Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1994

  Bachov organový zvukový ideál a vývojové tendencie doby: temperované ladenie

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 19, s. 12

 • 1994

  Ceciliánista Ján Levoslav Bella na Slovensku

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 13 – 14, s. 9

 • 1985

  O nový obraz Johanna Sebastiana Bacha

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 6, s. 1

 • 1974

  Formy popularyzacji polskiej muzyki współczesnej w Słowacji

  , s. 105 – 110
  (S. l., s. n.)

 • 1957

  Príspevok k výskumu hudobnej reči v tvorbe Eugena Suchoňa

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 3, s. 93 – 98

 • 1957

  Eugen Suchoň: Krútňava

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
  (121 s., 1. vyd., Edícia operných libriet. Zv. 2, libreto podľa novely Mila Urbana “Za vyšným mlynom” spracovali skladateľ a Štefan Hoza, štúdiu napísal Ernest Zavarský)

 • 1957

  BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav – NOVÁČEK, Zdenko (ed.) a kol.: Dejiny slovenskej hudby

  SAV, Bratislava
  (540 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 1957

  ILLÉŠ, J.A. – KANTOR, Š. – TONKOVIČ, Pavol – ZAVARSKÝ, Ernest: Učebnica hudobnej výchovy pre 1. ročník pedagogických škôl a príručka pre učiteľov národných škôl

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
  (344 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1994

  Návšteva zo Slovenska u Johanna Sebastiana Bacha

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 18, s. 11

 • 1986

  BURLAS, Ladislav – FERENCZY, Oto – KRESÁNEK, Jozef – NOVÁČEK, Zdenko – OREL, Dobroslav – ZAVARSKÝ, Ernest: Z myšlienok o Jánovi Levoslavovi Bellovi

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 10, s. 1

 • 1986

  Johann Sebastian Bach a my

  Ohliadnutie za jubilejným bachovským rokom

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 8

 • 1985

  Johann Sebastian Bach – Sei Solo

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 8, s. 1, 8
  (pri príležitosti 300. výročia narodenia J. S. Bacha)

 • 1983

  Po stopách Jána Levoslava Bellu

  Úryvky zo spomienok

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 18, s. 8

 • 1983

  Ján Levoslav Bella

  K 140. výročiu narodenia skladateľa

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 17, s. 1

 • 1979

  Nový obraz Bachovej osobnosti

  Ľud, 28. 12. 1979, roč. 32, č. 306, s. 5

 • 1979

  54. Bachov festival podľa úsudku hostí

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 24, s. 8

 • 1961

  Ján Levoslav Bella

  Bratislava
  (6 s., 1. vyd., Populárnovedecký film – Diafilm)

Personálna bibliografia – Monografie v zborníkoch a časopisoch

 • 1986

  Modale Musik im 20. Jahrhundert, besonders im Schaffen von Eugen Suchoň

  Bärenreiter, Kassel
  (s. 127 – 165)

 • 1963

  Beiträge zur Musikgeschichte der Stadt Kremnitz (Kremnica, Slowakei)

  Music des Ostens, 1963 – 1975, Bärenreiter, Kassel
  (1963 - s. 112 – 125, 1967 - s. 117 – 135, 1975 - s. 8 – 173, monografia na pokračovanie v ročenke, neskôr v 2. – 4. zväzku Hudobného archívu)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2008

  Eugen Suchoň

  Hudobné centrum, Bratislava
  (207 s., 2. rev. a dopl. vyd.)

 • 2004

  Johann Sebastian Bach: das Leben, das Werk, das Leben des Werkes

  Bratislava
  (704 s., 1. vyd., fotogr., noty)

 • 1979

  Johann Sebastian Bach

  Supraphon, Praha
  (1979 - 487 s., 1. vyd., 1986 - 628 s., 2. vyd., zo slovenčiny preložil Jiří Pilka)

 • 1973

  J. S. Bach

  Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov
  (1973 - 577 s., 1. vyd., 1979 - 598 s., 2. vyd., 1985 - 601 s., 3. vyd., Edícia: Monografie popularne, preložila Maria Erhardt-Gronowska)

 • 1970

  Johann Sebastian Bach

  Supraphon, Opus, Bratislava
  (464 s., 1970 - 1. vyd., Supraphon, 1971 - 2. vyd., Opus, Edícia: Knihy o hudbe)

 • 1970

  Hudba v Kremnici medzi 1650 a 1800

  Bratislava
  (rozmnožené ako rukopis)

 • 1964

  Slowakische Musik

  Bratislava
  (rozmnožené ako rukopis)

 • 1963

  Maurice Ravel

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava
  (130 s., 1. vyd., Edícia: Hudobné profily. Zv. 1)

 • 1955

  Eugen Suchoň

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
  (144 s., 1. vyd., Edícia hudobnej literatúry)

 • 1955

  Ján Levoslav Bella

  Život a dielo

  SAV, Bratislava
  (497 s., 1. vyd.)

 • 1947

  Súčasná slovenská hudba

  Jozef Závodský, Bratislava
  (138 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 1964

  ZAVARSKÝ, Ernest (zost.): Ján Levoslav Bella: Piesne, spev a klavír

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha, Bratislava
  (47 s., 1. vyd.)

Bibliografia

 • 2008

  BOŽEKOVÁ, Martina: Ernest Zavarský – poznaný aj nepoznaný

  Knižnica, 2008, Slovenská národná knižnica, Martin, roč. 9, č. 10, s. 38 – 41

 • 1998

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Zavarský, Ernest (1913 – 1995)

  Pohľady na slovenskú a svetovú hudbu

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1995

  MOKRÝ, Ladislav: Učenec, ktorého poznamenala nežičlivosť doby

  Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6, č. 210 (11. 9.), s. 8
  (nekrológ, Ernest Zavarský – muzikológ)

 • 1995

  CHALUPKA, Ľubomír: Za Ernestom Zavarským (17. 9. 1913 – 16. 8. 1995)

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 16 – 17, s. 3

 • 1995

  Teofil Klas: Odišiel muzikológ Dr. Ernest Zavarský

  Katolícke noviny, 1995, Bratislava, roč. 110, č. 36, s. 5

 • 1994

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Muzikológ európskeho významu PhDr. Ernest Zavarský

  Verbum, 1994, roč. 5, č. 1, s. 45 – 46

 • 1993

  CHALUPKA, Ľubomír: K osemdesiatke Ernesta Zavarského

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 17, s. 3

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Ernesta Zavarského

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 19, s. 9

 • 1983

  KRESÁNEK, Jozef: Bilancia vedeckých pozitív

  Pravda, 1983, Bratislava, roč. 69, č. 219 (16. 9.), s. 5
  (profil, Ernest Zavarský – muzikológ)

 • 1983

  KUTLÍK, Félix: Tvorba PhDr. Ernesta Zavarského

  Sedemdesiatiny slovenského muzikológa

  Ľud, 1983, roč. 36, č. 235 (5. 10.), s. 5

 • 1983

  RYBARIČ, Richard: Úcta k vedeckej pravde

  Ernest Zavarský – sedemdesiatročný

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 18, s. 5

 • 1978

  ŠAMKO, Jozef: Jubileum muzikológa

  Ernest Zavarský 65-ročný

  Práca, 15. 9. 1978, roč. 33, č. 218, s. 6

 • 1978

  MANÍK, T. – ZAVARSKÝ, Ernest: Vzťah k hudbe cez J. S. Bacha

  Muzikológ dr. Ernest Zavarský 65-ročný

  Ľud, 16. 9. 1978, roč. 30, č. 219, s. 5

 • 1978

  TKÁČ, F.: Úspešný muzikológ

  Hlas ľudu, 1. 11. 1978, roč. 24, č. 258, s. 3
  (profil, Ernest Zavarský – muzikológ)

 • 1978

  ZAVARSKÝ, Jozef: Život zasvätený hudbe

  K jubileu muzikológa dr. Ernesta Zavarského

  Večerník, 20. 9. 1978, roč. 23, č. 185, s. 5

 • 1978

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu dr. Ernesta Zavarského

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 18, s. 7

x