• 1966 – 1969

  SVŠ Trnava

 • 1969 – 1974

  Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyne v Brne (terajšia Masarykova univerzita v Brne), odbor hudobná veda a divadelná veda

 • 1974 – 1990

  odborná pracovníčka – hudobná historička Západoslovenského múzea v Trnave

 • od 1978

  pedagogická činnosť: konzultantka diplomových, bakalárskych prác, prác konzervatórií, doktorandských prác (Trnava, Bratislava, Ostrava, Brno, Banská Bystrica atď.), Stredná knihovnícka škola, Bratislava (elokovaná trieda v Trnave), dejiny hudby (1980 – 1981), Základná umelecká škola Vrbové, hudobná náuka, hra na klavíri, dramatický odbor (1993 – 1995), Základná umelecká škola Trnava, hudobná náuka (1995 – 1996), Gymnázium Trnava, hudobná výchova (1996), od 2009 oponentka bakalárskych, doktorandských prác (Bratislava).

 • 1990 – 1992

  podpredsedníčka Mestského národného výboru v Trnave, zástupkyňa prednostu Mestského úradu v Trnave (nezávislá poslankyňa do 1998)

 • 1993 – 1997

  pracovníčka v Školskej správe v Trnave, učiteľka na ZUŠ Vrbové a ZUŠ Trnava, paralelne SZČO – B.E.S.T. agentúra

 • 1997 – 1999

  riaditeľka Hudobného kabinetu Regionálneho osvetového strediska

 • 1999 – 2002

  zástupkyňa riaditeľa Západoslovenského múzea v Trnave

 • 2002 – 2023

  riaditeľka Hudobného múzea Slovenského národného múzea

V oblasti výskumu sa zameriavala na regionálnu hudobnú historiografiu a osobnosť Mikuláša Schneidra-Trnavského. Venovala sa odbornej scenáristickej, publicistickej, zostavovateľskej a edičnej činnosti, dramaturgii a koncepciám podujatí ako aj organizačnej práci. Od roku 1991 je členkou predstavenstva Spoločnosti Mikuláša Schneidera-Trnavského, ktorej je spoluzakladateľkou. Aktívne sa podieľala na rozvoji hudobného života v Trnave, počas pôsobenia v komunálnej sfére iniciovala vznik viacerých, dnes už tradičných hudobno-kultúrnych podujatí. V oblasti hudobno-múzejnej práce realizuje prezentačné projekty celoslovenského a medzinárodného charakteru (výstavy, oživovanie hudby), organizuje odborné podujatia (konferencie, semináre), podieľa sa na hudobno-historických výskumoch. Je členkou Slovenskej muzikologickej asociácie, od roku 2008 členkou Kultúrnej rady Trnavského samosprávneho kraja, členkou Muzikologickej komisie Hudobného fondu, od roku 2014 členkou Rady Hudobného fondu. Absolvovala viaceré študijné cesty a pobyty v Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku, Nemecku.

Je autorkou scenára k výstavám: Život a dielo Mikuláša Schneidra-Trnavského (Trnava, 1978), Robotnícky spevokol Bradlan (Trnava, 1978), Franz Schubert a Želiezovce (Želiezovce, 1978), Päťdesiat rokov Bradlanu (Trnava, 1980), Mikuláš Schneider-Trnavský, národný umelec (Trnava, 1981), Trnava hudobná (Trnava, 1988), Sto rokov gramoplatne alebo disco nie je novinka (Trnava, Budapesť, 1988), Sieň slávy Dobra, reinštalácia (Trnava, 2000), Cirkevný hudobný spolok (Trnava, 2001), Pamätná izba Mikuláša Schneidra-Trnavského, reinštalácia (Trnava, 2001), Sakrálne umenie, nerealizovaná (Trnava, 2002), Uschovaný zvuk (Bratislava, Trnava, Myjava, Dolná Krupá, 2004), Mikuláš Schneider-Trnavský. Umelec národa (Bratislava, Trnava, Dolná Krupá, 2006), Karol Elbert. Skromný lyrik swingu (Bratislava, 2013). Je spoluautorkou scenára k výstavám: Pamätník Ludwiga van Beethovena (Ľuba Ballová, Dolná Krupá, 2004), Ján Levoslav Bella v Sibíni (Jana Bartová, Sibíň, Dolná Krupá, Bratislava, 2007), Život na zámku (Tomáš Surý, Dolná Krupá, 2008).

Je autorkou komponovaných programov a relácií: Bradlan, audio-vizuálny program (1980, 20 min.), Prácou slúžil národu, audio-vizuálny program (1981, 30 min.), Hudobný večer s Karolom Elbertom, komp. program (1987, 70 min.), Hudobný večer s Ladislavom Burlasom, komp. program (1988, 70 min.), Hudobná kronika jedného mesta, televízny dokumentárny film, réžia Jozef Novan (1988, 30 min.), Hudobný večer s Milanom Novákom, komp. program (1989, 70 min.), Vianoce v chráme, Slovenský rozhlas, redaktorka Melánia Puškášová (2006, 60 min.), Hudobný večer Eugen Suchoň a Mikuláš Schneider-Trnavský, spolupráca Danica Štilichová (2008, 60 min.), Hudobný večer Alexander Albrecht a Mikuláš Schneider-Trnavský, spolupráca Ľudmila Michalková (2011, 60 min.). Odborne spolupracovala na reláciách, programoch a dokumentoch: Hudobný večer s Mikulášom Schneidrom-Trnavským, televízna relácia, réžia Jozef Novan (1981), Úsmevy a slzy, scénický program, réžia Emília Došeková (1988), Jubilate Deo, filmová esej o Mikulášovi Schneidrovi-Trnavskom, réžia Gejza Kendy (1992), V tichu, hraný dokument, réžia Zdeněk Jiráský (2014).

Organizovala podujatia medzinárodného charakteru: muzikologické semináre a konferencie (Trnava, Dolná Krupá, Bratislava) (1988 – 2012), Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, riaditeľka súťaže (1992 – 1998), Trnavské organové dni, hudobný festival (1995 – 1998), Projekt CONTAKT v rámci projektov Interreg II podporovaných EÚ, spolupráca hudobných telies Rakúsko-Slovensko (1997 – 2003), Ján Levoslav Bella v Sibini, výstava (Európske hlavné mesto kultúry, Sibiň) (2007), Desatoro o fujare, výstava (nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO), prezentácia Paríž, Berlín, Budapešť, Sarajevo (2007 – 2008), Prínos svetových osobností v kontexte historických parkov a tradícia pestovania ruží v Dolnej Krupej, medzinárodná konferencia k 200. výročiu založenia anglického parku v Dolnej Krupej (2013) ako aj podujatia celoslovenského a regionálneho charakteru: organizovanie osláv výročí hudobných skladateľov Mikuláš Schneider-Trnavský, Franz Schubert, Eugen Suchoň, Ján Levoslav Bella (1978 – 2008), usporadúvanie muzikologických konferencií a seminárov (1978 – 2012), Cyklus koncertov Hudobné utorky v múzeu (1984 – 1988), Festival Trnavská hudobná jar (1992, 1996), Interpretačný kurz pre organistov (1996 – 1998), dramaturgia a réžia koncertov: k výročiu Gejzu Dusíka (Križovany), Rok Eugena Suchoňa (Cífer) (1998).

Venovala sa oblasti oživovania hudby: Hudba trnavského baroka (Musica aeterna), Missa Alma nox, Mikuláš Schneider-Trnavský (Štátna filharmónia Košice), Sláčikové kvartetá, Mikuláš Schneider-Trnavský (Janáčkovo kvarteto), Missa in honorem St. Nicolai, Mikuláš Schneider-Trnavský (Zbor a Orchester Konzervatória Bratislava, Philharmonie Marchfeld), Missa Rosa Mystica, Mikuláš Schneider-Trnavský (Capella Tyrnaviensis, Spevácky zbor Tirnavia), Bellarosa, opereta, Mikuláš Schneider-Trnavský (spolupráca s Divadlom Jána Palárika v Trnave), Karol Elbert neznámy známy (autorove diela vážnej hudby, koncerty v Bratislave a Trnave, dokumentačné CD).

x