Juraj Beneš

JURAJ BENEŠ (1940, Trnava - 2004, Bratislava) študoval hru na klavíri u Romana Rychlu na Konzervatóriu v Bratislave a kompozíciu u Jána Cikkera na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po absolutóriu pôsobil desať rokov ako korepetítor v opere SND, neskôr prednášal na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave a od roku 1984 prednáša hudobnú teóriu na Katedre hudobnej teórie Hudobnej fakulty VŠMU v Bratislave. V rokoch 1988 - 1991 bol dramaturgom Opery SND. Od roku 1989 je docentom na VŠMU, roku 1997 získal titul profesora na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. V rokoch 1994 - 1998 bol predsedom Slovenskej sekcie ISCM. Benešove diela uviedli na viacerých zahraničných koncertných a divadelných pódiách (Grécko, Veľká Británia, Poľsko).

Juraj Beneš si už od svojich kompozičných začiatkov budoval osobitý jazyk, ktorý pôsobí dojmom bezstarostnosti, „znevažovania vážneho”, ktorý narúša konvencie osobitým spôsobom dramatického stvárnenia, narábania s ľudským hlasom, používaním netypických nástrojových zostáv. Literárny text, trvalý zdroj inšpirácie pre Juraja Beneša, sa v jeho javiskových dielach stáva celkom novou entitou, v ktorej mimo celostného významu pôsobí význam – ale i zvuk – izolovaných slov pôvodného Benešom rozdrobeného textu. V inštrumentálnych skladbách z posledného obdobia Beneš nahradil nadmernú expresívnosť dôrazom na architektonickú výstavbu kompozície a na rytmické a harmonické vzťahy. Okrem troch opier a Requiem je Beneš autorom desiatok skladieb pre orchester, pre komorné súbory, zborových, komorných vokálno-inštumentálnych i pre sólové nástroje. Venuje sa aj tvorbe pre deti. Skladby Juraja Beneša získali mnohé významné ocenenia doma (Cena J. L. Bellu, Cena ministra kultúry SR) i v zahraničí (v Arezze, na World Music Days v Aténach).

Dielo (výber): Cisárove nové šaty, opera H. Ch. Andersena (1966), 6 klavírnych sonát (1971, 1976, 1977, 1978, 1985, 1995), Allegro pre orchester (1974), Préférence pre 9 nástrojov (1974), Skamenený, opera na texty Janka Kráľa (1974), Musique pour Grock No. 1, 2, 3 (1975), Waltz for Colonel Brumble pre 11 hráčov (1975), Zlomky Janka Kráľa pre hlboký mužský hlas (1976), Intermezzo No. 1 (pre 6 fláut; 1976), No. 2 (pre 12 violončiel; 1979), No. 3 (pre 2 klavíry; 1987), Manželská hudba pre 2 klavíry (1976), Quartetto d’archi (Events; 1977), Quartetto d’archi No. 2 (1984), Quartetto d’archi No. 3 (1989), Mémoire pre orchester (1977), Hudba pre trúbku, bicie a sláčikové nástroje (1978), Lunovis, canzone chorale per coro di fanciulli (1978), Lamento per violino solo (1979), Hostina, opera na texty P. O. Hviezdoslava (1980), Suita č. 1 pre klavír (1980), Suita č. 2 – Old Boys Anthology pre klavír (1981), In memoriam Pavel Raška per 12 archi (1981), Sonata per un clarinetto solo (1981), Temptation of St. A for King’s Singers pre 6 mužských hlasov (1981), Hudba pre orchester (1982), Prelúdium pre orchester (1983), Il sogno di Poppea pre soprán a klavír (1984), Sonata per violoncello solo (1985), Requiem pre sóla, miešaný zbor a orchester (1986), Intolleranza pre soprán a klavír (1987), Quattro identificazioni pre soprán a klavír (1988), Hudba pre J.S. pre orchester (1989), Hudba pre trombón a orchester (1989), Puzzle pre sláčikový orchester (1990), Notturni pre klavír 1, 2 (1989), 3 (1992), 4, 5 (1997), Madrigalsonetto secondo Petrarca-Liszt per coro misto (1991), When Music... pre orchester (1991), Notturno pre klavír (1992), Cantata (Eating) (1992), For Instance Black Pony pre basetový roh (1992), Musica d’inverno pre husle a orchester (1992), Alice was beginning... pre klavír (1993), The Players, opera na text Shakespearovho Hamleta (1994), Going to pre 6 violončiel (1994), Il seme seducente della genealogia pre sólovú flautu (1994), Cantata No. 2 (déjeuner) pre soprán, klarinet a bicie nástroje (1995), Chanson triste pre husle, klarinet, violončelo a klavír (1996), His Masters Voice pre orchester (1997), Notturno No. 4 a No. 5 pre klavír (1997), Hudba pre orchester č. 4 (1997), Intermezzo No. 4 pre 5 lesných rohov (1998), Quartetto d’archi No. 4 (1998), The white rabbit with pink eyes looking at a watch and Alice started pre cimbal (1999), Quartetto d’archi no. 5 (2000), Durée Φ per organo (2001), Koncert pre klavír a orchester (2001), Durée Δ per organo (2002).

x