Logo HŽ

Irena Medňanská: Systematika hudobnej pedagogiky

Prešovská univerzita
v Prešove, Prešov 2010

Irena Medňanská patrí k výrazným osobnostiam slovenskej hudobnej pedagogiky predovšetkým v oblasti edukačného procesu. Svoje skúsenosti, ktoré získala pôsobením na všetkých typoch umeleckého školstva, zúročila hlavne vo funkcii vedúcej Katedry hudby (od r. 1993), ktorá sa neskôr integrovala do Inštitútu hudobného a výtvarného umenia s presunom v rámci Prešovskej univerzity na fakultu filozofickú. Jej vedecká a pedagogická činnosť  sa orientuje na hudobnú pedagogiku ako vednú disciplínu, komparatívnu hudobnú pedagogiku, hudobnú estetiku, hudobnú sociológiu, ale aj výučbu hry na akordeóne. Jej účasť v prezídiu Európskej asociácie pre hudobnú výchovu a realizácia medzinárodných projektov pomohli začleniť slovenskú hudobnú pedagogiku do medzinárodného kontextu.
Slovenská hudobno-pedagogická obec preto už netrpezlivo očakávala sumarizáciu jej celoživotných skúseností v písomnej podobe. Výsledok sa dostavil v monografii Systematika hudobnej pedagogiky, v ktorej nadviazala na systematiku Ladislava Burlasa a prehodnotila jednotlivé disciplíny v kontexte so zmenami v spoločnosti.
Autorka si vybrala neľahkú úlohu, no podarilo sa jej stručne, jasne a prehľadne zmapovať etapy vývoja hudobnej pedagogiky na Slovensku, definovať základné predmety výskumu v súčasnosti, ako aj naznačiť perspektívy. V úvode autorka spomína, že publikácia je venovaná predovšetkým učiteľom hudby na všetkých stupňoch vzdelávania a v jej obsahu vidí aj teoretickú základňu pre „začlenenie navrhovaného programu kontinuálneho vzdelávania učiteľov do systematiky hudobnej vedy“.  Medňanská vo svojej práci poskytuje čitateľovi naozaj široký a možno povedať, aj vyčerpávajúci prehľad doterajšej publikovanej odbornej literatúry na Slovensku. Ten je doplnený vzácnymi informáciami o hodnotných kvalifikačných, diplomových a dizertačných  prácach, ktoré vznikli na vysokých školách a v metodických centrách na Slovensku a v Českej republike — mnohé z nich pod školiteľským dohľadom Medňanskej alebo ich ako oponentka hodnotila. Jej širokospektrálny rozhľad v tejto oblasti je vzácnou pridanou hodnotou celej publikácie.
Prvá kapitola sa venuje prepojeniu jednotlivých odvetví hudobnej pedagogiky a jej postaveniu v systematike hudobnej vedy. Rieši vzťahy medzi hudobnou vedou a hudobnou pedagogikou a zaoberá sa pluralitou pojmu hudobná pedagogika. V druhej kapitole sa autorka venuje samotnej systematike. Predstavuje a analyzuje systematiky vytvorené českými pedagógmi (F. Sedlák a I. Poledňák), no predovšetkým sa venuje systematikám vytvoreným v slovenských  muzikologických dielach Oskára Elscheka, Ladislava Burlasa, Jozefa Vereša a Juraja Ruttkaya. Tieto systematiky stavia do konfrontácie so spoločenskými zmenami, ktoré prinášajú so sebou potrebu inovácie. V kontexte týchto zmien autorka navrhuje nové subdisciplíny v aplikácii s inými vednými disciplínami, a tak čitateľov núti zamyslieť sa nad potrebou pedagogickej etnomuzikológie, muzikoterapie alebo hudobnej andragogiky.
Tretiu kapitolu tvorí prehľad vývoja hudobnej výchovy na Slovensku, ale i tematický prehľad hudobno-pedagogického výskumu a foriem jeho prezentácie. Irena Medňanská pracuje aj ako učiteľ kontinuálneho vzdelávania pre hudobnú výchovu a základné umelecké školy v Metodicko-pedagogickom centre, regionálnom pracovisku v Prešove. Dlhodobo sa venuje rôznym koncepciám a systémom  hudobného vzdelávania. Aktuálnu potrebu kompetenčného vzdelávania vníma Medňanská ako východisko pre novú profesionalitu učiteľa umeleckých predmetov. Niekoľko rokov  pracovala na rozsiahlom projekte s názvom meNet (Music Education Network) v tíme odborníkov z 11 krajín Európskej únie, ktorí vytvorili databázu hudobného vzdelávania v 22 krajinách. Tu mala možnosť konfrontovať náš systém hudobnej výchovy na základnej a strednej škole, vzdelávanie učiteľov hudby a celoživotné vzdelávanie. Riešitelia projektu sumarizovali aj vzorové a inovatívne modely pre hudobnú výchovu.
Poslednú kapitolu autorka venovala problematike kompetenčného vzdelávania. Vzácny je jej osobný, dlhoročnými skúsenosťami naplnený pohľad na kľúčové kompetencie učiteľa a na potrebu ich doplnenia o esteticko-umelecký rozmer. Veľmi citlivo vníma a opisuje profesijný štandard učiteľa hudby. Výstižne charakterizuje súčasnú krízu učiteľskej profesie, no prijatie nových legislatívnych noriem (školský zákon, zákon o pedagogických zamestnancoch) však vidí ako pozitívnu možnosť pre inováciu hudobnej edukácie.
Publikácia Ireny Medňanskej prináša bohatý poznámkový aparát. Štýl a jazykové prostriedky sú na vysokej úrovni. Medňanská sa úspešne vyhla vedeckej jazykovej ekvilibristike a jej kniha je tak naozaj prístupná každému.
Aktualizované: 16. 05. 2016