Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2015

  Modálny základ v rockovej a jazzovej hudbe v 20. storočí

  Ars pro toto. Vedecký a umelecký časopis / Science & art journal, 2015, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica, roč. 4, č. 2, s. 27 – 32

 • 2013

  Ilja Zeljenka v tvorbe a názoroch

  Glocková, Mária (ed.): Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zv. 1. Zborník z konferencie, 2013, Katedra teoretických predmetov, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 208 – 227

 • 2012

  Principles of Chance and Aleatoricism in Music (dedicated to Ivan Hrušovský)

  Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VII. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ivanovi Hrušovskému pri príležitosti 10. výročia úmrtia, 2012, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, s. 37 – 44
  (128 s., 1. vyd.)

 • 2011

  Akceptovanie hudobnej tradície v tvorbe Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 350 – 356

 • 2011

  Vokálna a vokálno-inštrumentálna tvorba Egona Kráka a Jevgenija Iršaia

  Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 3. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, 2011, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 128 – 136

 • 2011

  Vokálna tvorba slovenských skladateľov od druhej polovice 20. storočia

  Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 3. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, 2011, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 4 – 15

 • 2010

  Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, roč. 36, č. 1, s. 27 – 62

 • 2010

  Some Results of Quantitative Analysis of Musical Works

  Rank-Frequency Distribution of Pitch in Musical Texts Using Altmann-Fitter 2.0 and Reinhard Köhler's QUAMS Computer Programmes

  Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III. Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 43 – 51

 • 2010

  Logische Entwicklung des modalen Denkens seit der Gotik zur Musik des 20. Jahrhunderts

  Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III. Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 93 – 100
  (151 s., 1. vyd.)

 • 2010

  HONS, Miloš (ed.) a kol.: Hudební teorie dnes a zítra

  K nedožitým devadesátinám prof. PhDr. Karla Risingera, DrSc.

  Akademie múzických umění v Praze, Praha
  (175 s., 1. vyd.)

 • 2010

  Dušan Martinček – vom Leben und Schaffen einer der grössten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Musik

  Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III. Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 107 – 112

 • 2010

  Postmoderna v umení a hudbe a jej aktuálnosť v súčasnosti

  Fujak, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 81 – 105
  (176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)

 • 2010

  Resultate der quantitativen Analyse der Musikwerke / Výsledky kvantitatívnej analýzy hudobného diela

  Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III. Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (151 s., 1. vyd.)

 • 2010

  Spomienky na Jána Albrechta – objavnosť jeho myšlienok v knihe Die Geisteswelt des Schönen

  Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 23 – 26
  (66 s., 1. vyd.)

 • 2009

  Ordove kritériá v hudobných textoch

  Ord's criterion in musical texts

  Glottotheory 2/1. International Journal of Theoretical Linguistics, Nemcová, Emília (ed.), 2009, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila Metoda, Trnava, roč. 2, č. 1, s. 86 – 98
  (144 s., 1. vyd.)

 • 2009

  POPESCU, Ioan-Iovitz – MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana – ALTMANN, Gabriel: Stratification in Musical Texts Based on Rank-Frequency Distribution of Tone Pitches

  Recent Advances in Acoustics & Music: Theory & Applications. Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Acoustics & Music: Theory & Applications (AMTA ’09). Prague, Czech Republic, March 23 – 25, 2009, 2009, WSEAS Press, s. 116 – 119
  (120 s., 1. vyd., WSEAS Mechanical Engineering Series. A Series of Reference Books and Textbooks)

 • 2009

  Päť tvorivých fáz v diele Eugena Suchoňa

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účast'ou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 167 – 174

 • 2008

  Tvorivá cesta Eugena Suchoňa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, roč. 34, č. 3 – 4, s. 223 – 232

 • 2008

  Ilja Zeljenka v kontexte slovenskej a zahraničnej hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, roč. 34, č. 1, s. 63 – 68

 • 2008

  MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana – MAČUTEK, Ján – POPESCU, Ioan-Iovitz – ALTMANN, Gabriel: Some Problems of Musical Texts

  Glottometrics, 2008, RAM-Verlag, Lüdenscheid, roč. 16, č. 16, s. 82 – 110

 • 2008

  Criteria for Positive Reception of Musical Work: Do They Exist?

  Dzieło muzyczne i jego rezonans (4). IV. International Sympozium “The Musical Work and its Resonance”, Bydgoszcz, 14. – 16. novembra 2006, 2008, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 21 – 32
  (288 s., 1. vyd., Seria: Prace Zbiorowe, Zeszyt 26)

 • 2008

  Regularities in Musical Texts Resulted from Rank-Frequency Distribution of Pitch

  New Aspects of Systems Theory and Scientific Computation. Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC ’08). August 20 – 22, 2008. Rhodes (Rodos) Island, Greece, 2008, WSEAS Press, s. 124 – 130
  (WSEAS – World Scientific and Engineering Academy and Society, Mathematics and Computers in Science Engineering. A Series of Reference Books and Textbooks)

 • 2007

  Ivan Hrušovský – integrálna osobnosť slovenskej a európskej hudobnej kultúry

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 1

 • 2007

  Different Parameters of the Negative Hypergeometric Distribution as a Discriminating Feature for Musical or Composer’s Style

  Systems Theory and Scientific Computation. Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC ’07). August 24 – 26, 2007. Vouliagmeni, Athens, Greece

  WSEAS Press, s. 217 – 222
  (330 s., 1. vyd., Electrical and Computer Engineering Series. A Series of Reference Books and Textbooks)

 • 2007

  Fenomén osobnosti v slovenskej hudbe 20. storočia

  K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobnosti na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 4. – 6. októbra 2006, 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 59 – 63
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2007

  Tadeáš Salva – osobnosť tvorcu

  Odborný seminár Tadeáš Salva – Významná osobnosť slovenskej kultúry, 23. októbra 2007

  Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

 • 2007

  Morphic Resonance and Sound Universe of Music

  Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy (3) = The Musical Work as a Sound Phenomenon. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bydgoszcz, 14. – 16. novembra 2006, 2007, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 37 – 45
  (197 s., 1. vyd., Seria: Prace Zbiorowe, Zeszyt 24)

 • 2006

  Základné východiská v tvorbe Jozefa Malovca

  Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004, 2006, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica , s. 65 – 74

 • 2006

  Archetypal Nature of Musical Work: Result of Conscious or Unconscious Process?

  Dzieło muzyczne i jego archetyp (2) = The Musical Work and its Archetype, 2006, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 25 – 32
  (268 s., 1. vyd., Seria: Prace Zbiorowe, Zeszyt 22)

 • 2006

  Typológia možností inšpirácie folklórnou hudbou – dokumentácia na príkladoch zo slovenskej hudobnej tvorby

  Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004, 2006, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 135 – 141

 • 2006

  Musical Archetypes and Memes – Basic Natural Principles of Musical Work

  The 7th WSEAS International Conference on Acoustics & Music: Theory & Applications AMTA ’06. Cavtat, Croatia, June 13 – 15, 2006

  WSEAS Transactions on Systems, Issue 7, Vol. 5, July 2006, 2006, WSEAS Press

 • 2005

  Tradícia či novátorstvo, národná hudba, či hudobný štýl?

  Fenomén slovenskej hudby v 20. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 260 – 263

 • 2005

  Systems Theoretical Approach to Music and Musical Work (Structure, Processes, Functions)

  Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja (1) = The Musical Work, its Aesthetics, Structure and Reception, 2005, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 59 – 69
  (366 s., 1. vyd., Seria: Prace Zbiorowe, Zeszyt 21)

 • 2004

  Reflexia procesu prijímania a odmietania vonkajších vplyvov v tvorbe slovenských skladateľov

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 4, s. 541 – 545

 • 2004

  Pojem tonalita v kontexte explikácie Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 83 – 86

 • 2004

  Ivan Hrušovský – v integrite ľudského a umeleckého profilu

  Martináková, Zuzana (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby. Zborník príspevkov z prvého a druhého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2001 a 2002, 2004, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 133 – 142
  (172 s., 1. vyd.)

 • 2004

  Postavenie diela Ladislava Burlasa v kontexte vývoja slovenskej hudby

  Martináková, Zuzana (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby. Zborník príspevkov z prvého a druhého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2001 a 2002, 2004, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 163 – 169
  (172 s., 1. vyd.)

 • 2004

  Rank-Frequency Distribution of Pitch in Musical Texts Using Altmann-Fitter 2.0 and Reinhard Köhler’s QUAMS Computer Programmes

  The 6th WSEAS International Conference on Applied Mathematics. Special Session – II: Applied Mathematics for Music and for Signal Processing, August 16 – 19, 2004, Corfu, Greece, 2004

 • 2004

  Inšpiračné zdroje v tvorbe Tadeáša Salvu

  Martináková, Zuzana (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby. Zborník príspevkov z prvého a druhého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2001 a 2002, 2004, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 65 – 70
  (172 s., 1. vyd.)

 • 2003

  Postavenie slovenskej hudobnej tvorby v kontexte európskej hudby v 1. polovici 20. storočia

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 10. – 11. októbra 2002, 2003, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 29 – 36

 • 2003

  Synergetische Musikwissenschaft – ein neues Modell der Disziplin?

  Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení II. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ladislavovi Mokrému, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 5. – 8. októbra 2001, 2003, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 91 – 103
  (132 s., 1. vyd.)

 • 2002

  Pokus o typológiu modálneho myslenia v hudbe

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 3 – 4, s. 305 – 323

 • 2002

  Tvorba Dušana Martinčeka v kontexte európskej hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 1, s. 49 – 63

 • 2002

  Synergetische und systemtheoretische Aspekte der Musikanalyse

  Semiotische Berichte, 2002, Viedeň, roč. 26, č. 1 – 4, s. 191 – 216
  (Österreichische Gesellschaft für Semiotik)

 • 2002

  Postmoderne – Geburt eines neuen oder Untergang eines alten Paradigmas?

  ETC. Empirische Text- und Kulturforschung. Empirical Text and Culture Research, 2002, RAM-Verlag, Lüdenscheid, roč. 2, s. 48 – 60

 • 2001

  Umelecké hnutie Fluxus – ako neodada

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 9, s. 30 – 33

 • 2001

  Nový návrat k experimentálnym a avantgardným formám umenia po druhej svetovej vojne (2. časť)

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 47 – 51

 • 2001

  Nový návrat k experimentálnym a avantgardným formám umenia po druhej svetovej vojne

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 6, s. 38 – 41

 • 2001

  Neoklasicizmus – súčasť umeleckých tendencií nového realizmu?

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 5, s. 36 – 39

 • 2001

  Expresionizmus – nový výraz doby?

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 4, s. 31 – 34

 • 2001

  Dadaizmus – zrod antiumenia či nových podôb umenia?

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 3, s. 38 – 41

 • 2001

  Futurizmus – hnutie za nové umenie

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 28 – 31

 • 2001

  Postmoderna – zrod novej, či zánik starej paradigmy? (II.)

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 34 – 36

 • 2001

  Postmoderna – zrod novej, či zánik starej paradigmy?

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 11, s. 30 – 33

 • 2001

  Minimal-art a minimal music – opakujúca sa tendencia v umení?

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 10, s. 33 – 36

 • 2001

  Kategorizácia hudby 20. storočia a niektoré faktory vplyvu

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 29 – 32

 • 2001

  Litánie okamihu. K hudobnej tvorbe Juraja Hatríka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 1, s. 51 – 63

 • 2000

  Morton Feldman

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 9, s. 38 – 42

 • 2000

  Pierre Boulez

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 7 – 8, s. 33 – 37

 • 2000

  György Ligeti

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 6, s. 40 – 44

 • 2000

  Arvo Pärt (1935)

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 5, s. 31 – 34

 • 2000

  Olivier Messiaen (1908 – 1992)

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 37 – 40

 • 2000

  Erik Satie (1866 – 1925)

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 3, s. 40 – 44

 • 2000

  John Cage (2)

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 12, s. 47 – 50

 • 2000

  Iannis Xenakis

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 10, s. 31 – 35

 • 2000

  Edgard Varése (1883 – 1965)

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 1 – 2, s. 42 – 46

 • 2000

  John Cage (1)

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, s. 39 – 42

 • 2000

  K vývinovým tendenciám hudobnej tvorby na Slovensku v poslednom štvrťstoročí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 1 – 2, s. 106 – 129

 • 2000

  Ktorá hudba prežije rok 2000?

  HRČKOVÁ, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, 2000, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 185 – 188
  (265 s., 1. vyd.)

 • 2000

  Synergetische Aspekte der Musikanalyse

  Martináková, Zuzana (ed.): Nové cesty analýzy v hudbe / Neue Wege der Musikanalyse. Zborník príspevkov z medzinárodného seminára, Šamorín, 10. – 14. mája 2000, 2000, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 58 – 67
  (116 s., 1. vyd.)

 • 2000

  Systems Theoretical Modelling in Musicology

  2000 WSEAS International Conference on Acoustics and Music: Theory and Application (AMTA 2000), December 20 – 22, 2000, Montego Bay, Jamaica, Edited by N. E. Mastorakis, 2000, WSEAS Press, s. 122 – 127
  (270 s., 1. vyd.)

 • 1999

  George Crumb

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 12, s. 44 – 47

 • 1999

  Giacinto Scelsi

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 11, s. 48 – 50

 • 1999

  David Hykes a jeho harmonický spev

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 10, s. 37 – 40

 • 1999

  Theorie der morphischen Felder

  Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení: venované Jánovi Albrechtovi, 1999, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 61 – 66
  (75 s., 1. vyd.)

 • 1998

  Musorgskij – génius či diletant?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 9, s. 3

 • 1998

  Čo si prisvojil Schnittke z modality?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 6, s. 10

 • 1998

  Archaizmy a hudobné pratvary v diele Georgea Crumba

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 5, s. 6

 • 1998

  Čo je určujúce pre Bartóka – tradícia európskej hudby alebo folklór?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 4, s. 6

 • 1998

  Je Janáčkovi bližšia modálna košeľa, či tonálny kabát?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 3, s. 9

 • 1998

  Je Kančeliho hudba gruzínska či univerzálna?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 2, s. 6 – 7

 • 1998

  Góreckého 3. symfónia vo svetle modality

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 14 – 15, s. 9

 • 1998

  “Stredoveká” modálna reč Arvo Pärta

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 10, s. 6

 • 1998

  Úvahy o možnostiach organizácie tónov na pozadí Suchoňovho systému akordiky

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 1 – 2, s. 36 – 46

 • 1998

  Niektoré tendencie a vývinové determinanty v slovenskej hudbe 80. a 90. rokov

  Vereš, Jozef (ed.): Hudobno-pedagogické interpretácie 4. Zborník štúdií a príspevkov, 1998, Regionálne združenie Slovenskej hudobnej únie v Nitre, Ponitrianske kultúrne centrum v Nitre, Katedra hudobnej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 73 – 83

 • 1998

  Modálnosť Suchoňovej kompozičnej reči

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie, Bratislava, 1. – 2. októbra 1998, 1998, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 61 – 64
  (126 s., 1. vyd.)

 • 1998

  Niektoré aspekty systémovej teórie v hudbe

  Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II, 1998, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 84 – 93
  (188 s., 1. vyd.)

 • 1998

  Vladimír Godár

  Komponisten der Gegenwart. Bd. 15. Nachlieferung, August 1998. Hrsg. von Heister, Hanns-Werner – Sparrer, Walter-Wolfgang, 1998, edition text + kritik, München
  (210 s., 1. vyd.)

 • 1998

  KÖHLER, Reinhard – MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana: A systems theoretical approach to language and music

  Systems. New Paradigms for the Human Sciences. Ed. by Gabriel Altmann – Walter A. Koch, 1998, Walter de Gruyter, Berlín, s. 514 – 547
  (795 s., 1. vyd.)

 • 1997

  Mal Henry Cowell nové harmonické vízie?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. stročia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 22, s. 4 – 5

 • 1997

  Prekonal Debussy dur-molový tonálny systém?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 21, s. 8

 • 1997

  Predbehol Roslavec Schönberga s dodekafonickou metódou?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 20, s. 8

 • 1997

  Erik Satie a jeho zvláštny svet harmónie

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 19, s. 5

 • 1997

  Požičali si John Lennon a Paul McCartney harmonické spoje od Palestrinu?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 18, s. 7

 • 1997

  Je Gesualdo Schönbergom svojej doby?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 17, s. 3

 • 1997

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 16, s. 4 – 5

 • 1997

  Súčasná slovenská hudba z konca druhého tisícročia

  Niektoré tendencie vývoja v 80. a 90. rokoch

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, roč. 23, č. 3 – 4, s. 234 – 252

 • 1997

  Nové metódy kvantitatívnej analýzy hudby

  Aplikácia niektorých počítačových programov na skladby v MIDI dátach

  Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu I, 1997, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 67 – 75
  (84 s., 1. vyd.)

 • 1995

  Vladimír Godár

  Komponisten der Gegenwart. Bd. 8. Hrsg. von Heister, Hanns-Werner – Sparrer, Walter-Wolfgang, 1995, edition text + kritik, München

 • 1995

  Prozessen der Rükbezüglichkeit (Rekursivität) in der Musik

  Musikometrie, 1995, Bochum, s. 53 – 57

 • 1995

  Niekoľko poznámok k systémovo-teoretickej analýze hudby

  Vereš, Jozef (ed.): Hudobno-pedagogické interpretácie 3. Zborník štúdií Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Vysokej školy pedagogickej v Nitre, 1995, Vysoká škola pedagogická, Nitra, s. 51 – 58

 • 1995

  Some Remarks on Modal Thinking in Satie's Piano Music

  International Symposium Satie “70 years later”. Zborník, 1995, Bratislava, s. 41 – 46

 • 1994

  Relationen zwischen Sprache, Kunst und Text: Methoden der Analyse

  Musikometrie, Bochum, 1994, s. 71 – 75

 • 1994

  Alexander Albrecht

  Komponisten der Gegenwart. Bd. 4. Hrsg. von Heister, Hanns-Werner – Sparrer, Walter-Wolfgang, 1994, edition text + kritik, München

 • 1993

  Futurizmus – hnutie či štýl?

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 13 – 14, s. 11

 • 1993

  Ján Cikker

  Komponisten der Gegenwart. Bd. 2. Hrsg. von Heister, Hanns-Werner – Sparrer, Walter-Wolfgang, 1993, edition text + kritik, München

 • 1993

  Iris Szeghy

  Kontrapunkt Kaländer für Europa 1993, 1993, Kassel, s. 94 – 98
  (Furore-Edition 857)

 • 1992

  Zur Charakteristik der slowakischen Musik

  Österreichische Musikzeitschrift, 1992, Viedeň, roč. 47, č. 7 – 8, s. 421 – 427

 • 1992

  Das gegenwärtige Musikleben in der Slowakei

  Österreichische Musikzeitschrift, 1992, Viedeň, roč. 47, č. 7 – 8, s. 427 – 430

 • 1992

  Eugen Suchoň

  Komponisten der Gegenwart. Bd. 1. Hrsg. von Heister, Hanns-Werner – Sparrer, Walter-Wolfgang, 1992, edition text + kritik, München

 • 1990

  Hedenaagse muziek in Slovakije

  Kreatief: driemaandelijks literair en kunstkritisch tijdschrift, 1990, Antwerpy, roč. 24, č. 2 – 3, s. 155 – 166
  (august 1990)

 • 1990

  K problematike ponímania humanizmu v umení so zameraním na súčasnú slovenskú hudobnú tvorbu

  Hudobný archív, 1990, Matica slovenská, Martin, roč. 11, s. 87 – 92

 • 1988

  Stručný prierez vývojom slovenskej hudby v 20. storočí

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 5, s. 11, 12

 • 1987

  Vývin slovenskej hudobnej tvorby po roku 1970 v kultúrno-spoločenskom kontexte

  Socialistický realizmus a súčasná umelecká kultúra. Zborník referátov zo sympózia, 1987, Umenovedný ústav SAV, Bratislava, s. 49 – 64

 • 1986

  Pokus o analýzu štýlových orientácií v súčasnej slovenskej hudbe

  Opus musicum. Hudební revue, 1986, Brno, roč. 18, č. 6, s. 35 – 39

 • 1986

  Vklad Jozefa Kresánka do súčasnej hudobnej kultúry

  Muzikologické bilancie ’86. Výber referátov z muzikologického sympózia na tému: Syntetizujúce a diferencujúce tendencie v slovenskej muzikológii, 1986, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava, s. 46 – 48
  (73 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 1996

  Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen

  Bratislava, PT Verlag 1995. (Rezension)

  Österreichische Musikzeitschrift, 1996, Viedeň, roč. 51, č. 10 – 11, s. 790 – 792

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 2000

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (170 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2011

  IRŠAI, Jevgenij – MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Stále máme možnosť hľadať niečo nové a kráčať ďalej...

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 1 – 2, s. 17 – 19

 • 2010

  Vladimír Bokes: Chamber Music

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 7 – 8, s. 55

 • 2010

  Významná udalosť v hudobnom živote

  Svetová premiéra vokálno-inštrumentálneho diela Romana Bergera Missa pro nobis

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, roč. 36, č. 4, s. 316 – 317

 • 2009

  Egon Krák: Viachlas v hudbe Európy

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 58

 • 2009

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana – KRÁK, Egon: Skladateľ a spoločnosť na prahu 21. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 89 – 98

 • 2008

  Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 9, s. 2

 • 2008

  Rrrr... requiem aeternam

  Mauricio Kagel (24. 12. 1931 – 18. 9. 2008)

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 10, s. 10 – 13

 • 2007

  Slovaks for the Warsaw Autumn

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 7 – 8, s. 58
  (recenzia CD)

 • 2007

  Vladimír Gogár: Mater

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 5, s. 38 – 39

 • 2007

  Legenda na hrane umenia a gýča, originálneho a eklektického, starého a nového

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 5, s. 38
  (recenzia na CD Mater)

 • 2006

  Pokračujúca spolupráca

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 34
  (Bydgosz, Poľsko)

 • 2005

  Mojmír Hanák – život ako hudobná dráma, hudobná dráma ako život

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 6, s. 34 – 36

 • 2005

  Slovo o hudbe, slovo o umení, slovo o tvorbe, slovo o kultúre...

  Reflexia umenia Jevgenija Iršaia

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 3, s. 34 – 35

 • 2001

  Melos-Étos – 6. medzinárodný festival súčasnej hudby (7. – 16. 11.)

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 19 – 21

 • 2000

  Nová slovenská hudba – 20. ročník, 11. – 18. 11. 2000, Bratislava

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 12, s. 18 – 20

 • 2000

  Works for Clarinet

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 1 – 2, s. 60 – 61

 • 1999

  Hudobné salóny

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 7 – 8, s. 30 – 31

 • 1999

  Miro Bázlik: Spectra

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 5, s. 44 – 45

 • 1999

  Vladimír Godár: Music for Cello

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 5, s. 44

 • 1999

  K nedožitým osemdesiatinám prof. Jána Albrechta

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 4, s. 3 – 4

 • 1998

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana – Nancy Van de Vate: Je hudba žien iná ako hudba mužov?

  ...s Nancy Van de Vate

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 3, s. 3

 • 1998

  Fragmenty z prehliadky

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 23 – 24, s. 11

 • 1998

  Hudba viery a túžby

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 17, s. 8

 • 1998

  Melos-Étos '97

  Festivalové akcenty

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 1, s. 4 – 5

 • 1997

  K sedemdesiatke Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 4, s. 6

 • 1997

  S vďakou...

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 22, s. 2
  (spomienka na Jána Albrechta)

 • 1997

  Klavírne duo Nora a Miki Škutovci

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 2, s. 5

 • 1997

  Wagnerov hudobnodramatický kolos

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 18, s. 4

 • 1997

  Komorné koncerty zo skladieb študentov VŠMU

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 10, s. 9

 • 1997

  Post scriptum Jána Albrechta

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 4

 • 1996

  Nová slovenská hudba, 23. – 30. novembra 1996

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 23 – 24, s. 11 – 13

 • 1996

  Ján Albrecht odišiel bez rozlúčky

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 22, s. 3

 • 1996

  Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen

  (Duchovný svet krásna)

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 17, s. 8

 • 1996

  Čože je to šesťdesiatka

  K jubileu Ivana Paríka

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 15, s. 4

 • 1996

  Večery novej hudby – “Priestory”

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 15, s. 3

 • 1996

  Polstoročie Vladimíra Bokesa

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 1, s. 3

 • 1996

  Hansi Albecht

  Osobná skúsenosť

  SME. Príloha Fórum, 5. 12. 1996, Bratislava, s. 2

 • 1995

  Velikáni hudby

  Ilustrovaný sprievodca životom a dielom slávnych skladateľov

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 23 – 24, s. 13

 • 1995

  Melos-Étos '95 – medzinárodný festival súčasnej hudby

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 23 – 24, s. 9 – 10

 • 1995

  Večery novej hudby – “znovuvskriesenie” Erika Satieho

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 14 – 15, s. 3

 • 1995

  Nová slovenská hudba

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 1, s. 10 – 11

 • 1995

  Ifem '94

  Druhé medzinárodné fórum elektroakustickej hudby

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 1, s. 9

 • 1994

  Bayreuth ’94

  Parsifal včera a dnes

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 20, s. 5

 • 1994

  Hudbou do sveta?

  Melos-Étos, 2. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 1, s. 3 – 4

 • 1993

  Karlheinz Stockhausen – mystická hudba súčasnosti?

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 8, s. 1, 3

 • 1993

  Je Wagner súčasný skladateľ?

  Marginálie k “Bayreuther Festspiele 1993”

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 19, s. 1, 10

 • 1993

  Axyltulxt v bratislavských Klariskách

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 15, s. 6

 • 1993

  Ilja Zeljenka

  Slovenský hudobný fond, Bratislava
  (12 s., 1. vyd.)

 • 1993

  Ivan Hrušovský

  Hudobné informačné stredisko, Slovenský hudobný fond, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1992

  Premiéry diel Vladimíra Godára

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 11, s. 15

 • 1991

  Večery novej hudby v znamení Beth Griffith

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 26, s. 15

 • 1991

  Hudba nevzniká mimo kozmologických úvah

  Hudba a postmoderná doba

  Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 31, s. 12

 • 1991

  Miro Bázlik – človek, skladateľ, pedagóg...

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 8, s. 5

 • 1991

  BOKES, Vladimír – MARTINÁKOVÁ, Zuzana – ZAGAR, Peter – MATEJ, Daniel – SZEGHY, Iris – ŠIMAI, Pavol – KLUSÁK, Jan – KOPELENT, Marek – VAJDA, Gejza: Anketa

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 22, s. 4 – 5

 • 1991

  Review on Martin Burlas's Three Records

  Slovak Music, 1991, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 3 – 4, s. 19 – 20

 • 1991

  Picture and Music

  Slovak Music, 1991, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 2, s. 19 – 23

 • 1991

  Martin Burlas, Daniel Matej, Alexander Mihalič, Robert Rudolf, Peter Zagar

  Slovak Music, 1991, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 2, s. 7 – 13

 • 1990

  Pohľadnica z Viedne

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 15

 • 1990

  Mauricio Kagel vo Viedni

  Fluxus či moderna?

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 11, s. 15

 • 1990

  VENI: koncert novej hudby – Iluminácie II

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 8, s. 3

 • 1990

  Pestrá paleta hudby dneška

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 26, s. 11

 • 1990

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana – CHALUPKA, Ľubomír: Dva pohľady na Varšavskú jeseň ’90

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 24, s. 10 – 11

 • 1990

  Obraz a hudba

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 22, s. 1

 • 1990

  Memento Petra Martinčeka v televízii

  Nový umelecký žáner?

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 20, s. 5

 • 1990

  Vladimír Godár: I. Concerto grosso, II. Partita

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 2, s. 5

 • 1990

  Večer novej hudby

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 15, s. 4

 • 1990

  Smolenice včera a dnes

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 11, s. 1

 • 1990

  Postmoderna v hudobnovedeckej reflexii

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 11, s. 11

 • 1990

  Drážďanské dni súčasnej hudby

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 1, s. 8

 • 1990

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana – DRLIČKA, Peter: The Clarinet in Contemporary Slovak Music

  Clarinet & Saxophone, 1990, London, roč. 15, č. 4, s. 14 – 18
  (December 1 1990, Clarinet and Saxophone Society of Great Britain)

 • 1989

  Komorný orchestrálny koncert

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 6, s. 4 – 5

 • 1989

  Vplyv Eugena Suchoňa na domácu tvorbu

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 12

 • 1989

  Zanechať stopu

  32. medzinárodný festival súčasnej hudby Varšavská jeseň

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 24, s. 10 – 11

 • 1989

  Pondelky v Klariskách

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 20, s. 4

 • 1989

  Hudobná dráma a televízia po tretí raz

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 14, s. 6

 • 1989

  Stretnutie mladých skladateľov ČSSR a BĽR v Dolnej Krupej

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 13, s. 7

 • 1989

  AGON opäť v Bratislave

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 1, s. 4

 • 1989

  Julietta alebo Snár

  Úvaha o diele a novej inscenácii opery Bohuslava Martinu

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 17, s. 15

 • 1989

  Juraj Hatrík: Der glückliche Prinz oder Illusionen über antiillusionistische Bühnenwerke

  Slowakische Musik, 1989, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 3, s. 5 – 7

 • 1988

  Koncerty Slovenského národného múzea

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 9, s. 3

 • 1988

  Nad dielom Vladimíra Bokesa

  Portréty a reflexie

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 9, s. 12

 • 1988

  Nové obzory

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 9, s. 5

 • 1988

  Slovenská filharmónia

  Cyklus pre súčasnú hudbu

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 7, s. 3

 • 1988

  Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 3, s. 3

 • 1988

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana – ZELJENKA, Ilja: Hľadanie seba

  Stretnutie so zaslúžilým umelcom Iljom Zeljenkom

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 3, s. 5

 • 1988

  Ilúzie o antiiluzívnych javiskových dielach

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 16, s. 5

 • 1988

  Slovenská filharmónia

  Koncert cyklu pre súčasnú hudbu

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 12, s. 3

 • 1988

  Skladateľské kolokvium v Dolnej Krupej

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 12, s. 1

 • 1988

  Juhoslovanskí skladatelia v Dolnej Krupej

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 11, s. 4

 • 1988

  Hudobná dráma a televízia po druhý raz

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 11, s. 6

 • 1987

  Čo je skutočným cieľom?

  Po 15. ročníku Slovenského festivalu politickej piesne v Martine

  Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 5 (13. 2.), s. 5
  (Slovenský festival politickej piesne 1987, Martin)

 • 1987

  K premiéram skladieb Ladislava Burlasa a Víťazoslava Kubičku

  Hudební rozhledy, 1987, roč. 40, č. 4, s. 24

 • 1987

  Nebýva každý rok výnimočný

  XII. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Nové Slovo, 1987, Bratislava, roč. 29, č. 10

 • 1987

  Prehrávky zo súčasnej severskej hudby

  12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 6, s. 5

 • 1987

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana – MARENČINOVÁ, Dita: Symfonické koncerty

  12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 6, s. 1 – 2

 • 1987

  Skladateľ reflexívnej výpovede

  K šesťdesiatke Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 4, s. 3

 • 1987

  Seminár mladých koncertných umelcov v Dolnej Krupej

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 3, s. 2

 • 1987

  Nový cyklus podujatí o súčasnej hudbe

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 23, s. 6
  (Pražský súbor AGON)

 • 1987

  XIII. letný cyklus koncertov v Klariskách

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 18, s. 4

 • 1987

  XI. kolokvium o súčasnej slovenskej hudbe

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 13, s. 8

 • 1987

  Slovenská komorná hudba

  Gramorecenzia

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 12, s. 5

 • 1987

  Tadeáš Salva

  Gramorecenzie

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 12, s. 5

 • 1987

  ADAMČIAK, Milan – MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovenská filharmónia

  Koncerty súčasnej hudby

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 1, s. 7

 • 1987

  Ladislav Burlas – zum Sechzigsten Geburstag

  Slowakische Musik, 1987, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 2, s. 10 – 12

 • 1986

  Sila hodnotných diel

  Zamýšľame sa nad Týždňom novej hudobnej tvorby

  Práca, 1986, roč. 41, č. 47 (25. 2.), s. 6

 • 1986

  XI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby – hodnotenie prehliadky

  Práca, 4. 3. 1986, roč. 41, s. 7

 • 1986

  Nad dielom Juraja Beneša

  Portréty a reflexie

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 9, s. 5

 • 1986

  Komorný-orchestrálny koncert

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 5, s. 5

 • 1986

  Komorný koncert z tvorby súčasných bulharských skladateľov

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 23, s. 1

 • 1986

  K päťdesiatinám Ivana Paríka

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 16, s. 4

 • 1986

  Evolúcia tvorivej cesty Dušana Martinčeka

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 12, s. 3

 • 1985

  Hudobná veda súčasnosti

  Recenzia knihy Oskara Elscheka

  Pravda, 1985, Bratislava, roč. 66, č. (9. 7.), s. 8

 • 1985

  Nad dielom Tadeáša Salvu

  Portréty a reflexie

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 6, s. 3

 • 1985

  Komorné koncerty MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 3, s. 7

 • 1985

  Hukvaldy už tradične patrili mladým

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 15, s. 7

 • 1985

  Ešte raz o Medzinárodnom organovom festivale v Košiciach

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 15, s. 3

 • 1984

  Nad dielom Ivana Paríka

  Portréty a reflexie

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 9, s. 5

 • 1984

  Nad dielom Jozefa Sixtu

  Portréty a reflexie

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 6, s. 4

 • 1984

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 5, s. 3 – 4

 • 1984

  Nad dielom Juraja Hatríka

  Portréty a reflexie

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 19, s. 3

 • 1982

  Koncert poslucháčov bratislavskej VŠMU v Drážďanoch

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 1, s. 2

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2019

  CHALUPKA, Ľubomír: Generačné a štýlové konfrontácie, Univerzita Komenského 2018

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 39

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2014

  Modálne myslenie v hudbe – minulosť a súčasnosť

  Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica
  (238 s., 2. rev. vyd.)

 • 2004

  Hudba v kontexte vývoja umenia 20. storočia

  Umelecké štýly a hnutia

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (142 s., 1. vyd.)

 • 2002

  Slovak composers after 1900: formation and styles

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (275 s., 1. vyd.)

 • 1994

  Hudobná kultúra po roku 1918

  Umenovedný ústav SAV, Bratislava
  (50 s., rukopis)

 • 1994

  Systemtheorie der Musik

  Vysoká škola múzických umení, Bamberg-Bratislava
  (150 s., rukopis, habilitačná práca, v nemeckom jazyku)

 • 1989

  Analytické štúdie

  14 profilov s analýzami skladieb slovenských skladateľov aj s notovými ukážkami

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (400 s., rukopis)

 • 1988

  Súčasná kompozičná tvorba na Slovensku

  Umenovedný ústav SAV, Bratislava
  (220 s., rukopis, dizertačná práca)

 • 1982

  K charakteristike vývoja slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
  (200 s., rukopis, rigorózna práca)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2017

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Vedecké, umelecké a filozoficko-estetické reflexie

  Vedecký zborník

  Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Štiavnica
  (56 s., 1. vyd., noty, hudba, filozofia hudby, umenie, filozofia umenia, estetika, veda, filozofia vedy)

 • 2014

  MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana (zost.): Ars pro toto

  Vedecký a umelecký časopis / Science & art journal

  Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica, roč. 3
  (1. vyd.)

 • 2012

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Matematika, hudba a umenie

  Zborník príspevkov z 25. medzinárodného interdisciplinárneho seminára, Banská Štiavnica, 10. – 11. júna 2011, 2012, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Štiavnica, Banská Bystrica
  (96 s., 1. vyd.)

 • 2012

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VII

  Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ivanovi Hrušovskému pri príležitosti 10. výročia úmrtia

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Bystrica, Banská Štiavnica
  (128 s., 1. vyd.)

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III

  Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (151 s., 1. vyd.)

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI

  Medzinárodné sympózium Jána Albrechta

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (66 s., 1. vyd.)

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana – KRÁK, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej a európskej hudobnej tvorby III

  Zborník príspevkov z piateho a šiesteho Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2005 a 2006

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (220 s., 1. vyd.)

 • 2006

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana – KRÁK, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II

  Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (145 s., 1. vyd.)

 • 2004

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby

  Zborník príspevkov z prvého a druhého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2001 a 2002

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (172 s., 1. vyd.)

 • 2003

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení II

  Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ladislavovi Mokrému, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 5. – 8. októbra 2001

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (132 s., 1. vyd.)

 • 2001

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Tadeáš Salva: skladateľ a hudobník

  Zborník príspevkov zo Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky (pri Ružomberku), 25. – 27. mája 2001

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (37 s., 1. vyd.)

 • 2000

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Nové cesty analýzy v hudbe / Neue Wege der Musikanalyse

  Zborník príspevkov z medzinárodného seminára, Šamorín, 10. – 14. mája 2000

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (116 s., 1. vyd.)

 • 1999

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení: venované Jánovi Albrechtovi

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (75 s., 1. vyd.)

 • 1998

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (188 s., 1. vyd.)

 • 1997

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu I

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (84 s., 1. vyd.)

Bibliografia

 • 2018

  (šah): Pripomíname si...

  Slovenské pohľady, 2018, roč. IV+134, č. 6, s. 159
  (Zuzana Martináková, nar. 1958, muzikológia, rodáci, profil, Trnava, Slovensko)

 • 2001

  KURAJDOVÁ, Ema: Filozofické koncepcie v hudbe a umení

  Banská Bystrica, 5. – 8. októbra 2001

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 2 – 3, s. 412 – 414

x