Profil osobnosti

Foto: Alexander Móži Zdroj: www.jankohrasko.sk

Alexander Móži

8. 11. 1936 Reca, okr. Senec – 5. 8. 2008 Bratislava

vážna hudba
muzikológia, etnomuzikológia, publicistika, editor, hudobná dramaturgia
skladba, aranžovanie, husle
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1957 – 1961
Vysoká škola pedagogická v Bratislave (hudobná výchova, slovenčina)
od 1963
pracovník na Pedagogickom inštitúte v Trnave, neskôr pedagóg na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, Vysokej škole pedagogickej Terézie Brunsvikovej v Sarvaši a Univerzite Janusa Pannoniusa v Pécsi
1968 – 1973
ašpirantské štúdium na Maďarskej akadémii vied v Budapešti (akademik Bencze Szabolcsi), dizertačná práca Paralelizmy vo vývoji slovenskej a maďarskej tanečnej hudby a ľudovej piesne zo XVII. – XVIII. storočia
1985 – 2008
pedagóg Katedry teórie hudby na HTF VŠMU, externý pedagóg na Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch
1991
titul doc. v odbore dejiny a teória umenia, špecializácia etnomuzikológia
1994 – 2000
pôsobenie v zahraničných službách Ministerstva školstva Slovenskej republiky ako lektor slovenského jazyka a kultúry v Maďarsku, prednášateľ na vysokých školách a univerzitách, organizátor a moderátor koncertov slovenských umelcov v Maďarsku, autor rozhlasových relácií o slovenskej hudbe pre slovenskú redakciu segedínskeho rozhlasu.

Vo svojich vedeckých a pedagogických prácach sa sústreďoval na dejiny slovenskej hudby, ľudovú pieseň, historické tance, na vzájomné vzťahy v dejinách slovenskej a maďarskej hudby. V rámci estetiky hudby sa venoval problematike hudobného myslenia, metódam analýzy hudby so zameraním na jej znakovosť a proces sémantizácie. Bol zberateľom ľudových piesní nielen na Slovensku, ale aj Slovákov žijúcich v Maďarsku. Je autorom transkripcií ľudových piesní, kompozične spracoval viacero ľudových piesní pre folklórne súbory a OĽUN.

Bol členom Poradného zboru pre ľudovú hudbu Osvetového ústavu v Bratislave (terajšie Národné osvetové centrum) a členom predsedníctva  Spolku hudobného folklóru, s ktorými spolupracoval na príprave súťaží a festivalových podujatí (Deti deťom, Pri prameňoch krásy, festivalov Východná a Detva), od 1989 Letných dielní pre mladých primášov (Primášikovia, šesť ročníkov). Ako člen predsedníctva Spolku hudobného folklóru realizoval semináre O zbieraní, zapisovaní a vydávaní ľudových piesní, zo seminárov vyšli dva zborníky (Národné osvetové centrum, 2004, 2005).

Popri vedeckej, výskumnej, zberateľskej, publikačnej a pedagogickej činnosti bol činný aj interpretačne ako člen Malého rozhlasového orchestra pod vedením Tibora Andrašovana, Bartolomejca Urbanca a i. Spolupracoval so súbormi Lúčnica, Technik, Ekonóm, Skaličan, Dargov, Východniar, Čarnica, Liptov, Jánošík a ďalšími.

Diela

 • úpravy folklóru
 • Maľované nuoty z Važca

  OBSADENIE: archi, zmb
 • Stojí hruška v poli

  OBSADENIE: vn, archi
 • Štyri piesne z dolnej zeme

 • Štyri slovenské ľudové tance z 18. storočia

  OBSADENIE: folkb

Bibliografia

 • Demo, Ondrej: Z muzikantského rodu... Alexander Móži (8. 11. 1936 – 5. 8. 2008)
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 12, s. 8 – 9
 • Demo, Ondrej: Odmlčal sa navždy, aj s clivými tónmi huslí
  2008 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 18, 2008, č. 9, s. 22 – 23
 • (kul): Zomrel Alexander Móži
  2008 SME, Bratislava roč. 16, 2008, č. 185 (9. 8.), s. 13
 • Pelleová, Andrea: Alexander Móži a kol.: Ľudové piesne a zvyky Trnavskej roviny
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 4, s. 39
 • Balco, Július – Móži, Alexander: Moje cesty k hudbe a ľuďom
  Rozhovor s etnomuzikológom prof. PhDr. Alexandrom Móžim, CSc.
  2005 Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, Matica slovenská, Martin roč. IV+121, 2005, č. 7 – 8, s. 48 – 60
 • Faltus, Robert: Alexander Móži: Študijné texty k dejinám hudby
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 11, s. 42
 • Michalová, Eva: Pozdrav jubilantovi
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 22, s. 7
 • Matúš, František: Alexander Móži a kolektív: Vybrané kapitoly z dejín a metodiky práce folklórnych súborov záujmovej umeleckej činnosti
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 7, s. 2
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • kol.: Komjatice 1256 – 2006
  2008 Združenie priateľov obce Komjatice, Komjatice, Bratislava 2008
  (792 s., 1. vyd., štúdia a transkripcie historicky najstarších vrstiev ľudových piesní)
 • Móži, Alexander a kol.: Ľudové piesne a zvyky trnavskej roviny
  Výber, zápis, spracovanie
  2005 Klub priateľov Trnavy, Národné osvetové centrum, Bratislava, Trnava 2005
  (289 s., 1. vyd.)
 • Brna, Miroslav – Móži, Alexander: Spevy dolnozemských Slovákov v kontexte hudobného folklóru stredného Slovenska
  2003 Vydavateľstvo Ivan Krasko, Nadlak, Bratislava 2003
  (297 s., 1. vyd.)
 • Na sarvašskom moste
  Zbierka slovenských ľudových piesní zo Sarvaša
  1999 Sarvaš 1999
  (185 s., 1. vyd., Szarvasi Hagyományörző Közalapítvány)
 • Matulaiová, Mária – Gorjánová Mátraiová, Mária – Móži, Alexander: Vystri slnko lúčiky, otvor zlaté púčiky
  Rámcový pracovný program pre slovenské národnostné materské školy
  1998 Celoštátny ústav pre verejné školstvo, Budapešť 1998
  (93 s., 1. vyd.)
 • Móži, Alexander – Móžiová, Darina: Ľudová pieseň, jej minulosť a súčasnosť
  1998 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 1998
  (143 s., 1. vyd.)
 • Bagiová, Mária a kol.: Čataj 750
  Vlastivedná monografia z príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o obci
  1994 Kežmarok 1994
  (205 s., 1. vyd.)
 • Ondrejka, Kliment – Móži, Alexander – Medvecká, Elena: Z prameňov krásy a poznania
  1979 Smena, Bratislava 1979
  (155 s., 1. vyd.)
 • Metodika práce v amatérskych ľudových hudbách a orchestroch
  1977 Osvetový ústav, Bratislava 1977
  (88 s., 1. vyd.)
 • Deti deťom
  Zborník ľudových piesní, získaných zberateľskou akciou Pri prameňoch krásy v rokoch 1973 – 1976
  1977 Osvetový ústav, Bratislava 1977
  (74 s., 1. vyd.)
 • Vybrané kapitoly z hudobnej folkloristiky
  1976 Osvetový ústav, Bratislava 1976
  (142 s., 1. vyd.)
 • Malí muzikanti
  Repertoárový zborník pre detské a mládežnícke ľudové hudby
  1976 Osvetový ústav, Bratislava 1976
  (55 s., 1. vyd.)
 • Ondrejka, Kliment – Móži, Alexander: Úpravy ľudových tancov Liptova
  1971 Osvetový ústav, Bratislava 1971
  (121 s., 1. vyd., zápis melódií)
 • Variačná technika predníkov oblastí východného Slovenska
  1969 Osvetový ústav, Bratislava 1969
  (91 s., 1. vyd.)
 • kol.: Opisy troch choreografií pre detské tanečné súbory
  1968 Osvetový ústav, Bratislava 1968
  (92 s., 1. vyd., hudobné záznamy Alexander Móži)
 • kol.: Hry detí zo Zamaguria
  1966 Osvetový ústav, Bratislava 1966
  (60 s., 1. vyd., notový záznam piesní Alexander Móži)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Rukopisné a tlačené hudobniny notového archívu rímskokatolíckeho kostola v Banskej Štiavnici
  2009 Hudobný archív, Slovenská národná knižnica, Martin 2009, č. 16, s. 117 – 130
 • Príspevok ku skúmaniu spôsobov generovania hudby
  Významotvorná povaha tempa a rytmu v hudbe
  2007 Blahynka, Miloslav – Katarína Pokojná – Štefková, Markéta (zost.): Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, Vysoká škola múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2007, s. 65 – 69
 • K metodológii a systematike jazykových a hudobných znakov
  1996 Romboid, Bratislava roč. 31, 1996, č. 2, s. 37 – 44
 • Teória modelovania a vzťah hudby a slova
  Jazyk a hudba v ľudskej komunikácii 2
  1995 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 5, 1995, č. 20, s. 17 – 19
 • Antropologické korene času a znaku v archaickej vrstve slovenského hudobného folklóru
  1994 Zborník habilitačných a inauguračných prednášok pedagógov na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1994, s. 24 – 29
 • Semiotika – dejiny a súčasný stav vednej disciplíny. Na okraj učebného textu Jarmily Doubravovej
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 22, s. 6
 • Vzťah funkcie a času v archaických vrstvách slovenských ľudových piesní
  1993 Ethnomusicologicum 1/1, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1993, s. 75 – 86
 • Ľudová hudba medzi nami
  Úvaha o mieste folklóru v rozhlasovom vysielaní i v našej kultúre
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 19, s. 10
 • Príspevok Bélu Bartóka k metodológii a metodike zbierania hudobného folklóru a jeho význam pre súčasnosť
  1987 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin 1987, č. 10, s. 141 – 155
 • Reflexie o zborovej tvorbe Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1983 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin 1983, č. 7, s. 64 – 69
 • Príspevok k triedeniu ľudových piesní na základe číselného kódového systému
  1978 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VI, 1978, s. 285 – 296
 • Hajdúske tance z Uhrovskej zbierky piesní a tancov z roku 1730
  1977 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin 1977, č. 2, s. 123 – 198
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Študijné texty k dejinám hudby 4
  2005 Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, Topoľčany 2005
  (219 s., 1. vyd.)
 • Študijné texty k dejinám hudby 3
  2005 Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, Topoľčany 2005
  (228 s., 1. vyd.)
 • Študijné texty k dejinám hudby 1
  2004 Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, Topoľčany 2004
  (201 s., 1. vyd.)
 • Študijné texty k dejinám hudby 2
  2004 Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, Topoľčany 2004
  (190 s., 1. vyd.)
 • Študijné texty k dejinám hudby 1
  1994 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1994
  (156 s., 1. vyd.)
 • Slovenský hudobný folklór
  1989 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1989
  (83 s., 1. vyd.)
 • Móži, Alexander a kol.: Vybrané kapitoly z dejín a metodiky práce folklórnych súborov záujmovej umeleckej činnosti
  1978 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 1978
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)
 • Leng, Ladislav – Móži, Alexander: Náuka o slovenskom hudobnom folklóre
  1973 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 1973
  (313 s., 1. vyd., učebný text pre internú potrebu študentov)
 • Editorská činnosť
 • Móži, Alexander (ed.): Zbieranie, zapisovanie a vydávanie ľudových piesni II
  Zborník z pracovného seminára zo dňa 13. novembra 2004
  2005 Národné osvetové centrum, Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii 2005
  (106 s., 1. vyd.)
 • Móži, Alexander (ed.): Four Slovak Dances from the 18th Century
  Score and parts
  1990 Akkord, Budapest 1990
  (25 s., 1. vyd., 1 partitúra)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Tibor Andrašovan o svojej tvorbe (rozhovor s Tiborom Andrašovanom v Bratislave, 5. marca 1992)
  2008 Slovenské pohľady, Matica slovenská, Martin roč. IV.+124, 2008, č. 11, s. 94 – 103
 • Pravdivé a humorné príbehy Williama Schmidta
  2008 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 18, 2008, č. 1 – 2, s. 47
 • Ondrej Demo (ed.): Branovo, história, život a tradície
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 10, s. 38
 • Zberateľské úsilie a vokálny folklór v období romantizmu
  2006 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 16, 2006, č. 4
  (Príloha Tradícia a súčasnosť, č. 1, s. 17 – 23)
 • Ondrej Demo: Z mojej Klenotnice
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 6, s. 44 – 45
 • So záujmom o mladšiu generáciu
  Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii bilancoval
  2003 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 13, 2003, č. 4, s. 13
 • Oživené tance
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 6, s. 28
 • Slovo má... Miroslav Šmíd – na začiatku bola Lúčnica
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 4, s. 6
 • Slovenské spievanky
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 10, s. 43 – 44
 • Zahraj, primáš
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 10, s. 43
 • Svedectvo mladých muzikantov o fascinácii hudbou
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 35, s. 11
 • Tance a hudba
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 29 – 30, s. 15
 • S novými predsavzatiami
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 20, s. 11
 • Hudobný folklór má perspektívy
  Rozhovor s Miroslavom Šmídom, priekopníkom nového hudobného a scénického folklórneho žánru
  2002 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 12, 2002, č. 4, s. 4 – 6
 • Cesty k interpretácii ľudovej hudby
  Vyhodnotenie skúseností z ostatného školenia primášov
  2002 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 12, 2002, č. 2, s. 17 – 19
 • Cena Pavla Tonkoviča
  Jubilejný trojkoncert folklórnej hudby
  2002 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 12, 2002, č. 2, s. 19
 • Grand Prix Svetozára Stračinu
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 4, s. 3
 • Orchester ľudových nástrojov v jubilejnom pohľade
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 50
 • Zamyslenie (nielen) nad ľudovou hudbou
  Na margo hudobných ambícií účastníkov tohoročného Festivalu hudobného folklóru v Šali
  2001 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 11, 2001, č. 13 – 14, s. 27 – 29
 • Grand Prix Svetozára Stračinu
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 14, s. 1
 • “Každá moja fujara je originál-”
  Rozhovor s výrobcom ľudových hudobných nástrojov Drahošom Dalošom
  2000 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 10, 2000, č. 8
  (Príloha Paleta, č. 2, s. 3 – 4)
 • Muzikanti poznávali – o 2. ročníku Školenia mladých huslistov
  2000 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 10, 2000, č. 21 – 22
  (Príloha Folklór, č. 6, s. 13 – 14)
 • Dobrý štart do budúcnosti
  Hľadanie repertoáru ľudových hudieb a výchova ľudových muzikantov
  2000 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 10, 2000, č. 1, s. 7 – 8
  (Príloha Folklór)
 • Vnikanie do podstaty – Marián Járek, muzikant a zberateľ ľudových piesní z Nitry a otázky zapisovateľstva
  1999 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 9, 1999, č. 17
  (Príloha Folklór, č. 5, s. 6 – 7)
 • O hudobnom folklóre
  Celoslovenská súťaž ľudových hudieb, spevákov a inštrumentalistov v Krompachoch inšpirovala
  1998 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 8, 1998, č. 5
  (Príloha Folklór, č. 2, s. 12)
 • Exotika na oboch stranách – dolnozemskí Slováci s folklórom v Turecku
  1998 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 8, 1998, č. 21
  (Príloha Folklór, č. 6, s. 7)
 • Ladislav Leng, priekopník slovenskej etnoorganológie
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 14 – 15, s. 13
 • Strážnica opäť festivalová
  1997 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 7, 1997, č. 18 – 19
  (Príloha Folklór, č. 4, s. 10 – 11)
 • Krepčili Valasi i kovboji
  Strážnicu na Morave a našu Východnú stále spája tradícia prezentácie folklórneho umenia
  1997 Slovenská republika. Príloha Víkend roč. 4, 1997, č. 28 (158), s. 10
  (Medzinárodný folklórny festival 1997, Strážnica)
 • Bez tlmočníka
  Tri koncerty z tvorby Ivana Paríka v Maďarsku
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 50, s. 15
 • Od príznaku ku znaku
  Jazyk a hudba v ľudskej komunikácii
  1996 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 6, 1996, č. 10, s. 25 – 26
 • Folklórom k porozumeniu
  Súbor Komlóš na Slovensku
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 36, s. 15
 • S hudobnou psychológiou u Slovákov v Maďarsku
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 11 – 12, s. 4
 • Vedecky o ľudovej hudbe
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 7, s. 14
 • Metamorfózy dychovej hudby
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 36, s. 15
 • Jubilujúca Radovanka
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 34 – 35, s. 23
 • Mnohoraké podoby folklóru?
  Akademická Nitra ’94
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 28, s. 15
 • Priblíženie starej hudby
  Collectio clavichordium pre mládež
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 19, s. 15
 • Petr Eben knižne
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 13, s. 15
 • O hudobnej výchove v Nitre
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 28, s. 15
 • Edícia ľudových piesní
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 19, s. 15
 • Za profesorom Eugenom Suchoňom
  1993 Pravda, Bratislava roč. 3 (74), 1993, č. 187 (13. 8.), s. 11
 • Maďarská edičná iniciatíva
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 39, s. 15
 • Sláčiková ľudová hudba severnej Oravy
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 30, s. 15
 • Základ je tvorivé poznanie
  Hovoríme s choreografom Štefanom Nosáľom
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 15, s. 15
 • Vojenské a regrútske piesne vo forme antológie
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 10, s. 15
 • Oskár Elschek: Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 12, s. 5
 • Juraj Družecký
  Mozartov bratislavský súčasník
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 50, s. 14
 • Dejiny hudby Uhorska
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 17, s. 15
 • Medzinárodná hudobná konferencia o integratívnej pedagogike
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 24, s. 8
 • Objavovanie talentov
  Po 12. ročníku Detského folklórneho festivalu v Prešove
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 158 (7. 7.), s. 5
 • Sedlický, Tibor – Zemanovský, Alfréd – Szeghy, Iris – Móži, Alexander – Hochel, Stanislav – Lipták, Teodor – Michalová, Eva – Krák, Egon: Anketa
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 4, s. 6
 • Detva patrila deťom
  1987 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 38, 1987, č. 8, s. 12 – 13
 • K sedemdesiatke zaslúžilého umelca Tibora Andrašovana
  1987 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 38, 1987, č. 7, s. 14
 • Detské folklórne súbory v Bratislave
  1987 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 38, 1987, č. 7, s. 12 – 13
 • Folklórna mlaď v Prešove
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 41
 • Inšpirácie folklórom
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 30
 • Podpoľanie. Panoráma ľudovej hudobnej kultúry
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 9, s. 5
  (gramorecenzia)
 • Jubilujúci redaktor Ondrej Demo
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 2, s. 7
 • Úspešný štart SHS
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 15, s. 4
 • Druhá celoštátna konferencia o hudobnej výchove
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 1, s. 1, 3
 • Bilancia umeleckého stavu ľudovej hudby v Lenci
  7. celoslovenský festival, 13. 9. 1985
  1986 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 37, 1986, č. 1, s. 16 – 18
 • Koncert ľudovej hudby
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 5, s. 8
 • Celospoločenský program estetickej výchovy – cesta formovania socialistickej osobnosti
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 24, s. 2
 • Slávnostný koncert OĽUN-u
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 23, s. 3
 • V príjemnej atmosfére
  Jubilejný X. detský folklórny festival v Prešove
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 238 (9. 10.), s. 5
 • Deti a ľudová pieseň
  Na okraj 15. festivalu detských folklórnych súborov v Likavke
  1985 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 36, 1985, č. 10, s. 20
 • Jubilujúce Mladé srdcia
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 20
 • Orchester – pýcha súboru
  K premiérovému programu súboru Mladé srdcia – Ifjú szivek
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 7, s. 5
 • Recenzujeme. Štefan Nosáľ: Choreografia ľudového tanca
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 19, s. 4
 • Návraty k tradíciám
  5. československý festival folklórnych súborov v Košiciach
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 234 (4. 10.), s. 5
 • Regionálna kultúra v lete
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 199 (24. 8.), s. 5
 • Plody tohoročnej aktivity detských folklórnych súborov vo Východoslovenskom kraji
  1983 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 34, 1983, č. 7, s. 10 – 12
 • Nevšedná kniha o ľudových tancoch z okolia Komárna
  Martin György, András Takács: Mátyusföldi népi tánczok. Ľudové tance z Mátyusföldu
  1983 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 34, 1983, č. 1, s. 18 – 19
 • Ľudová speváčka, zberateľka a kronikárka Jana Lapinová zo Studienky
  1982 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 33, 1982, č. 4, s. 19 – 21
 • Po II. Celoslovenskej súťažnej prehliadke choreografií pre folklórne súbory
  1982 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 33, 1982, č. 2, s. 10 – 11
 • Annamária Ferenczyová a Vánok z Košíc
  1982 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 33, 1982, č. 11, s. 15
 • Nahrávky folklórnej hudby v Opuse
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 23, s. 5
 • Ondrej Demo: Z klenotnice slovenskej ľudovej piesne
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 22, s. 3
 • Hudobná veda pre život
  1981 Smena, Bratislava roč. 34, 1981, č. 262 (5. 11.), s. 6
 • VIII. detský folklórny festival v Prešove
  Podujatie mladých nádejných nositeľov vzácnych kultúrnych hodnôt nášho národa
  1981 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 32, 1981, č. 9, s. 13 – 17
 • Bohatosť hudobného podujatia
  Na margo krajskej súťažnej prehliadky ľudových hudieb a sólistov Stredoslovenského kraja v Podbrezovej
  1981 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 32, 1981, č. 7, s. 13 – 14
 • Národná hudba ako inšpiračný zdroj hudobnej výchovy
  XIV. medzinárodný kongres ISME vo Varšave
  1981 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 32, 1981, č. 4, s. 4 – 5
 • O význame zberateľského hnutia detí Pri prameňoch krásy
  Zamyslenie sa nad dosiahnutými výsledkami
  1981 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 32, 1981, č. 11, s. 14 – 16
 • Významný podiel na poli hudobnej vedy
  1981 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 32, 1981, č. 10, s. 19
  (Alica Elscheková, Oskar Elschek)
 • K aktuálnym otázkam ľudových hudieb folklórnych súborov
  1981 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 32, 1981, č. 10, s. 16 – 18
 • Národná hudba ako inšpiračný zdroj hudobnej výchovy
  XVI. medzinárodný kongres ISME vo Varšave
  1981 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 32, 1981, č. 1, s. 10 – 11
 • Podpoľanie – tradície a súčasnosť
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 7, s. 8
  (recenzia, Obzor, Bratislava, 1979)
 • Pieseň o vlasti a človeku
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 250 (22. 10.), s. 5
 • Úpravy pre detský, ženský, mužský a miešaný zbor
  1980 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 31, 1980, č. 9, s. 14 – 15
 • Postup práce pri inštrumentácii
  1980 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 31, 1980, č. 12, s. 9 – 11
 • Príprava hudby k tancu II
  1980 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 31, 1980, č. 10, s. 14 – 15
  (pokr. č. 11, s. 12 – 13)
 • Na pomoc umeleckým vedúcim hudobných zložiek folklórnych súborov
  1980 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 31, 1980, č. 1, s. 15
  (pokr. č. 2, s. 12 – 13, č. 3, s. 14 – 15, č. 6, s. 14 – 15, č. 7, s. 14 – 15, č. 8, s. 18 – 19)
 • Ľudová hudobná kultúra
  1980 Východoslovenské noviny, Košice roč. 29, 1980, č. 114 (16. 5.), s. 6
 • Na ceste za hľadaním hodnôt
  10. výročie činnosti detských folklórnych súborov
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 24, s. 2
 • Tance a piesne, ako úprimné pozdravy svojho kraja
  O IV. československom festivale folklórnych súborov v Košiciach
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 24, s. 7
 • Na Mijave na rínečku
  Zbierka ľudových piesní
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 19, s. 5
 • XIV. kongres ISME
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 18, s. 4
 • Remeslá v ľudovej piesni
  1979 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 30, 1979, č. 7, s. 16 – 17
 • Deti a ľudová pieseň
  1979 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 30, 1979, č. 4, s. 16 – 18
 • Prešov vo víre ľudového tanca
  VII. detský folklórny festival
  1979 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 30, 1979, č. 12, s. 18 – 19
 • Po konferencii o hudobnej výchove a umeleckom školstve v Bratislave
  1979 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 30, 1979, č. 12, s. 5 – 6
 • Na Myjave s ľudovými hudbami a spevákmi
  IV. ročník celoslovenského festivalu ľudových hudieb a spevákov, august 1979
  1979 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 30, 1979, č. 11, s. 12 – 13
 • K výchove etnomuzikológov a etnochoreológov
  Etnomuzikologický seminár na tému výchovy nových kádrov
  1979 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 30, 1979, č. 1, s. 22
 • Na Myjave uznanie za detskú ľudovú hudbu a spev
  III. celoslovenský festival ľudových hudieb a spevákov ľudových piesní
  1978 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 29, 1978, č. 8, s. 14 – 15
 • Transkripcia zvukového záznamu autentického folklóru
  1978 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 29, 1978, č. 8, s. 13 – 14
 • Deti s tancami v Nových Zámkoch
  1978 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 29, 1978, č. 7, s. 12 – 13
 • Na pomoc súborovým ľudovým hudbám
  1978 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 29, 1978, č. 7, s. 14 – 15
 • Ako pristupovať k získaniu autentického hudobného folklóru v teréne
  1978 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 29, 1978, č. 6, s. 15
 • Metodika nácviku v ľudových hudbách
  Na pomoc súborovým ľudovým hudbám
  1978 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 29, 1978, č. 11, s. 20 – 21
  (pokr. č. 12, s. 14 – 15)
 • K úplnému vydaniu Hudobného tureckého Eulenspiegla vo vydavateľstve Opus
  Recenzujeme
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 19, s. 4
 • Chorea bohemica
  1973 Hudobný život, Bratislava roč. 5, 1973, č. 2, s. 4
 • Tance našej minulosti (polonéza, mazúrka, valčík)
  1972 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 23, 1972, č. 12, s. 4 – 5
 • Menuet. Čardáš. Polka (tance minulosti)
  1972 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 23, 1972, č. 11, s. 10 – 12
 • Po stopách Bélu Bartóka v Drážovciach
  1971 Slovenská hudba, Bratislava roč. 15, 1971, č. 3 – 4, s. 110 – 117

Ocenenia

 • Cena Pavla Tonkoviča
  2005 za tvorivý prístup v oblasti folklórnej hudby


« späť na zoznam Aktualizované: 27. 03. 2017