Profil osobnosti

Foto: Štefan Németh-Šamorínsky Zdroj: Archív HC

Štefan Németh-Šamorínsky

29. 9. 1896 Šamorín – 31. 1. 1975 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1906 – 1914
Gymnázium pri klariskom kláštore a súčasne Mestská hudobná škola v Bratislave (klavír – Alexander Albrecht, husle – Vilhelm Antalffy)
1908 – 1912
huslista Mestského symfonického orchestra (dirigent Eugen Kossow) a súčasne člen Chlapčenského zboru (Felicián Mócik), s ktorým účinkoval aj v Cirkevnom hudobnom spolku – Kirchenmusikverein – pri Dóme sv. Martina (Eugen Kossow)
1914
Vysoká hudobná škola v Budapešti (klavír – Béla Bartók, organ – Dezsö Antalffy-Zsiross)
1915
prerušenie štúdia (odvedený ako dôstojník ašpirant na front), po návrate z vojny pokračovanie v štúdiu na Vysokej hudobnej škole v Budapešti
1921
absolvovanie štúdia hry na klavíri a organe (Aladár Zalánffi) a štúdium kompozície (Leo Weiner)
1922 – 1923
ukončenie Majstrovskej školy vo Viedni (klavír – Franz Schmidt, organ – Franz Schütz)
1924
diplom profesora na Vysokej hudobnej škole v Budapešti
1924 – 1945
zakladateľ a vedúci Spevokolu Bélu Bartóka v Bratislave
1921 – 1953
organista Dómu sv. Martina a súčasne pedagóg na Mestskej hudobnej škole v Bratislave
1940
ponuka na vyučovanie hry na organe na bratislavskom konzervatóriu
od 1949
pedagóg klavírnej hry a komornej hudby na VŠMU

"Skladateľskú činnosť Németha-Šamorínskeho ovplyvnili jeho životné osudy: pôsobenie vo funkcii organistu v Dóme sv. Martina zúročil v kompozícii štyroch krátkych omší a jednej veľkej Bratislavskej omše, ako aj ďalších menších foriem religiózneho zamerania. Druhý zdroj podnetov tvorila preňho koncertná a dirigentská činnosť. Pre Spevokol Bélu Bartóka napísal Pätnásť mužských zborov podľa cyklu klavírnych skladieb B. Bartóka Pre deti. Podobné úpravy ľudových piesní vznikali aj pre iné, najmä maďarské zborové kolektívy, pôsobiace v mestách na južnom Slovensku, ale aj pre slovenské zborové telesá. Umelecké ťažisko však tvoria Piesne na slová Endre Adyho, Slovenská rapsódia pre klavír, Klavírne trio, Klavírna sonáta, Klavírne kvinteto, Koncert pre klavír a orchester, Sláčikové kvarteto, Koncert pre organ a orchester, kantáty V mene mieru, Pieseň o Váhu, Concerto pre organ, Sonáta a tre pre organ, Sonáta pre husle a klavír, Partita profana pre organ, Accomodatio ad nomen BACH atď. Umelec ako pedagóg nezabúdal ani na mladých interpretov. Napísal pre nich početné úpravy ľudových piesní a inštrumentálne skladby.
Hudba Németha-Šamorínskeho vychádza po stránke výstavby z klasického základu. Po celý život bol veľkým ctiteľom tvorby J. S. Bacha, L. van Beethovena a J. Brahmsa. Hodnoty novodobých kompozičných postupov sa učil poznávať na tvorbe B. Bartóka, ale aj u tvorcov dodekafonickej hudby. Z týchto podnetov si osvojoval iba tie, ktoré zodpovedali jeho osobnému vkusu, uprednostňujúcemu hudobnosť, formovanú jasne koncipovanou tematikou a prácou s ňou. Jeho kompozície stmeľuje dôsledná práca s motívmi, tematická návratnosť a adekvátnosť harmonickej štruktúry. Hudobná tematika nesie znaky vokálno-inštrumentálneho cítenia, zavše má blízko k ľudovej spevnosti, inokedy je podnecovaná bachovsko-regerovským typom polyfonizmu, či neskoršími novoromantickými, impresionistickými a postimpresionistickými inšpiráciami. Tieto podnety skladateľ dotváral pôsobivým emocionálnym nábojom a vkusne štruktúrovanou harmóniou, pôvodne rešpektujúcou princíp terciovej stavby akordov, neskôr obohacovanou akordmi vystavanými na kvartách, septimách a nónach, od ktorých autor nemal ďaleko k dodekafonickým polohám. Neskrýval, čo bolo zjavné, že v mnohom sa učil z umeleckého odkazu B. Bartóka a to poznačilo aj jeho viaceré diela vokálneho a inštrumentálneho žánru, najmä však samotné jeho hudobné myslenie ovplyvnené štúdiom ľudovej piesne, načierajúcej do starých tonálnych modelov. Németh sa plne stotožňoval s Bartókovými názormi na vzťah melosu a harmónie v ľudovej hudbe, nezašiel však až tak ďaleko ako Bartók. Némethovi záležalo na komunikatívnosti tvorby a vyhýbal sa atonálnym polohám."

(PALOVČÍK, Michal: Štefan Németh-Šamorínsky. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 210.)

Diela

 • symfonický orchester
 • Brezy

  Symfonická báseň pre veľký orchester
  1959 18'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, ci, 2cl, clb, 2fg, cfg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, cel, ar, pf, archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Úderníci

  1951 TEXT: J. Poničan
  OBSADENIE: V, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Bratislavská omša (Missa Posoniensis)

  1940 OBSADENIE: vv, CM, orch, org
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre klavír a orchester

  1957 OBSADENIE: pf, orch
 • Koncert pre organ a orchester

  1958 OBSADENIE: org, orch
 • Slovenská rapsódia č. 2

  pre violončelo a orchester
  1960 OBSADENIE: vc, orch
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Floridus

  1919 OBSADENIE: pf
 • Capriccio

  1946 1946, rev. 1961
  OBSADENIE: pf
 • Pre mládež

  1950 OBSADENIE: pf
 • Meditácia na tému Nicola Paganiniho

  1951 OBSADENIE: pf
 • Intermezzo

  1952 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf
 • Slovenská rapsódia

  1952 OBSADENIE: pf/orch
 • Sonáta op. 50

  1955 OBSADENIE: pf
 • Improvizácia na slovenskú ľudovú pieseň

  1959 VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: pf
 • Epitaf

  1972 OBSADENIE: pf
 • organ
 • Dve malé organové skladby

  1931 2' 30''
  OBSADENIE: org
 • Partita profana, op. 82

  per organo solo
  1961 15'
  OBSADENIE: org
 • Sonata a tre, op. 82

  per organo solo
  1963 10'
  OBSADENIE: org
 • Concerto per organo solo, op. 85

  1964 24' 30''
  OBSADENIE: org
 • Accomodatio ad nomen BACH, op. 111

  1972 12'
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Dva tance

  1943 OBSADENIE: vn, pf
 • Sonáta

  1962 OBSADENIE: vn, pf
 • klavírne trio
 • Scherzo

  1920 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Trio

  1954 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto g mol

  1947 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Kvinteto

  1956 OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Missa brevis č. 1 F dur

  1921 OBSADENIE: v, org
 • Ave Maria č. 1

  1923 OBSADENIE: v, org/orch
 • Missa brevis č. 2 A dur

  1933 OBSADENIE: v, org
 • Missa brevis č. 3 g mol, op. 22

  1936 OBSADENIE: v, org
 • Ave Maria č. 3

  1947 OBSADENIE: v, org/2vn, vl, vc
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Tri piesne na slová E. Steindlerovej

  1915 OBSADENIE: v, pf
 • Ruže kvitnú

  1917 TEXT: E. Steindlerová
  OBSADENIE: v, pf
 • Osamotený (Der Einsame)

  1925 TEXT: Wang-Seng Yu
  OBSADENIE: v, pf
 • Pieseň na slová Césara Flaischlena

  1929 OBSADENIE: v, pf
 • Tri piesne na slová Anny Wimbergerovej

  1932 OBSADENIE: v, pf
 • Šesť piesní

  1943 TEXT: E. Ady
  OBSADENIE: v, pf
 • inštruktívne
 • Malý začiatočník

  1952 OBSADENIE: pf
 • Dialóg

  1958 OBSADENIE: pf
 • Dve inštruktívne skladby

  1958 VYDAVATEĽ: ŠHV
  OBSADENIE: pf
 • Bájky o zvieratkách

  1961 TEXT: M. Rázusová-Martáková
  OBSADENIE: CB
 • Päť maďarských detských hier

  (Öt magyar játékdal)
  1965 OBSADENIE: CB, pf
 • Tri detské zbory

  1965 TEXT: E. Čepčeková, J. Poničan, H. Križanová-Brindzová
  OBSADENIE: CB, pf/ac
 • Sedem maďarských ľudových piesní

  (Hét magyar népdal)
  1970 OBSADENIE: CB
 • Kytica ľudových piesní

  (Népdal csokor)
  1973 OBSADENIE: CB
 • úpravy folklóru
 • Pätnásť mužských zborov

  1925 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CMa
 • Tri mužské zbory

  1925 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CMa
 • Maďarské ľudové piesne

  (Magyar népdalok)
  1934 OBSADENIE: CMa
 • Sedem slovenských ľudových piesní

  1943 OBSADENIE: CB/CF
 • Záhorácke piesne

  pre tenor a veľký orchester
  1948 23' 17''
  OBSADENIE: t, orch
 • Päť slovenských ľudových piesní

  1949 1949, rev. 1961
  OBSADENIE: CM, pf/2cl, 2cr, ar, archi
 • Štyri svadobné

  1951 OBSADENIE: CM
 • Vojenské piesne

  1951 OBSADENIE: CMa
 • Tri slovenské ľudové piesne

  1952 OBSADENIE: CM
 • Šúpanie kukurice

  1953 OBSADENIE: CM, orch
 • Tanec s fľašami zo Zadunajska

  1954 OBSADENIE: orch
 • Gemerské ľudové piesne

  1957 OBSADENIE: CM
 • Dve slovenské ľudové piesne

  1958 OBSADENIE: v, pf
 • Tri maďarské ľudové piesne z Medzibrodia

  1959 OBSADENIE: v, CM, orch
 • Zbojnícke piesne

  (Betyárnóták)
  1962 OBSADENIE: CM, orch
 • Päť detských hier

  1964 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: v, pf
 • Ružovaný vienok

  1965 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: v, pf
 • Tri maďarské ľudové piesne (Legénydalok)

  1965 OBSADENIE: v, pf/orch
 • Dožinkový veniec

  1966 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM, orch
 • Piesne

  1966 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM, orch
 • Spevy mládencov

  1966 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: v, pf/orch
 • Štyri ľudové piesne z Guty

  1966 OBSADENIE: CM, orch
 • Na Luciu

  (Lucajárás)
  1967 OBSADENIE: CM, orch
 • Päť maďarských ľudových piesní z okolia Nitry

  (Nyitravidéki népdalok)
  1967 OBSADENIE: CM
 • Päť slovenských ľudových piesní

  1967 OBSADENIE: CM
 • Štyri maďarské ľudové piesne

  (Négy szlovákiai magyar népdal)
  1967 OBSADENIE: CM, zmb
 • Kuchynský tanec z Medzilaboriec

  1968 OBSADENIE: orch
 • Maďarské ľudové piesne z Neniniec

  (Lukanényei népdalok)
  1969 OBSADENIE: CM, orch
 • Dva zbory a tri slovenské ľudové piesne

  1971 TEXT: M. Rázusová-Martáková, ľud.
  OBSADENIE: V, CB, pf
 • Maďarské ľudové piesne z Krásnej Hôrky

  (Krasznahorkai népdalok)
  1972 OBSADENIE: s, t, strum. pop
 • Silické ľudové piesne zo Slovenska

  1972 OBSADENIE: s, t, strum. pop
 • Osem maďarských ľudových piesní

  (Nyolc magyar népdal)
  1973 OBSADENIE: CM
 • iné úpravy
 • L. van Beethoven: Prelúdium

  1927 OBSADENIE: org
 • F. Liszt: Rýnska pieseň o víne (Rheinweinlied)

  1928 OBSADENIE: CM, orch
 • F. Liszt: Fantázia a fúga BACH

  1965 OBSADENIE: 2pf
 • J. P. Roškovský, J. P.: Vesperae Bacchanales

  1968 OBSADENIE: vv, CM, cmb, orch
 • miešaný zbor
 • Štyri staré maďarské piesne

  1930 OBSADENIE: CM
 • Čínska flauta

  1934 TEXT: Li-Taj, Thu-Fu
  OBSADENIE: CM
 • Dve skladby

  1956 TEXT: S. Petöfi, Š. Gyurcsó
  OBSADENIE: CM
 • Na slávu nových dní

  1963 TEXT: J. Rak
  OBSADENIE: CM
 • Nepokojná pieseň

  (Nyugtalan ének)
  1967 TEXT: Š. Gyurcsó
  OBSADENIE: CM
 • Tri piesne

  1967 TEXT: E. Ady
  OBSADENIE: CM
 • ženský zbor
 • Dva ženské zbory

  1961 TEXT: V. Ježo, M. Lajčiak
  OBSADENIE: CF
 • zbor a nástroje
 • Pater noster

  1925 OBSADENIE: CM, org/orch
 • Ave Maria č. 2

  1928 OBSADENIE: CM, org/orch
 • Domine Deus virtutum

  1939 TEXT: sakr.
  OBSADENIE: CMa, 2vn, vl, vc, org
 • Missa brevis č. 4

  1943 OBSADENIE: CB/CF, org
 • V mene mieru

  1960 TEXT: M. Rázusová-Martáková
  OBSADENIE: CM, org, orch
 • zbor a klavír
 • Vďaky slová

  1950 TEXT: A. Sarvaš
  OBSADENIE: V, pf
 • Sokoli

  1959 TEXT: A. Sarvaš
  OBSADENIE: CM, pf
 • Dve skladby

  1960 TEXT: Š. Gyurcsó
  OBSADENIE: CB, pf
 • Pieseň o Váhu

  1963 TEXT: M. Rázusová-Martáková
  OBSADENIE: CF, pf
 • Vítanie jari

  1966 TEXT: T. Kulcsár
  OBSADENIE: CM, pf
 • Tri zajace

  (Három nyúl)
  1970 TEXT: Z. Zelko
  OBSADENIE: CB, pf
 • sóla, zbor a klavír
 • Plavím sa novými vodami

  (Új vizeken járok)
  1937 TEXT: E. Ady
  OBSADENIE: br, CMa, pf

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • GODÁR, Vladimír: Duchovná tvorba Štefana Németha-Šamorínskeho
  2018 Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín IV : Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava roč. IV, 2018, s. 113
 • PALOVČÍK, Michal: K storočnici prof. Štefana Németha-Šamorínskeho
  Neprávom zabúdané hodnoty
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 17, s. 3
 • SEDLICKÝ, Tibor: Štefan Németh Šamorínsky
  1996 K dejinám zborového spevu na Slovensku. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1996, s. 13
 • Umelecká kritika a publicistika
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie 2019
  sviatky hudby v Skalici
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7/8, s. 3
 • TICHÝ, Stanislav: Šamorínskeho Bratislavská omša
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 6, s. 4
 • TICHÝ Stanislav: Bratislavská omša žilinčanov
  2018 Hudobný život, Bratislava roč. 50, 2018, č. 12, s. 3
 • TICHÝ, Stanislav: Hudobné podujatia k 500. výročiu reformácie
  Reformačné dni v Bratislave-Starom Meste
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 11
 • CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017
  Západoslovenské piesne
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 13
 • KOLÁŘ, Robert: SOSR: po novom aj po starom
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 7
 • BLAHO, Vladimír: Vedia to i ono
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 4
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 6–8
 • TICHÝ, Stanislav: Albrechtina
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 5
 • ČÁRSKA, Etela: Bratislavský organový festival
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 9, s. 4
 • CHALUPKA, Ľubomír: Štefan Németh-Šamorínsky : Piano music [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 35
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Albrechtina
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 10, s. 2
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti 2011
  (Nielen) zabudnuté slovenské premiéry
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 18
 • MARTON, Ivan: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 8
 • BUFFA, Ivan: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 9
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 2011
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 11, s. 9
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Štefan Németh-Šamorínsky: Bratislavská omša (Missa Posoniensis) pre sóla, miešaný zbor a orchester
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 198–203

Diskografia

 • Foto: Eva Garajová : Nox et solitudo EVA GARAJOVÁ : NOX ET SOLITUDO
  2014 CD – ArcoDiva UP 0151-2 302
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6 Romances, Op. 57: No. 6. Lish ti odin (Only thou Alone)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  2. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6 Romances, Op. 28: No. 4. On tak menya lyubil (He Loved Me So)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  3. Piotr Iľjič Čajkovskij: 12 Romances, Op. 60: No. 2. Ya tebe nichevo ne skazhu (I don't tell you anything)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  4. Piotr Iľjič Čajkovskij: 7 Romances, Op. 47: No. 7. Ya li v pole da ne travushka bila? (Was I not a little blade of grass?)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  5. Piotr Iľjič Čajkovskij: Pesn' Zemfiri (Zemfira's song)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  6. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6 Romances, Op. 6: No. 6. None but the Lonely Heart)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  7. Piotr Iľjič Čajkovskij: 12 Romances, Op. 60: No. 8. Prosti (Excuse me)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  8. Piotr Iľjič Čajkovskij: 7 Romances, Op. 47: No. 6. Den' li tsarit? (Does the Day Reign?)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  9. Antonín Dvořák: V národním tónu
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  10. Antonín Dvořák: Čtyři písně op. 82
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  11. Johannes Brahms: Vier ernste Gesänge, Op. 121
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  12. Štefan Németh-Šamorínsky: Šesť piesní
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  13. Vladimír Sommer: Sedm písní pro mezzosoprán a klavír
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  14. Eugen Suchoň: Nox et solitudo op. 4 ESD 49b
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: AVE MARIA et alia opera musica sacra AVE MARIA ET ALIA OPERA MUSICA SACRA
  2013 CD – Music Forum 2306-001-2
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Diffusa est gratia
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Duchovné piesne z Cantus Catholici
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne op. 39 – Otče náš
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  5. Ján Levoslav Bella: Ad te Domine levavi
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  6. Ján Levoslav Bella: Saul und David op. 7
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  7. Ján Levoslav Bella: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  8. Alexander Albrecht: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  9. Viliam Figuš-Bystrý: 6 ofertórií op. 88 – Ad te levavi animam meam
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  10. Viliam Figuš-Bystrý: Dve Ave Maria op. 94 – Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  11. Ladislav Stanček: Starosloviensky Otčenáš, op. 26
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  12. Ladislav Stanček: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  13. Frico Kafenda: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  14. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 1 F dur
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  15. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 3 g mol, op. 22
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  16. Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 1
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  17. Ján Móry: Ave Maria, op. 13
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
 • Foto: Štefan Németh-Šamorínsky: Organ Music ŠTEFAN NÉMETH-ŠAMORÍNSKY: ORGAN MUSIC
  2012 CD – Diskant DK0147-2131
  1. Štefan Németh-Šamorínsky: Dve malé organové skladby
   Marek Vrábel (org)
  2. Štefan Németh-Šamorínsky: Partita profana, op. 82
   Marek Vrábel (org)
  3. Štefan Németh-Šamorínsky: Sonata a tre, op. 82
   Marek Vrábel (org)
  4. Štefan Németh-Šamorínsky: Concerto per organo solo, op. 85
   Marek Vrábel (org)
  5. Štefan Németh-Šamorínsky: Accomodatio ad nomen BACH, op. 111
   Marek Vrábel (org)
 • Foto: Štefan Németh-Šamorínsky: Piano Music ŠTEFAN NÉMETH-ŠAMORÍNSKY: PIANO MUSIC
  2011 CD – Diskant DK 0141-2131
  1. Štefan Németh-Šamorínsky: Capriccio
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Štefan Németh-Šamorínsky: Meditácia na tému Nicola Paganiniho
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Štefan Németh-Šamorínsky: Slovenská rapsódia
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Štefan Németh-Šamorínsky: Intermezzo
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Štefan Németh-Šamorínsky: Sonáta
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  6. Štefan Németh-Šamorínsky: Improvizácia na slovenskú ľudovú pieseň
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  7. Štefan Németh-Šamorínsky: Epitaf
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: OPUS 100 – Peter Dvorský '77, Slovenské ľudové piesne OPUS 100 – PETER DVORSKÝ '77, SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE
  2009 CD – Opus 91 0111-2
  1. Giuseppe Verdi: Questa o quella (Rigoletto)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Parmi veder le lagrime (Rigoletto)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Giuseppe Verdi: De' miei bollenti spiriti
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Friedrich von Flotow: Ach, so fromm (Marta)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Gaetano Donizetti: Lucia z Lammermooru
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  6. Jules Massenet: Pourquoi me réveiller (Werther)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Giacomo Puccini: Che gelida manina (Bohéma)
   Peter Dvorský (t), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu
  8. Giacomo Puccini: E lucevan le stelle (Tosca)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  9. Francesco Cilea: Arlesanka
   Peter Dvorský (t), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu
  10. Štefan Németh-Šamorínsky: Záhorácke piesne
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  11. Pavol Bagin: Päť slovenských ľudových piesní
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  12. Vítězslav Novák: Slovenské spevy pre sólový hlas a symfonický orchester
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slovenské ľudové piesne (upr. Zdenko Mikula)
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
 • Foto: Peter Dvorský – Slovenské ľudové piesne PETER DVORSKÝ – SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE
  1980 LP – Opus 9117 0953
  1. Štefan Németh-Šamorínsky: Záhorácke piesne
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  2. Pavol Bagin: Päť slovenských ľudových piesní
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  3. Vítězslav Novák: Slovenské spevy pre sólový hlas a symfonický orchester
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slovenské ľudové piesne (upr. Zdenko Mikula)
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Štefan Németh-Šamorínsky: Slovenská rapsódia č. 2
  pre violončelo a orchester
  4. 12.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Ján Slávik (vc), Oliver Dohnányi (dir.)
 • Štefan Németh-Šamorínsky: Koncert pre organ a orchester
  4. 2.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Bohdan Wodiczko (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 13. 08. 2019