• -

  súkromné štúdium u Rudolfa Macudzińského v Bratislave, neskôr súkromné hodiny klavíra u Magdalény Móryovej-Szakmáryovej v Spišskej Novej Vsi

 • 1953 – 1958

  Konzervatórium v Bratislave (klavír – Anna Kafendová)

 • 1958

  jednoročný študijný pobyt na Petrohradskom konzervatóriu v Rusku u profesora M. J. Chaľfina

 • 1959 – 1963

  VŠMU (Anna Kafendová)

 • od 1966

  štipendium od Jána Cikkera a štúdium na viedenskej Hochschule für Musik (Bruno Seidlhofer)

 • 1966 – 1993

  pedagóg klavírnej hry na Katedre klávesových nástrojov VŠMU (1988 docent)

Ivan Palovič sa od absolvovania VŠMU venoval bohatej interpretačnej činnosti, ktorá tvorí podstatnú časť jeho tvorivého odkazu. Okrem klavírnych recitálov účinkoval často sólisticky so slovenskými a českými orchestrami. V oblasti komornej hudby spolupracoval s viacerými partnermi: huslistom Petrom Michalicom, violistom Jozefom Hošekom, violončelistom Jozefom Sýkorom, kontrabasistom Karolom Illekom a ďalšími. Na Slovensku uskutočnil sériu koncertov aj so známym ruským čelistom J. Pergamenščikovom.

Palovičova interpretačná charakteristika sa v kritikách spájala s energickým temperamentom, zmyslom pre štýl, skvelým rytmom, technickými dispozíciami, brilantnou hrou oktáv, akordov, veľkými gradačnými schopnosťami a i... Svojím interpretačným založením Palovič inklinoval viac ku skladbám romantikov a najmä k dielam 20. storočia (Rachmaninov, Skriabin, Prokofiev, Bartók a i.).

V repertoári Palovičovej bohatej koncertnej činnosti zaujíma špeciálne miesto úprimný vzťah k interpretácii pôvodných diel slovenských autorov. Bol jedným z prvých slovenských interpretov klavírnej tvorby J. N. Hummela, mimoriadny ohlas a uznanie získal interpretáciou Concertina J. Cikkera, no najmä rozsiahlym projektom naštudovania celého dovtedajšieho klavírneho diela Dušana Martinčeka, ktoré kompletne uviedol do koncertného života (t.j. diela, ktoré vznikli do začiatku 90-tych rokov). Okrem jeho skladieb s úspechom premiéroval i rad ďalších autorov – J. Hatríka, V. Bokesa, J. Malovca a i.

Z početných nahrávok v Slovenskom rozhlase, televízii a gramofónových vydavateľstvách je reprezentatívna nahrávka Hummelovho Koncertu pre klavír a orchester a mol op. 85 so Slovenskou filharmóniou a dirigentom Ladislavom Slovákom.

Počas svojho 27-ročného pôsobenia na VŠMU vychoval doc. Palovič mnoho absolventov, ktorí sa úspešne zaradili do slovenského koncertného života a hudobno-pedagogickej praxe. Treba zdôrazniť, že nepovažoval za najdôležitejší cieľ výchovu koncertného klaviristu. Ako pedagóg a súčasne interpret, poznajúc pomery v slovenskom koncertnom živote, vedel reálne posúdiť uplatnenie absolventa hry na klavíri. Okrem budovania sólového repertoáru orientoval svojich študentov najmä na potrebu získania praxe v oblasti komornej hry. Jeho žiakmi boli napr. Elena Händler, Iveta Sukupová, Eva Rebrová, Tatiana Lenková, Darina Andrejková, Viera Sočůvková, Marián Varínsky, Valéria Kelly (ašpirantské štúdium), Eva Fergusson-Mazanovská, Václav Vait, Zuzana Kalinová, Alena Janáčková a i.

(Pergler, František: Ivan Palovič (1938 – 1993): kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku. In: Hudobný život 2006/6, s. 26–28)

x