Personálna bibliografia – Textbooks, Textbook Chapters

 • 2000

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Academy of Music and Drama, Bratislava
  (170 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2015

  Modálny základ v rockovej a jazzovej hudbe v 20. storočí

  Ars pro toto. Vedecký a umelecký časopis / Science & art journal, 2015, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica, year 4, no. 2, p. 27 – 32

 • 2013

  Ilja Zeljenka v tvorbe a názoroch

  Glocková, Mária (ed.): Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zv. 1. Zborník z konferencie, 2013, , Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 208 – 227

 • 2012

  Principles of Chance and Aleatoricism in Music (dedicated to Ivan Hrušovský)

  Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VII. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ivanovi Hrušovskému pri príležitosti 10. výročia úmrtia, 2012, Academy of Arts in Banská Bystrica, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, p. 37 – 44
  (128 s., 1. vyd.)

 • 2011

  Akceptovanie hudobnej tradície v tvorbe Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, year 37, no. 4, p. 350 – 356

 • 2011

  Vokálna tvorba slovenských skladateľov od druhej polovice 20. storočia

  Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 3. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, 2011, Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, , Banská Bystrica, p. 4 – 15

 • 2011

  Vokálna a vokálno-inštrumentálna tvorba Egona Kráka a Jevgenija Iršaia

  Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 3. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, 2011, Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, , Banská Bystrica, p. 128 – 136

 • 2010

  Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, year 36, no. 1, p. 27 – 62

 • 2010

  Some Results of Quantitative Analysis of Musical Works

  Rank-Frequency Distribution of Pitch in Musical Texts Using Altmann-Fitter 2.0 and Reinhard Köhler's QUAMS Computer Programmes

  Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III. Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008, 2010, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 43 – 51

 • 2010

  Logische Entwicklung des modalen Denkens seit der Gotik zur Musik des 20. Jahrhunderts

  Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III. Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008, 2010, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 93 – 100
  (151 s., 1. vyd.)

 • 2010

  HONS, Miloš (ed.) a kol.: Hudební teorie dnes a zítra

  K nedožitým devadesátinám prof. PhDr. Karla Risingera, DrSc.

  Praha
  (175 s., 1. vyd.)

 • 2010

  Dušan Martinček – vom Leben und Schaffen einer der grössten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Musik

  Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III. Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008, 2010, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 107 – 112

 • 2010

  Postmoderna v umení a hudbe a jej aktuálnosť v súčasnosti

  Fujak, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, , Faculty of Philosophy, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, p. 81 – 105
  (176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)

 • 2010

  Resultate der quantitativen Analyse der Musikwerke / Výsledky kvantitatívnej analýzy hudobného diela

  Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III. Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008, 2010, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (151 s., 1. vyd.)

 • 2010

  Spomienky na Jána Albrechta – objavnosť jeho myšlienok v knihe Die Geisteswelt des Schönen

  Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta, 2010, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 23 – 26
  (66 s., 1. vyd.)

 • 2009

  Ordove kritériá v hudobných textoch

  Ord's criterion in musical texts

  Glottotheory 2/1. International Journal of Theoretical Linguistics, Nemcová, Emília (ed.), 2009, Faculty of Philosophy, University of St. Cyril and Methodius, Trnava, year 2, no. 1, p. 86 – 98
  (144 s., 1. vyd.)

 • 2009

  Päť tvorivých fáz v diele Eugena Suchoňa

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účast'ou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 167 – 174

 • 2009

  POPESCU, Ioan-Iovitz – MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana – ALTMANN, Gabriel: Stratification in Musical Texts Based on Rank-Frequency Distribution of Tone Pitches

  Recent Advances in Acoustics & Music: Theory & Applications. Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Acoustics & Music: Theory & Applications (AMTA ’09). Prague, Czech Republic, March 23 – 25, 2009, 2009, WSEAS Press, p. 116 – 119
  (120 s., 1. vyd., WSEAS Mechanical Engineering Series. A Series of Reference Books and Textbooks)

 • 2008

  Tvorivá cesta Eugena Suchoňa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, year 34, no. 3 – 4, p. 223 – 232

 • 2008

  Ilja Zeljenka v kontexte slovenskej a zahraničnej hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, year 34, no. 1, p. 63 – 68

 • 2008

  MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana – MAČUTEK, Ján – POPESCU, Ioan-Iovitz – ALTMANN, Gabriel: Some Problems of Musical Texts

  Glottometrics, 2008, RAM-Verlag, Lüdenscheid, year 16, no. 16, p. 82 – 110

 • 2008

  Criteria for Positive Reception of Musical Work: Do They Exist?

  Dzieło muzyczne i jego rezonans (4). IV. International Sympozium “The Musical Work and its Resonance”, Bydgoszcz, 14. – 16. novembra 2006, 2008, Bydgoszcz, p. 21 – 32
  (288 s., 1. vyd., Seria: Prace Zbiorowe, Zeszyt 26)

 • 2008

  Regularities in Musical Texts Resulted from Rank-Frequency Distribution of Pitch

  New Aspects of Systems Theory and Scientific Computation. Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC ’08). August 20 – 22, 2008. Rhodes (Rodos) Island, Greece, 2008, WSEAS Press, p. 124 – 130
  (WSEAS – World Scientific and Engineering Academy and Society, Mathematics and Computers in Science Engineering. A Series of Reference Books and Textbooks)

 • 2007

  Ivan Hrušovský – integrálna osobnosť slovenskej a európskej hudobnej kultúry

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 1

 • 2007

  Fenomén osobnosti v slovenskej hudbe 20. storočia

  K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobnosti na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 4. – 6. októbra 2006, 2007, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 59 – 63
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2007

  Tadeáš Salva – osobnosť tvorcu

  Odborný seminár Tadeáš Salva – Významná osobnosť slovenskej kultúry, 23. októbra 2007

  Pedagogical Faculty, , Banská Bystrica

 • 2007

  Morphic Resonance and Sound Universe of Music

  Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy (3) = The Musical Work as a Sound Phenomenon. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bydgoszcz, 14. – 16. novembra 2006, 2007, Bydgoszcz, p. 37 – 45
  (197 s., 1. vyd., Seria: Prace Zbiorowe, Zeszyt 24)

 • 2007

  Different Parameters of the Negative Hypergeometric Distribution as a Discriminating Feature for Musical or Composer’s Style

  Systems Theory and Scientific Computation. Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC ’07). August 24 – 26, 2007. Vouliagmeni, Athens, Greece

  WSEAS Press, p. 217 – 222
  (330 s., 1. vyd., Electrical and Computer Engineering Series. A Series of Reference Books and Textbooks)

 • 2006

  Základné východiská v tvorbe Jozefa Malovca

  Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica , p. 65 – 74

 • 2006

  Archetypal Nature of Musical Work: Result of Conscious or Unconscious Process?

  Dzieło muzyczne i jego archetyp (2) = The Musical Work and its Archetype, 2006, Bydgoszcz, p. 25 – 32
  (268 s., 1. vyd., Seria: Prace Zbiorowe, Zeszyt 22)

 • 2006

  Typológia možností inšpirácie folklórnou hudbou – dokumentácia na príkladoch zo slovenskej hudobnej tvorby

  Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 135 – 141

 • 2006

  Musical Archetypes and Memes – Basic Natural Principles of Musical Work

  The 7th WSEAS International Conference on Acoustics & Music: Theory & Applications AMTA ’06. Cavtat, Croatia, June 13 – 15, 2006

  WSEAS Transactions on Systems, Issue 7, Vol. 5, July 2006, 2006, WSEAS Press

 • 2005

  Tradícia či novátorstvo, národná hudba, či hudobný štýl?

  Fenomén slovenskej hudby v 20. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 3 – 4, p. 260 – 263

 • 2005

  Systems Theoretical Approach to Music and Musical Work (Structure, Processes, Functions)

  Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja (1) = The Musical Work, its Aesthetics, Structure and Reception, 2005, Bydgoszcz, p. 59 – 69
  (366 s., 1. vyd., Seria: Prace Zbiorowe, Zeszyt 21)

 • 2004

  Reflexia procesu prijímania a odmietania vonkajších vplyvov v tvorbe slovenských skladateľov

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 4, p. 541 – 545

 • 2004

  Pojem tonalita v kontexte explikácie Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 83 – 86

 • 2004

  Postavenie diela Ladislava Burlasa v kontexte vývoja slovenskej hudby

  Martináková, Zuzana (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby. Zborník príspevkov z prvého a druhého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2001 a 2002, 2004, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 163 – 169
  (172 s., 1. vyd.)

 • 2004

  Rank-Frequency Distribution of Pitch in Musical Texts Using Altmann-Fitter 2.0 and Reinhard Köhler’s QUAMS Computer Programmes

  The 6th WSEAS International Conference on Applied Mathematics. Special Session – II: Applied Mathematics for Music and for Signal Processing, August 16 – 19, 2004, Corfu, Greece, 2004

 • 2004

  Inšpiračné zdroje v tvorbe Tadeáša Salvu

  Martináková, Zuzana (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby. Zborník príspevkov z prvého a druhého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2001 a 2002, 2004, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 65 – 70
  (172 s., 1. vyd.)

 • 2004

  Ivan Hrušovský – v integrite ľudského a umeleckého profilu

  Martináková, Zuzana (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby. Zborník príspevkov z prvého a druhého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2001 a 2002, 2004, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 133 – 142
  (172 s., 1. vyd.)

 • 2003

  Postavenie slovenskej hudobnej tvorby v kontexte európskej hudby v 1. polovici 20. storočia

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 10. – 11. októbra 2002, 2003, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 29 – 36

 • 2003

  Synergetische Musikwissenschaft – ein neues Modell der Disziplin?

  Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení II. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ladislavovi Mokrému, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 5. – 8. októbra 2001, 2003, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 91 – 103
  (132 s., 1. vyd.)

 • 2002

  Pokus o typológiu modálneho myslenia v hudbe

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 3 – 4, p. 305 – 323

 • 2002

  Tvorba Dušana Martinčeka v kontexte európskej hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 1, p. 49 – 63

 • 2002

  Synergetische und systemtheoretische Aspekte der Musikanalyse

  Semiotische Berichte, 2002, Viedeň, year 26, no. 1 – 4, p. 191 – 216
  (Österreichische Gesellschaft für Semiotik)

 • 2002

  Postmoderne – Geburt eines neuen oder Untergang eines alten Paradigmas?

  ETC. Empirische Text- und Kulturforschung. Empirical Text and Culture Research, 2002, RAM-Verlag, Lüdenscheid, year 2, p. 48 – 60

 • 2001

  Umelecké hnutie Fluxus – ako neodada

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 9, p. 30 – 33

 • 2001

  Nový návrat k experimentálnym a avantgardným formám umenia po druhej svetovej vojne (2. časť)

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 7 – 8, p. 47 – 51

 • 2001

  Nový návrat k experimentálnym a avantgardným formám umenia po druhej svetovej vojne

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 6, p. 38 – 41

 • 2001

  Neoklasicizmus – súčasť umeleckých tendencií nového realizmu?

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 5, p. 36 – 39

 • 2001

  Expresionizmus – nový výraz doby?

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 4, p. 31 – 34

 • 2001

  Dadaizmus – zrod antiumenia či nových podôb umenia?

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 3, p. 38 – 41

 • 2001

  Futurizmus – hnutie za nové umenie

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 2, p. 28 – 31

 • 2001

  Postmoderna – zrod novej, či zánik starej paradigmy? (II.)

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 12, p. 34 – 36

 • 2001

  Postmoderna – zrod novej, či zánik starej paradigmy?

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 11, p. 30 – 33

 • 2001

  Minimal-art a minimal music – opakujúca sa tendencia v umení?

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 10, p. 33 – 36

 • 2001

  Kategorizácia hudby 20. storočia a niektoré faktory vplyvu

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 1, p. 29 – 32

 • 2001

  Litánie okamihu. K hudobnej tvorbe Juraja Hatríka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 27, no. 1, p. 51 – 63

 • 2000

  Morton Feldman

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 9, p. 38 – 42

 • 2000

  Pierre Boulez

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 7 – 8, p. 33 – 37

 • 2000

  György Ligeti

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 6, p. 40 – 44

 • 2000

  Arvo Pärt (1935)

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 5, p. 31 – 34

 • 2000

  Olivier Messiaen (1908 – 1992)

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 4, p. 37 – 40

 • 2000

  Erik Satie (1866 – 1925)

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 3, p. 40 – 44

 • 2000

  John Cage (2)

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 12, p. 47 – 50

 • 2000

  Iannis Xenakis

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 10, p. 31 – 35

 • 2000

  Edgard Varése (1883 – 1965)

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 1 – 2, p. 42 – 46

 • 2000

  John Cage (1)

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, p. 39 – 42

 • 2000

  K vývinovým tendenciám hudobnej tvorby na Slovensku v poslednom štvrťstoročí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 1 – 2, p. 106 – 129

 • 2000

  Ktorá hudba prežije rok 2000?

  HRČKOVÁ, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, 2000, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 185 – 188
  (265 s., 1. vyd.)

 • 2000

  Synergetische Aspekte der Musikanalyse

  Martináková, Zuzana (ed.): Nové cesty analýzy v hudbe / Neue Wege der Musikanalyse. Zborník príspevkov z medzinárodného seminára, Šamorín, 10. – 14. mája 2000, 2000, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 58 – 67
  (116 s., 1. vyd.)

 • 2000

  Systems Theoretical Modelling in Musicology

  2000 WSEAS International Conference on Acoustics and Music: Theory and Application (AMTA 2000), December 20 – 22, 2000, Montego Bay, Jamaica, Edited by N. E. Mastorakis, 2000, WSEAS Press, p. 122 – 127
  (270 s., 1. vyd.)

 • 1999

  George Crumb

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 12, p. 44 – 47

 • 1999

  Giacinto Scelsi

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 11, p. 48 – 50

 • 1999

  David Hykes a jeho harmonický spev

  Kapitoly z hudby 20. storočia

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 10, p. 37 – 40

 • 1999

  Theorie der morphischen Felder

  Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení: venované Jánovi Albrechtovi, 1999, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 61 – 66
  (75 s., 1. vyd.)

 • 1998

  Musorgskij – génius či diletant?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 9, p. 3

 • 1998

  Čo si prisvojil Schnittke z modality?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 6, p. 10

 • 1998

  Archaizmy a hudobné pratvary v diele Georgea Crumba

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 5, p. 6

 • 1998

  Čo je určujúce pre Bartóka – tradícia európskej hudby alebo folklór?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 4, p. 6

 • 1998

  Je Janáčkovi bližšia modálna košeľa, či tonálny kabát?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 3, p. 9

 • 1998

  Je Kančeliho hudba gruzínska či univerzálna?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 2, p. 6 – 7

 • 1998

  Góreckého 3. symfónia vo svetle modality

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 14 – 15, p. 9

 • 1998

  “Stredoveká” modálna reč Arvo Pärta

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 10, p. 6

 • 1998

  Úvahy o možnostiach organizácie tónov na pozadí Suchoňovho systému akordiky

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, year 24, no. 1 – 2, p. 36 – 46

 • 1998

  Modálnosť Suchoňovej kompozičnej reči

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie, Bratislava, 1. – 2. októbra 1998, 1998, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, National Music Centre, Bratislava, p. 61 – 64
  (126 s., 1. vyd.)

 • 1998

  Niektoré aspekty systémovej teórie v hudbe

  Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II, 1998, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 84 – 93
  (188 s., 1. vyd.)

 • 1998

  Vladimír Godár

  Komponisten der Gegenwart. Bd. 15. Nachlieferung, August 1998. Hrsg. von Heister, Hanns-Werner – Sparrer, Walter-Wolfgang, 1998, edition text + kritik, München
  (210 s., 1. vyd.)

 • 1998

  KÖHLER, Reinhard – MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana: A systems theoretical approach to language and music

  Systems. New Paradigms for the Human Sciences. Ed. by Gabriel Altmann – Walter A. Koch, 1998, Walter de Gruyter, Berlín, p. 514 – 547
  (795 s., 1. vyd.)

 • 1998

  Niektoré tendencie a vývinové determinanty v slovenskej hudbe 80. a 90. rokov

  Vereš, Jozef (ed.): Hudobno-pedagogické interpretácie 4. Zborník štúdií a príspevkov, 1998, Regional Society of the Slovak Music Union in Nitra, Ponitrie Regional Cultural Centre in Nitra, Department for Music Education, Faculty of Education of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, p. 73 – 83

 • 1997

  Mal Henry Cowell nové harmonické vízie?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. stročia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 22, p. 4 – 5

 • 1997

  Prekonal Debussy dur-molový tonálny systém?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 21, p. 8

 • 1997

  Predbehol Roslavec Schönberga s dodekafonickou metódou?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 20, p. 8

 • 1997

  Erik Satie a jeho zvláštny svet harmónie

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 19, p. 5

 • 1997

  Požičali si John Lennon a Paul McCartney harmonické spoje od Palestrinu?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 18, p. 7

 • 1997

  Je Gesualdo Schönbergom svojej doby?

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 17, p. 3

 • 1997

  Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 16, p. 4 – 5

 • 1997

  Súčasná slovenská hudba z konca druhého tisícročia

  Niektoré tendencie vývoja v 80. a 90. rokoch

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, year 23, no. 3 – 4, p. 234 – 252

 • 1997

  Nové metódy kvantitatívnej analýzy hudby

  Aplikácia niektorých počítačových programov na skladby v MIDI dátach

  Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu I, 1997, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 67 – 75
  (84 s., 1. vyd.)

 • 1995

  Prozessen der Rükbezüglichkeit (Rekursivität) in der Musik

  Musikometrie, 1995, Bochum, p. 53 – 57

 • 1995

  Niekoľko poznámok k systémovo-teoretickej analýze hudby

  Vereš, Jozef (ed.): Hudobno-pedagogické interpretácie 3. Zborník štúdií Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Vysokej školy pedagogickej v Nitre, 1995, Pedagogical University, Nitra, p. 51 – 58

 • 1995

  Vladimír Godár

  Komponisten der Gegenwart. Bd. 8. Hrsg. von Heister, Hanns-Werner – Sparrer, Walter-Wolfgang, 1995, edition text + kritik, München

 • 1995

  Some Remarks on Modal Thinking in Satie's Piano Music

  International Symposium Satie “70 years later”. Zborník, 1995, Bratislava, p. 41 – 46

 • 1994

  Relationen zwischen Sprache, Kunst und Text: Methoden der Analyse

  Musikometrie, Bochum, 1994, p. 71 – 75

 • 1994

  Alexander Albrecht

  Komponisten der Gegenwart. Bd. 4. Hrsg. von Heister, Hanns-Werner – Sparrer, Walter-Wolfgang, 1994, edition text + kritik, München

 • 1993

  Futurizmus – hnutie či štýl?

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 13 – 14, p. 11

 • 1993

  Ján Cikker

  Komponisten der Gegenwart. Bd. 2. Hrsg. von Heister, Hanns-Werner – Sparrer, Walter-Wolfgang, 1993, edition text + kritik, München

 • 1993

  Iris Szeghy

  Kontrapunkt Kaländer für Europa 1993, 1993, Kassel, p. 94 – 98
  (Furore-Edition 857)

 • 1992

  Zur Charakteristik der slowakischen Musik

  Österreichische Musikzeitschrift, 1992, Viedeň, year 47, no. 7 – 8, p. 421 – 427

 • 1992

  Das gegenwärtige Musikleben in der Slowakei

  Österreichische Musikzeitschrift, 1992, Viedeň, year 47, no. 7 – 8, p. 427 – 430

 • 1992

  Eugen Suchoň

  Komponisten der Gegenwart. Bd. 1. Hrsg. von Heister, Hanns-Werner – Sparrer, Walter-Wolfgang, 1992, edition text + kritik, München

 • 1990

  Hedenaagse muziek in Slovakije

  Kreatief: driemaandelijks literair en kunstkritisch tijdschrift, 1990, Antwerpy, year 24, no. 2 – 3, p. 155 – 166
  (august 1990)

 • 1990

  K problematike ponímania humanizmu v umení so zameraním na súčasnú slovenskú hudobnú tvorbu

  Hudobný archív, 1990, Matica slovenská, Martin, year 11, p. 87 – 92

 • 1988

  Stručný prierez vývojom slovenskej hudby v 20. storočí

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 5, p. 11, 12

 • 1987

  Vývin slovenskej hudobnej tvorby po roku 1970 v kultúrno-spoločenskom kontexte

  Socialistický realizmus a súčasná umelecká kultúra. Zborník referátov zo sympózia, 1987, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 49 – 64

 • 1986

  Pokus o analýzu štýlových orientácií v súčasnej slovenskej hudbe

  Opus musicum. Hudební revue, 1986, Brno, year 18, no. 6, p. 35 – 39

 • 1986

  Vklad Jozefa Kresánka do súčasnej hudobnej kultúry

  Muzikologické bilancie ’86. Výber referátov z muzikologického sympózia na tému: Syntetizujúce a diferencujúce tendencie v slovenskej muzikológii, 1986, Slovak Composers Union, Bratislava, p. 46 – 48
  (73 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Scientific reviews

 • 1996

  Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen

  Bratislava, PT Verlag 1995. (Rezension)

  Österreichische Musikzeitschrift, 1996, Viedeň, year 51, no. 10 – 11, p. 790 – 792

Personálna bibliografia – Reviews

 • 2019

  CHALUPKA, Ľubomír: Generačné a štýlové konfrontácie, Univerzita Komenského 2018

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 39

Personálna bibliografia – Editorial Work

 • 2017

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Vedecké, umelecké a filozoficko-estetické reflexie

  Vedecký zborník

  Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Štiavnica
  (56 s., 1. vyd., noty, hudba, filozofia hudby, umenie, filozofia umenia, estetika, veda, filozofia vedy)

 • 2014

  MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana (zost.): Ars pro toto

  Vedecký a umelecký časopis / Science & art journal

  Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica, year 3
  (1. vyd.)

 • 2012

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Matematika, hudba a umenie

  Zborník príspevkov z 25. medzinárodného interdisciplinárneho seminára, Banská Štiavnica, 10. – 11. júna 2011, 2012, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Banská Bystrica
  (96 s., 1. vyd.)

 • 2012

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VII

  Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ivanovi Hrušovskému pri príležitosti 10. výročia úmrtia

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Bystrica, Banská Štiavnica
  (128 s., 1. vyd.)

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI

  Medzinárodné sympózium Jána Albrechta

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (66 s., 1. vyd.)

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana – KRÁK, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej a európskej hudobnej tvorby III

  Zborník príspevkov z piateho a šiesteho Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2005 a 2006

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (220 s., 1. vyd.)

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III

  Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (151 s., 1. vyd.)

 • 2006

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana – KRÁK, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II

  Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (145 s., 1. vyd.)

 • 2004

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby

  Zborník príspevkov z prvého a druhého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2001 a 2002

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (172 s., 1. vyd.)

 • 2003

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení II

  Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ladislavovi Mokrému, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 5. – 8. októbra 2001

  Academy of Music and Drama, Bratislava
  (132 s., 1. vyd.)

 • 2001

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Tadeáš Salva: skladateľ a hudobník

  Zborník príspevkov zo Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky (pri Ružomberku), 25. – 27. mája 2001

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (37 s., 1. vyd.)

 • 2000

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Nové cesty analýzy v hudbe / Neue Wege der Musikanalyse

  Zborník príspevkov z medzinárodného seminára, Šamorín, 10. – 14. mája 2000

  Academy of Music and Drama, Bratislava
  (116 s., 1. vyd.)

 • 1999

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení: venované Jánovi Albrechtovi

  Academy of Music and Drama, Bratislava
  (75 s., 1. vyd.)

 • 1998

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II

  Academy of Music and Drama, Bratislava
  (188 s., 1. vyd.)

 • 1997

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu I

  Academy of Music and Drama, Bratislava
  (84 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Books

 • 2014

  Modálne myslenie v hudbe – minulosť a súčasnosť

  Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica
  (238 s., 2. rev. vyd.)

 • 2004

  Hudba v kontexte vývoja umenia 20. storočia

  Umelecké štýly a hnutia

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (142 s., 1. vyd.)

 • 2002

  Slovak composers after 1900: formation and styles

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (275 s., 1. vyd.)

 • 1994

  Hudobná kultúra po roku 1918

  Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (50 s., rukopis)

 • 1994

  Systemtheorie der Musik

  Academy of Music and Drama, Bamberg-Bratislava
  (150 s., rukopis, habilitačná práca, v nemeckom jazyku)

 • 1989

  Analytické štúdie

  14 profilov s analýzami skladieb slovenských skladateľov aj s notovými ukážkami

  Academy of Music and Drama, Bratislava
  (400 s., rukopis)

 • 1988

  Súčasná kompozičná tvorba na Slovensku

  Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (220 s., rukopis, dizertačná práca)

 • 1982

  K charakteristike vývoja slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava
  (200 s., rukopis, rigorózna práca)

Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2011

  IRŠAI, Jevgenij – MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Stále máme možnosť hľadať niečo nové a kráčať ďalej...

  Hudobný život, 2011, Bratislava, year 43, no. 1 – 2, p. 17 – 19

 • 2010

  Vladimír Bokes: Chamber Music

  Hudobný život, 2010, Bratislava, year 42, no. 7 – 8, p. 55

 • 2010

  Významná udalosť v hudobnom živote

  Svetová premiéra vokálno-inštrumentálneho diela Romana Bergera Missa pro nobis

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, year 36, no. 4, p. 316 – 317

 • 2009

  Egon Krák: Viachlas v hudbe Európy

  Hudobný život, 2009, Bratislava, year 41, no. 11 – 12, p. 58

 • 2009

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana – KRÁK, Egon: Skladateľ a spoločnosť na prahu 21. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, year 35, no. 1, p. 89 – 98

 • 2008

  Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2008, Bratislava, year 40, no. 9, p. 2

 • 2008

  Rrrr... requiem aeternam

  Mauricio Kagel (24. 12. 1931 – 18. 9. 2008)

  Hudobný život, 2008, Bratislava, year 40, no. 10, p. 10 – 13

 • 2007

  Slovaks for the Warsaw Autumn

  Hudobný život, 2007, Bratislava, year 39, no. 7 – 8, p. 58
  (recenzia CD)

 • 2007

  Legenda na hrane umenia a gýča, originálneho a eklektického, starého a nového

  Hudobný život, 2007, Bratislava, year 39, no. 5, p. 38
  (recenzia na CD Mater)

 • 2007

  Vladimír Gogár: Mater

  Hudobný život, 2007, Bratislava, year 39, no. 5, p. 38 – 39

 • 2006

  Pokračujúca spolupráca

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 1, p. 34
  (Bydgosz, Poľsko)

 • 2005

  Mojmír Hanák – život ako hudobná dráma, hudobná dráma ako život

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 6, p. 34 – 36

 • 2005

  Slovo o hudbe, slovo o umení, slovo o tvorbe, slovo o kultúre...

  Reflexia umenia Jevgenija Iršaia

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 3, p. 34 – 35

 • 2001

  Melos-Étos – 6. medzinárodný festival súčasnej hudby (7. – 16. 11.)

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 12, p. 19 – 21

 • 2000

  Nová slovenská hudba – 20. ročník, 11. – 18. 11. 2000, Bratislava

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 12, p. 18 – 20

 • 2000

  Works for Clarinet

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 1 – 2, p. 60 – 61

 • 1999

  Hudobné salóny

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 7 – 8, p. 30 – 31

 • 1999

  Miro Bázlik: Spectra

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 5, p. 44 – 45

 • 1999

  Vladimír Godár: Music for Cello

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 5, p. 44

 • 1999

  K nedožitým osemdesiatinám prof. Jána Albrechta

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 4, p. 3 – 4

 • 1998

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana – Nancy Van de Vate: Je hudba žien iná ako hudba mužov?

  ...s Nancy Van de Vate

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 3, p. 3

 • 1998

  Fragmenty z prehliadky

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 23 – 24, p. 11

 • 1998

  Hudba viery a túžby

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 17, p. 8

 • 1998

  Melos-Étos '97

  Festivalové akcenty

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 1, p. 4 – 5

 • 1997

  K sedemdesiatke Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 4, p. 6

 • 1997

  S vďakou...

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 22, p. 2
  (spomienka na Jána Albrechta)

 • 1997

  Klavírne duo Nora a Miki Škutovci

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 2, p. 5

 • 1997

  Wagnerov hudobnodramatický kolos

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 18, p. 4

 • 1997

  Komorné koncerty zo skladieb študentov VŠMU

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 10, p. 9

 • 1997

  Post scriptum Jána Albrechta

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 1, p. 4

 • 1996

  Nová slovenská hudba, 23. – 30. novembra 1996

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 23 – 24, p. 11 – 13

 • 1996

  Ján Albrecht odišiel bez rozlúčky

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 22, p. 3

 • 1996

  Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen

  (Duchovný svet krásna)

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 17, p. 8

 • 1996

  Večery novej hudby – “Priestory”

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 15, p. 3

 • 1996

  Čože je to šesťdesiatka

  K jubileu Ivana Paríka

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 15, p. 4

 • 1996

  Polstoročie Vladimíra Bokesa

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 1, p. 3

 • 1996

  Hansi Albecht

  Osobná skúsenosť

  SME. Príloha Fórum, 5. 12. 1996, Bratislava, p. 2

 • 1995

  Melos-Étos '95 – medzinárodný festival súčasnej hudby

  Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 23 – 24, p. 9 – 10

 • 1995

  Velikáni hudby

  Ilustrovaný sprievodca životom a dielom slávnych skladateľov

  Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 23 – 24, p. 13

 • 1995

  Večery novej hudby – “znovuvskriesenie” Erika Satieho

  Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 14 – 15, p. 3

 • 1995

  Ifem '94

  Druhé medzinárodné fórum elektroakustickej hudby

  Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 1, p. 9

 • 1995

  Nová slovenská hudba

  Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 1, p. 10 – 11

 • 1994

  Bayreuth ’94

  Parsifal včera a dnes

  Hudobný život, 1994, Bratislava, year 26, no. 20, p. 5

 • 1994

  Hudbou do sveta?

  Melos-Étos, 2. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby

  Hudobný život, 1994, Bratislava, year 26, no. 1, p. 3 – 4

 • 1993

  Karlheinz Stockhausen – mystická hudba súčasnosti?

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 8, p. 1, 3

 • 1993

  Je Wagner súčasný skladateľ?

  Marginálie k “Bayreuther Festspiele 1993”

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 19, p. 1, 10

 • 1993

  Axyltulxt v bratislavských Klariskách

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 15, p. 6

 • 1993

  Ilja Zeljenka

  Slovak Music Fund, Bratislava
  (12 s., 1. vyd.)

 • 1993

  Ivan Hrušovský

  Music Information Centre, Slovak Music Fund, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1992

  Premiéry diel Vladimíra Godára

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, year 5, no. 11, p. 15

 • 1991

  Večery novej hudby v znamení Beth Griffith

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, year 4, no. 26, p. 15

 • 1991

  Hudba nevzniká mimo kozmologických úvah

  Hudba a postmoderná doba

  Kultúrny život, 1991, Bratislava, year 25, no. 31, p. 12

 • 1991

  Miro Bázlik – človek, skladateľ, pedagóg...

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 8, p. 5

 • 1991

  BOKES, Vladimír – MARTINÁKOVÁ, Zuzana – ZAGAR, Peter – MATEJ, Daniel – SZEGHY, Iris – ŠIMAI, Pavol – KLUSÁK, Jan – KOPELENT, Marek – VAJDA, Gejza: Anketa

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 22, p. 4 – 5

 • 1991

  Review on Martin Burlas's Three Records

  Slovak Music, 1991, Slovak Music Fund, Bratislava, no. 3 – 4, p. 19 – 20

 • 1991

  Martin Burlas, Daniel Matej, Alexander Mihalič, Robert Rudolf, Peter Zagar

  Slovak Music, 1991, Slovak Music Fund, Bratislava, no. 2, p. 7 – 13

 • 1991

  Picture and Music

  Slovak Music, 1991, Slovak Music Fund, Bratislava, no. 2, p. 19 – 23

 • 1990

  Pohľadnica z Viedne

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, year 3, no. 2, p. 15

 • 1990

  Mauricio Kagel vo Viedni

  Fluxus či moderna?

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, year 3, no. 11, p. 15

 • 1990

  VENI: koncert novej hudby – Iluminácie II

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 8, p. 3

 • 1990

  Pestrá paleta hudby dneška

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 26, p. 11

 • 1990

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana – CHALUPKA, Ľubomír: Dva pohľady na Varšavskú jeseň ’90

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 24, p. 10 – 11

 • 1990

  Obraz a hudba

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 22, p. 1

 • 1990

  Memento Petra Martinčeka v televízii

  Nový umelecký žáner?

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 20, p. 5

 • 1990

  Vladimír Godár: I. Concerto grosso, II. Partita

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 2, p. 5

 • 1990

  Večer novej hudby

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 15, p. 4

 • 1990

  Postmoderna v hudobnovedeckej reflexii

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 11, p. 11

 • 1990

  Smolenice včera a dnes

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 11, p. 1

 • 1990

  Drážďanské dni súčasnej hudby

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 1, p. 8

 • 1990

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana – DRLIČKA, Peter: The Clarinet in Contemporary Slovak Music

  Clarinet & Saxophone, 1990, London, year 15, no. 4, p. 14 – 18
  (December 1 1990, Clarinet and Saxophone Society of Great Britain)

 • 1989

  Komorný orchestrálny koncert

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 6, p. 4 – 5

 • 1989

  Vplyv Eugena Suchoňa na domácu tvorbu

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 4, p. 12

 • 1989

  Zanechať stopu

  32. medzinárodný festival súčasnej hudby Varšavská jeseň

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 24, p. 10 – 11

 • 1989

  Pondelky v Klariskách

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 20, p. 4

 • 1989

  Hudobná dráma a televízia po tretí raz

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 14, p. 6

 • 1989

  Stretnutie mladých skladateľov ČSSR a BĽR v Dolnej Krupej

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 13, p. 7

 • 1989

  AGON opäť v Bratislave

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 1, p. 4

 • 1989

  Julietta alebo Snár

  Úvaha o diele a novej inscenácii opery Bohuslava Martinu

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, year 2, no. 17, p. 15

 • 1989

  Juraj Hatrík: Der glückliche Prinz oder Illusionen über antiillusionistische Bühnenwerke

  Slowakische Musik, 1989, Slovak Music Fund, Bratislava, no. 3, p. 5 – 7

 • 1988

  Nad dielom Vladimíra Bokesa

  Portréty a reflexie

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 9, p. 12

 • 1988

  Nové obzory

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 9, p. 5

 • 1988

  Koncerty Slovenského národného múzea

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 9, p. 3

 • 1988

  Slovenská filharmónia

  Cyklus pre súčasnú hudbu

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 7, p. 3

 • 1988

  Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 3, p. 3

 • 1988

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana – ZELJENKA, Ilja: Hľadanie seba

  Stretnutie so zaslúžilým umelcom Iljom Zeljenkom

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 3, p. 5

 • 1988

  Ilúzie o antiiluzívnych javiskových dielach

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 16, p. 5

 • 1988

  Slovenská filharmónia

  Koncert cyklu pre súčasnú hudbu

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 12, p. 3

 • 1988

  Skladateľské kolokvium v Dolnej Krupej

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 12, p. 1

 • 1988

  Juhoslovanskí skladatelia v Dolnej Krupej

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 11, p. 4

 • 1988

  Hudobná dráma a televízia po druhý raz

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 11, p. 6

 • 1987

  Čo je skutočným cieľom?

  Po 15. ročníku Slovenského festivalu politickej piesne v Martine

  Pravda, 1987, Bratislava, year 68, no. 5 (13. 2.), p. 5
  (Slovenský festival politickej piesne 1987, Martin)

 • 1987

  K premiéram skladieb Ladislava Burlasa a Víťazoslava Kubičku

  Hudební rozhledy, 1987, year 40, no. 4, p. 24

 • 1987

  Nebýva každý rok výnimočný

  XII. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Nové Slovo, 1987, Bratislava, year 29, no. 10

 • 1987

  Prehrávky zo súčasnej severskej hudby

  12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 6, p. 5

 • 1987

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana – MARENČINOVÁ, Dita: Symfonické koncerty

  12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 6, p. 1 – 2

 • 1987

  Skladateľ reflexívnej výpovede

  K šesťdesiatke Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 4, p. 3

 • 1987

  Seminár mladých koncertných umelcov v Dolnej Krupej

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 3, p. 2

 • 1987

  Nový cyklus podujatí o súčasnej hudbe

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 23, p. 6
  (Pražský súbor AGON)

 • 1987

  XIII. letný cyklus koncertov v Klariskách

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 18, p. 4

 • 1987

  XI. kolokvium o súčasnej slovenskej hudbe

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 13, p. 8

 • 1987

  Slovenská komorná hudba

  Gramorecenzia

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 12, p. 5

 • 1987

  Tadeáš Salva

  Gramorecenzie

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 12, p. 5

 • 1987

  ADAMČIAK, Milan – MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovenská filharmónia

  Koncerty súčasnej hudby

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 1, p. 7

 • 1987

  Ladislav Burlas – zum Sechzigsten Geburstag

  Slowakische Musik, 1987, Slovak Music Fund, Bratislava, no. 2, p. 10 – 12

 • 1986

  Sila hodnotných diel

  Zamýšľame sa nad Týždňom novej hudobnej tvorby

  Práca, 1986, year 41, no. 47 (25. 2.), p. 6

 • 1986

  XI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby – hodnotenie prehliadky

  Práca, 4. 3. 1986, year 41, p. 7

 • 1986

  Nad dielom Juraja Beneša

  Portréty a reflexie

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 9, p. 5

 • 1986

  Komorný-orchestrálny koncert

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 5, p. 5

 • 1986

  Komorný koncert z tvorby súčasných bulharských skladateľov

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 23, p. 1

 • 1986

  K päťdesiatinám Ivana Paríka

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 16, p. 4

 • 1986

  Evolúcia tvorivej cesty Dušana Martinčeka

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 12, p. 3

 • 1985

  Hudobná veda súčasnosti

  Recenzia knihy Oskara Elscheka

  Pravda, 1985, Bratislava, year 66, no. (9. 7.), p. 8

 • 1985

  Nad dielom Tadeáša Salvu

  Portréty a reflexie

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 6, p. 3

 • 1985

  Komorné koncerty MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 3, p. 7

 • 1985

  Ešte raz o Medzinárodnom organovom festivale v Košiciach

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 15, p. 3

 • 1985

  Hukvaldy už tradične patrili mladým

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 15, p. 7

 • 1984

  Nad dielom Ivana Paríka

  Portréty a reflexie

  Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 9, p. 5

 • 1984

  Nad dielom Jozefa Sixtu

  Portréty a reflexie

  Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 6, p. 4

 • 1984

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 5, p. 3 – 4

 • 1984

  Nad dielom Juraja Hatríka

  Portréty a reflexie

  Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 19, p. 3

 • 1982

  Koncert poslucháčov bratislavskej VŠMU v Drážďanoch

  Hudobný život, 1982, Bratislava, year 14, no. 1, p. 2

Bibliografia

 • 2018

  (šah): Pripomíname si...

  Slovenské pohľady, 2018, year IV+134, no. 6, p. 159
  (Zuzana Martináková, nar. 1958, muzikológia, rodáci, profil, Trnava, Slovensko)

 • 2001

  KURAJDOVÁ, Ema: Filozofické koncepcie v hudbe a umení

  Banská Bystrica, 5. – 8. októbra 2001

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 27, no. 2 – 3, p. 412 – 414

x