Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 1983

  Texty ku zbierke príkladov z estetiky. Pomocné texty k prednáškam estetiky

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava

 • 1964

  Syllabus k prednáškam estetiky

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1985

  Naša podlžnosť Jánovi Levoslavovi Bellovi

  Hudobný archív 9, 1985, Matica slovenská, s. 9 – 11

 • 1985

  Wagnerova dramaturgia a Bellova opera Kováč Wieland

  Hudobný archív 9, 1985, Matica slovenská, s. 60 – 79

 • 1981

  K storočnici Bélu Bartóka

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 5, s. 1

 • 1969

  Hudobná teória na VŠMU

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 6, s. 3

 • 1969

  Bez sebatrýznenia a pasivity

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 11, s. 1

 • 1954

  Majster Frico Kafenda

  Ľudová tvorivosť, 1954, č. 4, s. 57 – 59

 • 1951

  Ján Cikker, laureát Československej ceny mieru

  Slovenské pohľady, 1951, č. 2

 • 1948

  Pohľad na obecnú a sociálnu podmienenosť slovenskej hudby

  Hudební rozhledy, 1948, č. 2 – 3

 • 1947

  Bella a Čajkovskij

  Slovenské pohľady, 1947, č. 4

 • 1947

  Boj o hudobné elementy

  Umenie, 1947, č. 1

 • 1946

  Bella či Novák?

  Kultúrny život, 21. 9. 1946, roč. 1, č. 16 – 17, s. 4

 • 1946

  Naše slabosti a nedostatky

  Kultúrny život, 27. 7. 1946, roč. 1, č. 13, s. 3

 • 1946

  Kto nedbá na záujmy slovenskej kultúry?

  Kultúrny život, 9. 5. 1946, roč. 1, č. 7 – 8, s. 7

 • 1946

  Rozhovor s Eugenom Suchoňom

  Kultúrny život, 21. 2. 1946, roč. 1, č. 3, s. 3

 • 1946

  Máme hrať nemeckých hudobných klasikov alebo nie?

  Kultúrny život, 7. 2. 1946, roč. 1, č. 2, s. 2

 • 1946

  O dvoch spôsoboch účasti na hudbe

  Psychologický zborník, 1946, č. 2 – 3, s. 81 – 103

 • 1945

  K osobnosti Igora Stravinského

  Slovenské pohľady, 1945, s. 309

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2011

  BREJKA, Rudolf: Niekoľko poznámok k odkazu Ota Ferenczyho

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 4, s. 332 – 336

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Súlad estetickej teórie s kompozičnou praxou v diele Ota Ferenczyho

  Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 87 – 103

 • 2009

  KUŽELKA, Vladimír: Oto Ferenczy – Verbunk. Nácvik, predvedenie, rozbor

  Pohled sbormistra PF UJEP Ústí nad Labenm na interpretaci sborové skladby

  Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2009, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 37 – 39

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Príspevok Ota Ferenczyho k problematike "národného, individuálneho a univerzálneho" v slovenskej hudbe v rokoch 1945–1948

  Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník (ed. J. Lengová), 1998, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 149 – 160

 • 1998

  BOKES, Vladimír: Oto Ferenczy [heslo]

  100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 90 – 93

 • 1996

  HRČKOVÁ, Naďa: Oto Ferenczy - prvá teória modernizmu

  Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra, 1996, Litera, s. 151 – 154

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 273 – 341

 • 1981

  ALBRECHT, Ján: K pedagogickej činnosti Ota Ferenczyho

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 3

 • 1974

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Vítězslav Novák a slovenská hudba

  Česká hudba světu, svět české hudbě, 1974, Panton, Praha, s. 179 – 196

 • 1964

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Oto Ferenczy

  Slovenská hudba v profiloch a rozboroch, 1964, Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava, s. 344 – 354

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

  45 rokov vzájomného rešpektu

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 20 – 24

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Witold Lutosławski, Camille Saint-Saëns, Oto Ferenczy

  Quasars Ensemble

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 38

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba

  Zrelosť Moyzesovho kvarteta

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 12

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

  Večery komornej tvorby

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 11

 • 2016

  LETŇANOVÁ, Elena: Súčasná slovenská hudba na FORFESTe

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 50

 • 2016

  MARENČINOVÁ, Dita: Umelec a intelektuál v zrkadle času. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 55

 • 2015

  BLAHO, Vladimír: Dvakrát detské zbory

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 17

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 6 – 8

 • 2013

  KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 14

 • 1981

  PODRACKÝ, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 2
  (Koncert pre klavír a orchester)

 • 1981

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Skladateľ a spoločnosť

  K šesťdesiatke Ota Ferenczyho

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 3

 • 1981

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  5. a 6. 3. 1981

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 8
  (Symfonický prológ)

 • 1980

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Oto Ferenczy o svojom poslednom opuse

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 18, s. 5

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 1, 4

 • 1978

  zs: V štýle komorného muzicírovania

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 1, s. 4
  (Kytica lesná)

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 7
  (Concertino)

 • 1972

  Program pre budúcnosť

  Z referátu dr. Ota Ferenczyho na IV. zjazde Zväzu slovenských skladateľov

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 20, s. 1

 • 1972

  MARCZELLOVÁ, Z: Začala sa slávnosť opery

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 18, s. 1

 • 1972

  NOVÁČEK, Zdenko: Spoločným krokom

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 18, s. 1

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V očakávaní umeleckých víťazstiev

  So šéfom opery SND Pavlom Baginom o nastávajúcej sezóne

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 16, s. 3

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Repríza?

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 14, s. 4
  (Verbunk)

 • 1972

  ra: Na margo jedného koncertu

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 13, s. 4 – 5

 • 1972

  uy: Naši v ZSSR

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 1, s. 3

 • 1970

  HEERENOVÁ, Petra: Rigoletto z Brna

  Slovo má René Tuček

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 3, s. 8
  (Shakespearovské sonety)

 • 1970

  vč: BHS 22

  Opera na festivale

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 12, s. 4
  (Nevšedná humoreska)

 • 1970

  Pocta Bjornsonovi

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 10, s. 4
  (Hviezda severu)

 • 1969

  ČÁRSKA, Etela: Nesnažte sa porozumieť - počúvajte a vnímajte

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 9

 • 1969

  VAJDA, Igor: Nevšedná humoreska

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 21, s. 4

 • 1969

  ra: Dvojnásobná premiéra

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 7
  (Nevšedná humoreska)

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Sliač 1969

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14
  (Kytica lesná)

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: Prvý v tomto roku

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 1, s. 8
  (Serenáda)

 • 1948

  j. h.: Hudba

  Sjazd skladateľov a hudobných vedcov v Prahe

  Kultúrny život, 17. 10. 1948, roč. 3, č. 19, s. 8 – 9

Bibliografia – Recenzie

 • 2016

  SLÁVIKOVÁ, Zuzana: Tatiana Pirníková: Umelec a intelektuál v zrkadle času. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho

  Musicologica Slovaca, 2016, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 144 – 147

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

 • 2015

  PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Umelec a intelektuál v zrkadle času

  Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho

  Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov

Bibliografia – Analýzy diel

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 261 – 267

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 10 – 12

 • 1974

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 13, s. 5

 • 1974

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Oto Ferenczy: Hudba pre 4 sláčikové nástroje

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 13, s. 5

 • 1974

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Ferenczyho Hudba pre štyri sláčikové nástroje

  III. seminár mladých muzikológov a kritikov (zborník príspevkov), 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 50 – 54

 • 1967

  HATRÍK, Juraj: Ferenczyho Shakespearovské sonety – Poznámky k analýze

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 8, s. 375 – 379

 • 1965

  VAJDA, Igor: Oto Ferenczy: Sláčikové kvarteto

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 1, s. 26 – 27

 • 1959

  ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

  Ferenczyho Finále pre veľký orchester

  Slovenská hudba, 1959, roč. 3, č. 7 – 8, s. 317 – 318

 • 1959

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: "Capriccio pre klavír a orchester" Ota Ferenczyho

  Slovenská hudba, 1959, roč. 3, č. 2, s. 60 – 65

 • 1958

  BURLAS, Ladislav: Serenáda Ota Ferenczyho

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 4, s. 139 – 142

x