Profil osobnosti

Foto: Ernest Zavarský Zdroj: www.jsbach.sk

Ernest Zavarský

17. 9. 1913 Varov Šúr, okr. Trnava – 16. 8. 1995 Bratislava

muzikológia, hudobná história, hudobná dokumentaristika, organológia, publicistika, hudobná dramaturgia

Bio

Bio

1932
pracovník v hudobnom oddelení Čs. rozhlasu v Bratislave
1941 – 1945
dramaturg Slovenského ľudového divadla v Nitre, súčasne hudobný expert Čs. rozhlasu v Bratislave
1945 – 1948
riaditeľ Hudobnej komory v Bratislave
1951
dizertačná práca Vývoj realizmu a harmonického myslenia v tvorbe Eugena Suchoňa
1953 – 1958
archivár Zväzu slovenských skladateľov, neskôr vedúci Hudobnoinformačného strediska pri Slovenskom hudobnom fonde v Bratislave
1979
prvý predseda Slovenskej sekcie Novej Bachovej spoločnosti pri Zväze slovenských skladateľov, iniciátor Bachovského festivalu v Bratislave, člen direktória Medzinárodnej Bachovej spoločnosti v Lipsku, člen Spoločnosti pre hudobný výskum v Kasseli, Spoločnosti pre hudobnú vedu v Bazileji vo Švajčiarsku

Ernest Zavarský je jeden zo zakladateľov modernej slovenskej hudobnej historiografie a nestor slovenskej muzikológie.

Vypracoval heslá o slovenskej hudbe pre nemeckú encyklopédiu Musik in Geschichte und Gegenwart, Jugoslovensku muzičku enciklopediju, chorvátsku encyklopédiu a bol ich najplodnejším prispievateľom. Kultúrnu verejnosť zaujali nielen kritiky hudobné, ale aj kritiky divadelné, ako uznávaný organológ projektoval niekoľko desiatok návrhov organov (zvukových i výtvarných). Je autor rozsiahlej organovej reformy na Slovensku ako aj veľkých monografií o Jánovi Levoslavovi Bellovi a Johannovi Sebastianovi Bachovi.

Študoval na gymnáziu, hudobnú vedu, skladbu, klavír, organ v Innsbrucku, Mníchove, Krakove, psychológiu a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, absolvoval JAMU v Brne.

Prednášal na univerzitách v Lipsku, Berlíne, Varšave, Drážďanoch, Kolíne nad Rínom a i., prednášal o súčasnej slovenskej hudbe, folklóre a Bachovcoch v Bratislave.

Bibliografia

 • Božeková, Martina: Ernest Zavarský – poznaný aj nepoznaný
  2008 Knižnica, Slovenská národná knižnica, Martin roč. 9, 2008, č. 10, s. 38 – 41
 • Potúček, Juraj (zost.): Zavarský, Ernest (1913 – 1995)
  Pohľady na slovenskú a svetovú hudbu
  1998 Bratislava 1998
  (vl. n.)
 • Mokrý, Ladislav: Učenec, ktorého poznamenala nežičlivosť doby
  1995 Národná obroda, Bratislava roč. 6, 1995, č. 210 (11. 9.), s. 8
  (nekrológ, Ernest Zavarský – muzikológ)
 • Chalupka, Ľubomír: Za Ernestom Zavarským (17. 9. 1913 – 16. 8. 1995)
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 16 – 17, s. 3
 • Teofil Klas: Odišiel muzikológ Dr. Ernest Zavarský
  1995 Katolícke noviny, Bratislava roč. 110, 1995, č. 36, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: Muzikológ európskeho významu PhDr. Ernest Zavarský
  1994 Verbum roč. 5, 1994, č. 1, s. 45 – 46
 • Chalupka, Ľubomír: K osemdesiatke Ernesta Zavarského
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 17, s. 3
 • Albrecht, Ján: K životnému jubileu Ernesta Zavarského
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 19, s. 9
 • Kresánek, Jozef: Bilancia vedeckých pozitív
  1983 Pravda, Bratislava roč. 69, 1983, č. 219 (16. 9.), s. 5
  (profil, Ernest Zavarský – muzikológ)
 • Kutlík, Félix: Tvorba PhDr. Ernesta Zavarského
  Sedemdesiatiny slovenského muzikológa
  1983 Ľud roč. 36, 1983, č. 235 (5. 10.), s. 5
 • Rybarič, Richard: Úcta k vedeckej pravde
  Ernest Zavarský – sedemdesiatročný
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 18, s. 5
 • Šamko, Jozef: Jubileum muzikológa
  Ernest Zavarský 65-ročný
  1978 Práca roč. 33, 1978, č. 218 (15. 9.), s. 6
 • Maník, T. – Zavarský, Ernest: Vzťah k hudbe cez J. S. Bacha
  Muzikológ dr. Ernest Zavarský 65-ročný
  1978 Ľud roč. 30, 1978, č. 219 (16. 9.), s. 5
 • Tkáč, F.: Úspešný muzikológ
  1978 Hlas ľudu roč. 24, 1978, č. 258 (1. 11.), s. 3
  (profil, Ernest Zavarský – muzikológ)
 • Zavarský, Jozef: Život zasvätený hudbe
  K jubileu muzikológa dr. Ernesta Zavarského
  1978 Večerník roč. 23, 1978, č. 185 (20. 9.), s. 5
 • Albrecht, Ján: K životnému jubileu dr. Ernesta Zavarského
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 18, s. 7
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Eugen Suchoň
  2008 Hudobné centrum, Bratislava 2008
  (207 s., 2. rev. a dopl. vyd.)
 • Johann Sebastian Bach: das Leben, das Werk, das Leben des Werkes
  2004 Bratislava 2004
  (704 s., 1. vyd., fotogr., noty)
 • Johann Sebastian Bach
  1979, 1986 Supraphon, Praha 1979, 1986
  (1979 - 487 s., 1. vyd., 1986 - 628 s., 2. vyd., zo slovenčiny preložil Jiří Pilka)
 • J. S. Bach
  1973, 1979, 1985 Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov 1973, 1979, 1985
  (1973 - 577 s., 1. vyd., 1979 - 598 s., 2. vyd., 1985 - 601 s., 3. vyd., Edícia: Monografie popularne, preložila Maria Erhardt-Gronowska)
 • Hudba v Kremnici medzi 1650 a 1800
  1970 Bratislava 1970
  (rozmnožené ako rukopis)
 • Johann Sebastian Bach
  1970, 1971 Supraphon, Opus, Bratislava 1970, 1971
  (464 s., 1970 - 1. vyd., Supraphon, 1971 - 2. vyd., Opus, Edícia: Knihy o hudbe)
 • Slowakische Musik
  1964 Bratislava 1964
  (rozmnožené ako rukopis)
 • Maurice Ravel
  1963 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1963
  (130 s., 1. vyd., Edícia: Hudobné profily. Zv. 1)
 • Ján Levoslav Bella
  Život a dielo
  1955 SAV, Bratislava 1955
  (497 s., 1. vyd.)
 • Eugen Suchoň
  1955 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1955
  (144 s., 1. vyd., Edícia hudobnej literatúry)
 • Súčasná slovenská hudba
  1947 Jozef Závodský, Bratislava 1947
  (138 s., 1. vyd.)
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Modale Musik im 20. Jahrhundert, besonders im Schaffen von Eugen Suchoň
  1986 Bärenreiter, Kassel 1986
  (s. 127 – 165)
 • Beiträge zur Musikgeschichte der Stadt Kremnitz (Kremnica, Slowakei)
  1963 – 1975 Music des Ostens, Bärenreiter, Kassel 1963 – 1975
  (1963 - s. 112 – 125, 1967 - s. 117 – 135, 1975 - s. 8 – 173, monografia na pokračovanie v ročenke, neskôr v 2. – 4. zväzku Hudobného archívu)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Bachov organový zvukový ideál a vývojové tendencie doby: temperované ladenie
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 19, s. 12
 • Ceciliánista Ján Levoslav Bella na Slovensku
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 13 – 14, s. 9
 • O nový obraz Johanna Sebastiana Bacha
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 6, s. 1
 • Formy popularyzacji polskiej muzyki współczesnej w Słowacji
  1974 1974, s. 105 – 110
  (S. l., s. n.)
 • Príspevok k výskumu hudobnej reči v tvorbe Eugena Suchoňa
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 3, s. 93 – 98
 • Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav – Nováček, Zdenko (ed.) a kol.: Dejiny slovenskej hudby
  1957 SAV, Bratislava 1957
  (540 s., 1. vyd.)
 • Eugen Suchoň: Krútňava
  1957 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1957
  (121 s., 1. vyd., Edícia operných libriet. Zv. 2, libreto podľa novely Mila Urbana “Za vyšným mlynom” spracovali skladateľ a Štefan Hoza, štúdiu napísal Ernest Zavarský)
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Illéš, J.A. – Kantor, Š. – Tonkovič, Pavol – Zavarský, Ernest: Učebnica hudobnej výchovy pre 1. ročník pedagogických škôl a príručka pre učiteľov národných škôl
  1957 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1957
  (344 s., 1. vyd.)
 • Editorská činnosť
 • Zavarský, Ernest (zost.): Ján Levoslav Bella: Piesne, spev a klavír
  1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha, Bratislava 1964
  (47 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Návšteva zo Slovenska u Johanna Sebastiana Bacha
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 18, s. 11
 • Burlas, Ladislav – Ferenczy, Oto – Kresánek, Jozef – Nováček, Zdenko – Orel, Dobroslav – Zavarský, Ernest: Z myšlienok o Jánovi Levoslavovi Bellovi
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 10, s. 1
 • Johann Sebastian Bach a my
  Ohliadnutie za jubilejným bachovským rokom
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 1, s. 8
 • Johann Sebastian Bach – Sei Solo
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 8, s. 1, 8
  (pri príležitosti 300. výročia narodenia J. S. Bacha)
 • Po stopách Jána Levoslava Bellu
  Úryvky zo spomienok
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 18, s. 8
 • Ján Levoslav Bella
  K 140. výročiu narodenia skladateľa
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 17, s. 1
 • Nový obraz Bachovej osobnosti
  1979 Ľud roč. 32, 1979, č. 306 (28. 12.), s. 5
 • 54. Bachov festival podľa úsudku hostí
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 24, s. 8
 • Ján Levoslav Bella
  1961 Bratislava 1961
  (6 s., 1. vyd., Populárnovedecký film – Diafilm)

Ocenenia

 • Cena Sebastian
  2010 – 2011 za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov.
  in memoriam
 • Cena Slovenského hudobného fondu
  1971 za knihu o Johannovi Sebastianovi Bachovi
 • Cena Ministerstva kultúry SSR
  1969 za vynikajúcu prácu ako uznanie jeho celoživotného diela


« späť na zoznam Aktualizované: 31. 03. 2017