• 1969 – 1973

  štúdium na Konzervatóriu v Bratislave, odbor klavír (prof. Paulína Pokojná)

 • 1973 – 1978

  štúdium Hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave,

 • 1980

  získala titul PhDr. s témou rigoróznej práce Ľubický spevník

 • 1978 – 1981

  ašpirantúra pod vedením prof. Jozefa Kresánka, DrSc

 • od 1981

  pôsobí ako pedagóg na Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra muzikológie

 • 1985

  získala hodnosť CSc. s témou kandidátskej práce Levočská zbierka hudobnín

 • 1997

  habilitácia, s prácou Hudobné pramene 17. storočia na území Slovenska

 • 1999 – 2005

  vedecká pracovníčka Ústavu hudobnej vedy SAV

 • 2005

  menovanie za profesorku, inauguračná prednáška: Hudobná výchova v kontexte hudobnej kultúry starších dejín na Slovensku

prof. PhDr. Marta Hulková, PhD. študovala na Konzervatóriu v Bratislave odbor klavír, potom hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a následne ašpirantské štúdium pod vedením prof. Jozefa Kresánka, DrSc. Od roku 1981 pôsobí ako pedagóg na Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje hudobno-historické predmety (hudobná paleografia, hudobná historiografia, dejiny slovenskej hudby, edícia starej hudby).

Špecializuje sa na výskum starších dejín hudobnej kultúry, konkrétne na 16. a 17. storočie na území Slovenska i v širšom stredoeurópskom priestore. Habilitovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave prácou na tému Hudobné pramene 17. storočia na území Slovenska. Bola aj vedeckou pracovníčkou Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Inaugurovala na Pedagogickej fakulte Konštantína Filozofa v Nitre s prednáškou Hudobná výchova v kontexte hudobnej kultúry starších dejín na Slovensku.

Publikuje v domácich a zahraničných odborných periodikách (Musicologica Slovaca, Musaica, Slovenská hudba, Musicologica Istropolitana, Huděbní věda, Musicologica Olomucensia, Acta Musicologica, Studia Musicolocica Academiae Scientiarum Hungaricae) a konferenčných zborníkoch (Praha, Olomouc, Bad Köstritz, Halle, Stuttgart, Wien, Bydgoszcz, Warszawa, Krakow, Bratislava, Martin, atď.). Na Katedre muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského založila ročenku Musicologica Istropolitana (od roku 2002) a pramenno-kritickú notovú edíciu Musicalia Istropolitana (od roku 2007). Založila aj knižnú sériu Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia, kde dostávajú priestor výstupy z konferenčných podujatí a úspešne obhájené dizertačné a rigorózne práce.

Za jej doterajšie pedagogické a vedecké aktivity jej bola udelená cena Jozefa Kresánka roku 2011. Mnohí z jej odchovancov sa uplatnili a dosiahli pozoruhodné výsledky na poli výskumu staršej hudby.

x