Personálna bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2019

  Ján Móry – Spod bystrických veží pod tatranské štíty

  LUKÁČOVÁ, Alžbeta (zost.): Ján Móry: Slečna vdova. Bulletin k premiére, 2019, State Opera in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 8 – 16
  (23 s., 1. vyd., december 2019)

 • 2018

  Béla Bartók a Poniky

  Poniky. Monografia obce. Pecník, Marcel – Luptáková, Vladimíra (ed.) a kol., 2018, Banská Bystrica, p. 212 – 215
  (240 s., 1. vyd., TaKPRo, s. r. o., Banská Bystrica v spolupráci s Agentúrou MP, s. r. o., Banská Bystrica pre Obec Poniky, faksimile, fotografie, mapy, tabuľky, dejiny obce, regionálna geografia, spoločenský život, kolektívna monografia)

 • 2018

  Turčín Poničan v hudobnom stvárnení Jána Cikkera

  Poniky. Monografia obce. PECNÍK, Marcel – LUPTÁKOVÁ, Vladimíra (ed.) a kol., 2018, Banská Bystrica, p. 215 – 216
  (240 s., 1. vyd., TaKPRo, s. r. o., Banská Bystrica v spolupráci s Agentúrou MP, s. r. o., Banská Bystrica pre Obec Poniky, faksimile, fotografie, mapy, tabuľky, dejiny obce, regionálna geografia, spoločenský život, kolektívna monografia)

 • 2017

  Hudobné múzejníctvo a hudobná muzeológia na Slovensku v premenách času

  ŠVÁČOVÁ, Soňa (ed.): Museologica literaria. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 15. júna 2017 v Banskej Bystrici, 2017, State Scientific Library in Banská Bystrica, Union of Museums in Slovakia, Banská Bystrica, p. 29 – 39
  (144 s., 1. vyd.)

 • 2017

  Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

  PAZÚRIK, Milan – KOLOŠTOVÁ, Marianna (ed.): Cantus Choralis Slovaca. Zborník materiálov z XII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2017, Banská Bystrica, p. 13 – 25
  (300 s., 1. vyd., Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

 • 2016

  Klavír v živote a tvorbe Jána Cikkera

  STRENÁČKOVÁ, Mária ml. (ed.): Klavírne diela slovenských skladateľov, 2016, Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 5 – 24
  (142 s., 1. vyd.)

 • 2016

  Ján Levoslav Bella v kontexte cyrilometodskej tradície

  BANÁRY, Boris a kol.: Hudobné kontexty, 2016, Žilina University in Žilina, Žilina, p. 35 – 61
  (325 s., 1. vyd.)

 • 2015

  Zdenko Mikula [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., 2015, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 68 – 69

 • 2015

  Oživovanie sakrálnej hudby v súčastnosti [Reviving sacral music in the present]

  GLOCKOVÁ, Mária (ed.): Musica Sacra. Zborník zo sympózia Sakrálna hudba a dnešok (5. apríla 2014, Koncertná sála FMU Akadémie umení, Banská Bystrica), 2015, Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 5 – 32
  (162 s., 1. vyd.)

 • 2015

  Ján Levoslav Bella [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., 2015, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 54 – 55

 • 2015

  Tibor Andrašovan [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., 2015, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica

 • 2013

  Hudobná muzeológia z pohľadu muzikologického diela Jozefa Kresánka

  URBANCOVÁ, Hana (ed.): Musicologica Slovaca, 2013, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 4 (30), no. 2, p. 224 – 234

 • 2013

  Hudobná muzeológia a jej postavenie v systematike muzeológie a muzikológie

  STRENÁČIKOVÁ, Mária (ed.): Horizonty umenia. Zborník z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila 1. – 31. októbra 2013

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (42 s., 1. vyd. a CD-ROM, elektronický zborník)

 • 2012

  Cikkerova pozostalosť z pohľadu hudobnej muzeológie

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, year 38, no. 1, p. 106 – 120

 • 2012

  Svetozár Stračina [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 99 – 100

 • 2012

  Pedagógovia ako vzor korektného vzťahu

  Očenášová-Štrbová, Slavomíra (ed.): Svedectvá o čase. Zborník príspevkov k 20. výročiu založenia univerzity, 2012, Banská Bystrica, p. 91 – 98

 • 2012

  Ján Cikker [Heslo]

  Pelikánová, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 68 – 69

 • 2012

  Anton Július Hiray: Civitatis Neosoliensis Militare Marsch [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 48

 • 2012

  Ján Egry [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 70

 • 2012

  Banskobystrická spoločnosť pred sto rokmi a dnes

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte rokov 1889 – 1909 – 2009. Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. októbra 2009. Časopis Stredné Slovensko 12 (2012), 2012, Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 145 – 150
  (Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrická spoločnosť – Klub priateľov Stredoslovenského múzea)

 • 2012

  Ján Móry [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 86 – 87

 • 2012

  Viliam Figuš-Bystrý [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, City of Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 65 – 66

 • 2011

  Piesne Jána Móryho (1892 – 1978) na Thákurove básne

  URBANCOVÁ, Hana (ed.): Musicologica Slovaca, 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 2 (28), no. 2, p. 230 – 250

 • 2011

  DRUGOVÁ, Zuzana – BÁRDIOVÁ, Marianna: Využitie počítačových a audiovizuálnych technológií pri tvorbe zvukového sprievodcu stálou expozíciou v Matejovom dome

  MAJCHROVIČOVÁ, Viera – ŠULLOVÁ, Zuzana (ed.): Informačno-komunikačné technológie. Využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Zborník príspevkov z konferencie, Banská Štiavnica, 12. – 13. októbra 2011, 2011, Slovak Technical Museum, Košice, Slovak National Museum, Union of Museums in Slovakia, Košice, Banská Bystrica, p. 68 – 80

 • 2011

  Pocta Zdenkovi Mikulovi

  PAZÚRIK, Milan (ed.): Zdenko Mikula. Zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, konaného v Štátnej vedeckej knižnici v roku 2006, 2011, Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, , Banská Bystrica, p. 6 – 14

 • 2011

  Tibor Andrašovan (1917 – 2001)

  Programový bulletin ku koncertu k 10. výročiu jeho úmrtia v Štátnej opere, 5. mája 2011

  State Opera in Banská Bystrica, Banská Bystrica

 • 2009

  Piesňová tvorba Viliama Figuša-Bystrého

  BÁRDIOVÁ, Marianna – ZEMKO, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1. Zborník z muzikologickej konferencie, 2009, Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 73 – 105
  (konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. októbra 2009 v Banskej Bystrici)

 • 2009

  Uplatnenie hudobnej muzeológie pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva

  DRLIČKOVÁ, Dana (ed.): Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Zborník z 27. seminára hudobných knihovníkov, 2009, University Library in Bratislava, Bratislava, p. 19 – 33

 • 2008

  Aktuálne otázky múzejnej pedagogiky

  Krišková Zdena (ed.): Múzeum a muzeológia – ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 11. – 12. júna 2008 v Banskej Bystrici, 2008, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 90 – 104

 • 2007

  Zástoj vojenskej hudby v kultúrno-spoločenskom živote Banskej Bystrice v rokoch 1918 – 1938

  BAJGAROVÁ, Jitka (ed.): Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. Sborník ze stejnomenné mezinárodní konference, konané 28. – 30. 4. 2005 v Praze, 2007, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, p. 389 – 413

 • 2007

  Hiray, Anton Július [Heslo]

  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, 2007, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 668 – 669

 • 2006

  Ján Móry a bratislavské inscenácie jeho operiet v prvej polovici 20. storočia

  Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, LENGOVÁ, Jana (ed.), 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 117 – 140

 • 2006

  Vzťah muzeológie a muzikológie na získanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor v odbore doktorandského štúdia: 81 vedy o umení v špecializácii: 81-23-9 teória a dejiny hudby, Banská Bystrica 2006

  Autoreferát dizertačnej práce

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (44 s., 1. vyd.)

 • 2006

  Zur Geschichte der Militärmusik (1918 – 1938)

  HABLA, Bernhard (ed.): Alta Musica. Band 25. Kongressbericht Oberwölz/Steiermark 2005, 2006, Hans Schneider Verlag, Tutzing

 • 2006

  Problematika špecializovaných muzeológií na príklade hudobnej muzeológie

  KRIŠKOVÁ, Zdena (ed.): Muzeológia – teória – prax. Zborník príspevkov z muzeologickej konferencie, konanej 20. – 21. septembra 2006, 2006, Banská Štiavnica, p. 91 – 107

 • 2004

  35 rokov Literárneho a hudobného múzea

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2004, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 5, no. 1, p. 1, 4

 • 2004

  Očenáš, Andrej [Heslo]

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 12, 2004, Bärenreiter, Stuttgart, p. 1274 – 1275

 • 2004

  Hudobný život a významné osobnosti Banskej Bystrici v minulosti a dnes

  DUKA-ZÓLYOMI, Emese (ed.): Hudobný život a významné osobnosti Slovenska. Zborník materiálov z 19. seminára hudobných knihovníkov, 2004, University Library in Bratislava, Bratislava, p. 79 – 102

 • 2003

  Anton Július Hiray (1770 – 1842) a hudobný život stredoslovenských banských miest

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 3 – 4, p. 403 – 423

 • 2003

  Jurovský, Šimon [Heslo]

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 9, 2003, Bärenreiter, Stuttgart, p. 1318 – 1319

 • 2003

  Quellen zur Geschichte der Blasmusik in der Slowakei

  Gregor Roletzký und Vojtech Tátoš – zwei bedeutende Blasmusikkomponisten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Banská Bystrica

  Habla, Bernhard (ed.): Alta Musica. Band 24. Kongressberichte Bad Waltersdorf/Steiermark 2000, 2003, Hans Schneider Verlag, Tutzing, p. 11 – 16

 • 2002

  Ján Cikker v prostredí hudobnej kultúry Banskej Bystrice

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, 2002, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava

 • 2001

  Egry, Ján [Heslo]

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 6, 2001, Bärenreiter, Stuttgart, p. 126 – 127

 • 2001

  Literárne a hudobné múzeum

  Lauková, Oľga (zost.): Knižnica v premenách času 1926 – 2001, 2001, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 67 – 69

 • 2001

  Poznámky k téme Hudba a astronómia

  GALLOVÁ, Mária – ZIMNIKOVALOVÁ, Beata – ZIMNIKOVAL, Peter (zost.): Astronómia tradične a netradične. Zborník referátov z astronomického seminára konaného pri príležitosti 40. výročia založenia Hvezdárne v Banskej Bystrici, 2001, Banská Bystrica, p. 13 – 22
  (Krajská hvezdáreň v Banskej Bystrici)

 • 2001

  Banská Bystrica a osobnosti hudby

  BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana (ed.): Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2, 2001, , Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 119 – 130

 • 2001

  Umelec a jeho doba

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie. Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera, 2001, Slovak National Museum – Music Museum, Foundation of Ján Cikker, The Theatre Institute, Bratislava, p. 5 – 9
  (44 s., 1. vyd.)

 • 2001

  Duchovná hudba Jána Móryho

  LENGOVÁ, Jana – MATÚŠ, František (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej v dňoch 24. – 25. októbra 2000 v Prešove, 2001, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov, p. 65 – 71

 • 2000

  Türmer in der Mittelslowakei

  Suppan, Armin (ed.): Alta Musica. Band 22. Kongressberich, 6. – 11. Juli 1998 in Banská Bystrica, 2000, Hans Schneider Verlag, Tutzing, p. 63 – 79

 • 2000

  Špecializované vyučovacie hodiny v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici – typy, zameranie, obsah

  ŠÁŠKYOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum školou a hrou. Zborník príspevkov zo seminára k múzejnej komunikácií, Rudina 2000, 2000, Bratislava, p. 58 – 63
  (100 s., 1. vyd., Edícia: Malá knižnica muzeologickej literatúry)

 • 2000

  Vežoví trubači na strednom Slovensku s osobitným zameraním na osobnosť Antona Júliusa Hiraya

  Bitušíková, Alexandra (ed.): Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 1, 2000, , Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 61 – 72

 • 1999

  Biblia Martina Luthera z roku 1555

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1999, Slovak National Museum, Bratislava, year 48, no. 4, p. 40 – 44

 • 1999

  Zástoj Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v hudobnej kultúre Slovenska

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, year 25, no. 4, p. 520 – 530

 • 1999

  Hudobno-múzejný pohľad na zborovú tvorbu Jána Móryho

  Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. sympózia o zborovom speve, konanom v dňoch 26. – 28. novembra 1998 v Banskej Bystrici, 1999, Banská Bystrica, p. 72 – 77

 • 1999

  Dickensov a Cikkerov Mr. Scrooge

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Mister Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera, 1999, State Opera in Banská Bystrica, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 22 – 29

 • 1998

  Tri básne Mikuláša Kováča ako inšpirácia troch hudobných diel

  Borguľová, Jana (ed.): Mikuláš Kováč. Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 21. mája 1998, 1998, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 43 – 50

 • 1998

  Zbierkový fond Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici z hľadiska hudobnej ikonografie

  MUNTÁG, Emanuel (ed.): Ikonografiká v hudobnej historiografii. Zborník referátov prednesených na seminári v Dome hudobných umelcov v Dolnej Krupej, 14. – 15. marca 1997, 1998, Slovak National Group IAML, Martin, p. 33 – 35

 • 1998

  Ján Móry [Heslo]

  JURÍK, Marián – ZAGAR, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, National Music Centre, Bratislava, p. 195 – 198

 • 1997

  Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovak National Museum, Bratislava, year 46, no. 2, p. 65 – 66

 • 1997

  Štefan Moyses a hudba jeho doby v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 22, p. 10

 • 1997

  Zborová tvorba Jána Cikkera

  Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1996. Zborník materiálov z II. sympózia o zborovom speve, konanom v dňoch 21. – 23. novembra v Banskej Bystrici, 1997, Banská Bystrica, p. 81 – 86

 • 1997

  Wittenberská biblia z roku 1555 ako múzejná pamiatka

  DOMOVÁ, Miroslava (zost.): Kniha ’95 – ’96. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, 1997, Matica slovenská, Martin, p. 62 – 68
  (264 s., 1. vyd.)

 • 1997

  Musikikonographie in der Lutherbibel

  Kuret, Primož (ed.): Glasba in likovna umetnost / Musik und bildende Kunst. Zborník z konferencie konanej v Ľubľane, 23. – 26. apríla 1996, v rámci festivalu Slovenski glasbeni dnevi, 1997, Festival Ljubljana, Ľubľana, p. 153 – 162

 • 1996

  Neznámy bellovský fond

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1996, Slovak National Museum, Bratislava, year 45, no. 3, p. 65
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

 • 1996

  Štvrťstoročnica Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici

  Knižnice a informácie, 1996, Matica slovenská, Martin, year 28, no. 6, p. 246 – 248

 • 1996

  Hudobná kultúra Banskej Bystrice v rokoch 1918 – 1938

  DARULOVÁ, Jolana (zost.): Banská Bystrica – sociokultúrne obrazy a portréty. Zborník príspevkov z odbornej konferencie Taká bola Banská Bystrica. Edícia: Acta Universitatis Mathiae Belii č. 2, 1996, p. 73 – 79

 • 1995

  Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici a umelecká výchova

  Langsteinová, Eva – Červená, Ľudmila (ed.): Ako ďalej v hudobnej výchove? Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 15. septembra 1994, 1995, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 214 – 221

 • 1995

  Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, jeho zástoj a perspektíva v rozvoji kultúry a umenia mesta a regiónu

  VESELOVSKÝ, Rudolf (zost.): Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici. Zborník príspevkov z konferencie konanej 24. mája 1995 v Banskej Bystrici, 1995, Park for Culture and Leisure Time, Banská Bystrica, p. 19 – 23

 • 1994

  Hudobný život v Banskej Bystrici v rokoch 1918 – 1938

  MUNTÁG, Emanuel (ed.): Hudobný archív 12, 1994, Matica slovenská, Martin, p. 116 – 137

 • 1993

  Hudobná kultúra Zvolena (1243 – 1990)

  Vaníková, Viera (zost.): Zvolen v minulosti a prítomnosti. Monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv, 1993, Gradus Publishing House, City of Zvolen, Martin, Zvolen, p. 223 – 232

 • 1992

  Prierez životom a tvorbou Jána Móryho

  MAŽÁRIOVÁ, Taťjana (zost.): Ján Móry. Zborník referátov zo sympózia, ktoré sa uskutočnilo v rámci podujatí k 100. výročiu narodenia skladateľa v Banskej Bystrici v dňoch 21. – 22. mája 1992, 1992, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Literary and Music Museum, Bratislava, Banská Bystrica, p. 25 – 33
  (72 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci, Bárdiová, Marianna, zodp. redaktor)

 • 1991

  Bella a dnešok

  Poznámky pred Bellovským výročím (1992)

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, year 4, no. 36, p. 15
  (Ján Levoslav Bella, 150. výročie narodenia)

 • 1988

  Odraz vzťahu muzeológie a muzikológie v názoroch slovenských a českých teoretikov

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987, 1988, , Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 29 – 38

 • 1987

  Spevokol Smetana v Banskej Bystrici (1924 – 1938)

  Hudobný archív 10, 1987, Matica slovenská, Martin
  (Oto Řečinský)

 • 1986

  Dokumentácia súčasnej hudobnej kultúry v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici

  ČÍŽIK, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku. Zborník referátov zo seminára v Bratislave, 13. februára 1986, 1986, Slovak National Museum, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 35 – 41
  (76 s., 1. vyd.)

 • 1985

  Príspevok k problematike bibliografickej činnosti v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici s osobitným zreteľom na oblasť hudby

  KUKUČKOVÁ, Elena (zost.): Informácie a materiály č. 164.3-4. Zborník zo seminára konaného v dňoch 3. – 4. októbra 1984 v Štiavnických Baniach, 1985, Matica slovenská, Martin, p. 49 – 54

 • 1985

  Dokumentácia hudobnej tvorby s tematikou SNP v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Slovenské národné povstanie v hudbe. Zborník materiálov z muzikologickej konferencie v Banskej Bystrici, 13. – 14. septembra 1984, 1985, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 134 – 140

 • 1985

  KLIMEŠ, Jan – BÁRDIOVÁ, Marianna: Strojové spracovanie úlohy Odraz SNP v hudbe

  Hudobný archív 8, 1985, Matica slovenská, Martin, p. 62 – 68

 • 1983

  Hudobnodokumentačná a muzikologická práca v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici

  Literárno-hudobné Pohronie. Časopis Literárneho a hudobného múzea, 1983, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, no. 15, p. 33 – 38

 • 1982

  Hudobná kritika v Stredoslovenskom kraji v období 1920 – 1980

  Hudobná kritika v Bratislave 1920 – 1980. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 9, Horváthová, Katarína (zost.) – Nováček, Zdenko (ved. tajomník konferencie), 1982, Bratislava
  (Zborník prác z 9. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1980, 8. – 9.októbra 1980)

 • 1981

  Novoobjavené rukopisy Viliama Figuša-Bystrého

  Hudobný život, 1981, Bratislava, year 13, no. 17, p. 8

 • 1981

  Možnosť strojového spracovania úlohy Idea SNP v hudbe

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára v Dolnej Krupej, 22. – 24. apríla 1981, 1981, , Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 35 – 41

 • 1979

  Spevokol Smetana v Banskej Bystrici (1924 – 1938)

  Hudobný život, 1979, Bratislava, year 11, no. 13, p. 8

Personálna bibliografia – Scientific reviews

 • 2017

  Prínosná knižná publikácia Historické organy stredného Gemera

  Recenzia monografie

 • 2000

  Alexandra Tauberová – Jarmila B. Martinková: Johann Nepomuk Batka. Auswahl aus der Korrespondenz

  Edícia Musaeum Musicum. Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1999. 188 s.

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 4, p. 552 – 554

Personálna bibliografia – Editorial Work

 • 2016

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BÁRDI, Miroslav (ed.): Katalóg výtvarných diel

  Banská Bystrica
  (1. vyd.)

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte rokov 1889 – 1909 – 2009

  Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. októbra 2009. Časopis Stredné Slovensko 12 (2012), 2012, Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (186 s., 1. vyd., optický dátový nosič, Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrická spoločnosť – Klub priateľov Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici)

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker. Zborová tvorba / Chormusik

  Compact disc (CD). Music Master Jaroslav Stráňavský

  Foundation of Ján Cikker, Bratislava
  (12 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Zdenko Mikula

  Zdenko Mikula. Zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, konaného v Štátnej vedeckej knižnici v roku 2006

  Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, , Banská Bystrica
  (51 s., 1. vyd.)

 • 2009

  BÁRDIOVÁ, Marianna – ZEMKO, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1

  Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. 10. 2009 v Banskej Bystrici

  , Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (205 s., 1. vyd., 1 CD-ROM)

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BIBZA, Peter (ed.): Viliam Figuš-Bystrý: K nám skloň sa, Pane

  Zborové skladby

  Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Park for Culture and Leisure Time, Banská Bystrica
  (82 s., 1. vyd., 1 zborová partitúra)

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BOBOVÁ, Mária (ed.): Konvergencie / Die Konvergenzen

  Minulosť a prítomnosť nemecko-slovenských vzťahov na báze historických fondov ŠVK a LHM Banská Bystrica. Katalóg k výstave, 16. októbra – 7. novembra 2007

  Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica
  (27 s., 1. vyd., scenár: Marianna Bárdiová – Mária Bôbová)

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Vám lásky sľub skladám. Liebesversprechen. Ján Móry

  Compact disc (CD). Piesňová tvorba Jána Móryho

  Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Matica slovenská, Banská Bystrica, Martin
  (13 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)

 • 2004

  BÁRDIOVÁ, Marianna – LAUKOVÁ, Oľga (ed.): Banská Bystrica a Štátna vedecká knižnica

  Výstava. Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole, Poľsko, september – október 2004, 2004, Opole
  (scenár: Marianna Bárdiová – Oľga Lauková)

 • 2003

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Egry (1824 – 1908)

  Výstava. Átrium Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 21. decembra 2003 – 15. januára 2004. 14 panelov

  State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: scenár, výtvarno-grafické riešenie a realizácia)

 • 2003

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Viliam Figuš-Bystrý: Tou našou dolinkou

  Zborové skladby

  Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Park for Culture and Leisure Time, Banská Bystrica
  (64 s., 1. vyd., 1 zborová partitúra)

 • 2002

  ŠÍPKA, Miloslav – BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

  Sprievodca po expozícii

  Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (23 s., 1. vyd.)

 • 2002

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum – domov múz

  Sprievodca po expozícii

  Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (94 s., 1. vyd.)

 • 2002

  MUNTÁG, Emanuel – BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937)

  Zborník referátov zo seminára, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2000 v rámci 22. ročníka Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici

  Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (68 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna – FUDRA, Igor – ŽABKOVÁ, Soňa – TROLIGOVÁ, Zlata – ŠÍPKA, Miloslav (zost.): Sprievodca po fondoch Literárneho a hudobného múzea

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (1. vyd.)

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ladislav Bárdi: Moje svety

  Zbierka veršov

  Trian Publishing House, Banská Bystrica
  (82 s., 1. vyd.)

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie

  Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera. Bratislavský Hrad, Vernisáž, 9. augusta 2001

  Slovak National Museum – Music Museum, Foundation of Ján Cikker, The Theatre Institute, Bratislava
  (44 s., 1. vyd., scenár: Marianna Bárdiová – Miloslav Blahynka)

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BÁRDI, Miroslav (ed.): Miroslav Bárdi. Maľba a kresba

  Autorský katalóg

  Trian Publishing House, Banská Bystrica
  (28 s., 1. vyd.)

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Mister Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera

  Zborník zo seminára konaného pri príležitosti premiéry inscenácie opery Mr. Scrooge v Štátnej opere v Banskej Bystrici 19. decembra 1997

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (56 s., 1. vyd.)

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum – domov múz

  Malá stála literárna a hudobná expozícia Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Vernisáž, 21. decembra 1999

  Reinštalácia expozície in: nové priestory Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v budove Štátnej vedeckej knižnice, Lazovná 9, Banská Bystrica. Vernisáž, 22. apríla 2003 (trvanie do roku 2013). Sprievodca po expozícii, 1999, Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: scenár Historického salónu, spoluautorka scenára Literárneho salónu, hlavná editorka a koordinátorka celej expozície, ďalší autori, scenár: Troligová, Zlata (Literárny salón), Fudra, Igor (Hudobný salón), Žabková, Soňa (Bábkarský salón)

 • 1997

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Len ty, jediná. Ja, du allein. Operetné melódie Jána Móryho

  Compact disc (CD). Music Master Jaroslav Stráňavský

  Banská Bystrica
  (14 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)

 • 1996

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker (1911 – 1989), skladateľ a človek

  Putovná monografická výstava v slovenskom a nemeckom jazyku. 34 panelov. Vernisáž, 5. októbra 1996 pri premiére inscenácie opery Vzkriesenie v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave

  V ďalších rokoch inštalovaná aj v LHM BB, v Štátnej opere v Banskej Bystrici, v ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici, v Slovenskom inštitúte v Berlíne, od 1. – 15. 3. 2001 do 31. 3. 2001 vo Foyer Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 1996, Bratislava
  (od 15. júna 2001 – januára 2002 v Slovenskom inštitúte v Budapešti, v Tót Komlóši a Békešskej Čabe, koncepcia a organizácia: Marianna Bárdiová, scenár: Marianna Bárdiová – Vladimír Zvara)

 • 1994

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Svetový vynálezca Jozef Murgaš

  Výstava. Budova bývalej obecnej školy v Tajove, 1994

  Tajov
  (Marianna Bárdiová – Mária Lásková: scenár malej expozície)

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Osud a ideál

  Putovná výstava. Banská Bystrica, 1993, Literárne a hudobné múzeum

  Banská Bystrica
  (scenár: Boris Banáry, výstava sa konala v rámci Roka Jána Levoslava Bellu 1993)

 • 1992

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Život plný hudby

  Výstava venovaná 100. výročiu narodenia Jána Móryho, Banská Bystrica, máj 1992, Literárne a hudobné múzeum

  Putovná výstava, inštalovaná viackrát – Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, Spišská Nová Ves, Karlsruhe – Zámok Durlach, Budapešť, Šalgótarján, 1992, Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár, organizácia, ďalší autori: Renáta Klementová – Štefan Pleva)

 • 1991

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker (1911 – 1989), život a dielo

  Banská Bystrica, jún 1991, Literárne a hudobné múzeum

  Putovná výstava, viackrát inštalovaná na Slovensku, 1991, Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár)

 • 1990

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ľudové hudobné nástroje pastierov

  Banská Bystrica, jún 1990, Dom kultúry

  Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: scenár, organizácia)

 • 1989

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Divadlo Jozefa Gregora Tajovského jubilujúce

  Banská Bystrica, november, 1989, Literárne a hudobné múzeum

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár a výtvarná realizácia opernej časti, Renáta Klementová: scenár a výtvarná realizácia činohernej časti)

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pastierske ozveny

  (Ľudové hudobné nástroje pastierov). Katalóg k výstave, Banská Bystrica, júl 1988, Literárne a hudobné múzeum

  Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár)

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač

  Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987

  , Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (136 s., 1. vyd.)

 • 1987

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Domovina moja. Tibor Andrašovan

  Výstava k 70. narodeninám skladateľa. Banská Bystrica, máj 1987, Literárne a hudobné múzeum

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár, organizácia)

 • 1986

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pavol Tonkovič

  Expozícia v Pamätnej izbe Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

  Podkonice
  (5 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: libreto expozície, Ľudmila Červená: scenár expozície)

 • 1985

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Slovenské národné povstanie v hudbe

  Katalóg hudobných diel s tematikou SNP

  , Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (143 s., 1. vyd.)

 • 1985

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): SNP v hudbe

  Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. septembra 1984

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (156 s., 1. vyd.)

 • 1984

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): SNP v hudbe

  Výstava pri príležitosti 40. výročia SNP, Banská Bystrica, september 1984, Literárne a hudobné múzeum

  Banská Bystrica
  (16 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, organizácia, ďalší autori, scenár: Eva Michalová, Drahomíra Dubovcová, Bedrich Schreiber, ml.)

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)

  Katalóg k výstave. Banská Bystrica, september 1983, Literárne a hudobné múzeum

  Putovná výstava, inštalovaná počas osláv 140. výročia narodenia Jána Levoslava Bellu v Liptovskom Mikuláši, 1983, Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (15 s., 1. vyd., s. n., Marianna Bárdiová: scenár, organizácia, realizácia, ďalší autori, scenár: Ľudmila Červená)

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna – KLEMENTOVÁ, Renáta (zost.): Február v umení

  Katalóg k výstave

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (11 s., 1. vyd., s. n.)

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Trávníčkovo kvarteto

  Výstava k 10. výročiu umeleckého telesa, Banská Bystrica, november 1983, Literárne a hudobné múzeum

  Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár, organizácia)

 • 1981

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Čakaj ma, Horehronie (Ján Cikker, Andrej Očenáš, Zdenko Mikula)

  Putovná výstava. Banská Bystrica, september 1981, Literárne a hudobné múzeum

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (scenár: Marianna Bárdiová – Vladimír Čížik)

 • 1981

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Hudba a počítač

  Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, Dolná Krupá, Dom slovenských skladateľov, 22. – 24. apríla 1981

  , Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (103 s., 1. vyd.)

 • 1980

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pozvanie do divadla. 20 rokov Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici

  Experimentálna výstava (živé exponáty, dramatizácie). Vernisáž, 3. novembra 1980, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

  Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, organizácia, ďalší autori, scenár: Ľudmila Červená – Jozef Mokoš)

 • 1980

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov

  Banská Bystrica, október 1980, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica. Putovná výstava v spolupráci s Liptovským múzeom Liptovský Hrádok a Slovenským národným múzeom, Bratislava

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: výber exponátov za Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica a organizácia)

 • 1979

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): 30 rokov Učiteľského spevokolu Hron

  Výstava. Vernisáž, 30. novembra 1979, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (scenár a realizácia: Marianna Bárdiová – Dáša Dubovcová)

 • 1979

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ozveny z povstaleckých hôr

  Experimentálna výstava (zvuk ako exponát). Banská Bystrica, september 1979, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (scenár: Marianna Bárdiová – Ľudmila Červená)

 • 1978

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Hudba v Banskej Bystrici

  Katalóg k výstave. Výstavný priestor Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, december 1978

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (13 listov v prebale, Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár k 2. časti 1918 – 1978, Eva Michalová – Ľudmila Červená: scenár k 1. časti stredovek – 1918)

 • 1976

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Ján Cikker

  Personálna bibliografia

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (76 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

 • 1975

  BÁRDIOVÁ, Marianna – ČERVENÁ, Ľudmila (zost.): Literárno-hudobné Pohronie č. 10

  Zborník z osláv 100. výročia narodenia Viliama Figuša-Bystrého, Banská Bystrica 1975

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (29 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

 • 1974

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Slovenské národné povstanie v hudbe

  Katalóg k výstave. Výstavný priestor v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, október 1974

  Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (18 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: scenár, Jozef Pantlík: libreto)

Personálna bibliografia – Books

 • 2019

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.) a kol.: Malachov – živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou

  Monografia obce

  Obec Malachov
  (559 s., 1. vyd., faksimile, fotografie (prevažne farebné), grafy, mapy, nákresy, noty, portréty, tabuľky, autori fotografií a nákresov: Miroslav Bárdi... [et al.])

 • 2017

  STRENÁČIKOVÁ, Mária: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici 1992 – 2017

  25 rokov – desiatky pedagógov – stovky žiakov – tisícky vystúpení

  Banská Bystrica
  (237 s., 1. vyd., faks., fotogr., tab., fotografie: Marianna Bárdiová, Róbert Ragan, Pro-Konzervatórium, neinvestičný fond)

 • 2015

  BÁRDIOVÁ, Marianna a kol.: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

  [Zdenko Mikula (1916 – 2012). I loved living and working.]

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (162 s., 1. vyd., monografia pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu v roku 2016)

 • 2013

  Ján Móry (1892 – 1978). Tatranský skladateľ a hotelier

  Slovak Musicological Association, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (264 s., 1. vyd.)

 • 2001

  kol.: Banská Bystrica

  Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2. Ed. BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana

  , Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica
  (272 s., 1. vyd.)

 • 1994

  Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica. 25 rokov

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (64 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2017

  Slovenská pieseň

  Harmonia Seraphica
  (Notes CD Slovenská pieseň. Mužské zbory. Danubius Octet Singers. Harmonia seraphica, máj 2017)

 • 2015

  Potme cítim, dotýkam sa tmy

  Životné jubileum Ing. Marcela Lalkoviča, CSc.

  Múzeum, 2015, Bratislava, year LXI, no. 2, p. 45 – 46

 • 2014

  Tatranský skladateľ a hotelier

  Magazín Slovensko, 2014, Matica slovenská, Martin, year 36, no. 1, p. 36 – 37

 • 2012

  Anton Július Hiray: Civitatis Neosoliensis Militare Marsch

  (Pochod občanov mesta Banská Bystrica)

  Radničné noviny mesta Banská Bystrica, 2012, Banská Bystrica, year 6, no. 7, p. 13

 • 2011

  Spomienka na Jána Cikkera

  Skladateľova storočnica

  Radničné noviny mesta Banská Bystrica, 2011, Banská Bystrica, year 5, no. 4, p. 6

 • 2011

  Vojenská hudba na Slovensku v současnosti

  Informační Zpravodaj Klub absolventů Vojenské konzervatoře – VHŠ Svazu vojáků v záloze ČR, 2011, Praha, no. 102, p. 3 – 5

 • 2010

  Návrat prof. Jozefa Mistríka do Španej Doliny

  Slovensko, 2010, year 32, no. 3, p. 38 – 39

 • 2009

  Študenti konzervatória sa chystajú na súťaž do Španielska

  MY – Banskobystrické noviny, 2009, Banská Bystrica, year 9, no. 14 (14. 4. – 20. 4.), p. 5

 • 2008

  O čom rozpráva vojenská uniforma. Z múzejných zbierok

  [Vojenský kapelník Ľudovít Adamčík]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2008, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 9, no. 3, p. 4

 • 2008

  Vojaci v zajatí – ľahkonohej múzy

  [Vojenský kapelník Emanuel Kaláb a jeho hudobno-divadelné produkcie]

  Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2008, Banská Bystrica, year 6, no. 3, p. 8

 • 2008

  Keď sa ešte papier vyrábal ručne a písmená sa vyrezávali

  [O Lutherovej Biblii z roku 1555]

  Papier a polygrafia, 2008, Bratislava, year 6, no. 2, p. 42 – 43

 • 2008

  Ako vojaci v mestskom parku hudobný altánok stavali

  Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2008, Banská Bystrica, year 6, no. 1, p. 11

 • 2008

  Múzeum a muzeológia

  Konferencia

  Múzeum, 2008, Slovak National Museum, Bratislava, year 54, no. 4, p. 42 – 43

 • 2008

  Výtvarný dialóg

  [O výstave Miroslav Bárdi – maľba, Dušan Hutka – socha v Kežmarku]

  Slovenské národné noviny, 2008, year 19 (23), no. 12, p. 2

 • 2008

  Pozvánka na výstavu. PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.

  Kežmarok, 2008, Kežmarok, year 16, no. 9, p. 8

 • 2008

  Zaujímavá výstava v Horehronskom múzeu

  [Miroslav Bárdi. Prelínania. Maľba.]

  Horehronie. Týždenník pre mesto Brezno a obce okresu Brezno, 14. 10. 2008, Brezno, year 16, p. 4

 • 2008

  Neznáme piesne Jána Móryho prinášajú radosť

  Kamelot. Banskobystrické radničné noviny, január, 2008, Banská Bystrica, p. 10

 • 2007

  Hudobné dedičstvo – zodpovednosť hudobných knihovníkov a múzejníkov

  [O seminári Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Ochrana a sprístupňovanie v ŠVK 17. – 18. 9. 2007]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 8, no. 2, p. 6

 • 2007

  Nemecko–slovenské konvergencie

  [O výstave historických knižných fondov ŠVK a Literárneho a hudobného múzea Banská Bystrica]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 8, no. 2, p. 6

 • 2007

  Ján Móry (Banská Bystrica 10. 7. 1892 – Bratislava 5. 5. 1978)

  [O koncerte BB Band Dixieland & Jazz Band v Starom Smokovci, 10. 7. 2007, z piesňovej tvorby Jána Móryho k 115. výročiu narodenia.]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 8, no. 2, p. 10

 • 2007

  Muž v múzeu – téma pre rok 2007

  [O odbornom seminári v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, k 16. ročníku Dní európskeho kultúrneho dedičstva, 26. 9. 2007]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 8, no. 2, p. 11

 • 2007

  Cena pre Literárne a hudobné múzeum

  [Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006 za prácu s marginalizovanými skupinami ľudí.]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 8, no. 2, p. 6

 • 2007

  Ako láska k operám môže prekonať aj vojenské peripetie

  Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2007, Banská Bystrica, year 5, no. 4, p. 9

 • 2007

  Keď si Banská Bystrica vojakov bránila

  Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2007, Banská Bystrica, year 5, no. 3, p. 9

 • 2007

  JUDr. Jaromír Bázlik

  Banskobystrický evanjelik. Časopis Cirkevného zboru ECAV Banská Bystrica, 2007, Banská Bystrica, year 2, no. 3, p. 12 – 13

 • 2005

  Osobnosti. (Jevgenij Markovič Iršai)

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 6, no. 4, p. 4

 • 2005

  Banská Bystrica v dielach hudobných skladateľov

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 6, no. 3, p. 4

 • 2005

  Viliam Figuš-Bystrý (28. 2. 1875 – 11. 5. 1937)

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 6, no. 1, p. 4

 • 2005

  Vytiahnuté z depozitára – Vavrínový veniec Viliama Figuša-Bystrého

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 6, no. 1, p. 6

 • 2005

  Aj v prírode sa rodí hudba

  Lesník. Časopis zamestnancov š. p. Lesy SR Banská Bystrica, 2005, Banská Bystrica, no. 12, p. 6

 • 2005

  Les a hudba

  Lesník. Časopis zamestnancov š. p. Lesy SR Banská Bystrica, 2005, Banská Bystrica, no. 12, p. 7

 • 2004

  Konferencia o dychovej hudbe

  [Recenzia konferencie IGEB v Rakúsku]

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 9, p. 8 – 9
  (Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, kongres, 8. – 13. júla 2004)

 • 2004

  Vežoví trubači – predstavitelia svetskej hudby

  Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2004, Banská Bystrica, year 2, no. 1, p. 5

 • 2003

  Celoživotné návraty do rodného domu

  Ján Cikker: “Nikdy nepochopím ľudí, ktorí sa domova zrieknu navždy”

  Verejná správa, 2003, Bratislava, year 58, no. 21, p. 26 – 27

 • 2003

  Cyklus Osobnosti: Dagmar Rohová-Boksová

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2003, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 4, no. 3, p. 4

 • 2002

  Múzeum – domov múz alebo Čo s malým domom, keď je múz veľa?

  Múzeum, 2002, Slovak National Museum, Bratislava, year 48, no. 3, p. 18 – 22

 • 2002

  Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2002, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 3, no. 3, p. 6

 • 2002

  Braňo Hronec

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2002, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 3, no. 2, p. 4

 • 2001

  Hommage a Ján Cikker

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 12, p. 5

 • 2001

  Cyklus Osobnosti. Ján Cikker

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2001, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, year 2, no. 1, p. 4

 • 2000

  Anketa Zväzu múzeí na Slovensku k súčasnej situácii múzeí

  Múzeum, 2000, Slovak National Museum, Bratislava, year 46, no. 4
  (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, Príloha Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku, roč. 3, č. 4, 2000, s. 1 – 3)

 • 2000

  O dychovej hudbe medzinárodne

  [14. konferencia IGEB o dychovej hudbe v Rakúsku]

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 10, p. 10
  (Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, konferencia, 17. – 22. 7. 2000)

 • 1999

  Jubilejné zamyslenie

  Múzeum, 1999, Slovak National Museum, Bratislava, year 45, no. 3
  (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, Príloha Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku, roč. 2, č. 3 (1999), s. 3 – 4)

 • 1999

  Slovenské národné povstanie v hudbe

  Bojovník, 1999, year 44, no. 9, p. 7

 • 1999

  Hudba nestorov. Ján Móry v Spišskej Novej Vsi

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 11, p. 33

 • 1999

  Bellovský koncert v Liptovskom Mikuláši

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 11, p. 33 – 34
  (Ján Levoslav Bella, koncert Nao Higano, Daniela Varínska, 19. 10. 1999, Liptovský Mikuláš)

 • 1999

  Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica

  Hudobné udalosti na Slovensku 1999, 1999, National Music Centre, Bratislava, p. 58

 • 1998

  13. svetový kongres IGEB v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 16, p. 8
  (Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, kongres, Banská Bystrica, 6. – 11. 7. 1998)

 • 1997

  Literárne a hudobné múzeum a jeho prezentácie

  Verejná správa, 1997, Bratislava, year 52, no. 20, p. 21

 • 1996

  Rokoval Zväz múzeí na Slovensku

  Múzeum, 1996, Slovak National Museum, Bratislava, year 41, no. 2, p. 32 – 33

 • 1996

  Koncert Symfonického orchestra Jána Cikkera v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 21, p. 2

 • 1995

  Matematika a hudba

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, year 8, no. 13, p. 15

 • 1995

  Z činnosti Zväzu múzeí na Slovensku

  Múzeum, 1995, Slovak National Museum, Bratislava, year 40, no. 1, p. 45

 • 1995

  Duchovná hudba v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 1, p. 4
  (Medzinárodná muzikologická konferencia, 19. – 22. októbra 1994 v Banskej Bystrici)

 • 1994

  “Európer”, nie “venčekár”

  Obzretie sa za Rokom Jána Levoslava Bellu

  Národná osveta, 1994, Bratislava, year 4, no. 9, p. 28 – 29
  (150. výročie narodenia)

 • 1994

  BÁRDIOVÁ, Marianna – HOLKOVÁ, Jana: Poznanie v slove a melódii

  Národná osveta, 1994, year 4, no. 14, p. 2 – 3
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

 • 1994

  Štvrťstoročnica banskobystrického Literárneho a hudobného múzea

  Múzeum, 1994, Slovak National Museum, Bratislava, year 39, no. 4, p. 12 – 13
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

 • 1993

  Ján Levoslav Bella

  Pohľady. Štvrťročník Slovákov v Rakúsku, 1993, Viedeň, year 8, no. 4

 • 1993

  Múzejná prezentácia trochu inak

  Múzeum, 1993, Slovak National Museum, Bratislava, year 38, no. 4, p. 44
  (Európske kultúrne dni 1993, Karlsruhe)

 • 1993

  Vznikla Nadácia Jána Levoslava Bellu

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 7

 • 1993

  Banskobystrickí umelci úspešní v Nemecku

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 12, p. 2
  (Európske kultúrne dni 1993, Karlsruhe)

 • 1993

  Ján Móry

  Programový bulletin 11. Dní európskej kultúry v Karlsruhe, apríl 1993, 1993, Karlsruhe

 • 1992

  Tatranský skladateľ. Sto rokov od narodenia Jána Móryho

  Lúč, 10. 10. 1992, year 1, no. 12, p. 8

 • 1992

  Z činnosti Zväzu múzeí na Slovensku

  Múzeum, 1992, Slovak National Museum, Bratislava, year 37, no. 3, p. 49 – 50

 • 1992

  Múzeum a počítač

  [Recenzia seminára v Banskej Bystrici, 27. – 28. 11. 1991]

  Múzejník. Občasník Zväzu múzeí na Slovensku, marec, 1992, Banská Bystrica

 • 1990

  Splácanie dlhov

  [O odhalení pamätnej tabule na rodnom dome Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici]

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 12, p. 7

 • 1989

  Fujara s pchi-pcha

  [O hudobných nástrojoch z fondu Pavla Tonkoviča v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici]

  Život, 1989, year 39, no. 38, p. 53

 • 1989

  Opera jubilujúca...

  [Hodnotenie ostatných 5 sezón Opery DJGT Banská Bystrica]

  Divadlo Jozefa Gregora-Tajovského 1984 – 1989. Jubilejný bulletin, 1989, Banská Bystrica
  (11 s., 1. vyd., Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1988

  Trávníčkovci jubilejne

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 4, p. 4

 • 1988

  Premiéra v banskobystrickej opere

  [Čárdášová princezná]

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 3, p. 1
  (Emmerich Kálmán, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1988

  Zámocké hry Zvolenské

  Hudobné divadlo

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 17, p. 5

 • 1987

  Pucciniho Bohéma v DJGT Banská Bystrica

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 14, p. 5
  (réžia: Karel Jernek, dirigent: Miroslav Šmíd, Giacomo Puccini, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1987

  “Va pensiero...” Po premiére Verdiho Nabucca v DJGT v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 10, p. 5
  (réžia: Peter Dörr, dirigent: Miroslav Šmíd, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1986

  Úspešná bilancia Trávníčkovcov

  Smer, 16. 4. 1986, year 38, no. 89, p. 4
  (Trávničkovo kvarteto, Banská Bystrica)

 • 1986

  K novému naštudovaniu My Fair Lady v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 18, p. 5
  (réžia: Martin Dubovič, dirigent: Miroslav Šmíd, My Fair Lady, muzikál, hudba: Frederick Loewe, libreto: Alan Jay Lerner, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1985

  Domenico Cimarosa: Tajné manželstvo

  Kultúrno-politický spravodaj Banská Bystrica, 1985, Banská Bystrica, year 7, no. 11
  (rubrika Kruhu priateľov hudby)

 • 1984

  Pocta rodákovi

  [Recenzia inscenácie opery Juro Jánošík v DJGT]

  Smer, 1984, year 36, no. 266 (9. 11.), p. 7
  (Ján Cikker)

 • 1984

  Donizettiho Viva la mamma po prvý raz na Slovensku

  Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 2, p. 5

 • 1984

  Opera je můj život

  [Rozhovor s Jánom Cikkerom]

  Opus musicum, 1984, Brno, year 16, no. 12, p. 282 – 285

 • 1984

  Ján Egry

  Kultúrno-politický spravodaj Banská Bystrica, 1984, Banská Bystrica, no. 12
  (rubrika Kruhu priateľov hudby)

 • 1983

  Koncert zábavnej hudby

  [Recenzia koncertu k 8. Týždňu novej slovenskej hudby v Banskej Bystrici]

  Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 5, p. 3 – 4

 • 1983

  Nová banskobystrická Traviata

  Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 4, p. 5
  (Giuseppe Verdi, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1983

  Pucciniho jednoaktovky v banskobystrickej opere

  Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 12, p. 5

 • 1983

  Novoobjavené rukopisy Viliama Figuša-Bystrého

  Literárno-hudobné Pohronie. Časopis Literárneho a hudobného múzea, 1983, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, no. 14, p. 18 – 32

 • 1982

  Park kultúry a oddychu v Banskej Bystrici

  Osvetová práca, 1982, Obzor, Bratislava, year 32, no. 15, p. 28 – 30

 • 1982

  Život žitý umeniu

  [K 60. narodeninám Jána Hadrabu]

  Hudobný život, 1982, Bratislava, year 14, no. 19, p. 7

 • 1982

  Ešte raz o banskobystrickom Faustovi

  Gounodova opera na Zvolenskom zámku

  Hudobný život, 1982, Bratislava, year 14, no. 16, p. 5

 • 1981

  Hudba a počítač

  [Recenzia seminára v Dolnej Krupej]

  Hudobný život, 1981, Bratislava, year 13, no. 13, p. 8

 • 1979

  Hudobná expozícia Ozveny z povstaleckých hôr

  Hudobný život, 1979, Bratislava, year 11, no. 20, p. 2
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

 • 1976

  Dirigent veľkých kvalít

  [K nedožitým 50. narodeninám Vojtecha Adamca]

  Smer, 1976, year 28, no. 166 (14. 7.), p. 3

 • 1976

  Na počesť jubilanta

  [O koncerte Andreja Očenáša v Selciach k 65. narodeninám]

  Smer, 28. 5. 1976, year 28, no. 126

Bibliografia

 • 2014

  PETRÁNOVÁ, Martina – BÁRDIOVÁ, Marianna: Marianna Bárdiová: Táto kniha je mojou temer celoživotnou prácou

  [o monografii Jána Móryho, rozhovor]

  Tatranský dvojtýždenník, 2014, Vysoké Tatry, year 25, no. 9 (30. 4.), p. 8 – 9

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Spriaznení s hudbou

  [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]

  Knižná revue, 2014, Bratislava, year 24, no. 14 – 15, p. 11

 • 2014

  BORGUĽOVÁ, Jana: Ján Móry – tatranský skladateľ a hotelier

  [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]

  Slovo, 2014, Bratislava, no. (8. 5.)
  (Občianske združenie Klub Nového slova)

 • 2014

  Tatranský skladateľ a hotelier

  Zásadný prínos do hudobno-historickej literatury [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]

  Internetový portál Opera Plus Hudba + Tanec, 2014, Praha

 • 2010

  SNOPKOVÁ, Blanka – ALBERTOVÁ, Henrieta – KLIMOVÁ, Anna: Marianna Bárdiová

  Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia. Edícia: Fenomén osobnosti. Zv. 4, 2010, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (286 s., 1. vyd.)

 • 2002

  ŠOVČÍKOVÁ, Darina: Marianna Bárdiová

  Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001, 2002, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (257 s., 1. vyd.)

 • 2001

  Marianna Bárdiová

  Kto je kto v Novohrade 1999 – 2000, 2001, Ipeľ Publishing House, Praha, p. 22 – 23
  (188 s., 1. vyd.)

 • 1997

  ČERVENÁ, Ľudmila: Marianna Bárdiová

  Hudobné salóny v Banskej Bystrici, 15. – 22. 3. 1997. Programový bulletin, 1997, Banská Bystrica

 • 1988

  MELICHER, Alexander: Marianna Bárdiová

  25 rokov stredoslovenskej krajskej pobočky Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov 1963/1988, 1988, Banská Bystrica

x