Personálna bibliografia – Textbooks, Textbook Chapters

 • 2003

  KODEJŠKA, Miloš – MEDŇANSKÁ, Irena – FRIC, Tomáš (ed.): Některé současné trendy v naší a evropské hudební pedagogice

  Pedagogical Faculty, Charles University in Prague, Praha

 • 1987

  LIPTÁK, Teodor – MEDŇANSKÁ, Irena: Hra na klavíri. 1. diel Hra z listu

  Učebné texty pre študentov odboru hudobná výchova Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

  Pedagogical Faculty, University of Pavol Jozef Šafárik, Prešov
  (142 s., 1. vyd.)

 • 1987

  LIPTÁK, Teodor – MEDŇANSKÁ, Irena: Hra na klavíri. 2. diel Čítanie a hra partitúr

  Učebné texty pre študentov odboru hudobná výchova Učiteľstvo všeobecnovzedlávacích predmetov

  Pedagogical Faculty, University of Pavol Jozef Šafárik, Prešov
  (287 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2017

  Osobnosť muzikológa, hudobného estetika a psychológa, pedagóga a skladateľa Siegfrieda Bimberga (1927 – 2008)

  25 rokov študijného odboru Estetika v Prešove. Edícia: Studia aestetica XVI, 2017, Prešov, p. 86 – 108
  (1. vyd., Kopčáková, Slávka – Makky, Lukáš (ed.)

 • 2017

  Musikunterricht und Musiklehrerausbildung in der Slowakei

  José A. Rodrigues-Quiles (ed.): Internationale Perspektiven zur Musik(Lehr)ausbildung in Europa. Potsdamer Schriftenreihe zur Musikpädagogik, 2017, Universitätsverlag, Potsdam, p. 69 – 88

 • 2017

  Systémovo koncepčná a legislatívna základňa hudobnej pedagogiky na Slovensku po reforme z r. 2008

  Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie, 2017, Faculty of Philosophy, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, p. 47 – 89

 • 2016

  Dve koncepcie ďalšieho vzdelávania učiteľov hudby na Slovensku po reforme v r. 2008

  Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Universitas Catholica Ružomberok, 2016, Pedagogical Faculty, , VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, year XV, no. 1, p. 76 – 86

 • 2016

  Estetická výchova v školských vzdelávacích dokumentoch po reforme v roku 2008

  Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie. Edicía: Studia Scientiae Artis II. Ed. Slávka Kopčáková, 2016, Prešov, p. 155 – 174
  (258 s., 1. vyd.)

 • 2016

  Diferenciácia cieľov a profilu odbornej a vedeckej prípravy učiteľa hudby v kontinuálnom vzdelávaní na Slovensku po reforme v roku 2008

  Teorie a praxe hudební výchovy IV. Zborník príspevků z konference študentů doktorandských a magisterských studií a pedagógů hudebního vzdělávaní zemí V4 v roce 2015 v Praze, 2016, Pedagogical Faculty, Charles University in Prague, Praha, p. 59 – 76

 • 2016

  System kształcenia ustawiczgo nauczycieli w Slowacji

  Na pograniczach. Problemy społeczne i wyzwania dla edukacji, 2016, Sanok, p. 207 – 218
  (261 s., 1. vyd., Seria wydawnicza: Na Pograniczach Kultur i Narodów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku)

 • 2016

  Az Eperjesi (Prešov) Egyetem Zene-és Képzömüvészeti Intezét Zenei Tanszékének müvészeti együttesei

  Művészetek kölcsönhatása: tanulmánykötet, 2016, Szeged, p. 191 – 202
  (SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék)

 • 2016

  Visegrad Group in Music Education

  Cooperations and Projects

  European Perspektives on Music Education 5. International Cooperation, 2016, Innsbruck-Esslingen-Bern-Belp, p. 173 – 183
  (Helbling Verlag)

 • 2016

  Hudobno-terapeutické modely v škole ako formy rozvoja osobnosti žiaka

  Hudba a hudobné aktivity na podporu rozvoja osobnosti a kreativity u detí. Zborník vedeckých prác, 2016, Faculty of Health, , Trenčín, p. 60 – 67
  (113 s., 1. vyd.)

 • 2016

  System und Bildungsprogramm der Grund-Kunstschulen im slowakischen Schulwesen

  Transgressions in Artistic Education. Person – Music – Art, 2016, Jelenia Góra, p. 165 – 185
  (Karkonoska Państwowa Szkola Wyźsza w Jelenej Górze)

 • 2016

  The music pedagogy as the scientific disciplne in the systematics of musicology

  Slupsk, p. 105 – 113
  (Wydawnictwo naukowe Akademii Pomorskej w Slupsku)

 • 2015

  Hudobná výchova/hudba v systémoch všeobecného vzdelávania v Európe – priestor pre komparatívnu hudobnú pedagogiku

  Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 2015, Pedagogical Faculty, , Ružomberok, year 14, no. 1, p. 18 – 29

 • 2015

  Reflexia na desaťročné pôsobenie prof. Wolfganga Mastnaka na Prešovskej univerzite v Prešove (1991 – 2001)

  Krajčí, Peter – Priesterová, Katarína (ed.): Dimenzia muzikoterapie v praxi, výskume a edukácii [elektronický zdroj]. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2015, Publishing House IRIS, Bratislava, p. 31 – 46
  (1 CD-ROM)

 • 2015

  Systematika hudobnej vedy a hudobná pedagogika Jozefa Kresánka v kontexte existujúcich, rovnomenných vedeckých disciplín

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 171 – 182
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2015

  Pedagogika muzyki jako dziedzina naukowa na Slowacji i w Czechach oraz jej odbicie w procesie kwalifikacyjnym

  Michalski, Andrzej (ed.): Ontologia pedagogiki muzyki. Europejskie systemy edukacji muzyk / Ontology of Music Pedagogy. European Systems of Music Education, 2015, Gdańsk, p. 233 – 255
  (334 s., 1. vyd., Seria: Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, Wydawnictwo Athenae Gedanenses)

 • 2015

  Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva

  Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2014, konané v Ostravě ve dnech 29. – 30. května 2014, 2015, Pedagogical Faculty, , Ostrava, p. 137 – 144

 • 2015

  A visegrádi országok zenepedagógiai együttműködése

  Madách, Smetana, Dvořák, Janáček: tanulmánykötet, 2015, Szeged, p. 101 – 117
  (SZTE JJGYPK)

 • 2014

  Inštitucionálna a programová spolupráca krajín Vyšehrádskej štvorky v hudobnej pedagogike

  Horizonty umenia 2 [elektronický zdroj]. Zborník z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie, 1. – 31. októbra 2014, 2014, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 184 – 198
  (1 CD-ROM)

 • 2014

  Dizertačné práce a projekty ako priestor pre realizáciu hudobno-pedagogického výskumu po r. 1990

  Musica et educatio V. [elektronický zdroj]. E-zborník vedeckých príspevkov doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov, 2014, , Pedagogical Faculty, , VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 15 – 27
  (1 CD-ROM)

 • 2014

  Ksztalcenie nauczycieli muzyki na wydzialach nauczycielskich na Slowacji

  Porównanie zalozeň slowackich z systemem ksztalcenia nauczycieli muzyki w Polsce

  Studia Artystyczne. Nr 2. Sztuka w przestrzeniach współczesności, 2014, Katovice, p. 65 – 73

 • 2014

  Profesijná kompetentnosť jubilujúcej storočnej hudobno-pohybovej pedagogičky Boženy Viskupovej

  Kvašňáková, Lenka – Balogová, Beáta (ed.): Sociálny kapitál starnutia – prítomnosť nikdy nestarne. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej 29. novembra 2013 v Prešove, 2014, Prešov, p. 344 – 353

 • 2014

  Reflexia európskej spolupráce v hudobnej pedagogike a školstve na Slovensku po r. 1990

  Musica viva in schola XXIV. [elektronický zdroj]. Sborník prací z konference, Brno, 21. – 22. 10. 2014, 2014, Pedagogical Faculty, Masaryk University, Brno, p. 13 – 23

 • 2014

  Komparácia formálnej edukácie žiakov mladšieho školského veku vo vybraných krajinách vyšehrádskej skupiny

  Kreatywnosc w edukacji muzycznej, 2014, Pultusk, p. 31 – 45

 • 2014

  Vzdelávanie učiteľov hudobnej výchovy na východnom Slovensku

  Music Teacher’s Educatin in Easter Slovakia

  História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj], 2014, University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 410 – 417
  (1 CD-ROM, Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, Prešov, 22. – 23. október 2014)

 • 2014

  Changes in the legislation and content of music education in Slovakia, in comprehensive and vocational schools and also in the further music education teacher training

  Theory and practice of music education in schools. Visegrad doctoral forum Prague 2013, 2014, Pedagogical Faculty, Charles University in Prague, Praha, p. 21 – 28

 • 2013

  Dva hudobno-dramatické projekty, dva naplnené i nenaplnené ciele

  Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, 2013, Banská Bystrica, year 18, no. 3 – 4, p. 28 – 29

 • 2013

  Rytmicko-pohybová koncepcia Emila Jaquesa-Dalcroza

  Zdravotnícke listy. Vedecký recenzovaný časopis, 2013, Faculty of Health, , Trenčín, year 1, no. 4, p. 55 – 60

 • 2013

  Európska dimenzia hudobnej pedagogiky

  Horizonty umenia [elektronický zdroj]. Zborník z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou, 1. – 31. októbra 2013, 2013, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (1 CD-ROM, 16 s., 1. vyd.)

 • 2013

  Az egykori felsőmagyarországi zeneszerző Kéler Béla életútja és újbóli besorolása az európai zenei örökségbe

  Mahler – Szkrjabin – Verdi – Korngold: tanulmánykötet, 2013, Szeged, p. 35 – 44
  (SZTE JGYPK Műveszéti Intézet Ének-zene Tanszék)

 • 2013

  Komparácia kontinuálneho vzdelávania učiteľov hudby a vedeckej prípravy v doktorandskom štúdiu

  Musica et educatio IV [elektronický zdroj]. E-zborník z doktorandskej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 20. – 21. novembra 2012 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 14 – 19
  (1 CD-ROM, Procházková, Martina, ed.)

 • 2013

  Zborová tvorba jubilujúcich skladateľov (2011 – 2013) pre mládežnícke zbory

  Cantus Choralis Slovaca 2012. Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), 2013, Banská Bystrica, p. 64 – 77

 • 2013

  New school reform in Slovak republic and its repercussion in music education

  International Aspects of Music Education. Vol. 2. Competences, 2013, The Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk, Gdansk, p. 146 – 153

 • 2013

  Irena Medňanská, rod. Glogovská

  Ološtiak, Martin (ed.): Osobnosti Filozofickej fakulty v Prešove, 2013, Prešov, p. 122 – 123
  (246 s., 1. vyd., Edícia: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Humanitný zborník 409/490 č. 17)

 • 2013

  Po stopách Bélu Kélera vo Wiesbadene v roku 2006

  Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, Bardejov, 19. novembra 2012, 2013, Prešov, p. 70 – 81
  (Medňanský, Karol, ed.)

 • 2013

  Reflexia skúseností z realizácie doktorandského štúdia v odbore Didaktika hudby na slovenských vysokoškolských pracoviskách

  Teória a prax hudobnej edukácie [elektronický zdroj]. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 2013, Banská Bystrica, p. 13 – 23
  (1 CD-ROM)

 • 2013

  Akordeónové kvarteto

  Umelecké súbory Prešovskej univerzity v Prešove. Pamätnica k 15. výročiu Rady pre umeleckú činnosť (1998 - 2013), Kónya, Peter – Tarjányi, Viliam – Haľko, Peter (zost.), 2013, University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 76 – 82

 • 2013

  Ladislav Burlas – Tararam – skladba pre mládežnícky spevácky zbor

  Cantus Choralis Slovaca 2012. Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), 2013, Banská Bystrica, p. 19 – 27

 • 2013

  BUBÁK, Peter – MEDŇANSKÁ, Irena: Béla Kéler – život a dielo

  Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, Bardejov, 19. novembra 2012, 2013, Prešov, p. 33 – 48
  (Medňanský, Karol, ed.)

 • 2012

  Detská zborová tvorba slovenských skladateľov

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, year 38, no. 2, p. 190 – 210

 • 2012

  Ladislav Burlas – osobnosť hudobnej vedy, pedagogiky, tvorby a kultúry

  Múzy v škole. Odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, etickú a estetickú výchovu, 2012, Banská Bystrica, year 17, no. 3 – 4, p. 38 – 39

 • 2012

  Roschers, Polyästhetische Konzeption, in der Slowakei fest verankert

  25 Jahre Internationale Gesellschaft für Polyästhetische Erziehung: Erfahrungen – Perspektiven. Hommage an Wolfgang Roscher (1927 – 2002), 2012, Mníchov, p. 195
  (248 s., 1. vyd., Tagungsband zum 25. Polyaisthesis-Symposion der Internationalen Gesellschaft für Polyästhetische Erziehung an der Universität Mozarteum Salzburg, 2007)

 • 2012

  50 rokov vzdelávania učiteľov hudby na východnom Slovensku

  Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy [elektronický zdroj]. Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31. května a 1. června 2012, Steinmetz, Karel (ed.), 2012, Pedagogical Faculty, , Ostrava, p. 54 – 61
  (1 CD-ROM)

 • 2012

  Personality of composer and conductor Béla Kéler and his repeated inclusion into European cultural context

  SVU and its role in the era of globalisation. Transatlantic collaboration, innovation and preservation, July 1 – 6, 2012 in Žilina, Slovakia. Book of papers, 2012, Faculty of Natural Sciences, Žilina University in Žilina, Žilina, p. 254 – 265

 • 2012

  Európsky rámec kľúčových kompetencií ako východisko k novej profesionalite učiteľa hudby na Slovensku

  Mysl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Tom 1. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, 2012, Rzeszów, p. 534 – 548

 • 2012

  Medzigeneračné interaktívne vzdelávanie v hudbe – reflexia projektu Grundtvig 2

  Medzigeneračné mosty – vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou, 10. novembra 2011 v Prešove, Balogová, Beáta (ed.), 2012, Prešov, p. 405 – 415

 • 2012

  Koordinácia hudobno-pedagogického výskumu v dizertačných prácach

  Musica et educatio III [elektronický zdroj]. Zborník z tretieho ročníka doktorandskej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 21. – 22. novembra 2011 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 14 – 24
  (1 CD-ROM, Procházková, Martina (ed.)

 • 2011

  Szeged – Prešov: hudobno-pedagogická spolupráca

  Na Pulze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, Prešov, year 4, no. 1, p. 50

 • 2011

  Integratívna hudobná výchova v predprimárnej a primárnej edukácii

  Pedagogické rozhľady. Odborno-metodický časopis, 2011, University of Prešov in Prešov, Prešov, year 20, no. 2, p. 28

 • 2011

  Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945 – 1990

  Cantus Choralis Slovaca 2010. Zborník materiálov z IX. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 21. – 23. októbra 2010, Pazúrik, Milan (ed.), 2011, Banská Bystrica, p. 20 – 28

 • 2011

  Motivácia, prístup a realizácia doktorandského štúdia – podnety a skúsenosti z praxe

  Musica et educatio II. Zborník z celoslovenskej konferencie doktorandov, ktorá sa konala na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 22. – 23. novembra 2010, 2011, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 20 – 32
  (Procházková, Martina, ed.)

 • 2011

  Masters and doctoral degree studies in music education in the Slovak republic and Poland

  Music Inside and Outside the School. Series: Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft. Volume 21, 2011, Peter Lang, Frankfurt am Main, p. 297 – 301

 • 2011

  Zamyslenie nad poslaním a realizáciou doktorandského štúdia v odbore 1.1.10 Didaktika hudby na Slovensku

  Teorie a praxe hudební výchovy II. Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávání v Praze v roce 2011, 2011, , Pedagogical Faculty, Charles University in Prague, Praha, p. 13 – 20

 • 2011

  Continuity of folk music traditions in standard and after-school education and in music education studies in Slovak republic

  Music and music education within the context of socio-cultural changes. Proceedings of the 18th EAS congress, 26 – 29 April 2010, Bolu-Turkey, 2011, Ankara, p. 326 – 331

 • 2011

  Prierez “Dejinami hudobného vzdelávania od antiky po súčasnosť” nemeckého hudobného pedagóga Karla Heinza Ehrenfortha

  Medňanská, Irena (ed.): De Musica II. Zborník Katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, Faculty of Philosophy, University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 50 – 87

 • 2011

  KODEJŠKA, Miloš – LOJDOVÁ, Jaroslava – MEDŇANSKÁ, Irena – DYMON, Miroslaw – MACZELKA, Noémi: Comparative study of music education in Visegrad countries

  19th EAS Conference ISME. European Regional Conference. Conference Programme, 18th – 21th May 2011, Gdansk, Poland, 2011, Gdansk, p. 108 – 110

 • 2010

  Systematika hudobnej pedagogiky Ladislava Burlasa a odraz spoločenských zmien v postavení jednotlivých disciplín

  Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, 2010, Banská Bystrica, year 15, no. 1 – 2, p. 11 – 13

 • 2010

  Hudobná pedagogika v systematike hudobnej vedy

  Mezinárodní webový sborník hudební výchovy [elektronický zdroj]. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy V. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti VI, 2010, Pedagogical Faculty, , Ostrava, p. 232 – 252

 • 2010

  Kompetenčné vzdelávanie učiteľa hudby

  Ruščin, Peter – Medňanská, Irena (ed.): De Musica. Zborník Katedry hudby Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 170 – 189

 • 2009

  Súčasné poslanie, potreby hudobnej výchovy a úlohy vysokých škôl pripravujúcich učiteľov hudby cez prismu seminárov krajín V4 v Prahe

  Višegradské semináře Praha 2008. Sborník příspěvků z višegradských hudebních seminářů v Praze v roce 2008, 2009, Pedagogical Faculty, Charles University in Prague, Praha, p. 89 – 91

 • 2009

  Doktorandské štúdium v hudobnej pedagogike na Slovensku a v Poľsku

  Teorie a praxe hudební výchovy. Sborník příspěvků českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávání v Praze v roce 2009, 2009, , Pedagogical Faculty, Charles University in Prague, Praha, p. 14 – 18

 • 2009

  Osobnosť a tvorivý odkaz Eugena Suchoňa na multimediálnych pomôckach a ich využitie v školskej a mimoškolskej praxi

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 359 – 378

 • 2009

  Aktuálne problémy a možnosti inovácie práce v akademických speváckych zboroch

  Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), 2009, Banská Bystrica, p. 102 – 108

 • 2009

  Nové možnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov hudby v kontexte s návrhom zákona o pedagogických zamestnancoch

  Etnopedagogické a muzikoterapeutické paradigmy v hudobnej pedagogike [elektronický zdroj]. Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej v rámci sympózia k Európskemu roku kreativity a inovácií v Ružomberku, 27. – 30. apríla 2009, 2009, Pedagogical Faculty, Trnava University in Trnava, Trnava
  (1 CD-ROM, 1. vyd., Gajdošíková-Zeleiová, Jaroslava, ed.)

 • 2008

  Hudobno-pedagogická učebnicová a vedecko-odborná literatúra nemeckých vydavateľstiev

  Dni hudobnej výchovy 2007 [elektronický zdroj]. Zborník z 2. ročníka medzinárodnej hudobno-pedagogickej konferencie Dni hudobnej výchovy 2007 v Banskej Bystrici v dňoch 13. a 14. júna 2007, 2008, Banská Bystrica, p. 119 – 128

 • 2008

  Polyestetická výchova – koncepcia viacrozmerného zmyslového vnímania

  Studia Aesthetica X. Filozoficko-estetické reflexie posthistorického umenia, Sošková, Jana (ed.), 2008, Prešov, p. 458 – 468

 • 2007

  Koncepcia polyestetickej výchovy Wolfganga Roschera a jej adaptácia v hudobnopedagogickej praxi na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 2, p. 245 – 255

 • 2007

  Nové kompetencie učiteľa hudobnej výchovy

  Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci, 2007, Rzeszów, p. 40 – 47

 • 2007

  Ladislav Burlas – systematik slovenskej hudobnej pedagogiky

  Beličová, Renáta (ed.): Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 1. Živá kultúra alebo skanzen?, 2007, Faculty of Sciences of the University of Žilina, Žilina, p. 40 – 47
  (177 s., 1. vyd.)

 • 2007

  Covert forms of liquidation or “downsizing” of music education in kindergartens and 1st level of elementary schools

  Everything depends on a good beginning (Jan Ámos Komenský). Compendium of the 2005 EAS European Music Congress in Prague, 2007, Charles University in Prague, Praha, p. 165 – 169

 • 2007

  Die Grund-Kunstschule im slowakischen Schulwesen

  Communicating Diversity: Musik lehren und lernen in Europa. Festschrift für Franz Niermann. Hrsg. von Malmberg, Isolde – Wimmer, Constanze, 2007, Vißner-Verlag, Augsburg, p. 137 – 141

 • 2006

  Európska dimenzia hudobnej pedagogiky

  Hudební výchova. Časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, 2006, Pedagogical Faculty, Charles University in Prague, Praha, year 14, no. 1, p. 1 – 4

 • 2006

  Muzikaľnaja pedahohika i Jevropa

  Muzičnae i teatraľnae mastactva: problemy, vykladannja, 2006, no. 1 (15), p. 8 – 9

 • 2006

  Werte im neuen Kultur- und Schulwesen in der Slowakei

  Musikerziehung, 2006, no. 1, p. 74 – 77

 • 2006

  Musikpädagogische Perspektiven polyästhetischer Erziehung in der Slowakei

  Polyästhetik und Bildung. Öffnungen. Band 4. Hrsg. von Schwarzbauer, Michaela, 2006, Peter Lang, Frankfurt am Main, p. 139 – 147

 • 2006

  System der Grund-Kunstschulen im slowakischen Schulwesen

  Sokrates. Dokumentation II. Grundvig 2. Lernpartnerschaften, 2006, p. 83 – 91

 • 2006

  Adaptácia “Návrh koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom vzdelávaní” aj pre učiteľov umeleckých škôl

  Fridman, Libor (ed.): Ako ďalej v hudobnej výchove 2 [elektronický zdroj]. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2006, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica

 • 2006

  Hudobná pedagogika v európskom kontexte

  Edukacja wobec wyzwań i zadań wspólczesności i przyszlości. Strategie rozwoju, Szempruch, Jolanta (ed.), 2006, Rzeszów, p. 186 – 198

 • 2006

  Polyestetická výchova a integratívna hudobná pedagogika – súčasné koncepcie výchovy človeka k umeniu a k hudbe

  Koncepcje pomocy czlowiekowi w teorii i praktyce. Frączek, Zofia – Szluz, Beata (eds.), 2006, Rzeszów, p. 143 – 154

 • 2005

  Hudba v rodine – tradície a súčasnosť

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 3 – 4, p. 417 – 430

 • 2005

  Akordeón v študijnom programe "hudobná výchova"

  Harmonikár. Časopis SZaH, 2005, no. 4, p. 2 – 4

 • 2005

  Die Volkskultur – Träger slowakischer Identität

  Musikpädagogik nachgefragt. Ideologie und Identität in Europa. Festschrift anlässlich der 25. Tagung internationalen Arbeitsgemmeinschaft Musikpädagogik in den südlichen Ländern Europas (ArGe Süd), 2003 in Bozen/Südtirol. Hrsg. von Josef Sulz, 2005, Verlag Mueller-Speiser, Salzburg, p. 201 – 204
  (vom 28. bis 31. August 2003)

 • 2005

  Hudobná pedagogika a Európa

  Ličnosť i muzyka. Materialy IV meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 19 – 20 dekabrja 2005, 2005, Minsk
  (Belorusskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet imeni Maksima Tanka)

 • 2005

  Hudobná pedagogika v celoeurópskom kontexte

  Múzická umění (hudba a zpěv). Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání, Dvořák, Václav (ed.), 2005, National Institute of Technical and Vocational Education, Praha, p. 11 – 21

 • 2005

  Optimálne riešenie hudobného profesionálneho vzdelávania na stredoškolskom stupni

  Retrospektíva a perspektívy v edukácii. 1. diel. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11. – 12. novembra 2004, Szórádová, Eva (ed.), 2005, Faculty of Education of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, p. 538 – 543
  (624 s., 1. vyd., +1 CD-ROM)

 • 2005

  Musikpädagogik in der Slowakei – ein historischer Abriss

  Musikpädagogik nachgefragt. Ideologie und Identität in Europa. Festschrift anlässlich der 25. Tagung internationalen Arbeitsgemeinschaft Musikpädagogik in den südlichen Ländern Europas (ArGe Süd), 2003 in Bozen/Südtirol. Hrsg. von Josef Sulz, 2005, Verlag Mueller-Speiser, Salzburg, p. 91 – 100
  (vom 28. bis 31. August 2003)

 • 2004

  Hudba 20. storočia v školskej praxi v nemecky hovoriacich krajinách

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 4, p. 607 – 620

 • 2004

  Hudební výchova v systému základního školství na Slovensku (1)

  Hudební výchova. Časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, 2004, Pedagogical Faculty, Charles University in Prague, Praha, year 12, no. 4, p. 55 – 58

 • 2004

  Karol Petróczi – syntéza zbormajstra a koncertného majstra

  Cantus Choralis Slovaca 2004. Zborník materiálov zo VI. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 9. – 11. septembra 2004, Pazúrik, Milan (ed.), 2004, Banská Bystrica, p. 123 – 127

 • 2004

  Existuje európska hudobná pedagogika? Kultúrna politika EÚ – zakotvenie v Maastrichtskej zmluve

  Hudební pedagogika a výchova – minulost, přítomnost a budoucnost. Sborník referátů z konference konané v Olomouci v dnech 21. – 22. listopadu 2002, 2004, Palacký University, Olomouc, Olomouc, p. 36 – 45
  (e-Pedagogium [elektronický zdroj], nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol, č. 1 [mimoriadne] (2003)

 • 2004

  MEDŇANSKÁ, Irena – STÖGER, Christine: Lifelong Development in Beispielen – Leseproben aus einer Interviewserie

  Musiklernen – ein Leben lang: Materialien zu Weiterbildung lifelong development. Hrsg. von Niermann, Franz – Wimmer, Constanze, 2004, Universal Edition, Viedeň, p. 33 – 42

 • 2004

  Českí umelci a ich tvorba v dramaturgii Štátnej filharmónie Košice

  Česká hudba 2004. Osobnosti, instituce, vědecké, umělecké a hudebněpedagogické aktivity. Sborník z 27. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 24. a 25. května 2004), 2004, The Theatre Institute, Praha, p. 167 – 175

 • 2003

  Problematika vzťahu detí a mládeže k artificiálnej hudbe

  Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, 2003, Pedagogical Faculty, , Banská Bystrica, year 8, no. 3 – 4, p. 30 – 31

 • 2003

  KODEJŠKA, Miloš – MEDŇANSKÁ, Irena – FRIC, Tomáš: Některé současné trendy v naší a evropské hudební pedagogice [elektronický zdroj]

  Pedagogical Faculty, Charles University in Prague, Praha
  (1 CD-ROM)

 • 2003

  Detská zborová tvorba Milana Nováka

  Cantus Choralis Slovaca 2002. Zborník materiálov z V. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), 2003, Banská Bystrica, p. 57 – 69

 • 2002

  Hudobná pedagogika v nemeckej jazykovej oblasti

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 2, p. 211 – 238

 • 2002

  Das System der Grundkunstschulen im slowakischen Schulwesen

  Musik im Diskurs. Band 17. Allgemein bildende Schule und Musikschule in europäischen Ländern. Hrsg. von Siegmund Helms, 2002, Kassel, p. 129 – 138
  (Gesellschaft für Musikpädagogik des Verbandes der Musikpädagogen)

 • 2002

  System der Grund-kunstschulen im slowakischen Schulwesen

  Glasbeno-pedagoški zbornik. Zvezek 4. Akademije za glasbo v Ljubljani, 2002, Ľubľana, p. 85 – 94
  (Vydavateľstvo Univerza)

 • 2001

  Úvahy o stratégii ďalšieho rozvoja vyučovania hudby na Slovensku

  Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Studia art et sport: hudobná výchova, 2001, University of Prešov in Prešov, Prešov, year 1, p. 6 – 19

 • 2001

  Innovation and tradition

  Globalizácija un identitáte: Eiropas konference muzikas izglitiba, 2001, Riga
  (Musica Baltica)

 • 2001

  Pedagogicko-umelecké vzdelanie pre maturantov (absolventov) konzervatória a jeho absencia v štruktúre vysokého školstva v SR

  Fórum pedagogiky 2001. Sekcia odborného vzdelávania [príspevky z celoštátnej vedeckej konferencie, Budmerice, 2. – 3. októbra 2000], 2001, Methodology and Pedagogy Centre, Bratislava, p. 130 – 139
  (163 s., 1. vyd.)

 • 2001

  Referendariát – forma praxe v nemeckom systéme vzdelávania učiteľov

  Hudobno-pedagogické interpretácie 6. Zborník referátov prednesených na vedecko-pedagogickej konferencii “Hudobná pedagogika v kontexte doby” – Diagnóza stavu a hľadanie východísk, Vereš, Jozef (ed.), 2001, Faculty of Education of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, p. 203 – 208

 • 2001

  K jubileu Evy Zacharovej

  Cantus Choralis Slovaca 2001. Zborník materiálov zo IV. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), 2001, Banská Bystrica, p. 57 – 59

 • 2001

  Hudobnovýchovný proces v kontexte spoločensko-sociálnych premien súčasnej školy

  Musica viva in schola XVII. Sborník prací z konference, 17. – 20. 10. 2000, 2001, Pedagogical Faculty, Masaryk University, Brno, p. 94 – 103

 • 2001

  Rozpor medzi pedagogicko-umeleckými požiadavkami a reálnymi možnosťami v príprave učiteľov hudby

  Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien (riziká, problémy, perspektívy), Liba, Jozef – Dargová, Jarmila – Ferencová, Janka (ed.), 2001, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 76 – 80

 • 2001

  Musikpädagogik als Brücke zwischen Menschen in Europa – Prešov

  Brücken der Geschichte – Brücken der Erfahrung. 50 Jahre Verband Deutscher Schulmusiker e. V., 4. – 7. November 1999, Weimar, Hrsg. von Hans Bässler, 2001, Hannover, p. 95 – 97
  (Institut für Musikpädagogische Forschung der Hochschule für Musik und Theater, Hannover)

 • 2000

  Viedenský modul rakúsko-slovenskej spolupráce pre učiteľov hudobnej výchovy

  Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, 2000, Banská Bystrica, year 5, no. 3, p. 24 – 25

 • 2000

  Glazbena pedagogija kao visokoškolski predmet u Slovačkoj

  Tonovi Zagreb. Časopis glazbenih pedagoga, 2000, Záhreb, year 36, no. 15, 2, p. 87 – 89

 • 2000

  Die Europäische Arbeitsgemeinschaft Schulmusik (EAS)

  Bericht über die bisherige Arbeit und Perspektiven für die Zukunft

  Musik im Diskurs. Band 15. Musikpädagogik zwischen Regionalisierung, Europäisierung und Globalisierung, 2000, Kassel, p. 128 – 131

 • 1999

  Hudobná kultúra a odborné školstvo v Prešove

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, year 25, no. 4, p. 486 – 496

 • 1999

  Detská zborová tvorba Eugena Suchoňa

  Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 26. – 28. novembra 1998, Pazúrik, Milan (ed.), 1999, Banská Bystrica, p. 24 – 28

 • 1999

  Jugendkulturen in einem postkommunistischen Staat, in der slowakischen Republik

  Musik & Jugend. Neue Jugendkulturen, eine musikpädagogische Herausforderung. Arbeitsgemeinschaft der Musikerzieher Österreichs, 5. Internationaler AGMÖ-Bundeskongress, 20. bis 23. Oktober 1998, BORG Bad Radkersburg. Bericht, 1999, AGMÖ – Arbeitsgemeinschaft Musikerziehung Österreich, Viedeň, p. 54 – 55

 • 1999

  Hudobná pedagogika v celoeurópskom kontexte a význam jej inštitucionálneho zázemia pre Slovensko

  Škola a učiteľ v treťom tisícročí. Zv. 3 [Európa v treťom tisícročí]. Zborník z vedeckej konferencie MEDACTA ’99, Nitra, 9. – 11. júna 1999, 1999, Nitra, p. 54 – 60
  (234 s., 1. vyd.)

 • 1998

  Glasbena vzgoja na splošnih in umetnostnih šolah ter izobraževanje učiteljev glasbe na Slovaškem

  Glasba v šoli: revija za glasbeni pouk v osnovnih in srednjih šolah, za glasbene šole in zborovstvo, 1998, Ľubľana, year 4, no. 3 – 4, p. 1 – 6

 • 1998

  Was ist ein Lehrplan? Brauchen wir Lehrpläne?

  Reflexionen aus einer osteuropäischen Perspektive

  EAS Conference: Moving from Teaching to Learning – Music Education in a Changing World = der Wandel vom Lehren zum Lernen. Musikerziehung in einer sich ändernden Welt, Stockholm, 1998, 1998, Štokholm, p. 23 – 28

 • 1998

  Vysokoškolské pedagogicko-umelecké štúdium pre učiteľov hudobného odboru ZUŠ

  Perspektívy rozvoja vzdelanosti v Prešovskom kraji v kontexte spoločenských premien a pri vstupe do 21. storočia. Zborník z vedeckej konferencie, konanej v dňoch 5. – 6. februára 1998, 1998, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 314 – 318

Personálna bibliografia – Scientific reviews

 • 2011

  Balcárová, Božena: Integratívna hudobná výchova v predprimárnej a primárnej edukácii

  Pedagogické rozhľady. Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia, 2011, Methodology and Pedagogy Centre, Bratislava, year 20, no. 2, p. 28

 • 2010

  MEDŇANSKÁ, Irena – KAČKOVIČOVÁ, Veronika: Kongres hudobných pedagógov na hranici dvoch svetadielov

  Hudobný život, 2010, Bratislava, year 42, no. 6, p. 11

 • 2008

  Karl Heinrich Ehrenforth: Geschichte der musikalischen Bildung

  Schott Musik International, Mainz 2005

  Hudobný život, 2008, Bratislava, year 40, no. 10, p. 39
  (recenzia knihy)

 • 2002

  Ladislav Burlas: Teória hudobnej pedagogiky

  Vysokoškolské učebné texty. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Prešov 1997...

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 2, p. 283 – 284

 • 2001

  Acta Universitatis Matthiae Belli

  ročník IV. Banská Bystrica 2000

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 10, p. 50
  (Zborník Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Personálna bibliografia – Editorial Work

 • 2018

  MEDŇANSKÁ, Irena – FECSKOVÁ, Silvia (eds.): Skladateľ a pedagóg Jozef Grešák z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia

  Zborník príspevkov z konferencie Skladateľský odkaz Jozefa Grešáka v kontexte spoločenských pomerov doby, ktorá sa konala v Bardejove 7. – 8. februára 2018

  Prešov
  (198 s., 1. vyd., faksimile, fotografie (niektoré farebné), portréty, Jozef Grešák, 1907 – 1987, slovenský hudobný skladateľ, klavirista, organista, pedagóg, hudobný život, Bardejov)

 • 2014

  KAČKOVIČOVÁ, Veronika – MEDŇANSKÁ, Irena (ed.): Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu, jej vývoj, funkcia, úlohy a prínos pre Slovensko [elektronický zdroj]

  University of Prešov in Prešov, Prešov
  (92 s., 1. vyd., 1 CD-ROM)

 • 2011

  MEDŇANSKÁ, Irena (ed.): De Musica II

  Zborník Katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

  Prešov
  (352 s., 1. vyd., Edícia: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Hudobno-pedagogický zborník č. 1, AFPh UP 323/404)

 • 2010

  RUŠČIN, Peter – MEDŇANSKÁ, Irena (ed.): De Musica

  Zborník Katedry hudby Prešovskej univerzity v Prešove

  University of Prešov in Prešov, Prešov
  (304 s., 1. vyd.)

 • 2007

  MEDŇANSKÁ, Irena (ed.): Čurilla, Štefan: Jozef Grešák. Hľadanie hudobného tvaru a času

  [venované 100. výročiu narodenia skladateľa]

  Súzvuk Prešov Music Society, Prešov
  (123 s., 1. vyd.)

 • 2003

  MATÚŠ, František – MEDŇANSKÁ, Irena – ZACHAROVÁ, Eva (ed.): Štýlotvorné prvky vo vokálnej a inštrumentálnej hudbe 16. – 18. storočia

  Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Prešov, 5. júla 2002

  Súzvuk Prešov Music Society, Prešov
  (129 s., 1. vyd., Edícia: Vedecké spisy o hudbe. Zv. 5)

Personálna bibliografia – Books

 • 2010

  Systematika hudobnej pedagogiky

  Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov in Prešov, Prešov
  (142 s., 1. vyd.)

 • 1999

  Hudobná pedagogika na Slovensku, v nemeckej jazykovej oblasti a v celoeurópskom kontexte

  Habilitačná práca + prednáška: Agenda 2000 EÚ a stratégia rozvoja hudobnej pedagogiky na Slovensku

  Academy of Music and Drama, Bratislava, Prešov
  (281 s., 1. vyd., s. n.)

 • 1993

  Kinderchormusik aus dem Schaffen slowakischer Komponisten nach 1945

  Prešov
  (260 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2019

  Pro Musica Nostra Sarossiensi

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 15

 • 2019

  Reprezentanti českej a slovenskej hudobnej kultúry vo svete

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 3, p. 7

 • 2013

  MEDŇANSKÁ, Irena – MIHALOV, Kamil – BOROŠ, Tomáš – KAVEC, Adam – MEDŇANSKÝ, Karol – LANGSTEINOVÁ, Eva: Anketa o stave hudobnej kultúry a hudobnej edukácie na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2013, Bratislava, year 39, no. 3, p. 283 – 291
  (spracovala: Alena Čierna)

 • 2013

  Živjó po “Moste k spolupráci”

  Hudební výchova. Časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, 2013, Pedagogical Faculty, Charles University in Prague, Praha, year 21, no. 2, p. 36

 • 2012

  Jubilant Ladislav Burlas – osobnosť hudobnej vedy, pedagogiky, tvorby a kultúry

  Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, 2012, Banská Bystrica, year 17, no. 3 – 4, p. 38 – 39

 • 2009

  Speváčka Ida Kirilová zanechala hlbokú stopu: reprezentovala slovenskú operu vo svete

  Prešovský Korzár, 2009, Prešov, year 12, no. 169 (23. 7.), p. 14

 • 2008

  Diváci ocenili dramaturgiu Hudobného leta

  My – Trenčianske noviny, 2008, Trenčín, year 49, no. 34, p. 6

 • 2008

  Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach

  63. ročník, 26. júla – 15. augusta, ABA agency, Musicfest, Trenčianske Teplice, a. s.

  Hudobný život, 2008, Bratislava, year 40, no. 9, p. 6
  (Storočnica Eugena Suchoňa)

 • 2008

  Visegradské stretnutia hudobných pedagógov riešili závažné problémy hudobnej edukácie

  Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, 2008, Banská Bystrica, year 13, no. 2, p. 28 – 29

 • 2008

  Akademické komorné koncerty už po štvrtýkrát

  Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove, 2008, Prešov, year 12, no. 1, p. 21

 • 2007

  Učiteľ hudby v centre pozornosti letného seminára krajín V4 v Prahe

  Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, 2007, Banská Bystrica, year 12, no. 3 – 4, p. 26 – 27

 • 2007

  Štúdium učiteľstva hudby bolo v centre pozornosti letného seminára

  Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove, 2007, Prešov, year 11, no. 4, p. 11

 • 2007

  Odštartoval európsky sieťový program Comenius C3

  Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove, 2007, Prešov, year 11, no. 2, p. 12

 • 2006

  Vzácne jubileum

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 5, p. 29
  (85. výročie vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Slávnostný koncert: 8. apríla, Evanjelický kostol v Trenčíne)

 • 2006

  Predslov

  Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17. – 18. storočia. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, 23. – 25. novembra 2005 v Prešove, 2006, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov, p. 7 – 8

 • 2005

  Diplomové koncerty – špecifická časť diplomovej práce študentov Katedry hudby FHPV PU [úvodná časť]

  Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove, 2005, Prešov, year 9, no. 2, p. 20

 • 2004

  Torysa zaujala na Akademickej Nitre

  Prešovský denník Korzár, 2004, Prešov, year 6, no. 166 (20. 7.), p. 2

 • 2004

  ZUŠ-ka je aj kultúrnou inšitúciou

  Učiteľské noviny, 2004, Bratislava, year 54, no. 4, p. 12

 • 2004

  Jubileá... Peter Krbaťa

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 9, p. 5
  (doc. PhDr. Peter Krbaťa, CSc. – hudobný psychológ, 60-te výročie narodenia)

 • 2004

  Osobnosti, udalosti

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 1, p. 12
  (Musica historica Prešov, Karol Medňanský – umelecký vedúci, koncerty: Poľsko)

 • 2004

  U šustra pod šmikňou

  Prešovský večerník, 2004, Prešov, year 15, no. 3519, p. 8

 • 2004

  Slovo na úvod

  Vademecum musicae: hudobná náuka, intonácia, rytmus, 2004, Methodology and Pedagogy Centre, Prešov, p. 3 – 4

 • 2003

  Hudobní pedagógovia sa zídu vo Viedni

  Učiteľské noviny, 2003, Bratislava, year 53, no. 14, p. 12

 • 2003

  Európsky hudobno-pedagogický kongres vo Viedni

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 4, p. 48
  (Kongres EAS – Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu, 8. – 11. mája 2003, Viedeň)

 • 2003

  Kongres zbormajstrov

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 12, p. 6
  (október, 2003, Zeillern, Dolné Rakúsko, kongres zbormajstrov amatérskych zborov z Rakúska, Čiech a Slovenska)

 • 2003

  Višegrádske Te Deum

  Prešovský večerník, 2003, Prešov, year 14, no. 3246, p. 4

 • 2003

  Slovensko-nemecký kontaktný seminár

  Socrates. Bulletin Národnej kancelárie SOKRATES v SR, 2003, no. 7, p. 11 – 12

 • 2003

  Príhovor

  Dirigentské kurzy pre mladých zbormajstrov: hudbou k radosti a priateľstvu, 2003, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov, p. 1

 • 2002

  Česko-slovenské kolo SVOUČ v umělecké interpretaci

  Česká beseda. Měsíčník Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku, 2002, year 8, no. 9, p. 8

 • 2002

  Výrazný umelecký úspech

  Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, 2002, Prešov, year 6, no. 4 – 5, p. 23

 • 2002

  Veľkonočný koncert súboru MUSICA HISTORICA Prešov

  Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, 2002, Prešov, year 6, no. 1 – 2, p. 23

 • 2002

  Spevácky zbor ako ojedinelý úkaz?

  Učiteľské noviny, 2002, Bratislava, year 52, no. 12 (21. 3.), p. 12

 • 2002

  Najväčšou odmenou pre Lagunu bol potlesk

  Prešovský denník Korzár, 2002, Prešov, year 4, no. 27 (1. 2.), p. 2

 • 2002

  Prešovskí vysokoškoláci úspešní

  Prešovský denník Korzár, 2002, Prešov, year 4, no. 166 (19. 7.), p. 2

 • 2002

  Nové možnosti akordeónovej interpretácie

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 9, p. 5, 10
  (jún, 2002, akordeónový musette festival pre deti a mládež, Rajecké Teplice, venovaný pamiatke Michaela Ganiana, akordeónového virtuóza)

 • 2002

  Ocenenie v tvrdej konkurencii

  Spravodajca Žilinskej univerzity, 2002, Žilina University in Žilina, Žilina, year 20, no. 5, p. 4

 • 2002

  V Sabinove u Žida

  Prešovský večerník, 2002, Prešov, year 13, no. 3017, p. 2

 • 2002

  Pečať kvality

  Potlesk a uznanie pre jubilanta – spevácky zbor Laguna

  Prešovský večerník, 2002, Prešov, year 13, no. (1. 2.), p. 4

 • 2002

  Učiteľská mobilita programu Socrates – Erasmus medzi univerzitou Lüneburg/Nemecko a Prešovskou univerzitou

  Socrates. Bulletin Národnej kancelárie SOKRATES v SR, 2002, no. 5, p. 9 – 10

 • 2002

  Irena Medňanska, Prešov/Slowakei

  Warum nicht Musik?! Wege zu Mensch und Gesellschaft, 11. – 14. Oktober 2001, Toblach/Südtirol, 2002, Bozen, p. 73 – 74
  (Institut für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache)

 • 2001

  Stretnutie susedov

  Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, 2001, Banská Bystrica, year 6, no. 4, p. 24 – 25

 • 2001

  Medzi globalizáciou a identitou

  Kongres Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu v lotyšskej Rige

  Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, 2001, Banská Bystrica, year 6, no. 3, p. 28 – 29

 • 2001

  Mastnak je trojnásobným kandidátom vied

  Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, 2001, Prešov, year 5, no. 1 – 2, p. 17

 • 2001

  Akademická Banská Bystrica

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 9, p. 20
  (9. ročník medzinárodného súťažného festivalu vysokoškolských speváckych zborov, 28. júna – 1. júla 2001, Banská Bystrica, organizátor: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

 • 2001

  Hudobná pedagogika medzinárodne

  Kongres EAS v Rige

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 10, p. 6
  (EAS – Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu)

 • 2001

  Deti píšu Bohu

  Dotyky s tvorivými aktivitami Juraja Hatríka

  Prešovský večerník, 2001, Prešov, year 12, no. 2737 (28. 5.), p. 4

 • 2001

  Jubileum ženského speváckeho zboru Iuventus paedagogica

  Cantus Choralis Slovaca 2001. Zborník materiálov zo IV. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), 2001, Banská Bystrica, p. 124 – 128

 • 2000

  Projekt Most ke spolupráci 2000

  Česká beseda. Měsíčník Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku, 2000, year 6, no. 5, p. 11

 • 2000

  Umelecká podoba Exupéryho Malého princa

  Učiteľské noviny, 2000, Bratislava, year 50, no. 33, p. 12

 • 2000

  Gitarový festival Giraltovce 2000

  Učiteľské noviny, 2000, Bratislava, year 50, no. 21 (25. 5.), p. 12

 • 2000

  Rakúsko-slovenská bilaterálna spolupráca pre učiteľov hudobnej výchovy

  Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, 2000, Banská Bystrica, year 5, no. 1, p. 23 – 24

 • 2000

  Renesancia hudobnopedagogickej koncepcie Carla Orffa na Slovensku

  Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, 2000, Banská Bystrica, year 5, no. 1, p. 25 – 26

 • 2000

  Čo by nemalo chýbať v novom vysokoškolskom zákone

  Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, 2000, Prešov, year 4, no. 6, p. 8

 • 2000

  Tvorivosť a dynamizmus jubilantky

  Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, 2000, Prešov, year 4, no. 6, p. 15

 • 2000

  Životné jubileá... Evy Zacharovej

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 9, p. 4
  (Eva Zacharová – zbormajsterka)

 • 2000

  Muzikologická konferencia v Prešove

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 12, p. 3
  (24. – 25. októbra 2000, Prešov, konferencia na tému: Duchovná hudba v premenách času, Ústav hudobnej vedy SAV, SMA pri SHÚ, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity)

 • 2000

  V Giraltovciach zneli čarovné tóny strún sladkého dreva

  Prešovský denník, 2000, Prešov, year 2, no. 79, p. 7

 • 2000

  Talenty zo Sabinova privítali nový rok koncertom

  Prešovský korzár, 2000, Prešov, year 2, no. 5, p. 4

 • 2000

  Vianočná hudba v Sabinove

  Prešovský korzár, 2000, Prešov, year 2, no. 2, p. 4

 • 2000

  Kontakty s Prahou

  Projekt Most k spolupráci 2000

  Prešovský večerník, 2000, Prešov, year 11, no. 4 – 5, p. 6

 • 2000

  Gitarový festival Giraltovce 2000

  Druhý ročník festivalu v hre na klasickej gitare

  Národná osveta, 2000, National Cultural Centre, Bratislava, year 10, no. 19
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 5 (2000), s. 8)

 • 2000

  Camerata academica: komorné súbory Prešovskej univerzity

  Národná osveta, 2000, National Cultural Centre, Bratislava, year 10, no. 15
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 4 (2000), s. 13)

 • 1999

  Camerata academica

  Zo života komorných telies Prešovskej univerzity

  Národná osveta, 1999, National Cultural Centre, Bratislava, year 9, no. 15
  (Príloha Etuda, roč. 5, č. 4 (1999), s. 14)

 • 1999

  Evropský summit hudebních pedagogů v Stockholmu

  Hudební výchova. Časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, 1999, Pedagogical Faculty, Charles University in Prague, Praha, year 7, no. 1, p. 14

 • 1999

  Koncepcia ZUŠ – jedinečný príspevok Slovenska do európskeho systému umeleckého vzdelávania

  Učiteľské noviny, 1999, Bratislava, year 49, no. 33, p. 12

 • 1999

  Trenčianske Teplice po festivale

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 9, p. 26 – 27
  (54. ročník, Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach, 1999)

 • 1999

  Medzinárodné hudobno-pedagogické aktivity na sklonku roka 1998

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 1 – 2, p. 43
  (5. ročník Medzinárodného spolkového kongresu rakúskej Asociácie hudobných pedagógov, október, 1999, Bad Radkersburg)

 • 1999

  “Most k spolupráci”: hudobná spolupráca medzi Univerzitou Karlovou v Prahe a Prešovskou univerzitou v Prešove

  Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, 1999, Prešov, year 3, no. 5 – 6, p. 21

 • 1999

  Spomienky na kráľa valčíkov

  Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, 1999, Prešov, year 3, no. 3 – 4, p. 18

 • 1999

  Mohla to vyriešiť verejná generálka

  Slávnostný koncert bol pre občana nedostupný

  Prešovský večerník, 1999, Prešov, year 10, no. 2267, p. 5

 • 1998

  V zajatí klavírnej hudby

  Prešovský večerník, 1998, Prešov, year 9, no. 52, p. 5

 • 1998

  “Neušli” záujmu holandských novinárov: vysokoškoláci obstáli v medzinárodnej konkurencii

  Prešovský večerník, 1998, Prešov, year 9, no. 150, p. 4

 • 1998

  Život naplnil hudbou

  Zomrel doc. PhDr. Juraj Kosťuk, vysokoškolský pedagóg, zbormajster, účastník protifašistického odboja

  Prešovský večerník, 1998, Prešov, year 9, no. 133, p. 4

 • 1998

  Ocenenie za fašiangy

  Torysa sa hotuje do Holandska

  Prešovský večerník, 1998, Prešov, year 9, no. 129, p. 4

 • 1998

  V Štokholme opäť konferencia Európskej asociácie pre hudobnú výchovu

  Technológia vzdelávania. Vedecko-pedagogický časopis, 1998, Nitra, year 6, no. 7, p. 11

 • 1998

  Slovensko-rakúske hudobno-pedagogické aktivity

  Technológia vzdelávania. Vedecko-pedagogický časopis, 1998, Nitra, year 6, no. 2, p. 5 – 6

 • 1998

  Stretnutie susedov III

  Učiteľské noviny, 1998, Bratislava, year 48, no. 7, p. 12

 • 1998

  Koncertné drobnosti z regiónu

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 8, p. 11

 • 1998

  Ohlas na článok

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 23 – 24, p. 2

 • 1998

  Orff stále aktuálny

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 2, p. 10
  (3. medzinárodné stretnutie hudobných pedagógov, Carl-Orff-Stiftung Mníchov, 1997)

 • 1998

  Jubileum AGMÖ

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 2, p. 10
  (Asociácia hudobných pedagógov Rakúska, október, 1997, 50-ročné jubileum)

 • 1998

  Potrebujeme učebné osnovy?

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 12, p. 1, 11
  (EAS – Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu, konferencia EAS na tému Hudobná výchova: Most k európskej integrácii, Prešov, 1996, Štokholm, máj, 1998, téma: Prechod od vyučovania k učeniu – hudobná výchova v meniacom sa svete)

 • 1998

  Úspešná vedecká a umelecká prezentácia

  Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, 1998, Prešov, year 2, no. 5 – 6, p. 17

 • 1998

  Hudba náplňou jej života

  Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, 1998, Prešov, year 2, no. 3 – 4, p. 5

 • 1998

  Vianočné koncerty

  Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, 1998, Prešov, year 2, no. 1 – 2, p. 14

 • 1998

  Musikerziehung und Musiklehrerausbildung in der Slowakei

  EAS – Newsletter, 1998, no. 4

 • 1997

  Prešovskí “warchalovci”

  Na zajtrajšom koncerte PHJ muzikanti od Vltavy

  Prešovský večerník, 1997, Prešov, year 8, no. 214 (11. 11.), p. 4

 • 1997

  Camerata academica

  Sláčikový orchester z Prešova

  Národná osveta, 1997, National Cultural Centre, Bratislava, year 7, no. 16
  (Príloha Etuda, roč. 3, č. 3 (1997), s. 9)

 • 1997

  Rok slovenskej hudby v Prešove

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 4, p. 5
  (Prešovská hudobná jeseň, 31. ročník, Juraj Hatrík: Svetlo – Sonata, cantata..., premiéra diela, Milan Novák: Retrospektívy pre flautu, klavír štvorručne a sláčiky, premiéra diela)

 • 1997

  Slávni rodáci svojmu mestu

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 19, p. 7
  (celoročné oslavy k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Prešov)

 • 1997

  Interpretačné umenie na vidieku

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 17, p. 11
  (Boaz Sharon – klavír (USA), koncert: 11. júla 1997, Valaliky, okres Košice-Vidiek)

 • 1996

  Hudobná výchova: Most k európskej integrácii?

  Učiteľské noviny, 1996, Bratislava, year 46, no. 34, p. 12

 • 1996

  Hudobná výchova: Most k európskej integrácii?

  Technológia vzdelávania. Vedecko-pedagogický časopis, 1996, Nitra, year 4, no. 8, p. 13 – 14

 • 1996

  Životné jubileum Františka Matúša

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 18, p. 8
  (František Matúš – pedagóg, muzikológ, vydavateľ)

 • 1995

  Ožila hudba Mikuláša Moyzesa

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, year 8, no. 4, p. 15
  (Mikuláš Moyzes – skladateľ)

 • 1995

  Moyzesov hudobný rok v Prešove

  Slovenské národné noviny, 1995, Matica slovenská, Martin, year 6 (10), no. 3 – 4, p. 12

 • 1995

  Európsky dialóg v hudobnej výchove

  Učiteľské noviny, 1995, Bratislava, year 45, no. 38, p. 12

 • 1995

  Hudobno-pedagogický výskum na Slovensku v európskej konfrontácii

  Učiteľské noviny, 1995, Bratislava, year 45, no. 30, p. 12

 • 1995

  Mladí Slovenska

  Súťaž žiakov stredných pedagogických škôl

  Učiteľské noviny, 1995, Bratislava, year 45, no. 22, p. 8

 • 1995

  Tretí medzinárodný akordeónový seminár

  Učiteľské noviny, 1995, Bratislava, year 45, no. 2, p. 12

 • 1995

  Prezentácia výsledkov hudobno-pedagogického výskumu

  Technológia vzdelávania. Vedecko-pedagogický časopis, 1995, Nitra, year 3, no. 8, p. 13

 • 1995

  Pedagogický kongres v Innsbrucku

  Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 16 – 17, p. 7
  (kongres hudobno-pedagogických aktivít učiteľov hudby zo všetkých typov škôl v Rakúsku, Innsbruck, organizátor: Asociácia učiteľov hudby Rakúska)

 • 1995

  Hudobno-pedagogický výskum v Európe

  Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 10, p. 3
  (I. kongres hudobných pedagógov európskych univerzít a vysokých škôl, 2. – 5. marca 1995, Nemecko)

 • 1995

  Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu

  Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, 1995, Pedagogical Faculty, , Banská Bystrica, year 1, no. 1, p. 21 – 22

 • 1994

  Časom zaviate, no stále živé

  Premiéra Spevohry Divadla Jozefa Záborského v Prešove

  Práca, 1994, year 49, no. 7 (11. 1.), p. 5

 • 1994

  Vianočná cena primátora

  Učiteľské noviny, 1994, Bratislava, year 44, no. 3 (20. 1.), p. 12

 • 1994

  Odišli z našich radov

  Učiteľské noviny, 1994, Bratislava, year 44, no. 28 (25. 8.), p. 11

 • 1994

  Hudobná výchova medzinárodne

  Učiteľské noviny, 1994, Bratislava, year 44, no. 11, p. 12

 • 1994

  Spomienka na Mikuláša Moyzesa

  Hudobný život, 1994, Bratislava, year 26, no. 8, p. 2
  (spomienkové oslavy, pri príležitosti 50. výročia úmrtia slovenského hudobného skladateľa Mikuláša Moyzesa (1872 – 1944), Moyzesov hudobný rok, od 6. decembra 1993 – 6. decembra 1994)

 • 1994

  Moyzesov hudobný rok

  Hudobný život, 1994, Bratislava, year 26, no. 6, p. 2
  (pri príležitosti 50. výročia úmrtia slovenského hudobného skladateľa Mikuláša Moyzesa, Moyzesov hudobný rok, od 6. decembra 1993 – 6. decembra 1994)

 • 1994

  O hudobnej výchove v celoeurópskom kontexte

  Hudobný život, 1994, Bratislava, year 26, no. 5, p. 8
  (kongres EAS – Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu, január, 1994, Leuven, Belgicko)

 • 1994

  Ako ďalej v non-profit organizáciách

  Hudobný život, 1994, Bratislava, year 26, no. 3, p. 2
  (týždenný seminár Management v non-profit organizáciách, november, 1993, Dolná Krupá, organizátor: Slovenská hudobná rada)

 • 1994

  Ešte raz o hudobnej výchove

  Hudobný život, 1994, Bratislava, year 26, no. 22, p. 12
  (Výročné zasadnutie Európskej hudobnej rady v rámci Bratislavských hudobných slávností, 7. – 9. októbra 1994, Bratislava)

 • 1994

  Ako improvizovať

  Hudobný život, 1994, Bratislava, year 26, no. 2, p. 8
  (týždenný prednáškový pobyt prof. Eva Roscher – pedagóg, klavír (improvizácia), Vysoká škola hudobná a dramatická Mozarteum, Salzburg, organizátor: Asociácia učiteľov hudby Slovenska)

 • 1994

  Celoeurópska charta hudobnej výchovy

  Bibiana, 1994, year 2, no. 4, p. 51 – 52

 • 1993

  Karnevalová noc v Prešove

  Spevoherná premiéra v jubilejnej sezóne

  Práca, 1993, year 48, no. 297 (21. 12.), p. 5

 • 1993

  Na úvod sezóny

  Prešovský aukčný kabaret

  Práca, 1993, year 48, no. 245 (20. 10.), p. 5

 • 1993

  Na linke Prešov-Wels

  Zavŕšenie umeleckej kooperácie

  Práca, 1993, year 48, no. 184 (10. 8.), p. 7

 • 1993

  Lapšanský s bravúrnou virtuozitou

  Prešovský večerník, 1993, Prešov, year 4, no. 193 (2. 11.), p. 2

 • 1993

  Zem spieva

  Prešovský večerník, 1993, Prešov, year 4, no. 167 (24. 9.), p. 3

 • 1993

  Dirigent miláčikom publika

  Prešovská spevohra hosťovala cez prázdniny v rakúskom Welse

  Prešovský večerník, 1993, Prešov, year 4, no. 141 (18. 8.), p. 2

 • 1993

  V znamení medzinárodnej kultúry

  Prešovský večerník, 1993, Prešov, year 4, no. 132 (8. 7.), p. 2

 • 1993

  Prečo v nemčine na slovenskej pôde

  Spevohra DJZ cestuje v júli do rakúskeho Welsu

  Prešovské noviny, 1993, Prešov, year 36, no. 46 (22. 6.), p. 3

 • 1993

  Spoločné Ave verum corpus

  Nové telesá pod vedením Karola Medňanského

  Prešovské noviny, 1993, Prešov, year 36, no. 29 (23. 4.), p. 3

 • 1993

  O hudobnej výchove v Innsbrucku

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 2, p. 2
  (EAS – Európska asociácia pre hudobnú výchovu, zasadnutie európskeho fóra, 21. – 24. októbra 1993, Innsbruck)

 • 1993

  Prešovská Čarovná flauta v rakúskom Welse

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 18, p. 6
  (rakúsko-slovenský projekt, W. A. Mozart: Čarovná flauta, DJZ v Prešove, Július Selčan – dirigent, predstavenia: 23. – 25. júla 1993, Wels, Rakúsko)

 • 1993

  Umenie a vzdelávanie medzi východom a západom

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 16, p. 2
  (12. sympózium Medzinárodnej spoločnosti pre polyestetickú výchovu (IGPE) na tému: Umenie a vzdelávanie medzi Východom a Západom, 10. – 16. júla 1993, Salzburg, Rakúsko)

 • 1993

  Dom plný hudby

  Kultúrny mesačník Sabinov, 1993, Sabinov, year 16, no. 5, p. 9 – 10
  (Základná umelecká škola, Sabinov)

 • 1992

  Hudobná výchova medzinárodne

  Učiteľské noviny, 1992, Bratislava, year 42, no. 4, p. 8

 • 1991

  Zaujímavé sympózium v rakúskom Mittersill

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 22, p. 7
  (Jubilejné 10. sympózium Inštitútu pre integratívnu hudobnú pedagogiku a polyestetickú výchovu pri Vysokej škole Mozarteum v Salzburgu a Medzinárodnej spoločnosti pre polyestetickú výchovu, 16. – 22. septembra 1991, Salzburg, Rakúsko)

 • 1990

  Symbióza amatérskeho umenia s profesionálnym

  Rytmus, 1990, year 41, no. 11, p. 6

 • 1990

  ...a nadšene čakáme ďalšie

  Kompaktné platne šíria dobré meno Štátnej filharmónie Košice

  Košický večer, 1990, Košice, year 22, no. 76 (18. 4.), p. 5
  (Alfred Walter – dirigent)

 • 1990

  Zborové slávnosti na východnom Slovensku

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 3, p. 7
  (3. ročník Slávností zborového spevu Vojtecha Adamca, súťaž dospelých speváckych zborov, 17. – 19. novembra 1989, Košice)

 • 1990

  MEDŇANSKÁ, Irena – BREINER, Peter: Hudba je len jedna

  Hovoríme s klaviristom a dirigentom Petrom Breinerom

  Košický večer, 1990, Košice, year 22, no. 29 (9. 2.), p. 3

 • 1990

  Zlatí do Žiliny

  Úspech mládežníckych zborov nášho kraja

  Východ, 1990, Košice, year 1, no. 122 (26. 5.), p. 4

 • 1988

  Dynamika a vnútorné napätie

  Cecília Valdés na scéne DJZ v Prešove

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, year 37, no. 51 (2. 3.), p. 4

 • 1988

  Znížili latku

  Po premiére Bolera v DJZ v Prešove

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, year 37, no. 127 (1. 6.), p. 3

 • 1988

  XXX. Prešovská hudobná jar

  Symfonické koncerty. Koncerty Prešovských hudobných telies

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 13, p. 12
  (16. marca – 25. mája 1988)

 • 1987

  Téma aktuálna vyše dvoch tisícročí

  Zamyslenie sa nad Lysistratou v DJZ Prešov

  Východoslovenské noviny, 1987, Košice, year 36, no. 83 (9. 4.), p. 4

 • 1987

  Zaujímavý darček najmenším

  Po premiére hudobnej rozprávky Vlk a sedem kozliatok na scéne DJZ v Prešove

  Východoslovenské noviny, 1987, Košice, year 36, no. 3 (5. 1.), p. 4

 • 1987

  Konfrontácia vyspelosti

  Po 29. ročníku Prešovskej hudobnej jari

  Východoslovenské noviny, 1987, Košice, year 36, no. 146 (25. 6.), p. 4

 • 1987

  Gordický uzol

  Angažovaná tvorba na scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove

  Východoslovenské noviny, 1987, Košice, year 36, no. 104 (6. 5.), p. 4

 • 1986

  Realistický obraz

  Východoslovenské noviny, 1986, Košice, year 35, no. 255 (29. 10.), p. 4
  (hudba: Konstantin Listov, libreto: Elena Galperina, opereta, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1986

  Ukážka nových trendov

  Východoslovenské noviny, 1986, Košice, year 35, no. 249 (22. 10.), p. 4

 • 1986

  Očarili temperamentom

  Collegium Technicum získalo medzinárodný úspech

  Východoslovenské noviny, 1986, Košice, year 35, no. 231 (1. 10.), p. 4

 • 1986

  Vysoká umelecká úroveň

  Amatérsky festival komornej a symfonickej hudby v Piešťanoch

  Východoslovenské noviny, 1986, Košice, year 35, no. 185 (8. 8.), p. 4
  (Slovenský festival komornej a symfonickej hudby 1986, Piešťany)

 • 1986

  Miestna kultúra sa nehanbila

  Východoslovenské noviny, 1986, Košice, year 35, no. 177 (30. 7.), p. 4
  (Prešovská hudobná jar 1986)

 • 1986

  Latku postavili vysoko

  Košický zábavný orchester koncertoval v Bardejovských Kúpeľoch

  Východoslovenské noviny, 1986, Košice, year 35, no. 171 (23. 7.), p. 4

 • 1986

  Sladká Charity

  Klasický muzikál na scéne Divadla Jonáša Záborského

  Východoslovenské noviny, 1986, Košice, year 35, no. 125 (30. 5.), p. 4

 • 1986

  Za XX. ročníkom Prešovskej hudobnej jesene

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 4, p. 7
  (25. septembra – 6. novembra 1985)

 • 1985

  Na úvod aplauz

  Prvé koncerty Prešovskej hudobnej jari

  Východoslovenské noviny, 1985, Košice, year 34, no. 98 (26. 4.), p. 4

 • 1985

  Mnoho pozitívnych čŕt

  Komentujeme 20. ročník Prešovskej hudobnej jesene

  Východoslovenské noviny, 1985, Košice, year 34, no. 306 (29. 12.), p. 4

Bibliografia

 • 2020

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Hudobná kreativita ako napĺňanie humanity v kultúrnom a medzigeneračnom priestore

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 22 – 23

 • 2019

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Irena Medňanská, Silvia Fecsková (eds.): Skladateľ a pedagóg Jozef Grešák z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Bookman, Prešov 2019

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 39

 • 2012

  FECSKOVÁ, Silvia: Za celoživotnú prácu dostala Veľkú medailu sv. Gorazda

  Bardejovské novosti, 2012, Bardejov, year 23, no. 30, p. 3

 • 2010

  K jubileu doc. Mgr. art. Ireny Medňanskej, CSc.

  Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, 2010, Banská Bystrica, year 15, no. 3 – 4

 • 2000

  RUŠČIN, Peter: Životné jubileá... Ireny Medňanskej

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 9, p. 4

 • 2000

  ZACHAROVÁ, Eva: Mladá päťdesiatnička

  Významná osobnosť hudobnej pedagogiky doc. Mgr. art. Irena Medňanská, CSc., sa dožíva okrúhleho jubilea

  Národná osveta, 2000, National Cultural Centre, Bratislava, year 10, no. 23 – 24
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 6 (2000), s. 15)

 • 1990

  BEDNÁŘOVÁ, Katarína – MEDŇANSKÁ, Irena: Po potlesku prišli pozvania

  S riaditeľkou Štátnej filharmónie Košice Irenou Medňanskou o turné

  Košický večer, 1990, Košice, year 22, no. 36 (22. 2.), p. 3

 • 1990

  ŠPIRA, Tomáš – MEDŇANSKÁ, Irena: Sezóna plná zvratov

  Hovoríme s riaditeľkou Štátnej filharmónie v Košiciach Irenou Medňanskou

  Košický večer, 1990, Košice, year 22, no. 137 (17. 7.), p. 3

 • 1989

  HYBÁČKOVÁ, Beáta – MEDŇANSKÁ, Irena: Svet akceptuje, mesto zanedbáva

  Hovoríme s riaditeľkou Štátnej filharmónie v Košiciach Irenou Medňanskou

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, year 38, no. 46 (23. 2.), p. 3

 • 1989

  MATÚŠ, František – MEDŇANSKÁ, Irena: Súradnice najaktuálnejšej problematiky

  Jubileum Štátnej filharmónie Košice. Pri príležitosti 20. výročia založenia ŠFK hovoríme s jej riaditeľkou

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 8, p. 1, 6

x