2023

DANIHEL, Lucia: Úvaha podnietená úvahami. O Zeljenkovom Osvienčime

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 2, p. 99 – 108

2023

LADIČ, Branko: „Do krajších dní“. Slovenská zborová a kantátová tvorba v službách propagandy po februári 1948

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 1, p. 34 – 50

2022

GAVALOVÁ, Mária: Bratislavské hudobné slávnosti 2022

Slovenské výročia

Hudobný život, 2022, year 54, no. 11, p. 5 – 6
(na BHS 2022 zaznelo skladateľovo dielo Serenáda pre flautu, klarinet, fagot, harfu a sláčiky)

2020

TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

45 rokov vzájomného rešpektu

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 20 – 24

2019

KOLÁŘ, Róbert: Witold Lutosławski, Camille Saint-Saëns, Oto Ferenczy

Quasars Ensemble

Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 38

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

Slovak Academy of Sciences, Bratislava

2016

LETŇANOVÁ, Elena: Súčasná slovenská hudba na FORFESTe

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 50

2016

SLÁVIKOVÁ, Zuzana: Tatiana Pirníková: Umelec a intelektuál v zrkadle času. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho

Musicologica Slovaca, 2016, Bratislava, year 33, no. 1, p. 144 – 147

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba

Zrelosť Moyzesovho kvarteta

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 12

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

Večery komornej tvorby

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 11

2016

MARENČINOVÁ, Dita: Umelec a intelektuál v zrkadle času. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho

Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 55

2015

BLAHO, Vladimír: Dvakrát detské zbory

Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 17

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 261 – 267

2015

PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Umelec a intelektuál v zrkadle času

Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho

Prešov

2014

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

2013

KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu

Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 14

2011

BREJKA, Rudolf: Niekoľko poznámok k odkazu Ota Ferenczyho

Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 332 – 336

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Súlad estetickej teórie s kompozičnou praxou v diele Ota Ferenczyho

Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 87 – 103

2009

KUŽELKA, Vladimír: Oto Ferenczy – Verbunk. Nácvik, predvedenie, rozbor

Pohled sbormistra PF UJEP Ústí nad Labenm na interpretaci sborové skladby

Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2009, Banská Bystrica, p. 37 – 39

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Capriccio pre klavír a orchester

Hudobný život, 2001, year 33, no. 2, p. 10 – 13

2001

BOKES, Vladimír: Ideál či osud? K nedožitej osemdesiatke Ota Ferenczyho

Hudobný život, 2001, year 33, no. 3, p. 4 – 6

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje

Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 10 – 12

2000

BOKES, Vladimír – PARÍK, Ivan: Zomrel Oto Ferenczy

Hudobný život, 2000, year 32, no. 5, p. 3 – 4

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Príspevok Ota Ferenczyho k problematike "národného, individuálneho a univerzálneho" v slovenskej hudbe v rokoch 1945–1948

Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník (ed. J. Lengová), 1998, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 149 – 160

1998

BOKES, Vladimír: Oto Ferenczy [heslo]

100 slovenských skladateľov, 1998, National Music Centre, Bratislava, p. 90 – 93

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 273 – 341

1996

HRČKOVÁ, Naďa: Oto Ferenczy - prvá teória modernizmu

Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra, 1996, Litera, p. 151 – 154

1985

FERENCZY, Oto: Wagnerova dramaturgia a Bellova opera Kováč Wieland

Hudobný archív 9, 1985, Matica slovenská, p. 60 – 79

1985

FERENCZY, Oto: Naša podlžnosť Jánovi Levoslavovi Bellovi

Hudobný archív 9, 1985, Matica slovenská, p. 9 – 11

1984

FERENCZY, Oto: Naša podlžnosť J. L. Bellovi

Hudobný život, 1984, year 16, no. 1, p. 3

1983

BURLAS, Ladislav: Národný umelec Oto Ferenczy

Hudobný život, 1983, year 15, no. 10, p. 1, 3
(udelenie titulu národný umelec)

1983

FERENCZY, Oto: Texty ku zbierke príkladov z estetiky. Pomocné texty k prednáškam estetiky

Academy of Music and Drama, Bratislava

1982

FERENCZY, Oto: K niektorým zvláštnostiam využívania protikladov v hudbe Bélu Bartóka

Hudobný život, 1982, year 14, no. 4, p. 8
(prednesené na Muzikologickom kongrese Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO v Budapešti 3. 10. 1981)

1981

URSÍNYOVÁ, Terézia: Skladateľ a spoločnosť

K šesťdesiatke Ota Ferenczyho

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 3

1981

ALBRECHT, Ján: K pedagogickej činnosti Ota Ferenczyho

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 3

1981

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

5. a 6. 3. 1981

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 8
(Symfonický prológ)

1981

PODRACKÝ, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Symfonické koncerty

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 2
(Koncert pre klavír a orchester)

1981

FERENCZY, Oto: Béla Bartók a dnešok : K storočnici Bélu Bartóka

Hudobný život, 1981, year 13, no. 5, p. 1 – 2

1980

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Oto Ferenczy o svojom poslednom opuse [rozhovor]

Hudobný život, 1980, year 12, no. 18, p. 5

1978

zs: V štýle komorného muzicírovania

Hudobný život, 1978, year 10, no. 1, p. 4
(Kytica lesná)

1978

CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 1, 4

1977

PODRACKÝ, Igor: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 7
(Concertino)

1974

HRUŠOVSKÝ, Ivan: Vítězslav Novák a slovenská hudba

Česká hudba světu, svět české hudbě, 1974, Panton, Praha, p. 179 – 196

1974

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Oto Ferenczy: Hudba pre 4 sláčikové nástroje

Hudobný život, 1974, year 6, no. 13, p. 5

1974

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje

Hudobný život, 1974, year 6, no. 13, p. 5

1974

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Ferenczyho Hudba pre štyri sláčikové nástroje

III. seminár mladých muzikológov a kritikov (zborník príspevkov), 1974, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 50 – 54

1972

MARCZELLOVÁ, Z: Začala sa slávnosť opery

Hudobný život, 1972, year 4, no. 18, p. 1

1972

Program pre budúcnosť

Z referátu dr. Ota Ferenczyho na IV. zjazde Zväzu slovenských skladateľov

Hudobný život, 1972, year 4, no. 20, p. 1

1972

ra: Na margo jedného koncertu

Hudobný život, 1972, year 4, no. 13, p. 4 – 5

1972

URSÍNYOVÁ, Terézia: Repríza?

Hudobný život, 1972, year 4, no. 14, p. 4
(Verbunk)

1972

URSÍNYOVÁ, Terézia: V očakávaní umeleckých víťazstiev

So šéfom opery SND Pavlom Baginom o nastávajúcej sezóne

Hudobný život, 1972, year 4, no. 16, p. 3

1972

NOVÁČEK, Zdenko: Spoločným krokom

Hudobný život, 1972, year 4, no. 18, p. 1

1972

uy: Naši v ZSSR

Hudobný život, 1972, year 4, no. 1, p. 3

1970

HEERENOVÁ, Petra: Rigoletto z Brna

Slovo má René Tuček

Hudobný život, 1970, year 2, no. 3, p. 8
(Shakespearovské sonety)

1970

vč: BHS 22

Opera na festivale

Hudobný život, 1970, year 2, no. 12, p. 4
(Nevšedná humoreska)

1970

Pocta Bjornsonovi

Hudobný život, 1970, year 2, no. 10, p. 4
(Hviezda severu)

1969

ČÁRSKA, Etela: Nesnažte sa porozumieť - počúvajte a vnímajte

Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 9

1969

VAJDA, Igor: Nevšedná humoreska

Hudobný život, 1969, year 1, no. 21, p. 4

1969

ra: Dvojnásobná premiéra

Hudobný život, 1969, year 1, no. 18, p. 7
(Nevšedná humoreska)

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Sliač 1969

Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14
(Kytica lesná)

1969

FERENCZY, Oto: Bez sebatrýznenia a pasivity

Hudobný život, 1969, year 1, no. 11, p. 1

1969

FERENCZY, Oto: Hudobná teória na VŠMU

Hudobný život, 1969, year 1, no. 6, p. 3

1969

POSPÍŠIL, Juraj: Prvý v tomto roku

Hudobný život, 1969, year 1, no. 1, p. 8
(Serenáda)

1967

HATRÍK, Juraj: Ferenczyho Shakespearovské sonety – Poznámky k analýze

Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 8, p. 375 – 379

1965

VAJDA, Igor: Oto Ferenczy: Sláčikové kvarteto

Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 1, p. 26 – 27

1964

HRUŠOVSKÝ, Ivan: Oto Ferenczy

Slovenská hudba v profiloch a rozboroch, 1964, State Music Publisher, Bratislava, p. 344 – 354

1964

FERENCZY, Oto: Syllabus k prednáškam estetiky

Academy of Music and Drama, Bratislava

1959

HRUŠOVSKÝ, Ivan: "Capriccio pre klavír a orchester" Ota Ferenczyho

Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 2, p. 60 – 65

1959

ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

Ferenczyho Finále pre veľký orchester

Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 7 – 8, p. 317 – 318

1958

BURLAS, Ladislav: Serenáda Ota Ferenczyho

Slovenská hudba, 1958, year 2, no. 4, p. 139 – 142

1954

FERENCZY, Oto: Majster Frico Kafenda

Ľudová tvorivosť, 1954, no. 4, p. 57 – 59

1951

FERENCZY, Oto: Ján Cikker, laureát Československej ceny mieru

Slovenské pohľady, 1951, no. 2

1948

FERENCZY, Oto: Pohľad na obecnú a sociálnu podmienenosť slovenskej hudby

Hudební rozhledy, 1948, no. 2 – 3

1948

j. h.: Hudba

Sjazd skladateľov a hudobných vedcov v Prahe

Kultúrny život, 17. 10. 1948, year 3, no. 19, p. 8 – 9

1947

FERENCZY, Oto: Boj o hudobné elementy

Umenie, 1947, no. 1

1947

FERENCZY, Oto: Bella a Čajkovskij

Slovenské pohľady, 1947, no. 4

1946

FERENCZY, Oto: Naše slabosti a nedostatky

Kultúrny život, 1946, year 1, no. 13, p. 3

1946

FERENCZY, Oto: Bella či Novák?

Kultúrny život, 1946, year 1, no. 16 – 17, p. 4

1946

FERENCZY, Oto: Rozhovor s Eugenom Suchoňom

Kultúrny život, 21. 2. 1946, year 1, no. 3, p. 3

1946

FERENCZY, Oto: Máme hrať nemeckých hudobných klasikov alebo nie?

Kultúrny život, 7. 2. 1946, year 1, no. 2, p. 2

1946

FERENCZY, Oto: O dvoch spôsoboch účasti na hudbe

Psychologický zborník, 1946, no. 2 – 3, p. 81 – 103

1946

FERENCZY, Oto: Kto nedbá na záujmy slovenskej kultúry?

Kultúrny život, 9. 5. 1946, year 1, no. 7 – 8, p. 7

1945

FERENCZY, Oto: K osobnosti Igora Stravinského

Slovenské pohľady, 1945, p. 309

Personal bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1984

  FERENCZY, Oto: Naša podlžnosť J. L. Bellovi

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 1, p. 3

 • 1982

  FERENCZY, Oto: K niektorým zvláštnostiam využívania protikladov v hudbe Bélu Bartóka

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 4, p. 8
  (prednesené na Muzikologickom kongrese Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO v Budapešti 3. 10. 1981)

Personal bibliography – Textbooks, Textbook Chapters

 • 1983

  FERENCZY, Oto: Texty ku zbierke príkladov z estetiky. Pomocné texty k prednáškam estetiky

  Academy of Music and Drama, Bratislava

 • 1964

  FERENCZY, Oto: Syllabus k prednáškam estetiky

  Academy of Music and Drama, Bratislava

Personal bibliography – Art Critique and Journalism

 • 1985

  FERENCZY, Oto: Naša podlžnosť Jánovi Levoslavovi Bellovi

  Hudobný archív 9, 1985, Matica slovenská, p. 9 – 11

 • 1985

  FERENCZY, Oto: Wagnerova dramaturgia a Bellova opera Kováč Wieland

  Hudobný archív 9, 1985, Matica slovenská, p. 60 – 79

 • 1981

  FERENCZY, Oto: Béla Bartók a dnešok : K storočnici Bélu Bartóka

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 5, p. 1 – 2

 • 1969

  FERENCZY, Oto: Hudobná teória na VŠMU

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 6, p. 3

 • 1969

  FERENCZY, Oto: Bez sebatrýznenia a pasivity

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 11, p. 1

 • 1954

  FERENCZY, Oto: Majster Frico Kafenda

  Ľudová tvorivosť, 1954, no. 4, p. 57 – 59

 • 1951

  FERENCZY, Oto: Ján Cikker, laureát Československej ceny mieru

  Slovenské pohľady, 1951, no. 2

 • 1948

  FERENCZY, Oto: Pohľad na obecnú a sociálnu podmienenosť slovenskej hudby

  Hudební rozhledy, 1948, no. 2 – 3

 • 1947

  FERENCZY, Oto: Bella a Čajkovskij

  Slovenské pohľady, 1947, no. 4

 • 1947

  FERENCZY, Oto: Boj o hudobné elementy

  Umenie, 1947, no. 1

 • 1946

  FERENCZY, Oto: Bella či Novák?

  Kultúrny život, 1946, year 1, no. 16 – 17, p. 4

 • 1946

  FERENCZY, Oto: Naše slabosti a nedostatky

  Kultúrny život, 1946, year 1, no. 13, p. 3

 • 1946

  FERENCZY, Oto: Kto nedbá na záujmy slovenskej kultúry?

  Kultúrny život, 9. 5. 1946, year 1, no. 7 – 8, p. 7

 • 1946

  FERENCZY, Oto: Rozhovor s Eugenom Suchoňom

  Kultúrny život, 21. 2. 1946, year 1, no. 3, p. 3

 • 1946

  FERENCZY, Oto: Máme hrať nemeckých hudobných klasikov alebo nie?

  Kultúrny život, 7. 2. 1946, year 1, no. 2, p. 2

 • 1946

  FERENCZY, Oto: O dvoch spôsoboch účasti na hudbe

  Psychologický zborník, 1946, no. 2 – 3, p. 81 – 103

 • 1945

  FERENCZY, Oto: K osobnosti Igora Stravinského

  Slovenské pohľady, 1945, p. 309

Bibliography – Books

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

 • 2015

  PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Umelec a intelektuál v zrkadle času

  Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho

  Prešov

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2023

  DANIHEL, Lucia: Úvaha podnietená úvahami. O Zeljenkovom Osvienčime

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 2, p. 99 – 108

 • 2023

  LADIČ, Branko: „Do krajších dní“. Slovenská zborová a kantátová tvorba v službách propagandy po februári 1948

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 1, p. 34 – 50

 • 2011

  BREJKA, Rudolf: Niekoľko poznámok k odkazu Ota Ferenczyho

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 332 – 336

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Súlad estetickej teórie s kompozičnou praxou v diele Ota Ferenczyho

  Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 87 – 103

 • 2009

  KUŽELKA, Vladimír: Oto Ferenczy – Verbunk. Nácvik, predvedenie, rozbor

  Pohled sbormistra PF UJEP Ústí nad Labenm na interpretaci sborové skladby

  Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2009, Banská Bystrica, p. 37 – 39

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Príspevok Ota Ferenczyho k problematike "národného, individuálneho a univerzálneho" v slovenskej hudbe v rokoch 1945–1948

  Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník (ed. J. Lengová), 1998, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 149 – 160

 • 1998

  BOKES, Vladimír: Oto Ferenczy [heslo]

  100 slovenských skladateľov, 1998, National Music Centre, Bratislava, p. 90 – 93

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 273 – 341

 • 1996

  HRČKOVÁ, Naďa: Oto Ferenczy - prvá teória modernizmu

  Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra, 1996, Litera, p. 151 – 154

 • 1981

  ALBRECHT, Ján: K pedagogickej činnosti Ota Ferenczyho

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 3

 • 1974

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Vítězslav Novák a slovenská hudba

  Česká hudba světu, svět české hudbě, 1974, Panton, Praha, p. 179 – 196

 • 1964

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Oto Ferenczy

  Slovenská hudba v profiloch a rozboroch, 1964, State Music Publisher, Bratislava, p. 344 – 354

Bibliography – Analyses of Works

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 261 – 267

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Capriccio pre klavír a orchester

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 2, p. 10 – 13

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 10 – 12

 • 1974

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Oto Ferenczy: Hudba pre 4 sláčikové nástroje

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 13, p. 5

 • 1974

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 13, p. 5

 • 1974

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Ferenczyho Hudba pre štyri sláčikové nástroje

  III. seminár mladých muzikológov a kritikov (zborník príspevkov), 1974, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 50 – 54

 • 1967

  HATRÍK, Juraj: Ferenczyho Shakespearovské sonety – Poznámky k analýze

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 8, p. 375 – 379

 • 1965

  VAJDA, Igor: Oto Ferenczy: Sláčikové kvarteto

  Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 1, p. 26 – 27

 • 1959

  ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

  Ferenczyho Finále pre veľký orchester

  Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 7 – 8, p. 317 – 318

 • 1959

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: "Capriccio pre klavír a orchester" Ota Ferenczyho

  Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 2, p. 60 – 65

 • 1958

  BURLAS, Ladislav: Serenáda Ota Ferenczyho

  Slovenská hudba, 1958, year 2, no. 4, p. 139 – 142

Bibliography – Reviews

 • 2016

  SLÁVIKOVÁ, Zuzana: Tatiana Pirníková: Umelec a intelektuál v zrkadle času. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho

  Musicologica Slovaca, 2016, Bratislava, year 33, no. 1, p. 144 – 147

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  GAVALOVÁ, Mária: Bratislavské hudobné slávnosti 2022

  Slovenské výročia

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 11, p. 5 – 6
  (na BHS 2022 zaznelo skladateľovo dielo Serenáda pre flautu, klarinet, fagot, harfu a sláčiky)

 • 2020

  TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

  45 rokov vzájomného rešpektu

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 20 – 24

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Witold Lutosławski, Camille Saint-Saëns, Oto Ferenczy

  Quasars Ensemble

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 38

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba

  Zrelosť Moyzesovho kvarteta

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 12

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

  Večery komornej tvorby

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 11

 • 2016

  LETŇANOVÁ, Elena: Súčasná slovenská hudba na FORFESTe

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 50

 • 2016

  MARENČINOVÁ, Dita: Umelec a intelektuál v zrkadle času. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 55

 • 2015

  BLAHO, Vladimír: Dvakrát detské zbory

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 17

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

 • 2013

  KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 14

 • 2001

  BOKES, Vladimír: Ideál či osud? K nedožitej osemdesiatke Ota Ferenczyho

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 3, p. 4 – 6

 • 2000

  BOKES, Vladimír – PARÍK, Ivan: Zomrel Oto Ferenczy

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 5, p. 3 – 4

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Národný umelec Oto Ferenczy

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 10, p. 1, 3
  (udelenie titulu národný umelec)

 • 1981

  PODRACKÝ, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 2
  (Koncert pre klavír a orchester)

 • 1981

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  5. a 6. 3. 1981

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 8
  (Symfonický prológ)

 • 1981

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Skladateľ a spoločnosť

  K šesťdesiatke Ota Ferenczyho

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 3

 • 1980

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Oto Ferenczy o svojom poslednom opuse [rozhovor]

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 18, p. 5

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 1, 4

 • 1978

  zs: V štýle komorného muzicírovania

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 1, p. 4
  (Kytica lesná)

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 7
  (Concertino)

 • 1972

  Program pre budúcnosť

  Z referátu dr. Ota Ferenczyho na IV. zjazde Zväzu slovenských skladateľov

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 20, p. 1

 • 1972

  NOVÁČEK, Zdenko: Spoločným krokom

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 18, p. 1

 • 1972

  MARCZELLOVÁ, Z: Začala sa slávnosť opery

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 18, p. 1

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V očakávaní umeleckých víťazstiev

  So šéfom opery SND Pavlom Baginom o nastávajúcej sezóne

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 16, p. 3

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Repríza?

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 14, p. 4
  (Verbunk)

 • 1972

  ra: Na margo jedného koncertu

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 13, p. 4 – 5

 • 1972

  uy: Naši v ZSSR

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 1, p. 3

 • 1970

  HEERENOVÁ, Petra: Rigoletto z Brna

  Slovo má René Tuček

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 3, p. 8
  (Shakespearovské sonety)

 • 1970

  vč: BHS 22

  Opera na festivale

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 12, p. 4
  (Nevšedná humoreska)

 • 1970

  Pocta Bjornsonovi

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 10, p. 4
  (Hviezda severu)

 • 1969

  ČÁRSKA, Etela: Nesnažte sa porozumieť - počúvajte a vnímajte

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 9

 • 1969

  VAJDA, Igor: Nevšedná humoreska

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 21, p. 4

 • 1969

  ra: Dvojnásobná premiéra

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 18, p. 7
  (Nevšedná humoreska)

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Sliač 1969

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14
  (Kytica lesná)

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: Prvý v tomto roku

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 1, p. 8
  (Serenáda)

 • 1948

  j. h.: Hudba

  Sjazd skladateľov a hudobných vedcov v Prahe

  Kultúrny život, 17. 10. 1948, year 3, no. 19, p. 8 – 9

x