Profil osobnosti

Foto: Martin Burlas Zdroj: Archív

Martin Burlas

23. 10. 1955 Bratislava

www.martinburlas.net

vážna hudba
skladba, klávesové nástroje

Pôsobenie v: VAPORI del CUORE

Bio

Bio

1971 – 1975
gymnázium v Bratislave, súkromné hodiny (klavír – Mária Masariková, kompozícia – Juraj Hatrík)
1975 – 1980
VŠMU (kompozícia – Ján Cikker)
1980 – 1986
hudobný režisér vo vydavateľstve OPUS
1986
zakladateľ súboru Mathews, neskôr Maťkovia
1987 – 1994
hudobný režisér Slovenského rozhlasu v Bratislave a súčasne člen zoskupení Veni Ensemble, Sleepy Motion, Vitebsk Broken
1994 – 1999
zamestnanie v SONICCA
1999
zakladajúci člen skupiny Dogma spolu s Ľubom Burgrom, Zuzanou Piussi a Danielom Salontayom
2000 – 2017
pracovník Oddelenia dokumentácie a informatiky Hudobného centra
2000
zakladajúci člen Združenia pre súčasnú operu spolu s Ľubom Burgrom, Inge Hrubaničovou, Máriusom Kopcsayom a Monikou Čertezni
2012 – 2013
člen Festivalového výboru Melos-Étos

"Záujem Martina Burlasa o hudobné umenie bol od samého začiatku „dvojdomý“. Ak ho v jeho kompozičných začiatkoch na jednej strane priťahovala tvorba a idey hudobnej avantgardy, predstavujúce zakázané ovocie normalizačného obdobia, rovnako silnú afinitu prejavoval aj k nekonformným konceptom rockového média. Preto sa popri štúdiu skladby v rovnakej miere venoval komponovanej písanej hudbe, ako i štúdiovej práci so zvukom či práci s rockovým ansámblom. Ideál nekompromisnosti a odpor voči tradovaným kompozičným metódam a výpovediam spôsobili, že sa na začiatku osemdesiatych rokov stal najradikálnejším predstaviteľom nastupujúcej skladateľskej generácie (P. Breiner, V. Godár, J. Kolkovič, V. Kubička, I. Szeghy) a prelom k novej poetike slovenskej hudby priniesli najmä jeho kompozície – elektroakustické skladby Hudba pre modrý dom (1979) a Plač stromov (1980), Hudba pre Roberta Dupkalu (1981) a Sotto voce pre zbor a orchester (1982). Už v týchto skladbách, v ktorých súčasná kritika videla primárne prejavy vtedajšej západnej hudby (najmä minimal music), nastolil základnú orientáciu svojej poetiky, syntetizujúcu hudobný artefakt so spoločensko-kritickou výzvou či výkrikom. Hudba sa tu začína spájať s mimohudobnou sujetovosťou, orientovanou na prejavy sociálnej dehumanizácie (agresivita, manipulácia, dezintegrácia, chaos, atrofia), útočiacej tak na človeka, ako i na jeho prostredie. Až z dnešného časového odstupu možno povedať, že spomínané skladby patrili k prvým prejavom tzv. hudobnej ekológie vo svetovom meradle.
Útoky vedené zo strany normalizátorov ako aj zakazovaných autorov, ktoré napokon vyústili do zákazu uvedenia opernej kompozície Ružové kráľovstvo (dodnes neuvedenej), nepriviedli Martina Burlasa do tvorivej izolácie, ale orientovali ho k čoraz zreteľnejšie vyslovovanému umeleckému postoju. Postupne prestal spolupracovať s oficiálnymi inštitúciami a začal pracovať so živým zvukom v rámci ním zakladaných experimentálnych hudobných súborov (Maťkovia, 1982–86; Ospalý pohyb, 1988–96), ktoré neboli len rockovými kapelami, ale predovšetkým kompozičnými dielňami, inšpirujúcimi na sklonku osemdesiatych rokov o. i. vznik Matejovej koncepcie súboru VENI ensemble. Syntéza Burlasových ideálov a Matejovej iniciatívy napokon v prvej polovici deväťdesiatych rokov vyústila vo vzájomnej spolupráci v rámci súborov VENI ensemble, Transmusic comp., Vitebsk Broken, Požoň sentimentál, VAPORI del CUORE, kde sa formovali viaceré skladateľské osobnosti (Daniel Matej, Mikuláš Škuta, Peter Zagar, Marek Piaček). V tej istej dobe sa tiež stal ťažiskovou osobnosťou slovenského alternatívneho rocku, realizujúcou svoje idey predovšetkým v štúdiových kompozíciách. Ak teda Burlas vo svojich prelomových komorných a orchestrálnych kompozíciách zdanlivo nadviazal na tendencie súčasnej minimal music (Koľajnice bez vlakov, Predposledné leto, Decrescendo), ekologická iniciatíva si našla väčší priestor v jeho štúdiových kompozíciách (Plač stromov, Oáza, Kríž a kruh) a postupne ho priviedla k tvorbe pre neštandardné súbory (Simultánne kvarteto, ”33”), využívajúcej prvky hudobného divadla (Hexenprozesse, Z môjho života, Súmrak bohov). Burlasova tvorba sa stala vlastne médiom apokalyptického videnia súčasnosti, ohrozujúcej nielen človeka ako jedinca či ako biologický druh, ale aj samotný život na ním riadenej planéte."

(GODÁR, Vladimír: Martin Burlas. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 63 – 64.)

 

Diela

 • opera
 • Ružové kráľovstvo

  1985–1986 TEXT: J. Slovák
 • Údel

  komorná opera
  2000 40'
  TEXT: autor, Ludwig Wittgenstein
  OBSADENIE: 2vf, 2vm, 2cl, pf, synth, vl, vc, mg
 • Kóma

  2007 POSTAVY: Pacient, Pacientova partnerka, Pacientov otec, Pacientova matka, Lekár, Ošetrovateľka I, II, Pacient II, III, Lekár II, III, IV, V
  OBSADENIE: br, ms, b, ms, t, 9v, orch, video
 • symfonický orchester
 • Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

  1980 15'
  OBSADENIE: orch
 • Predposledné leto

  1983 18' 20''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vbf, pf, ar, mb, cel, orch: fl, ob, cl, fg, tr, cr, tn, cpl, cmp, archi
 • Prelúdium z opery Kóma

  2005 8'
  OBSADENIE: orch
 • Kuebiko – pocta Andrásovi Szőllősymu

  pre symfonický orchester
  2017 7'
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Tridsaťtri

  pre sláčikové kvinteto, trúbku, violončelo, elektrickú gitaru, klavír, syntezátor, bicie, saxofón, tárogató
  1987 23' 30
  OBSADENIE: orch: 2vn, 2vl, vc, tr, vc, elgui, pf, sth, bat, sx, tgt
 • Koniec sezóny

  2004 8'22''
  OBSADENIE: archi
 • Pocit istoty a polčas rozpadu

  2011 OBSADENIE: 4gui, orch
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Dvaja ľudia

  Ária z opery The Burden
  2004 3'30''
  OBSADENIE: v, cl, archi, pf
 • Nebeltag

  Ária z opery The Burden
  2004 4'03''
  OBSADENIE: v, cl, archi, pf
 • zbor a orchester
 • Sotto voce

  pre zbor a orchester
  1982 1982, rev. 2014, 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM, orch
 • Spam Symphony

  pre miešaný zbor a orchester
  2014–2015 34'
  TEXT: Nora Ružičková
  OBSADENIE: CM, orch
 • inštrumentálne komorné diela
 • Radio Plays

  pre komorný súbor
  1992 OBSADENIE: ens
 • Z môjho života...

  pre ľubovoľné obsadenie
  1992 14'
  OBSADENIE: strum.adlib
 • Bricks game

  pre videohru a komorný súbor
  1994 OBSADENIE: ens
 • Posledné slová

  pre komorný súbor adlib. a mg. záznamy reklám a akčných filmov
  1998 20'
  OBSADENIE: mg, ens: strum.adlib
 • Offertorium

  pre barokové nástroje
  2000 8'
  OBSADENIE: ens
 • Die unendliche Melodie

  2001 12'
  OBSADENIE: strum.adlib
 • sólový nástroj
 • Chorál (pre) nereagujúcich

  pre akordeón a odkazovač
  2001 5'
  OBSADENIE: ac, mg
 • Rupturológia

  pre violončelo
  2007 4'
  OBSADENIE: vc
 • Black Swan

  pre violončelo a looper
  2018 10'
  OBSADENIE: vc, C*
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Valčík k operácii

  pre klavír
  1975 7'
  OBSADENIE: pf
 • Valčík pre hypochondra

  1977 3'
  OBSADENIE: pf/ac/keyb
 • Koľajnice bez vlakov

  pre klavír
  1984 18'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Uspávanky

  pre klávesový nástroj
  1984 10'
  OBSADENIE: keyb
 • Papierový kráľ zaspáva

  1985 12'
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta ničoho – Corale per pianoforte

  2005 2005, rev. 2015, 8'
  OBSADENIE: pf
 • In memoriam Stanislav Bartovič

  pre klavír
  2007 2' 53''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • Valčík úľavy

  2013 OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Agónia

  pre violončelo a klavír
  1995 2'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Bratislava, vykládka prístavu 21. 8. 1997

  Hudobný obraz
  1995 1995, rev. 2005, 3-5'
  OBSADENIE: fl, mg
 • Príslušenstvo > Zábava

  pre violončelo a klavír
  2004 7' 46''
  OBSADENIE: vc, pf
 • Z denníka nepočujúceho

  2005 2005, rev. 2009
  OBSADENIE: vc, ar (sx, pf)
 • tri nástroje
 • Sailing against Night (Plavba proti noci)

  2005 6'
  OBSADENIE: 3crb
 • Familienbilder (Rodinné obrázky)

  2008-2009 12-20'
  OBSADENIE: cl, vc, pf
 • klavírne trio
 • Hymnus pre zabudnutých

  1984 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc, pf/sth
 • štyri nástroje
 • 13

  pre klarinet a sláčikové trio
  1980 1980, rev. 1989, 13'
  OBSADENIE: cl, vn, vl, vc
 • Decrescendo

  1986 12'
  OBSADENIE: ob, fg, vc, cmb/pf
 • Bratislavský vzdych

  pre husle, akordeón, klavír a kontrabas
  2004 6'
  OBSADENIE: ac, pf, vn, cb
 • Posledný vánok

  pre štyri gitary a dva ventilátory
  2010 10'
  OBSADENIE: 4gui
 • sláčikové kvarteto
 • Lament (Nénia)

  pre sláčikové kvarteto
  1979 15'
  VYDAVATEĽ: PT
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Posttraumatický syndróm

  pre sláčikové kvarteto
  1991-2004 7' 04''
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Kóda

  pre sláčikové kvarteto
  2005 6'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Panadol

  pre laptop a sláčiky
  2006 12' 40
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, laptop
  Ikona audio
 • Uspávanka

  pre sláčikové kvarteto
  2012 5' 30''
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Hudba k rozlúčke

  1982 OBSADENIE: vn, vc, fg, fl, pf
 • Simultánne kvarteto

  1987 OBSADENIE: sth, pf/gui, vc, bat, tn
 • Zavesené žily

  1991 15'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, sth
 • Hymnus pre nereagujúcich

  pre klarinet, husle, violu, violončelo a klavír
  2004 8' 40''
  OBSADENIE: cl, vn, vl, vc, pf
 • Zbytočný záchvev

  2004 9' 44''
  OBSADENIE: cl, vn, vl, vc, pf
 • šesť nástrojov
 • Infusion

  pre elektronické nástroje a elektrickú gitaru
  2014 8'
  OBSADENIE: 5joy, elgui, C*
 • sedem nástrojov
 • Building a New Society

  pre komorný súbor a mg. pás
  1994 8'
  OBSADENIE: fl, cl, pf, 2vn, vl, vc
 • Zábava až do smrti

  pre flautu, klarinet, el. gitaru, akordeón, syntezátor, klavír a violu
  2000 9'
  OBSADENIE: fl, cl, vl, ac, pf, sth, elgui
 • Strach

  pre flautu, klarinet, sláčikové kvarteto a klavír
  2008 9'
  OBSADENIE: fl, cl, 2vn, vl, vc, pf
 • Tri nedokončené časti

  pre violončelo a sláčiky
  2009–2014 13'
  OBSADENIE: vc, ens: 2vl, 2vc, 2cb
 • Dream Fever

  pre flautu, klarinet, saxofón, tri syntetizátory a gitaru
  2017 13'
  OBSADENIE: fl, cl, sx, 3sth, gui
 • osem nástrojov
 • Morendo maestoso

  2006 15'
  OBSADENIE: tr, cr, tn, 2vn, vl, vc, cb
 • deväť nástrojov
 • The Dream (Sen)

  pre video a komorný súbor
  2010 13'
  OBSADENIE: video, ens: cr, tr, tn, tu, 2vn, vl, vc, cb
 • 10–15 nástrojov
 • Hudba pre Róberta Dupkalu

  pre komorný ansámbel a mg. pás
  1981 1981 , rev. 1990, 16' 40''
  OBSADENIE: mg, ens: fl, cl, ac, 2sx, elgui, bgui, sth, pf, cmp, 2vn, vl, vc
 • c durable

  pre komorný súbor
  2011 13'
  OBSADENIE: ens
 • Amnesia

  2012 6'
  OBSADENIE: ens: fl, sxt, cr, tn, tu, bgui, sth, gc, 2vn, vl, vc
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Hymnus za zlyhávajúcu lásku

  2015 3' 49''
  TEXT: Nóra Ružičková
  OBSADENIE: ms, t, br, bgui, rádio
 • hudobné divadlo
 • Hexenprozesse

  dobové obrázky z obdobia inkvizície pre komorný súbor (akustické a elektronické nástroje, sekeru a bábku s kečupom ad lib)
  1990 10-45'
  OBSADENIE: strum.adlib
 • Götterdammerung (Súmrak bohov)

  pre meotar, bicykel, syntezátor a mg. pás
  1993 20'
  OBSADENIE: meotar, bi, sth, mg
 • Nový začiatok (Nová nádej)

  pre Požoň szentimentálhy
  1998 15'
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Zbytočný záchvev

  1999 12'
  OBSADENIE: spk, cl, vn, vl, vc, pf
 • hudba pre divadlo
 • Korektúra korektúry

  2000 RÉŽIA: Eduard Kudláč
 • Sergi Belbel: Mobil

  2008 RÉŽIA: Eduard Kudláč
 • Roland Schimmelpfennig: Push Up 1-3

  2009 RÉŽIA: Eduard Kudláč
 • Roland Schimmelpfennig: Žena z minulosti

  2009 RÉŽIA: Eduard Kudláč
 • Peter Handke: Podzemné blues

  2010 RÉŽIA: Eduard Kudláč
 • Sarah Ruhlová: Mobil mŕtveho muža

  2010 RÉŽIA: Eduard Kudláč
 • Fiodor Michajlovič Dostojevskij: Idiot

  2011 RÉŽIA: Eduard Kudláč
 • Jonáš Záborský: Najdúch

  2012 RÉŽIA: Eduard Kudláč
 • Fiodor Michailovič Dostojevskij: Zločin a trest

  2013 RÉŽIA: Eduard Kudláč
 • Gustave Flaubert: Madame Bovary

  2013 RÉŽIA: Eduard Kudláč
 • Dea Loher: Zlodeji

  2014 RÉŽIA: Eduard Kudláč
 • Ivan Vyrypajev: Ilúzie

  2014 RÉŽIA: Eduard Kudláč
 • Ivan Vyrypajev: Opití

  2014 RÉŽIA: Eduard Kudláč
 • Fiodor Michailovič Dostojevskij: Besi I.

  2015 RÉŽIA: Eduard Kudláč
 • Dea Loher: Nevina

  2016 RÉŽIA: Eduard Kudláč
 • detský zbor
 • Hlásky

  pre detský zbor
  1978 OBSADENIE: CB
 • populárna hudba – piesne
 • Chlad pomáha

  2014 5'
  TEXT: Martin Burlas
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, vbf
 • Lexikón spoločenského správania

  2016–2017 16'
  TEXT: podľa knihy Mileny Majorovej Človek medzi ľuďmi
  OBSADENIE: v, sth
 • Pleseň

  2016–2017 8' 23''
  TEXT: Martin Burlas
 • Pod závojom

  2016–2017 6' 32''
  TEXT: Peter Kollár
  OBSADENIE: v, sth
 • Pussycalling

  2016–2017 10' 43''
  OBSADENIE: v, sth
 • elektroakustické
 • Deti

  10'
  OBSADENIE: CB, mg
 • Hudba pre modrý dom

  1979 14'
  OBSADENIE: vn, mg
 • Plač stromov

  pre hoboj a mg pás
  1980 12' 52''
  OBSADENIE: ob, mg
 • Oáza

  1984 14' 58''
  OBSADENIE: mg
 • Kríž a kruh

  pre dve trúbky a mg pás
  1989 16' 28''
  OBSADENIE: 2tr, mg
 • Talking about Paradise Lost

  pre mg pás
  1993 7'
  OBSADENIE: mg
 • Záznam siedmeho dňa

  pre sláčikové kvarteto a mg pás
  1993 7'
  OBSADENIE: 2vn, vl vc, mg (Xstrum ad lib., mg)
 • Krásna udalosť

  pre mg pás
  1995 OBSADENIE: C [mg]
 • Mutrans

  pre mg pás
  1996 5'
  OBSADENIE: mg
 • Overload

  pre mg pás
  1996 8'
  OBSADENIE: mg
 • Monika Vypovedá

  2000 OBSADENIE: C
 • Námorníci

  2002–2005 2002–2005, rev. 2015, 5'
  TEXT: autor
  OBSADENIE: C+(v)
 • Untergang des Mindestens

  2003 OBSADENIE: C*
 • Žiarenie pre CD a video

  2005 11'
 • Napravo od stredu

  2010–2012 1' 21''
  OBSADENIE: C

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • BUBNÁŠ, Juraj: Komorná tvorba ako priestor na sledovanie štýlových a generačných súvislostí v dejinách slovenskej hudby po roku 1945
  2011 Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 65–86
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Nové smery generácie 80/90
  2010 Postmoderna v hudbe, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2010, s. 143–148
 • FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy : Martin Burlas (ne)chcený iniciátor slovenskej alternatívy?
  2004 Hudobný život 2004, č. 6, s. 42 – 43
 • GODÁR, Vladimír: Martin Burlas – hudba azylu a azyl hudby (Hudobka Vladimíra Godára)
  2004 Slovo 2004, č. 43
 • PLANČÁROVÁ, Martina: Inšpiračné východiská tvorby Martina Burlasa
  2001 Slovenská hudba roč. 27, 2001, č. 1, s. 64–80
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Generácia 80/90
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 21, s. 6 – 7
 • Umelecká kritika a publicistika
 • KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018
  Československá noc komornej hudby
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 4 – 5
 • RÓNAIOVÁ, Barbara: Martin Burlas: Poznám sa čím ďalej tým menej [rozhovor]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 26 – 29
 • KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG 25: VENI 30 (1)
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1-2, s. 33
 • VOZÁROVÁ, Eva: Ako sme hrali v New Yorku a neprišli o rozum...
  (Jesenné turné Cluster ensemble bolo úspechom, ale najmä drinou)
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 30 – 31
 • CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 38
 • KOLÁŘ, Robert: Lexikón chladu [recenzia CD]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 57
 • TURÁK, František: Dva návraty na Epoché
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 6–7
 • HUDEC, Marek: Rady do života sa už dajú počúvať. Martin Burlas zhudobnil Lexikón slušného správania
  2016 In: http://kultura.sme.sk/c/20411782/rady-do-zivota-sa-uz-daju-pocuvat-martin-burlas-zhudobnil-lexikon-slusneho-spravania.html
  SME 2016
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016
  Filmový večer
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 9
 • KLEPAL, Boris: Martin Burlas: Návraty nemám moc rád, důležitější je dělat nové věci
  2016 In: www.mestohudby.cz/publicistika/rozhovory/martin-burlas-navraty-nemam-moc-rad-dulezitejsi-je-delat-nove-veci
  2016
 • TICHÝ, Stanislav: Dni starej hudby 2016
  Epochy kráľov
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 14
 • KOLÁŘ, Robert: Eva Šušková : secret VOICE electric [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 37–38
 • KOLÁŘ, Robert: NEXT 2015
  Streda: z A4 do FUGY
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 24
 • KATINA, Peter: Ne:Bo:Daj : Leter tu develoter [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 39
 • KOLÁŘ, Robert: Klavírne sonáty trocha inak
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 3
 • HUDEC, Marek: Ospalý pohyb : Pocit bezmocnosti je dnes rovnaký ako v socializme
  2015 SME roč. 23, 2015, č. 119 (26. 5.), s. 13
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas [recenzia CD]
  2015 In: operaplus.cz/dvakrat-eva-suskova-tajny-hlas
  2015
 • KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 37
 • KOLÁŘ, Robert: Muzički biennale Zagreb 2015 : svetový festival so slovenskou príchuťou
  Slovenská misia
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 16–17
 • KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: pohľady do minulosti
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 10, s. 3
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Nechcem robiť nič iné, len zaujímavú hudbu
  2014 kød roč. 8, 2014, č. 3, s. 3–8
 • HEINDL, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 8 – 9
 • HORKAY, Tamás: Výchovný otáznik a prokofievovská bravúra
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 5, s. 14
 • FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 4
 • SVORADA, Michal: Konvergencie
  Burlas & Glass
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 4
 • PLATZNER, Alexander: Burlas – Godár : Music for piano [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 37
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Skalické Divergencie potvrdili svoje opodstatnenie
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 11
 • ZAGAR, Peter: Typornamento [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 5, s. 39
 • KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň
  Slovo opäť dostávajú mladí...
  2013 roč. 45, 2013, č. 12, s. 13
 • PLATZNER, Alexander: Melos-Étos 2013
  Ešte raz Adamčiak
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 19
 • KOLÁŘ, Robert: SNG: VENI ACADEMY v siedmom pokračovaní Hudby dneška
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 15
 • HORKAY, Tamás: Bratislavské hudobné slávnosti 2011. Faces Piano Trio
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 20
 • TÓTH, Miro: SHORT CIRCUIT: Zblízka. Výber slovenskej elektronickej a experimentálnej hudby 2011
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 45
 • BERÁTS, Juraj: Bratislava Guitar Quartet : Slovak Music for Guitar Quartet [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 3, s. 34
 • BERÁTS, Juraj: Melos-Étos 2011. 10: ŠKO Žilina, Szymon Bywalec
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 17
 • TÓTH, Miro: 3 x o Kóme
  2008 KOD 2008, č. 2-3, s. 18–20
 • BEŇOVÁ, Marcela: Burlasova Kóma: "Malý rozsah - veľký obsah"
  2008 Slovenské divadlo 2008, č. 1, s. 52 – 57
 • REHÁK, Oliver: Ako sa robí premiéra v SND
  2007 (23. 11.) SME, Bratislava 2007 (23. 11.)
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Osamelosť zázrakov je stále väčšia a väčšia
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 20 – 21
 • TÓTH, Miroslav: Ľudia "v" a "v pozadí" scény súčasnej hudby : súčasná hudba: chcem ju hrať / chcem ju počúvať?
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 16 – 18
 • CSERES, Jozef: Všetci sme pacienti!
  2007 Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 2, s. 309–311
 • ČAVOJSKÝ, Ladislav: Kóma v Opere, opera v kóme
  2007 Literárny (dvoj)týždenník 2007, č. 41-42, s. 12
 • SEREČINOVÁ, Andrea: Demontáž nadoraz
  2007 Hudobný život 2007, č. 12, s. 20 – 21
 • PLANKOVÁ, Eva: Original Slovak Opera in National Theatre
  2007 Akcent 2007, s. 3
 • REHÁK, Oliver: Martin Burlas zložil Panadol
  2006 SME 2006, č. 22 (29. 11.)
 • ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primacálneho paláca
  2006 Tempo 2006, č. 2, s. 30 – 32
 • RAJTER, Adrian: Rodinný koncert s premiérou
  2006 SME 2006, č. 125 (1. 6.), s. 21
 • KREKOVIČ, Slávo – REHÁK, Oliver – ŠEDIVÁ, Barbora : OVER4tea
  2005 3/4 2005, č. 19, s. 21 – 27
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Z hlbín
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 7, s. 7
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Martin Burlas, Ivan Csudai a kolektív
  1993 Literárny týždenník 1993, č. 31, s. 15
 • WALTER, P.: Deväť ľahkých šokov a následný komentár
  1992 Smena 1992, č. 158 (7. 7.), s. 5
 • GODÁR, Vladimír: O rozkoši a bolesti (Rozhovor s Martinom Burlasom)
  1991 Slovenská hudba roč. 17, 1991, č. 2–3, s. 293–296
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Iris Szeghyová – Martin Burlas – Víťazoslav Kubička – Tadeáš Salva
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 7, s. 7
 • DEHNER, Jan: Pokus o skupinový portrét
  1984 Hudební rozhledy 1984, č. 7, s. 324–326
 • ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Skladateľ Martin Burlas : Profily mladých
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 16, s. 3
 • PODRACKÝ, Igor: Rozhlasový zápisník
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 19, s. 2
 • Personálna bibliografia
 • Od haiku k Mahlerovi
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 41–43
 • Milan Adamčiak – 65. Pripomienka
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 23
 • Lieder ohne Worte
  2008 Hudobný život 2008, č. 3-4, s. 52 – 53
 • Valentin Silvestrov: Symfónia č. 6
  2007 Hudobný život 2007, č. 10, s. 37
 • Stalin a postmodernizmus?
  1991 Slovenská hudba 1991, č. 2–3, s. 291–292

Diskografia

 • Foto: Lexikón chladu : Eva Šušková/Martin Burlas LEXIKÓN CHLADU : EVA ŠUŠKOVÁ/MARTIN BURLAS
  2017 CD – Real Music House 2393-009-2
  1. Martin Burlas: Lexikón spoločenského správania
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (v, sth)
  2. Martin Burlas: Chlad pomáha
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (sth)
  3. Martin Burlas: Pussycalling
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (v, sth)
  4. Martin Burlas: Pod závojom
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (sth)
  5. Martin Burlas: Pleseň
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (sth)
 • Foto: Eva Šušková : secret VOICE electric EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE ELECTRIC
  2016 CD – Real Music House 2393-007-2
  1. Martin Burlas: Námorníci
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (C)
  2. Fero Király: January 2016
   Eva Šušková (v), Fero Király (pf, C)
  3. Daniel Matej: MORSeARIA (miserere)
   Eva Šušková (s), Daniel Matej (C), Adam Matej (C)
  4. Juraj Vajó: ... pre ženský hlas a mg pás
   Eva Šušková (v), Boris Vaitovič (C), Fero Király (C)
  5. Miroslav Tóth: Lamento riaditeľky (fragment z opery Zázračná masážna tyč)
   Eva Šušková (v), Zuzana Biščáková (cmb), Miroslav Tóth (C)
  6. Víťazoslav Kubička: Portrét ženy
   Eva Šušková (v), Víťazoslav Kubička (C)
  7. Iris Szeghy: Story
   Eva Šušková (v), Juraj Ďuriš (mg), Iris Szeghy (mg)
  8. Július Fujak: Nikde
   Eva Šušková (v), Ondrej Veselý (gui), Július Fujak (bgui, C*, pseudoharmónium), Ján Boleslav Kladivo (C*)
 • Foto: Experimental Studio Bratislava Series 2 EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA SERIES 2
  2016 LP – Vysoká škola múzických umení 4MGLP09
  1. Milan Adamčiak: Capriccio
   Juraj Ďuriš (C)
  2. Martin Burlas: Plač stromov
   Martin Karvaš (ob), Ján Backstuber (C)
  3. Juraj Pospíšil: Suita ad modum tympanorum, op. 55
   Ján Backstuber (C), Peter Janík (C)
  4. Víťazoslav Kubička: Venované Musorgskému op. 7
   Juraj Ďuriš (C)
  5. Rudolf Pepucha: The End
   Lujza Ďurišová (vc), Juraj Ďuriš (C)
  6. Róbert Rudolf: Niečo povedať
   Kamil Paprčka (tr), Ernest Walzel (C)
  7. Juraj Ďuriš: Panta Rhei
   Lujza Ďurišová (vc), Juraj Ďuriš (C)
  8. Svetozár Stračina: Reč pastierska
   Jozef Peško (fut), Juraj Ďuriš (C), Ján Backstuber (C), Peter Janík (C)
 • Foto: Martin Burlas : Hexenprozesse MARTIN BURLAS : HEXENPROZESSE
  2015 CD – Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru YA 0009-2-031
  1. Martin Burlas: Hexenprozesse
   Musica falsa et ficta ensemble, Martin Burlas (elgui), Jozef Krupa (pseudobicie, tympanokontiš), Marek Kundlák (elektrická vaňa, trubofón), Alexander Platzner (bazuka), Miroslav Tóth (písací stroj, diktafón, dir.), Matúš Wiedermann (gilotína), Marián Zavarský (kolochord, drezofón)
 • Foto: Eva Šušková : secret VOICE EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE
  2015 CD – Hudobný fond SF 00832131
  1. Iris Szeghy: Meadow Song
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  2. Viera Janárčeková: Spievanky, spievanky
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  3. Ilja Zeljenka: Rozmar
   Eva Šušková (s), Branislav Dugovič (clb)
  4. Tomáš Boroš: Slová
   Eva Šušková (s, bat)
  5. Ivan Buffa: The Four Agreements
   Eva Šušková (s)
  6. Lucia Koňakovská: Odchádzanie
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fla, flb)
  7. Martin Burlas: Chlad pomáha
   Eva Šušková (s), Dalibor Kocián (vbf)
 • Foto: NE:BO:DAJ : Leter tu develoter NE:BO:DAJ : LETER TU DEVELOTER
  2015 CD – Hev-Het Tune EH 0046-2-331
  1. Július Fujak: Klebeta!
   Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (v, ac), Ivan Gontko (v, flašinet)
  2. Charles Mingus / Joni Mitchell (arr. Jana Ambrózová, Július Fujak): Goodbye Pork Pie Hat
   Jana Ambrózová (v), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Róbert Bošeľa (tpc)
  3. Július Fujak: Nesmelo
   Jana Ambrózová (v, fsch), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (ac)
  4. Július Fujak: Doživotie v koži
   Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (ac)
  5. Peter Machajdík: Téma z D. A.
   Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac)
  6. Pukanská balada (arr. Július Fujak): Neni dobré
   Jana Ambrózová (v, cit), Július Fujak (bgui, procesor), Andrej Pleštinský (sonic obj)
  7. Július Fujak: List developerovi
   Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac)
  8. Kysucká trávnica (arr. Július Fujak): Hore slnko, hore
   Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (ac)
  9. Ivan Acher: Na sluncích plátna
   Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Ivan Acher (keyb, sampling)
  10. Milan Adamčiak: Transfigurazioni
   Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (semi-ppf), Andrej Pleštinský (v, ac), Milan Adamčiak (spk), Ondrej Veselý (gui, cb)
  11. Július Fujak: Kostolná myš
   Jana Ambrózová (v), Július Fujak (v, pf)
  12. Július Fujak: Bielučká
   Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (v, pf, gui)
  13. Ján Boleslav Kladivo: Kozmická elégia
   Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Ján Boleslav Kladivo (C*)
  14. Július Fujak: Zlom
   Jana Ambrózová (v), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (ac)
  15. Július Fujak / Milan Adamčiak: On Cage with AA
   Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Amy Knoles (digitálne perkusie), Milan Adamčiak (spk)
  16. Martin Burlas: Hymnus za zlyhávajúcu lásku
   Jana Ambrózová (ms), Andrej Pleštinský (t), Július Fujak (br, gui, rádio)
 • Foto: Martin Burlas, Vladimír Godár – Klavírna hudba MARTIN BURLAS, VLADIMÍR GODÁR – KLAVÍRNA HUDBA
  2013 CD – Pavian Records PM0077-2
  1. Martin Burlas: Papierový kráľ zaspáva
   Maroš Klátik (pf)
  2. Martin Burlas: Koľajnice bez vlakov
   Maroš Klátik (pf)
  3. Martin Burlas: Uspávanky
   Maroš Klátik (pf)
  4. Vladimír Godár: Emmeleia
   Maroš Klátik (pf)
  5. Vladimír Godár: Grave, passacaglia
   Maroš Klátik (pf)
  6. Vladimír Godár: Trigram
   Maroš Klátik (pf)
 • Foto: VENI ACADEMY: Rolling Tones | In zarter Bewegung VENI ACADEMY: ROLLING TONES | IN ZARTER BEWEGUNG
  2013 CD – Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia ISCM-R01 2262 001-2-2
  1. Louis Andriessen: Workers Union for any loud-sounding group of instruments
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)
  2. Terry Riley: In C for unspecified ensemble
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Ivan Šiller (pulzácia), Daniel Matej (pulzácia, umv.), Marián Lejava (dir.)
  3. Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Ivan Šiller (pulzácia), Daniel Matej (pulzácia, umv.), Marián Lejava (dir.)
  4. Milan Adamčiak: Heterophonica II
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  5. Milan Adamčiak: Adizione
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  6. Marián Lejava: deadline:aria
   Milan Paľa (vl), VENI ACADEMY, David Danel (vn), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)
  7. Earle Brown: December 1952 for unspecified ensemble
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  8. Daniel Matej: Structures, Pages (... and Improvisations)
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  9. František Chaloupka: The Book of Sand
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)
 • Foto: Compro.sk11 COMPRO.SK11
  2012 CD – Vlna R 144 0013 2 331
  1. Martin Burlas: Napravo od stredu
   Martin Burlas (lap)
  2. Ján Boleslav Kladivo: Deň dokorán nám svieti obrazmi
   Ján Boleslav Kladivo (lap, pf)
  3. Július Fujak: Intro of Wrestling
   The California EAR UNIT, Július Fujak (pf)
  4. Juraj Vajó: Meditácia
   Monika Štreitová (fl), Andrea Bálešová (pf)
  5. Peter Katina: Aufschwung
   Peter Katina (ac)
  6. Attila Tverďák: Urban's Song
   Attila Tverďák (elgui, v), Vladislav Šarišský (keyb)
  7. Shibuya Motors: Onsoku
   Miroslav Tóth (sxa, v), Slavomír Krekovič (C*), ddkern (bat, v)
 • Foto: Milan Adamčiak & Agon Orchestra – Typornamento MILAN ADAMČIAK & AGON ORCHESTRA – TYPORNAMENTO
  2012 CD – Guerilla Records 080-2
  1. Ivan Acher: Typornamento 2012
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  2. Peter Machajdík: Imanentné čiary v tmavomodrej
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  3. Martin Burlas: Amnesia
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  4. Jan Jirucha: Rondo (Kvartet pre Ľudovíta Fullu)
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  5. Petr Kofroň: Transfigurace Manfréda pro dvě voči
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  6. Marek Piaček: Z korešpondencie (z môjho života)
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  7. Petr Wajsar: Minimini
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  8. Milan Adamčiak: Capriccio
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: VAPORI DEL CUORE – Possible Stories VAPORI DEL CUORE – POSSIBLE STORIES
  2011 CD – Divis-Slovakia R128 0004-2-131
  1. Franz Schubert/Chris Newman: Morgengruss
   Chris Newman (v), Ronald Šebesta (clb), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Nora Skuta (pf), Daniel Matej (dr), Roman Laščiak (sde)
  2. Daniel Matej: p@ges [from] ch@rnolds
   Daan Vandewalle (pf), Marek Piaček (fl, C*), Boris Lenko (ac), Ľubomír Burgr (vn), Peter Zagar (sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Roman Laščiak (sde)
  3. Marek Piaček: Corrado
   Ingrid Hrubaničová (v), Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Petr Michoněk (vc), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (sth), Róbert Jurčo (ac), Martin Burlas (elgui), David Dramm (elgui), Daniel Baláž (dr), Roman Laščiak (sde)
  4. Daniel Matej: Possible Stories (...and Other Stories)
   Ingrid Hrubaničová (v), Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Petr Michoněk (vc), Daniel Matej (v, gng), Róbert Jurčo (ac), Martin Burlas (elgui), David Dramm (v, elgui), Daniel Baláž (dr), Roman Laščiak (sde)
 • Foto: Slovak Music for Guitar Quartet – Bratislava Guitar Quartet SLOVAK MUSIC FOR GUITAR QUARTET – BRATISLAVA GUITAR QUARTET
  2010 CD – Diskant DK 0133-2131
  1. Pavol Malovec: Ritornel
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  2. Ladislav Kupkovič: Sonata da camera
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  3. Egon Krák: Cadenza
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  4. Jozef Kolkovič: Full Circle
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  5. Martin Burlas: Posledný vánok
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  6. Vladimír Godár: Emmeleia
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  7. Ilja Zeljenka: Musica slovaca pre štyri gitary
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
 • Foto: Martin Burlas – Sotto voce MARTIN BURLAS – SOTTO VOCE
  2009 CD – R266 0011-2-131
  1. Martin Burlas: Kóda
   Zwiebelovo kvarteto
  2. Martin Burlas: Panadol
   Zwiebelovo kvarteto
  3. Martin Burlas: Sotto voce
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  4. Martin Burlas: Morendo maestoso
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  5. Martin Burlas: Familienbilder (Rodinné obrázky)
   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf), Martin Mosorjak (cl)
 • Foto: alea ALEA
  2008 CD – Pavlík Records PA 0068-2-331
  1. Ilja Zeljenka: Pesnička z Ziegelfeldu
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  2. Jevgenij Iršai: Anstaborlindo anagramango
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  3. Marek Piaček: Alea vera
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  4. Martin Burlas: Bratislavský vzdych
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  5. Peter Zagar: Con passione
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  6. Astor Piazzolla: Fugata
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  7. Astor Piazzolla: Tangata
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  8. Astor Piazzolla: Primavera Porteña
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  9. Astor Piazzolla: Verano Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  10. Astor Piazzolla: Otoño Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  11. Astor Piazzolla: Invierno Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  12. Astor Piazzolla: Los sueños
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
 • Foto: LOTZ trio – Slovak period & contemporary basset horn treasures LOTZ TRIO – SLOVAK PERIOD & CONTEMPORARY BASSET HORN TREASURES
  2008 CD – Hudobný fond SF 00562131
  1. Marek Piaček: Pustatina I – VIII
   Lotz Trio
  2. Juraj Družecký: Divertimento
   Lotz Trio
  3. Boško Milaković: The Inner Singers
   Lotz Trio
  4. Daniel Matej: 3m für WAM
   Lotz Trio
  5. Johann Josef Rösler: Partita
   Lotz Trio
  6. Martin Burlas: Sailing against Night (Plavba proti noci)
   Lotz Trio
  7. Marián Lejava: Aria (for Lotz Trio)
   Lotz Trio
 • Foto: »Martin Burlas Koniec sezóny« »MARTIN BURLAS KONIEC SEZÓNY«
  2005 CD – Millenium Records & Publishing 834035-2
  1. Martin Burlas: Zbytočný záchvev
   OPERA APERTA ensemble
  2. Martin Burlas: Príslušenstvo > Zábava
   Katarína Černá-Zajacová (vc), Nora Skuta (pf)
  3. Martin Burlas: Posttraumatický syndróm
   Solamente naturali, Miloš Valent (bvn), Peter Michálik (bvn), Peter Vrbinčík (bvl), Michaela Čibová (bvc)
  4. Martin Burlas: Nebeltag
   Mária Henselová (ms), Daniel Buranovský (pf), Solamente naturali
  5. Martin Burlas: Hymnus pre nereagujúcich
   OPERA APERTA ensemble
  6. Martin Burlas: Dvaja ľudia
   Stanislav Beňačka, jr. (b), Daniel Buranovský (pf), Solamente naturali
  7. Martin Burlas: Koniec sezóny
   Solamente naturali
  8. Martin Burlas: Offertorium
   Musica aeterna
 • Foto: Nostalgia NOSTALGIA
  2005 CD – Diskant DK-0083-2 131
  1. Vladimír Godár: Talizman
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Peter Breiner: Milému pánovi Bachovi k narodeninám
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Martin Burlas: Hymnus pre zabudnutých
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Iris Szeghy: Poetické štúdie
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Jozef Kolkovič: Nostalgia
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: OVER4tea with Noël Akchoté OVER4TEA WITH NOËL AKCHOTÉ
  2005 CD – Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru AA06
  1. Daniel Matej: OVER4tea / Lost Angeles and Other Mirrors
   Martin Burlas (lap, sth), Ján Boleslav Kladivo (sth, C*), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Roman Laščiak (sde)
  2. Daniel Matej: OVER4tea / Noël Akchoté / NEXT
   Martin Burlas (lap, sth), Ján Boleslav Kladivo (sth, C*), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Roman Laščiak (sde)
 • Foto: Contemporary Experimental Music from Eastern Europe 'From Gdansk till Dawn' CONTEMPORARY EXPERIMENTAL MUSIC FROM EASTERN EUROPE 'FROM GDANSK TILL DAWN'
  2002 CD – Leonardo Music Journal CD Series Volume 12, Cambridge
  1. Tigrics: Everbeener
  2. Olga+Jozef: 7B2
  3. Wolfram: Sentinel
  4. Nicron: Highpass.2
  5. Ea: S.pool
  6. Daniel Matej: SATIollagE
  7. Borut Savski: Birdy Activity
  8. Mołr Drammaz: Niezano(zano)
  9. The Abstract Monarchy Trio: Schrattenberg
  10. Arszyn: Oho! - Rzekła Żydówka Ukazując Drugie Duże Czarne Oko (Część Druga)
  11. Vladimir Djambazov: The Secret Life Of A Can
  12. Jeanne Frémaux: Fret Accord
  13. Arkona (2): Komputerliebe
  14. Daniel Matej: VAPORI del CUORE / Great Dance
  15. Martin Burlas: Monika Vypovedá
 • Foto: opera aperta ensemble - post-minimal set OPERA APERTA ENSEMBLE - POST-MINIMAL SET
  2002 CD – Mediálny inštitút OF 0002 2 331
  1. Christopher Fox: Straight Lines in Broken Times
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Nora Skuta (pf)
  2. Martin Burlas: 13
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  3. Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 2
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  4. James Tenney: Harmonium #5
   OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  5. Daniel Matej: Wenn wir in höchsten Nöten seyn
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  6. Hauke Harder: Bryndzové halušky
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  7. Peter Ablinger: B – A – C – H
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (clb), Peter Šesták (vl), Nora Skuta (sth)
  8. Marek Piaček: Recitativo e canzonetta
   OPERA APERTA ensemble, Nora Skuta (pf)
 • Foto: De profundis III DE PROFUNDIS III
  1994 CD – Hudobný fond SF 00172131
  1. Egon Krák: Pulcherrima ad honorem Sancti Augustini memoriae
   Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf), Slovenské kvarteto
  2. Vladimír Godár: Sekvencia
   Juraj Čižmarovič (vn), Miki Skuta (pf)
  3. Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
   Moyzesovo kvarteto
  4. Iris Szeghy: Hommage à Rodin
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Peter Zagar: Stabat mater
 • Foto: RēR Quarterly : Volume 4 : Number 1 RēR QUARTERLY : VOLUME 4 : NUMBER 1
  1994 CD – ReR 0401
  1. Koongoortoog: Track
  2. Django Bates: Ostrich Wheel
  3. John Oswald: Z
  4. Tom Nunn: TP2
  5. Diledadafish: What's The Point?
  6. Warrick Sony: The Desk
  7. Cornelius Cardew: Vietnam's Victory
  8. Peter Machajdík: Smrť v 40 obrazoch
   Martin Burlas (bgui, tr), Peter Machajdík (gui)
  9. Tiziano Popoli: Circus Music
  10. Al Margolis: Sonnet 2
  11. David Lee Myers: The Unknown (N° 4)
  12. Thinking Plague: How To Clean Squid
  13. ZGA: Lost Title
  14. Biota: Walk Aside
  15. Martin Burlas: Kríž a kruh
   Martin Burlas (sth)
  16. Blitzoids: Chair
  17. Yves Chichillos Hausermann: Les Cons Ont Dansé / Lait Condensé
  18. Chris Cutler, Fred Frith: Encore
 • Foto: Elektroakustická hudba ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA
  1992 CD – Radio Bratislava CECM EM CD 001, 002
  1. Jozef Malovec: Orthogenesis
  2. Peter Kolman: E 15
  3. Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony
  4. Ivan Parík: Hudba k vernisáži II
   Miloš Jurkovič (fl)
  5. Roman Berger: Epitaf pre Mikuláša Kopernika
  6. Magdalena Długosz: U źródła
  7. Jozef Malovec: Theorema
  8. Juraj Ďuriš: Sny
  9. Lothar Voigtlaender: Meditations sur le temps
  10. Víťazoslav Kubička: "...a plakal by aj kameň" op. 25
  11. Martin Burlas: Kríž a kruh
   Kamil Paprčka (tr), Anton Popovič (tr)
  12. Tadeáš Salva: Alikvoty op. 19
 • Foto: VENI ensemble VENI ENSEMBLE
  1992 CD – Hudobný fond SF 0004 2131
  1. Jozef Malovec: Kryptogram I
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Gabriele Mirabassi (clb), Daniel Matej (dr), Peter Krbaťa, jr. (dr), Peter Važan (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf)
  2. Peter Kolman: Molizácia
   VENI ensemble, Marek Piaček (fl), Robert Rist (vbf)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (vc), Róbert Krchniak (cl), Marek Piaček (fl), Rastislav Suchan (tr), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn)
  4. Peter Zagar: Hudba k videu
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.), Juraj Kováč (vc), Martina Bernášková (fl), Nora Skuta (pf), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn), Vladimíra Rozsypalová (vn)
  5. Martin Burlas: Z môjho života...
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Jozef Lupták (vc), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Andrej Ivanov (cb), Peter Važan (dr), Ronald Šebesta (dr), Robert Rist (dr), Daniel Matej (pf), Martin Burlas (sth), Peter Vrbinčík (vl), Leo Sláma (vn), Miloš Valent (vn)
  6. Daniel Matej: Gloria
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Róbert Jurčo (ac), Igor Pasek (br), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (bgui), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Pavol Mikula (kt), Andrej Ivanov (cb), Martin Burlas (elgui), Cyril Šikula (ob), Peter Krbaťa, jr. (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf), Miki Skuta (elpf), Peter Važan (ppf), Monika Kádeková (s), František Caban (t), Branko Kubina (tn), Peter Strešnák (tr), Peter Vrbinčík (vl)
 • Foto: VENI VENI
  1990 LP – Globus International 210027-1111
  1. Martin Burlas: Hudba pre Róberta Dupkalu
   VENI ensemble
  2. Daniel Matej: Musica aeterna
   VENI ensemble
 • Foto: Iris Szeghyová : Martin Burlas : Víťazoslav Kubička : Tadeáš Salva IRIS SZEGHYOVÁ : MARTIN BURLAS : VÍŤAZOSLAV KUBIČKA : TADEÁŠ SALVA
  1988 LP – Opus 9111 2115
  1. Martin Burlas: Simultánne kvarteto
   Vladimír Godár (sth), Martin Burlas (gui), Slavomír Mrázik (tn), Anton Popovič (tp), Borivoj Medelský (vc)
  2. Iris Szeghy: Canto triste
   Tibor Winkler (tn), Zlatica Poulová (pf)
  3. Víťazoslav Kubička: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester op. 39
   Marica Dobiášová (cmb), Musica aeterna, Pavel Baxa (dir.)
  4. Tadeáš Salva: Balada per duodecimo archi
   Jan Valta (dir.), Štátny komorný orchester Žilina

Ocenenia

 • Mimoriadna cena SOZA
  2013 za významný prínos do rozvoja slovenskej hudobnej kultúry
 • Cena Nadácie Tatra banky za umenie
  2011 za dielo Sarah Ruhlová: Mobil mŕtveho muža
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2009 za dielo Strach

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Martin Burlas: Black Swan
  pre violončelo a looper
  20. 9.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Design Factory, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc)
 • Martin Burlas: Kuebiko – pocta Andrásovi Szőllősymu
  pre symfonický orchester
  7. 7.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pohoda Festival, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Martin Burlas: Dea Loher: Nevina
  6. 2.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová budova SND, Bratislava, SK
 • Martin Burlas: Fiodor Michailovič Dostojevskij: Besi I.
  19. 6.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mestské divadlo, Žilina, SK
 • Martin Burlas: Spam Symphony
  pre miešaný zbor a orchester
  13. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anton Popovič (dir.)
 • Martin Burlas: Ivan Vyrypajev: Opití
  5. 12.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mestské divadlo, Žilina, SK
 • Martin Burlas: Tri nedokončené časti
  pre violončelo a sláčiky
  15. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Bratislava Convergence Players
 • Martin Burlas: Valčík úľavy
  10. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Martin Burlas: Dea Loher: Zlodeji
  7. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mestské divadlo, Žilina, SK
 • Martin Burlas: Ivan Vyrypajev: Ilúzie
  23. 1.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová budova SND, Štúdio, Bratislava, SK
 • Martin Burlas: Gustave Flaubert: Madame Bovary
  16. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová budova SND, Bratislava, SK
 • Martin Burlas: Amnesia
  13. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, A4 – Priestor súčasnej kultúry, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
 • Martin Burlas: Fiodor Michailovič Dostojevskij: Zločin a trest
  8. 3.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mestské divadlo Žilina, Žilina, SK
 • Martin Burlas: Jonáš Záborský: Najdúch
  23. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátne divadlo, Košice, SK
 • Martin Burlas: Uspávanka
  pre sláčikové kvarteto
  21. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Martin Burlas: Pocit istoty a polčas rozpadu
  11. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SNR, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Bratislavské gitarové kvarteto, Szymon Bywalec (dir.)
 • Martin Burlas: Posledný vánok
  pre štyri gitary a dva ventilátory
  28. 3.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské gitarové kvarteto, Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui), Radka Krajčová (gui), Martin Krajčo (gui)
 • Martin Burlas: c durable
  pre komorný súbor
  24. 3.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Musica falsa et ficta, Daniel Matej (dir.)
 • Martin Burlas: Fiodor Michajlovič Dostojevskij: Idiot
  11. 3.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mestské divadlo, Žilina, SK
 • Martin Burlas: Sarah Ruhlová: Mobil mŕtveho muža
  13. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová budova SND, Štúdio, Bratislava, SK
 • Martin Burlas: Peter Handke: Podzemné blues
  14. 5.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mestské divadlo Žilina, Žilina, SK
 • Martin Burlas: Roland Schimmelpfennig: Push Up 1-3
  4. 12.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mestské divadlo Žilina, Žilina, SK
 • Martin Burlas: Roland Schimmelpfennig: Žena z minulosti
  6. 5.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mestské divadlo Žilina, Žilina, SK
 • Martin Burlas: Sergi Belbel: Mobil
  24. 10.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mestské divadlo Žilina, Žilina, SK
 • Martin Burlas: Strach
  pre flautu, klarinet, sláčikové kvarteto a klavír
  27. 2.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 1, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble
 • Martin Burlas: Kóma
  24. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio, Nová budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavol Remenár (br), Denisa Hamarová (ms), Stanislav Beňačka, jr. (b), Anna Kľuková (ms), Marián Pavlovič (t), Petra Fornayová (act ), Milan Chalmovský (act ), Pavol Krištofek (act ), Orchester Opery SND, Marián Lejava (dir.), Rastislav Ballek (réžia)
 • Martin Burlas: Rupturológia
  pre violončelo
  12. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc)
 • Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jevgenij Iršai (pf)
 • Martin Burlas: Morendo maestoso
  16. 7.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
 • Martin Burlas: Prelúdium z opery Kóma
  1. 6.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Juraj Čižmarovič (dir.)
 • Martin Burlas: Žiarenie pre CD a video
  14. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Experimentálne štúdio Bratislava
 • Martin Burlas: Sailing against Night (Plavba proti noci)
  30. 9.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  (New) Music at Home, Synagóga, Šamorín, SK
  INTERPRETI: Lotz Trio
 • Martin Burlas: Z denníka nepočujúceho
  25. 6.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Rytierska sieň, Hrad Červený kameň, Častá, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
 • Martin Burlas: Sonáta ničoho – Corale per pianoforte
  23. 6.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martina Furielová (pf)
 • Martin Burlas: Kóda
  pre sláčikové kvarteto
  10. 5.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Martin Burlas: Bratislavský vzdych
  pre husle, akordeón, klavír a kontrabas
  1. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba na hrade, Koncerná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: ALEA
 • Martin Burlas: Hymnus pre nereagujúcich
  pre klarinet, husle, violu, violončelo a klavír
  16. 9.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble
 • Martin Burlas: Príslušenstvo > Zábava
  pre violončelo a klavír
  1. 8.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Rytierska sála, Starý zámok, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Jiří Janoušek (vc), Nora Skuta (pf)
 • Martin Burlas: Untergang des Mindestens
  7. 5.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  klub Spojka, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Burlas (hudba), Martin Piterka (video)
 • Martin Burlas: Zábava až do smrti
  pre flautu, klarinet, el. gitaru, akordeón, syntezátor, klavír a violu
  5. 12.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble, OPERA APERTA ensemble
 • Martin Burlas: Lament (Nénia)
  pre sláčikové kvarteto
  30. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Martin Burlas: Die unendliche Melodie
  13. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mondschein Ensemble
 • Martin Burlas: Chorál (pre) nereagujúcich
  pre akordeón a odkazovač
  27. 5.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Martin Burlas: Údel
  komorná opera
  18. 12.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Stoka, Bratislava, SK
 • Martin Burlas: Offertorium
  pre barokové nástroje
  9. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  250 years after (Johann Sebastian Bach), Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Musica aeterna, Marián Lejava (dir.)
 • Martin Burlas: Zbytočný záchvev
  11. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladimír Zboroň (spk), OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Ronald Šebesta (cl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
 • Martin Burlas: Nový začiatok (Nová nádej)
  pre Požoň szentimentálhy
  20. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Martin Burlas: Overload
  pre mg pás
  27. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 5, Bratislava, SK
 • Martin Burlas: Krásna udalosť
  pre mg pás
  11. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Slovenský rozhlas, Experimentálne štúdio, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Experimentálne štúdio Bratislava
 • Martin Burlas: Bricks game
  pre videohru a komorný súbor
  19. 6.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, VŠMU, Bratislava, SK
 • Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
  pre sláčikové kvarteto a mg pás
  15. 12.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Martin Burlas: Radio Plays
  pre komorný súbor
  19. 6.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Martin Burlas: Zavesené žily
  5. 6.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Martin Burlas: Kríž a kruh
  pre dve trúbky a mg pás
  6. 10.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Anton Popovič (tr), Kamil Paprčka (tr)
 • Martin Burlas: Tridsaťtri
  pre sláčikové kvinteto, trúbku, violončelo, elektrickú gitaru, klavír, syntezátor, bicie, saxofón, tárogató
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble, Jozef Baán (sx), Anton Popovič (bat)
 • Martin Burlas: Simultánne kvarteto
  20. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladimír Godár (sth), Martin Burlas (pf), Jozef Ábel (vc), Jaroslav Rozsíval (bat), Slavomír Mrázik (tn)
 • Martin Burlas: Hymnus pre zabudnutých
  14. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Ľudovít Kanta (vc), Norbert Heller (pf)
 • Martin Burlas: Koľajnice bez vlakov
  pre klavír
  15. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Martin Burlas: Hudba k rozlúčke
  17. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Ľudovít Kanta (vc), František Machats (fg), Jozef Gurway (fl), Norbert Heller (pf)
 • Martin Burlas: Sotto voce
  pre zbor a orchester
  13. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Martin Burlas: c durable
  pre komorný súbor
  6. 5.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Maďarský rozhlas, Štúdio 6, Budapešť, HU
  INTERPRETI: THReNSeMBLe, Balázs Horváth (umv.), VENI ensemble, Daniel Matej (umv.)
 • Martin Burlas: Infusion
  pre elektronické nástroje a elektrickú gitaru
  10. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Porgy & Bess, Strenge Kammer, Viedeň, AT
  INTERPRETI: IJEO – Intergalactic Joystick Evergreen Orchestra, Róbert Rudolf (joy), Ján Boleslav Kladivo (joy), Lenka Novosedlíková (joy), Marián Zavarský (joy), Matúš Wiedermann (joy), Martin Burlas (elgui)
 • Martin Burlas: Amnesia
  30. 11.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  La Fabrika, Praha, CZ
  INTERPRETI: Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
 • Martin Burlas: Korektúra korektúry
  1. 12.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Palác Akropolis, Praha, CZ
 • Martin Burlas: Zábava až do smrti
  pre flautu, klarinet, el. gitaru, akordeón, syntezátor, klavír a violu
  19. 11.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Marathon súčasnej hudby, Divadlo Archa, Praha, CZ
  INTERPRETI: VENI ensemble

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2015: Serge de Laubier & Electronic Joystick Orchestra 2015-11-07 Melos-Étos 2015: Serge de Laubier & Electronic Joystick Orchestra
  Martin Burlas

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Beseda o hudbe Michaela Tippetta, 1990 1990 Beseda o hudbe Michaela Tippetta, 1990
  Miloš Kocian, Graham Melville-Mason (UK), Juraj Beneš, Pavol Polák, Miroslav Bázlik, Martin Burlas, Ilja Zeljenka

  Zdroj: Archív Hudobného centra

Audio

 • Burlas, Martin: Panadol


« späť na zoznam Aktualizované: 17. 10. 2018