele. Hommage à Juraj Beneš. Zborník príspevkov z 13. ročníka muzikologického seminára. Ed. Valéria Koszoruová, 2015, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 11 – 15
  (136 s., grafy, noty, tab.)

 • 2015

  Der Barock in der Slowakei in der Musikgeschichtsschreibung und Literaturwissenschaft

  Musikalische und literarirsche Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. Konferenzbericht (Bratislava, 22. – 24. 10. 2014). Herausgegeben von / Edited by Ladislav Kačic, 2015, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 275 – 280

 • 2014

  Kapela Imricha Esterházyho v rokoch 1725 – 1745

  Musicologica Slovaca, 2014, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 5 (31), no. 2, p. 189 – 254

 • 2014

  Schuldramen und Oratorien bei den Pressburger Jesuiten im 18. Jahrhundert

  Musicologica Brunensia, 2014, Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno, year 49, p. 275 – 290

 • 2014

  Emericus Esterházy’s Ensemble in the Years 1725 – 1745

  The 16th Biennial International Conference on Baroque Music (Salzburg, 9. – 13. 7. 2014). Programm Book, 2014, Viedeň, p. 109

 • 2014

  Neznámy kánon S. Capricorna medzi Bratislavou a Stuttgartom

  Pokus o komplexnú hudobnohistorickú interpretáciu

  Prezentácie – Konfrontácie 2014. Hudobná interpretácia – teória a prax. Zborník príspevkov z 12. ročníka muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie hudby HTF VŠMU, 2014, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 31 – 37

 • 2013

  KAČIC, Ladislav – ŽEŇUCH, Peter – ZAVARSKÝ, Svorad: Cantus Catholici (1655): The First Slovak-Latin Catholic Hymnbook

  Slavica Slovaca. Časopis pre slovanskú filológiu. Orgán Slovenského výboru slavistov, 2013, Bratislava, year 48, no. 1, p. 76 – 78

 • 2013

  Joseph Umstatt (1711 – 1762) zwischen Barock und Klassik

  Bemerkungen zur Stilentwicklung eines mitteleuropäischen Komponisten

  Gerold W. Gruber (Hrsg.): Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik des 16. – 18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa. Medzinárodné sympózium Accentus Musicalis, Wien, 16. – 18. April 2012, 2013, Music Forum, Bratislava, p. 201 – 215

 • 2013

  Príspevok Františka Zagibu k výskumu hudby obdobia Veľkej Moravy

  Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva II. Lichner, Miloš – Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (zost.), 2013, Theological Faculty of University of Trnava, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 135 – 140
  (198 s., 1. vyd.)

 • 2013

  Musik im Piaristendrama des 17. und 18. Jahrhunderts

  Szín – játék – költészet. Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére. Budapest – Nagyvárad. Partium Kiadó – Protea Egyesület, 2013, Budapešť, p. 109 – 117

 • 2013

  Náhľady Jozefa Ignáca Bajzu na cirkevnú hudbu

  (podľa románu René mláďenca príhody a skúsenosťi)

  Žeňuchová, Katarína (ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte, 2013, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 129 – 134
  (Obec Dolné Dubové)

 • 2013

  Hudba františkánov v slovensko-rakúskom regióne v 17. a 18. storočí / Musik der Franziskaner in der slowakisch-österreichischen Region im 17. und 18. Jahrhundert

  Gruber, Gerold – Ferková, Eva (ed.): Prieniky slovenskej hudby v Európe a európskej hudby na Slovensku v 15. – 18. storočí. Der Einfluss der slowakischen Musik in Europa und der Einfluss der europäischen Musik auf die Slowakei im 15. – 18. Jahrhundert, 2013, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 95 – 116

 • 2013

  Pôsobenie jezuitov, františkánov a piaristov v hudbe na východnom Slovensku v 17. a 18. storočí

  Žeňuch, Peter – Uzeňová, Elena S. – Žeňuchová, Katarína (ed.): Jazyk a kultúra v slovanských a neslovanských súvislostiach, 2013, , Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 231 – 237
  (Zemplínske múzeum v Michalovciach)

 • 2013

  Jozef Kresánek a slovenská hudobná historiografia

  Prezentácie – Konfrontácie 2013. Miesto a význam teórie hudby v prostredí vysokoškolského hudobného vzdelávania (venované jubileám Jozefa Kresánka a Miroslava Filipa). Zborník príspevkov z 11. ročníka muzikologického seminára, Ferková, Eva (ed.), 2013, Bratislava, p. 7 – 12
  (109 s., 1. vyd.)

 • 2013

  Pramenno-kritické edície ako predpoklad správnej interpretácie

  Quo vadis Musica aeterna? Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie (24. september 2013, Bratislava, Pálffyho palác, Zámocká 47), 2013, Centre for Early Music, Orman, Bratislava, p. 19 – 21

 • 2013

  GRUBER, Gerold – FERKOVÁ, Eva (ed.) a kol.: Prieniky slovenskej hudby v Európe a európskej hudby na Slovensku v 15. – 18. storočí

  Der Einfluss der slowakischen Musik in Europa und der Einfluss der europäischen Musik auf die Slowakei im 15. – 18. Jahrhundert

  Academy of Music and Drama, Bratislava
  (296 s., 1. vyd.)

 • 2013

  Hudba a hudobníci františkánskeho kláštora v Pruskom v 18. storočí

  Hugolín Gavlovič (1712 – 1787) a jeho dielo v literárnom a kultúrnom kontexte. Ed. Gizela Gáfriková, 2013, Bratislava, p. 240 – 249

 • 2012

  Hudba v školskej hre piaristov na Slovensku v 17. a 18. storočí

  Musicologica Slovaca, 2012, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 3 (29), no. 2, p. 165 – 194

 • 2012

  K nedožitým deväťdesiatinám Jany Márie Terrayovej

  Musicologica Slovaca, 2012, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 3 (29), no. 1, p. 114 – 116

 • 2012

  Biblia a hudba na Slovensku v 17. – 18. storočí

  Viera a život, 2012, year 22, no. 4, p. 57 – 63

 • 2012

  Von Heinichen zu Albrechtsberger

  Die Generalbasslehre der Franziskaner in der Slowakei im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

  Im Schatten des Kunstwerks I. Komponisten als Theoretiker in Wien vom 17. bis Anfang 19. Jahrhundert. Herausgegeben von Dieter Torkewitz, 2012, Viedeň, p. 253 – 272

 • 2012

  Franz Liszt und das Franziskanertum

  Franz Liszt and His Position in the European Musical Culture, 2012, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Divis-Slovakia, Bratislava, p. 23 – 36

 • 2012

  P. Ferdinandus Pankiewicz a S. Caecilia SchP: a jeho Concerto a 4

  P. Ferdinandus Pankiewicz a S. Caecilia SchP: Concerto a 4, 2012, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov, p. 9 – 22
  (Edícia: Musica Scepusii Veteris, VI/1)

 • 2012

  Dobová recepcia diela Georga Friedricha Händla na Slovensku

  Miscellanea z výroční konference České hudební společnosti pro hudební vědu 2009. Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich “druhý život” v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století (Praha, 4. – 5. prosince 2009), Michaela Freemanová (ed.), 2012, Praha, p. 23 – 41
  (198 s., 1. vyd.)

 • 2012

  Vernakuľarnyje jazyki v dejateľnosti nekotorych cerkovnych ordenov v Slovakii (franciskancy, ijezuity, piaristy) v XVII – XIX vv

  Sacrum et profanum. Jazykovye, literaturnyje i etničeskije vzaimosviazi christianskoj kuľtury, 2012, Moskva, p. 185 – 200
  (Institut slavjanovedenia)

 • 2012

  Hudba františkánov v slovensko–rakúskom regióne v 17. a 18. storočí

  Prezentácie – Konfrontácie 2012. Hudba v rakúsko-slovenskom regióne v 15. – 18. storočí. Zborník príspevkov z medzinárodného muzikologického seminára, usporiadaného Katedrou teórie hudby HTF VŠMU v dňoch 21. – 22. marca 2012, 2012, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 159 – 172
  (Ed. Kubandová, Janka – Jartim, Juraj)

 • 2012

  Nova miscellanea zur Musikgeschichte der Piaristen in der Slowakei

  Kačic, Ladislav (ed.): Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17. – 19. Jahrhundert. Zborník z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 30. septembra – 2. októbra 2010 vo Svätom Jure, 2012, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 117 – 135

 • 2012

  Hudobné nástroje v inventároch niektorých reholí na Slovensku (jezuiti, piaristi, františkáni) v 17. a 18. storočí

  Pramene slovenskej hudby. Hudobný nástroj – prameň artificiálnej hudby. Zborník z 31. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, Kucianová, Anna – Božeková, Martina (ed.), 2012, Slovak National Library, Martin, p. 43 – 58

 • 2011

  Joseph Umstatt a Slovensko

  Hudobný život, 2011, Bratislava, year 43, no. 5, p. 12 – 15

 • 2011

  K špecifikám hudby františkánov na Morave v 17. a 18. storočí

  Poznámky k dejinám hudby v Provincii Bohemiae Sancti Wenceslai

  Musicologica Slovaca, 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 2 (28), no. 2, p. 207 – 229

 • 2011

  K otázke manierizmu v starších dejinách hudby

  Prezentácie – Konfrontácie 2011. Zborník z muzikologického seminára usporiadaného Katedrou hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave, 9. – 10. marca 2011, Janka Kubandová (ed.), 2011, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 19 – 28

 • 2011

  Mariánske spevy františkánov na Slovensku v 18. storočí

  O, Maria, laude digna. Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 3. – 4. mája 2011 v Ružomberku, Podpera, Rastislav (ed.), 2011, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 99 – 112
  (154 s., 1. vyd.)

 • 2011

  Franz Joseph Leonti Meyer von Schauensee und sein Werk in der Slowakei

  Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt. Hrsg. Čičaj, Viliam – Bernhard, Jan-Andrea, 2011, Institute of History of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 193 – 200
  (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v apríli 2007 v Smoleniciach na tému “Švajčiarska kniha v strednej Európe”)

 • 2011

  Musik für Thron und Altar – Joseph Umstatt zwischen Wien und Bamberg

  Joseph Umstatt 2011 (13. Mai bis 5. Juni 2011, Programmheft), 2011, Musica Canterey Bamberg, Bamberg, p. 8 – 9
  (abstrakt)

 • 2011

  Poznámky k periodizácii hudby 17. a 18. storočia na Slovensku

  Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989), Janka Petőczová (ed.), 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 70 – 76

 • 2011

  Spezifiken der Franziskanermusik in Mähren im 17. und 18. Jahrhundert

  46th International Musicological Colloquium. Central European Musical Culture between the Thirty Years War and the Congress of Vienna: Forms and Changes in Musical Institutions and Performance 1618 – 1815 (Brno, 10. – 12. 10. 2011), 2011, , Faculty of Philosophy, Masaryk University, p. 12
  (abstrakt)

 • 2010

  Jiří Sehnal, Pavel Vejvanovský and the Kroměříž Music-Collection

  (Perspectives on Seventeenth-Century Music in Moravia)

  Hudební věda, 2010, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, year 47, no. 4, p. 187 – 191

 • 2010

  K životnému jubileu Pavla Poláka

  Musicologica Slovaca, 2010, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 1 (27), no. 1, p. 146 – 148

 • 2010

  Franziskanische Bearbeitungen Mozartscher Werke

  Mozart und die geistliche Musik in Süddeutschland (Die Kirchenwerke von Leopold Mozart und Wolfgang Amadeus Mozart im Spannungsfeld zwischen klösterlicher Musiktradition und aufklärerischem Staatskirchentum, Kirchemusikalische Studien 12), 2010, Studio Verlag, Sinzig, p. 261 – 274
  (Hrsg. Friedrich W. Riedel)

 • 2010

  Musik und Tanz im Jesuitendrama Mitteleuropas des 17. und 18. Jahrhunderts

  Cemus, Petronilla (ed.): Bohemia Jesuitica 1556 – 2006. Sborník z mezinárodní vědecké konference (Praha, 25. – 27. 4. 2006), která byla uspořádána u příležitosti 450. výročí příchodu jezuitského řádu do Prahy, 2010, Charles University in Prague, Nakladatelství Karolinum, p. 1053 – 1060
  (Tomus 2)

 • 2010

  Új adatok a Piaristák Podolini zenetörténetéhez

  Forgó, András (ed.): A Piarista Rend Magyarországon, 2010, Budapešť, p. 531 – 539

 • 2009

  Františkánska “haydniana” na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, year 35, no. 4, p. 335 – 345

 • 2009

  Das Kirchenlied der Franziskaner in der Slowakei

  Stand der Forschung und Perspektiven

  Bene cantate ei. Festschrift 50 Jahre I. A. H. Commemorative Volume for 50 Years of the I. A. H. (I. A. H. Bulletin, Nr. 37/2009). Eds. Prassl, Franz Karl – Tarlinski, Piotr, 2009, Graz, Opole, p. 155 – 163
  (Selbstverlag der I. A. H.)

 • 2009

  Hudba a hudobníci františkánskeho kláštora v Malackách v 17. – 19. storočí

  Vrablec, Pavol (zost.): Malacky a okolie 2. História, 2009, , , Malacky, p. 29 – 40

 • 2009

  Richard Rybarič a “zaľudnenie” slovenských hudobných dejín

  Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník z medzinárodnej konferencie usporiadanej Katedrou teórie hudby a Centrom výskumu na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, Bratislava, 24. – 25. apríla 2009, Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.), 2009, Academy of Music and Drama, Divis-Slovakia, Bratislava, p. 41 – 43

 • 2009

  Die Musik in den franziskanischen Klöstern des Burgenlands im 17. und 18. Jahrhundert

  Musica Pannonica 5. Kulturelle Identität durch Musik? Das Burgenland und seine Nachbarn. Hrsg. Klaus Aringer – Ulrike Aringer-Grau – Bernhard Habla, 2009, Wien, p. 25 – 36
  (Johann Kliment KG)

 • 2008

  Johann Sebastian Bach a “hranice” barokového štýlu

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, year 34, no. 2, p. 99 – 105

 • 2008

  Die Musiker bei den Jesuiten in der Slowakei im 17. und 18. Jahrhundert

  Kačic, Ladislav – Zavarský, Svorad (ed.): Aurora Musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16. – 18. Jahrhundert. Internationale interdisziplinäre Konferenz (Acta conventus Bratislavae 26. – 29. Septembris 2007), 2008, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Theological Faculty of University of Trnava, Bratislava, p. 215 – 226

 • 2008

  Hudobníci a Slovenské učené tovarišstvo

  Doruľa, Ján (ed.): Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry, 2008, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 150 – 155

 • 2008

  Nemecké školské divadlo na Slovensku v 17. – 18. storočí

  Doruľa, Ján (ed.): Z histórie slovensko-nemeckých vzťahov, 2008, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 184 – 191

 • 2008

  Nové poznatky k dejinám hudby u piaristov v Podolínci

  Petöczová, Janka (ed.): Musica Scepusii Veteris / Stará hudba na Spiši. Zborník z muzikologickej konferencie na počesť 350. výročia úmrtia spišskopodhradského evanjelického organistu a skladateľa Jána Šimráka, konanej 3. – 4. marca 2008 v Spišskej Sobote, 2008, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov, p. 113 – 126

 • 2007

  “Klosterkomponist” und “Kleinmeister” des 18. Jahrhunderts in Mitteleuropa

  Waren alle Ordenskomponisten Kleinmeister?

  Hinrichsen, H. J. – Lütteken, L. – Urcheveguía, C. (Eds.): Passagen. 18. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft / Transitions. 18th Congress of the International Musicological Society (Zürich, 10. – 15. 7. 2007), 2007, Bärenreiter, Praha, p. 57
  (Kassel – Basel – London – New York)

 • 2007

  Leopold I.: cisár-skladateľ (skladateľ-cisár?)

  Blahynka, Miloslav – Katarína Pokojná – Štefková, Markéta (zost.): Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Academy of Music and Drama, Divis-Slovakia, Bratislava, p. 83 – 89

 • 2007

  Zrunek Georgius OFM

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 17. Hrsg. von Ludwig Finscher, 2007, Bärenreiter/Metzler, p. 1562 – 1563
  (Kassel – Basel – London – New York – Prag – Stuttgart – Weimar)

 • 2006

  Vivaldiana in der Sammlung der italienischen Konzerte der Piaristen in Podolínec

  Studi Vivaldiani, 2006, Florencia, year 6, p. 15 – 37
  (Istituto Italiano Antonio Vivaldi)

 • 2006

  P. Celestín Lepáček OFM a hudobnohistorický výskum na Slovensku

  Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu, 2006, Bratislava, year 53, no. 6, p. 462 – 466

 • 2006

  Josephinische Reformen und ihr Einfluss auf die Kirchenmusik in der Slowakei

  Kirchenmusik zwischen Säkularisation und Restauration. Kirchenmusikalische Studien 10. Hrsg. von Friedrich W. Riedel, 2006, Studio Verlag, Sinzig, p. 195 – 206

 • 2006

  Jezuitská školská hra na Slovensku v 17. – 18. storočí

  Jezuitské školstvo včera a dnes. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 12. októbra 2006 v Trnave, Csontos, Ladislav (ed.), 2006, Dobrá kniha Publishing House, Trnava, p. 175 – 188

 • 2006

  Musik und Tanz im Jesuiten Schuldrama Mitteleuropas im 17. – 18. Jahrhundert

  International Conference Jesuits in Bohemia, Prague 25. – 27. 4. 2006. Abstracts and other Conference Materials. Edited by Petronilla Cemus, 2006, Praha, p. 88
  (Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova)

 • 2006

  Slovo a hudba vo fašiangových kompozíciách 18. storočia na Slovensku

  Medňanský, Karol (ed.): Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17. – 18. storočia. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Prešov, 23. – 25. novembra 2005, 2006, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov, p. 75 – 90

 • 2006

  Thumar, P. Henricus SP

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 16. Hrsg. von Ludwig Finscher, 2006, p. 902 – 903
  (Bärenreiter Verlag – Metzler Verlag: Kassel – Basel – London – New York – Prag – Stuttgart – Weimar)

 • 2005

  Koncertantný štýl a jeho inovácie v baroku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 3 – 4, p. 270 – 280

 • 2005

  Slovenská hudobná historiografia na európskych cestách

  Richard Rybarič a slovenská hudobná historiografia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 2, p. 113 – 121

 • 2005

  P. Thelesphor Hoffmann OFM, život a dielo františkánskeho hudobníka a skladateľa

  Hudobný archív, Sedláková, Viera (ed.), 2005, Slovak National Library, Martin, year 15, p. 99 – 129

 • 2005

  Zene a Pozsonyi koronázási ünnepségek idejében (1563 – 1830)

  Magyar Zene. Vol. XVIII, 2005, no. 4, p. 447 – 460

 • 2005

  Harmonia unisona – Franziskanische Bearbeitungen der Figuralmusik des 17. und 18. Jahrhunderts

  Kačic, Ladislav (ed.): Plaude turba paupercula. Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst. Internationale interdisziplinäre Konferenz, Bratislava, 4. – 6. Oktober 2004, 2005, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 197 – 233

 • 2005

  Roškovský, P. Pantaleon OFM

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 14. Hrsg. von Ludwig Finscher, 2005, Kassel – Basel – London – Prag, p. 427 – 429

 • 2005

  Muffatiana in der Slowakei

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2005, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 61 – 80

 • 2005

  Heslá Peťko, P. Petrus, S. Martino SP, Renner, Andreas

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 13. Hrsg. von Ludwig Finscher, 2005, Kassel – Basel – London – Prag, p. 277 – 278, 543

 • 2005

  Poznámky k polychórii Jána Šimbrackého a Zachariáša Zarewutia

  Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia bardejovského evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, 22. – 24. septembra 2005 v Prešove, 2005, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov, p. 103 – 116

 • 2005

  Peťko, P. Petrus a S. Martino

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 13. Hrsg. von Ludwig Finscher, 2005, p. 396 – 397
  (Kassel – Basel – London – New York Prag – Stuttgart – Weimar: Bärenreiter – Metzeler)

 • 2004

  Vianočná omša františkánov na Slovensku v 17. a 18. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 3, p. 249 – 272

 • 2004

  Mitteleuropäische Kontexte der Franziskaner-Musikkultur im 17. – 19. Jahrhundert

  Muzikološki zbornik / Musicological Annual XI, 2004. Ed. Klemenčič, Ivan, 2004, Ljubljana, p. 13 – 120

 • 2004

  Eine franziskanische Particella-Bearbeitung der Missa Sancti Nicolai Tolentini von Johann Michael Haydn

  Auf eigenem Terrain. Beiträge zur Salzburger Musikgeschichte (Festschrift Gerhard Walterskirchen zum 65. Geburtstag). Hrsg. von Andrea Lindmayr-Brandl – Thomas Hochradner, 2004, Selke Verlag, Salzburg, p. 223 – 236

 • 2004

  Melódie v Rešetkovom vydaní Valaskej školy

  Literárne dielo Hugolína Gavloviča (1712 – 1787) v súradniciach dobovej duchovnej kultúry a vzdelanosti. Zborník z vedeckého seminára konanom na Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, 11. novembra 2002, Gáfriková, Gizela (ed.), 2004, Serafín Publishing House, Bratislava, p. 14 – 18

 • 2003

  Za zvukov korunovačných tónov

  História. Revue o dejinách spoločnosti, 2003, Institute of History of Slovak Academy of Sciences, , Bratislava, year 3, no. 5, p. 8 – 12

 • 2003

  Piaristi – hudobníci medzi Čechami, Moravou a Slovenskom v 17. a 18. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 1, p. 5 – 29

 • 2003

  Baroque Music

  A history of Slovak music from the earliest times to the present. Ed. Elschek, Oskár, 2003, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 80 – 154

 • 2003

  K otázke slovenských prekladov latinských piesní v zborníkoch P. Paulína Bajana OFM

  Žeňuch, Peter (ed.): Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch (na sedemdesiatiny profesora Jána Doruľu), 2003, Slavistic Cabinet of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 226 – 234

 • 2003

  Evangelische und katholische Kirchenmusik des 17. und 18. Jahrhunderts in der Slowakei und ihre Verbreitung in Südosteuropa

  Die Kirchenmusik in Südosteuropa. Historische und typologische Studien zur Musikgeschichte der südosteuropäischer Regionen. Kongressbericht Temeswar/Timisoara. Hrsg. von Franz Metz, 2003, Tutzing, p. 34 – 42

 • 2003

  Ladislav Mokrý und die slowakische Musikhistoriographie

  Filozofické koncepcie v hudbe a umení II. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ladislavovi Mokrému, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 5. – 8. októbra 2001, Martináková, Zuzana (ed.), 2003, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 111 – 115

 • 2003

  Italienische Konzerte aus der Musikaliesammlung der Piaristen in Podolínec

  Early Music – Context and Ideas. International Conference in Musicology, Kraków, 18. – 21. September 2003, 2003, Krakov, p. 253 – 262

 • 2003

  Hudba v čase bratislavských korunovácií (1563 – 1830)

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 31 – 50

 • 2003

  From the Middle Ages to the Renaissance

  A history of Slovak music from the earliest times to the present. Ed. Elschek, Oskár, 2003, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 54 – 79

 • 2002

  Český preklad učebnice generálneho basu Johanna Davida Heinichena (1711) z prostredia slovenských františkánov

  Hudební věda, 2002, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, year 39, no. 1, p. 29 – 57

 • 2002

  Fuxiana bei P. Pantaleon Roškovský OFM. Ein Beitrag zur Rezeption der Musik für Tasteninstrumente von Johann Joseph Fux in der Slowakei

  Jahresgabe der Johann-Joseph-Fux-Gesellschaft, 2002, Graz, no. 25
  (24 s., 1. vyd.)

 • 2002

  Hudobné pamiatky františkánskych knižníc na Záhorí

  Kniha 2001 – 2002, Domová, Miroslava (ed.), 2002, Slovak National Library, Martin, p. 171 – 175

 • 2002

  Biblické texty v hudbe slovenských skladateľov 17. a 18. storočia

  Doruľa, Ján (ed.): Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15. – 19. storočia, 2002, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 455 – 460

 • 2002

  Jesuiten in der slowakischen Musikgeschichte

  Dolarjev zbornik, Edo Škulj (ed.), 2002, Ljubljana, p. 105 – 120

 • 2002

  P. Gaudentius Dettelbach OFM

  Österreichisches Musiklexikon. Bd. 1. Hrsg. von Rudolf Flotzinger, 2002, Wien, p. 313

 • 2002

  Repertoár a predvádzacia prax cirkevnej hudby vo františkánskych provinciách v strednej Európe v 17. – 18. storočí

  Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 53 – 102

 • 2002

  K „rekonštrukcii“ Bajanovho zborníka Jubilus Cordis III

  Piesne z repertoáru P. Paulína Bajana OFM v zbierke Andreja Kmeťa Prostonárodné vianočné piesne

  Vianoce a hudba. Urbancová, Hana (ed.), 2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Ister Science, Bratislava, p. 75 – 94
  (218 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica II)

 • 2002

  Cantus Catholici – prvý slovenský katolícky spevník (kritické vydanie)

  BraSlav 1. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 14. – 15. novembra 2002, Žigo, Pavol (ed.), 2002, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 114 – 115

 • 2002

  Franziskanermesse

  Österreichisches Musiklexikon. Bd. 1. Hrsg. von Rudolf Flotzinger, 2002, Wien, p. 482 – 483

 • 2002

  Slovenské texty v hudobnej zbierke trenčianskych jezuitov a piaristov

  Kniha 2001 – 2002, Domová, Miroslava (ed.), 2002, Slovak National Library, Martin, p. 410 – 414

 • 2002

  Cantus Catholici a dobová liturgická prax na Slovensku

  Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe. Zborník z interdisciplinárnej vedeckej konferencie, konanej 25. – 26. septembra 2002 v Bratislave, Kačic, Ladislav (ed.), 2002, Slavistic Cabinet of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 67 – 82

 • 2001

  Tvorba Adama Michnu z Otradovic na Slovensku v 17. a 18. storočí

  Hudební věda, 2001, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, year 38, no. 1 – 2, p. 103 – 105

 • 2001

  Doplnky k zborníkom P. Pantaleona Roškovského OFM pre klávesové nástroje

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 27, no. 2 – 3, p. 293 – 308

 • 2001

  P. Gaudentius Dettelbach

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 5. Hrsg. von Ludwig Finscher, 2001, p. 930 – 932
  (Kassel – Basel – London – New York Prag – Stuttgart – Weimar: Bärenreiter – Metzeler)

 • 2001

  Zur Frage der sog. “Franziskanermesse” von Carl Ditters von Dittersdorf

  Musicologica Austriaca 20. Hrsg. von M. Fink – Rainer Gstrein, 2001, Innsbruck, p. 24 – 39

 • 2001

  Organ, organisti a organová hudba na území Slovenska v 17. – 18. storočí

  Historické organy. Úlohy pre výskum, organárstvo, pamiatkové úrady a cirkvi / Historische Orgeln. Aufgaben für Forschung, Orgelbau, Denkmalamt und Kirchen, Stanislav Šurin – Johann Trummer (ed.), 2001, Bratislava, p. 23 – 32
  (Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 28. septembra – 1. októbra 2000, Bachova spoločnosť na Slovensku, GaRT)

 • 2001

  Francisci, Ján

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 6. Hrsg. von Ludwig Finscher, 2001, p. 1580 – 1581
  (Kassel – Basel – London – New York Prag – Stuttgart – Weimar: Bärenreiter – Metzeler)

 • 2001

  Andreas Renner – Sänger und Komponist, Schwiegervater von Carl Ditters von Dittersdorf

  Musikkultur in Schlesien zur Zeit von Telemann und Dittersdorf. Berichte der musikwissenschaftlichen Konferenzen in Pszcyna/Pless und Opava/Troppau 1993. Hrsg. von Hubert Unverricht unter Mitarbeit von Petr Koukal und Werker Bein, 2001, Studio Verlag, Sinzig, p. 181 – 189

 • 2001

  P. Juraj Zrunek OFM ako kazateľ

  Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Studia Culturologica Slovaca 2, Jana Skladaná (ed.), 2001, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 64 – 78

 • 2001

  Hudba jezuitov v Banskej Bystrici (stav výskumu a perspektívy)

  Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Zv. 2. Osobnosti v dejinách mesta, Alexandra Bitušíková – Jolana Darulová (ed.), 2001, , , Banská Bystrica, p. 103 – 118

 • 2001

  Stilmittel franziskanischer Messenkomposition – ihre Wurzeln und Entwicklungen

  Anton Bruckner – Tradition und Fortschritt in der Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts. Kirchenmusikalische Studien 7. Hrsg. von Friedrich Wilhelm Riedel, 2001, Studio Verlag, Sinzig, p. 189 – 206

 • 2001

  Zu Forschungsproblemen der Ordensmusikgeschichte in der Habsburger Monarchie

  Fragen grenzüberschreitender Musikgeschichtsschreibung (Workshop, Wien, 11. und 12. Juni 2001, Konzeption und Leitung: Univ. Prof. Dr. Rudolf Flotzinger), 2001, Viedeň
  (http://www-97.oeaw.ac.at/mufo/agora/kacic.html)

 • 2000

  Musiker bei den Tyrnauer Jesuiten im 18. Jahrhundert

  Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2000, Akadémiai Kiadó, Budapešť, year 41, p. 177 – 198

 • 2000

  Dittersdorf a Slovensko

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 1 – 2, p. 38 – 40

 • 2000

  Jezuiti v dejinách slovenskej hudby

  Viera a život, 2000, year 10, no. 2, p. 125 – 140

 • 2000

  Blasinstrumente in der Franziskanermusik

  Konferenzbericht. Banská Bystrica 1998. Alta Musica. Bd. 22. Hrsg. von Armin Suppan, 2000, Tutzing, p. 219 – 237

 • 2000

  Budinský, František Xaver

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 3. Hrsg. von Ludwig Finscher, 2000, p. 1214 – 1215

 • 2000

  KAČIC, Ladislav – GESTER, Jean-Luc (ed.): Capricornus, Samuel

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 4. Hrsg. von Ludwig Finscher, 2000, p. 145 – 150

 • 2000

  Unbekannte musikalische Quellen zur Geschichte des Schuldramas in der Provincia Austriae SJ

  A Magyar színház szülétése. Ed. Júlia Demeter – István Kilián, 2000, Miskolc, p. 146 – 153

 • 2000

  Zur Pflege des Kirchenliedes in einigen geistlichen Orden

  Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa in der Slowakei. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 18. – 20. októbra 1999, Kačic, Ladislav (ed.), 2000, Slavistic Cabinet of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 195 – 206

 • 2000

  Čermák, Fr. Jozef

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 4. Hrsg. von Ludwig Finscher, 2000, p. 568

 • 2000

  Dittersdorf und die Slowakei

  Carl Ditters von Dittersdorf: z życia i twórczości muzycznej. Materiały z międzynarodowego interdyscyplinarnego sympozjum, Nysa, 24 – 26 wrzesnia 1999. Ed. Piotr Tarlinski – Hubert Unverricht, 2000, Opole, p. 57 – 67

 • 2000

  Tlačené a rukopisné pramene z knižnice a chóru podolínskych piaristov

  Kniha 1997 – 1998, Domová, Miroslava (ed.), 2000, Slovak National Library, Martin, p. 252 – 256

 • 1998

  Jezuitská školská hra, hudba a tanec

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1998, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 46, no. 1, p. 33 – 42

 • 1998

  Hudobnohistorický výskum na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, year 24, no. 3, p. 416 – 421

 • 1998

  P. Gaudentius Dettelbach OFM (1739 – 1818)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 67 – 124
  (Musicologica actualis. Series musicologicae actualis 2)

 • 1998

  Roky 1670 – 1674 – medzník v dejinách slovenskej hudby?

  Doruľa, Ján (ed.): Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópskeho kontextu (z príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka), 1998, Slavistic Cabinet of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 229 – 238

 • 1998

  Die Musik der Jesuitendramen in der Slowakei (1600 – 1773)

  Ein Beitrag zur Geschichte der Provincia Austriae SJ

  Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft (Oskár Elschek zu 65. Geburtstag). Hrsg. von Franz Födermayr – Ladislav Burlas, 1998, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 319 – 334

 • 1997

  P. Vševlad Gajdoš OFM a regionálny výskum na Záhorí

  Záhorie, 1997, Záhorie Museum, Skalica, year 6, no. 4, p. 19 – 21

 • 1997

  Ľudové prvky v hudbe 17. a 18. storočia

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovak National Museum, Bratislava, year 46, no. 2, p. 36 – 39

 • 1997

  P. Marcus Repkovič OFM a národnostný spor františkánov mariánskej provincie v rokoch 1727 – 1735

  Slavica Slovaca, 1997, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 32, no. 2, p. 154 – 166

 • 1997

  Figuralmusik der Franziskaner in Mitteleuropa – Repertoire und Aufführungspraxis

  Kačic, Ladislav (ed.): Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus. Zborník z medzinárodnej konferencie, Trnava, 16. – 19. októbra 1996, 1997, Slavistic Cabinet of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 163 – 174

 • 1997

  Der Barockstil in der Slowakei

  (Konzeptionen – Periodisierung – Probleme)

  Polák, Pavol (ed.): Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik. Internationale musikwissenschaftliche Konferenz, Bratislava, 23. bis 25. März 1994, 1997, Bratislava, p. 25 – 28
  (262 s., 1. vyd., Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 2, Slowakische Musikunion/Academic Electronic Press)

 • 1996

  Hudba v školských hrách trenčianskych jezuitov

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1996, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 44, p. 439 – 446

 • 1996

  Mehrstimmiger Gesang der Franziskaner in Mitteleuropa im 17. Jahrhundert

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Tradície európskej hudby 15. – 18. storočia, 1996, Bratislava, year 22, no. 3 – 4, p. 450 – 454
  (Traditionen der europäischen Mehrstimmigkeit und die Musik Mitteleuropas im 15. – 18. Jahrhundert. Internationales Symposium, Bratislava, Burg – Bastei Luginsland, 5. – 6. Dezember 1995)

 • 1996

  Medzi omšou a betlehemskou hrou

  Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Studia Culturologica Slovaca 1, Skladaná, Jana (ed.), 1996, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 66 – 94

 • 1996

  Od stredoveku po renesanciu

  Dejiny slovenskej hudby, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 54 – 74

 • 1996

  Die Suiten Johann Caspar Horns im Pestrý zborník, einem Tabulaturbuch aus dem 17. Jahrhundert

  Die Entwicklung der Ouvertüren-Suite (Gedenkschrift für Eitelfriedrich Thom, 1933 – 1993), 1996, Michaelstein, p. 169 – 178

 • 1996

  Hudba baroka

  Dejiny slovenskej hudby, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 75 – 138

 • 1995

  K folklórnym žriedlam vianočnej omše a pastorely 18. storočia na Slovensku

  Ethnomusicologicum, 1995, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, year 2, p. 155 – 167

 • 1995

  Hudba františkánov na Slovensku v 19. storočí

  Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 2, Lengová, Jana (ed.), 1995, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 57 – 63

 • 1995

  Inventarverzeichnis der Musikalien des Piaristenklosters in Podolínec aus den 80er Jahren des 17. Jahrhunderts

  Musikinventare und das Repertoire der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert. Kalinayová, Jana (ed.), 1995, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 79 – 85
  (255 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

 • 1995

  Inventarverzeichnis der Musikalien und Musikinstrumente des Piaristenklosters in Podolínec aus den Jahren 1691 – 1702

  Musikinventare und das Repertoire der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert. Kalinayová, Jana (ed.), 1995, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 110 – 144
  (255 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

 • 1994

  Ein Raubdruck aus den Jahren 1671 – 1672 – S. Capricornus oder A. Bertali?

  Sehnal, Jiří (ed.): Musik des 17. Jahrhunderts und Pavel Vejvanovský. Zborník z medzinárodného sympózia, Kroměříž, 6. – 9. septembra 1993, 1994, Brno, p. 237 – 240
  (Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut)

 • 1994

  Die Parodievertonung der Psalmen aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts

  Musica Antiqua Europae Orientalis X, 1994, Bydgoszcz, p. 230 – 246

 • 1994

  Inventárny zoznam hudobnín piaristického kláštora v Podolínci z 80. rokov 17. storočia

  Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. – 17. storočí, Kalinayová, Jana (ed.), 1994, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 63 – 67
  (242 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

 • 1994

  Hudobná kultúra františkánov na Slovensku v 16. – 19. storočí

  Šimončič, Jozef (ed.): Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Zborník z vedeckého sympózia o cirkevných dejinách Slovenska, Trnava, 15. – 16. októbra 1993, 1994, Trnava University in Trnava, Trnava, p. 68 – 74

 • 1994

  Hudba a hudobníci piaristického kláštora v Podolínci v 17. a 18. storočí

  Musicologica Slovaca et Europaea XIX, Kačic, Ladislav (ed.), 1994, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 79 – 107

 • 1994

  Inventárny zoznam hudobnín a hudobných nástrojov piaristického kláštora v Podolínci z rokov 1691 – 1702

  Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. – 17. storočí, Kalinayová, Jana (ed.), 1994, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 97 – 130
  (242 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

 • 1993

  Kto bol František Xaver Budinský?

  Úvahy o živote a diele slovenského skladateľa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1993, Bratislava, year 19, no. 3 – 4, p. 376 – 396

 • 1993

  P. Paulín Bajan a Hlohovec

  Františkánsky kláštor v Hlohovci, 1993, Bratislava, p. 57 – 62

 • 1993

  Vom Klavierdivertimento zur Sonate, zur Genese des klassischen Stils in der Slowakei

  Polák, Pavol (ed.): Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Congressus internationales musicologici Bratislavensis, Bratislava, 23. bis 25. März 1992, 1993, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 79 – 86
  (222 s., 1. vyd., Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 1)

 • 1993

  Johann Kusser: Laudate Dominum omnes gentes

  Laudate Dominum. Žalmy 17. a 18. storočia zo Slovenska / Psalmen des 17. und 18. Jahrhunderts aus der Slowakei, Kalinayová, Jana – Kačic, Ladislav – Sestrienková, Iveta (ed.), 1993, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 43 – 62
  (150 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

 • 1993

  Ján Levoslav Bella ako „vydavateľský problém“

  Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), 1993, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 199 – 204
  (resumé v angličtine, nemčine)

 • 1992

  Hudba v strednej Európe

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 11, p. 5

 • 1992

  Opus franciscanum v zápise a zvukovej podobe

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, year 18, no. 1, p. 136 – 145

 • 1992

  Život a hudobná tvorba P. Paulína Bajana

  Kačic, Ladislav (ed.): P. Paulín Bajan OFM (1721 – 1792) a slovenská hudba, literatúra, jazyk v 18. storočí. Zborník referátov z konferencie, Skalica, 23. – 25. júna 1992, 1992, Serafín Publishing House, Bratislava, p. 51 – 64

 • 1992

  Neznáma skladba F. P. Riglera

  Príspevok k problematike virtuózneho klávesového štýlu v cirkevnej hudbe 18. storočia

  Musicologica Slovaca et Europaea XVII. Hudobná kultúra na Slovensku v dobe W. A. Mozarta, Múdra, Darina (ed.), 1992, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 75 – 84

 • 1991

  Missa franciscana der Marianischen Provinz im 17. und 18. Jahrhundert

  Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1991, Akadémiai Kiadó, Budapešť, year 33, p. 5 – 107

 • 1991

  Neznáma skladba F. P. Riglera

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 10, p. 5

 • 1990

  O vydávaní starej hudby na Slovensku

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 14, p. 11

 • 1990

  Hudba na Slovensku na prelome baroka a klasicizmu v svetle nových výskumov

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1990, Bratislava, year 16, no. 1, p. 6 – 12
  (aj anglická, nemecká verzia)

 • 1990

  Pramene spornej omše J. Haydna, Hob. XXII:B 13 na Slovensku

  Musicologica Slovaca XV. Európske súvislosti slovenskej hudby, Rybarič, Richard (ed.), 1990, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 137 – 144

 • 1989

  Pantaleon Roškovský

  Osobnosti hudby na Slovensku

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 9, p. 10 – 11

 • 1989

  Juraj Zrunek – autor Harmonie Pastoralis?

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 26, p. 10

 • 1989

  Peter Peťko, skladateľ na rozhraní dvoch epoch

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 21, p. 11

 • 1989

  Gaudentius Dettelbach

  Mýtus a skutočnosť po 250 rokoch od narodenia

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 21, p. 9

 • 1989

  Intavolácie skladieb J. C. Horna v Pestrom zborníku

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 18, p. 9

 • 1989

  Pestovali bratislavskí františkáni v 17. storočí polyfóniu?

  Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 18, Horváthová, Katarína (zost.), 1989, Bratislava, p. 105 – 114
  (Referát z muzikologickej konferencie Hudobný život Bratislavy od stredoveku po barok v rámci Bratislavských hudobných slávností 1989)

 • 1988

  Zborníky Pantaleona Roškovského pre klávesové nástroje

  Musicologica Slovaca XIII. K prameňom hudby na Slovensku v 17. a 18. storočí, Kačic, Ladislav (ed.), 1988, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 145 – 204

 • 1988

  Die Musikkultur der Franziskaner in der Slowakei während des 17.  und 18. Jahrhunderts

  Musica Antiqua Europae Orientalis VIII. Vol. 1, 1988, Bydgoszcz, p. 467 – 477

 • 1987

  K žriedlam tvorby P. Bajana a E. Paschu (dvestoročnici H. Gavloviča)

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 24, p. 8

 • 1987

  Štýlové premeny v hudbe v prvej polovici 18. storočia a ich prejavy na Slovensku

  Bakoš, Ján (ed.): Problémy umenia 16. – 18. storočia. Zborník referátov z vedeckého sympózia, Bratislava, 4. – 5. marca 1987, 1987, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 220 – 225

 • 1987

  Pôsobenie Pantaleona Roškovského v Bratislave

  Bratislavský hudobný barok. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 14, Horváthová, Katarína (zost.), 1987, Bratislava, p. 49 – 54
  (Zborník prác zo 14. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1985, 3. októbra 1985)

 • 1986

  Cantica Dulcisona Mariano-Seraphica a problém autorstva v zborníkoch Pantaleona Roškovského

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 11, p. 8

 • 1985

  Bol by potrebný celý život...

  K tristoročnici Georga Friedricha Händla

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 4, p. 1, 3

 • 1984

  Dvestopäťdesiat rokov od narodenia Pantaleona Roškovského

  Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 6, p. 8

 • 1984

  250 rokov od narodenia Pantaleona Roškovského

  Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 6, p. 8

Personálna bibliografia – Scientific reviews

 • 2015

  Petr Daněk – Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630. Se soupisem tisků z let 1448 – 1628

  Musicologica Slovaca, 2015, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 6 (32), no. 1, p. 321 – 323

 • 2011

  Hana Urbancová (ed.): Lament v hudbe (Studia Ethnomusicologica IV)

  Musicologica Slovaca, 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 2 (28), no. 1, p. 141 – 145

 • 2004

  Jiří Sehnal – Barokní varhanářství na Moravě

  Prameny k dějinám a kultuře Moravy č. 9 a 10

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 3, p. 420 – 422

 • 2001

  Jiří Sehnal – Jiří Vysloužil: Dějiny hudby na Moravě

  Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 12

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 27, no. 4, p. 585 – 588

 • 2001

  Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 27, no. 1, p. 143 – 148

 • 1999

  Murányi, R. Á. – Thematisches Verzeichnis der Kompositionen in der Franziskaner Handschriften in Ungarn. Budapest 1997

  Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1999, Akadémiai Kiadó, Budapešť, year 40, p. 303 – 314

 • 1999

  Caroli de Liechtenstein-Castelcorno Episcopi Olomucensis Operum Artis Musicae Collecio Cremsiri reservata

  Composuerunt Jiří Sehnal et Jitřenka Pešková

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 7 – 8, p. 59 – 60
  (Praha: Bärenreiter – Supraphon 1999)

 • 1997

  Múdra, D.: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch

  Musikalische Klassik in der Slowakei in Zeitdokumenten

  Slovenská archivistika, 1997, Bratislava, year 32, no. 1, p. 102 – 104

 • 1993

  Sehnal, J.: Pavel Vejvanovský a biskupská kapela v Kroměříži. Kroměříž 1993

  Musicologica Slovaca et Europaea XVIII, 1993, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 166 – 167

Personálna bibliografia – Reviews

 • 2018

  Georgius Zrunek: Harmonia Pastoralis

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 3, p. 38

 • 2018

  Resonate & Plaudite - Hudba 17. storočia z Bratislavy

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 3, p. 38

 • 2017

  Vienna 1728 - Cello Concertos from 18th Century Vienna

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 4, p. 38
  ((ALEPH/Pavlík Records))

 • 2017

  Pastorella - Vianočná hudba 18. – 19.storočia na Slovensku

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 51
  ((Pavian Records))

 • 2015

  Zrunek: Vianočná omša, Ryba: Česká mše vánoční

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 37

 • 2015

  Michna: Loutna česká

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 38

Personálna bibliografia – Monohraphs in journals and anthologies

 • 2016

  Lutnista Paul Durand - bratislavský rodák

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 24

 • 1998

  P. Gaudentius Dettelbach OFM (1739 – 1818) – Leben und Werk

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 65 – 124
  (Musicologica actualis. Series musicologicae actualis 2)

Personálna bibliografia – Editorial Work

 • 2015

  KAČIC, Ladislav (ed.): Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei

  Konferenzbericht (Bratislava, 22. – 24. 10. 2014). Herausgegeben von / Edited by Ladislav Kačic

  Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (280 s., 1. vyd., fotogr., noty)

 • 2013

  KAČIC, Ladislav (ed.): Joseph Umstatt – Concerti per violino (kritické vydanie = Kritische Ausgabe)

  Academy of Music and Drama, Bratislava
  (81 s., 1. vyd.)

 • 2012

  KAČIC, Ladislav (ed.): P. Ferdinandus Pankiewicz a S. Caecilia SchP: Concerto a 4

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov
  (44 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, VI/1)

 • 2012

  KAČIC, Ladislav (ed.): Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17. – 19. Jahrhundert

  Zborník z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie, 30. septembra – 2. októbra 2010 vo Svätom Jure

  , Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (231 s., 1. vyd.)

 • 2009

  KAČIC, Ladislav (ed.): P. Petrus Peťko a Sancto Martino SP: Missa ex G Jesuli Nati (Vianočná omša G dur) (1759)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov
  (108 s., 1. vyd., autor textu, transkripcia, Edícia: Musica Scepusii Veteris, IV/1)

 • 2008

  KAČIC, Ladislav – ZAVARSKÝ, Svorad (ed.): Aurora Musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16. – 18. Jahrhundert

  Zborník z medzinárodného kongresu Acta Conventus, Bratislava, 26. – 29. septembra 2007

  Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (330 s., 1. vyd.)

 • 2005

  KAČIC, Ladislav (ed.): Plaude turba paupercula. Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst

  Zborník z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie, Bratislava, 4. – 6. októbra 2004

  Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (368 s., 1. vyd.)

 • 2005

  KAČIC, Ladislav (ed.): Pestrý zborník (Tabulatura miscellanea)

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (147 s., 1. vyd., Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)

 • 2002

  KAČIC, Ladislav (ed.): Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe / Cantus Catholici und das Kirchenlied des 17. Jahrhunderts in Mitteleuropa

  Zborník z interdisciplinárnej vedeckej konferencie, Bratislava, 25. – 26. septembra 2002

  Slavistic Cabinet of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (184 s., 1. vyd.)

 • 2000

  KAČIC, Ladislav (ed.): Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa in der Slowakei

  Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 18. – 20. októbra 1999

  Slavistic Cabinet of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (328 s., 1. vyd.)

 • 1997

  KAČIC, Ladislav (ed.): Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus

  Zborník z medzinárodnej konferencie, Trnava, 16. – 19. októbra 1996

  Slavistic Cabinet of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (315 s., 1. vyd.)

 • 1996

  KAČIC, Ladislav (ed.): Organová hudba na Slovensku v 17. a 18. storočí

  Orgelmusik in der Slowakei des 17. und 18. Jahrhunderts / Organ music in Slovakia in the 17th and 18th centuries

  Music Forum, Bratislava
  (72 s., 1. vyd.)

 • 1994

  KAČIC, Ladislav (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XIX

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
  (234 s., 1. vyd.)

 • 1994

  KAČIC, Ladislav (ed.): P. Pantaleon Roškovský OFM: Vesperae Bachanales

  VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (84 s., 1. vyd.)

 • 1993

  KAČIC, Ladislav (ed.): Ján Matejovič: Sinfonia a 3

  Music Fund, Bratislava
  (10 s., 1. vyd.)

 • 1993

  KAČIC, Ladislav (ed.): P. Georgius Zrunek OFM: Missa I pro Festis Natalitiis (ex Harmonia Pastoralis)

  Music Fund, Bratislava
  (67 s., 1. vyd., Edícia: Musica Antiqua Slovaca)

 • 1992

  KAČIC, Ladislav (ed.): P. Paulín Bajan OFM (1721 – 1792) a slovenská hudba, literatúra, jazyk v 18. storočí

  Serafín Publishing House, Bratislava
  (180 s., 1. vyd.)

 • 1992

  KAČIC, Ladislav – GÁFRIKOVÁ, Gizela (ed.): Spevník Pátra Paulína: Organ

  Music Fund, Bratislava
  (42 s., 1994 - 2. vyd., 1992 - 1. vyd., Slovenský hudobný fond, Zv. 2)

 • 1988

  KAČIC, Ladislav (ed.): Musicologica Slovaca XIII. K prameňom hudby na Slovensku v 17. a 18. storočí

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (204 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Books

 • 2018

  Music Theory in the Past and Today

  Three approaches

  Bratislava
  (84 s., 1. vyd., grafy, tabuľky)

 • 2009

  Dějiny hudby III. Baroko

  Ikar, Praha
  (383 s., 1. vyd., zo slovenského originálu preložil Vít Roubíček)

Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2019

  Niekoľko spomienok na dr. Pavla Poláka (14. 2. 1925 – 21. 5. 2019)

  Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 6, p. 2

 • 2019

  Zrunek? Jantoščiak!

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 1 – 2, p. 3

 • 2018

  Hasseho Marc´Antonio e Cleopatra v Dome Albrechtovcov

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 9, p. 11

 • 2018

  Zimmermannove sonáty v Mirbachu

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 12

 • 2015

  Samuel Capricornus (1628 – 1655)

  Hudobný život, 2015, Bratislava, year 47, no. 7 – 8, p. 27 – 29

 • 2014

  Kapela Imricha Esterházyho v rokoch 1725 – 1745

  Hudobný život, 2014, Bratislava, year 46, no. 7 – 8, p. 28 – 31

 • 2012

  P. Norbertus Schreier a S. Bernardo SchP (1749 – 1811) – slovenský skladateľ a vzdelanec

  Hudobný život, 2012, Bratislava, year 44, no. 1 – 2, p. 31 – 33

 • 2010

  Juraj Družecký: Divertissement

  Hudobný život, 2010, Bratislava, year 42, no. 7 – 8, p. 55 – 56

 • 2009

  Presiahli hranice, ba i storočia

  Viera a život, 2009, year 19, no. 6, p. 27 – 35
  (Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn)

 • 2008

  Anton Zimmermann: Missa pastoralis D dur-

  Hudobný život, 2008, Bratislava, year 40, no. 1 – 2, p. 59

 • 2007

  Kájoni Kódex 1634 – 1671

  Hudobný život, 2007, Bratislava, year 39, no. 6, p. 31

 • 2006

  Dni starej hudby 2006

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 7 – 8, p. 21 – 22

 • 2006

  Anton Zimmermann: Symphonies

  Musica aeterna, artistic leader Peter Zajíček

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 2, p. 36
  (Hudobné centrum, Bratislava 2005)

 • 2006

  Joseph Umstatt – Concerti

  Viedeň
  (dramaturgia a sprievodný text k CD, ORF CD 436)

 • 2006

  Mariánska hudba jezuitov a piaristov z Trenčína

  Musica Tyrnaviensis 1, 2006, Trenčín
  (sprievodný text k CD)

 • 2005

  Jubilejný koncert

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 6, p. 23

 • 2005

  Mozartov týždeň (Mozartove dni?) 2005

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 4, p. 27 – 28

 • 2005

  Mozartov týždeň 2005

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 4, p. 27 – 28

 • 2005

  Jubileá... Pavol Polák

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 2, p. 4 – 5

 • 2005

  Fúga je aj harmónia protikladov

  Rozhovor s Mirom Bázlikom o Temperovanom klavíri J. S. Bacha

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 2, p. 195 – 204

 • 2004

  Alcina bez (režisérskych) čarov

  Dva pohľady na poslednú premiéru sezóny Opery SND 2003/2004

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 7 – 8, p. 34 – 35

 • 2004

  Mozartov týždeň 2004

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 3, p. 16 – 18

 • 2004

  Z muzikologických konferencií

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 12, p. 8

 • 2004

  Händelova Agrippina v Opere SND

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 12, p. 28 – 29

 • 2003

  Cavalliho La Calisto vo Viedni (“erotica” in musica)

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 7 – 8, p. 42 – 43

 • 2003

  Dunajskostredské hudobné dni

  Solamente Naturali

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 6, p. 23

 • 2003

  Mozartov týždeň

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 4, p. 22 – 23, 25

 • 2003

  “Musica Sacra” v St. Pöltene

  Capella Nova Graz & Solamente Naturali

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 10, p. 27

 • 2002

  Malé jubileum Mozartovho týždňa

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 4, p. 10 – 11

 • 2002

  Darina Múdra

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 2, p. 4

 • 2002

  Melodrámy na BHS

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 11, p. 22, 45

 • 2001

  Absencia poznatkov. Ad: Slovenský komponista Samuel Capricornus

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 9, p. 37, 40

 • 2001

  Musica aeterna

  Záverečný koncert sezóny 2000/2001

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 7 – 8, p. 36

 • 2001

  Mozartov týždeň 2001

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 3, p. 20 – 22

 • 2001

  Dni starej hudby 2001

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 12, p. 24 – 25

 • 2001

  37. Bratislavské hudobné slávnosti (22. 9. – 5. 10.). Oratóriá

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 11, p. 20

 • 2000

  Che soave armonia-

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 9, p. 52

 • 2000

  Barokové hudobné divadlo v Prahe

  Jezuitská hra ako balet (?)

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 9, p. 32 – 33

 • 2000

  Flos florum

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 9, p. 52

 • 2000

  Musica Sacra – Nitra

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 7 – 8, p. 20

 • 2000

  Antonio Vivaldi-

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 7 – 8, p. 59

 • 2000

  Dve poznámky “na okraj” Bachovho roku na Slovensku

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 6, p. 25

 • 2000

  Adoratio Crucis

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 6, p. 52

 • 2000

  In Paradisum

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 6, p. 52

 • 2000

  Mozartov týždeň 2000 – Bratislava

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 4, p. 15 – 16

 • 2000

  John Dowland

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 4, p. 54 – 55

 • 2000

  Trnavské organové dni 2000

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 10, p. 24

 • 2000

  Medzinárodné sympózium venované životu a dielu C. Dittersa von Dittersdorfa (1739 – 1799)

  Nysa, 24. – 26. september 1999

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 1 – 2, p. 40 – 41

 • 1999

  Musica aeterna

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 7 – 8, p. 22

 • 1999

  Viedeň – Bratislava

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 7 – 8, p. 22 – 23

 • 1999

  Dni starej hudby ’99

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 12, p. 25 – 26

 • 1999

  Bratislavské hudobné slávnosti

  Mozarabské spevy

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 11, p. 21 – 22

 • 1999

  Reminiscencie na Mozartov týždeň ’99

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, year 12, no. 14, p. 11

 • 1998

  Reakcia na reakciu

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 8, p. 2

 • 1998

  Na polceste

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 5, p. 9

 • 1998

  Musica aeterna v éteri (a vo vákuu)

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 4, p. 8

 • 1998

  Dni starej hudby ’98

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, year 24, no. 4, p. 573 – 577

 • 1995

  Jubilant Pavol Polák

  Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 3, p. 2

 • 1993

  Spievať chcem Hospodinu...

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, year 6, no. 35, p. 2

 • 1993

  Ako ďalej? O hudbe v Matici slovenskej

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, year 6, no. 26, p. 14 – 15

 • 1993

  Karikatúra baroka

  Bratislavský (Monte)verdi

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, year 6, no. 17, p. 14
  (réžia: Milan Sládek)

 • 1993

  Za dr. Kornélom Bárdosom (1. 11. 1921 – 8. 11. 1993)

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 22, p. 8

 • 1993

  Barok a hudba na Záhorí

  Záhorie, 1993, Záhorie Museum, Skalica, year 2, no. 5 – 6, p. 9 – 11

 • 1992

  “Bol som duchovným otcom chudobného ľudu”

  P. Pavlín Bajan OFM (1721 – 1792)

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, year 5, no. 32, p. 3

 • 1992

  Jana M. Terrayová

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 8, p. 2

 • 1992

  P. Paulín Bajan OFM (1721 – 1792)

  Osobnosti slovenskej hudby

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 15, p. 3

 • 1991

  Majú mŕtvi právo na svoje meno?

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, year 4, no. 47, p. 5

 • 1991

  Dobre utajený London Baroque

  O jednom z najlepších koncertov starej hudby

  Večerník, 1991, year 36, no. 234 (2. 12.), p. 5

 • 1991

  Vivaldi včera a dnes

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 15, p. 5

 • 1990

  Opus – veľryba na plytčine?

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, year 3, no. 22, p. 15

 • 1990

  Dni starej hudby – Šopron 1990

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 21, p. 10

 • 1989

  Po dlhšom čase... inc.

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 5, p. 3

 • 1989

  Berkovec, Jiří: České pastorely

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 3, p. 5

 • 1989

  Za Richardom Rybaričom (19. 2. 1930 – 30. 11. 1989)

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 26, p. 7

 • 1989

  Popolušky, mamuty a Šípkové Ruženky

  Stará hudba – stále problém?

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, year 2, no. 48, p. 15

 • 1987

  kol.: Trinásty letný cyklus koncertov v Klariskách

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 18, p. 4 – 5

 • 1986

  Komorný súbor Flauto dolce

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 9, p. 4

 • 1985

  Intermédiá – pokus alebo výzva?

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 6, p. 6

 • 1985

  Bol by potrebný celý život...

  K tristoročnici Georga Friedricha Händla

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 4, p. 1, 3

 • 1985

  Domenico Scarlatti – “len” vrchol ľadovca

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 22, p. 8

 • 1983

  Podoby barokovej hudby

  Pravda, 31. 3. 1983, year 64, no. 76, p. 5
  (Ján Albrecht)

Bibliografia

 • 2013

  PETŐCZOVÁ, Janka: Kačic, Ladislav [Heslo]

  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv 7. In – Kalg, 2013, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava

 • 2011

  URBANCOVÁ, Hana: K životnému jubileu hudobného historika Ladislava Kačica

  Slavica Slovaca, 2011, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 46, no. 1, p. 63 – 64

 • 2011

  PETŐCZOVÁ, Janka: K životnému jubileu Ladislava Kačica

  Musicologica Slovaca, 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 2 (28), no. 1

 • 2010

  PETŐCZOVÁ, Janka: Ladislav Kačic: Dejiny hudby III. Barok

  Musicologica Slovaca, 2010, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 1 (27), no. 2, p. 307 – 313

 • 2009

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Milovníkom barokovej hudby

  Knižná revue, 2009, Bratislava, year 19, no. 3, p. 5

 • 2009

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Ladislav Kačic: Dejiny hudby III. Barok

  Viera a život, 2009, year 19, no. 2, p. 85 – 87

 • 2006

  PETŐCZOVÁ, Janka: Pestrý zborník. Tabulatura Miscellanea

  Editor: Ladislav Kačic. Bratislava, Hudobné centrum 2005

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, year 32, no. 2, p. 263 – 267

 • 2001

  POLÁK, Pavol: Jubileum hudobného historika

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 6, p. 5 – 6

 • 2001

  MÚDRA, Darina: Ladislav Kačic (ed.): Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa in der Slowakei

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 27, no. 4, p. 580 – 582

 • 2001

  URBANCOVÁ, Hana – KAČIC, Ladislav: História ako dobrodružstvo-

  S hudobným historikom Ladislavom Kačicom

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 27, no. 4, p. 558 – 563

 • 1997

  PETŐCZOVÁ, Janka: Organová hudba na Slovensku v 17. a 18. storočí

  (Editor: Ladislav Kačic. Bratislava 1996, Music Forum. Edition Urtext.)

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 19, p. 9

 • 1992

  FELLEGI, Pavol – KAČIC, Ladislav: Neznámy známy

  Rozhovor s Ladislavom Kačicom o významnom slovenskom skladateľovi

  Večerník, 1992, year 37, no. 159 (14. 8.), p. 6 – 7
  (Juraj Bajan)

x