Personálna bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2020

  Rare occurences of sheet music in the royal towns of Upper Hungary from the 16th century

  Barockmusik als europäischer Brückenschlag, 2020, Ortus Musikverlag, Beeskow, p. 35 – 42

 • 2019

  Tvorba skladateľov v službách Rudolfa II. v dobovom hudobnom repertoári na území dnešného Slovenska

  Rudolfínská Kútna Hora, 2019, Koniasch Latin Press, Praha, p. 142 – 156

 • 2018

  Italian music in the 17th century in the regions of Spiš and Šariš in the Evangelical churches of the Augsburg confession

  Musicologica Brunensia, 2018, year 53, no. 2, p. 41 – 60

 • 2018

  Denominational changes in 16th-century Europe and their influence on church music in Slovakia

  Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Medzinárodná konferencia pri príležitosti sedemdesiatin profesora Daniela Škovieru, ktorá sa konala 18. – 19. novembra 2016, 2018, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 204 – 216
  (1. vyd.)

 • 2016

  Masses in the Tablature Book of Johann Plotz and their utilization in the liturgy of the Evangelical service

  Musicologica Brunensia, 2016, Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno, year 51, no. 1, p. 63 – 77

 • 2016

  Cesty šírenia hudobného repertoára z európskych hudobných centier na Spiš v 17. storočí – hudobniny v Levočskej zbierke hudobnín

  Tesař, Stanislav a kol.: Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Ad honorem Jiří Sehnal, Brno, Moravská zemská knihovna v Brně, 2016, Brno, p. 33 – 46
  (227 s., 1. vyd.)

 • 2015

  The reception of the oeuvre of composers active at the court of Rudolf II in Prague in the contemporaneous musical repertoire of historical Upper Hungary

  Hudební věda, 2015, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, year 52, no. 2, p. 133 – 157

 • 2015

  Poňatie disciplíny hudobnej historiografie u Jozefa Kresánka a jeho žiaka Richarda Rybariča

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 115 – 125
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2015

  Jazykové podoby textov a hudba v domácich hymnologických prameňoch zo 17. storočia

  Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Eds. Balleková, Katarína – Múcsková, Gabriela – Králik, Ľubomír, 2015, Ľudovít Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 529 – 536
  (592 s., 1. vyd., Zborník vedeckých štúdií, venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Pavlovi Žigovi, CSc.)

 • 2014

  Vydavateľské aktivity starej hudby na Slovensku – Musicologica Istropolitana

  Muzikologické fórum, 2014, Czech Society for Musicology, Praha, year 3, no. 1 – 2, p. 30 – 40

 • 2013

  Hudobniny zo 16. a 17. storočia na pôde knižníc Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči a v Kežmarku

  Kniha 2013. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Dejiny knižnej kultúry Spiša, 2013, Slovak National Library, Martin, p. 145 – 156

 • 2013

  kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 7., In – Kalg

  Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (684 s., 1. vyd.)

 • 2013

  Stredoeurópske súvislosti šiestich rukopisných organových tabulatúrnych zborníkov z čias reformácie pochádzajúcich z územia Spiša

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana X – XI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2013, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 187 – 225

 • 2012

  Muzyczne kontakty między Spiszem a Śląskiem w 16 i 17 wieku

  The Journal of Maria Curie-Sklodowska University. Sectio L, Artes, 2012, Lublin, year 10, no. 1, p. 61 – 75

 • 2012

  Hudobné tlače Bardejovskej zbierky hudobnín zo 16. storočia – spojitosti s českými vzdelancami

  Clavibus unitis 1 [elektronický zdroj], 2012, Association for Central European Cultural Studies, Praha, p. 54 – 60

 • 2012

  Musikalische Handschriften aus der Wendezeit des 16. und 17. Jahrhunderts in der Musikaliensammlung von Levoča (Leutschau/Lőcse)

  The Musical Heritage of the Jagiellonian Era, 2012, Warszawa, p. 253 – 267

 • 2012

  Hudobný klasicizmus vo vedeckých výstupoch Dariny Múdrej, pracovníčky dvoch bratislavských hudobných inštitúcií

  Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku. Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty, 2012, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 226 – 232
  (233 s., 1. vyd., 1 CD-ROM [elektronický zdroj])

 • 2011

  Ein Musikkonvolut aus der Lyzeumsbibliothek in Kežmarok (Käsmark)

  Musical culture of the Bohemian lands and Central Europe before 1620, 2011, Koniasch Latin Press, Praha, p. 243 – 250

 • 2011

  Spevník z Hôrky a spišské rukopisné spevníky zo 17. a 18. storočia

  Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Petőczová, Janka (ed.), 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 87 – 102

 • 2011

  Levočská zbierka hudobnín (16. – 17. storočia) ako viacgeneračná bádateľská úloha

  Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011. Ed. Sylvia Urdová, 2011, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 235 – 244
  (usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)

 • 2010

  Stilveränderungen im zeitgenössischen Repertoire und im biesigen Musikschaffen vom 16. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts

  Slowakei: Geschichte – Theater – Musik – Sprache – Literatur – Volkskultur – Bildende Kunst – Slowaken im Ausland – Film, 2010, Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec, p. 103 – 108

 • 2010

  kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6., His – Im

  Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (686 s., 1. vyd.)

 • 2010

  Die ältesten musikalischen Wuellen auf dem Gebiet der Slowakei bis zum Ende des 15. Jahrhunderts

  Slowakei: Geschichte – Theater – Musik – Sprache – Literatur – Volkskultur – Bildende Kunst – Slowaken im Ausland – Film, 2010, Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec, p. 99 – 103

 • 2010

  Begräbnislieder im Repertoire des Gegangbuchs aus Ľubica/Leibitz (17. – 18. Jh.) Zu dir o Herr Gott alleine von A. F. de Hethars

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VIII – IX. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2010, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 61 – 78

 • 2010

  Hudobná kultúra v mestách a regiónoch v 16. storočí na území Slovenska – stav bádania a perspektívne úlohy

  Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., 2010, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 175 – 199

 • 2009

  Musikzentren im Gebiet der Zips im 17. Jahrhundert

  Kulturelle Identität durch Musik? Das Burgenland und seine Nachbarn, 2009, Kliment, Wien, p. 115 – 126

 • 2009

  Hudobné rukopisy z prelomu 16. a 17. storočia v rámci Levočskej zbierky hudobnín

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 11 – 28
  (278 s., 1. vyd.)

 • 2009

  Funeral songs in the repertoire of the Hymnbook from Ľubica (17th – 18th century)

  Urbancová, Hana (ed.): Lament v hudbe, 2009, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, AEPress, Bratislava, p. 215 – 227
  (265 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica IV)

 • 2008

  Vplyv Cithary sanctorum na rukopisné spevníky v 17. storočí

  Cithara Sanctorum 1636 – 2006. Zborník prác z vedeckej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 370. výročia 1. vydania kancionála v dňoch 22. a 23. novembra 2006 v Liptovskom Mikuláši a Liptovskom Jáne, 2008, Slovak National Library, Martin, p. 154 – 166

 • 2008

  16th and 17th century polyphony sheet music in Pentapolitana

  (Teória a výskum)

  Kniha 2008. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, Domová, Miroslava (zost.), 2008, Slovak National Library, Martin, p. 79 – 86

 • 2007

  Prijímanie a využitie dobových hodnôt v repertoári hudobných pamiatok na území Slovenska v 16. a 17. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 3 – 4, p. 361 – 368

 • 2007

  Musikaliensammlung des 16. und im 17. Jahrhunderts auf dem Gebiet der Slowakei im Kontext gesellschaftspolitischer Veränderungen

  Music-Sammlungen. Speicher interkultureller Prozesse. Teilband B, 2007, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, p. 536 – 547

 • 2007

  kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, Galb – Hir

  Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (670 s., 1. vyd.)

 • 2007

  Tematické katalógy hudobnohistorických zbierok 16. a 17. storočia

  Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I., 2007, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 449 – 457

 • 2007

  Preface

  František Xaver Tost (1754 – 1829): Duetto pastorale Bone Jesule. Ed. Antalová, Lenka, 2007, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 7 – 9
  (23, 35 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Musicalia Istropolitana. Zv. 1)

 • 2006

  Aktuálne úlohy hudobno-historického bádania v oblasti starších dejín na Slovensku

  Acta musicologica. Revue pro hudební vědu, 2006, Masaryk University, Brno, no. 2, p. 1 – 7

 • 2006

  Die verbreitung der Werke Samuel Scheidts auf dem Gebiet der Slowakei im 17. Jahrhundert

  Samuel Scheidt (1587 – 1654). Werk und Wirkung Bericht über die Internationale wissenschaftliche Konferenz am 5. und 6. November 2004 im Rahmen der Scheidt-Ehrung 2004 in der Stadt Halle und über das Symposium in Creuzburg zum 350. Todesjahr, 2006, Händel-Haus, Halle, p. 147 – 159
  (25. – 27. März 2004, v spolupráci s Institut für Musikwissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

 • 2006

  Najstaršie hudobné pramene z územia Slovenska do konca 15. storočia

  Slovensko. Dejiny – Divadlo – Hudba – Jazyk – Literatúra – Ľudová kultúra – Výtvarné umenie – Slováci v zahraničí, 2006, , Perfekt, Bratislava, p. 99 – 108

 • 2005

  Príspevok k problematike hudobnej výchovy v mestských školách na území Slovenska v 16. storočí

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2005, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 41 – 59

 • 2005

  Hudobné zbierky spišsko-šarišskej oblasti v 16. a 17. storočí pochádzajúce z evanjelických cirkevných spoločenstiev

  Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (1605 – 1667). 400 rokov od narodenia bardejovského evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, 22. – 24. septembra 2005 v Prešove, 2005, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov, p. 125 – 132

 • 2005

  Hudobno-historická reflexia domácej viachlasnej hudobnej tvorby prvej polovice 17. storočia

  Slovenský literárny barok. Venované 340. výročiu smrti Petra Benického. Zborník literárnovedných štúdií a interpretácií z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 24. marca 2004 v Bratislave, 2005, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 163 – 177
  (Usporiadatelia: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Oddelením staršej slovenskej literatúry Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave)

 • 2004

  Tvorba Samuela Scheidta na Slovensku v 17. storočí

  350. výročie úmrtia Samuela Scheidta (1587 – 1654). (Pôsobili žiaci S. Scheidta na území Slovenska?)

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 12, p. 37 – 39

 • 2004

  Príspevok k problematike hudobnej výchovy na území Slovenska v 16. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 3, p. 225 – 239

 • 2004

  Štýlové premeny v dobovom repertoári a v domácej tvorbe od 16. do 19. storočia

  Žigo, Pavol a kol.: Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry, 2004, AEPress, Bratislava, p. 198 – 202

 • 2004

  Dejiny slovenskej hudby – najstaršie hudobné pramene z územia Slovenska do konca 15. storočia

  Žigo, Pavol a kol.: Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry, 2004, AEPress, Bratislava, p. 195 – 198

 • 2003

  Musikalische Kontakte zwischen der Zips (Spiš) und Schlesien

  Early Music: Context and Ideas. International Conference in Musicology, Kraków, September 19 – 21 2003, 2003, Jagellonian University, Krakov, p. 205 – 214

 • 2003

  Bardejovská a Levočská zbierka hudobnín – zhody a odlišnosti (16. a 17. storočie)

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 51 – 113

 • 2003

  Hudobné tlače zo 16. storočia v spišsko-šarišskej oblasti

  Matúš, František (ed.): Štýlotvorné prvky vo vokálnej a inštrumentálnej hudbe 16. – 18. storočia. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Prešov, 5. – 7. novembra 2002, 2003, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov, p. 49 – 62
  (129 s., 1. vyd., Edícia: Vedecké spisy o hudbe. Zv. 5)

 • 2003

  HULKOVÁ, Marta – FERENCZI, Ilona: Spoločné muzikologické výskumy v partnerských ústavoch SAV a MAV / Közös szlovák és magyar zenetörténeti kutatások az akadémiai intézetekben

  Veda na oboch brehoch Dunaja / Tudomány a Duna két partján. Prednášky z vedeckej konferencie Naše spoločné akademické výskumy, konanej v Bratislave, 19. – 20. novembra 2001, 2003, Kalligram, Bratislava, p. 58 – 61, 131 – 134
  (148 s., 1. vyd., Edícia: Dialógus könyvek = Dialógy)

 • 2003

  Die Musikaliensammlungen von Bartfeld (Bardejov) und Leutschau (Levoča)

  Übereinstimmungen und Unterschiede (16. und 17. Jahrhundert)

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 51 – 113

 • 2002

  Duchovné piesne vo Vietorisovej tabulatúre a v spevníku Cantus Catholici (1655)

  Kačic, Ladislav (ed.): Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe. Zborník z interdisciplinárnej vedeckej konferencie, konanej 25. – 26. septembra 2002 v Bratislave, 2002, Slavistic Cabinet of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 141 – 153
  (184 s., 1. vyd.)

 • 2001

  Súčasný stav katalogizačného spracovania viachlasnej hudby 16. a 17. storočia na Slovensku

  Kritické edice hudebních památek IV. Sborník příspěvků z konferencí “Digitalizace památek – metoda jejich ochrany a prezentace?” (Olomouc, 22. – 23. 11. 1999) a “Katalogizace jako teoretický a praktický problém muzikologické dokumentace”, 2001, Faculty of Philosophy, Masaryk University, p. 155 – 161
  (196 s., 1. vyd., Olomouc, 20. – 21. 11. 2000, Tesař, Stanislav ed.)

 • 2001

  Výskum starších dejín slovenskej hudby na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

  Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy. Zborník z vedeckého seminára z príležitosti 80. výročia Katedry hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 12. decembra 2001, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2001, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 55 – 61

 • 2001

  Hudobniny v knižnici Johanna Dernschwama (1. polovica 16. storočia)

  Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2. Ed. Bitušíková, Alexandra – Darulová, Jolana, 2001, , Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 91 – 102

 • 2000

  Hudba v evanjelických kostoloch na Spiši v prvej polovici 18. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 4, p. 433 – 444

 • 2000

  Evangelische handschriftliche Gesangbücher aus der Spiš (Zips) von der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts

  Kačic, Ladislav (ed.): Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa in der Slowakei. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 18. – 20. októbra 1999, 2000, Slavistic Cabinet of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 239 – 250

 • 2000

  Príspevok k hudobnej kultúre Banskej Bystrice v druhej polovici 16. storočia

  Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 1. Ed. Bitušíková, Alexandra, 2000, , Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 48 – 59

 • 1999

  Prayov kódex

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1999, Bratislava, year 48, no. 4, p. 52 – 53

 • 1999

  Zhody a odlišnosti Bardejovskej a Levočskej zbierky hudobnín (16. a 17. storočie)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, year 25, no. 2 – 3, p. 150 – 200

 • 1999

  Schütz-Rezeption in der deutsch-domierten Stadt Levoča (Leutschau)

  Rezeption alter Musik, 1999, Heinrich-Schütz-Haus, Bad Köstritz, p. 135 – 139

 • 1998

  Hudobný konvolút z Lyceálnej knižnice v Kežmarku

  Príspevok k problematike renesančnej hudby 16. storočia na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, year 24, no. 3, p. 264 – 308

 • 1998

  Odpisovači a vydavatelia hudby na Spiši v 17. storočí

  Kritické edice hudebních památek II. Sborník příspěvků z konferencí Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konaných v letech 1995, 1996, 1997, 1998, Palacký University, Olomouc, Olomouc, p. 166 – 178

 • 1998

  Die Zirkulation der Musik und Musikern in den evangelischen Kirchen im 17. Jahrhundert in der Slowakei

  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Musicologica Olomucensia IV. De consortiis musicis et musicorum musicaeque in Bohemia Moraviaque circulatione 1600 – 1900 – fontium litterarumque status IV, 1998, Faculty of Philosophy, Palacký University, Olomouc, Olomouc, p. 77 – 84
  (Soubor textů z mezinárodní konference Musical Institutions and the Circulation of Music and Musicians in Bohemia and Moravia 1600 – 1900 – the State of the Sources and the Current Literature, konané v Olomouci ve dnech 21. – 23. listopadu 1997)

 • 1997

  Europäische Kontexte der musikhistorischen Quellen des Zipser-Scharoscher Gebietes im 17. Jahrhundert

  Polák, Pavol (ed.): Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik. Internationale musikwissenschaftliche Konferenz, Bratislava, 23. bis 25. März 1994, 1997, Bratislava, p. 207 – 216
  (262 s., 1. vyd., Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 2, Slowakische Musikunion/Academic Electronic Press)

 • 1996

  Mehrstimmige Bearbeitungen von Gemeindeliedern in den heimischen handschriftlichen Gesangbüchern des 17. Jahrhunderts

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1996, Bratislava, year 22, no. 3 – 4, p. 370 – 374

 • 1996

  Viachlasné úpravy duchovných piesní v domácich rukopisných kancionáloch v 17. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1996, Bratislava, year 22, no. 3 – 4, p. 370 – 374

 • 1996

  Organové tabulatúrne hudobné pramene ako východisko kritickej edície starej hudby vo vydavateľstve OPUS

  Kritické edice hudebních památek I. Sborník příspěvků z konferencí Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, konaných v letech 1993 a 1994, 1996, Palacký University, Olomouc, Olomouc, p. 131 – 143

 • 1996

  Najstaršie hudobné pramene

  Poklady hudobnej minulosti. Katalóg k výstave, Kalinayová, Jana (ed.), 1996, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 71 – 72
  (104 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

 • 1995

  Rukopisné hlasové zošity Levočskej zbierky hudobnín (17. storočie)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1995, Bratislava, year 21, no. 2, p. 203 – 227

 • 1991

  Das Musikleben in Städten von Zips (Spiš) am Ende des 16. und im 17. Jahrhundert

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 21/1988, 1991, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava, p. 85 – 103

 • 1990

  Musikdenkmäler des Mittelalters, der Renaisance und des Barock in der Slowakei

  Slowakische Musik, 1990, Slovak Music Fund, Bratislava, no. 1, p. 1 – 6

 • 1989

  Hudobný život v spišských mestách koncom 16. a v 17. storočí

  Hudební věda, 1989, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, year XXVI, no. 1, p. 18 – 24

 • 1989

  Hudobné tlače ako súčasť šírenia viachlasnej hudby v Bratislave v 16. a 17. storočí

  Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 18. Horváthová, Katarína (zost.), 1989, Bratislava, p. 71 – 81
  (Referát z muzikologickej konferencie Hudobný život Bratislavy od stredoveku po barok v rámci Bratislavských hudobných slávností 1989)

 • 1988

  Zacharias Zerewutius: Magnificants and motets

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 15, p. 6

 • 1988

  Ľubický spevník

  Kačic, Ladislav (ed.): Musicologica Slovaca XIII. K prameňom hudby na Slovensku v 17. – 18. storočí, 1988, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 11 – 134

 • 1988

  Vietorisova tabulatúra vo svetle nových výskumov

  Sborník Společnosti pro starou hudbu pri ČHS, 1988, Czech Music Society, Praha, p. 149 – 159

 • 1988

  Die Musikaliensammlung von Levoča

  Ein bedeutendes Dokument des Musiklebens in Spiš zu Ende 16. und im 17. Jahrhundert

  Musica Antiqua Europae Orientalis VII, 1988, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz, p. 135 – 150

 • 1987

  HULKOVÁ, Marta – FERENCZI, Ilona: Tabulatura Vietoris Saeculi XVII

  Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1987, Akadémiai Kiadó, Budapešť, year 29, p. 107 – 136

 • 1987

  Orgel-Tabulaturbücher der Musikaliensammlung von Levoča (17 Jh.)

  Von der Forschung der Musikgeschichte in der Slowakei

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Musaica 18/1985, 1987, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava, p. 57 – 79

 • 1987

  Levočská zbierka hudobnín z konca 16. a zo 17. storočia

  Bakoš, Ján (ed.): Problémy umenia 16. – 18. storočia. Zborník referátov z vedeckého sympózia, Bratislava, 4. – 5. marca 1987, 1987, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 92 – 99

 • 1987

  Zameranie hudobného repertoára Bratislavy v konfrontácii so spišskou oblasťou v 17. storočí

  Bratislavský hudobný barok. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 14, Horváthová, Katarína (zost.), 1987, Bratislava, p. 36 – 41
  (Zborník prác zo 14. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1985, 3. októbra 1985)

 • 1984

  Nové nálezy hudebněhistorických materiálů v Levoči

  Opus musicum. Hudební revue, 1984, Brno, year 16, no. 9, p. 286 – 288

 • 1981

  O činnosti úseku hudobných rukopisov Literárnoarchívneho oddelenia Matice slovenskej v Martine

  Slovenská archivistika, 1981, Bratislava, year 16, no. 1, p. 206 – 208

 • 1980

  Gemeinsame ein- und mehrstimmige Stücke in dem Gradual von Eperjes in dem Gesangbuch aus Ľubica (17. Jh.)

  Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1980, Akadémiai Kiadó, Budapešť, year 22, p. 345 – 396

 • 1975

  Hudobná výchova na Slovensku v období renesancie

  Zborník Zväzu slovenských skladateľov, 1975, Bratislava, p. 232 – 251

Personálna bibliografia – Scientific reviews

 • 2019

  MARTINČEK, Peter: Matthäus Apelles von Löwenstern: Lobe den Herren meine Seele, Nun danket alle Gott

  STIMUL, Bratislava

 • 2018

  KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana: Samuel Capricornus (1628-1665). Opus musicum (1655)

  zv. 9/1 Benignissime Jesu, O venerabile Sacramentum

  Ars Musica, Bratislava

 • 2012

  Reakcia na recenziu reakcia na poznámky Ladislava Kačica v recenzii zborníka ÚHV SAV Lament v hudbe v periodiku Musicologica Slovaca, roč. 2 (28), 2011, č. 1, s. 144

  Musicologica Slovaca, 2012, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year 3 (39), no. 2, p. 307 – 310

 • 2004

  Wenceslai Philomathis: Musicorum libri quattuor / Václav Philomathes: Čtyři knihy o hudbě

  Hudební věda, 2004, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, year 41, no. 3 – 4, p. 388 – 390

Personálna bibliografia – Editorial Work

 • 2018

  FERENCZI, Ilona – HULKOVÁ, Marta (zost.): Tabulatura Vietoris saeculi 17

  Musicalia Danubiana, zv. 5, 2018, Budapešť
  (317 s., 2. vyd., Zenetudományi Intézet)

 • 2013

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana X – XI

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (503 s., 1. vyd.)

 • 2010

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VIII – IX

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (261 s., 1. vyd.)

 • 2010

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II.

  Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (539 s., 1. vyd.)

 • 2008

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 2007

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I.

  Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (467 s., 1. vyd.)

 • 2007

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 2006

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 2005

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 2004

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 2003

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 2002

  HULKOVÁ, Marta – CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1986

  HULKOVÁ, Marta – FERENCZI, Ilona (ed.): Tabulatura Vietoris Saeculi XVII

  Opus, Bratislava
  (251 s., 1. vyd., Edícia: Musicalia Danubiana 5)

Personálna bibliografia – Books

 • 1996

  Hudobné pramene 17. storočia na území Slovenska

  Bratislava
  (315 s., habilitačná práca)

 • 1985

  Levočská zbierka hudobnín. 1. a 2.

  Bratislava
  (s. n., dizertačná práca)

 • 1979

  Ľubický spevník

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava
  (rigorózna práca)

Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2004

  Scheidtove oslavy 2004

  350. výročie úmrtia skladateľa

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 12, p. 10

 • 1998

  Anketa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, year 24, no. 3, p. 412 – 416

 • 1997

  Reprezentatívna publikácia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 4, p. 8

 • 1994

  Darina Múdra: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku 2

  Hudobný život, 1994, Bratislava, year 26, no. 13 – 14, p. 12

 • 1994

  Darina Múdra: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus

  Hudobný život, 1994, Bratislava, year 26, no. 13 – 14, p. 12

 • 1986

  Konferencia spoločnosti pre starú hudbu

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 14, p. 4

 • 1985

  Vietorisova tabulatúra – zdroj nových poznatkov

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 18, p. 5

 • 1984

  Šimbracký, Ján: Opera Omnia 1

  Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 1, p. 8

 • 1983

  Vývoj európskeho notopisu

  Pravda, 1. 7. 1983, Bratislava, year 64, no. 153, p. 5

 • 1982

  Tabulatúrny zborník Samuela Marckfelnera

  Hudobný život, 1982, Bratislava, year 14, no. 8, p. 5

Bibliografia

 • 2007

  ANTALOVÁ, Lenka: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I.

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 3 – 4, p. 563 – 566

 • 2006

  SZÓRÁDOVÁ, Eva: Musicologica Istropolitana III

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, year 32, no. 2, p. 251 – 253

 • 2004

  SZÓRÁDOVÁ, Eva: Musicologica Istropolitana II, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy, Bratislava 2003, editor Marta Hulková

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 3, p. 428 – 429

 • 2004

  SZÓRÁDOVÁ, Eva: Musica [t. j. Musicologica] Istropolitana I, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy, Bratislava 2002, editori Marta Hulková, Ľubomír Chalupka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 3, p. 426 – 428

x