• 1990 – 1996

  štúdium teológie na Univerzite Komenského, Teologický inštitút v Spišskej Kapitule

 • 1996 – 2000

  štúdium na Katolíckej univerzite v Lubline, Poľsko

 • 1996 – 2006

  štúdium muzikológie na Katolíckej univerzite v Lubline, Poľsko

 • 2000

  člen diecéznej (Rožňava) i celoslovenskej liturgickej komisie a hudobnej subkomisie

 • 2002 – 2004

  odborný asistent na Katedre hudobného umenia Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

 • 2004 – 2017

  vedúci Katedry hudby, Katolícka univerzita v Ružomberku

 • 2002 – 2006

  prednášajúci na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí

 • 2008 – 2014

  prednášajúci na Inštitúte hudobnej vedy na Katolíckej univerzite v Lubline

 • 2002 – 2012

  zodpovedný redaktor časopisu pre duchovnú hudbu Adoramus Te

 • 2017

  prodekan pre vedu a umenie na Pedagogickej fakulte, Katolícka univerzita v Ružomberku

prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. je muzikológ, huslista, pedagóg a teológ. Hru na husliach študoval na Konzervatóriu v Žiline v triede Ľubomíra Kudju. Teologické vzdelanie získal na Univerzite Komenského, Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule a na Katolíckej univerzite v Lubline. Muzikologické štúdia absolvoval na Katolíckej univerzite v Lubline v Poľsku.

Do roku 2004 bol odborným asistentom na Katedre hudobného umenia Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Potom viedol Katedru hudby a od roku 2017 je prodekanom pre vedu a umenie na Pedagogickej fakulte tejto vzdelávacej inštitúcie. Prednášal na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí a na Inštitúte hudobnej vedy na Katolíckej univerzite v Lubline.

V oblasti hudobnej teórie sa zaoberá hudobnou medievalistikou a bádaním súčasnej najmä sakrálnej hudby. V oblasti hudobnej medievalistiky sa zameriava na výskum zachovaných hudobných artefaktov z územia dnešného Slovenska (hudobno-liturgické manuskripty, ich fragmenty, prvotlače, tlačené kódexy) je autorom troch pramenných edícií – Spišský graduál Juraja z Kežmarku, Spišský antifonár, Nitrianský antifonár, spoluautorom monografie Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku, monografie Košický graduál, ako aj autorom monografie na tému spevov v Rímskom misáli (Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim „Rímsky misál“ z 1980 roku). Úzko spolupracuje s pracovníkmi zo Slovenskej akadémie vied, najmä na riešení viacerých spoločných projektov podporených Ministerstvom školstva SR. Spomenúť treba aj projekty: CANTUS PLANUS - gregoriánsky chorál na Slovensku ako fenomén doby; projekt Obraz zbožnosti v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku; projekt Missale Romanum sign. Rkp. Zv. 387 z Ústrednej knižnice SAV – výskum a pramenná edícia; Duchovná tvorba Antona Aschnera (1732 – 1793); Musica nova spiritualis. V oblasti medievalistiky publikoval aj mnohé vedecké štúdie doma i v zahraničí. Je členom medzinárodnej organizácie pre výskum gregoriánskeho chorálu AISCGre.

Ďalšou oblasťou jeho vedeckého záujmu je oblasť hymnológie, v ktorej tiež publikuje doma i v zahraničí. Je členom predstavenstva v medzinárodnej spoločnosti pre výskum v oblasti hymnológie IAH. Vysoký citačný ohlas dokumentuje uznanie autora ako rešpektovanej autority.

Ako hudobný pedagóg sa venuje najmä oblasti vyučovania hudobných foriem a hudobnej analýze ako aj problematike intonácie a sluchovej analýzy. Je autorom vysokoškolských učebných textov Náuka o hudobných formách.

Absolvoval dve stáže v zahraničí (Poľsko) zamerané hlavne na hudobno-medievalistický výskum a množstvo krátkodobých Erasmových mobilit v Nemecku, Rakúsku, Českej republike a v Poľsku.

V súčasnosti je členom komisie Ministerstva školstva SR pre udeľovanie grantov v grantovej agentúre VEGA. V rokoch 2007 – 2013 bol členom komisie Ministerstva školstva SR pre udeľovanie grantov v grantovej agentúre KEGA. Je tiež hodnotiteľov umeleckých výstupov v rámci databázy RUV Ministerstva školství ČR.

Bol zodpovedným redaktorom časopisu pre duchovnú hudbu Adoramus Te. Od roku 2000 je členom diecéznej (Rožňava) i celoslovenskej liturgickej komisie a hudobnej subkomisie. Podieľa sa na príprave Nového celoslovenského liturgického spevníka.

Významné je aj jeho pôsobenie v doktorandskom študijnom programe Didaktika hudby na PF KU v Ružomberku, kde vystupuje ako člen Odborovej komisie, školiteľ a prednášajúci. V úlohe člena Odborovej komisie pôsobí aj na doktorandskom štúdiu Didaktika hudby na PdF UMB v Banskej Bystrici, ako aj v študijnom programe Hudební teorie a pedagogika na PdF Univerzity Hradec Králové.

Ako huslista účinkoval sólovo ako aj v rámci komorného zoskupenia pedagógov Katedry hudby PF KU na mnohých koncertných podujatiach doma i v zahraničí. Je autorom mnohých liturgických spevov a niekoľkých zborových skladieb.

 

x