Vladimír Bokes

Bokes, Vladimír – slovenský skladateľ a pedagóg. Študoval hru na violončele a kompozíciu (J. Pospíšil, M. Kořínek) na Konzervatóriu v Bratislave. V štúdiu kompozície pokračoval na VŠMU v Bratislave v triede A. Moyzesa a D. Kardoša (absolvoval v roku 1970 Symfóniou č. 1). Pedagogicky pôsobil na bratislavskom konzervatóriu a od roku 1975 vyučoval kompozíciu na VŠMU (od roku 1993 vo funkcii profesora). Bol predsedom festivalového výboru Melos-Étos (1993 – 1998) a predsedom Rady Hudobného fondu (2002 – 2014). Zaslúžil sa o rekonštrukciu pôvodného znenia Suchoňovej opery Krútňava, ktorá bola uvedená pri príležitosti jeho storočnice. Vo svojej tvorbe rozvíja odkaz Druhej viedenskej školy. Kombinuje dôslednú organizáciu prvkov (princíp tzv. zlatého rezu) s aleatorikou a so snahou zmocniť sa témbrových kvalít Novej hudby, pričom konfrontuje serializmus a tonalitu zasadením radu do tonálnych súvislostí. Ťažiskom Bokesovej tvorby je orchestrálna (6 symfónií, 2 klavírne koncerty) a komorná tvorba

x