• 1949

  maturita na Poľskom gymnáziu v Českom Těšíne

 • 1949 – 1952

  štúdium na Vysokej hudobnej škole v Katoviciach (klavír – Marta Gabryś-Furmanikowa)

 • 1952 – 1956

  VŠMU (klavír – Frico Kafenda, Štefan Németh-Šamorínsky)

 • 1956 – 1965

  pedagóg hry na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave

 • 1961 – 1965

  VŠMU (kompozícia – Dezider Kardoš)

 • 1965 – 1966

  pracovník Zvukového štúdia Československej televízie

 • 1967 – 1969

  tajomník skladateľskej sekcie Zväzu slovenských skladateľov

 • 1969 – 1971

  externý pedagóg na Katedre teórie Hudobnej fakulty VŠMU (súčasná hudba)

 • 1972 – 1977

  zakázaná umelecká činnosť

 • 70. roky

  spolupráca s výskumným tímom Ivana Mačáka v oblasti etnomuzikológie

 • 1978 – 1979 

  študijný pobyt v Umenovednom ústave SAV

 • 1980 – 1989

  odborný pracovník Umenovedného ústavu SAV

 • 1982 – 1984

  externý pedagóg (elektroakustickej kompozície) na Katedre skladby a dirigovania na VŠMU v Bratislave

 • 1984

  spoluorganizovanie seminárov "Matematika a hudba" (s Belom Riečanom)

 • 90. roky

  ISCM (spolu s M. Kopelentom a A. Piňosom)

 • člen poroty Medzinárodnej skladateľskej súťaže H. Wieniawského

 • 1990

  člen Skupiny pre reformu umeleckého školstva pri Ministerstve kultúry

 • 1990 – 1991

  člen Poradného zboru Ministerstva kultúry

 • 1990, 1992, 1995, 1998

  člen poroty Medzinárodnej skladateľskej súťaže Witolda Lutosławského vo Varšave

 • 1991

  člen prípravného výboru festivalu Melos-Étos

 • 1991 – 1993

  člen Československej asociácie Club of Rome v Prahe

 • 1996, 1997

  účasť na kolokviách "Cirkev a umenie" pri festivale FORFEST v Kroměříži

 • 1998

  člen Krakovskej sekcie Zväzu poľských skladateľov

 • 1999

  čestný člen Zväzu poľských skladateľov

 • 1999

  rezignovanie v členstve Festivalového výboru Melos-Étos

 • od r. 2000

  skladateľská a publicistická činnosť

"Počiatky Bergerovej hudobnej aktivity sa viažu na oblasť klavírnej hry, ktorej sa intenzívne venoval v prvom rade ako interpret a neskôr aj ako skladateľ. Jeho skladateľský profil sa prenikavejšie rozvíjal v 60. rokoch, počas ktorých sa Berger zo špecifického sveta klavírnej literatúry a z hľadania osobného postoja k vrcholným prejavom hudby 20. storočia (Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje) presunul na pozíciu avantgardného narábania s orchestrálnym zvukom a elektronickým médiom. Orchestrálna skladba Transformácie využíva extrémne veľký aparát na vytváranie sonórnych efektov – postup, ktorý sa spája s tzv. poľskou školou a ktorý sa nie náhodou časovo kryje s rozvojom elektronickej manipulácie so zvukom a jej umeleckým využitím. O osem rokov mladšia kompozícia Memento po smrti Miroslava Filipa narába s rovnakým aparátom inak. Zvuková masa je viac podriadená intervalovému mysleniu (celá skladba by sa dala charakterizovať ako štúdia chromatických postupov) a princíp kontrapozície nástrojových skupín je tu nahradený inštrumentáciou smerujúcou k integrácii rôznorodých zvukov do celku. Druhé ťažisko Bergerovej hudby sa nachádza v komornej hudbe, ktorá množstvom prevažuje nad orchestrálnou. V nej sa zreteľne prejavuje charakteristická črta autorovho myslenia – sústredenosť na motivický tvar, na sledovanie logiky jeho rozvoja, vytváranie veľkých formových plôch, v ktorých je motivickej práci poskytnutý čas na realizáciu. Takáto koncepcia ide ruka v ruke s orientáciou na kontemplatívne poňatie hudby a umenia vôbec, ktoré azda najviac reprezentuje skladba De profundis. Filozofujúci básnický text T. Różewicza sa kongeniálne spája so skladateľovou skepsou a v tomto spojení niet prvého či druhého plánu, hlas, nástroje a text sa rovnako podieľajú na evokácii svedomia človeka stotožneného so svedomím ľudstva. Berger patrí k tým umelcom-mysliteľom, ktorí si svoje povolanie nedokážu predstaviť bez pocitu zodpovednosti za „vyrieknuté slovo“, za svoj podiel na stave spoločenského vedomia. Tvorivosť, a teda aj umenie, je človeku inherentne daná a dôležité je, kam je na osi sacrum – profanum nasmerovaná. Ak v skladbe De profundis nachádzame pohľad na človeka ako na vraha aj obeť, na anjela aj diabla zároveň, potom by sme mohli tento postoj vyčleniť ako autorovo principiálne východisko pri úvahách o civilizácii, v ktorej žijeme. V druhej polovici 80. a v 90. rokoch Bergerov harmonický jazyk obsiahol aj jednoduchšie prvky v duchu akceptácie expresívnych kvalít „tradičných“ konsonantných intervalov a súzvukov, pričom integrita jeho umeleckého postoja zostáva nedotknutá. Vulgárna požiadavka „zrozumiteľnosti“ umenia, presadzovaná za socializmu a bujnejúci pragmatizmus vo vzťahu medzi umelcom a trhovo orientovanou spoločnosťou (umenie ako tovar) – to sú témy, ktoré Bergera zaujímajú v početných esejach, štúdiách a prednáškach napísaných za posledných dvadsať rokov. Skladateľ nimi vstupuje do širokého dialógu nielen s podobne zmýšľajúcimi umelcami, ale i vedcami, pedagógmi, filozofmi a v kontexte znivelizovaných hodnôt a uniformity „spoločnosti reklamy“ sa stáva jedným z osamelých bežcov."

 

(ZAGAR, Peter: Roman Berger. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 45 – 46.)

x