Profil osobnosti

Foto: Zuzana Martináková Zdroj: Archív Hudobného centra

Zuzana Martináková

22. 6. 1958 Trnava

muzikológia, hudobná teória, publicistika, editor, hudobný manažment
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1973 – 1977
VŠMU (teória hudby a kritiky)
1982
titul PhDr. na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1982 – 1983 štipendium Slovenského hudobného fondu
1983 – 1989
vedecká ašpirantúra na Umenovednom ústave SAV, dizertačná práca Súčasná kompozičná tvorba na Slovensku
od 1984
pedagogická činnosť na VŠMU, 1991 – 1992 prodekanka VŠMU, 1995 – 1996 prorektorka VŠMU
1987 – 1994
vedecká pracovníčka Umenovedného ústavu SAV so zameraním na súčasnú hudbu
1994
titul doc., habilitačná práca v nemeckom jazyku Systemtheorie der Musik
od 1997
docentka na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, 2000 – 2001 prodekanka, 2001 – 2008 prorektorka
1999
hodnosť CSc.
2006
inauguračná prednáška, 2008 menovanie za vysokoškolskú profesorku
2008
založenie HUAJA – BŠ, s. r. o., s cieľom prevádzkovať súkromnú vysokú školu Hudobnú a umeleckú akadémiu Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
 

V oblasti výskumu sa zameriavala na súčasnú slovenskú a svetovú hudbu, modálnu hudbu, hudbu obdobia renesancie, 20. storočia a mimoeurópskych kultúr, spracovanie hudby kvantitatívnymi metódami, systémovú teóriu, synergetiku a aplikáciu matematických metód.

Je spoluautorkou lexikónu Komponisten der Gegenwart, ktorý vychádza od roku 1992 v edícii text+kritik v Mníchove, od roku 1997 spolupracuje s lexikónom New Grove of Dictionary­.

Absolvovala zahraničné prednáškové a študijné pobyty v Nemecku (Freiburg, Bamberg, Bochum, Hamburg, Drážďany, Trier), Anglicku (Nottingham), Írsku (Dublin), Rakúsku (Viedeň, Reichenau, Graz, Innsbruck, Salzburg), Francúzsku (Paríž, Lyon), Taliansku (Rím, Palermo, Adria), Poľsku (Varšava, Bydgoszcz), Rusku (Petrohrad), Maďarsku (Budapešť), na Novom Zélande (Auckland), Českej republike (Praha, Brno) a ďalšie.

Od 1990 systematicky rozvíjala spoluprácu s viacerými umeleckými vysokými školami v zahraničí (s viedenskou Hochschule, neskôr Universität für Musik und darstellende Kunst, spolupracovala s odborníkmi na synergetickú lingvistiku pri Univerzite v Bochume a Trieri v SRN, Conservatoire National Superieur de Musique et Danse v Paríži, Lyone, Parme, školami v Španielsku a Portugalsku.

Od 1991 pravidelne organizuje medzinárodné umelecké a vedecké podujatia (semináre, konferencie, sympóziá, kurzy, workshopy), zamerané na prepojenie viacerých druhov umenia.

Je členkou Humboldtovho klubu a vedeckej spoločnosti Alexander von Humboldt Stiftung, vedeckého pracovného tímu Universität Bochum a Trier, expertka Romualdo del Bianco Foundation vo Florencii, International Scientific Commitee WSES (World Scientific and Enfineering Society) a ďalších.

Bibliografia

 • (šah): Pripomíname si...
  2018 Slovenské pohľady roč. IV+134, 2018, č. 6, s. 159
  (Zuzana Martináková, nar. 1958, muzikológia, rodáci, profil, Trnava, Slovensko)
 • Kurajdová, Ema: Filozofické koncepcie v hudbe a umení
  Banská Bystrica, 5. – 8. októbra 2001
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 2 – 3, s. 412 – 414
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Modálne myslenie v hudbe – minulosť a súčasnosť
  2014 Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica 2014
  (238 s., 2. rev. vyd.)
 • Hudba v kontexte vývoja umenia 20. storočia
  Umelecké štýly a hnutia
  2004 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2004
  (142 s., 1. vyd.)
 • Slovak composers after 1900: formation and styles
  2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002
  (275 s., 1. vyd.)
 • Systemtheorie der Musik
  1994 Vysoká škola múzických umení, Bamberg-Bratislava 1994
  (150 s., rukopis, habilitačná práca, v nemeckom jazyku)
 • Hudobná kultúra po roku 1918
  1994 Umenovedný ústav SAV, Bratislava 1994
  (50 s., rukopis)
 • Analytické štúdie
  14 profilov s analýzami skladieb slovenských skladateľov aj s notovými ukážkami
  1989 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1989
  (400 s., rukopis)
 • Súčasná kompozičná tvorba na Slovensku
  1988 Umenovedný ústav SAV, Bratislava 1988
  (220 s., rukopis, dizertačná práca)
 • K charakteristike vývoja slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch
  1982 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 1982
  (200 s., rukopis, rigorózna práca)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Modálny základ v rockovej a jazzovej hudbe v 20. storočí
  2015 Ars pro toto. Vedecký a umelecký časopis / Science & art journal, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica roč. 4, 2015, č. 2, s. 27 – 32
 • Ilja Zeljenka v tvorbe a názoroch
  2013 Glocková, Mária (ed.): Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zv. 1. Zborník z konferencie, Katedra teoretických predmetov, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2013, s. 208 – 227
 • Principles of Chance and Aleatoricism in Music (dedicated to Ivan Hrušovský)
  2012 Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VII. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ivanovi Hrušovskému pri príležitosti 10. výročia úmrtia, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica, Banská Bystrica 2012, s. 37 – 44
  (128 s., 1. vyd.)
 • Akceptovanie hudobnej tradície v tvorbe Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča
  2011 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 37, 2011, č. 4, s. 350 – 356
 • Vokálna a vokálno-inštrumentálna tvorba Egona Kráka a Jevgenija Iršaia
  2011 Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 3. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011, s. 128 – 136
 • Vokálna tvorba slovenských skladateľov od druhej polovice 20. storočia
  2011 Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 3. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011, s. 4 – 15
 • Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie
  2010 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 36, 2010, č. 1, s. 27 – 62
 • Some Results of Quantitative Analysis of Musical Works
  Rank-Frequency Distribution of Pitch in Musical Texts Using Altmann-Fitter 2.0 and Reinhard Köhler's QUAMS Computer Programmes
  2010 Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III. Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010, s. 43 – 51
 • Spomienky na Jána Albrechta – objavnosť jeho myšlienok v knihe Die Geisteswelt des Schönen
  2010 Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010, s. 23 – 26
  (66 s., 1. vyd.)
 • Dušan Martinček – vom Leben und Schaffen einer der grössten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Musik
  2010 Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III. Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010, s. 107 – 112
 • Logische Entwicklung des modalen Denkens seit der Gotik zur Musik des 20. Jahrhunderts
  2010 Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III. Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010, s. 93 – 100
  (151 s., 1. vyd.)
 • Postmoderna v umení a hudbe a jej aktuálnosť v súčasnosti
  2010 Fujak, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2010, s. 81 – 105
  (176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)
 • Resultate der quantitativen Analyse der Musikwerke / Výsledky kvantitatívnej analýzy hudobného diela
  2010 Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III. Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010
  (151 s., 1. vyd.)
 • Hons, Miloš (ed.) a kol.: Hudební teorie dnes a zítra
  K nedožitým devadesátinám prof. PhDr. Karla Risingera, DrSc.
  2010 Akademie múzických umění v Praze, Praha 2010
  (175 s., 1. vyd.)
 • Ordove kritériá v hudobných textoch
  Ord's criterion in musical texts
  2009 Glottotheory 2/1. International Journal of Theoretical Linguistics, Nemcová, Emília (ed.), Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila Metoda, Trnava roč. 2, 2009, č. 1, s. 86 – 98
  (144 s., 1. vyd.)
 • Päť tvorivých fáz v diele Eugena Suchoňa
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účast'ou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 167 – 174
 • Popescu, Ioan-Iovitz – Martináková-Rendeková, Zuzana – Altmann, Gabriel: Stratification in Musical Texts Based on Rank-Frequency Distribution of Tone Pitches
  2009 Recent Advances in Acoustics & Music: Theory & Applications. Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Acoustics & Music: Theory & Applications (AMTA ’09). Prague, Czech Republic, March 23 – 25, 2009, WSEAS Press 2009, s. 116 – 119
  (120 s., 1. vyd., WSEAS Mechanical Engineering Series. A Series of Reference Books and Textbooks)
 • Tvorivá cesta Eugena Suchoňa
  2008 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 34, 2008, č. 3 – 4, s. 223 – 232
 • Ilja Zeljenka v kontexte slovenskej a zahraničnej hudby
  2008 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 34, 2008, č. 1, s. 63 – 68
 • Martináková-Rendeková, Zuzana – Mačutek, Ján – Popescu, Ioan-Iovitz – Altmann, Gabriel: Some Problems of Musical Texts
  2008 Glottometrics, RAM-Verlag, Lüdenscheid roč. 16, 2008, č. 16, s. 82 – 110
 • Regularities in Musical Texts Resulted from Rank-Frequency Distribution of Pitch
  2008 New Aspects of Systems Theory and Scientific Computation. Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC ’08). August 20 – 22, 2008. Rhodes (Rodos) Island, Greece, WSEAS Press 2008, s. 124 – 130
  (WSEAS – World Scientific and Engineering Academy and Society, Mathematics and Computers in Science Engineering. A Series of Reference Books and Textbooks)
 • Criteria for Positive Reception of Musical Work: Do They Exist?
  2008 Dzieło muzyczne i jego rezonans (4). IV. International Sympozium “The Musical Work and its Resonance”, Bydgoszcz, 14. – 16. novembra 2006, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 21 – 32
  (288 s., 1. vyd., Seria: Prace Zbiorowe, Zeszyt 26)
 • Ivan Hrušovský – integrálna osobnosť slovenskej a európskej hudobnej kultúry
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 1
 • Tadeáš Salva – osobnosť tvorcu
  Odborný seminár Tadeáš Salva – Významná osobnosť slovenskej kultúry, 23. októbra 2007
  2007 Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2007
 • Fenomén osobnosti v slovenskej hudbe 20. storočia
  2007 K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobnosti na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 4. – 6. októbra 2006, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 59 – 63
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • Different Parameters of the Negative Hypergeometric Distribution as a Discriminating Feature for Musical or Composer’s Style
  Systems Theory and Scientific Computation. Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC ’07). August 24 – 26, 2007. Vouliagmeni, Athens, Greece
  2007 WSEAS Press 2007, s. 217 – 222
  (330 s., 1. vyd., Electrical and Computer Engineering Series. A Series of Reference Books and Textbooks)
 • Morphic Resonance and Sound Universe of Music
  2007 Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy (3) = The Musical Work as a Sound Phenomenon. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bydgoszcz, 14. – 16. novembra 2006, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, s. 37 – 45
  (197 s., 1. vyd., Seria: Prace Zbiorowe, Zeszyt 24)
 • Musical Archetypes and Memes – Basic Natural Principles of Musical Work
  The 7th WSEAS International Conference on Acoustics & Music: Theory & Applications AMTA ’06. Cavtat, Croatia, June 13 – 15, 2006
  2006 WSEAS Transactions on Systems, Issue 7, Vol. 5, July 2006, WSEAS Press 2006
 • Archetypal Nature of Musical Work: Result of Conscious or Unconscious Process?
  2006 Dzieło muzyczne i jego archetyp (2) = The Musical Work and its Archetype, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, s. 25 – 32
  (268 s., 1. vyd., Seria: Prace Zbiorowe, Zeszyt 22)
 • Typológia možností inšpirácie folklórnou hudbou – dokumentácia na príkladoch zo slovenskej hudobnej tvorby
  2006 Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 135 – 141
 • Základné východiská v tvorbe Jozefa Malovca
  2006 Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 65 – 74
 • Tradícia či novátorstvo, národná hudba, či hudobný štýl?
  Fenomén slovenskej hudby v 20. storočí
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 3 – 4, s. 260 – 263
 • Systems Theoretical Approach to Music and Musical Work (Structure, Processes, Functions)
  2005 Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja (1) = The Musical Work, its Aesthetics, Structure and Reception, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005, s. 59 – 69
  (366 s., 1. vyd., Seria: Prace Zbiorowe, Zeszyt 21)
 • Reflexia procesu prijímania a odmietania vonkajších vplyvov v tvorbe slovenských skladateľov
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 4, s. 541 – 545
 • Pojem tonalita v kontexte explikácie Jozefa Kresánka
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 83 – 86
 • Postavenie diela Ladislava Burlasa v kontexte vývoja slovenskej hudby
  2004 Martináková, Zuzana (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby. Zborník príspevkov z prvého a druhého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2001 a 2002, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2004, s. 163 – 169
  (172 s., 1. vyd.)
 • Rank-Frequency Distribution of Pitch in Musical Texts Using Altmann-Fitter 2.0 and Reinhard Köhler’s QUAMS Computer Programmes
  2004 The 6th WSEAS International Conference on Applied Mathematics. Special Session – II: Applied Mathematics for Music and for Signal Processing, August 16 – 19, 2004, Corfu, Greece 2004
 • Ivan Hrušovský – v integrite ľudského a umeleckého profilu
  2004 Martináková, Zuzana (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby. Zborník príspevkov z prvého a druhého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2001 a 2002, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2004, s. 133 – 142
  (172 s., 1. vyd.)
 • Inšpiračné zdroje v tvorbe Tadeáša Salvu
  2004 Martináková, Zuzana (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby. Zborník príspevkov z prvého a druhého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2001 a 2002, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2004, s. 65 – 70
  (172 s., 1. vyd.)
 • Postavenie slovenskej hudobnej tvorby v kontexte európskej hudby v 1. polovici 20. storočia
  2003 Chalupka, Ľubomír (ed.): Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 10. – 11. októbra 2002, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2003, s. 29 – 36
 • Synergetische Musikwissenschaft – ein neues Modell der Disziplin?
  2003 Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení II. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ladislavovi Mokrému, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 5. – 8. októbra 2001, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003, s. 91 – 103
  (132 s., 1. vyd.)
 • Pokus o typológiu modálneho myslenia v hudbe
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 3 – 4, s. 305 – 323
 • Tvorba Dušana Martinčeka v kontexte európskej hudby
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 1, s. 49 – 63
 • Synergetische und systemtheoretische Aspekte der Musikanalyse
  2002 Semiotische Berichte, Viedeň roč. 26, 2002, č. 1 – 4, s. 191 – 216
  (Österreichische Gesellschaft für Semiotik)
 • Postmoderne – Geburt eines neuen oder Untergang eines alten Paradigmas?
  2002 ETC. Empirische Text- und Kulturforschung. Empirical Text and Culture Research, RAM-Verlag, Lüdenscheid roč. 2, 2002, s. 48 – 60
 • Umelecké hnutie Fluxus – ako neodada
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 9, s. 30 – 33
 • Nový návrat k experimentálnym a avantgardným formám umenia po druhej svetovej vojne (2. časť)
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 7 – 8, s. 47 – 51
 • Nový návrat k experimentálnym a avantgardným formám umenia po druhej svetovej vojne
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 6, s. 38 – 41
 • Neoklasicizmus – súčasť umeleckých tendencií nového realizmu?
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 5, s. 36 – 39
 • Expresionizmus – nový výraz doby?
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 4, s. 31 – 34
 • Dadaizmus – zrod antiumenia či nových podôb umenia?
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 3, s. 38 – 41
 • Futurizmus – hnutie za nové umenie
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 2, s. 28 – 31
 • Postmoderna – zrod novej, či zánik starej paradigmy? (II.)
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 34 – 36
 • Postmoderna – zrod novej, či zánik starej paradigmy?
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 11, s. 30 – 33
 • Minimal-art a minimal music – opakujúca sa tendencia v umení?
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 10, s. 33 – 36
 • Kategorizácia hudby 20. storočia a niektoré faktory vplyvu
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 1, s. 29 – 32
 • Litánie okamihu. K hudobnej tvorbe Juraja Hatríka
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 1, s. 51 – 63
 • Morton Feldman
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 9, s. 38 – 42
 • Pierre Boulez
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 7 – 8, s. 33 – 37
 • György Ligeti
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 6, s. 40 – 44
 • Arvo Pärt (1935)
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 5, s. 31 – 34
 • Olivier Messiaen (1908 – 1992)
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 4, s. 37 – 40
 • Erik Satie (1866 – 1925)
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 3, s. 40 – 44
 • John Cage (2)
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 12, s. 47 – 50
 • Iannis Xenakis
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 10, s. 31 – 35
 • Edgard Varése (1883 – 1965)
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 1 – 2, s. 42 – 46
 • John Cage (1)
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, s. 39 – 42
 • K vývinovým tendenciám hudobnej tvorby na Slovensku v poslednom štvrťstoročí
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 1 – 2, s. 106 – 129
 • Synergetische Aspekte der Musikanalyse
  2000 Martináková, Zuzana (ed.): Nové cesty analýzy v hudbe / Neue Wege der Musikanalyse. Zborník príspevkov z medzinárodného seminára, Šamorín, 10. – 14. mája 2000, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2000, s. 58 – 67
  (116 s., 1. vyd.)
 • Ktorá hudba prežije rok 2001?
  2000 Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2000, s. 35 – 39
  (265 s., 1. vyd.)
 • Systems Theoretical Modelling in Musicology
  2000 2000 WSEAS International Conference on Acoustics and Music: Theory and Application (AMTA 2000), December 20 – 22, 2000, Montego Bay, Jamaica, Edited by N. E. Mastorakis, WSEAS Press 2000, s. 122 – 127
  (270 s., 1. vyd.)
 • George Crumb
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 12, s. 44 – 47
 • Giacinto Scelsi
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 11, s. 48 – 50
 • David Hykes a jeho harmonický spev
  Kapitoly z hudby 20. storočia
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 10, s. 37 – 40
 • Theorie der morphischen Felder
  1999 Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení: venované Jánovi Albrechtovi, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1999, s. 61 – 66
  (75 s., 1. vyd.)
 • Musorgskij – génius či diletant?
  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 9, s. 3
 • Čo si prisvojil Schnittke z modality?
  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 6, s. 10
 • Archaizmy a hudobné pratvary v diele Georgea Crumba
  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 5, s. 6
 • Čo je určujúce pre Bartóka – tradícia európskej hudby alebo folklór?
  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 4, s. 6
 • Je Janáčkovi bližšia modálna košeľa, či tonálny kabát?
  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 3, s. 9
 • Je Kančeliho hudba gruzínska či univerzálna?
  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 2, s. 6 – 7
 • Góreckého 3. symfónia vo svetle modality
  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 14 – 15, s. 9
 • “Stredoveká” modálna reč Arvo Pärta
  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 10, s. 6
 • Úvahy o možnostiach organizácie tónov na pozadí Suchoňovho systému akordiky
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 1 – 2, s. 36 – 46
 • Köhler, Reinhard – Martináková-Rendeková, Zuzana: A systems theoretical approach to language and music
  1998 Systems. New Paradigms for the Human Sciences. Ed. by Gabriel Altmann – Walter A. Koch, Walter de Gruyter, Berlín 1998, s. 514 – 547
  (795 s., 1. vyd.)
 • Modálnosť Suchoňovej kompozičnej reči
  1998 Chalupka, Ľubomír (ed.): Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie, Bratislava, 1. – 2. októbra 1998, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 61 – 64
  (126 s., 1. vyd.)
 • Niektoré aspekty systémovej teórie v hudbe
  1998 Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1998, s. 84 – 93
  (188 s., 1. vyd.)
 • Vladimír Godár
  1998 Komponisten der Gegenwart. Bd. 15. Nachlieferung, August 1998. Hrsg. von Heister, Hanns-Werner – Sparrer, Walter-Wolfgang, edition text + kritik, München 1998
  (210 s., 1. vyd.)
 • Niektoré tendencie a vývinové determinanty v slovenskej hudbe 80. a 90. rokov
  1998 Vereš, Jozef (ed.): Hudobno-pedagogické interpretácie 4. Zborník štúdií a príspevkov, Regionálne združenie Slovenskej hudobnej únie v Nitre, Ponitrianske kultúrne centrum v Nitre, Katedra hudobnej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 1998, s. 73 – 83
 • Mal Henry Cowell nové harmonické vízie?
  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. stročia
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 22, s. 4 – 5
 • Prekonal Debussy dur-molový tonálny systém?
  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 21, s. 8
 • Predbehol Roslavec Schönberga s dodekafonickou metódou?
  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 20, s. 8
 • Erik Satie a jeho zvláštny svet harmónie
  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 19, s. 5
 • Požičali si John Lennon a Paul McCartney harmonické spoje od Palestrinu?
  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 18, s. 7
 • Je Gesualdo Schönbergom svojej doby?
  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 17, s. 3
 • Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 16, s. 4 – 5
 • Súčasná slovenská hudba z konca druhého tisícročia
  Niektoré tendencie vývoja v 80. a 90. rokoch
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 23, 1997, č. 3 – 4, s. 234 – 252
 • Nové metódy kvantitatívnej analýzy hudby
  Aplikácia niektorých počítačových programov na skladby v MIDI dátach
  1997 Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu I, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1997, s. 67 – 75
  (84 s., 1. vyd.)
 • Niekoľko poznámok k systémovo-teoretickej analýze hudby
  1995 Vereš, Jozef (ed.): Hudobno-pedagogické interpretácie 3. Zborník štúdií Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Vysokej školy pedagogickej v Nitre, Vysoká škola pedagogická, Nitra 1995, s. 51 – 58
 • Some Remarks on Modal Thinking in Satie's Piano Music
  1995 International Symposium Satie “70 years later”. Zborník, Bratislava 1995, s. 41 – 46
 • Prozessen der Rükbezüglichkeit (Rekursivität) in der Musik
  1995 Musikometrie, Bochum 1995, s. 53 – 57
 • Vladimír Godár
  1995 Komponisten der Gegenwart. Bd. 8. Hrsg. von Heister, Hanns-Werner – Sparrer, Walter-Wolfgang, edition text + kritik, München 1995
 • Relationen zwischen Sprache, Kunst und Text: Methoden der Analyse
  1994 Musikometrie, Bochum 1994, s. 71 – 75
 • Alexander Albrecht
  1994 Komponisten der Gegenwart. Bd. 4. Hrsg. von Heister, Hanns-Werner – Sparrer, Walter-Wolfgang, edition text + kritik, München 1994
 • Futurizmus – hnutie či štýl?
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 13 – 14, s. 11
 • Iris Szeghy
  1993 Kontrapunkt Kaländer für Europa 1993, Kassel 1993, s. 94 – 98
  (Furore-Edition 857)
 • Ján Cikker
  1993 Komponisten der Gegenwart. Bd. 2. Hrsg. von Heister, Hanns-Werner – Sparrer, Walter-Wolfgang, edition text + kritik, München 1993
 • Das gegenwärtige Musikleben in der Slowakei
  1992 Österreichische Musikzeitschrift, Viedeň roč. 47, 1992, č. 7 – 8, s. 427 – 430
 • Zur Charakteristik der slowakischen Musik
  1992 Österreichische Musikzeitschrift, Viedeň roč. 47, 1992, č. 7 – 8, s. 421 – 427
 • Eugen Suchoň
  1992 Komponisten der Gegenwart. Bd. 1. Hrsg. von Heister, Hanns-Werner – Sparrer, Walter-Wolfgang, edition text + kritik, München 1992
 • Hedenaagse muziek in Slovakije
  1990 Kreatief: driemaandelijks literair en kunstkritisch tijdschrift, Antwerpy roč. 24, 1990, č. 2 – 3, s. 155 – 166
  (august 1990)
 • K problematike ponímania humanizmu v umení so zameraním na súčasnú slovenskú hudobnú tvorbu
  1990 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin roč. 11, 1990, s. 87 – 92
 • Stručný prierez vývojom slovenskej hudby v 20. storočí
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 5, s. 11, 12
 • Vývin slovenskej hudobnej tvorby po roku 1970 v kultúrno-spoločenskom kontexte
  1987 Socialistický realizmus a súčasná umelecká kultúra. Zborník referátov zo sympózia, Umenovedný ústav SAV, Bratislava 1987, s. 49 – 64
 • Pokus o analýzu štýlových orientácií v súčasnej slovenskej hudbe
  1986 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 18, 1986, č. 6, s. 35 – 39
 • Vklad Jozefa Kresánka do súčasnej hudobnej kultúry
  1986 Muzikologické bilancie ’86. Výber referátov z muzikologického sympózia na tému: Syntetizujúce a diferencujúce tendencie v slovenskej muzikológii, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava 1986, s. 46 – 48
  (73 s., 1. vyd.)
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia
  2000 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2000
  (170 s., 1. vyd.)
 • Editorská činnosť
 • Martináková, Zuzana (ed.): Vedecké, umelecké a filozoficko-estetické reflexie
  Vedecký zborník
  2017 Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Štiavnica 2017
  (56 s., 1. vyd., noty, hudba, filozofia hudby, umenie, filozofia umenia, estetika, veda, filozofia vedy)
 • Martináková-Rendeková, Zuzana (zost.): Ars pro toto
  Vedecký a umelecký časopis / Science & art journal
  2014 Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica roč. 3, 2014
  (1. vyd.)
 • Martináková, Zuzana (ed.): Matematika, hudba a umenie
  2012 Zborník príspevkov z 25. medzinárodného interdisciplinárneho seminára, Banská Štiavnica, 10. – 11. júna 2011, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Štiavnica, Banská Bystrica 2012
  (96 s., 1. vyd.)
 • Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VII
  Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ivanovi Hrušovskému pri príležitosti 10. výročia úmrtia
  2012 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Bystrica, Banská Štiavnica 2012
  (128 s., 1. vyd.)
 • Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III
  Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008
  2010 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010
  (151 s., 1. vyd.)
 • Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej a európskej hudobnej tvorby III
  Zborník príspevkov z piateho a šiesteho Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2005 a 2006
  2010 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010
  (220 s., 1. vyd.)
 • Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI
  Medzinárodné sympózium Jána Albrechta
  2010 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010
  (66 s., 1. vyd.)
 • Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II
  Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004
  2006 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006
  (145 s., 1. vyd.)
 • Martináková, Zuzana (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby
  Zborník príspevkov z prvého a druhého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2001 a 2002
  2004 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2004
  (172 s., 1. vyd.)
 • Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení II
  Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ladislavovi Mokrému, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 5. – 8. októbra 2001
  2003 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003
  (132 s., 1. vyd.)
 • Martináková, Zuzana (ed.): Tadeáš Salva: skladateľ a hudobník
  Zborník príspevkov zo Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky (pri Ružomberku), 25. – 27. mája 2001
  2001 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2001
  (37 s., 1. vyd.)
 • Martináková, Zuzana (ed.): Nové cesty analýzy v hudbe / Neue Wege der Musikanalyse
  Zborník príspevkov z medzinárodného seminára, Šamorín, 10. – 14. mája 2000
  2000 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2000
  (116 s., 1. vyd.)
 • Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení: venované Jánovi Albrechtovi
  1999 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1999
  (75 s., 1. vyd.)
 • Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II
  1998 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1998
  (188 s., 1. vyd.)
 • Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu I
  1997 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1997
  (84 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Iršai, Jevgenij – Martináková, Zuzana: Stále máme možnosť hľadať niečo nové a kráčať ďalej...
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 1 – 2, s. 17 – 19
 • Vladimír Bokes: Chamber Music
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 7 – 8, s. 55
 • Významná udalosť v hudobnom živote
  Svetová premiéra vokálno-inštrumentálneho diela Romana Bergera Missa pro nobis
  2010 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 36, 2010, č. 4, s. 316 – 317
 • Egon Krák: Viachlas v hudbe Európy
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 11 – 12, s. 58
 • Martináková, Zuzana – Krák, Egon: Skladateľ a spoločnosť na prahu 21. storočia
  2009 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 35, 2009, č. 1, s. 89 – 98
 • Slovenská filharmónia
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 9, s. 2
 • Rrrr... requiem aeternam
  Mauricio Kagel (24. 12. 1931 – 18. 9. 2008)
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 10, s. 10 – 13
 • Slovaks for the Warsaw Autumn
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 7 – 8, s. 58
  (recenzia CD)
 • Legenda na hrane umenia a gýča, originálneho a eklektického, starého a nového
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 5, s. 38
  (recenzia na CD Mater)
 • Vladimír Gogár: Mater
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 5, s. 38 – 39
 • Pokračujúca spolupráca
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 1, s. 34
  (Bydgosz, Poľsko)
 • Mojmír Hanák – život ako hudobná dráma, hudobná dráma ako život
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 6, s. 34 – 36
 • Slovo o hudbe, slovo o umení, slovo o tvorbe, slovo o kultúre...
  Reflexia umenia Jevgenija Iršaia
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 3, s. 34 – 35
 • Melos-Étos – 6. medzinárodný festival súčasnej hudby (7. – 16. 11.)
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 19 – 21
 • Nová slovenská hudba – 20. ročník, 11. – 18. 11. 2000, Bratislava
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 12, s. 18 – 20
 • Works for Clarinet
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 1 – 2, s. 60 – 61
 • Hudobné salóny
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 30 – 31
 • Vladimír Godár: Music for Cello
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 5, s. 44
 • Miro Bázlik: Spectra
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 5, s. 44 – 45
 • K nedožitým osemdesiatinám prof. Jána Albrechta
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 4, s. 3 – 4
 • Martináková, Zuzana – Nancy Van de Vate: Je hudba žien iná ako hudba mužov?
  ...s Nancy Van de Vate
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 3, s. 3
 • Fragmenty z prehliadky
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 23 – 24, s. 11
 • Hudba viery a túžby
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 17, s. 8
 • Melos-Étos '97
  Festivalové akcenty
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 1, s. 4 – 5
 • K sedemdesiatke Ivana Hrušovského
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 4, s. 6
 • S vďakou...
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 22, s. 2
  (spomienka na Jána Albrechta)
 • Klavírne duo Nora a Miki Škutovci
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 2, s. 5
 • Wagnerov hudobnodramatický kolos
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 18, s. 4
 • Komorné koncerty zo skladieb študentov VŠMU
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 10, s. 9
 • Post scriptum Jána Albrechta
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 1, s. 4
 • Nová slovenská hudba, 23. – 30. novembra 1996
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 23 – 24, s. 11 – 13
 • Ján Albrecht odišiel bez rozlúčky
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 22, s. 3
 • Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen
  (Duchovný svet krásna)
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 17, s. 8
 • Čože je to šesťdesiatka
  K jubileu Ivana Paríka
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 15, s. 4
 • Večery novej hudby – “Priestory”
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 15, s. 3
 • Polstoročie Vladimíra Bokesa
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 1, s. 3
 • Hansi Albecht
  Osobná skúsenosť
  1996 SME. Príloha Fórum, Bratislava 1996, č. (5. 12.), s. 2
 • Velikáni hudby
  Ilustrovaný sprievodca životom a dielom slávnych skladateľov
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 23 – 24, s. 13
 • Melos-Étos '95 – medzinárodný festival súčasnej hudby
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 23 – 24, s. 9 – 10
 • Večery novej hudby – “znovuvskriesenie” Erika Satieho
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 14 – 15, s. 3
 • Nová slovenská hudba
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 1, s. 10 – 11
 • Ifem '94
  Druhé medzinárodné fórum elektroakustickej hudby
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 1, s. 9
 • Bayreuth ’94
  Parsifal včera a dnes
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 20, s. 5
 • Hudbou do sveta?
  Melos-Étos, 2. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 1, s. 3 – 4
 • Karlheinz Stockhausen – mystická hudba súčasnosti?
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 8, s. 1, 3
 • Je Wagner súčasný skladateľ?
  Marginálie k “Bayreuther Festspiele 1993”
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 19, s. 1, 10
 • Axyltulxt v bratislavských Klariskách
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 15, s. 6
 • Ivan Hrušovský
  1993 Hudobné informačné stredisko, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1993
  (1. vyd.)
 • Ilja Zeljenka
  1993 Slovenský hudobný fond, Bratislava 1993
  (12 s., 1. vyd.)
 • Premiéry diel Vladimíra Godára
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 11, s. 15
 • Večery novej hudby v znamení Beth Griffith
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 26, s. 15
 • Hudba nevzniká mimo kozmologických úvah
  Hudba a postmoderná doba
  1991 Kultúrny život, Bratislava roč. 25, 1991, č. 31, s. 12
 • Miro Bázlik – človek, skladateľ, pedagóg...
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 8, s. 5
 • Bokes, Vladimír – Martináková, Zuzana – Zagar, Peter – Matej, Daniel – Szeghy, Iris – Šimai, Pavol – Klusák, Jan – Kopelent, Marek – Vajda, Gejza: Anketa
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 22, s. 4 – 5
 • Review on Martin Burlas's Three Records
  1991 Slovak Music, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1991, č. 3 – 4, s. 19 – 20
 • Picture and Music
  1991 Slovak Music, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1991, č. 2, s. 19 – 23
 • Martin Burlas, Daniel Matej, Alexander Mihalič, Robert Rudolf, Peter Zagar
  1991 Slovak Music, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1991, č. 2, s. 7 – 13
 • Pohľadnica z Viedne
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 2, s. 15
 • Mauricio Kagel vo Viedni
  Fluxus či moderna?
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 11, s. 15
 • VENI: koncert novej hudby – Iluminácie II
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 8, s. 3
 • Pestrá paleta hudby dneška
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 26, s. 11
 • Martináková, Zuzana – Chalupka, Ľubomír: Dva pohľady na Varšavskú jeseň ’90
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 24, s. 10 – 11
 • Obraz a hudba
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 22, s. 1
 • Memento Petra Martinčeka v televízii
  Nový umelecký žáner?
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 20, s. 5
 • Vladimír Godár: I. Concerto grosso, II. Partita
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 2, s. 5
 • Večer novej hudby
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 15, s. 4
 • Smolenice včera a dnes
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 11, s. 1
 • Postmoderna v hudobnovedeckej reflexii
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 11, s. 11
 • Drážďanské dni súčasnej hudby
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 1, s. 8
 • Martináková, Zuzana – Drlička, Peter: The Clarinet in Contemporary Slovak Music
  1990 Clarinet & Saxophone, London roč. 15, 1990, č. 4, s. 14 – 18
  (December 1 1990, Clarinet and Saxophone Society of Great Britain)
 • Komorný orchestrálny koncert
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 6, s. 4 – 5
 • Vplyv Eugena Suchoňa na domácu tvorbu
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 4, s. 12
 • Zanechať stopu
  32. medzinárodný festival súčasnej hudby Varšavská jeseň
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 24, s. 10 – 11
 • Pondelky v Klariskách
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 20, s. 4
 • Hudobná dráma a televízia po tretí raz
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 14, s. 6
 • Stretnutie mladých skladateľov ČSSR a BĽR v Dolnej Krupej
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 13, s. 7
 • AGON opäť v Bratislave
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 1, s. 4
 • Julietta alebo Snár
  Úvaha o diele a novej inscenácii opery Bohuslava Martinu
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 17, s. 15
 • Juraj Hatrík: Der glückliche Prinz oder Illusionen über antiillusionistische Bühnenwerke
  1989 Slowakische Musik, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1989, č. 3, s. 5 – 7
 • Nové obzory
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 9, s. 5
 • Nad dielom Vladimíra Bokesa
  Portréty a reflexie
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 9, s. 12
 • Koncerty Slovenského národného múzea
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 9, s. 3
 • Slovenská filharmónia
  Cyklus pre súčasnú hudbu
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 7, s. 3
 • Slovenská filharmónia
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 3, s. 3
 • Martináková, Zuzana – Zeljenka, Ilja: Hľadanie seba
  Stretnutie so zaslúžilým umelcom Iljom Zeljenkom
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 3, s. 5
 • Ilúzie o antiiluzívnych javiskových dielach
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 16, s. 5
 • Skladateľské kolokvium v Dolnej Krupej
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 12, s. 1
 • Slovenská filharmónia
  Koncert cyklu pre súčasnú hudbu
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 12, s. 3
 • Hudobná dráma a televízia po druhý raz
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 11, s. 6
 • Juhoslovanskí skladatelia v Dolnej Krupej
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 11, s. 4
 • Čo je skutočným cieľom?
  Po 15. ročníku Slovenského festivalu politickej piesne v Martine
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 5 (13. 2.), s. 5
  (Slovenský festival politickej piesne 1987, Martin)
 • K premiéram skladieb Ladislava Burlasa a Víťazoslava Kubičku
  1987 Hudební rozhledy roč. 40, 1987, č. 4, s. 24
 • Nebýva každý rok výnimočný
  XII. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 10
 • Martináková, Zuzana – Marenčinová, Dita: Symfonické koncerty
  12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 6, s. 1 – 2
 • Prehrávky zo súčasnej severskej hudby
  12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 6, s. 5
 • Skladateľ reflexívnej výpovede
  K šesťdesiatke Ivana Hrušovského
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 4, s. 3
 • Seminár mladých koncertných umelcov v Dolnej Krupej
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 3, s. 2
 • Nový cyklus podujatí o súčasnej hudbe
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 23, s. 6
  (Pražský súbor AGON)
 • XIII. letný cyklus koncertov v Klariskách
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 18, s. 4
 • XI. kolokvium o súčasnej slovenskej hudbe
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 13, s. 8
 • Slovenská komorná hudba
  Gramorecenzia
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 12, s. 5
 • Tadeáš Salva
  Gramorecenzie
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 12, s. 5
 • Adamčiak, Milan – Martináková, Zuzana: Slovenská filharmónia
  Koncerty súčasnej hudby
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 1, s. 7
 • Ladislav Burlas – zum Sechzigsten Geburstag
  1987 Slowakische Musik, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1987, č. 2, s. 10 – 12
 • Sila hodnotných diel
  Zamýšľame sa nad Týždňom novej hudobnej tvorby
  1986 Práca roč. 41, 1986, č. 47 (25. 2.), s. 6
 • XI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby – hodnotenie prehliadky
  1986 Práca roč. 41, 1986, č. (4. 3.), s. 7
 • Nad dielom Juraja Beneša
  Portréty a reflexie
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 9, s. 5
 • Komorný-orchestrálny koncert
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 5, s. 5
 • Komorný koncert z tvorby súčasných bulharských skladateľov
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 23, s. 1
 • K päťdesiatinám Ivana Paríka
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 16, s. 4
 • Evolúcia tvorivej cesty Dušana Martinčeka
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 12, s. 3
 • Hudobná veda súčasnosti
  Recenzia knihy Oskara Elscheka
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. (9. 7.), s. 8
 • Nad dielom Tadeáša Salvu
  Portréty a reflexie
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 6, s. 3
 • Komorné koncerty MDKO v Bratislave
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 3, s. 7
 • Hukvaldy už tradične patrili mladým
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 15, s. 7
 • Ešte raz o Medzinárodnom organovom festivale v Košiciach
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 15, s. 3
 • Nad dielom Ivana Paríka
  Portréty a reflexie
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 9, s. 5
 • Nad dielom Jozefa Sixtu
  Portréty a reflexie
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 6, s. 4
 • Komorné koncerty
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 5, s. 3 – 4
 • Nad dielom Juraja Hatríka
  Portréty a reflexie
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 19, s. 3
 • Koncert poslucháčov bratislavskej VŠMU v Drážďanoch
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 1, s. 2
 • Recenzie
 • Chalupka, Ľubomír: Generačné a štýlové konfrontácie, Univerzita Komenského 2018
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 39
 • Vedecké recenzie
 • Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen
  Bratislava, PT Verlag 1995. (Rezension)
  1996 Österreichische Musikzeitschrift, Viedeň roč. 51, 1996, č. 10 – 11, s. 790 – 792

Ocenenia

 • Cena Jozefa Kresánka
  2019 za významnú, dlhoročnú muzikologickú, organizátorskú a hudobno-pedagogickú činnosť a za vedeckú prezentáciu slovenskej hudby doma i zahraničí
  udeľuje Hudobný fond


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 01. 2020