2023

MEDŇANSKÝ, Karol: The Baryton – A Bowed String Instrument of the Esterházy Band in Eisenstadt in the Latter Half of the Eighteenth Century

Hudobnohistorické štúdie venované pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc., 2023, STIMUL, Bratislava, p. 161 – 169

2023

MEDŇANSKÝ, Karol: Hommage à František Matúš

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 1, p. 7 – 13

2022

MEDŇANSKÝ, Karol: Francúzsky husľový fenomén 1. polovice 18. storočia

Hudobný život, 2022, year 54, no. 12, p. 38 – 39
(recenzia knihy)

2021

MEDŇANSKÝ, Karol: Náuka o hudobných formách (R. Adamko VERBUM 2019)

Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 40
(Recenzia publikácie)

2020

MEDŇANSKÝ, Karol: Il Cuore Barocco na východe

Hudobný život, 2020, year 52, no. 9, p. 8

2020

MEDŇANSKÝ, Karol: Štátna filharmónia Košice

Namiesto záveru sezóny

Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 5

2020

MEDŇANSKÝ, Karol: Štátna filharmónia Košice

Dom umenia ožil opäť hudbou

Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 5

2019

MEDŇANSKÝ, Karol: Od úmrtia Mikuláša Moyzesa uplynulo 75 rokov

Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 5, p. 20 – 22

2019

MEDŇANSKÝ, Karol: Duchovné texty v sólových piesňach Víťazoslava Kubičku

Pramene slovenskej hudby VIII. Slovenská hudba a literatúra v rôznych perspektívach, 2019, Music Centre Slovakia, Slovak National Group IAML, p. 86 – 100

2019

MEDŇANSKÝ, Karol: Vplyvy architektúry na hudobnú tvorbu v kontexte vývoja hudobných dejín

Pramene slovenskej hudby IX. Slovenská hudba a architektúra v rôznych perspektívach, 2019, Slovak National Group IAML, Music Centre Slovakia, p. 5 – 17

2019

MEDŇANSKÝ, Karol: Mikuláš Moyzes a jeho miesto v prešovskom kultúrnom a hudobnom živote po roku 1918

Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu, 2019, year 8, no. 1 – 2, p. 62 – 73

2019

MEDŇANSKÝ, Karol: Uplynulo 75 rokov od smrti Mikuláša Moyzesa

Prešovský večerník, 2019, year 30, no. 7096

2018

MEDŇANSKÝ, Karol: Komorná symfónia Jozefa Grešáka v kontexte jeho tvorby

MEDŇANSKÁ, Irena – FECSKOVÁ, Silvia (eds.): Jozef Grešák (1907 – 1987) Skladateľ a pedagóg Jozef Grešák z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia., 2018, Prešov, p. 66 – 80
(Zborník príspevkov z konferencie Skladateľský odkaz Jozefa Grešáka v kontexte spoločenských pomerov doby, ktorá sa konala v Bardejove 7. – 8. februára 2018)

2018

MEDŇANSKÝ, Karol: Zborník Singe- Spiel und Generalbass-Übungen TWV 25:36-85 Georga Philippa Telemanna (1681 – 1767) v kontexte dobovej hudobnej teoreticko-praktickej spisby

Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 14 – 27
(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 1.11.2018 – 30.11.2018)

2018

RUTTKAY, Juraj: History and Mission of Visegrad Doctoral Conferences in Prague

Slovenská hudba, 2018, year 44, no. 4, p. 317 – 320

2018

MEDŇANSKÝ, Karol: Veľký hudobný sviatok na Šariši

Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 6 – 7

2018

MEDŇANSKÝ, Karol: Obraz reformátora Martina Luthera v opernej tvorbe Víťazoslava Kubičku (*1953)

Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu., 2018, year 7, no. 2, p. 38 – 52

2018

MEDŇANSKÝ, Karol: Hudobná rétorika – vlastná sestra afektovej teórie

Muzikoterapie, 2018, Music Therapy Institute of Czech Republic, no. 6, p. 16 – 28

2018

MEDŇANSKÝ, Karol: Georg Philipp Telemann (1681 – 1761) „Singe-, Spiel- und Generalbass-Übungen (TWV 25:39-85)

Új utakon a müvészetpedagógia, 2018, Szeged, p. 51 – 60
(Símü müve pedagógiai munkásságának tükrében (Halálának 250. évfordulója foszteletére))

2018

MEDŇANSKÝ, Karol: Burlasova zbierka ľudových piesní Na strunách a klávesoch pre husle a klavír v kontexte jeho tvorby

BOŽEKOVÁ, Martina – KUCIANOVÁ, Anna (eds.): Pramene slovenskej hudby VII, 2018, Martin, p. 43 – 50
(Zborník zo 7. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov)

2018

MEDŇANSKÝ, Karol: Martin Luther – tvorca evanjelickej piesne

Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín, Príspevky k hudobnej regionalistike, 2018, Bratislava, p. 22 – 37
(Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 30. novembra – 1. decembra 2017)

2018

MEDŇANSKÝ, Karol: Vplyv Lutherovej reformácie na tvorbu Johanna Sebastiana Bacha

KOPČÁKOVÁ, Slávka – KVOKAČKA, Adrián (eds.): Súradnice estetiky, umenia a kultúry III., 2018, University of Prešov, Prešov, p. 152 – 163

2018

MEDŇANSKÝ, Karol: Songwriting and chorale by Martin Luther

PASCA, Eugenia-Maria (ed.): Artistic Education in Romania and Europe History and Contemporaneousness, 2018, p. 8

2018

MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilujúca vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc

Evanjelický východ, 2018, year 9, no. 12, p. 32

2018

MEDŇANSKÝ, Karol: Luther a hudba

Evanjelický východ, 2018, year 9, no. 10, p. 34 – 35

2017

MEDŇANSKÝ, Karol: Traktát Johanna Matthesona (1681 – 1764) Das Neu=eröffnete Orchestre a jeho využitie v súčasnom edukačnom procese

Pramene slovenskej hudby VI [elektronický zdroj]. Zborník zo 6. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2017, Slovak National Group IAML, Martin, p. 20 – 32
(1 CD-ROM)

2017

OLOŠTIAK, Martin – MEDŇANSKÝ, Karol, Straková Zuzana: Študentská vedecká a umelecká konferencia

Zborník príspevkov II.

University of Prešov, Prešov

2017

MEDŇANSKÝ, Karol: Eugen Suchoň (1908 – 1993) – the Founder Personality of Slovak National Music

Królicka, Beata (red.): Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja. Nr. 7/2017, 2017, Bydgoszcz, p. 41 – 62
(Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz)

2017

MEDŇANSKÝ, Karol: Piesňová zbierka Singende Geographie TWV 25: 1 – 36 a jej miesto v pedagogickej tvorbe Georga Philippa Telemanna

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, Bratislava, year 43, no. 1, p. 34 – 46

2017

MEDŇANSKÝ, Karol: Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) a jeho Moralistické kantáty TWV 20: 29 – 34

Nidecka, Ewa – Wąsacz-Krztoń, Jolanta (eds.): Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym, 2017, Rzseszów, p. 167 – 184

2017

MEDŇANSKÝ, Karol: Methodical Sonatas by Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) and Their Contribution to Contemporary Instrumenal Music Teaching

Uchyła-Zrosky, Jadwiga – Mojźysz, Zenon (ed.): Sztuka i jej wartości, 2017, Katowice, p. 52 – 71

2017

MEDŇANSKÝ, Karol: Afektová teorie

Muzikoterapie. Časopis z oboru muzikoterapie a příbuzných oborů, 2017, Praha, no. 4 – 5, p. 6 – 19
(Vydáva Muzikoterapeutický institut ČR, prosinec 2017)

2017

MEDŇANSKÝ, Karol: Umenie v rodine Grešákových v UK PU

NA PULZE Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, Prešov, year 10, no. 4, p. 44 – 45

2017

MEDŇANSKÝ, Karol: Hrad prepevný

Nová opera Víťazoslava Kubičku

Evanjelický východ, 2017, year 8, no. 8, p. 34

2017

MEDŇANSKÝ, Karol: Prešovské dni klasickej gitary

Hudobný život, 2017, year 49, no. 3, p. 10

2016

MEDŇANSKÝ, Karol: Pedagogická tvorba Georga Philippa Telemanna v súčasnej umeleckej edukácii

Michalec, Milan (ed.): Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie, 2016, Faculty of Philosophy, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, p. 119 – 136

2016

MEDŇANSKÝ, Karol: Passion in the Work of Johann Sebastian Bach

Review of Artistic Education. Artes Publishing House. George Enescu National University of Arts Iasi, 2016, Iasi, p. 30 – 41

2016

MEDŇANSKÝ, Karol: Afektová teória a jej miesto v hudobných dejinách

Hudba a hudobné aktivity na podporu rozvoja osobnosti a kreativity u detí. Králová, Eva – Krajčovičová, Zdenka – Meluš, Vladimír (ed.), 2016, Trenčín, p. 18 – 27

2016

MEDŇANSKÝ, Karol: Viola da gamba v Brandenburskom koncerte č. 6 BWV 1051 Johanna Sebastiana Bacha

Prešov
(164 s., 1. vyd.)

2016

MEDŇANSKÝ, Karol: Fantázia II. op. 63 pre sólovú violu tohoročného jubilanta Jozefa Podprockého (*1944) v kontexte jeho tvorby

Ars Kremniciensis – Traditio et Tempore 2014 – 2015 [elektronický zdroj]. Zborník z vedeckého seminára, 2016, Žilina, p. 59 – 71
(181 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, faks., fotogr., noty, portréty, tab.)

2016

MEDŇANSKÝ, Karol: Traktát Diega Ortiza Trattado de Glossas... a jeho využitie v súčasnom inštrumentálnom edukačnom procese

Kołodziejski Maciej (ed.): Transgresje w edukacji. Twórcza edukacja i edukacja do twórczości. Tom II, 2016, Pułtusk, p. 211 – 229
(Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)

2016

MEDŇANSKÝ, Karol: Integrácia nevidiacich študentiek do edukačného procesu prípravy budúcich učiteľov hudby na Prešovskej univerzite v Prešove

Božeková, Martina – Kucianová, Anna (ed.). Pramene slovenskej hudby V. Zborník z 5. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2016, Slovak National Library, Martin, p. 101 – 109

2016

MEDŇANSKÝ, Karol: Georg Philipp Telemann viola da gambára és basso cintinuora írt szonátái az “Essecizii musici” c. gyüjteményböl éshasználatuk napjaink hangszerer oktatási gyakorlatában

Művészetek kölcsönhatása. Tanulmönykötet, 2016, Szeged, p. 169 – 190
(SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék)

2016

MEDŇANSKÝ, Karol: Rozmach tvorby Mikuláša Moyzesa (1872 – 1944) po roku 1918

Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu, 2016, Praha, year V, no. 1 – 2, p. 123 – 140

2016

MEDŇANSKÝ, Karol: Sláčikové kvartetá Mikuláša Moyzesa v kontexte slovenskej hudobnej kultúry

Boris Banáry a kol.: Hudobné kontexty, 2016, Žilina, p. 135 – 148
(325 s., 1. vyd.)

2016

MEDŇANSKÝ, Karol: Viliam Tarjányi (1915 – 1996) – významná osobnosť hnutia dychových hudieb na Slovensku

Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín, 2016, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, p. 197 – 209
(354 s., 1. vyd., Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc.)

2016

MEDŇANSKÝ, Karol: Viola da gamba – The Instrument for Home Musicking

Music and Music Activities For Children and Youth. Reviewed Collection of Scientific Proceedings. Králová, Eva – Krajčovičová, Zdenka – Meluš, Vladimír (ed.), 2016, Trenčín, p. 33 – 56

2016

MEDŇANSKÝ, Karol: Skladateľská tvorba Viliama Tarjányiho (1915 – 1996)

Viliam Tarjányi ml. (ed.): Pamätnica k 100. výročiu narodenia Viliama Tarjányiho, 2016, University of Prešov, Prešov, p. 85 – 90
(167 s., 1. vyd.)

2015

MEDŇANSKÝ, Karol: Vývoj slovenskej hudby v 20. a 21. storočí

Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj], 2015, University of Prešov, Prešov, p. 39 – 51
(96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)

2015

MEDŇANSKÝ, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj]

University of Prešov, Prešov
(96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)

2015

MEDŇANSKÝ, Karol: Estetika hudby obdobia baroka

Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj], 2015, University of Prešov, Prešov, p. 17 – 25
(96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)

2015

MEDŇANSKÝ, Karol: Spevohra Divadla Jonáša Záborského v Prešove a turbulencie jej vývoja v rokoch 1990 – 2005

Lisnik, Anton a kol.: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet “1989 a 25 rokov po...”. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 23. – 24. apríla 2015 v Poprade, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 651 – 659
(1 CD ROM)

2015

MEDŇANSKÝ, Karol: Wplyw róźnych dziedzin nauki i sztuki na muzyke

Animato. Tom 1. Współczesne oblicza toerii i praktyki muzycznej. Seria wydawnicza Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015, Rzeszów, p. 173 – 186

2015

MEDŇANSKÝ, Karol: Historické hudobné nástroje

Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj], 2015, University of Prešov, Prešov, p. 26 – 35
(96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)

2015

MEDŇANSKÝ, Karol: Viola da gamba v nemeckom baroku

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2015, Bratislava, year 41, no. 2, p. 159 – 181

2015

MEDŇANSKÝ, Karol: A viola da gamba a francia barokk zenében

Évfordulós művészek (Madách, Smetana, Dvořák, Janáček, 2015, Szeged, p. 118 – 133
(Tanulmánykötet)

2015

MEDŇANSKÝ, Karol: Tónové sústavy v intenciách prípravy učiteľov hudby na katedre hudby PU v Prešove – Hommage à Miroslav Filip

Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 239 – 255
(Chalupka, Ľubomír, ed.)

2015

MEDŇANSKÝ, Karol: Tvorba Johanna Sebastiana Bacha a hudobný klasicizmus

Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj], 2015, University of Prešov, Prešov, p. 36 – 38
(96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)

2015

MEDŇANSKÝ, Karol: Mikuláš Moyzes (1872 – 1944) – výrazná osobnosť prešovského hudobného života

Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc., 2015, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 93 – 105

2015

MEDŇANSKÝ, Karol: Sláčikové kvartetá v kontexte tvorby jubilanta Jozefa Podprockého (*1944)

Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janačkiana 2014, konané v Ostravě ve dnech 29. – 30. května 2014, 2015, Ostrava, p. 153 – 160

2015

MEDŇANSKÝ, Karol: Skladby pre sólové husle Ladislava Burlasa v hudobných prameňoch SNK v Martine

Pramene slovenskej hudby III. Zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2015, Slovak National Group IAML, Martin, p. 67 – 77

2014

MEDŇANSKÝ, Karol: Viola da gamba vo francúzskej hudbe 16. – 18. storočia

Strenáčiková, Mária (ed.): Horizonty umenia 2. Zborník z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie, Banská Bystrica, 1. – 31. októbra 2014, 2014, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 199 – 218

2014

MEDŇANSKÝ, Karol: Perspektywy wykorzystania violi da gamba w nauce gry na instrumencie w edukacji na poziomie podstawowym na Słowacji

Kreatywność w edukacji muzycznej. Redakcja naukowa Maciej Kołodziejski, 2014, Pultusk, Varšava, p. 219 – 227

2014

MEDŇANSKÝ, Karol: Hudba ako syntéza všetkých vied a umení

Lisnik, Anton a kol.: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2014. Univerzita ako miesto dialógu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 29. – 30. apríla 2014 v Poprade [elektronický zdroj], 2014, Pedagogical Faculty, , VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 606 – 614
(1 CD ROM)

2014

MEDŇANSKÝ, Karol: Znaczenie liczb w kantacie Jana Sebastiana Bacha Gottes Zeit ist die allerbeste zeit (Actus tragicus) BWV 106

Wartości w muzyce. Tom 6. Muzyka wspólczesna – teatr – media. Redaktor serii: Muzyka. Krystyna Turek, 2014, Katovice, p. 102 – 116

2014

MEDŇANSKÝ, Karol: Viola da gamba, minulosť a súčasnosť

Prešov
(163 s., 1. vyd., Edícia: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis)

2014

MEDŇANSKÝ, Karol: Uplynulo 70 rokov od smrti Mikuláša Moyzesa

Prešovský večerník, 2014, year 25, no. 5884 (2. apríla), p. 7

2013

MEDŇANSKÝ, Karol (ed.): Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia

Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, ktorá sa konala v Bardejove 19. novembra 2012

Faculty of Philosophy, University of Prešov, Prešov
(172 s., 1. vyd.)

2013

MEDŇANSKÝ, Karol: Svet akordeónu [hudobnina]

Venované mojej manželke Irene Medňanskej rod. Glogovskej

Prešov
(109 s., 1. vyd., partitúra a party, noty)

2013

MEDŇANSKÝ, Karol: Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I.

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monografia 161, 2013, Faculty of Philosophy, University of Prešov, Prešov
(162 s., 1. vyd., + 1 CD-ROM)

2013

MEDŇANSKÝ, Karol: Fenomén duchovna v kontexte hudobných dejín

Paľa, Gabriel – Halagová, Emília (ed.): Hudba ako prejav najvyšších hodnôt. Zborník z konferencie, Prešov, 25. – 26. apríla 2012, 2013, , University of Prešov, Prešov, p. 28 – 61
(131 s., 1. vyd.)

2013

MEDŇANSKÝ, Karol: Úvod

Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, Bardejov, 19. novembra 2012, 2013, Faculty of Philosophy, University of Prešov, Prešov, p. 7 – 8
(Medňanský, Karol, ed.)

2013

PAZÚRIK, Milan (ed.): Ladislav Burlas – Metamorfózy krás pre miešaný zbor a sólové husle

Cantus Choralis Slovaca 2012. Medzinárodné sympózium o zborovom speve. Mládežnícky zborový spev a jeho spoločenský aspekt: skladateľ – interpret – poslucháč, Banská Bystrica, 17. – 20. októbra 2012, 2013, Pedagogical Faculty, , Banská Bystrica, p. 28 – 38

2013

MEDŇANSKÝ, Karol: Predslov

Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, Bardejov, 19. novembra 2012, 2013, Prešov, p. 5 – 6
(Medňanský, Karol, ed.)

2013

MEDŇANSKÝ, Karol: Symbolika postavenia violy da gamba v cirkevnej tvorbe Johanna Sebastiana Bacha

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 21. – 22. marca 2013 v Poprade, 2013, Pedagogical Faculty, , VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 487 – 492
(744 s., 1. vyd.)

2013

MEDŇANSKÝ, Karol: Musik im Osten der Slowakei im 17. – 18. Jahrhundert

Gerold W. Gruber (ed.): Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik des 16. – 18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa. Zborník referátov z medzinárodného sympózia, ktorý sa uskutočnil 16. – 18. apríla 2012, 2013, Viedeň, p. 88 – 97

2013

MEDŇANSKÝ, Karol: Tónové sústavy a ich vplyv na vývoj hudby 17. a 18. storočia

Vedecká konferencia Anton Aschner v kontexte slovenskej duchovnej hudby 18. storočia, ktorá sa konala v Ružomberku, na Ústave hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, 29. apríla 2013, 2013, Pedagogical Faculty, , Ružomberok, p. 98 – 108

2013

MEDŇANSKÝ, Karol: Legány Dénes és a viola da gamba

SZTE JGYPK. Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2013, Szeged, p. 45 – 59

2013

MEDŇANSKÝ, Karol: Idylické hudobné obrazy Karpaty – doklad programovo-romantického myslenia Bélu Kélera

Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, Bardejov, 19. novembra 2012, 2013, Faculty of Philosophy, University of Prešov, Prešov, p. 89 – 109
(Medňanský, Karol, ed.)

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Hudobné nástroje – nositelia symbolov a hudobných myšlienok

Božeková, Martina – Kucianová, Anna (zost.): Pramene slovenskej hudby. Hudobný nástroj – prameň artificiálnej hudby. Zborník z 31. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2012, Slovak National Library, Martin, p. 7 – 26

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Klavírna tvorba Norberta Bodnára

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, year 38, no. 2, p. 176 – 189

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Koncerty duchovnej barokovej hudby v Košiciach

Hudobný život, 2012, year 44, no. 5, p. 11

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Veľké “bravo”! pre muzikál Na skle maľované

Prešovský večerník, 2012, year 23, no. 5379 (8. 3.), p. 7

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Primárne historické pramene: inšpiračný zdroj klavírnej tvorby Jozefa Podprockého

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana X – XI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2012, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 469 – 494

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Musik des 16. – 18. Jahrhunderts und ihre Stellung im Musikleben der ostslowakischen Region

Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik von 16. bis 18. Jahrhundert in der Region Mittel- und Osteuropa, 2012, Viedeň, p. 16 – 17

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Druhá viedenská škola a slovenská hudobná avantgarda 60. rokov 20. storočia

Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, 2012, Ústí nad Labem, p. 59 – 68
(III. webová konference s mezinárodní účastí, 15. októbra – 30. novembra 2012)

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Rozwój szkolnictwa muzycznego na Slowacji w XX. wieku

Wybrane zagadnienia wychowania narodowego, edukacji regionalnej i kształcenia nauczycieli. Dyskurs Pedagogiczny T. 3, 2012, Jarosław, p. 31 – 43

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Tónové sústavy a ich miesto v hudobnej histórii

Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej. Tom 1, 2012, Rzeszów, p. 626 – 634
(776 s., 1. vyd.)

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Violin within the Context of Ladislav Burlas Music Works

The SVU and its Role in the Era of Globalization. The 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Science. July 1 – 6, 2012 in Žilina, Slovakia. [elektronický zdroj]. Book of Papers, 2012, Faculty of Natural Sciences, Žilina University in Žilina, Žilina
(1 CD ROM)

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Hudba na území Slovenska v období baroka

Slavica Szegediensia VII. Cikk-és tanulmánygyűjtemény. Zborník statí. Szegedi Tudományegyetem. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar / Segedínska univerzita, Pedagogická fakulta Gyulu Juhásza. Eds. Györke, Zoltán – Maruzsné Sebó, Katalin, 2012, Szeged, p. 189 – 197
(360 s., 1. vyd.)

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Vývoj slovenskej hudby po roku 1945

Liszt – Mahler. Tanulmánykötet, Szeged, SZTE JGYPK Művészeti Intézet, 10. – 11. októbra 2011, 2012, Szeged, p. 157 – 170

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilanti slovenskej hudby – Ladislav Burlas (*1927) a Milan Novák (*1927) a Prešovská univerzita

Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy [elektronický zdroj]. Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31. května a 1. června 2012, Ostrava, eds. Karel Steinmetz [et al.], 2012, Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 116 – 132
(1 CD-ROM + brožura [8] s., 1. vyd.)

2011

MEDŇANSKÝ, Karol: Leonard Stöckel (1510 – 1560) – zasnovnyk muzyčnoji pedahohiky na terytoriji Slovaččyny

Mystectvoznavči zapysky: Zb. nauk. pracj. – Vyp. 20, 2011, Kyjev, p. 344 – 352
(Milenium)

2011

MEDŇANSKÝ, Karol: Večer s barokovou hudbou

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 22
(festival Konvergencie v Košiciach)

2011

MEDŇANSKÝ, Karol: Pocta Iršaiovi

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 21
(festival Konvergencie v Košiciach)

2011

MEDŇANSKÝ, Karol: Hudobné traktáty – dôležitý zdroj poznania hudobnej histórie a informačný prameň pre interpretačnú prax

Petőczová, Janka (ed.): Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989), 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 142 – 148

2011

MEDŇANSKÝ, Karol: Ôsme akademické komorné koncerty pokračujú

Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, year 4, no. 4, p. 52

2011

MEDŇANSKÝ, Karol: Hudba na území Slovenska od najstarších čias po Veľkú Moravu

Chopin – Schumann – Erkel. Tanulmánykötet, Szeged, SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2011, Szeged, p. 66 – 71

2011

MEDŇANSKÝ, Karol: Teoria afektów i jej wpływ na barokowy język muzyczny

Moderato. Przegląd muzyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Musical Journal of the Rzeszow University. Nr. 2/2011, 2011, Rzeszów, p. 169 – 177
(212 s., 1. vyd.)

2011

MEDŇANSKÝ, Karol: Mimoriadny umelecký úspech pedagóga Prešovskej univerzity Mgr. art. Juraja Vaju, ArtD.

Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, Prešov, year 4, no. 1, p. 51

2011

MEDŇANSKÝ, Karol: 7. akademické komorné koncerty vstúpili do histórie

Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, year 4, no. 1, p. 22 – 23

2010

MEDŇANSKÝ, Karol: Poetika hudby 17. – 18. storočia

Faculty of Humanities and Natural Sciences, Prešov University in Prešov, University of Prešov, Prešov
(166 s., 1. vyd.)

2010

MEDŇANSKÝ, Karol (zost.): Akordeón a deti

Methodology and Pedagogy Centre, Bratislava, Prešov
(58 s., 1. vyd., noty, regionálne pracovisko)

2010

MEDŇANSKÝ, Karol: Komorná hudba v kontexte pedagogicko-umeleckej prípravy učiteľov hudby na KHu FHPV Prešovskej univerzity v Prešove

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2010, č. 1. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti V, 2010, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 289 – 297

2010

MEDŇANSKÝ, Karol: Symphonia Hortum fert tonum a aria Chorda nostra quid moraris Daniela Sinapia-Horčičku

Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., 2010, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 293 – 307

2010

MEDŇANSKÝ, Karol: Poetický klavír. K Roku Fryderyka Chopina

Kontakty IX. Časopis Slovensko-poľskej komisie humanitných vied, 2010, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 94 – 97

2010

MEDŇANSKÝ, Karol: Leonard Stöckel (1510 – 1560) – zakladateľská osobnosť hudobnej pedagogiky na území Slovenska

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2010, č. 1. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti V, 2010, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 298 – 308

2010

MEDŇANSKÝ, Karol: Viola da gamba a jej miesto vo vyučovacom procese základného hudobného školstva na Slovensku

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009, č. 4. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, 2010, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 55 – 57

2010

MEDŇANSKÝ, Karol: Tvorba Milana Nováka v repertoári umeleckých súborov Prešovskej univerzity

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2010, č. 2. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti V, 2010, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 253 – 266

2010

MEDŇANSKÝ, Karol: Vzájomné vzťahy a ovplyvňovanie vokálnej a inštrumentálnej hudby v 16. – 18. storočí v kontexte historicky poučenej interpretácie

Ruščin, Peter – Medňanská, Irena (ed.): De Musica. Zborník Katedry hudby, 2010, Prešov, p. 10 – 31
(304 s., 1. vyd.)

2010

MEDŇANSKÝ, Karol: Odraz tradície v tvorbe Johanna Sebastiana Bacha

Hudobný život, 2010, year 42, no. 4, p. 10 – 11

2010

MEDŇANSKÝ, Karol: Ida Kirilová – portrét opernej speváčky

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009, č. 2. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, 2010, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 151 – 164

2010

MEDŇANSKÝ, Karol: Modlitba v diele Arnolda Schönberga

(malé zamyslenie nad Schönbergovým dielom Ten, ktorý prežil Varšavu op. 46)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, year 36, no. 3, p. 293 – 298

2010

MEDŇANSKÝ, Karol: Po 6. akademických komorných koncertoch

Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, year 3, no. 1, p. 48 – 49

2010

MEDŇANSKÝ, Karol: Johann Sebastian Bach a hudobný klasicizmus

Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, year 3, no. 2, p. 50 – 51

2009

MEDŇANSKÝ, Karol: Dvojité jubileum významnej opernej speváčky Idy Kirilovej

Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, Prešov, year 2, no. 3, p. 45

2009

MEDŇANSKÝ, Karol: Pokora voči umeniu, náročnosť voči sebe

Dvojité jubileum prešovskej rodáčky, významnej opernej speváčky Idy Kirilovej

Prešovský večerník, 2009, year 20, no. 4735 (21. 7.), p. 6

2009

RAJTER, Adrian – ŠUBA, Andrej a kol.: Poznanie, fantázia, imaginácia a intuícia sa vzájomne nevylučujú

Hudobný život, 2009, Bratislava, year 41, no. 11 – 12, p. 34 – 38
(Diskusia o starej hudbe v rámci Stredoeurópskej hudobnej akadémie (MEMA)

2009

URBANČÍKOVÁ, Lýdia – MEDŇANSKÝ, Karol: Košická hudobná jar

54. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 30. apríla – 28. mája, Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 8 – 10

2009

BANÁRY, Boris: Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa v monografii Karola Medňanského

Knižnica, 2009, Slovak National Library, Martin, year 10, no. 2, p. 18 – 19

2009

JURÁŠ, Ján: Ocenenie vedeckej práce doc. Mgr. art. Karola Medňanského, PhD.

Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, Prešov, year 2, no. 2, p. 30

2009

URSÍNYOVÁ, Terézia: Karol Medňanský: Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa

Hudobný život, 2009, Bratislava, year 41, no. 10, p. 38 – 39

2009

MEDŇANSKÝ, Karol: Odišiel vzácny človek a vedec – priaznivec Katedry hudby FHPV Prešovskej univerzity

Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, year 2, no. 1, p. 54
(nekrológ, muzikológ prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc.)

2009

MEDŇANSKÝ, Karol: Prešovská hudobná jar – 50. ročník

29. apríla – 27. mája, PKO – Čierny orol, Prešov

Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 11

2009

MEDŇANSKÝ, Karol: Baroková hudba – inšpiračný zdroj rozvoja detskej muzikality na základnom stupni nástrojovej výučby

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, 2009, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 263 – 277

2009

MEDŇANSKÝ, Karol: Historické prvky v inštrumentálnej tvorbe Jozefa Podprockého

Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 2. Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry? (9. – 10. apríla 2008), 2009, , Faculty of Sciences of the University of Žilina, Žilina, p. 106 – 115

2009

MEDŇANSKÝ, Karol: Kontexty hudobnej histórie a súčasnosti

University of Prešov, Prešov
(133 s., 1. vyd.)

2008

MEDŇANSKÝ, Karol: Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa

University of Prešov, Prešov
(168 s., 1. vyd.)

2008

KOČIŠOVÁ, Renáta: V zrkadle času : Karol Medňanský [rozhovor]

Hudobný život, 2008, year 40, no. 7, p. 32 – 33

2008

URSÍNYOVÁ, Terézia: Karol Medňanský: Passiones Bachianae

Cesta k vrcholu violy da gamba

Knižná revue, 2008, Bratislava, year 18, no. 13, p. 3

2008

ŠMIHULOVÁ, Adriena – MEDŇANSKÝ, Karol: Bach v autentickej zvukovej podobe

Akademické komorné koncerty dávajú priestor ukázať talent vynikajúcich študentov

Prešovský večerník, 2008, year 19, no. 4566 (5. 11.), p. 6

2008

MEDŇANSKÝ, Karol: Šiesty Brandenburský koncert BWV 1051 v kontexte tvorby Johanna Sebastiana Bacha – historicko-interpretačné reflexie

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, year 34, no. 2, p. 106 – 117

2008

MEDŇANSKÝ, Karol: Vplyv Lutherovej reformácie na vývoj hudobného života Spiša a Šariša

Súzvuk Prešov Music Society, Prešov, p. 15 – 26

2008

MEDŇANSKÝ, Karol: Jozef Grešák – originálna osobnosť slovenskej hudby 20. storočia

Leoš Janáček světový a regionální. Sborník z 29. ročníka muzikologické konference Janáčkiana 2008 (webová konference, květen – červen 2008) Eds. Nowak, Jan – Steinmetz, Karel, 2008, Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 113 – 123
(182 s., 1. vyd.)

2007

MEDŇANSKÝ, Karol: Passiones Bachianae

Cesta k vrcholu violy da gamba

University of Prešov, Prešov
(203 s., 1. vyd.)

2007

MEDŇANSKÝ, Karol: Dychové kvinteto Mikuláša Moyzesa v kontexte jeho tvorby

Súzvuk 3, 2007, Súzvuk, p. 25 – 49
(Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006)

2007

MEDŇANSKÝ, Karol: Mladí umelci reprezentovali Prešovskú univerzitu v Gelnici

Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce, 2007, University of Prešov, year 11, no. 3, p. 24

2007

MEDŇANSKÝ, Karol: Jubileá významných osobností slovenskej hudobnej kultúry

Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce, 2007, University of Prešov, year 11, no. 4, p. 23
(Ladislav Burlas, Milan Novák)

2007

RUSÓ, Vladimír: Karol Medňanský: Postavenie violy da gamba v kantátach J. S. Bacha [recenzia knihy]

Hudobný život, 2007, year 39, no. 9, p. 38 – 39

2007

MEDŇANSKÝ, Karol: Vplyv Josepha Haydna na komornú tvorbu Mikuláša Moyzesa

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 3 – 4, p. 472 – 481

2007

MEDŇANSKÝ, Karol: Ucelený obraz skladateľského vývoja Jozefa Grešáka

ČURILLA, Štefan: Jozef Grešák, 2007, Súzvuk, Prešov, p. 101 – 103

2007

MEDŇANSKÝ, Karol: Analyticko-interpretačný pohľad na áriu Márie Jesus tot z oratória Die Erlösung des menschlichen Geschlechts... cisára Leopolda I

Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I., 2007, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 177 – 194

2007

MEDŇANSKÝ, Karol: Dychové kvinteto Mikuláša Moyzesa a jeho spracovanie synom Alexandrom

Hudobný život na Slovensku - kontinuita či diskontinuita/Živá kultúra alebo skanzen?, 2007, BEN&M, p. 55 – 68

2006

MEDŇANSKÝ, Karol: 18. Telemannove hudobné slávnosti, Magdeburg 2006

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, year 32, no. 2, p. 258 – 263

2006

MEDŇANSKÝ, Karol: Postavenie violy da gamba v kantátach Johanna Sebastiana Bacha

Súzvuk Prešov Music Society, , Faculty of Humanities and Natural Sciences, Prešov University in Prešov, University of Prešov, Prešov
(224 s., 1. vyd.)

2006

MEDŇANSKÝ, Karol: Telemannove hudobné slávnosti v Magdeburgu

Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 5, p. 13

2006

MEDŇANSKÝ, Karol: Druhý festival potvrdil opodstatnenosť akademických komorných koncertov

Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce, 2006, University of Prešov, year 10, no. 1, p. 25

2005

MEDŇANSKÝ, Karol: Skladateľské dielo Johanna Sebastiana Bacha z pohľadu muzikológa

Hudobný život, 2005, year 37, no. 4, p. 36 – 37

2005

MEDŇANSKÝ, Karol: Tradícia Lutherovej reformácie v tvorbe Johanna Sebastiana Bacha

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 3 – 4, p. 281 – 292

2005

MEDŇANSKÝ, Karol: Viola da gamba v kantátach Johanna Sebastiana Bacha

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 2, p. 155 – 179

2005

MEDŇANSKÝ, Karol: Lutherova reformácia a jej vplyv na vývoj hudby v 16. – 18. storočí

Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia bardejovského evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, 22. – 24. septembra 2005 v Prešove, 2005, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov, p. 49 – 64
(28 s., 1. vyd., pramenný materiál k hlavnej téme vedeckej konferencie)

2004

MEDŇANSKÝ, Karol: Dychové sexteto As dur v kontexte komornej tvorby Mikuláša Moyzesa

Súzvuk 2, 2004, Súzvuk, p. 31 – 68
(Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2003 – 2004)

2004

BURGROVÁ, Katarína: Jubileum súboru

Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 5, p. 21

2004

MEDŇANSKÝ, Karol: Zborová tvorba jubilanta Jozefa Podprockého

CANTUS CHORALIS SLOVACA 2004, 2004, Banská Bystrica
(Zborník materiálov zo VI. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici 9.9. - 11.9.2004)

2004

MEDŇANSKÝ, Karol: Zástoj hudby 20. storočia v učebných plánoch prípravy učiteľov hudby na Katedre hudby Prešovskej univerzity

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 4, p. 600 – 606

2004

MEDŇANSKÝ, Karol: Telemannovská konferencia v Schmettene

Hudobný život, 2004, year 36, no. 3, p. 6

2004

MEDŇANSKÝ, Karol: Analyticko-interpretačné aspekty recitatívu Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille a árie Geduld, Geduld! z Matúšových pašií Johanna Sebastiana Bacha

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 3, p. 348 – 379

2004

MEDŇANSKÝ, Karol: Historické hudobné nástroje a ich miesto vo vyučovacom procese

Múzy v škole, 2004, Banská Bystrica, year 9, no. 4, p. 9 – 12
(odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

2004

MEDŇANSKÝ, Karol – MATÚŠ, František (ed.): Súzvuk 2

Súzvuk Prešov Music Society, Prešov
(199 s., 1. vyd., autor štúdií)

2003

RUTTKAY, Juraj: O starej hudbe v Prešove

Hudobný život, 2003, year 35, no. 2, p. 5, 9

2003

MEDŇANSKÝ, Karol: Mikuláš Moyzes a jeho sláčikové kvartetá z pohľadu interpreta

Súzvuk 1, 2003, Súzvuk, p. 93 – 130
(Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2001 – 2002)

2003

MEDŇANSKÝ, Karol: Druhá viedenská škola a jej vplyv na vývoj slovenskej hudby

Methodology and Pedagogy Centre, Prešov
(72 s., 1. vyd.)

2003

MEDŇANSKÝ, Karol: Viedenské zápisky

Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 9, p. 7

2002

(ado): Úspech na festivale zaväzuje

Musica Historica Prešov spolu s Montserrat Caballé

Prešovský večerník, 17. 10. 2002, Prešov, year 13, no. 3083, p. 4

2001

MEDŇANSKÝ, Karol: Festival zabudnutej hudby v Tarnove

Hudobný život, 2001, year 33, no. 6, p. 26

2000

MEDŇANSKÝ, Karol: Problematika tempa v hudbe baroka

Základné podmienky pre interpretačné zvládnutie skladieb starej hudby

Národná osveta. Príloha Etuda, č. 4, s. 10 – 11, 2000, year 10, no. 15
(pokr. Národná osveta, 2000, č. 19, Príloha Etuda, č. 5, s. 4 – 5)

2000

MEDŇANSKÝ, Karol: Viola da gamba v diele Johanna Sebastiana Bacha

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 4, p. 505 – 528

2000

MEDŇANSKÝ, Karol: Hudobný pozdrav z Lipska

Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 6, p. 35 – 36

2000

MEDŇANSKÝ, Karol: 12. Medzinárodná súťaž Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku

Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 10, p. 10 – 11

2000

MEDŇANSKÝ, Karol: Lipská fantázia. Prešovský klavirista Peter Bild zožal úspech pri Bachovej soche

Prešovský večerník, 2000, Prešov, year 11, no. 2576 (27. 9.), p. 12

2000

MEDŇANSKÝ, Karol: Slovo a hudba v období baroka

Slovo je najdokonalejší akustický prejav ľudského myslenia a ducha

Národná osveta. Príloha Etuda, roč. 6, č. 1, s. 8, 2000, year 10, no. 3
(pokr. Národná osveta, Bratislava, roč. 10, 2000, č. 7. Príloha Etuda, roč. 6, č. 2, s. 14)

2000

MEDŇANSKÝ, Karol: Problematika zdobenia hudobného diela

Teória diminúcií a samotných melodických ozdôb

Národná osveta, 2000, Bratislava, year 10, no. 11
(Príloha Etuda, č. 3, s. 4 – 5)

1999

MEDŇANSKÝ, Karol: 50 rokov spevohry DJZ – minulosť a súčasnosť

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, year 25, no. 4, p. 553 – 560

1999

MEDŇANSKÝ, Karol: Muzikál v “zuške”

Na netradičných oslavách bolo niekoľko tisíc gratulantov

Prešovský večerník, 1999, year 10, no. 2264 (21. 6.), p. 11

1999

MEDŇANSKÝ, Karol: 140 rokov hudobného školstva v Prešove

Vzorný príklad integrácie umeleckých odborov ZUŠ do skvelého výsledku

Hudobný život, 1999, year 31, no. 7 – 8, p. 6

1999

MEDŇANSKÝ, Karol: Valtice ’99. Medzinárodná letná škola starej hudby

Národná osveta, 1999, year 9, no. 19
(Príloha Etuda, č. 5, s. 3 – 4)

1999

MEDŇANSKÝ, Karol: Zamyslenie namiesto úvodu

K problematike predvádzacej praxe starej hudby

Národná osveta, 1999, year 9, no. 23
(Príloha Etuda, č. 6, s. 12)

1997

MEDŇANSKÁ, Irena: Rok slovenskej hudby v Prešove

Hudobný život, 1997, year 29, no. 4, p. 5

1994

MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilujúca ZUŠ v Sabinove

Učiteľské noviny, 1994, year 44, no. 10, p. 12
(Kultúrny mesačník Sabinov, 1994, č. 3, s. 9 – 10)

1994

MEDŇANSKÝ, Karol: Obstáli v tvrdej skúške

Po turné spevohry Divadla Jonáša Záborského

Práca, 1994, year 49, no. 135 (11. 6.), p. 6

1993

MEDŇANSKÝ, Karol: Chceme likvidovať to, čo nám iní závidia?

Začína sa zmrákať nad základnými umeleckými školami

Bardejovské novosti, 1993, year 4, no. 10 (10. 3.), p. 1 – 2

1993

MEDŇANSKÝ, Karol: Zaniknú základné umelecké školy?

Prešovský večerník, 1993, year 4, no. 36 (23. 2.), p. 3

1991

MEDŇANSKÝ, Karol: Juraj Hurný opäť doma

Veľká operetná revue v Prešove

Slovenský východ, 1991, Košice, year 1 (20), no. 151 (29. 6.), p. 5

1990

MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilant z Prešova

Mládežnícky dychový orchester

Rytmus, 1990, year 41, no. 10, p. 28

1989

MEDŇANSKÝ, Karol: Pozornosť hudobnému dedičstvu

Nové Slovo, 1989, year 31, no. 7, p. 17

1989

MEDŇANSKÝ, Karol: Spoločnou črtou vysoká úroveň

Po koncertoch Prešovskej hudobnej jesene

Východoslovenské noviny, 1989, Košice, year 37, no. 298 (19. 12.), p. 4

1988

MEDŇANSKÝ, Karol: Prvý festival starej hudby – 30. Prešovská hudobná jar

Hudobný život, 1988, year 20, no. 14, p. 12

Personal bibliography

 • 2019

  MEDŇANSKÝ, Karol: Uplynulo 75 rokov od smrti Mikuláša Moyzesa

  Prešovský večerník, 2019, year 30, no. 7096

Personal bibliography – Books

 • 2016

  MEDŇANSKÝ, Karol: Viola da gamba v Brandenburskom koncerte č. 6 BWV 1051 Johanna Sebastiana Bacha

  Prešov
  (164 s., 1. vyd.)

 • 2014

  MEDŇANSKÝ, Karol: Viola da gamba, minulosť a súčasnosť

  Prešov
  (163 s., 1. vyd., Edícia: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis)

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I.

  Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monografia 161, 2013, Faculty of Philosophy, University of Prešov, Prešov
  (162 s., 1. vyd., + 1 CD-ROM)

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Svet akordeónu [hudobnina]

  Venované mojej manželke Irene Medňanskej rod. Glogovskej

  Prešov
  (109 s., 1. vyd., partitúra a party, noty)

 • 2010

  MEDŇANSKÝ, Karol: Poetika hudby 17. – 18. storočia

  Faculty of Humanities and Natural Sciences, Prešov University in Prešov, University of Prešov, Prešov
  (166 s., 1. vyd.)

 • 2009

  MEDŇANSKÝ, Karol: Kontexty hudobnej histórie a súčasnosti

  University of Prešov, Prešov
  (133 s., 1. vyd.)

 • 2008

  MEDŇANSKÝ, Karol: Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa

  University of Prešov, Prešov
  (168 s., 1. vyd.)

 • 2007

  MEDŇANSKÝ, Karol: Passiones Bachianae

  Cesta k vrcholu violy da gamba

  University of Prešov, Prešov
  (203 s., 1. vyd.)

 • 2006

  MEDŇANSKÝ, Karol: Postavenie violy da gamba v kantátach Johanna Sebastiana Bacha

  Súzvuk Prešov Music Society, , Faculty of Humanities and Natural Sciences, Prešov University in Prešov, University of Prešov, Prešov
  (224 s., 1. vyd.)

 • 2003

  MEDŇANSKÝ, Karol: Druhá viedenská škola a jej vplyv na vývoj slovenskej hudby

  Methodology and Pedagogy Centre, Prešov
  (72 s., 1. vyd.)

Personal bibliography – Monographs in journals and anthologies

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Zborník Singe- Spiel und Generalbass-Übungen TWV 25:36-85 Georga Philippa Telemanna (1681 – 1767) v kontexte dobovej hudobnej teoreticko-praktickej spisby

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 14 – 27
  (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 1.11.2018 – 30.11.2018)

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Komorná symfónia Jozefa Grešáka v kontexte jeho tvorby

  MEDŇANSKÁ, Irena – FECSKOVÁ, Silvia (eds.): Jozef Grešák (1907 – 1987) Skladateľ a pedagóg Jozef Grešák z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia., 2018, Prešov, p. 66 – 80
  (Zborník príspevkov z konferencie Skladateľský odkaz Jozefa Grešáka v kontexte spoločenských pomerov doby, ktorá sa konala v Bardejove 7. – 8. februára 2018)

Personal bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2023

  MEDŇANSKÝ, Karol: Hommage à František Matúš

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 1, p. 7 – 13

 • 2023

  MEDŇANSKÝ, Karol: The Baryton – A Bowed String Instrument of the Esterházy Band in Eisenstadt in the Latter Half of the Eighteenth Century

  Hudobnohistorické štúdie venované pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc., 2023, STIMUL, Bratislava, p. 161 – 169

 • 2019

  MEDŇANSKÝ, Karol: Mikuláš Moyzes a jeho miesto v prešovskom kultúrnom a hudobnom živote po roku 1918

  Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu, 2019, year 8, no. 1 – 2, p. 62 – 73

 • 2019

  MEDŇANSKÝ, Karol: Vplyvy architektúry na hudobnú tvorbu v kontexte vývoja hudobných dejín

  Pramene slovenskej hudby IX. Slovenská hudba a architektúra v rôznych perspektívach, 2019, Slovak National Group IAML, Music Centre Slovakia, p. 5 – 17

 • 2019

  MEDŇANSKÝ, Karol: Duchovné texty v sólových piesňach Víťazoslava Kubičku

  Pramene slovenskej hudby VIII. Slovenská hudba a literatúra v rôznych perspektívach, 2019, Music Centre Slovakia, Slovak National Group IAML, p. 86 – 100

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Obraz reformátora Martina Luthera v opernej tvorbe Víťazoslava Kubičku (*1953)

  Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu., 2018, year 7, no. 2, p. 38 – 52

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Hudobná rétorika – vlastná sestra afektovej teórie

  Muzikoterapie, 2018, Music Therapy Institute of Czech Republic, no. 6, p. 16 – 28

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Georg Philipp Telemann (1681 – 1761) „Singe-, Spiel- und Generalbass-Übungen (TWV 25:39-85)

  Új utakon a müvészetpedagógia, 2018, Szeged, p. 51 – 60
  (Símü müve pedagógiai munkásságának tükrében (Halálának 250. évfordulója foszteletére))

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Burlasova zbierka ľudových piesní Na strunách a klávesoch pre husle a klavír v kontexte jeho tvorby

  BOŽEKOVÁ, Martina – KUCIANOVÁ, Anna (eds.): Pramene slovenskej hudby VII, 2018, Martin, p. 43 – 50
  (Zborník zo 7. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov)

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Martin Luther – tvorca evanjelickej piesne

  Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín, Príspevky k hudobnej regionalistike, 2018, Bratislava, p. 22 – 37
  (Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 30. novembra – 1. decembra 2017)

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Vplyv Lutherovej reformácie na tvorbu Johanna Sebastiana Bacha

  KOPČÁKOVÁ, Slávka – KVOKAČKA, Adrián (eds.): Súradnice estetiky, umenia a kultúry III., 2018, University of Prešov, Prešov, p. 152 – 163

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Songwriting and chorale by Martin Luther

  PASCA, Eugenia-Maria (ed.): Artistic Education in Romania and Europe History and Contemporaneousness, 2018, p. 8

 • 2017

  MEDŇANSKÝ, Karol: Piesňová zbierka Singende Geographie TWV 25: 1 – 36 a jej miesto v pedagogickej tvorbe Georga Philippa Telemanna

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, Bratislava, year 43, no. 1, p. 34 – 46

 • 2017

  MEDŇANSKÝ, Karol: Umenie v rodine Grešákových v UK PU

  NA PULZE Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, Prešov, year 10, no. 4, p. 44 – 45

 • 2017

  MEDŇANSKÝ, Karol: Afektová teorie

  Muzikoterapie. Časopis z oboru muzikoterapie a příbuzných oborů, 2017, Praha, no. 4 – 5, p. 6 – 19
  (Vydáva Muzikoterapeutický institut ČR, prosinec 2017)

 • 2017

  MEDŇANSKÝ, Karol: Methodical Sonatas by Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) and Their Contribution to Contemporary Instrumenal Music Teaching

  Uchyła-Zrosky, Jadwiga – Mojźysz, Zenon (ed.): Sztuka i jej wartości, 2017, Katowice, p. 52 – 71

 • 2017

  MEDŇANSKÝ, Karol: Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) a jeho Moralistické kantáty TWV 20: 29 – 34

  Nidecka, Ewa – Wąsacz-Krztoń, Jolanta (eds.): Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym, 2017, Rzseszów, p. 167 – 184

 • 2017

  MEDŇANSKÝ, Karol: Traktát Johanna Matthesona (1681 – 1764) Das Neu=eröffnete Orchestre a jeho využitie v súčasnom edukačnom procese

  Pramene slovenskej hudby VI [elektronický zdroj]. Zborník zo 6. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2017, Slovak National Group IAML, Martin, p. 20 – 32
  (1 CD-ROM)

 • 2017

  MEDŇANSKÝ, Karol: Eugen Suchoň (1908 – 1993) – the Founder Personality of Slovak National Music

  Królicka, Beata (red.): Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja. Nr. 7/2017, 2017, Bydgoszcz, p. 41 – 62
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz)

 • 2016

  MEDŇANSKÝ, Karol: Rozmach tvorby Mikuláša Moyzesa (1872 – 1944) po roku 1918

  Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu, 2016, Praha, year V, no. 1 – 2, p. 123 – 140

 • 2016

  MEDŇANSKÝ, Karol: Sláčikové kvartetá Mikuláša Moyzesa v kontexte slovenskej hudobnej kultúry

  Boris Banáry a kol.: Hudobné kontexty, 2016, Žilina, p. 135 – 148
  (325 s., 1. vyd.)

 • 2016

  MEDŇANSKÝ, Karol: Viliam Tarjányi (1915 – 1996) – významná osobnosť hnutia dychových hudieb na Slovensku

  Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín, 2016, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, p. 197 – 209
  (354 s., 1. vyd., Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc.)

 • 2016

  MEDŇANSKÝ, Karol: Viola da gamba – The Instrument for Home Musicking

  Music and Music Activities For Children and Youth. Reviewed Collection of Scientific Proceedings. Králová, Eva – Krajčovičová, Zdenka – Meluš, Vladimír (ed.), 2016, Trenčín, p. 33 – 56

 • 2016

  MEDŇANSKÝ, Karol: Georg Philipp Telemann viola da gambára és basso cintinuora írt szonátái az “Essecizii musici” c. gyüjteményböl éshasználatuk napjaink hangszerer oktatási gyakorlatában

  Művészetek kölcsönhatása. Tanulmönykötet, 2016, Szeged, p. 169 – 190
  (SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék)

 • 2016

  MEDŇANSKÝ, Karol: Integrácia nevidiacich študentiek do edukačného procesu prípravy budúcich učiteľov hudby na Prešovskej univerzite v Prešove

  Božeková, Martina – Kucianová, Anna (ed.). Pramene slovenskej hudby V. Zborník z 5. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2016, Slovak National Library, Martin, p. 101 – 109

 • 2016

  MEDŇANSKÝ, Karol: Skladateľská tvorba Viliama Tarjányiho (1915 – 1996)

  Viliam Tarjányi ml. (ed.): Pamätnica k 100. výročiu narodenia Viliama Tarjányiho, 2016, University of Prešov, Prešov, p. 85 – 90
  (167 s., 1. vyd.)

 • 2016

  MEDŇANSKÝ, Karol: Traktát Diega Ortiza Trattado de Glossas... a jeho využitie v súčasnom inštrumentálnom edukačnom procese

  Kołodziejski Maciej (ed.): Transgresje w edukacji. Twórcza edukacja i edukacja do twórczości. Tom II, 2016, Pułtusk, p. 211 – 229
  (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)

 • 2016

  MEDŇANSKÝ, Karol: Pedagogická tvorba Georga Philippa Telemanna v súčasnej umeleckej edukácii

  Michalec, Milan (ed.): Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie, 2016, Faculty of Philosophy, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, p. 119 – 136

 • 2016

  MEDŇANSKÝ, Karol: Fantázia II. op. 63 pre sólovú violu tohoročného jubilanta Jozefa Podprockého (*1944) v kontexte jeho tvorby

  Ars Kremniciensis – Traditio et Tempore 2014 – 2015 [elektronický zdroj]. Zborník z vedeckého seminára, 2016, Žilina, p. 59 – 71
  (181 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, faks., fotogr., noty, portréty, tab.)

 • 2016

  MEDŇANSKÝ, Karol: Afektová teória a jej miesto v hudobných dejinách

  Hudba a hudobné aktivity na podporu rozvoja osobnosti a kreativity u detí. Králová, Eva – Krajčovičová, Zdenka – Meluš, Vladimír (ed.), 2016, Trenčín, p. 18 – 27

 • 2016

  MEDŇANSKÝ, Karol: Passion in the Work of Johann Sebastian Bach

  Review of Artistic Education. Artes Publishing House. George Enescu National University of Arts Iasi, 2016, Iasi, p. 30 – 41

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol: Viola da gamba v nemeckom baroku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2015, Bratislava, year 41, no. 2, p. 159 – 181

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol: A viola da gamba a francia barokk zenében

  Évfordulós művészek (Madách, Smetana, Dvořák, Janáček, 2015, Szeged, p. 118 – 133
  (Tanulmánykötet)

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol: Tónové sústavy v intenciách prípravy učiteľov hudby na katedre hudby PU v Prešove – Hommage à Miroslav Filip

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 239 – 255
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol: Mikuláš Moyzes (1872 – 1944) – výrazná osobnosť prešovského hudobného života

  Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc., 2015, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 93 – 105

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol: Historické hudobné nástroje

  Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj], 2015, University of Prešov, Prešov, p. 26 – 35
  (96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol: Sláčikové kvartetá v kontexte tvorby jubilanta Jozefa Podprockého (*1944)

  Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janačkiana 2014, konané v Ostravě ve dnech 29. – 30. května 2014, 2015, Ostrava, p. 153 – 160

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol: Skladby pre sólové husle Ladislava Burlasa v hudobných prameňoch SNK v Martine

  Pramene slovenskej hudby III. Zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2015, Slovak National Group IAML, Martin, p. 67 – 77

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol: Tvorba Johanna Sebastiana Bacha a hudobný klasicizmus

  Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj], 2015, University of Prešov, Prešov, p. 36 – 38
  (96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol: Wplyw róźnych dziedzin nauki i sztuki na muzyke

  Animato. Tom 1. Współczesne oblicza toerii i praktyki muzycznej. Seria wydawnicza Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015, Rzeszów, p. 173 – 186

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol: Vývoj slovenskej hudby v 20. a 21. storočí

  Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj], 2015, University of Prešov, Prešov, p. 39 – 51
  (96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol: Estetika hudby obdobia baroka

  Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj], 2015, University of Prešov, Prešov, p. 17 – 25
  (96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol: Spevohra Divadla Jonáša Záborského v Prešove a turbulencie jej vývoja v rokoch 1990 – 2005

  Lisnik, Anton a kol.: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet “1989 a 25 rokov po...”. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 23. – 24. apríla 2015 v Poprade, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 651 – 659
  (1 CD ROM)

 • 2014

  MEDŇANSKÝ, Karol: Znaczenie liczb w kantacie Jana Sebastiana Bacha Gottes Zeit ist die allerbeste zeit (Actus tragicus) BWV 106

  Wartości w muzyce. Tom 6. Muzyka wspólczesna – teatr – media. Redaktor serii: Muzyka. Krystyna Turek, 2014, Katovice, p. 102 – 116

 • 2014

  MEDŇANSKÝ, Karol: Hudba ako syntéza všetkých vied a umení

  Lisnik, Anton a kol.: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2014. Univerzita ako miesto dialógu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 29. – 30. apríla 2014 v Poprade [elektronický zdroj], 2014, Pedagogical Faculty, , VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 606 – 614
  (1 CD ROM)

 • 2014

  MEDŇANSKÝ, Karol: Perspektywy wykorzystania violi da gamba w nauce gry na instrumencie w edukacji na poziomie podstawowym na Słowacji

  Kreatywność w edukacji muzycznej. Redakcja naukowa Maciej Kołodziejski, 2014, Pultusk, Varšava, p. 219 – 227

 • 2014

  MEDŇANSKÝ, Karol: Viola da gamba vo francúzskej hudbe 16. – 18. storočia

  Strenáčiková, Mária (ed.): Horizonty umenia 2. Zborník z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie, Banská Bystrica, 1. – 31. októbra 2014, 2014, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 199 – 218

 • 2013

  PAZÚRIK, Milan (ed.): Ladislav Burlas – Metamorfózy krás pre miešaný zbor a sólové husle

  Cantus Choralis Slovaca 2012. Medzinárodné sympózium o zborovom speve. Mládežnícky zborový spev a jeho spoločenský aspekt: skladateľ – interpret – poslucháč, Banská Bystrica, 17. – 20. októbra 2012, 2013, Pedagogical Faculty, , Banská Bystrica, p. 28 – 38

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Predslov

  Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, Bardejov, 19. novembra 2012, 2013, Prešov, p. 5 – 6
  (Medňanský, Karol, ed.)

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Úvod

  Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, Bardejov, 19. novembra 2012, 2013, Faculty of Philosophy, University of Prešov, Prešov, p. 7 – 8
  (Medňanský, Karol, ed.)

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Symbolika postavenia violy da gamba v cirkevnej tvorbe Johanna Sebastiana Bacha

  Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 21. – 22. marca 2013 v Poprade, 2013, Pedagogical Faculty, , VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 487 – 492
  (744 s., 1. vyd.)

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Musik im Osten der Slowakei im 17. – 18. Jahrhundert

  Gerold W. Gruber (ed.): Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik des 16. – 18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa. Zborník referátov z medzinárodného sympózia, ktorý sa uskutočnil 16. – 18. apríla 2012, 2013, Viedeň, p. 88 – 97

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Tónové sústavy a ich vplyv na vývoj hudby 17. a 18. storočia

  Vedecká konferencia Anton Aschner v kontexte slovenskej duchovnej hudby 18. storočia, ktorá sa konala v Ružomberku, na Ústave hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, 29. apríla 2013, 2013, Pedagogical Faculty, , Ružomberok, p. 98 – 108

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Legány Dénes és a viola da gamba

  SZTE JGYPK. Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2013, Szeged, p. 45 – 59

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Idylické hudobné obrazy Karpaty – doklad programovo-romantického myslenia Bélu Kélera

  Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, Bardejov, 19. novembra 2012, 2013, Faculty of Philosophy, University of Prešov, Prešov, p. 89 – 109
  (Medňanský, Karol, ed.)

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Fenomén duchovna v kontexte hudobných dejín

  Paľa, Gabriel – Halagová, Emília (ed.): Hudba ako prejav najvyšších hodnôt. Zborník z konferencie, Prešov, 25. – 26. apríla 2012, 2013, , University of Prešov, Prešov, p. 28 – 61
  (131 s., 1. vyd.)

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Klavírna tvorba Norberta Bodnára

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, year 38, no. 2, p. 176 – 189

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Hudobné nástroje – nositelia symbolov a hudobných myšlienok

  Božeková, Martina – Kucianová, Anna (zost.): Pramene slovenskej hudby. Hudobný nástroj – prameň artificiálnej hudby. Zborník z 31. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2012, Slovak National Library, Martin, p. 7 – 26

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Musik des 16. – 18. Jahrhunderts und ihre Stellung im Musikleben der ostslowakischen Region

  Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik von 16. bis 18. Jahrhundert in der Region Mittel- und Osteuropa, 2012, Viedeň, p. 16 – 17

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Primárne historické pramene: inšpiračný zdroj klavírnej tvorby Jozefa Podprockého

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana X – XI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2012, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 469 – 494

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Rozwój szkolnictwa muzycznego na Slowacji w XX. wieku

  Wybrane zagadnienia wychowania narodowego, edukacji regionalnej i kształcenia nauczycieli. Dyskurs Pedagogiczny T. 3, 2012, Jarosław, p. 31 – 43

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Tónové sústavy a ich miesto v hudobnej histórii

  Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej. Tom 1, 2012, Rzeszów, p. 626 – 634
  (776 s., 1. vyd.)

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Violin within the Context of Ladislav Burlas Music Works

  The SVU and its Role in the Era of Globalization. The 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Science. July 1 – 6, 2012 in Žilina, Slovakia. [elektronický zdroj]. Book of Papers, 2012, Faculty of Natural Sciences, Žilina University in Žilina, Žilina
  (1 CD ROM)

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Hudba na území Slovenska v období baroka

  Slavica Szegediensia VII. Cikk-és tanulmánygyűjtemény. Zborník statí. Szegedi Tudományegyetem. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar / Segedínska univerzita, Pedagogická fakulta Gyulu Juhásza. Eds. Györke, Zoltán – Maruzsné Sebó, Katalin, 2012, Szeged, p. 189 – 197
  (360 s., 1. vyd.)

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Vývoj slovenskej hudby po roku 1945

  Liszt – Mahler. Tanulmánykötet, Szeged, SZTE JGYPK Művészeti Intézet, 10. – 11. októbra 2011, 2012, Szeged, p. 157 – 170

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Druhá viedenská škola a slovenská hudobná avantgarda 60. rokov 20. storočia

  Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, 2012, Ústí nad Labem, p. 59 – 68
  (III. webová konference s mezinárodní účastí, 15. októbra – 30. novembra 2012)

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilanti slovenskej hudby – Ladislav Burlas (*1927) a Milan Novák (*1927) a Prešovská univerzita

  Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy [elektronický zdroj]. Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31. května a 1. června 2012, Ostrava, eds. Karel Steinmetz [et al.], 2012, Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 116 – 132
  (1 CD-ROM + brožura [8] s., 1. vyd.)

 • 2011

  MEDŇANSKÝ, Karol: Teoria afektów i jej wpływ na barokowy język muzyczny

  Moderato. Przegląd muzyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Musical Journal of the Rzeszow University. Nr. 2/2011, 2011, Rzeszów, p. 169 – 177
  (212 s., 1. vyd.)

 • 2011

  MEDŇANSKÝ, Karol: Leonard Stöckel (1510 – 1560) – zasnovnyk muzyčnoji pedahohiky na terytoriji Slovaččyny

  Mystectvoznavči zapysky: Zb. nauk. pracj. – Vyp. 20, 2011, Kyjev, p. 344 – 352
  (Milenium)

 • 2011

  MEDŇANSKÝ, Karol: Hudobné traktáty – dôležitý zdroj poznania hudobnej histórie a informačný prameň pre interpretačnú prax

  Petőczová, Janka (ed.): Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989), 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 142 – 148

 • 2011

  MEDŇANSKÝ, Karol: Hudba na území Slovenska od najstarších čias po Veľkú Moravu

  Chopin – Schumann – Erkel. Tanulmánykötet, Szeged, SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2011, Szeged, p. 66 – 71

 • 2010

  MEDŇANSKÝ, Karol: Modlitba v diele Arnolda Schönberga

  (malé zamyslenie nad Schönbergovým dielom Ten, ktorý prežil Varšavu op. 46)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, year 36, no. 3, p. 293 – 298

 • 2010

  MEDŇANSKÝ, Karol: Komorná hudba v kontexte pedagogicko-umeleckej prípravy učiteľov hudby na KHu FHPV Prešovskej univerzity v Prešove

  Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2010, č. 1. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti V, 2010, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 289 – 297

 • 2010

  MEDŇANSKÝ, Karol: Symphonia Hortum fert tonum a aria Chorda nostra quid moraris Daniela Sinapia-Horčičku

  Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., 2010, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 293 – 307

 • 2010

  MEDŇANSKÝ, Karol: Leonard Stöckel (1510 – 1560) – zakladateľská osobnosť hudobnej pedagogiky na území Slovenska

  Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2010, č. 1. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti V, 2010, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 298 – 308

 • 2010

  MEDŇANSKÝ, Karol: Viola da gamba a jej miesto vo vyučovacom procese základného hudobného školstva na Slovensku

  Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009, č. 4. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, 2010, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 55 – 57

 • 2010

  MEDŇANSKÝ, Karol: Tvorba Milana Nováka v repertoári umeleckých súborov Prešovskej univerzity

  Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2010, č. 2. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti V, 2010, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 253 – 266

 • 2010

  MEDŇANSKÝ, Karol: Vzájomné vzťahy a ovplyvňovanie vokálnej a inštrumentálnej hudby v 16. – 18. storočí v kontexte historicky poučenej interpretácie

  Ruščin, Peter – Medňanská, Irena (ed.): De Musica. Zborník Katedry hudby, 2010, Prešov, p. 10 – 31
  (304 s., 1. vyd.)

 • 2010

  MEDŇANSKÝ, Karol: Ida Kirilová – portrét opernej speváčky

  Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009, č. 2. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, 2010, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 151 – 164

 • 2010

  MEDŇANSKÝ, Karol: Poetický klavír. K Roku Fryderyka Chopina

  Kontakty IX. Časopis Slovensko-poľskej komisie humanitných vied, 2010, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 94 – 97

 • 2009

  MEDŇANSKÝ, Karol: Baroková hudba – inšpiračný zdroj rozvoja detskej muzikality na základnom stupni nástrojovej výučby

  Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, 2009, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 263 – 277

 • 2009

  MEDŇANSKÝ, Karol: Historické prvky v inštrumentálnej tvorbe Jozefa Podprockého

  Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 2. Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry? (9. – 10. apríla 2008), 2009, , Faculty of Sciences of the University of Žilina, Žilina, p. 106 – 115

 • 2008

  MEDŇANSKÝ, Karol: Šiesty Brandenburský koncert BWV 1051 v kontexte tvorby Johanna Sebastiana Bacha – historicko-interpretačné reflexie

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, year 34, no. 2, p. 106 – 117

 • 2008

  MEDŇANSKÝ, Karol: Vplyv Lutherovej reformácie na vývoj hudobného života Spiša a Šariša

  Súzvuk Prešov Music Society, Prešov, p. 15 – 26

 • 2008

  MEDŇANSKÝ, Karol: Jozef Grešák – originálna osobnosť slovenskej hudby 20. storočia

  Leoš Janáček světový a regionální. Sborník z 29. ročníka muzikologické konference Janáčkiana 2008 (webová konference, květen – červen 2008) Eds. Nowak, Jan – Steinmetz, Karel, 2008, Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 113 – 123
  (182 s., 1. vyd.)

 • 2007

  MEDŇANSKÝ, Karol: Vplyv Josepha Haydna na komornú tvorbu Mikuláša Moyzesa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 3 – 4, p. 472 – 481

 • 2007

  MEDŇANSKÝ, Karol: Ucelený obraz skladateľského vývoja Jozefa Grešáka

  ČURILLA, Štefan: Jozef Grešák, 2007, Súzvuk, Prešov, p. 101 – 103

 • 2007

  MEDŇANSKÝ, Karol: Dychové kvinteto Mikuláša Moyzesa v kontexte jeho tvorby

  Súzvuk 3, 2007, Súzvuk, p. 25 – 49
  (Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006)

 • 2007

  MEDŇANSKÝ, Karol: Analyticko-interpretačný pohľad na áriu Márie Jesus tot z oratória Die Erlösung des menschlichen Geschlechts... cisára Leopolda I

  Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I., 2007, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 177 – 194

 • 2007

  MEDŇANSKÝ, Karol: Dychové kvinteto Mikuláša Moyzesa a jeho spracovanie synom Alexandrom

  Hudobný život na Slovensku - kontinuita či diskontinuita/Živá kultúra alebo skanzen?, 2007, BEN&M, p. 55 – 68

 • 2006

  MEDŇANSKÝ, Karol: 18. Telemannove hudobné slávnosti, Magdeburg 2006

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, year 32, no. 2, p. 258 – 263

 • 2005

  MEDŇANSKÝ, Karol: Skladateľské dielo Johanna Sebastiana Bacha z pohľadu muzikológa

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 4, p. 36 – 37

 • 2005

  MEDŇANSKÝ, Karol: Tradícia Lutherovej reformácie v tvorbe Johanna Sebastiana Bacha

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 3 – 4, p. 281 – 292

 • 2005

  MEDŇANSKÝ, Karol: Viola da gamba v kantátach Johanna Sebastiana Bacha

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 2, p. 155 – 179

 • 2005

  MEDŇANSKÝ, Karol: Lutherova reformácia a jej vplyv na vývoj hudby v 16. – 18. storočí

  Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia bardejovského evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, 22. – 24. septembra 2005 v Prešove, 2005, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov, p. 49 – 64
  (28 s., 1. vyd., pramenný materiál k hlavnej téme vedeckej konferencie)

 • 2004

  MEDŇANSKÝ, Karol: Historické hudobné nástroje a ich miesto vo vyučovacom procese

  Múzy v škole, 2004, Banská Bystrica, year 9, no. 4, p. 9 – 12
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

 • 2004

  MEDŇANSKÝ, Karol: Zástoj hudby 20. storočia v učebných plánoch prípravy učiteľov hudby na Katedre hudby Prešovskej univerzity

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 4, p. 600 – 606

 • 2004

  MEDŇANSKÝ, Karol: Analyticko-interpretačné aspekty recitatívu Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille a árie Geduld, Geduld! z Matúšových pašií Johanna Sebastiana Bacha

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 3, p. 348 – 379

 • 2004

  MEDŇANSKÝ, Karol: Dychové sexteto As dur v kontexte komornej tvorby Mikuláša Moyzesa

  Súzvuk 2, 2004, Súzvuk, p. 31 – 68
  (Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2003 – 2004)

 • 2004

  MEDŇANSKÝ, Karol: Zborová tvorba jubilanta Jozefa Podprockého

  CANTUS CHORALIS SLOVACA 2004, 2004, Banská Bystrica
  (Zborník materiálov zo VI. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici 9.9. - 11.9.2004)

 • 2003

  MEDŇANSKÝ, Karol: Mikuláš Moyzes a jeho sláčikové kvartetá z pohľadu interpreta

  Súzvuk 1, 2003, Súzvuk, p. 93 – 130
  (Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2001 – 2002)

 • 2000

  MEDŇANSKÝ, Karol: Viola da gamba v diele Johanna Sebastiana Bacha

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 4, p. 505 – 528

 • 1999

  MEDŇANSKÝ, Karol: 50 rokov spevohry DJZ – minulosť a súčasnosť

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, year 25, no. 4, p. 553 – 560

Personal bibliography – Editorial Work

 • 2017

  OLOŠTIAK, Martin – MEDŇANSKÝ, Karol, Straková Zuzana: Študentská vedecká a umelecká konferencia

  Zborník príspevkov II.

  University of Prešov, Prešov

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj]

  University of Prešov, Prešov
  (96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol (ed.): Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia

  Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, ktorá sa konala v Bardejove 19. novembra 2012

  Faculty of Philosophy, University of Prešov, Prešov
  (172 s., 1. vyd.)

 • 2010

  MEDŇANSKÝ, Karol (zost.): Akordeón a deti

  Methodology and Pedagogy Centre, Bratislava, Prešov
  (58 s., 1. vyd., noty, regionálne pracovisko)

 • 2004

  MEDŇANSKÝ, Karol – MATÚŠ, František (ed.): Súzvuk 2

  Súzvuk Prešov Music Society, Prešov
  (199 s., 1. vyd., autor štúdií)

Personal bibliography – Reviews

 • 2021

  MEDŇANSKÝ, Karol: Náuka o hudobných formách (R. Adamko VERBUM 2019)

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 40
  (Recenzia publikácie)

Personal bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  MEDŇANSKÝ, Karol: Francúzsky husľový fenomén 1. polovice 18. storočia

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 12, p. 38 – 39
  (recenzia knihy)

 • 2020

  MEDŇANSKÝ, Karol: Il Cuore Barocco na východe

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 9, p. 8

 • 2020

  MEDŇANSKÝ, Karol: Štátna filharmónia Košice

  Dom umenia ožil opäť hudbou

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 5

 • 2020

  MEDŇANSKÝ, Karol: Štátna filharmónia Košice

  Namiesto záveru sezóny

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 5

 • 2019

  MEDŇANSKÝ, Karol: Od úmrtia Mikuláša Moyzesa uplynulo 75 rokov

  Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 5, p. 20 – 22

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilujúca vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc

  Evanjelický východ, 2018, year 9, no. 12, p. 32

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Luther a hudba

  Evanjelický východ, 2018, year 9, no. 10, p. 34 – 35

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Veľký hudobný sviatok na Šariši

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 6 – 7

 • 2017

  MEDŇANSKÝ, Karol: Hrad prepevný

  Nová opera Víťazoslava Kubičku

  Evanjelický východ, 2017, year 8, no. 8, p. 34

 • 2017

  MEDŇANSKÝ, Karol: Prešovské dni klasickej gitary

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 3, p. 10

 • 2014

  MEDŇANSKÝ, Karol: Uplynulo 70 rokov od smrti Mikuláša Moyzesa

  Prešovský večerník, 2014, year 25, no. 5884 (2. apríla), p. 7

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Koncerty duchovnej barokovej hudby v Košiciach

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 5, p. 11

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Veľké “bravo”! pre muzikál Na skle maľované

  Prešovský večerník, 2012, year 23, no. 5379 (8. 3.), p. 7

 • 2011

  MEDŇANSKÝ, Karol: Pocta Iršaiovi

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 21
  (festival Konvergencie v Košiciach)

 • 2011

  MEDŇANSKÝ, Karol: Večer s barokovou hudbou

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 22
  (festival Konvergencie v Košiciach)

 • 2011

  MEDŇANSKÝ, Karol: Ôsme akademické komorné koncerty pokračujú

  Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, year 4, no. 4, p. 52

 • 2011

  MEDŇANSKÝ, Karol: Mimoriadny umelecký úspech pedagóga Prešovskej univerzity Mgr. art. Juraja Vaju, ArtD.

  Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, Prešov, year 4, no. 1, p. 51

 • 2011

  MEDŇANSKÝ, Karol: 7. akademické komorné koncerty vstúpili do histórie

  Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, year 4, no. 1, p. 22 – 23

 • 2010

  MEDŇANSKÝ, Karol: Odraz tradície v tvorbe Johanna Sebastiana Bacha

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 4, p. 10 – 11

 • 2010

  MEDŇANSKÝ, Karol: Johann Sebastian Bach a hudobný klasicizmus

  Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, year 3, no. 2, p. 50 – 51

 • 2010

  MEDŇANSKÝ, Karol: Po 6. akademických komorných koncertoch

  Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, year 3, no. 1, p. 48 – 49

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia – MEDŇANSKÝ, Karol: Košická hudobná jar

  54. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 30. apríla – 28. mája, Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 8 – 10

 • 2009

  MEDŇANSKÝ, Karol: Prešovská hudobná jar – 50. ročník

  29. apríla – 27. mája, PKO – Čierny orol, Prešov

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 11

 • 2009

  RAJTER, Adrian – ŠUBA, Andrej a kol.: Poznanie, fantázia, imaginácia a intuícia sa vzájomne nevylučujú

  Hudobný život, 2009, Bratislava, year 41, no. 11 – 12, p. 34 – 38
  (Diskusia o starej hudbe v rámci Stredoeurópskej hudobnej akadémie (MEMA)

 • 2009

  MEDŇANSKÝ, Karol: Pokora voči umeniu, náročnosť voči sebe

  Dvojité jubileum prešovskej rodáčky, významnej opernej speváčky Idy Kirilovej

  Prešovský večerník, 2009, year 20, no. 4735 (21. 7.), p. 6

 • 2009

  MEDŇANSKÝ, Karol: Dvojité jubileum významnej opernej speváčky Idy Kirilovej

  Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, Prešov, year 2, no. 3, p. 45

 • 2009

  MEDŇANSKÝ, Karol: Odišiel vzácny človek a vedec – priaznivec Katedry hudby FHPV Prešovskej univerzity

  Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, year 2, no. 1, p. 54
  (nekrológ, muzikológ prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc.)

 • 2008

  ŠMIHULOVÁ, Adriena – MEDŇANSKÝ, Karol: Bach v autentickej zvukovej podobe

  Akademické komorné koncerty dávajú priestor ukázať talent vynikajúcich študentov

  Prešovský večerník, 2008, year 19, no. 4566 (5. 11.), p. 6

 • 2007

  MEDŇANSKÝ, Karol: Jubileá významných osobností slovenskej hudobnej kultúry

  Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce, 2007, University of Prešov, year 11, no. 4, p. 23
  (Ladislav Burlas, Milan Novák)

 • 2007

  MEDŇANSKÝ, Karol: Mladí umelci reprezentovali Prešovskú univerzitu v Gelnici

  Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce, 2007, University of Prešov, year 11, no. 3, p. 24

 • 2006

  MEDŇANSKÝ, Karol: Telemannove hudobné slávnosti v Magdeburgu

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 5, p. 13

 • 2006

  MEDŇANSKÝ, Karol: Druhý festival potvrdil opodstatnenosť akademických komorných koncertov

  Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce, 2006, University of Prešov, year 10, no. 1, p. 25

 • 2004

  MEDŇANSKÝ, Karol: Telemannovská konferencia v Schmettene

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 3, p. 6

 • 2003

  MEDŇANSKÝ, Karol: Viedenské zápisky

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 9, p. 7

 • 2001

  MEDŇANSKÝ, Karol: Festival zabudnutej hudby v Tarnove

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 6, p. 26

 • 2000

  MEDŇANSKÝ, Karol: Hudobný pozdrav z Lipska

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 6, p. 35 – 36

 • 2000

  MEDŇANSKÝ, Karol: 12. Medzinárodná súťaž Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 10, p. 10 – 11

 • 2000

  MEDŇANSKÝ, Karol: Lipská fantázia. Prešovský klavirista Peter Bild zožal úspech pri Bachovej soche

  Prešovský večerník, 2000, Prešov, year 11, no. 2576 (27. 9.), p. 12

 • 2000

  MEDŇANSKÝ, Karol: Slovo a hudba v období baroka

  Slovo je najdokonalejší akustický prejav ľudského myslenia a ducha

  Národná osveta. Príloha Etuda, roč. 6, č. 1, s. 8, 2000, year 10, no. 3
  (pokr. Národná osveta, Bratislava, roč. 10, 2000, č. 7. Príloha Etuda, roč. 6, č. 2, s. 14)

 • 2000

  MEDŇANSKÝ, Karol: Problematika tempa v hudbe baroka

  Základné podmienky pre interpretačné zvládnutie skladieb starej hudby

  Národná osveta. Príloha Etuda, č. 4, s. 10 – 11, 2000, year 10, no. 15
  (pokr. Národná osveta, 2000, č. 19, Príloha Etuda, č. 5, s. 4 – 5)

 • 2000

  MEDŇANSKÝ, Karol: Problematika zdobenia hudobného diela

  Teória diminúcií a samotných melodických ozdôb

  Národná osveta, 2000, Bratislava, year 10, no. 11
  (Príloha Etuda, č. 3, s. 4 – 5)

 • 1999

  MEDŇANSKÝ, Karol: Zamyslenie namiesto úvodu

  K problematike predvádzacej praxe starej hudby

  Národná osveta, 1999, year 9, no. 23
  (Príloha Etuda, č. 6, s. 12)

 • 1999

  MEDŇANSKÝ, Karol: Valtice ’99. Medzinárodná letná škola starej hudby

  Národná osveta, 1999, year 9, no. 19
  (Príloha Etuda, č. 5, s. 3 – 4)

 • 1999

  MEDŇANSKÝ, Karol: 140 rokov hudobného školstva v Prešove

  Vzorný príklad integrácie umeleckých odborov ZUŠ do skvelého výsledku

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 7 – 8, p. 6

 • 1999

  MEDŇANSKÝ, Karol: Muzikál v “zuške”

  Na netradičných oslavách bolo niekoľko tisíc gratulantov

  Prešovský večerník, 1999, year 10, no. 2264 (21. 6.), p. 11

 • 1994

  MEDŇANSKÝ, Karol: Obstáli v tvrdej skúške

  Po turné spevohry Divadla Jonáša Záborského

  Práca, 1994, year 49, no. 135 (11. 6.), p. 6

 • 1994

  MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilujúca ZUŠ v Sabinove

  Učiteľské noviny, 1994, year 44, no. 10, p. 12
  (Kultúrny mesačník Sabinov, 1994, č. 3, s. 9 – 10)

 • 1993

  MEDŇANSKÝ, Karol: Zaniknú základné umelecké školy?

  Prešovský večerník, 1993, year 4, no. 36 (23. 2.), p. 3

 • 1993

  MEDŇANSKÝ, Karol: Chceme likvidovať to, čo nám iní závidia?

  Začína sa zmrákať nad základnými umeleckými školami

  Bardejovské novosti, 1993, year 4, no. 10 (10. 3.), p. 1 – 2

 • 1991

  MEDŇANSKÝ, Karol: Juraj Hurný opäť doma

  Veľká operetná revue v Prešove

  Slovenský východ, 1991, Košice, year 1 (20), no. 151 (29. 6.), p. 5

 • 1990

  MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilant z Prešova

  Mládežnícky dychový orchester

  Rytmus, 1990, year 41, no. 10, p. 28

 • 1989

  MEDŇANSKÝ, Karol: Spoločnou črtou vysoká úroveň

  Po koncertoch Prešovskej hudobnej jesene

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, year 37, no. 298 (19. 12.), p. 4

 • 1989

  MEDŇANSKÝ, Karol: Pozornosť hudobnému dedičstvu

  Nové Slovo, 1989, year 31, no. 7, p. 17

 • 1988

  MEDŇANSKÝ, Karol: Prvý festival starej hudby – 30. Prešovská hudobná jar

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 14, p. 12

Bibliography

 • 2009

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Karol Medňanský: Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa

  Hudobný život, 2009, Bratislava, year 41, no. 10, p. 38 – 39

 • 2009

  JURÁŠ, Ján: Ocenenie vedeckej práce doc. Mgr. art. Karola Medňanského, PhD.

  Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, Prešov, year 2, no. 2, p. 30

 • 2009

  BANÁRY, Boris: Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa v monografii Karola Medňanského

  Knižnica, 2009, Slovak National Library, Martin, year 10, no. 2, p. 18 – 19

 • 2008

  KOČIŠOVÁ, Renáta: V zrkadle času : Karol Medňanský [rozhovor]

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 7, p. 32 – 33

 • 2008

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Karol Medňanský: Passiones Bachianae

  Cesta k vrcholu violy da gamba

  Knižná revue, 2008, Bratislava, year 18, no. 13, p. 3

 • 2007

  RUSÓ, Vladimír: Karol Medňanský: Postavenie violy da gamba v kantátach J. S. Bacha [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 9, p. 38 – 39

 • 2004

  BURGROVÁ, Katarína: Jubileum súboru

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 5, p. 21

 • 2002

  (ado): Úspech na festivale zaväzuje

  Musica Historica Prešov spolu s Montserrat Caballé

  Prešovský večerník, 17. 10. 2002, Prešov, year 13, no. 3083, p. 4

 • 1997

  MEDŇANSKÁ, Irena: Rok slovenskej hudby v Prešove

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 4, p. 5

Bibliography – Reviews

 • 2018

  RUTTKAY, Juraj: History and Mission of Visegrad Doctoral Conferences in Prague

  Slovenská hudba, 2018, year 44, no. 4, p. 317 – 320

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2003

  RUTTKAY, Juraj: O starej hudbe v Prešove

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 2, p. 5, 9

x