2022

BÁRDIOVÁ, Marianna: Béla Bartók : Slovenské spevy [recenzia CD]

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2022, year 48, no. 3, p. 277 – 279
(Iva Bittová. Mucha Quartett. Transkripcia pre hlas a sláčikové kvarteto Vladimír Godár. Compact disc. Bratislava: Pavian Records, 2015. PM0099-2. SOZA BIEM.)

2022

BÁRDIOVÁ, Marianna: Jana Lengová: Stephanie Wurmbrand-Stuppachová (1849 – 1919). Život, dielo, korešpondencia [review]

Slovenská hudba, 2022, year 48, no. 1, p. 79 – 80

2020

BÁRDIOVÁ, Marianna: Klasický balet Romeo a Júlia na scéne banskobystrickej Štátnej opery

Opera Slovakia, 1. 3. 2020

2019

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry – Spod bystrických veží pod tatranské štíty

LUKÁČOVÁ, Alžbeta (zost.): Ján Móry: Slečna vdova. Bulletin k premiére, 2019, State Opera in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 8 – 16
(23 s., 1. vyd., december 2019)

2019

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.) a kol.: Malachov – živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou

Monografia obce

Obec Malachov
(559 s., 1. vyd., faksimile, fotografie (prevažne farebné), grafy, mapy, nákresy, noty, portréty, tabuľky, autori fotografií a nákresov: Miroslav Bárdi... [et al.])

2018

BÁRDIOVÁ, Marianna: Turčín Poničan v hudobnom stvárnení Jána Cikkera

Poniky. Monografia obce. PECNÍK, Marcel – LUPTÁKOVÁ, Vladimíra (ed.) a kol., 2018, Banská Bystrica, p. 215 – 216
(240 s., 1. vyd., TaKPRo, s. r. o., Banská Bystrica v spolupráci s Agentúrou MP, s. r. o., Banská Bystrica pre Obec Poniky, faksimile, fotografie, mapy, tabuľky, dejiny obce, regionálna geografia, spoločenský život, kolektívna monografia)

2018

BÁRDIOVÁ, Marianna: Béla Bartók a Poniky

Poniky. Monografia obce. Pecník, Marcel – Luptáková, Vladimíra (ed.) a kol., 2018, Banská Bystrica, p. 212 – 215
(240 s., 1. vyd., TaKPRo, s. r. o., Banská Bystrica v spolupráci s Agentúrou MP, s. r. o., Banská Bystrica pre Obec Poniky, faksimile, fotografie, mapy, tabuľky, dejiny obce, regionálna geografia, spoločenský život, kolektívna monografia)

2018

RUTTKAY, Juraj: History and Mission of Visegrad Doctoral Conferences in Prague

Slovenská hudba, 2018, year 44, no. 4, p. 317 – 320

2017

BÁRDIOVÁ, Marianna: Slovenská pieseň

Harmonia Seraphica
(Notes CD Slovenská pieseň. Mužské zbory. Danubius Octet Singers. Harmonia seraphica, máj 2017)

2017

BÁRDIOVÁ, Marianna: Prínosná knižná publikácia Historické organy stredného Gemera [recenzia monografie]

Opera Slovakia, 27. 3. 2017
(autor publikácie Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.)

2017

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

PAZÚRIK, Milan – KOLOŠTOVÁ, Marianna (ed.): Cantus Choralis Slovaca. Zborník materiálov z XII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2017, Banská Bystrica, p. 13 – 25
(300 s., 1. vyd., Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

2017

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobné múzejníctvo a hudobná muzeológia na Slovensku v premenách času

ŠVÁČOVÁ, Soňa (ed.): Museologica literaria. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 15. júna 2017 v Banskej Bystrici, 2017, State Scientific Library in Banská Bystrica, Union of Museums in Slovakia, Banská Bystrica, p. 29 – 39
(144 s., 1. vyd.)

2017

STRENÁČIKOVÁ, Mária: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici 1992 – 2017

25 rokov – desiatky pedagógov – stovky žiakov – tisícky vystúpení

Banská Bystrica
(237 s., 1. vyd., faks., fotogr., tab., fotografie: Marianna Bárdiová, Róbert Ragan, Pro-Konzervatórium, neinvestičný fond)

2016

BÁRDIOVÁ, Marianna: Klavír v živote a tvorbe Jána Cikkera

STRENÁČKOVÁ, Mária ml. (ed.): Klavírne diela slovenských skladateľov, 2016, Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 5 – 24
(142 s., 1. vyd.)

2016

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Levoslav Bella v kontexte cyrilometodskej tradície

BANÁRY, Boris a kol.: Hudobné kontexty, 2016, Žilina University in Žilina, Žilina, p. 35 – 61
(325 s., 1. vyd.)

2016

BÁRDIOVÁ, Marianna – BÁRDI, Miroslav (ed.): Katalóg výtvarných diel

Banská Bystrica
(1. vyd.)

2015

BÁRDIOVÁ, Marianna a kol.: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

[Zdenko Mikula (1916 – 2012). I loved living and working.]

Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
(162 s., 1. vyd., monografia pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu v roku 2016)

2015

BÁRDIOVÁ, Marianna: Tibor Andrašovan [Heslo]

PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., 2015, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica

2015

BÁRDIOVÁ, Marianna: Potme cítim, dotýkam sa tmy

Životné jubileum Ing. Marcela Lalkoviča, CSc.

Múzeum, 2015, Bratislava, year LXI, no. 2, p. 45 – 46

2015

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Levoslav Bella [Heslo]

PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., 2015, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 54 – 55

2015

BÁRDIOVÁ, Marianna: Oživovanie sakrálnej hudby v súčastnosti [Reviving sacral music in the present]

GLOCKOVÁ, Mária (ed.): Musica Sacra. Zborník zo sympózia Sakrálna hudba a dnešok (5. apríla 2014, Koncertná sála FMU Akadémie umení, Banská Bystrica), 2015, Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 5 – 32
(162 s., 1. vyd.)

2015

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zdenko Mikula [Heslo]

PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., 2015, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 68 – 69

2014

BÁRDIOVÁ, Marianna: Tatranský skladateľ a hotelier

Magazín Slovensko, 2014, Matica slovenská, Martin, year 36, no. 1, p. 36 – 37

2014

BORGUĽOVÁ, Jana: Ján Móry – tatranský skladateľ a hotelier [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]

Slovo, 8. 5. 2014

2014

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Tatranský skladateľ a hotelier [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]

Opera Plus, 17. 4. 2014

2014

PETRÁNOVÁ, Martina – BÁRDIOVÁ, Marianna: Marianna Bárdiová: Táto kniha je mojou temer celoživotnou prácou

[o monografii Jána Móryho, rozhovor]

Tatranský dvojtýždenník, 2014, Vysoké Tatry, year 25, no. 9 (30. 4.), p. 8 – 9

2014

URSÍNYOVÁ, Terézia: Spriaznení s hudbou

[recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]

Knižná revue, 2014, Bratislava, year 24, no. 14 – 15, p. 11

2013

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry (1892 – 1978). Tatranský skladateľ a hotelier

Slovak Musicological Association, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(264 s., 1. vyd.)

2013

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná muzeológia z pohľadu muzikologického diela Jozefa Kresánka

URBANCOVÁ, Hana (ed.): Musicologica Slovaca, 2013, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 4 (30), no. 2, p. 224 – 234

2013

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná muzeológia a jej postavenie v systematike muzeológie a muzikológie

STRENÁČIKOVÁ, Mária (ed.): Horizonty umenia. Zborník z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila 1. – 31. októbra 2013

Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
(42 s., 1. vyd. a CD-ROM, elektronický zborník)

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Anton Július Hiray: Civitatis Neosoliensis Militare Marsch [Heslo]

PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 48

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Anton Július Hiray: Civitatis Neosoliensis Militare Marsch

(Pochod občanov mesta Banská Bystrica)

Radničné noviny mesta Banská Bystrica, 2012, Banská Bystrica, year 6, no. 7, p. 13

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker [Heslo]

Pelikánová, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 68 – 69

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Pedagógovia ako vzor korektného vzťahu

Očenášová-Štrbová, Slavomíra (ed.): Svedectvá o čase. Zborník príspevkov k 20. výročiu založenia univerzity, 2012, Banská Bystrica, p. 91 – 98

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Svetozár Stračina [Heslo]

PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 99 – 100

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Viliam Figuš-Bystrý [Heslo]

PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 65 – 66

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry [Heslo]

PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 86 – 87

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte rokov 1889 – 1909 – 2009

Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. októbra 2009. Časopis Stredné Slovensko 12 (2012), 2012, Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Banská Bystrica
(186 s., 1. vyd., optický dátový nosič, Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrická spoločnosť – Klub priateľov Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici)

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Cikkerova pozostalosť z pohľadu hudobnej muzeológie

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, year 38, no. 1, p. 106 – 120

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Egry [Heslo]

PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 70

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Banskobystrická spoločnosť pred sto rokmi a dnes

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte rokov 1889 – 1909 – 2009. Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. októbra 2009. Časopis Stredné Slovensko 12 (2012), 2012, Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 145 – 150
(Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrická spoločnosť – Klub priateľov Stredoslovenského múzea)

2011

BÁRDIOVÁ, Marianna: Spomienka na Jána Cikkera

Skladateľova storočnica

Radničné noviny mesta Banská Bystrica, 2011, Banská Bystrica, year 5, no. 4, p. 6

2011

BÁRDIOVÁ, Marianna: Vojenská hudba na Slovensku v současnosti

Informační Zpravodaj Klub absolventů Vojenské konzervatoře – VHŠ Svazu vojáků v záloze ČR, 2011, Praha, no. 102, p. 3 – 5

2011

DRUGOVÁ, Zuzana – BÁRDIOVÁ, Marianna: Využitie počítačových a audiovizuálnych technológií pri tvorbe zvukového sprievodcu stálou expozíciou v Matejovom dome

MAJCHROVIČOVÁ, Viera – ŠULLOVÁ, Zuzana (ed.): Informačno-komunikačné technológie. Využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Zborník príspevkov z konferencie, Banská Štiavnica, 12. – 13. októbra 2011, 2011, Slovak Technical Museum, Košice, Slovak National Museum, Union of Museums in Slovakia, Košice, Banská Bystrica, p. 68 – 80

2011

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker. Zborová tvorba / Chormusik

Compact disc (CD). Music Master Jaroslav Stráňavský

Foundation of Ján Cikker, Bratislava
(12 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)

2011

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Zdenko Mikula

Zdenko Mikula. Zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, konaného v Štátnej vedeckej knižnici v roku 2006

Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, , Banská Bystrica
(51 s., 1. vyd.)

2011

BÁRDIOVÁ, Marianna: Pocta Zdenkovi Mikulovi

PAZÚRIK, Milan (ed.): Zdenko Mikula. Zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, konaného v Štátnej vedeckej knižnici v roku 2006, 2011, Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, , Banská Bystrica, p. 6 – 14

2011

BÁRDIOVÁ, Marianna: Tibor Andrašovan (1917 – 2001)

Programový bulletin ku koncertu k 10. výročiu jeho úmrtia v Štátnej opere, 5. mája 2011

State Opera in Banská Bystrica, Banská Bystrica

2011

BÁRDIOVÁ, Marianna: Piesne Jána Móryho (1892 – 1978) na Thákurove básne

URBANCOVÁ, Hana (ed.): Musicologica Slovaca, 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 2 (28), no. 2, p. 230 – 250

2010

BÁRDIOVÁ, Marianna: Návrat prof. Jozefa Mistríka do Španej Doliny

Slovensko, 2010, year 32, no. 3, p. 38 – 39

2010

SNOPKOVÁ, Blanka – ALBERTOVÁ, Henrieta – KLIMOVÁ, Anna: Marianna Bárdiová

Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia. Edícia: Fenomén osobnosti. Zv. 4, 2010, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
(286 s., 1. vyd.)

2009

BÁRDIOVÁ, Marianna – ZEMKO, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1

Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. 10. 2009 v Banskej Bystrici

, Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
(205 s., 1. vyd., 1 CD-ROM)

2009

BÁRDIOVÁ, Marianna: Študenti konzervatória sa chystajú na súťaž do Španielska

MY – Banskobystrické noviny, 2009, Banská Bystrica, year 9, no. 14 (14. 4. – 20. 4.), p. 5

2009

BÁRDIOVÁ, Marianna: Piesňová tvorba Viliama Figuša-Bystrého

BÁRDIOVÁ, Marianna – ZEMKO, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1. Zborník z muzikologickej konferencie, 2009, Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 73 – 105
(konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. októbra 2009 v Banskej Bystrici)

2009

BÁRDIOVÁ, Marianna: Uplatnenie hudobnej muzeológie pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva

DRLIČKOVÁ, Dana (ed.): Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Zborník z 27. seminára hudobných knihovníkov, 2009, University Library in Bratislava, Bratislava, p. 19 – 33

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna – BIBZA, Peter (ed.): Viliam Figuš-Bystrý: K nám skloň sa, Pane

Zborové skladby

Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Park for Culture and Leisure Time, Banská Bystrica
(82 s., 1. vyd., 1 zborová partitúra)

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Pozvánka na výstavu. PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.

Kežmarok, 2008, Kežmarok, year 16, no. 9, p. 8

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: O čom rozpráva vojenská uniforma. Z múzejných zbierok

[Vojenský kapelník Ľudovít Adamčík]

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2008, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 9, no. 3, p. 4

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ako vojaci v mestskom parku hudobný altánok stavali

Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2008, Banská Bystrica, year 6, no. 1, p. 11

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Aktuálne otázky múzejnej pedagogiky

Krišková Zdena (ed.): Múzeum a muzeológia – ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 11. – 12. júna 2008 v Banskej Bystrici, 2008, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 90 – 104

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Neznáme piesne Jána Móryho prinášajú radosť

Kamelot. Banskobystrické radničné noviny, január, 2008, Banská Bystrica, p. 10

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zaujímavá výstava v Horehronskom múzeu

[Miroslav Bárdi. Prelínania. Maľba.]

Horehronie. Týždenník pre mesto Brezno a obce okresu Brezno, 14. 10. 2008, Brezno, year 16, p. 4

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Výtvarný dialóg

[O výstave Miroslav Bárdi – maľba, Dušan Hutka – socha v Kežmarku]

Slovenské národné noviny, 2008, year 19 (23), no. 12, p. 2

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Vojaci v zajatí – ľahkonohej múzy

[Vojenský kapelník Emanuel Kaláb a jeho hudobno-divadelné produkcie]

Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2008, Banská Bystrica, year 6, no. 3, p. 8

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Múzeum a muzeológia

Konferencia

Múzeum, 2008, Slovak National Museum, Bratislava, year 54, no. 4, p. 42 – 43

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Keď sa ešte papier vyrábal ručne a písmená sa vyrezávali

[O Lutherovej Biblii z roku 1555]

Papier a polygrafia, 2008, Bratislava, year 6, no. 2, p. 42 – 43

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Vám lásky sľub skladám. Liebesversprechen. Ján Móry

Compact disc (CD). Piesňová tvorba Jána Móryho

Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Matica slovenská, Banská Bystrica, Martin
(13 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna – BOBOVÁ, Mária (ed.): Konvergencie / Die Konvergenzen

Minulosť a prítomnosť nemecko-slovenských vzťahov na báze historických fondov ŠVK a LHM Banská Bystrica. Katalóg k výstave, 16. októbra – 7. novembra 2007

Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica
(27 s., 1. vyd., scenár: Marianna Bárdiová – Mária Bôbová)

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: JUDr. Jaromír Bázlik

Banskobystrický evanjelik. Časopis Cirkevného zboru ECAV Banská Bystrica, 2007, Banská Bystrica, year 2, no. 3, p. 12 – 13

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Keď si Banská Bystrica vojakov bránila

Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2007, Banská Bystrica, year 5, no. 3, p. 9

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobné dedičstvo – zodpovednosť hudobných knihovníkov a múzejníkov

[O seminári Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Ochrana a sprístupňovanie v ŠVK 17. – 18. 9. 2007]

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 8, no. 2, p. 6

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Nemecko–slovenské konvergencie

[O výstave historických knižných fondov ŠVK a Literárneho a hudobného múzea Banská Bystrica]

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 8, no. 2, p. 6

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry (Banská Bystrica 10. 7. 1892 – Bratislava 5. 5. 1978)

[O koncerte BB Band Dixieland & Jazz Band v Starom Smokovci, 10. 7. 2007, z piesňovej tvorby Jána Móryho k 115. výročiu narodenia.]

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 8, no. 2, p. 10

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ako láska k operám môže prekonať aj vojenské peripetie

Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2007, Banská Bystrica, year 5, no. 4, p. 9

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Cena pre Literárne a hudobné múzeum

[Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006 za prácu s marginalizovanými skupinami ľudí.]

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 8, no. 2, p. 6

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Muž v múzeu – téma pre rok 2007

[O odbornom seminári v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, k 16. ročníku Dní európskeho kultúrneho dedičstva, 26. 9. 2007]

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 8, no. 2, p. 11

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zástoj vojenskej hudby v kultúrno-spoločenskom živote Banskej Bystrice v rokoch 1918 – 1938

BAJGAROVÁ, Jitka (ed.): Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. Sborník ze stejnomenné mezinárodní konference, konané 28. – 30. 4. 2005 v Praze, 2007, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, p. 389 – 413

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hiray, Anton Július [Heslo]

Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, 2007, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 668 – 669

2006

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zur Geschichte der Militärmusik (1918 – 1938)

HABLA, Bernhard (ed.): Alta Musica. Band 25. Kongressbericht Oberwölz/Steiermark 2005, 2006, Hans Schneider Verlag, Tutzing

2006

BÁRDIOVÁ, Marianna: Problematika špecializovaných muzeológií na príklade hudobnej muzeológie

KRIŠKOVÁ, Zdena (ed.): Muzeológia – teória – prax. Zborník príspevkov z muzeologickej konferencie, konanej 20. – 21. septembra 2006, 2006, Banská Štiavnica, p. 91 – 107

2006

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry a bratislavské inscenácie jeho operiet v prvej polovici 20. storočia

Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, LENGOVÁ, Jana (ed.), 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 117 – 140

2006

BÁRDIOVÁ, Marianna: Vzťah muzeológie a muzikológie na získanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor v odbore doktorandského štúdia: 81 vedy o umení v špecializácii: 81-23-9 teória a dejiny hudby, Banská Bystrica 2006

Autoreferát dizertačnej práce

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(44 s., 1. vyd.)

2005

BÁRDIOVÁ, Marianna: Viliam Figuš-Bystrý (28. 2. 1875 – 11. 5. 1937)

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 6, no. 1, p. 4

2005

BÁRDIOVÁ, Marianna: Vytiahnuté z depozitára – Vavrínový veniec Viliama Figuša-Bystrého

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 6, no. 1, p. 6

2005

BÁRDIOVÁ, Marianna: Banská Bystrica v dielach hudobných skladateľov

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 6, no. 3, p. 4

2005

BÁRDIOVÁ, Marianna: Les a hudba

Lesník. Časopis zamestnancov š. p. Lesy SR Banská Bystrica, 2005, Banská Bystrica, no. 12, p. 7

2005

BÁRDIOVÁ, Marianna: Aj v prírode sa rodí hudba

Lesník. Časopis zamestnancov š. p. Lesy SR Banská Bystrica, 2005, Banská Bystrica, no. 12, p. 6

2005

BÁRDIOVÁ, Marianna: Osobnosti. (Jevgenij Markovič Iršai)

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 6, no. 4, p. 4

2004

BÁRDIOVÁ, Marianna: Vežoví trubači – predstavitelia svetskej hudby

Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2004, Banská Bystrica, year 2, no. 1, p. 5

2004

BÁRDIOVÁ, Marianna – LAUKOVÁ, Oľga (ed.): Banská Bystrica a Štátna vedecká knižnica

Výstava. Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole, Poľsko, september – október 2004, 2004, Opole
(scenár: Marianna Bárdiová – Oľga Lauková)

2004

BÁRDIOVÁ, Marianna: Očenáš, Andrej [Heslo]

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 12, 2004, Bärenreiter, Stuttgart, p. 1274 – 1275

2004

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobný život a významné osobnosti Banskej Bystrici v minulosti a dnes

DUKA-ZÓLYOMI, Emese (ed.): Hudobný život a významné osobnosti Slovenska. Zborník materiálov z 19. seminára hudobných knihovníkov, 2004, University Library in Bratislava, Bratislava, p. 79 – 102

2004

BÁRDIOVÁ, Marianna: 35 rokov Literárneho a hudobného múzea

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2004, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 5, no. 1, p. 1, 4

2004

BÁRDIOVÁ, Marianna: Konferencia o dychovej hudbe

[Recenzia konferencie IGEB v Rakúsku]

Hudobný život, 2004, year 36, no. 9, p. 8 – 9
(Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, kongres, 8. – 13. júla 2004)

2003

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Egry (1824 – 1908)

Výstava. Átrium Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 21. decembra 2003 – 15. januára 2004. 14 panelov

State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: scenár, výtvarno-grafické riešenie a realizácia)

2003

BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Viliam Figuš-Bystrý: Tou našou dolinkou

Zborové skladby

Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Park for Culture and Leisure Time, Banská Bystrica
(64 s., 1. vyd., 1 zborová partitúra)

2003

BÁRDIOVÁ, Marianna: Quellen zur Geschichte der Blasmusik in der Slowakei

Gregor Roletzký und Vojtech Tátoš – zwei bedeutende Blasmusikkomponisten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Banská Bystrica

Habla, Bernhard (ed.): Alta Musica. Band 24. Kongressberichte Bad Waltersdorf/Steiermark 2000, 2003, Hans Schneider Verlag, Tutzing, p. 11 – 16

2003

BÁRDIOVÁ, Marianna: Celoživotné návraty do rodného domu

Ján Cikker: “Nikdy nepochopím ľudí, ktorí sa domova zrieknu navždy”

Verejná správa, 2003, Bratislava, year 58, no. 21, p. 26 – 27

2003

BÁRDIOVÁ, Marianna: Cyklus Osobnosti: Dagmar Rohová-Boksová

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2003, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 4, no. 3, p. 4

2003

BÁRDIOVÁ, Marianna: Jurovský, Šimon [Heslo]

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 9, 2003, Bärenreiter, Stuttgart, p. 1318 – 1319

2003

BÁRDIOVÁ, Marianna: Anton Július Hiray (1770 – 1842) a hudobný život stredoslovenských banských miest

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 3 – 4, p. 403 – 423

2002

BÁRDIOVÁ, Marianna: Múzeum – domov múz alebo Čo s malým domom, keď je múz veľa?

Múzeum, 2002, Slovak National Museum, Bratislava, year 48, no. 3, p. 18 – 22

2002

BÁRDIOVÁ, Marianna: Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2002, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 3, no. 3, p. 6

2002

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum – domov múz

Sprievodca po expozícii

Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
(94 s., 1. vyd.)

2002

BÁRDIOVÁ, Marianna: Braňo Hronec

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2002, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 3, no. 2, p. 4

2002

ŠÍPKA, Miloslav – BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

Sprievodca po expozícii

Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
(23 s., 1. vyd.)

2002

MUNTÁG, Emanuel – BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937)

Zborník referátov zo seminára, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2000 v rámci 22. ročníka Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici

Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
(68 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

2002

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker v prostredí hudobnej kultúry Banskej Bystrice

CHALUPKA, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, 2002, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava

2002

ŠOVČÍKOVÁ, Darina: Marianna Bárdiová

Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001, 2002, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
(257 s., 1. vyd.)

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna: Umelec a jeho doba

BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie. Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera, 2001, Slovak National Museum – Music Museum, Foundation of Ján Cikker, The Theatre Institute, Bratislava, p. 5 – 9
(44 s., 1. vyd.)

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hommage a Ján Cikker

Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 12, p. 5

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum

Lauková, Oľga (zost.): Knižnica v premenách času 1926 – 2001, 2001, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 67 – 69

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna: Egry, Ján [Heslo]

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 6, 2001, Bärenreiter, Stuttgart, p. 126 – 127

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna: Duchovná hudba Jána Móryho

LENGOVÁ, Jana – MATÚŠ, František (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej v dňoch 24. – 25. októbra 2000 v Prešove, 2001, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov, p. 65 – 71

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna: Banská Bystrica a osobnosti hudby

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana (ed.): Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2, 2001, , Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 119 – 130

2001

kol.: Banská Bystrica

Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2. Ed. BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana

, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica
(272 s., 1. vyd.)

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna: Poznámky k téme Hudba a astronómia

GALLOVÁ, Mária – ZIMNIKOVALOVÁ, Beata – ZIMNIKOVAL, Peter (zost.): Astronómia tradične a netradične. Zborník referátov z astronomického seminára konaného pri príležitosti 40. výročia založenia Hvezdárne v Banskej Bystrici, 2001, Banská Bystrica, p. 13 – 22
(Krajská hvezdáreň v Banskej Bystrici)

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna: Cyklus Osobnosti. Ján Cikker

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2001, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 2, no. 1, p. 4

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ladislav Bárdi: Moje svety

Zbierka veršov

Trian Publishing House, Banská Bystrica
(82 s., 1. vyd.)

2001

Marianna Bárdiová

Kto je kto v Novohrade 1999 – 2000, 2001, Ipeľ Publishing House, Praha, p. 22 – 23
(188 s., 1. vyd.)

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie

Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera. Bratislavský Hrad, Vernisáž, 9. augusta 2001

Slovak National Museum – Music Museum, Foundation of Ján Cikker, The Theatre Institute, Bratislava
(44 s., 1. vyd., scenár: Marianna Bárdiová – Miloslav Blahynka)

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna – FUDRA, Igor – ŽABKOVÁ, Soňa – TROLIGOVÁ, Zlata – ŠÍPKA, Miloslav (zost.): Sprievodca po fondoch Literárneho a hudobného múzea

Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(1. vyd.)

2000

BÁRDIOVÁ, Marianna: Anketa Zväzu múzeí na Slovensku k súčasnej situácii múzeí

Múzeum, 2000, Slovak National Museum, Bratislava, year 46, no. 4
(Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, Príloha Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku, roč. 3, č. 4, 2000, s. 1 – 3)

2000

BÁRDIOVÁ, Marianna: Alexandra Tauberová – Jarmila B. Martinková: Johann Nepomuk Batka. Auswahl aus der Korrespondenz

Edícia Musaeum Musicum. Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1999. 188 s.

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 4, p. 552 – 554

2000

BÁRDIOVÁ, Marianna: Vežoví trubači na strednom Slovensku s osobitným zameraním na osobnosť Antona Júliusa Hiraya

Bitušíková, Alexandra (ed.): Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 1, 2000, , Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 61 – 72

2000

BÁRDIOVÁ, Marianna: Špecializované vyučovacie hodiny v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici – typy, zameranie, obsah

ŠÁŠKYOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum školou a hrou. Zborník príspevkov zo seminára k múzejnej komunikácií, Rudina 2000, 2000, Bratislava, p. 58 – 63
(100 s., 1. vyd., Edícia: Malá knižnica muzeologickej literatúry)

2000

BÁRDIOVÁ, Marianna: Türmer in der Mittelslowakei

Suppan, Armin (ed.): Alta Musica. Band 22. Kongressberich, 6. – 11. Juli 1998 in Banská Bystrica, 2000, Hans Schneider Verlag, Tutzing, p. 63 – 79

2000

BÁRDIOVÁ, Marianna: O dychovej hudbe medzinárodne

[14. konferencia IGEB o dychovej hudbe v Rakúsku]

Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 10, p. 10
(Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, konferencia, 17. – 22. 7. 2000)

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Dickensov a Cikkerov Mr. Scrooge

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Mister Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera, 1999, State Opera in Banská Bystrica, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 22 – 29

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Slovenské národné povstanie v hudbe

Bojovník, 1999, year 44, no. 9, p. 7

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum – domov múz

Malá stála literárna a hudobná expozícia Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Vernisáž, 21. decembra 1999

Reinštalácia expozície in: nové priestory Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v budove Štátnej vedeckej knižnice, Lazovná 9, Banská Bystrica. Vernisáž, 22. apríla 2003 (trvanie do roku 2013). Sprievodca po expozícii, 1999, Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: scenár Historického salónu, spoluautorka scenára Literárneho salónu, hlavná editorka a koordinátorka celej expozície, ďalší autori, scenár: Troligová, Zlata (Literárny salón), Fudra, Igor (Hudobný salón), Žabková, Soňa (Bábkarský salón)

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna – BÁRDI, Miroslav (ed.): Miroslav Bárdi. Maľba a kresba

Autorský katalóg

Trian Publishing House, Banská Bystrica
(28 s., 1. vyd.)

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Mister Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera

Zborník zo seminára konaného pri príležitosti premiéry inscenácie opery Mr. Scrooge v Štátnej opere v Banskej Bystrici 19. decembra 1997

Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(56 s., 1. vyd.)

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Bellovský koncert v Liptovskom Mikuláši

Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 11, p. 33 – 34
(Ján Levoslav Bella, koncert Nao Higano, Daniela Varínska, 19. 10. 1999, Liptovský Mikuláš)

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudba nestorov. Ján Móry v Spišskej Novej Vsi

Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 11, p. 33

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica

Hudobné udalosti na Slovensku 1999, 1999, National Music Centre, Bratislava, p. 58

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobno-múzejný pohľad na zborovú tvorbu Jána Móryho

Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. sympózia o zborovom speve, konanom v dňoch 26. – 28. novembra 1998 v Banskej Bystrici, 1999, Banská Bystrica, p. 72 – 77

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zástoj Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v hudobnej kultúre Slovenska

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, year 25, no. 4, p. 520 – 530

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Biblia Martina Luthera z roku 1555

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1999, Slovak National Museum, Bratislava, year 48, no. 4, p. 40 – 44

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Jubilejné zamyslenie

Múzeum, 1999, Slovak National Museum, Bratislava, year 45, no. 3
(Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, Príloha Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku, roč. 2, č. 3 (1999), s. 3 – 4)

1998

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry [Heslo]

JURÍK, Marián – ZAGAR, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, National Music Centre, Bratislava, p. 195 – 198

1998

BÁRDIOVÁ, Marianna: 13. svetový kongres IGEB v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 16, p. 8
(Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, kongres, Banská Bystrica, 6. – 11. 7. 1998)

1998

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zbierkový fond Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici z hľadiska hudobnej ikonografie

MUNTÁG, Emanuel (ed.): Ikonografiká v hudobnej historiografii. Zborník referátov prednesených na seminári v Dome hudobných umelcov v Dolnej Krupej, 14. – 15. marca 1997, 1998, Slovak National Group IAML, Martin, p. 33 – 35

1998

BÁRDIOVÁ, Marianna: Tri básne Mikuláša Kováča ako inšpirácia troch hudobných diel

Borguľová, Jana (ed.): Mikuláš Kováč. Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 21. mája 1998, 1998, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 43 – 50

1997

ČERVENÁ, Ľudmila: Marianna Bárdiová

Hudobné salóny v Banskej Bystrici, 15. – 22. 3. 1997. Programový bulletin, 1997, Banská Bystrica

1997

BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum a jeho prezentácie

Verejná správa, 1997, Bratislava, year 52, no. 20, p. 21

1997

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Len ty, jediná. Ja, du allein. Operetné melódie Jána Móryho

Compact disc (CD). Music Master Jaroslav Stráňavský

Banská Bystrica
(14 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)

1997

BÁRDIOVÁ, Marianna: Štefan Moyses a hudba jeho doby v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 22, p. 10

1997

BÁRDIOVÁ, Marianna: Musikikonographie in der Lutherbibel

Kuret, Primož (ed.): Glasba in likovna umetnost / Musik und bildende Kunst. Zborník z konferencie konanej v Ľubľane, 23. – 26. apríla 1996, v rámci festivalu Slovenski glasbeni dnevi, 1997, Festival Ljubljana, Ľubľana, p. 153 – 162

1997

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zborová tvorba Jána Cikkera

Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1996. Zborník materiálov z II. sympózia o zborovom speve, konanom v dňoch 21. – 23. novembra v Banskej Bystrici, 1997, Banská Bystrica, p. 81 – 86

1997

BÁRDIOVÁ, Marianna: Wittenberská biblia z roku 1555 ako múzejná pamiatka

DOMOVÁ, Miroslava (zost.): Kniha ’95 – ’96. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, 1997, Matica slovenská, Martin, p. 62 – 68
(264 s., 1. vyd.)

1997

BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovak National Museum, Bratislava, year 46, no. 2, p. 65 – 66

1996

BÁRDIOVÁ, Marianna: Neznámy bellovský fond

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1996, Slovak National Museum, Bratislava, year 45, no. 3, p. 65
(Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

1996

BÁRDIOVÁ, Marianna: Štvrťstoročnica Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici

Knižnice a informácie, 1996, Matica slovenská, Martin, year 28, no. 6, p. 246 – 248

1996

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná kultúra Banskej Bystrice v rokoch 1918 – 1938

DARULOVÁ, Jolana (zost.): Banská Bystrica – sociokultúrne obrazy a portréty. Zborník príspevkov z odbornej konferencie Taká bola Banská Bystrica. Edícia: Acta Universitatis Mathiae Belii č. 2, 1996, p. 73 – 79

1996

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker (1911 – 1989), skladateľ a človek

Putovná monografická výstava v slovenskom a nemeckom jazyku. 34 panelov. Vernisáž, 5. októbra 1996 pri premiére inscenácie opery Vzkriesenie v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave

V ďalších rokoch inštalovaná aj v LHM BB, v Štátnej opere v Banskej Bystrici, v ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici, v Slovenskom inštitúte v Berlíne, od 1. – 15. 3. 2001 do 31. 3. 2001 vo Foyer Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 1996, Bratislava
(od 15. júna 2001 – januára 2002 v Slovenskom inštitúte v Budapešti, v Tót Komlóši a Békešskej Čabe, koncepcia a organizácia: Marianna Bárdiová, scenár: Marianna Bárdiová – Vladimír Zvara)

1996

BÁRDIOVÁ, Marianna: Rokoval Zväz múzeí na Slovensku

Múzeum, 1996, Slovak National Museum, Bratislava, year 41, no. 2, p. 32 – 33

1996

BÁRDIOVÁ, Marianna: Koncert Symfonického orchestra Jána Cikkera v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 21, p. 2

1995

BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici a umelecká výchova

Langsteinová, Eva – Červená, Ľudmila (ed.): Ako ďalej v hudobnej výchove? Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 15. septembra 1994, 1995, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 214 – 221

1995

BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, jeho zástoj a perspektíva v rozvoji kultúry a umenia mesta a regiónu

VESELOVSKÝ, Rudolf (zost.): Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici. Zborník príspevkov z konferencie konanej 24. mája 1995 v Banskej Bystrici, 1995, Park for Culture and Leisure Time, Banská Bystrica, p. 19 – 23

1995

BÁRDIOVÁ, Marianna: Duchovná hudba v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 1, p. 4
(Medzinárodná muzikologická konferencia, 19. – 22. októbra 1994 v Banskej Bystrici)

1995

BÁRDIOVÁ, Marianna: Matematika a hudba

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, year 8, no. 13, p. 15

1995

BÁRDIOVÁ, Marianna: Z činnosti Zväzu múzeí na Slovensku

Múzeum, 1995, Slovak National Museum, Bratislava, year 40, no. 1, p. 45

1994

BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica. 25 rokov

Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(64 s., 1. vyd.)

1994

BÁRDIOVÁ, Marianna: Štvrťstoročnica banskobystrického Literárneho a hudobného múzea

Múzeum, 1994, Slovak National Museum, Bratislava, year 39, no. 4, p. 12 – 13
(Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

1994

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Svetový vynálezca Jozef Murgaš

Výstava. Budova bývalej obecnej školy v Tajove, 1994

Tajov
(Marianna Bárdiová – Mária Lásková: scenár malej expozície)

1994

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobný život v Banskej Bystrici v rokoch 1918 – 1938

MUNTÁG, Emanuel (ed.): Hudobný archív 12, 1994, Matica slovenská, Martin, p. 116 – 137

1994

BÁRDIOVÁ, Marianna – HOLKOVÁ, Jana: Poznanie v slove a melódii

Národná osveta, 1994, year 4, no. 14, p. 2 – 3
(Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

1994

BÁRDIOVÁ, Marianna: “Európer”, nie “venčekár”

Obzretie sa za Rokom Jána Levoslava Bellu

Národná osveta, 1994, Bratislava, year 4, no. 9, p. 28 – 29
(150. výročie narodenia)

1993

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry

Programový bulletin 11. Dní európskej kultúry v Karlsruhe, apríl 1993, 1993, Karlsruhe

1993

BÁRDIOVÁ, Marianna: Múzejná prezentácia trochu inak

Múzeum, 1993, Slovak National Museum, Bratislava, year 38, no. 4, p. 44
(Európske kultúrne dni 1993, Karlsruhe)

1993

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná kultúra Zvolena (1243 – 1990)

Vaníková, Viera (zost.): Zvolen v minulosti a prítomnosti. Monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv, 1993, Gradus Publishing House, City of Zvolen, Martin, Zvolen, p. 223 – 232

1993

BÁRDIOVÁ, Marianna: Vznikla Nadácia Jána Levoslava Bellu

Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 7

1993

BÁRDIOVÁ, Marianna: Banskobystrickí umelci úspešní v Nemecku

Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 12, p. 2
(Európske kultúrne dni 1993, Karlsruhe)

1993

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Osud a ideál

Putovná výstava. Banská Bystrica, 1993, Literárne a hudobné múzeum

Banská Bystrica
(scenár: Boris Banáry, výstava sa konala v rámci Roka Jána Levoslava Bellu 1993)

1993

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Levoslav Bella

Pohľady. Štvrťročník Slovákov v Rakúsku, 1993, Viedeň, year 8, no. 4

1992

BÁRDIOVÁ, Marianna: Tatranský skladateľ. Sto rokov od narodenia Jána Móryho

Lúč, 10. 10. 1992, year 1, no. 12, p. 8

1992

BÁRDIOVÁ, Marianna: Z činnosti Zväzu múzeí na Slovensku

Múzeum, 1992, Slovak National Museum, Bratislava, year 37, no. 3, p. 49 – 50

1992

BÁRDIOVÁ, Marianna: Múzeum a počítač

[Recenzia seminára v Banskej Bystrici, 27. – 28. 11. 1991]

Múzejník. Občasník Zväzu múzeí na Slovensku, marec, 1992, Banská Bystrica

1992

BÁRDIOVÁ, Marianna: Prierez životom a tvorbou Jána Móryho

MAŽÁRIOVÁ, Taťjana (zost.): Ján Móry. Zborník referátov zo sympózia, ktoré sa uskutočnilo v rámci podujatí k 100. výročiu narodenia skladateľa v Banskej Bystrici v dňoch 21. – 22. mája 1992, 1992, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Literary and Music Museum, Bratislava, Banská Bystrica, p. 25 – 33
(72 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci, Bárdiová, Marianna, zodp. redaktor)

1992

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Život plný hudby

Výstava venovaná 100. výročiu narodenia Jána Móryho, Banská Bystrica, máj 1992, Literárne a hudobné múzeum

Putovná výstava, inštalovaná viackrát – Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, Spišská Nová Ves, Karlsruhe – Zámok Durlach, Budapešť, Šalgótarján, 1992, Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár, organizácia, ďalší autori: Renáta Klementová – Štefan Pleva)

1991

BÁRDIOVÁ, Marianna: Bella a dnešok

Poznámky pred Bellovským výročím (1992)

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, year 4, no. 36, p. 15
(Ján Levoslav Bella, 150. výročie narodenia)

1991

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker (1911 – 1989), život a dielo

Banská Bystrica, jún 1991, Literárne a hudobné múzeum

Putovná výstava, viackrát inštalovaná na Slovensku, 1991, Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár)

1990

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ľudové hudobné nástroje pastierov

Banská Bystrica, jún 1990, Dom kultúry

Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: scenár, organizácia)

1990

BÁRDIOVÁ, Marianna: Splácanie dlhov

[O odhalení pamätnej tabule na rodnom dome Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici]

Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 12, p. 7

1989

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Divadlo Jozefa Gregora Tajovského jubilujúce

Banská Bystrica, november, 1989, Literárne a hudobné múzeum

Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár a výtvarná realizácia opernej časti, Renáta Klementová: scenár a výtvarná realizácia činohernej časti)

1989

BÁRDIOVÁ, Marianna: Opera jubilujúca...

[Hodnotenie ostatných 5 sezón Opery DJGT Banská Bystrica]

Divadlo Jozefa Gregora-Tajovského 1984 – 1989. Jubilejný bulletin, 1989, Banská Bystrica
(11 s., 1. vyd., Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

1989

BÁRDIOVÁ, Marianna: Fujara s pchi-pcha

[O hudobných nástrojoch z fondu Pavla Tonkoviča v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici]

Život, 1989, year 39, no. 38, p. 53

1988

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pastierske ozveny

(Ľudové hudobné nástroje pastierov). Katalóg k výstave, Banská Bystrica, júl 1988, Literárne a hudobné múzeum

Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár)

1988

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zámocké hry Zvolenské

Hudobné divadlo

Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 17, p. 5

1988

BÁRDIOVÁ, Marianna: Premiéra v banskobystrickej opere

[Čárdášová princezná]

Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 3, p. 1
(Emmerich Kálmán, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

1988

MELICHER, Alexander: Marianna Bárdiová

25 rokov stredoslovenskej krajskej pobočky Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov 1963/1988, 1988, Banská Bystrica

1988

BÁRDIOVÁ, Marianna: Odraz vzťahu muzeológie a muzikológie v názoroch slovenských a českých teoretikov

BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987, 1988, , Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 29 – 38

1988

BÁRDIOVÁ, Marianna: Trávníčkovci jubilejne

Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 4, p. 4

1988

BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač

Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987

, Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(136 s., 1. vyd.)

1987

BÁRDIOVÁ, Marianna: Pucciniho Bohéma v DJGT Banská Bystrica

Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 14, p. 5
(réžia: Karel Jernek, dirigent: Miroslav Šmíd, Giacomo Puccini, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

1987

BÁRDIOVÁ, Marianna: “Va pensiero...” Po premiére Verdiho Nabucca v DJGT v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 10, p. 5
(réžia: Peter Dörr, dirigent: Miroslav Šmíd, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

1987

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Domovina moja. Tibor Andrašovan

Výstava k 70. narodeninám skladateľa. Banská Bystrica, máj 1987, Literárne a hudobné múzeum

Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár, organizácia)

1987

BÁRDIOVÁ, Marianna: Spevokol Smetana v Banskej Bystrici (1924 – 1938)

Hudobný archív 10, 1987, Matica slovenská, Martin
(Oto Řečinský)

1986

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pavol Tonkovič

Expozícia v Pamätnej izbe Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

Podkonice
(5 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: libreto expozície, Ľudmila Červená: scenár expozície)

1986

BÁRDIOVÁ, Marianna: Dokumentácia súčasnej hudobnej kultúry v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici

ČÍŽIK, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku. Zborník referátov zo seminára v Bratislave, 13. februára 1986, 1986, Slovak National Museum, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 35 – 41
(76 s., 1. vyd.)

1986

BÁRDIOVÁ, Marianna: K novému naštudovaniu My Fair Lady v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 18, p. 5
(réžia: Martin Dubovič, dirigent: Miroslav Šmíd, My Fair Lady, muzikál, hudba: Frederick Loewe, libreto: Alan Jay Lerner, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

1986

BÁRDIOVÁ, Marianna: Úspešná bilancia Trávníčkovcov

Smer, 16. 4. 1986, year 38, no. 89, p. 4
(Trávničkovo kvarteto, Banská Bystrica)

1985

KLIMEŠ, Jan – BÁRDIOVÁ, Marianna: Strojové spracovanie úlohy Odraz SNP v hudbe

Hudobný archív 8, 1985, Matica slovenská, Martin, p. 62 – 68

1985

BÁRDIOVÁ, Marianna: Dokumentácia hudobnej tvorby s tematikou SNP v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici

BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Slovenské národné povstanie v hudbe. Zborník materiálov z muzikologickej konferencie v Banskej Bystrici, 13. – 14. septembra 1984, 1985, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 134 – 140

1985

BÁRDIOVÁ, Marianna: Príspevok k problematike bibliografickej činnosti v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici s osobitným zreteľom na oblasť hudby

KUKUČKOVÁ, Elena (zost.): Informácie a materiály č. 164.3-4. Zborník zo seminára konaného v dňoch 3. – 4. októbra 1984 v Štiavnických Baniach, 1985, Matica slovenská, Martin, p. 49 – 54

1985

BÁRDIOVÁ, Marianna: Domenico Cimarosa: Tajné manželstvo

Kultúrno-politický spravodaj Banská Bystrica, 1985, Banská Bystrica, year 7, no. 11
(rubrika Kruhu priateľov hudby)

1985

BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): SNP v hudbe

Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. septembra 1984

Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(156 s., 1. vyd.)

1985

BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Slovenské národné povstanie v hudbe

Katalóg hudobných diel s tematikou SNP

, Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(143 s., 1. vyd.)

1984

BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): SNP v hudbe

Výstava pri príležitosti 40. výročia SNP, Banská Bystrica, september 1984, Literárne a hudobné múzeum

Banská Bystrica
(16 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, organizácia, ďalší autori, scenár: Eva Michalová, Drahomíra Dubovcová, Bedrich Schreiber, ml.)

1984

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Egry

Kultúrno-politický spravodaj Banská Bystrica, 1984, Banská Bystrica, no. 12
(rubrika Kruhu priateľov hudby)

1984

BÁRDIOVÁ, Marianna: Donizettiho Viva la mamma po prvý raz na Slovensku

Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 2, p. 5

1984

BÁRDIOVÁ, Marianna: Pocta rodákovi

[Recenzia inscenácie opery Juro Jánošík v DJGT]

Smer, 1984, year 36, no. 266 (9. 11.), p. 7
(Ján Cikker)

1984

BÁRDIOVÁ, Marianna: Opera je můj život

[Rozhovor s Jánom Cikkerom]

Opus musicum, 1984, Brno, year 16, no. 12, p. 282 – 285

1983

BÁRDIOVÁ, Marianna: Pucciniho jednoaktovky v banskobystrickej opere

Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 12, p. 5

1983

BÁRDIOVÁ, Marianna: Novoobjavené rukopisy Viliama Figuša-Bystrého

Literárno-hudobné Pohronie. Časopis Literárneho a hudobného múzea, 1983, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, no. 14, p. 18 – 32

1983

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)

Katalóg k výstave. Banská Bystrica, september 1983, Literárne a hudobné múzeum

Putovná výstava, inštalovaná počas osláv 140. výročia narodenia Jána Levoslava Bellu v Liptovskom Mikuláši, 1983, Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(15 s., 1. vyd., s. n., Marianna Bárdiová: scenár, organizácia, realizácia, ďalší autori, scenár: Ľudmila Červená)

1983

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Trávníčkovo kvarteto

Výstava k 10. výročiu umeleckého telesa, Banská Bystrica, november 1983, Literárne a hudobné múzeum

Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár, organizácia)

1983

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobnodokumentačná a muzikologická práca v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici

Literárno-hudobné Pohronie. Časopis Literárneho a hudobného múzea, 1983, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, no. 15, p. 33 – 38

1983

BÁRDIOVÁ, Marianna – KLEMENTOVÁ, Renáta (zost.): Február v umení

Katalóg k výstave

Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(11 s., 1. vyd., s. n.)

1983

BÁRDIOVÁ, Marianna: Koncert zábavnej hudby

[Recenzia koncertu k 8. Týždňu novej slovenskej hudby v Banskej Bystrici]

Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 5, p. 3 – 4

1983

BÁRDIOVÁ, Marianna: Nová banskobystrická Traviata

Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 4, p. 5
(Giuseppe Verdi, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

1982

BÁRDIOVÁ, Marianna: Život žitý umeniu

[K 60. narodeninám Jána Hadrabu]

Hudobný život, 1982, Bratislava, year 14, no. 19, p. 7

1982

BÁRDIOVÁ, Marianna: Park kultúry a oddychu v Banskej Bystrici

Osvetová práca, 1982, Obzor, Bratislava, year 32, no. 15, p. 28 – 30

1982

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ešte raz o banskobystrickom Faustovi

Gounodova opera na Zvolenskom zámku

Hudobný život, 1982, Bratislava, year 14, no. 16, p. 5

1982

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná kritika v Stredoslovenskom kraji v období 1920 – 1980

Hudobná kritika v Bratislave 1920 – 1980. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 9, Horváthová, Katarína (zost.) – Nováček, Zdenko (ved. tajomník konferencie), 1982, Bratislava
(Zborník prác z 9. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1980, 8. – 9.októbra 1980)

1981

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Čakaj ma, Horehronie (Ján Cikker, Andrej Očenáš, Zdenko Mikula)

Putovná výstava. Banská Bystrica, september 1981, Literárne a hudobné múzeum

Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(scenár: Marianna Bárdiová – Vladimír Čížik)

1981

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudba a počítač

[Recenzia seminára v Dolnej Krupej]

Hudobný život, 1981, Bratislava, year 13, no. 13, p. 8

1981

BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Hudba a počítač

Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, Dolná Krupá, Dom slovenských skladateľov, 22. – 24. apríla 1981

, Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(103 s., 1. vyd.)

1981

BÁRDIOVÁ, Marianna: Možnosť strojového spracovania úlohy Idea SNP v hudbe

BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára v Dolnej Krupej, 22. – 24. apríla 1981, 1981, , Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 35 – 41

1981

BÁRDIOVÁ, Marianna: Novoobjavené rukopisy Viliama Figuša-Bystrého

Hudobný život, 1981, Bratislava, year 13, no. 17, p. 8

1980

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pozvanie do divadla. 20 rokov Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici

Experimentálna výstava (živé exponáty, dramatizácie). Vernisáž, 3. novembra 1980, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: ideový zámer, organizácia, ďalší autori, scenár: Ľudmila Červená – Jozef Mokoš)

1980

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov

Banská Bystrica, október 1980, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica. Putovná výstava v spolupráci s Liptovským múzeom Liptovský Hrádok a Slovenským národným múzeom, Bratislava

Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: výber exponátov za Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica a organizácia)

1979

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): 30 rokov Učiteľského spevokolu Hron

Výstava. Vernisáž, 30. novembra 1979, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(scenár a realizácia: Marianna Bárdiová – Dáša Dubovcová)

1979

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ozveny z povstaleckých hôr

Experimentálna výstava (zvuk ako exponát). Banská Bystrica, september 1979, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(scenár: Marianna Bárdiová – Ľudmila Červená)

1979

BÁRDIOVÁ, Marianna: Spevokol Smetana v Banskej Bystrici (1924 – 1938)

Hudobný život, 1979, Bratislava, year 11, no. 13, p. 8

1979

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná expozícia Ozveny z povstaleckých hôr

Hudobný život, 1979, Bratislava, year 11, no. 20, p. 2
(Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

1978

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Hudba v Banskej Bystrici

Katalóg k výstave. Výstavný priestor Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, december 1978

Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(13 listov v prebale, Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár k 2. časti 1918 – 1978, Eva Michalová – Ľudmila Červená: scenár k 1. časti stredovek – 1918)

1976

BÁRDIOVÁ, Marianna: Na počesť jubilanta

[O koncerte Andreja Očenáša v Selciach k 65. narodeninám]

Smer, 28. 5. 1976, year 28, no. 126

1976

BÁRDIOVÁ, Marianna: Dirigent veľkých kvalít

[K nedožitým 50. narodeninám Vojtecha Adamca]

Smer, 1976, year 28, no. 166 (14. 7.), p. 3

1976

BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Ján Cikker

Personálna bibliografia

Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(76 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

1975

BÁRDIOVÁ, Marianna – ČERVENÁ, Ľudmila (zost.): Literárno-hudobné Pohronie č. 10

Zborník z osláv 100. výročia narodenia Viliama Figuša-Bystrého, Banská Bystrica 1975

Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(29 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

1974

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Slovenské národné povstanie v hudbe

Katalóg k výstave. Výstavný priestor v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, október 1974

Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Banská Bystrica
(18 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: scenár, Jozef Pantlík: libreto)

Personal bibliography

 • 2022

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Béla Bartók : Slovenské spevy [recenzia CD]

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2022, year 48, no. 3, p. 277 – 279
  (Iva Bittová. Mucha Quartett. Transkripcia pre hlas a sláčikové kvarteto Vladimír Godár. Compact disc. Bratislava: Pavian Records, 2015. PM0099-2. SOZA BIEM.)

Personal bibliography – Books

 • 2019

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.) a kol.: Malachov – živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou

  Monografia obce

  Obec Malachov
  (559 s., 1. vyd., faksimile, fotografie (prevažne farebné), grafy, mapy, nákresy, noty, portréty, tabuľky, autori fotografií a nákresov: Miroslav Bárdi... [et al.])

 • 2017

  STRENÁČIKOVÁ, Mária: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici 1992 – 2017

  25 rokov – desiatky pedagógov – stovky žiakov – tisícky vystúpení

  Banská Bystrica
  (237 s., 1. vyd., faks., fotogr., tab., fotografie: Marianna Bárdiová, Róbert Ragan, Pro-Konzervatórium, neinvestičný fond)

 • 2015

  BÁRDIOVÁ, Marianna a kol.: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

  [Zdenko Mikula (1916 – 2012). I loved living and working.]

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (162 s., 1. vyd., monografia pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu v roku 2016)

 • 2013

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry (1892 – 1978). Tatranský skladateľ a hotelier

  Slovak Musicological Association, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (264 s., 1. vyd.)

 • 2001

  kol.: Banská Bystrica

  Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2. Ed. BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana

  , Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica
  (272 s., 1. vyd.)

 • 1994

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica. 25 rokov

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (64 s., 1. vyd.)

Personal bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2019

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry – Spod bystrických veží pod tatranské štíty

  LUKÁČOVÁ, Alžbeta (zost.): Ján Móry: Slečna vdova. Bulletin k premiére, 2019, State Opera in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 8 – 16
  (23 s., 1. vyd., december 2019)

 • 2018

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Béla Bartók a Poniky

  Poniky. Monografia obce. Pecník, Marcel – Luptáková, Vladimíra (ed.) a kol., 2018, Banská Bystrica, p. 212 – 215
  (240 s., 1. vyd., TaKPRo, s. r. o., Banská Bystrica v spolupráci s Agentúrou MP, s. r. o., Banská Bystrica pre Obec Poniky, faksimile, fotografie, mapy, tabuľky, dejiny obce, regionálna geografia, spoločenský život, kolektívna monografia)

 • 2018

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Turčín Poničan v hudobnom stvárnení Jána Cikkera

  Poniky. Monografia obce. PECNÍK, Marcel – LUPTÁKOVÁ, Vladimíra (ed.) a kol., 2018, Banská Bystrica, p. 215 – 216
  (240 s., 1. vyd., TaKPRo, s. r. o., Banská Bystrica v spolupráci s Agentúrou MP, s. r. o., Banská Bystrica pre Obec Poniky, faksimile, fotografie, mapy, tabuľky, dejiny obce, regionálna geografia, spoločenský život, kolektívna monografia)

 • 2017

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

  PAZÚRIK, Milan – KOLOŠTOVÁ, Marianna (ed.): Cantus Choralis Slovaca. Zborník materiálov z XII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2017, Banská Bystrica, p. 13 – 25
  (300 s., 1. vyd., Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

 • 2017

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobné múzejníctvo a hudobná muzeológia na Slovensku v premenách času

  ŠVÁČOVÁ, Soňa (ed.): Museologica literaria. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 15. júna 2017 v Banskej Bystrici, 2017, State Scientific Library in Banská Bystrica, Union of Museums in Slovakia, Banská Bystrica, p. 29 – 39
  (144 s., 1. vyd.)

 • 2016

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Klavír v živote a tvorbe Jána Cikkera

  STRENÁČKOVÁ, Mária ml. (ed.): Klavírne diela slovenských skladateľov, 2016, Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 5 – 24
  (142 s., 1. vyd.)

 • 2016

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Levoslav Bella v kontexte cyrilometodskej tradície

  BANÁRY, Boris a kol.: Hudobné kontexty, 2016, Žilina University in Žilina, Žilina, p. 35 – 61
  (325 s., 1. vyd.)

 • 2015

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zdenko Mikula [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., 2015, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 68 – 69

 • 2015

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Oživovanie sakrálnej hudby v súčastnosti [Reviving sacral music in the present]

  GLOCKOVÁ, Mária (ed.): Musica Sacra. Zborník zo sympózia Sakrálna hudba a dnešok (5. apríla 2014, Koncertná sála FMU Akadémie umení, Banská Bystrica), 2015, Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 5 – 32
  (162 s., 1. vyd.)

 • 2015

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Levoslav Bella [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., 2015, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 54 – 55

 • 2015

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Tibor Andrašovan [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., 2015, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica

 • 2013

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná muzeológia z pohľadu muzikologického diela Jozefa Kresánka

  URBANCOVÁ, Hana (ed.): Musicologica Slovaca, 2013, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 4 (30), no. 2, p. 224 – 234

 • 2013

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná muzeológia a jej postavenie v systematike muzeológie a muzikológie

  STRENÁČIKOVÁ, Mária (ed.): Horizonty umenia. Zborník z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila 1. – 31. októbra 2013

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (42 s., 1. vyd. a CD-ROM, elektronický zborník)

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Cikkerova pozostalosť z pohľadu hudobnej muzeológie

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, year 38, no. 1, p. 106 – 120

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Banskobystrická spoločnosť pred sto rokmi a dnes

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte rokov 1889 – 1909 – 2009. Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. októbra 2009. Časopis Stredné Slovensko 12 (2012), 2012, Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 145 – 150
  (Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrická spoločnosť – Klub priateľov Stredoslovenského múzea)

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 86 – 87

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Viliam Figuš-Bystrý [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 65 – 66

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Svetozár Stračina [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 99 – 100

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Pedagógovia ako vzor korektného vzťahu

  Očenášová-Štrbová, Slavomíra (ed.): Svedectvá o čase. Zborník príspevkov k 20. výročiu založenia univerzity, 2012, Banská Bystrica, p. 91 – 98

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker [Heslo]

  Pelikánová, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 68 – 69

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Anton Július Hiray: Civitatis Neosoliensis Militare Marsch [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 48

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Egry [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 70

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Piesne Jána Móryho (1892 – 1978) na Thákurove básne

  URBANCOVÁ, Hana (ed.): Musicologica Slovaca, 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 2 (28), no. 2, p. 230 – 250

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Tibor Andrašovan (1917 – 2001)

  Programový bulletin ku koncertu k 10. výročiu jeho úmrtia v Štátnej opere, 5. mája 2011

  State Opera in Banská Bystrica, Banská Bystrica

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Pocta Zdenkovi Mikulovi

  PAZÚRIK, Milan (ed.): Zdenko Mikula. Zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, konaného v Štátnej vedeckej knižnici v roku 2006, 2011, Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, , Banská Bystrica, p. 6 – 14

 • 2011

  DRUGOVÁ, Zuzana – BÁRDIOVÁ, Marianna: Využitie počítačových a audiovizuálnych technológií pri tvorbe zvukového sprievodcu stálou expozíciou v Matejovom dome

  MAJCHROVIČOVÁ, Viera – ŠULLOVÁ, Zuzana (ed.): Informačno-komunikačné technológie. Využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Zborník príspevkov z konferencie, Banská Štiavnica, 12. – 13. októbra 2011, 2011, Slovak Technical Museum, Košice, Slovak National Museum, Union of Museums in Slovakia, Košice, Banská Bystrica, p. 68 – 80

 • 2009

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Uplatnenie hudobnej muzeológie pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva

  DRLIČKOVÁ, Dana (ed.): Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Zborník z 27. seminára hudobných knihovníkov, 2009, University Library in Bratislava, Bratislava, p. 19 – 33

 • 2009

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Piesňová tvorba Viliama Figuša-Bystrého

  BÁRDIOVÁ, Marianna – ZEMKO, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1. Zborník z muzikologickej konferencie, 2009, Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 73 – 105
  (konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. októbra 2009 v Banskej Bystrici)

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Aktuálne otázky múzejnej pedagogiky

  Krišková Zdena (ed.): Múzeum a muzeológia – ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 11. – 12. júna 2008 v Banskej Bystrici, 2008, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 90 – 104

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zástoj vojenskej hudby v kultúrno-spoločenskom živote Banskej Bystrice v rokoch 1918 – 1938

  BAJGAROVÁ, Jitka (ed.): Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. Sborník ze stejnomenné mezinárodní konference, konané 28. – 30. 4. 2005 v Praze, 2007, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, p. 389 – 413

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hiray, Anton Július [Heslo]

  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, 2007, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 668 – 669

 • 2006

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zur Geschichte der Militärmusik (1918 – 1938)

  HABLA, Bernhard (ed.): Alta Musica. Band 25. Kongressbericht Oberwölz/Steiermark 2005, 2006, Hans Schneider Verlag, Tutzing

 • 2006

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Problematika špecializovaných muzeológií na príklade hudobnej muzeológie

  KRIŠKOVÁ, Zdena (ed.): Muzeológia – teória – prax. Zborník príspevkov z muzeologickej konferencie, konanej 20. – 21. septembra 2006, 2006, Banská Štiavnica, p. 91 – 107

 • 2006

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry a bratislavské inscenácie jeho operiet v prvej polovici 20. storočia

  Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, LENGOVÁ, Jana (ed.), 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 117 – 140

 • 2006

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Vzťah muzeológie a muzikológie na získanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor v odbore doktorandského štúdia: 81 vedy o umení v špecializácii: 81-23-9 teória a dejiny hudby, Banská Bystrica 2006

  Autoreferát dizertačnej práce

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (44 s., 1. vyd.)

 • 2004

  BÁRDIOVÁ, Marianna: 35 rokov Literárneho a hudobného múzea

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2004, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 5, no. 1, p. 1, 4

 • 2004

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Očenáš, Andrej [Heslo]

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 12, 2004, Bärenreiter, Stuttgart, p. 1274 – 1275

 • 2004

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobný život a významné osobnosti Banskej Bystrici v minulosti a dnes

  DUKA-ZÓLYOMI, Emese (ed.): Hudobný život a významné osobnosti Slovenska. Zborník materiálov z 19. seminára hudobných knihovníkov, 2004, University Library in Bratislava, Bratislava, p. 79 – 102

 • 2003

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Anton Július Hiray (1770 – 1842) a hudobný život stredoslovenských banských miest

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 3 – 4, p. 403 – 423

 • 2003

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Jurovský, Šimon [Heslo]

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 9, 2003, Bärenreiter, Stuttgart, p. 1318 – 1319

 • 2003

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Quellen zur Geschichte der Blasmusik in der Slowakei

  Gregor Roletzký und Vojtech Tátoš – zwei bedeutende Blasmusikkomponisten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Banská Bystrica

  Habla, Bernhard (ed.): Alta Musica. Band 24. Kongressberichte Bad Waltersdorf/Steiermark 2000, 2003, Hans Schneider Verlag, Tutzing, p. 11 – 16

 • 2002

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker v prostredí hudobnej kultúry Banskej Bystrice

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, 2002, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Banská Bystrica a osobnosti hudby

  BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana (ed.): Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2, 2001, , Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 119 – 130

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Duchovná hudba Jána Móryho

  LENGOVÁ, Jana – MATÚŠ, František (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej v dňoch 24. – 25. októbra 2000 v Prešove, 2001, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov, p. 65 – 71

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Egry, Ján [Heslo]

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 6, 2001, Bärenreiter, Stuttgart, p. 126 – 127

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum

  Lauková, Oľga (zost.): Knižnica v premenách času 1926 – 2001, 2001, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 67 – 69

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Poznámky k téme Hudba a astronómia

  GALLOVÁ, Mária – ZIMNIKOVALOVÁ, Beata – ZIMNIKOVAL, Peter (zost.): Astronómia tradične a netradične. Zborník referátov z astronomického seminára konaného pri príležitosti 40. výročia založenia Hvezdárne v Banskej Bystrici, 2001, Banská Bystrica, p. 13 – 22
  (Krajská hvezdáreň v Banskej Bystrici)

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Umelec a jeho doba

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie. Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera, 2001, Slovak National Museum – Music Museum, Foundation of Ján Cikker, The Theatre Institute, Bratislava, p. 5 – 9
  (44 s., 1. vyd.)

 • 2000

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Vežoví trubači na strednom Slovensku s osobitným zameraním na osobnosť Antona Júliusa Hiraya

  Bitušíková, Alexandra (ed.): Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 1, 2000, , Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 61 – 72

 • 2000

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Špecializované vyučovacie hodiny v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici – typy, zameranie, obsah

  ŠÁŠKYOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum školou a hrou. Zborník príspevkov zo seminára k múzejnej komunikácií, Rudina 2000, 2000, Bratislava, p. 58 – 63
  (100 s., 1. vyd., Edícia: Malá knižnica muzeologickej literatúry)

 • 2000

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Türmer in der Mittelslowakei

  Suppan, Armin (ed.): Alta Musica. Band 22. Kongressberich, 6. – 11. Juli 1998 in Banská Bystrica, 2000, Hans Schneider Verlag, Tutzing, p. 63 – 79

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Biblia Martina Luthera z roku 1555

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1999, Slovak National Museum, Bratislava, year 48, no. 4, p. 40 – 44

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zástoj Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v hudobnej kultúre Slovenska

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, year 25, no. 4, p. 520 – 530

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Dickensov a Cikkerov Mr. Scrooge

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Mister Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera, 1999, State Opera in Banská Bystrica, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 22 – 29

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobno-múzejný pohľad na zborovú tvorbu Jána Móryho

  Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. sympózia o zborovom speve, konanom v dňoch 26. – 28. novembra 1998 v Banskej Bystrici, 1999, Banská Bystrica, p. 72 – 77

 • 1998

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Tri básne Mikuláša Kováča ako inšpirácia troch hudobných diel

  Borguľová, Jana (ed.): Mikuláš Kováč. Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 21. mája 1998, 1998, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 43 – 50

 • 1998

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zbierkový fond Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici z hľadiska hudobnej ikonografie

  MUNTÁG, Emanuel (ed.): Ikonografiká v hudobnej historiografii. Zborník referátov prednesených na seminári v Dome hudobných umelcov v Dolnej Krupej, 14. – 15. marca 1997, 1998, Slovak National Group IAML, Martin, p. 33 – 35

 • 1998

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry [Heslo]

  JURÍK, Marián – ZAGAR, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, National Music Centre, Bratislava, p. 195 – 198

 • 1997

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovak National Museum, Bratislava, year 46, no. 2, p. 65 – 66

 • 1997

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Štefan Moyses a hudba jeho doby v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 22, p. 10

 • 1997

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Wittenberská biblia z roku 1555 ako múzejná pamiatka

  DOMOVÁ, Miroslava (zost.): Kniha ’95 – ’96. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, 1997, Matica slovenská, Martin, p. 62 – 68
  (264 s., 1. vyd.)

 • 1997

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zborová tvorba Jána Cikkera

  Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1996. Zborník materiálov z II. sympózia o zborovom speve, konanom v dňoch 21. – 23. novembra v Banskej Bystrici, 1997, Banská Bystrica, p. 81 – 86

 • 1997

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Musikikonographie in der Lutherbibel

  Kuret, Primož (ed.): Glasba in likovna umetnost / Musik und bildende Kunst. Zborník z konferencie konanej v Ľubľane, 23. – 26. apríla 1996, v rámci festivalu Slovenski glasbeni dnevi, 1997, Festival Ljubljana, Ľubľana, p. 153 – 162

 • 1996

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Neznámy bellovský fond

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1996, Slovak National Museum, Bratislava, year 45, no. 3, p. 65
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

 • 1996

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Štvrťstoročnica Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici

  Knižnice a informácie, 1996, Matica slovenská, Martin, year 28, no. 6, p. 246 – 248

 • 1996

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná kultúra Banskej Bystrice v rokoch 1918 – 1938

  DARULOVÁ, Jolana (zost.): Banská Bystrica – sociokultúrne obrazy a portréty. Zborník príspevkov z odbornej konferencie Taká bola Banská Bystrica. Edícia: Acta Universitatis Mathiae Belii č. 2, 1996, p. 73 – 79

 • 1995

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici a umelecká výchova

  Langsteinová, Eva – Červená, Ľudmila (ed.): Ako ďalej v hudobnej výchove? Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 15. septembra 1994, 1995, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 214 – 221

 • 1995

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, jeho zástoj a perspektíva v rozvoji kultúry a umenia mesta a regiónu

  VESELOVSKÝ, Rudolf (zost.): Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici. Zborník príspevkov z konferencie konanej 24. mája 1995 v Banskej Bystrici, 1995, Park for Culture and Leisure Time, Banská Bystrica, p. 19 – 23

 • 1994

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobný život v Banskej Bystrici v rokoch 1918 – 1938

  MUNTÁG, Emanuel (ed.): Hudobný archív 12, 1994, Matica slovenská, Martin, p. 116 – 137

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná kultúra Zvolena (1243 – 1990)

  Vaníková, Viera (zost.): Zvolen v minulosti a prítomnosti. Monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv, 1993, Gradus Publishing House, City of Zvolen, Martin, Zvolen, p. 223 – 232

 • 1992

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Prierez životom a tvorbou Jána Móryho

  MAŽÁRIOVÁ, Taťjana (zost.): Ján Móry. Zborník referátov zo sympózia, ktoré sa uskutočnilo v rámci podujatí k 100. výročiu narodenia skladateľa v Banskej Bystrici v dňoch 21. – 22. mája 1992, 1992, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Literary and Music Museum, Bratislava, Banská Bystrica, p. 25 – 33
  (72 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci, Bárdiová, Marianna, zodp. redaktor)

 • 1991

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Bella a dnešok

  Poznámky pred Bellovským výročím (1992)

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, year 4, no. 36, p. 15
  (Ján Levoslav Bella, 150. výročie narodenia)

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Odraz vzťahu muzeológie a muzikológie v názoroch slovenských a českých teoretikov

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987, 1988, , Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 29 – 38

 • 1987

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Spevokol Smetana v Banskej Bystrici (1924 – 1938)

  Hudobný archív 10, 1987, Matica slovenská, Martin
  (Oto Řečinský)

 • 1986

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Dokumentácia súčasnej hudobnej kultúry v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici

  ČÍŽIK, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku. Zborník referátov zo seminára v Bratislave, 13. februára 1986, 1986, Slovak National Museum, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 35 – 41
  (76 s., 1. vyd.)

 • 1985

  KLIMEŠ, Jan – BÁRDIOVÁ, Marianna: Strojové spracovanie úlohy Odraz SNP v hudbe

  Hudobný archív 8, 1985, Matica slovenská, Martin, p. 62 – 68

 • 1985

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Dokumentácia hudobnej tvorby s tematikou SNP v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Slovenské národné povstanie v hudbe. Zborník materiálov z muzikologickej konferencie v Banskej Bystrici, 13. – 14. septembra 1984, 1985, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 134 – 140

 • 1985

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Príspevok k problematike bibliografickej činnosti v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici s osobitným zreteľom na oblasť hudby

  KUKUČKOVÁ, Elena (zost.): Informácie a materiály č. 164.3-4. Zborník zo seminára konaného v dňoch 3. – 4. októbra 1984 v Štiavnických Baniach, 1985, Matica slovenská, Martin, p. 49 – 54

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobnodokumentačná a muzikologická práca v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici

  Literárno-hudobné Pohronie. Časopis Literárneho a hudobného múzea, 1983, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, no. 15, p. 33 – 38

 • 1982

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná kritika v Stredoslovenskom kraji v období 1920 – 1980

  Hudobná kritika v Bratislave 1920 – 1980. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 9, Horváthová, Katarína (zost.) – Nováček, Zdenko (ved. tajomník konferencie), 1982, Bratislava
  (Zborník prác z 9. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1980, 8. – 9.októbra 1980)

 • 1981

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Novoobjavené rukopisy Viliama Figuša-Bystrého

  Hudobný život, 1981, Bratislava, year 13, no. 17, p. 8

 • 1981

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Možnosť strojového spracovania úlohy Idea SNP v hudbe

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára v Dolnej Krupej, 22. – 24. apríla 1981, 1981, , Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 35 – 41

 • 1979

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Spevokol Smetana v Banskej Bystrici (1924 – 1938)

  Hudobný život, 1979, Bratislava, year 11, no. 13, p. 8

Personal bibliography – Scientific reviews

 • 2000

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Alexandra Tauberová – Jarmila B. Martinková: Johann Nepomuk Batka. Auswahl aus der Korrespondenz

  Edícia Musaeum Musicum. Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1999. 188 s.

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 4, p. 552 – 554

Personal bibliography – Editorial Work

 • 2016

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BÁRDI, Miroslav (ed.): Katalóg výtvarných diel

  Banská Bystrica
  (1. vyd.)

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte rokov 1889 – 1909 – 2009

  Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. októbra 2009. Časopis Stredné Slovensko 12 (2012), 2012, Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (186 s., 1. vyd., optický dátový nosič, Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrická spoločnosť – Klub priateľov Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici)

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Zdenko Mikula

  Zdenko Mikula. Zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, konaného v Štátnej vedeckej knižnici v roku 2006

  Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, , Banská Bystrica
  (51 s., 1. vyd.)

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker. Zborová tvorba / Chormusik

  Compact disc (CD). Music Master Jaroslav Stráňavský

  Foundation of Ján Cikker, Bratislava
  (12 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)

 • 2009

  BÁRDIOVÁ, Marianna – ZEMKO, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1

  Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. 10. 2009 v Banskej Bystrici

  , Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (205 s., 1. vyd., 1 CD-ROM)

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BIBZA, Peter (ed.): Viliam Figuš-Bystrý: K nám skloň sa, Pane

  Zborové skladby

  Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Park for Culture and Leisure Time, Banská Bystrica
  (82 s., 1. vyd., 1 zborová partitúra)

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Vám lásky sľub skladám. Liebesversprechen. Ján Móry

  Compact disc (CD). Piesňová tvorba Jána Móryho

  Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Matica slovenská, Banská Bystrica, Martin
  (13 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BOBOVÁ, Mária (ed.): Konvergencie / Die Konvergenzen

  Minulosť a prítomnosť nemecko-slovenských vzťahov na báze historických fondov ŠVK a LHM Banská Bystrica. Katalóg k výstave, 16. októbra – 7. novembra 2007

  Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica
  (27 s., 1. vyd., scenár: Marianna Bárdiová – Mária Bôbová)

 • 2004

  BÁRDIOVÁ, Marianna – LAUKOVÁ, Oľga (ed.): Banská Bystrica a Štátna vedecká knižnica

  Výstava. Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole, Poľsko, september – október 2004, 2004, Opole
  (scenár: Marianna Bárdiová – Oľga Lauková)

 • 2003

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Egry (1824 – 1908)

  Výstava. Átrium Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 21. decembra 2003 – 15. januára 2004. 14 panelov

  State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: scenár, výtvarno-grafické riešenie a realizácia)

 • 2003

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Viliam Figuš-Bystrý: Tou našou dolinkou

  Zborové skladby

  Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Park for Culture and Leisure Time, Banská Bystrica
  (64 s., 1. vyd., 1 zborová partitúra)

 • 2002

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum – domov múz

  Sprievodca po expozícii

  Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (94 s., 1. vyd.)

 • 2002

  MUNTÁG, Emanuel – BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937)

  Zborník referátov zo seminára, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2000 v rámci 22. ročníka Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici

  Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (68 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

 • 2002

  ŠÍPKA, Miloslav – BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

  Sprievodca po expozícii

  Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (23 s., 1. vyd.)

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie

  Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera. Bratislavský Hrad, Vernisáž, 9. augusta 2001

  Slovak National Museum – Music Museum, Foundation of Ján Cikker, The Theatre Institute, Bratislava
  (44 s., 1. vyd., scenár: Marianna Bárdiová – Miloslav Blahynka)

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna – FUDRA, Igor – ŽABKOVÁ, Soňa – TROLIGOVÁ, Zlata – ŠÍPKA, Miloslav (zost.): Sprievodca po fondoch Literárneho a hudobného múzea

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (1. vyd.)

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ladislav Bárdi: Moje svety

  Zbierka veršov

  Trian Publishing House, Banská Bystrica
  (82 s., 1. vyd.)

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BÁRDI, Miroslav (ed.): Miroslav Bárdi. Maľba a kresba

  Autorský katalóg

  Trian Publishing House, Banská Bystrica
  (28 s., 1. vyd.)

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum – domov múz

  Malá stála literárna a hudobná expozícia Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Vernisáž, 21. decembra 1999

  Reinštalácia expozície in: nové priestory Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v budove Štátnej vedeckej knižnice, Lazovná 9, Banská Bystrica. Vernisáž, 22. apríla 2003 (trvanie do roku 2013). Sprievodca po expozícii, 1999, Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: scenár Historického salónu, spoluautorka scenára Literárneho salónu, hlavná editorka a koordinátorka celej expozície, ďalší autori, scenár: Troligová, Zlata (Literárny salón), Fudra, Igor (Hudobný salón), Žabková, Soňa (Bábkarský salón)

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Mister Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera

  Zborník zo seminára konaného pri príležitosti premiéry inscenácie opery Mr. Scrooge v Štátnej opere v Banskej Bystrici 19. decembra 1997

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (56 s., 1. vyd.)

 • 1997

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Len ty, jediná. Ja, du allein. Operetné melódie Jána Móryho

  Compact disc (CD). Music Master Jaroslav Stráňavský

  Banská Bystrica
  (14 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)

 • 1996

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker (1911 – 1989), skladateľ a človek

  Putovná monografická výstava v slovenskom a nemeckom jazyku. 34 panelov. Vernisáž, 5. októbra 1996 pri premiére inscenácie opery Vzkriesenie v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave

  V ďalších rokoch inštalovaná aj v LHM BB, v Štátnej opere v Banskej Bystrici, v ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici, v Slovenskom inštitúte v Berlíne, od 1. – 15. 3. 2001 do 31. 3. 2001 vo Foyer Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 1996, Bratislava
  (od 15. júna 2001 – januára 2002 v Slovenskom inštitúte v Budapešti, v Tót Komlóši a Békešskej Čabe, koncepcia a organizácia: Marianna Bárdiová, scenár: Marianna Bárdiová – Vladimír Zvara)

 • 1994

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Svetový vynálezca Jozef Murgaš

  Výstava. Budova bývalej obecnej školy v Tajove, 1994

  Tajov
  (Marianna Bárdiová – Mária Lásková: scenár malej expozície)

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Osud a ideál

  Putovná výstava. Banská Bystrica, 1993, Literárne a hudobné múzeum

  Banská Bystrica
  (scenár: Boris Banáry, výstava sa konala v rámci Roka Jána Levoslava Bellu 1993)

 • 1992

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Život plný hudby

  Výstava venovaná 100. výročiu narodenia Jána Móryho, Banská Bystrica, máj 1992, Literárne a hudobné múzeum

  Putovná výstava, inštalovaná viackrát – Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, Spišská Nová Ves, Karlsruhe – Zámok Durlach, Budapešť, Šalgótarján, 1992, Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár, organizácia, ďalší autori: Renáta Klementová – Štefan Pleva)

 • 1991

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker (1911 – 1989), život a dielo

  Banská Bystrica, jún 1991, Literárne a hudobné múzeum

  Putovná výstava, viackrát inštalovaná na Slovensku, 1991, Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár)

 • 1990

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ľudové hudobné nástroje pastierov

  Banská Bystrica, jún 1990, Dom kultúry

  Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: scenár, organizácia)

 • 1989

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Divadlo Jozefa Gregora Tajovského jubilujúce

  Banská Bystrica, november, 1989, Literárne a hudobné múzeum

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár a výtvarná realizácia opernej časti, Renáta Klementová: scenár a výtvarná realizácia činohernej časti)

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pastierske ozveny

  (Ľudové hudobné nástroje pastierov). Katalóg k výstave, Banská Bystrica, júl 1988, Literárne a hudobné múzeum

  Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár)

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač

  Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987

  , Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (136 s., 1. vyd.)

 • 1987

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Domovina moja. Tibor Andrašovan

  Výstava k 70. narodeninám skladateľa. Banská Bystrica, máj 1987, Literárne a hudobné múzeum

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár, organizácia)

 • 1986

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pavol Tonkovič

  Expozícia v Pamätnej izbe Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

  Podkonice
  (5 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: libreto expozície, Ľudmila Červená: scenár expozície)

 • 1985

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Slovenské národné povstanie v hudbe

  Katalóg hudobných diel s tematikou SNP

  , Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (143 s., 1. vyd.)

 • 1985

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): SNP v hudbe

  Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. septembra 1984

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (156 s., 1. vyd.)

 • 1984

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): SNP v hudbe

  Výstava pri príležitosti 40. výročia SNP, Banská Bystrica, september 1984, Literárne a hudobné múzeum

  Banská Bystrica
  (16 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, organizácia, ďalší autori, scenár: Eva Michalová, Drahomíra Dubovcová, Bedrich Schreiber, ml.)

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna – KLEMENTOVÁ, Renáta (zost.): Február v umení

  Katalóg k výstave

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (11 s., 1. vyd., s. n.)

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)

  Katalóg k výstave. Banská Bystrica, september 1983, Literárne a hudobné múzeum

  Putovná výstava, inštalovaná počas osláv 140. výročia narodenia Jána Levoslava Bellu v Liptovskom Mikuláši, 1983, Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (15 s., 1. vyd., s. n., Marianna Bárdiová: scenár, organizácia, realizácia, ďalší autori, scenár: Ľudmila Červená)

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Trávníčkovo kvarteto

  Výstava k 10. výročiu umeleckého telesa, Banská Bystrica, november 1983, Literárne a hudobné múzeum

  Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár, organizácia)

 • 1981

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Hudba a počítač

  Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, Dolná Krupá, Dom slovenských skladateľov, 22. – 24. apríla 1981

  , Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (103 s., 1. vyd.)

 • 1981

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Čakaj ma, Horehronie (Ján Cikker, Andrej Očenáš, Zdenko Mikula)

  Putovná výstava. Banská Bystrica, september 1981, Literárne a hudobné múzeum

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (scenár: Marianna Bárdiová – Vladimír Čížik)

 • 1980

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pozvanie do divadla. 20 rokov Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici

  Experimentálna výstava (živé exponáty, dramatizácie). Vernisáž, 3. novembra 1980, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

  Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, organizácia, ďalší autori, scenár: Ľudmila Červená – Jozef Mokoš)

 • 1980

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov

  Banská Bystrica, október 1980, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica. Putovná výstava v spolupráci s Liptovským múzeom Liptovský Hrádok a Slovenským národným múzeom, Bratislava

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: výber exponátov za Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica a organizácia)

 • 1979

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ozveny z povstaleckých hôr

  Experimentálna výstava (zvuk ako exponát). Banská Bystrica, september 1979, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (scenár: Marianna Bárdiová – Ľudmila Červená)

 • 1979

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): 30 rokov Učiteľského spevokolu Hron

  Výstava. Vernisáž, 30. novembra 1979, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (scenár a realizácia: Marianna Bárdiová – Dáša Dubovcová)

 • 1978

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Hudba v Banskej Bystrici

  Katalóg k výstave. Výstavný priestor Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, december 1978

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (13 listov v prebale, Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár k 2. časti 1918 – 1978, Eva Michalová – Ľudmila Červená: scenár k 1. časti stredovek – 1918)

 • 1976

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Ján Cikker

  Personálna bibliografia

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (76 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

 • 1975

  BÁRDIOVÁ, Marianna – ČERVENÁ, Ľudmila (zost.): Literárno-hudobné Pohronie č. 10

  Zborník z osláv 100. výročia narodenia Viliama Figuša-Bystrého, Banská Bystrica 1975

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (29 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

 • 1974

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Slovenské národné povstanie v hudbe

  Katalóg k výstave. Výstavný priestor v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, október 1974

  Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (18 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: scenár, Jozef Pantlík: libreto)

Personal bibliography – Reviews

 • 2022

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Jana Lengová: Stephanie Wurmbrand-Stuppachová (1849 – 1919). Život, dielo, korešpondencia [review]

  Slovenská hudba, 2022, year 48, no. 1, p. 79 – 80

Personal bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2020

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Klasický balet Romeo a Júlia na scéne banskobystrickej Štátnej opery

  Opera Slovakia, 1. 3. 2020

 • 2017

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Prínosná knižná publikácia Historické organy stredného Gemera [recenzia monografie]

  Opera Slovakia, 27. 3. 2017
  (autor publikácie Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.)

 • 2017

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Slovenská pieseň

  Harmonia Seraphica
  (Notes CD Slovenská pieseň. Mužské zbory. Danubius Octet Singers. Harmonia seraphica, máj 2017)

 • 2015

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Potme cítim, dotýkam sa tmy

  Životné jubileum Ing. Marcela Lalkoviča, CSc.

  Múzeum, 2015, Bratislava, year LXI, no. 2, p. 45 – 46

 • 2014

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Tatranský skladateľ a hotelier

  Magazín Slovensko, 2014, Matica slovenská, Martin, year 36, no. 1, p. 36 – 37

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Anton Július Hiray: Civitatis Neosoliensis Militare Marsch

  (Pochod občanov mesta Banská Bystrica)

  Radničné noviny mesta Banská Bystrica, 2012, Banská Bystrica, year 6, no. 7, p. 13

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Spomienka na Jána Cikkera

  Skladateľova storočnica

  Radničné noviny mesta Banská Bystrica, 2011, Banská Bystrica, year 5, no. 4, p. 6

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Vojenská hudba na Slovensku v současnosti

  Informační Zpravodaj Klub absolventů Vojenské konzervatoře – VHŠ Svazu vojáků v záloze ČR, 2011, Praha, no. 102, p. 3 – 5

 • 2010

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Návrat prof. Jozefa Mistríka do Španej Doliny

  Slovensko, 2010, year 32, no. 3, p. 38 – 39

 • 2009

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Študenti konzervatória sa chystajú na súťaž do Španielska

  MY – Banskobystrické noviny, 2009, Banská Bystrica, year 9, no. 14 (14. 4. – 20. 4.), p. 5

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: O čom rozpráva vojenská uniforma. Z múzejných zbierok

  [Vojenský kapelník Ľudovít Adamčík]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2008, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 9, no. 3, p. 4

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Vojaci v zajatí – ľahkonohej múzy

  [Vojenský kapelník Emanuel Kaláb a jeho hudobno-divadelné produkcie]

  Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2008, Banská Bystrica, year 6, no. 3, p. 8

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Keď sa ešte papier vyrábal ručne a písmená sa vyrezávali

  [O Lutherovej Biblii z roku 1555]

  Papier a polygrafia, 2008, Bratislava, year 6, no. 2, p. 42 – 43

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ako vojaci v mestskom parku hudobný altánok stavali

  Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2008, Banská Bystrica, year 6, no. 1, p. 11

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Múzeum a muzeológia

  Konferencia

  Múzeum, 2008, Slovak National Museum, Bratislava, year 54, no. 4, p. 42 – 43

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Výtvarný dialóg

  [O výstave Miroslav Bárdi – maľba, Dušan Hutka – socha v Kežmarku]

  Slovenské národné noviny, 2008, year 19 (23), no. 12, p. 2

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Pozvánka na výstavu. PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.

  Kežmarok, 2008, Kežmarok, year 16, no. 9, p. 8

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zaujímavá výstava v Horehronskom múzeu

  [Miroslav Bárdi. Prelínania. Maľba.]

  Horehronie. Týždenník pre mesto Brezno a obce okresu Brezno, 14. 10. 2008, Brezno, year 16, p. 4

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Neznáme piesne Jána Móryho prinášajú radosť

  Kamelot. Banskobystrické radničné noviny, január, 2008, Banská Bystrica, p. 10

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobné dedičstvo – zodpovednosť hudobných knihovníkov a múzejníkov

  [O seminári Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Ochrana a sprístupňovanie v ŠVK 17. – 18. 9. 2007]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 8, no. 2, p. 6

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Nemecko–slovenské konvergencie

  [O výstave historických knižných fondov ŠVK a Literárneho a hudobného múzea Banská Bystrica]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 8, no. 2, p. 6

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry (Banská Bystrica 10. 7. 1892 – Bratislava 5. 5. 1978)

  [O koncerte BB Band Dixieland & Jazz Band v Starom Smokovci, 10. 7. 2007, z piesňovej tvorby Jána Móryho k 115. výročiu narodenia.]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 8, no. 2, p. 10

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Muž v múzeu – téma pre rok 2007

  [O odbornom seminári v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, k 16. ročníku Dní európskeho kultúrneho dedičstva, 26. 9. 2007]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 8, no. 2, p. 11

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Cena pre Literárne a hudobné múzeum

  [Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006 za prácu s marginalizovanými skupinami ľudí.]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 8, no. 2, p. 6

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ako láska k operám môže prekonať aj vojenské peripetie

  Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2007, Banská Bystrica, year 5, no. 4, p. 9

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Keď si Banská Bystrica vojakov bránila

  Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2007, Banská Bystrica, year 5, no. 3, p. 9

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: JUDr. Jaromír Bázlik

  Banskobystrický evanjelik. Časopis Cirkevného zboru ECAV Banská Bystrica, 2007, Banská Bystrica, year 2, no. 3, p. 12 – 13

 • 2005

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Osobnosti. (Jevgenij Markovič Iršai)

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 6, no. 4, p. 4

 • 2005

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Banská Bystrica v dielach hudobných skladateľov

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 6, no. 3, p. 4

 • 2005

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Vytiahnuté z depozitára – Vavrínový veniec Viliama Figuša-Bystrého

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 6, no. 1, p. 6

 • 2005

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Viliam Figuš-Bystrý (28. 2. 1875 – 11. 5. 1937)

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 6, no. 1, p. 4

 • 2005

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Aj v prírode sa rodí hudba

  Lesník. Časopis zamestnancov š. p. Lesy SR Banská Bystrica, 2005, Banská Bystrica, no. 12, p. 6

 • 2005

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Les a hudba

  Lesník. Časopis zamestnancov š. p. Lesy SR Banská Bystrica, 2005, Banská Bystrica, no. 12, p. 7

 • 2004

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Konferencia o dychovej hudbe

  [Recenzia konferencie IGEB v Rakúsku]

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 9, p. 8 – 9
  (Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, kongres, 8. – 13. júla 2004)

 • 2004

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Vežoví trubači – predstavitelia svetskej hudby

  Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2004, Banská Bystrica, year 2, no. 1, p. 5

 • 2003

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Celoživotné návraty do rodného domu

  Ján Cikker: “Nikdy nepochopím ľudí, ktorí sa domova zrieknu navždy”

  Verejná správa, 2003, Bratislava, year 58, no. 21, p. 26 – 27

 • 2003

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Cyklus Osobnosti: Dagmar Rohová-Boksová

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2003, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 4, no. 3, p. 4

 • 2002

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Múzeum – domov múz alebo Čo s malým domom, keď je múz veľa?

  Múzeum, 2002, Slovak National Museum, Bratislava, year 48, no. 3, p. 18 – 22

 • 2002

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2002, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 3, no. 3, p. 6

 • 2002

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Braňo Hronec

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2002, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 3, no. 2, p. 4

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hommage a Ján Cikker

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 12, p. 5

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Cyklus Osobnosti. Ján Cikker

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2001, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 2, no. 1, p. 4

 • 2000

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Anketa Zväzu múzeí na Slovensku k súčasnej situácii múzeí

  Múzeum, 2000, Slovak National Museum, Bratislava, year 46, no. 4
  (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, Príloha Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku, roč. 3, č. 4, 2000, s. 1 – 3)

 • 2000

  BÁRDIOVÁ, Marianna: O dychovej hudbe medzinárodne

  [14. konferencia IGEB o dychovej hudbe v Rakúsku]

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 10, p. 10
  (Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, konferencia, 17. – 22. 7. 2000)

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Jubilejné zamyslenie

  Múzeum, 1999, Slovak National Museum, Bratislava, year 45, no. 3
  (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, Príloha Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku, roč. 2, č. 3 (1999), s. 3 – 4)

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Slovenské národné povstanie v hudbe

  Bojovník, 1999, year 44, no. 9, p. 7

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudba nestorov. Ján Móry v Spišskej Novej Vsi

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 11, p. 33

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Bellovský koncert v Liptovskom Mikuláši

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 11, p. 33 – 34
  (Ján Levoslav Bella, koncert Nao Higano, Daniela Varínska, 19. 10. 1999, Liptovský Mikuláš)

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica

  Hudobné udalosti na Slovensku 1999, 1999, National Music Centre, Bratislava, p. 58

 • 1998

  BÁRDIOVÁ, Marianna: 13. svetový kongres IGEB v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 16, p. 8
  (Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, kongres, Banská Bystrica, 6. – 11. 7. 1998)

 • 1997

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum a jeho prezentácie

  Verejná správa, 1997, Bratislava, year 52, no. 20, p. 21

 • 1996

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Rokoval Zväz múzeí na Slovensku

  Múzeum, 1996, Slovak National Museum, Bratislava, year 41, no. 2, p. 32 – 33

 • 1996

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Koncert Symfonického orchestra Jána Cikkera v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 21, p. 2

 • 1995

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Matematika a hudba

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, year 8, no. 13, p. 15

 • 1995

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Z činnosti Zväzu múzeí na Slovensku

  Múzeum, 1995, Slovak National Museum, Bratislava, year 40, no. 1, p. 45

 • 1995

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Duchovná hudba v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 1, p. 4
  (Medzinárodná muzikologická konferencia, 19. – 22. októbra 1994 v Banskej Bystrici)

 • 1994

  BÁRDIOVÁ, Marianna: “Európer”, nie “venčekár”

  Obzretie sa za Rokom Jána Levoslava Bellu

  Národná osveta, 1994, Bratislava, year 4, no. 9, p. 28 – 29
  (150. výročie narodenia)

 • 1994

  BÁRDIOVÁ, Marianna – HOLKOVÁ, Jana: Poznanie v slove a melódii

  Národná osveta, 1994, year 4, no. 14, p. 2 – 3
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

 • 1994

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Štvrťstoročnica banskobystrického Literárneho a hudobného múzea

  Múzeum, 1994, Slovak National Museum, Bratislava, year 39, no. 4, p. 12 – 13
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Levoslav Bella

  Pohľady. Štvrťročník Slovákov v Rakúsku, 1993, Viedeň, year 8, no. 4

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Múzejná prezentácia trochu inak

  Múzeum, 1993, Slovak National Museum, Bratislava, year 38, no. 4, p. 44
  (Európske kultúrne dni 1993, Karlsruhe)

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Vznikla Nadácia Jána Levoslava Bellu

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 7

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Banskobystrickí umelci úspešní v Nemecku

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 12, p. 2
  (Európske kultúrne dni 1993, Karlsruhe)

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry

  Programový bulletin 11. Dní európskej kultúry v Karlsruhe, apríl 1993, 1993, Karlsruhe

 • 1992

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Tatranský skladateľ. Sto rokov od narodenia Jána Móryho

  Lúč, 10. 10. 1992, year 1, no. 12, p. 8

 • 1992

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Z činnosti Zväzu múzeí na Slovensku

  Múzeum, 1992, Slovak National Museum, Bratislava, year 37, no. 3, p. 49 – 50

 • 1992

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Múzeum a počítač

  [Recenzia seminára v Banskej Bystrici, 27. – 28. 11. 1991]

  Múzejník. Občasník Zväzu múzeí na Slovensku, marec, 1992, Banská Bystrica

 • 1990

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Splácanie dlhov

  [O odhalení pamätnej tabule na rodnom dome Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici]

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 12, p. 7

 • 1989

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Fujara s pchi-pcha

  [O hudobných nástrojoch z fondu Pavla Tonkoviča v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici]

  Život, 1989, year 39, no. 38, p. 53

 • 1989

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Opera jubilujúca...

  [Hodnotenie ostatných 5 sezón Opery DJGT Banská Bystrica]

  Divadlo Jozefa Gregora-Tajovského 1984 – 1989. Jubilejný bulletin, 1989, Banská Bystrica
  (11 s., 1. vyd., Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Trávníčkovci jubilejne

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 4, p. 4

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Premiéra v banskobystrickej opere

  [Čárdášová princezná]

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 3, p. 1
  (Emmerich Kálmán, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zámocké hry Zvolenské

  Hudobné divadlo

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 17, p. 5

 • 1987

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Pucciniho Bohéma v DJGT Banská Bystrica

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 14, p. 5
  (réžia: Karel Jernek, dirigent: Miroslav Šmíd, Giacomo Puccini, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1987

  BÁRDIOVÁ, Marianna: “Va pensiero...” Po premiére Verdiho Nabucca v DJGT v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 10, p. 5
  (réžia: Peter Dörr, dirigent: Miroslav Šmíd, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1986

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Úspešná bilancia Trávníčkovcov

  Smer, 16. 4. 1986, year 38, no. 89, p. 4
  (Trávničkovo kvarteto, Banská Bystrica)

 • 1986

  BÁRDIOVÁ, Marianna: K novému naštudovaniu My Fair Lady v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 18, p. 5
  (réžia: Martin Dubovič, dirigent: Miroslav Šmíd, My Fair Lady, muzikál, hudba: Frederick Loewe, libreto: Alan Jay Lerner, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1985

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Domenico Cimarosa: Tajné manželstvo

  Kultúrno-politický spravodaj Banská Bystrica, 1985, Banská Bystrica, year 7, no. 11
  (rubrika Kruhu priateľov hudby)

 • 1984

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Pocta rodákovi

  [Recenzia inscenácie opery Juro Jánošík v DJGT]

  Smer, 1984, year 36, no. 266 (9. 11.), p. 7
  (Ján Cikker)

 • 1984

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Donizettiho Viva la mamma po prvý raz na Slovensku

  Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 2, p. 5

 • 1984

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Opera je můj život

  [Rozhovor s Jánom Cikkerom]

  Opus musicum, 1984, Brno, year 16, no. 12, p. 282 – 285

 • 1984

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Egry

  Kultúrno-politický spravodaj Banská Bystrica, 1984, Banská Bystrica, no. 12
  (rubrika Kruhu priateľov hudby)

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Koncert zábavnej hudby

  [Recenzia koncertu k 8. Týždňu novej slovenskej hudby v Banskej Bystrici]

  Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 5, p. 3 – 4

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Nová banskobystrická Traviata

  Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 4, p. 5
  (Giuseppe Verdi, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Pucciniho jednoaktovky v banskobystrickej opere

  Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 12, p. 5

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Novoobjavené rukopisy Viliama Figuša-Bystrého

  Literárno-hudobné Pohronie. Časopis Literárneho a hudobného múzea, 1983, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, no. 14, p. 18 – 32

 • 1982

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Park kultúry a oddychu v Banskej Bystrici

  Osvetová práca, 1982, Obzor, Bratislava, year 32, no. 15, p. 28 – 30

 • 1982

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Život žitý umeniu

  [K 60. narodeninám Jána Hadrabu]

  Hudobný život, 1982, Bratislava, year 14, no. 19, p. 7

 • 1982

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ešte raz o banskobystrickom Faustovi

  Gounodova opera na Zvolenskom zámku

  Hudobný život, 1982, Bratislava, year 14, no. 16, p. 5

 • 1981

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudba a počítač

  [Recenzia seminára v Dolnej Krupej]

  Hudobný život, 1981, Bratislava, year 13, no. 13, p. 8

 • 1979

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná expozícia Ozveny z povstaleckých hôr

  Hudobný život, 1979, Bratislava, year 11, no. 20, p. 2
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

 • 1976

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Dirigent veľkých kvalít

  [K nedožitým 50. narodeninám Vojtecha Adamca]

  Smer, 1976, year 28, no. 166 (14. 7.), p. 3

 • 1976

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Na počesť jubilanta

  [O koncerte Andreja Očenáša v Selciach k 65. narodeninám]

  Smer, 28. 5. 1976, year 28, no. 126

Bibliography

 • 2014

  BORGUĽOVÁ, Jana: Ján Móry – tatranský skladateľ a hotelier [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]

  Slovo, 8. 5. 2014

 • 2014

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Tatranský skladateľ a hotelier [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]

  Opera Plus, 17. 4. 2014

 • 2014

  PETRÁNOVÁ, Martina – BÁRDIOVÁ, Marianna: Marianna Bárdiová: Táto kniha je mojou temer celoživotnou prácou

  [o monografii Jána Móryho, rozhovor]

  Tatranský dvojtýždenník, 2014, Vysoké Tatry, year 25, no. 9 (30. 4.), p. 8 – 9

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Spriaznení s hudbou

  [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]

  Knižná revue, 2014, Bratislava, year 24, no. 14 – 15, p. 11

 • 2010

  SNOPKOVÁ, Blanka – ALBERTOVÁ, Henrieta – KLIMOVÁ, Anna: Marianna Bárdiová

  Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia. Edícia: Fenomén osobnosti. Zv. 4, 2010, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (286 s., 1. vyd.)

 • 2002

  ŠOVČÍKOVÁ, Darina: Marianna Bárdiová

  Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001, 2002, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (257 s., 1. vyd.)

 • 2001

  Marianna Bárdiová

  Kto je kto v Novohrade 1999 – 2000, 2001, Ipeľ Publishing House, Praha, p. 22 – 23
  (188 s., 1. vyd.)

 • 1997

  ČERVENÁ, Ľudmila: Marianna Bárdiová

  Hudobné salóny v Banskej Bystrici, 15. – 22. 3. 1997. Programový bulletin, 1997, Banská Bystrica

 • 1988

  MELICHER, Alexander: Marianna Bárdiová

  25 rokov stredoslovenskej krajskej pobočky Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov 1963/1988, 1988, Banská Bystrica

Bibliography – Reviews

 • 2018

  RUTTKAY, Juraj: History and Mission of Visegrad Doctoral Conferences in Prague

  Slovenská hudba, 2018, year 44, no. 4, p. 317 – 320

x