Profil osobnosti

Foto: Darina Múdra Zdroj: Archív Hudobného centra

Darina Múdra

10. 2. 1942 Bratislava

muzikológia, hudobná história, publicistika, editor
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

absolvovala Štátne konzervatórium v Bratislave (hru na klavíri)
1961 – 1966
absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave (odbor hudobná veda u prof. Jozefa Kresánka)
1966 – 1989
odborná pracovníčka Hudobného oddelenia Historického ústavu Slovenského národného múzea, vedecko-dokumentačná práca, špecializácia: hudobný klasicizmus na Slovensku
1967 – 1989
vedúca Medzinárodného katalógu hudobných prameňov RISM (Répertoire International des Sources Musicales) na Slovensku, 1972 – 1978 zároveň aj v bývalom Československu
1974 – 1979
ašpirantské štúdium na Ústave hudobnej vedy SAV u PhDr. Richarda Rybariča, CSc.
1990 – 2011
samostatná vedecká pracovníčka Oddelenia hudobnej histórie Ústavu hudobnej vedy SAV

Zameriavala sa na výskum hudobného života, skladateľských osobností a repertoáru hudobného klasicizmu na Slovensku, uchovávanie a spracovávanie hudobnohistorických prameňov, s dôrazom na podchytenie zachovaných hudobnín a na ich štýlovo-kritické zhodnotenie v európskych súvislostiach. Zo skladateľských osobností spracovávala napr. Antona Zimmermanna (1741 – 1781), Heinricha Kleina (1756 – 1832), Františka Pavla Riglera (1748 – 1796), Johannesa Matthiasa Spergera (1750 – 1812), Františka Xavera Tosta (1754 – 1829) a ďalších.

Je autorkou početných odborných štúdií v domácich i zahraničných periodikách (Musikrepertoire, ausübende Musiker und Kopisten der Jesuiten- und Piaristenkirche in Trencin in den Jahren 1733 – 1859, Joseph Haydn a Slovensko a iné), monografií (W. A. Mozart a Slovensko, Anton Zimmermann (1741 – 1781) und die europäische musikalische Klassik) i syntetických prác, pramenných edícií notových i na zvukových nosičoch. Je autorkou syntetických prác Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. – Klasicizmus (1993) a Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch (1996), v ktorej podala pohľad na hudobný život na Slovensku v rokoch 1760 – 1830, tematického katalógu Anton Zimmermann (1741 – 1781) Thematisches Werkverzeichnis a kapitole Classicism v kolektívnom diele A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present (ed. Oskár Elschek).

Významne prispela k tvorbe centrálnej hudobno-historickej databázy na Slovensku (Slovenský katalóg hudobnohistorických prameňov). Je jednou zo zakladateľov tohto katalógu spolu s Ľubicou Ballovou a Pavlom Polákom. S centrálou RISM aktívne spolupracovala na kodifikácii katalogizačných princípov série A/II RISM. V rokoch 1975 – 1989 bola hlavnou koordinátorkou výmeny informácií o hudobných prameňoch medzi Československom, Rakúskom a Maďarskom. Spolupracovala s významnými osobnosťami a inštitúciami historickej hudobnej vedy a dokumentácie. Slovensko zastupovala v Neue Mozart- Ausgabe, Neue Schubert- Ausgabe, Gluck Gesammtausgabe a v rámci výskumných aktivít v Haydn-Institut.

Realizovala množstvo notových vydaní vo viacerých edíciách, ako napr. Stará hudba na Slovensku, Musica Antiqua Slovaca, Monumenta Musicae Slovacae, Národné osvetové centrum, Doblingers Reihe alter Musik, realizovala zvukové nahrávky diel majstrov hudobného klasicizmu na Slovensku v slovenských a zahraničných hudobných vydavateľstvách a nahrávacích spoločnostiach (F. X. Zomb, J. M. Sperger, F. X. Tost, A. Zimmermann).

Je členkou International Association of Music Libraries. Popri vedeckej práci sa venovala aj pedagogickej činnosti na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Bibliografia

 • Veselovská, Eva: K životnému jubileu Dariny Múdrej
  2013 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 [30], 2013, č. 1, s. 151 – 164
 • Sehnal, Jiří: Darina Múdra: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch
  2009 Hudobný archív, Slovenská národná knižnica, Martin 2009, č. 16, s. 298 – 300
 • Sehnal, Jiří: Darina Múdra: Anton Zimmermann (1741 – 1781) und die europäische musikalische Klassik
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 10, s. 38
  (Hudobný archív 16, Martin, Slovenská národná knižnica, 2009, s. 301 – 302)
 • Muntág, Emanuel: Reprezentovať dedičstvo
  1998 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 9 (13), 1998, č. 4, s. 12
 • Lehotská, Miriam: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch
  1997 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 46, 1997, č. 2, s. 70 – 71
 • Kowalská, Eva: Múdra, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch
  Musikalische Klassik in der Slowakei in Zeitdokumenten
  1997 Historický časopis, Historický ústav SAV, Bratislava roč. 45, 1997, č. 2, s. 342 – 344
 • Kačic, Ladislav: Múdra, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch
  Musikalische Klassik in der Slowakei in Zeitdokumenten
  1997 Slovenská archivistika, Bratislava roč. 32, 1997, č. 1, s. 102 – 104
 • Hulková, Marta: Reprezentatívna publikácia
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 4, s. 8
 • MV: Hudobný klasicizmus na Slovensku
  1996 Katolícke noviny, Bratislava roč. 111, 1996, č. 51 – 52, s. 17
 • Ursínyová, Terézia: Významný príspevok slovenskej muzikológie
  Dejiny hudobného klasicizmu na Slovensku
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 2, s. 15
 • Kowalská, Eva: Múdra, Darina: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II
  1994 Historický časopis, Historický ústav SAV, Bratislava roč. 42, 1994, č. 4, s. 700 – 701
 • Petőczová, Janka: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II
  1994 Slovenská archivistika, Bratislava roč. 29, 1994, č. 2, s. 64 – 67
 • Hulková, Marta: Darina Múdra: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 13 – 14, s. 12
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Anton Zimmermann (1741 – 1781). Thematisches Werkverzeichnis
  2011 Peter Lang, Frankfurt am Main 2011
  (715 s., 1. vyd.)
 • Anton Zimmermann (1741 – 1781) und die europäische musikalische Klassik
  2006 Peter Lang, Frankfurt am Main 2006
  (237 s., 1. vyd., Schriftenreihe der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 3)
 • Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch
  Musikalische Klassik in der Slowakei in Zeitdokumenten
  1996 Ister Science, Bratislava 1996
  (277 s., 1. vyd., v slovenčine a nemčine)
 • Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus
  1993 Slovenský hudobný fond, Bratislava 1993
  (316 s., 1. vyd.)
 • Ballová, Ľuba – Čížik, Vladimír – Mačák, Ivan – Múdra, Darina – Tauberová, Alexandra a ďalší: Osobnosti európskej hudby a Slovensko
  Katalóg k výstave
  1981 Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava 1981
  (168 s., 1. vyd.)
 • Hudobný klasicizmus na Slovensku
  Kandidátska dizertačná práca
  1979 Umenovedný ústav SAV, Bratislava 1979
  (241 s., 1. vyd.)
 • Mokrý, Ladislav – Rybarič, Richard – Mačák, Ivan – Vajdička, Ľudovít – Ballová, Ľubica – Múdra, Darina – Čížik, Vladimír – Žitná, Viera: Pramene slovenskej hudby
  1977 Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava 1977
  (155 s., 1. vyd.)
 • Ballová, Ľuba – Čížik, Vladimír – Mačák, Ivan – Kuchárová, Eva – Múdra, Darina – Peciarová, Mária – Záthurecká, Viera: Zbierky hudobného oddelenia Slovenského národného múzea v Bratislave
  1975 Slovenské národné múzeum, Bratislava 1975
  (172 s., 1. vyd.)
 • Die Musik in Spišská Kapitula in der Zeit der Klassik
  1971 Obzor, Bratislava 1971
  (167 s., 1. vyd.)
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Skladateľské dielo Antona Zimmermanna (1741 – 1781) v archívoch na Slovensku
  2005 Hudobný archív, Sedláková, Viera (ed.), Slovenská národná knižnica, Martin 2005, č. 15, s. 49 – 98
 • Wolfgang Amadeus Mozart a Slovensko
  1990 Musicologica Slovaca XV. Európske súvislosti slovenskej hudby, Rybarič, Richard (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1990, s. 37 – 136
 • Joseph Haydn a Slovensko
  1982 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VIII, 1982, s. 89 – 144
 • Musikrepertoire, ausübende Musiker und Kopisten der Jesuiten- und Piaristenkirche in Trenčín in den Jahren 1733 – 1859
  1978 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VII, 1978, s. 117 – 170
 • František Xaver Zomb
  1974 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. V, 1974, s. 51 – 193
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Premeny mecénstva hudby na Slovensku v dobe klasicizmu
  2010 Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře. Ed. Jitka Bajgarová, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2010, s. 63 – 73
 • Znaky hudobnej kultúry južného Spiša v období klasicizmu
  2010 Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2010, s. 201 – 211
 • Joseph Haydn a Anton Zimmermann
  K problému podobností a vplyvu
  2009 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 35, 2009, č. 4, s. 346 – 357
 • Hudobná kultúra bratislavských palácov aristokratov v druhej polovici 18. storočia
  2009 Život pražských paláců – šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby. Sestavili Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek, Archiv hlavního města Prahy, Praha 2009, s. 647 – 657
 • Komponisten in Pressburg / Bratislava zu Zeiten der Kindheit und Jugend von Johann Nepomuk Hummel
  2009 Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel. Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von Johann Nepomuk Hummel am 30. – 31. Mai 2008 in Bratislava, Herausgegeben von Markéta Štefková, Divis-Slovakia, Bratislava 2009, s. 11 – 22
 • Dobová reflexia hudby Wolfganga Amadea Mozarta na Slovensku
  2008 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 34, 2008, č. 2, s. 147 – 154
 • Európsky klasicizmus a Anton Zimmermann
  Ku genéze zimmermannovského bádania a poznania
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 3 – 4, s. 369 – 379
 • Miera vplyvu skladateľa
  2007 Hulková, Marta (ed.): Hudobno-historický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I., Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 85 – 97
 • Pressburg (Bratislava) – vedúce osobnosti hudobnej kultúry mesta doby klasicizmu
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 369 – 379
 • Zimmermann (Johann) Anton
  2007 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Band 17. Ed. Ludwig Finscher, Bärenreiter, Kassel etc. 2007, s. 1492 – 1495
 • Skladateľské dielo Antona Zimmermanna – nové poznatky a aktuálne formy prezentácie
  Medzinárodné sympózium Ad honorem Jiří Sehnal Nové poznatky ke staré hudbě
  2006 Acta musicologica. Revue pro hudební vědu, Brno 2006, č. 2
 • Sperger, Johann Matthias
  2006 Österreichisches Musiklexikon. Band 5. Ed. Rudolf Flotzinger, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Wien 2006, s. 2259
 • Anton Zimmermann und Österreich
  2006 Festschrift Otto Biba zum 60. Geburtstag. Ed. Ingrid Fuchs, Hans Schneider Verlag, Tutzing 2006, s. 57 – 70
  (812 s., 1. vyd., mit zahlreichen Notenbeispielen und Abbildungen)
 • Repertoárové kontakty Slovenska so strednou Európou v zrkadle hudobných zbierok klasicizmu
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 3 – 4, s. 330 – 335
 • Miera vplyvu skladateľa
  2005 Hudobná kultúra starších dejín na území Slovenska do 19. storočia. Európske vplyvy, domáce špecifiká. Medzinárodná muzikologická konferencia, Bratislava, 7. – 9. novembra 2005, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 2005
 • Rigler, Franz Xaver (Paul)
  2005 Österreichisches Musiklexikon. Band 4. Ed. Rudolf Flotzinger, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Wien 2005, s. 1932
 • Pressburg
  2005 Österreichisches Musiklexikon. Band 4. Ed. Rudolf Flotzinger, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Wien 2005, s. 1818 – 1821
 • Rigler, Franz Paul
  2005 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Band 14. Ed. Ludwig Finscher, Bärenreiter, Kassel etc. 2005, s. 112
 • Charakter repertoárového záujmu
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 7 – 8, s. 46 – 50
 • Niekoľko poznámok k slovenskej historickej muzikologickej spisbe
  (fakty – smerovanie – znaky – očakávania)
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 4, s. 552 – 559
 • Kresánkovo videnie histórie a jeho žiaci
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 64 – 69
 • Die Musik bei den Ursulinen in Pressburg, Raab und Ödenburg (Bratislava, Györ und Sopron)
  2004 Deutsche Sprache und Kultur, Literatur und Presse in Westungarn/Burgenland. Hrsg. von Wynfried Kriegleder und Andrea Seidler. Bd. 11, edition lumière, Bremen 2004, s. 135 – 145
 • Spezifika der zeitgenössischen Verwendung des Schaffens Anton Zimmermanns in der Slowakei
  2004 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2004, s. 87 – 126
 • Das europäische Musikrepertoire der Klassik und Anton Zimmermann
  2004 Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 9. Ed. Helmut Loos – Eberhard Möller, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 2004, s. 1 – 26
 • Das Ensemble des Zipser Gespans Stefan Csáky in der Ostslowakei in den Jahren 1771 – 1780
  2004 Wege der Bläsermusik im südöstlichen Europa. Tagungsbericht. 16. Arolser Barock-Festspiele 2001. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Deutsche Musikkultur im Östlichen Europa, Bonn. Hrsg. von Friedhelm Brusniak und Klaus-Peter Koch, Studio Verlag, Sinzig 2004, s. 119 – 129
  (181 s., 1. vyd., Arolser Beiträge zur Musikforschung. Bd. 10)
 • Die Musikkultur in der Slowakei (1760 – 1830) – typische und spezifische Zeichen
  2004 Glazbene kulture na Jadranu u razdoblju klasicizma. Musical Cultures in the Adriatic Region During the Age of Classicism, Hrvatsko muzikološko drušstvo, Zagreb 2004, s. 121 – 131
  (158 s., 1. vyd., Radovi s međunarodnog muzikološkog skupa održanog u Dubrovniku, Hrvatska, 24. – 26. 5. 2001. Ed. Vjera Katalinič – Stanislav Tuksar. Serija Muzikološki zbornici. Br. 10)
 • Spoločné jubileum – odlišný historický význam
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 7 – 8, s. 48 – 51
 • Anton Zimmermann a „repertoárový život“ jeho diel v českých zemiach
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 1, s. 30 – 56
 • Musikalische Klassik in der Slowakei im mitteleuropäischen Kontext
  Anteil der autonomen und heteronomen Faktoren an den Spezifika des Musikrepertoires
  2003 Early Music – Context and Ideas, Institute of Musicology Jagiellonian University, Krakov 2003, s. 168 – 171
 • Classicism
  2003 A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present. Ed. Oskár Elschek, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava 2003, s. 155 – 221
 • Mater Mária Stanislava Seydlová, OSU
  250 rokov od narodenia skladateľky
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 45 – 47
 • Der Wandel des Mäzenatentums und sein Einfluss auf die Musikkultur der Klassik in Pressburg
  2002 Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler und Joseph Tancer: Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburg. Band 4, edition lumière, Bremen 2002, s. 41 – 52
 • Kirchenmusik und ihre Institutionen in der Musikkultur der Slowakei im 18. Jahrhundert
  2002 Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Kirchenmusik – geistliche Musik – religiöse Musik. Bericht der Konferenz Chemnitz, 28. – 30. Oktober 1999. Edition IME, Reihe I: Schriften. Bd. 7. Hrsg. von Helmut Loos – Klaus-Peter Koch, Studio Verlag, Bonn 2002, s. 409 – 419
  (anlässlich des 70. Geburtstages von Klaus Wolfgang Niemöller)
 • K vplyvu českej hudobnej kultúry na Slovensku
  Zum Einfluss der tschechischen Musikkultur in der Slowakei
  2002 Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2002, s. 103 – 109
 • Kompozície Antona Zimmermanna v európskom dobovom repertoári
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 2 – 3, s. 265 – 292
 • Múdra, Darina – Poštolka, Milan: Zimmermann (Johann) Anton
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Volume 27. Ed. Stanley Sadie. Second Edition, MacMillan, London 2001, s. 835 – 836
 • K problematike vzťahu sakrálnych a profánnych hudobných druhov a foriem doby klasicizmu
  2001 Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000, Lengová, Jana – Matúš, František (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2001, s. 11 – 19
 • Die musikalische Klassik in der Slowakei
  Entwicklung und Stand der Forschung
  2000 Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 6. Ed. Helmut Loos – Eberhard Möller, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 2000, s. 227 – 266
 • Hudobnohistorické databázy výnimočnej hodnoty
  1999 Slovenská archivistika, Bratislava roč. 34, 1999, č. 1, s. 107 – 120
 • Ku koreňom profesionálnosti
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 4, s. 414 – 419
 • “Kleinmeistri” alebo vedúce skladateľské osobnosti?
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 2 – 3, s. 304 – 319
 • Entwicklungswandlungen in der Musikkultur der Klassik in der Slowakei
  1999 Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 4. Ed. Helmut Loos – Eberhard Möller, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 1999, s. 125 – 147
 • Regionale Entwicklungszüge der Musikkultur in der Slowakei zwischen 1760 und 1830
  1999 Beiträge zur Musikgeschichte Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas. Hrsg. von Hubert Unverricht. Edition IME. Reihe 1, Schriften. Bd. 1, Studio Verlag, Sinzig 1999, s. 171 – 186
  (320 s., 1. vyd.)
 • Haydn oder Mozart?
  1999 Musica conservata: Günter Brosche zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Josef Gmeiner, Hans Schneider Verlag, Tutzing 1999, s. 245 – 255
 • Pressburg in der Zeit der Klassik
  Anschaulicher Abriss der Musikkultur in den Jahren 1760 – 1830
  1998 Ethnologische, Historische und Systematische Musikwissenschaft. Oskar Elschek zum 65. Geburtstag. Ed. Födermayr, Franz – Burlas, Ladislav, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1998, s. 335 – 347
 • Die Bedingtheit der Eigenständigkeit des Musikrepertoires
  Zur Entwicklungsproblematik der musikalischen Klassik in der Slowakei
  1998 Zagreb i glazba / Zagreb and Music 1094 – 1994. Zagreb i hrvatske zemlje kao most između srednjoeuropskih i mediteranskih glazbenih kultura. Ed. Stanislav Tuksar, Hrvatsko muzikološko drušstvo, Zagreb 1998, s. 195 – 203
  (Zagreb and Croatian Lands as a Bridge Between Central-European and Mediterranean Musical Cultures, Hrvatsko muzikološko društvo / Croatian Musicological Society)
 • O európskych kontextoch slovenskej hudobnej kultúry klasicizmu
  1997 Magazín Slovensko, Bratislava roč. 21, 1997, č. 3, s. 48 – 50
 • Die Musik bei Pressburger Ursulinen vom Ende 17. bis Anfang 19. Jahrhundert
  1997 Kačic, Ladislav (ed.): Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus. Zborník z medzinárodnej konferencie, Trnava, 16. – 19. októbra 1996, Slavistický kabinet SAV, Bratislava 1997, s. 213 – 232
 • Die frühe Rezeption der Musik W. A. Mozarts in der Slowakei
  1997 Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 1. Ed. Helmut Loos – Eberhard Möller, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 1997, s. 105 – 111
 • Hudobná kultúra Rožňavy v zrkadle dobových dokumentov
  1996 Kniha '93 – '94. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, Matica slovenská, Martin 1996, s. 232 – 237
 • Pressburger Interpreten als Komponisten in der 2. Hälfte des 18. Jahrhundert
  1996 Die Entwicklung der Ouvertüren-Suite im 17. und 18. Jahrhundert. Bedeutende Interpreten des 18. Jahrhunderts und ihre Ausstrahlung auf Komponisten, Kompositionsschulen und Instrumentenbau, Institut für Aufführungspraxis, Michaelstein 1996, s. 184 – 189
  (Konferenzbericht über die XXI. Internationale Wissenschaftliche Arbeitstagung zu Fragen der Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des 18. Jahrhunderts, Michaelstein, 11. bis 13. Juni 1993. Gedenkschrift für Eitelfriedrich Thom (1933 – 1993)
 • Hudba klasicizmu
  1996 Elschek, Oskár (ed.): Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 139 – 194
  (resumé v angličtine)
 • Bratislavskí hudobníci v úlohe interpretov – skladateľov (1760 – 1830)
  1995 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 21, 1995, č. 2, s. 263 – 284
 • K niektorým aspektom vývoja sakrálnej hudby rímskokatolíckej cirkvi na sklonku 18. storočia
  1995 Lengová, Jana (ed.): Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 2, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1995, s. 26 – 31
 • Europäische Zusammenhänge der Musikkultur Bratislavas in der Zeit der Klassik
  1995 Off-Mozart: Glazbena Kultura I Mali Majstori Srednje Europe 1750 – 1820. Musical Culture and the Kleinmeister of Central Europe 1750 – 1820. Eds. Vjera Katalinić – Koraljka Kos – Stanislav Tuksar, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju HAZU, Hrvatsko muzikološko drušstvo, Zagreb 1995, s. 203 – 212
  (239 s., 1. vyd., Serija Muzikoloski zbornici, Slavic)
 • Hudobné tradície Trenčína 2
  Tendencie, rehole, osobnosti
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 18, s. 10
 • Hudobné tradície Trenčína 1
  Tendencie, rehole, osobnosti
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 17, s. 10
 • Špecifiká hudobného repertoáru Spiša v období klasicizmu
  1994 Musicologica Slovaca et Europaea XIX, Kačic, Ladislav (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1994, s. 109 – 121
 • Hudobná kultúra reholí na Slovensku
  1994 Šimončič, Jozef (ed.): Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Zborník z vedeckého sympózia o cirkevných dejinách Slovenska (II.), Trnava, 15. – 16. októbra 1993, Trnavská univerzita v Trnava, Trnava 1994, s. 97 – 108
 • Anton Aschner a hudobná kultúra Kremnice
  1993 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 19, 1993, č. 3 – 4, s. 406 – 410
 • Piaristi ako hudobníci. P. Norbert Schreier SchP a Fr. Alojz Schlieszter SchP
  1993 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 19, 1993, č. 3 – 4, s. 397 – 405
 • Das heimische Schaffen im Zeitalter der Klassik
  1993 Polák, Pavol (ed.): Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts Congressus internationales musicologici Bratislavensis, Bratislava, 23. bis 25. März 1992, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1993, s. 87 – 93
  (222 s., 1. vyd., Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 1)
 • Hudobné prostredie Bellových rokov mladosti (1853 – 1859)
  1993 Lengová, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banska Bystrica 1993, s. 27 – 32
 • Hudobná kultúra na západnom Slovensku v 18. storočí
  1992 Kačic, Ladislav (ed.): P. Paulín Bajan OFM (1721 – 1792) a slovenská hudba, literatúra, jazyk v 18. storočí. Zborník referátov z konferencie, Skalica, 23. – 25. júna 1992, Vydavateľstvo Serafín, Bratislava 1992, s. 118 – 125
 • Hudobný klasicizmus na Slovensku
  Vývoj bádania – stav poznania – aktuálne problémy
  1992 Múdra, Darina (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XVII. Hudobná kultúra na Slovensku v dobe W. A. Mozarta, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1992, s. 11 – 34
 • Haydns Opern in der Slowakei
  1992 Joseph Haydn und die Oper seiner Zeit. Heft 90, Universal Edition, Eisenstadt 1992, s. 48 – 56
 • Hudobná kultúra klasicizmu na Slovensku III.
  Vzťah typického a jedinečného v domácej skladateľskej tvorbe
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 9, s. 5
 • Hudobná kultúra klasicizmu na Slovensku II.
  Špecifické znaky hudobného života
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 8, s. 6
 • Hudobná kultúra klasicizmu na Slovensku – jej miesto v európskom kontexte I.
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 7, s. 5
 • Dobová recepcia hudby W. A. Mozarta na Slovensku
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 13, s. 5
 • Orava v kontexte hudobnej kultúry Slovenska (v 18. a na začiatku 19. storočia)
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 18, s. 8
 • Hudobník bratislavského klasicizmu – František Xaver Tost
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 16, s. 10 – 11
 • Ľudovít Skalník – štýlová charakteristika skladateľa
  1990 Hudobný archív, Muntág, Emanuel (ed.), Matica slovenská, Martin 1990, č. 11, s. 7 – 46
 • Bratislava a hudobný klasicizmus
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 5, s. 10 – 11
 • Hudobný klasicizmus na Slovensku
  1988 Umelecké tradície v hudobnej kultúre socializmu. Muzikologické bilancie IV. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej pri príležitosti XXX. Prešovskej hudobnej jari v duchu myšlienky Per musicam excolere vitam, Bratislava 1988, s. 104 – 106
  (120 s., 1. vyd., Prešov, Park kultúry a oddychu, 19. a 20. apríla 1988, Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov)
 • Hudba klasicizmu v Banskej Štiavnici
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 9, s. 8
 • Hudobný život a tvorba v Rožňave
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 7, s. 8
 • Heinrich Klein. Príspevok k biografii a tvorbe
  1987 Hudobný archív, Muntág, Emanuel (ed.), Matica slovenská, Martin 1987, č. 10, s. 84 – 130
 • Hudba a hudobníci Považia v období prechodu od baroka ku klasicizmu
  1987 Bratislavský hudobný barok. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 14, Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1987, s. 79 – 85
  (Zborník prác zo 14. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1985, 3. októbra 1985)
 • Hudobný repertoár Slovenska obdobia klasicizmu vo svetle Kresánkovej Sociálnej funkcie hudby
  1986 Muzikologické bilancie ’86. Výber referátov z muzikologického sympózia na tému: Syntetizujúce a diferencujúce tendencie v slovenskej muzikológii, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava 1986, s. 37 – 38
  (73 s., 1. vyd.)
 • Hudobné umenie a archívy SSR
  1985 Slovenská archivistika, Bratislava roč. 20, 1985, č. 2, s. 170 – 178
 • Hudba a archívy SSR
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 4, s. 8
 • Prínos Augustína Smehlíka
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 13, s. 8
 • Hudba a múzeá SSR
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 11, s. 8
 • Hudobné oddelenie Historického ústavu Slovenského národného múzea – výberová bibliografia
  1985 Zborník Slovenského národného múzea 75. História 25, Osveta, Martin 1985
  (výberová bibliografia)
 • Niekoľko faktov k hudobným dejinám východného Slovenska v období klasicizmu
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 8, s. 8
 • František Xaver Brixi a dobová hudobná kultúra Slovenska
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 15, s. 8
 • Problematika hudby klasicizmu na Slovensku vo svetle najnovších výskumov
  1984 Muzikologické bilancie ’82. Výber z referátov I., Terézia Ursínyová (ed.), Zväz slovenských skladateľov, Bratislava 1984, s. 51 – 54
  (98 s., 1. vyd.)
 • Heinrich Klein, bratislavský hudobník obdobia klasicizmu
  1984 Severní Morava. Vlastivědný sborník. Svazek 48, Šumperk 1984, s. 13 – 30
  (80 s., 1. vyd., Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk)
 • Haydnovské notové materiály obdobia klasicizmu na Slovensku
  1984 Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 11, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1984, s. 54 – 61
  (Zborník prác z 11. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1982, na tému Joseph Haydn a hudba jeho doby, Bratislava, 6. – 7. októbra 1982)
 • Ľudovít Skalník – jeden z kleinmeistrov východného Slovenska
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 24, s. 8
 • K hudobnej kultúre Liptova
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 16, s. 8
 • Pozoruhodné dokumenty k hudobnej histórii Nitry
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 13, s. 8
 • Odraz hudobného života Bratislavy obdobia klasicizmu v Pressburger Zeitung
  1982 Musicologica Slovaca (ed. Jozef Kresánek), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VIII, 1982, s. 59 – 87
 • Heinrich Klein – mnohostranná osobnosť hudobných dejín Bratislavy
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 18, s. 8
 • Venované Haydnovi
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 15, s. 6
 • Die Musikklasik in der Slowakei
  1982 Slowakische Musik, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1982, č. 1, s. 7 – 9
 • Jozef Zomb – zabudnutý košický hudobník
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 4, s. 7
 • Wolfgang Amadeus Mozart a Slovensko
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 24, s. 1
 • Skladateľský odkaz W. A. Mozarta a Slovensko
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 24, s. 1
 • Anton Zimmermann (1741 – 1781) – najvýznamnejší reprezentant hudobnej kultúry klasicizmu na Slovensku
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 19, s. 8
 • Augsburské hudobné tlače 18. storočia na Slovensku
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 16, s. 8
 • Hudba a hudobníci na Záhorí
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 12, s. 8
 • Die Musikklasik in der Slowakei
  1981 Slowakische Musik, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1981, č. 3, s. 10
 • Obdobie hudobného klasicizmu. J. Haydn, W. A. Mozart, F. Schubert
  1981 Ballová, Ľuba – Čížik, Vladimír – Mačák, Ivan – Múdra, Darina – Tauberová, Alexandra a ďalší: Osobnosti európskej hudby a Slovensko. Katalóg k výstave, Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava 1981, s. 59 – 82
  (168 s., 1. vyd.)
 • Bratislavské pôsobenie J. M. Spergera
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 5, s. 8
 • K hudobnej histórii Trnavy v období klasicizmu
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 24, s. 1, 8
 • Príspevok k hudobnej histórii západného Slovenska (v období klasicizmu)
  1980 Zborník Slovenského národného múzea. História 20, Osveta, Bratislava 1980, s. 281 – 301
 • František Xaver Zomb
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 21, s. 8
 • František Xaver Zomb – vedúca osobnosť košického hudobného života obdobia klasicizmu
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 21, s. 8
 • Joseph Haydn (1732 – 1809) a dobová hudobná kultúra Slovenska
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 11, s. 3
 • Odraz hudobného života Bratislavy v Pressburger Zeitung na prelome 18. a 19. storočia
  1979 Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 5, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1979, s. 119 – 125
  (Zborník prác z 5. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1976, na tému Významní interpreti a Bratislava v 19. storočí, Bratislava, 13. – 14. októbra 1976)
 • K hudobnej histórii Bratislavy I., II.
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 21, s. 8
  (pokr. č. 22, s. 8)
 • Z hudobnej minulosti Prešova
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 20, s. 3
 • Niekoľko “bellovských” drobností
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 14, s. 8
 • Musikleben in Trenčín in der Zeit der Klassik
  1978 Das Haydn-Jahrbuch X. Ed. Stefan Harpner – H. C. Robbins Landon, Universal Edition, Eisenstadt 1978, s. 90 – 110
 • Niekoľko poznámok o súčasnom stave a perspektívach hudobnohistorickej dokumentácie v ČSSR
  1978 Sympózium predstaviteľov hudobnodokumentačných inštitúcií zo socialistických krajín, 7. – 11. októbra 1974, ČSSR, Martin. Zborník materiálov, Muntág, Emanuel (ed.), Matica slovenská, Martin 1978, s. 92 – 103
  (581 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum)
 • Vo svetle najnovších výskumov
  Tvorba J. Haydna, W. A. Mozarta a L. v. Beethovena na Slovensku v období klasicizmu
  1977 Hudobný život, Bratislava roč. 9, 1977, č. 23 – 24, s. 1, 8
 • Tvorba obdobia klasicizmu
  1977 Pramene slovenskej hudby, Mačák, Ivan (ed.), Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava 1977, s. 75 – 82
 • Topografia hudby klasicizmu
  1977 Pramene slovenskej hudby, Mačák, Ivan (ed.), Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava 1977, s. 63 – 74
 • O hudobných dejinách Kremnice
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 15, s. 5
 • Slovenský katalóg hudobnohistorických prameňov
  1974 Zborník Slovenského národného múzea. História 14, Osveta, Bratislava 1974, s. 309 – 318
 • Lexikón hudobných pamiatok
  1973 Hudobný život, Bratislava roč. 5, 1973, č. 5, s. 6
 • Slovenský katalóg hudobnohistorických prameňov
  1973 Bulletin Československé skupiny AIBM, Státní knihovna ČR, Praha 1973, č. 1, s. 21 – 22
 • Hudobný profil Spišskej Kapituly v období vrcholného klasicizmu
  1971 Slovenská hudba, Bratislava roč. 15, 1971, č. 8, s. 312 – 318
 • Slovenský katalóg hudobnohistorických prameňov
  1971 Museologické sešity III, Moravské museum, Brno 1971, s. 130 – 135
 • Musica viva historica
  1969 Slovenská hudba, Bratislava roč. 13, 1969, č. 9 – 10, s. 382
 • Musikethnographische Jahresbibliographie Europas
  1969 Slovenská hudba, Bratislava roč. 13, 1969, č. 9 – 10, s. 381 – 382
 • Editorská činnosť
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Six Duos op. 1 for two violins
  2008 Hudobné centrum, Bratislava 2008
  (86 s., 1. vyd., Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Missa pastoralis in D AZ VIII/1:D1
  2006 Hudobné centrum, Bratislava 2006
  (240 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Symphonia C-major, Symphonia E-major, Sinfonia G-major
  2005 Hudobné centrum, Bratislava 2005
  (1 elektronický optický disk CD-ROM, autorka textu)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Sinfonia G-major
  2005 Hudobné centrum, Bratislava 2005
  (31 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Symphonia E-major AZ I/1:E1
  2005 Hudobné centrum, Bratislava 2005
  (29 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Quartetto in B für 2 Violinen, Viola und Violoncello, op. 3/2
  2004 Verlag Doblinger, Wien-München 2004
  (20 s., 1. vyd., Edícia: Diletto musicale, Doblingers Reihe alter Musik DM 1338)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Cassatio 2 in D per 2 Violini, Viola, 2 Corni, Basso AZ III/2:D2
  2003 Hudobný fond, Bratislava 2003
  (25 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Musica Antiqua Slovaca)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Trio in B, Trio in G
  2002 Hudobný fond 2002
  (33 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Quartetto in Dis für 2 Violinen, Viola und Violoncello, op. 3/1
  2002 Verlag Doblinger, Wien-München 2002
  (23 s., 1. vyd., Edícia: Diletto musicale, Doblingers Reihe alter Musik DM 1338)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Cassatio 1 in D per 2 Violini, Viola, 2 Corni, Basso AZ III/2:D1
  2002 Hudobný fond, Bratislava 2002
  (41 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Musica Antiqua Slovaca)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Notturno-Quartetto
  2001 Hudobný fond, Bratislava 2001
  (30 s., 1. vyd., Edícia: Musica Antiqua Slovaca)
 • Múdra, Darina (ed.): Kossovits, Joseph: Serenata
  2001 Hudobný fond, Bratislava 2001
  (14 s., 1. vyd., Edícia: Musica Antiqua Slovaca)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Partita F Dur für 2 Oboen, 2 Hörner und Fagott. Erstdruck
  1999 Verlag Doblinger, Wien-München 1999
  (12 s., 1. vyd., Edícia: Diletto musicale. Doblingers Reihe alter Musik DM 1219)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Sechs Sonaten für obligates Cembalo und Violine, op. 2
  Heft 2
  1998 Verlag Doblinger, Wien-München 1998
  (27 s., 1. vyd., zv. 2, Edícia: Diletto musicale. Doblingers Reihe alter Musik DM 1218)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Sechs Sonaten für obligates Cembalo und Violine, op. 2
  Heft 1
  1997 Verlag Doblinger, Wien-München 1997
  (50 s., 1. vyd., zv. 1, Edícia: Diletto musicale. Doblingers Reihe alter Musik DM 1217)
 • Múdra, Darina (ed.): Hiray, Anton Július: 12 nemeckých tancov pre flautu
  1996 Hudobný fond, Bratislava 1996
  (4 s., 1. vyd., Edícia: Z pokladov starej slovenskej hudby)
 • Múdra, Darina (ed.): Hiray, Anton Július: 12 ländlerov pre husle
  1996 Hudobný fond, Bratislava 1996
  (5 s., 1. vyd., Edícia: Z pokladov starej slovenskej hudby)
 • Múdra, Darina (ed.): Musical Classicism in Bratislava
  World premiére recording
  1996 Opus, Bratislava 1996
  (1 CD)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Six Quartets, op. 3, Nos 4 – 6, Vol. 2
  World premiére recording
  1996 Ducale, Brebbia 1996
  (1 CD)
 • Múdra, Darina (ed.): Tost, František Xaver: Nemecké tance
  1995 Národné osvetové centrum, Bratislava 1995
  (17 s., 1. vyd.)
 • Múdra, Darina (ed.): Danik, Ján Ignác: Dve árie pre spev a orchester F dur a C dur
  1995 Národné osvetové centrum, Bratislava 1995
  (17 s., 1. vyd.)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Six Quartets, op. 3, Nos 1 – 3, Vol. 1
  World premiére recording
  1995 Ducale, Brebbia 1995
  (1 CD)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Duetto B dur a F dur
  1994 Hudobný fond, Bratislava 1994
  (21 s., 1. vyd., Edícia: Musica Antiqua Slovaca)
 • Múdra, Darina (ed.): Tosts, František Xaver: Six Duets
  1993 Ducale, Brebbia 1993
  (1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca)
 • Múdra, Darina (ed.): Sperger, Johann Matthias: Symphonia B dur
  1993 Hudobný fond, Bratislava 1993
  (59 s., 1. vyd., Edícia: Musica Antiqua Slovaca)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Instrumental Concertos
  1992 Bratislava 1992
  (1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca, Slovak Treasures)
 • Múdra, Darina (ed.): Sperger, Johann Matthias: Triá č. 4 – 6
  1992 Opus, Bratislava 1992
  (42 s., 1. vyd., Edícia: Stará hudba na Slovensku, zv. 7)
 • Múdra, Darina (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XVII. Hudobná kultúra na Slovensku v dobe W. A. Mozarta
  1992 Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1992
  (112 s., 1. vyd.)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Cassations in G, D, D
  World premiére recording
  1992 Bratislava 1992
  (1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca, Slovak Treasures)
 • Múdra, Darina (ed.): Sperger, Johann Matthias: Symphonies for Strings C major, F major, B flat major
  1992 Bratislava 1992
  (1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca, Slovak Treasures)
 • Múdra, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Six Sonatas for Harpsichord and Violin, op. 2
  World premiére recording
  1991 Bratislava 1991
  (1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca, Slovak Treasures)
 • Múdra, Darina (ed.): Sperger, Johann Matthias: Six Trios
  World premiére recording
  1991 Bratislava 1991
  (1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca, Slovak Treasures)
 • Múdra, Darina (ed.): Music from Maria Theresa Time
  1991 Opus, Bratislava 1991
  (LP)
 • Múdra, Darina (ed.): Music of the classical period in Slovakia
  World premiére recording
  1986 Opus, Bratislava 1986
  (LP)
 • Múdra, Darina (ed.): Sperger, Johann Matthias: Triá č. 1 – 3
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (52 s., 1. vyd., Edícia: Stará hudba na Slovensku, zv. 5)
 • Múdra, Darina (ed.): Zomb, František Xaver: Chrámová hudba
  1971 Supraphon, Praha 1971
  (Gramofónový klub, LP)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Fráter Alojz Schlieszter SchP. Historická osobnosť hudobnej kultúry na Slovensku
  2000 Národná osveta, Bratislava roč. 10, 2000, č. 7
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 2, s. 15)
 • P. Norbert Schreier SchP (1744 – 1811). Historická osobnosť hudobnej kultúry na Slovensku
  2000 Národná osveta, Bratislava roč. 10, 2000, č. 3
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 1, s. 6 – 10)
 • Anton Július Hiray (1770 – 1842). Historická osobnosť hudobnej kultúry na Slovensku
  2000 Národná osveta, Bratislava roč. 10, 2000, č. 23 – 24
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 6, s. 12 – 13)
 • Gaudentius Dettelbach (1739 – 1818). Historická osobnosť hudobnej kultúry na Slovensku
  2000 Národná osveta, Bratislava roč. 10, 2000, č. 15, 19, s. 14
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 4, č. 5, s. 9, s. 14 – 15, č. 19, s. 9)
 • Jozef Zomb (1788 – 1850). Historická osobnosť hudobnej kultúry na Slovensku
  2000 Národná osveta, Bratislava roč. 10, 2000, č. 11
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 3, s. 9 – 12)
 • Franz Paul Rigler (1748 – 1796). Skladateľské osobnosti Slovenska
  1999 Národná osveta, Bratislava roč. 9, 1999, č. 7
  (Príloha Etuda, roč. 5, č. 2, s. 7 – 9)
 • Anton Aschner (1732 – 1793). Skladateľské osobnosti Slovenska
  1999 Národná osveta, Bratislava roč. 9, 1999, č. 23
  (Príloha Etuda, roč. 5, č. 6, s. 14 – 16)
 • Páter Ľudovít Skalník, OPraem (1783 – 1848). Skladateľské osobnosti Slovenska
  1999 Národná osveta, Bratislava roč. 9, 1999, č. 15, 19
  (Príloha Etuda, roč. 5, č. 4, s. 15 – 16, č. 5, s. 7 – 8)
 • Heinrich Klein (1756 – 1832). Skladateľské osobnosti Slovenska
  1999 Národná osveta, Bratislava roč. 9, 1999, č. 11
  (Príloha Etuda, roč. 5, č. 3, s. 13 – 15)
 • František Xaver Zomb (1779 – 1823). Skladateľské osobnosti Slovenska
  1998 Národná osveta, Bratislava roč. 8, 1998, č. 7
  (Príloha Etuda, roč. 4, č. 2, s. 14 – 16)
 • Tvorba skladateľov na Slovensku v období klasicizmu
  1998 Národná osveta, Bratislava roč. 8, 1998, č. 3
  (Príloha Etuda, roč. 4, č. 1, s. 8)
 • František Xaver Tost (1754 – 1829). Skladateľské osobnosti Slovenska
  1998 Národná osveta, Bratislava roč. 8, 1998, č. 23
  (Príloha Etuda, roč. 4, č. 6, s. 14 – 16, Príloha Etuda, 1999, roč. 5, č. 1, s. 14 – 15)
 • Johann Matthias Sperger (1750 – 1812). Skladateľské osobnosti Slovenska
  1998 Národná osveta, Bratislava roč. 8, 1998, č. 19
  (Príloha Etuda, roč. 4, č. 5, s. 7 – 8)
 • Anton Zimmermann (1741 – 1781). Skladateľské osobnosti Slovenska
  1998 Národná osveta, Bratislava roč. 8, 1998, č. 11
  (Príloha Etuda, roč. 4, č. 3, s. 7 – 9, č. 4, s. 14 – 16)
 • Historické centrá hudby na východnom Slovensku
  1997 Národná osveta, Bratislava roč. 7, 1997, č. 4
  (Príloha Etuda, roč. 3, č. 1, s. 7 – 8)
 • Historické centrá hudby na západnom Slovensku
  1997 Národná osveta, Bratislava roč. 7, 1997, č. 21
  (Príloha Etuda, roč. 3, č. 4, s. 12 – 13)
 • Historické centrá hudby stredného Slovenska
  1997 Národná osveta, Bratislava roč. 7, 1997, č. 16
  (Príloha Etuda, roč. 3, č. 3, s. 7 – 8)
 • Historické centrá hudby na Spiši
  1997 Národná osveta, Bratislava roč. 7, 1997, č. 10
  (Príloha Etuda, roč. 3, č. 2, s. 13 – 14)
 • O európskych kontextoch slovenskej hudobnej kultúry klasicizmu
  1997 Magazín Slovensko roč. 21, 1997, č. 3, s. 48 – 50
 • Traja velikáni u nás
  O európskych kontextoch slovenskej hudobnej kultúry klasicizmu
  1997 Slovensko roč. 21, 1997, č. 3, s. 48 – 50
  (Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven)
 • Uršulínky a hudba
  1997 Katolícke noviny, Bratislava roč. 112, 1997, č. 11, s. 15
 • Veda ako napísaný príbeh
  Hudobný klasicizmus na Slovensku v dokumentoch
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 10, s. 15
 • Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 3
  1996 Národná osveta, Bratislava roč. 6, 1996, č. 4
  (Príloha Etuda, roč. 2, č. 1, s. 7 – 8)
 • Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 6
  1996 Národná osveta, Bratislava roč. 6, 1996, č. 22
  (Príloha Etuda, roč. 2, č. 4, s. 17 – 19)
 • Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 5
  1996 Národná osveta, Bratislava roč. 6, 1996, č. 16
  (Príloha Etuda, roč. 2, č. 3, s. 7 – 8)
 • Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 4
  1996 Národná osveta, Bratislava roč. 6, 1996, č. 10
  (Príloha Etuda, roč. 2, č. 2, s. 11 – 12)
 • Ignorované hodnoty našej hudobnej histórie?
  1995 Národná osveta, Bratislava roč. 5, 1995, č. 4
  (Príloha Etuda, roč. 1, č. 4, s. 6 – 7)
 • Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 2
  1995 Národná osveta, Bratislava roč. 5, 1995, č. 22
  (Príloha Etuda, roč. 1, č. 4, s. 11 – 12)
 • Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 1
  1995 Národná osveta, Bratislava roč. 5, 1995, č. 16
  (Príloha Etuda, roč. 1, č. 3, s. 3 – 4)
 • Výpovedný historický dokument
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 16 – 17, s. 9
 • Výročie pre rozpamätanie sa
  Kto bol F. X. Zomb
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 39, s. 14 – 15
 • Výročie skladateľa – Anton Aschner
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 19, s. 8
 • Šanca pre študentov
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 9, s. 2
 • Bratislavský rodák Johann Nepomuk Hummel
  1987 Vlastivedný časopis. Revue kultúrneho dedičstva Slovenska, Obzor, Bratislava roč. 36, 1987, č. 3, s. 130 – 134
 • Sen hudobnej vedy skutočnosťou
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 1, s. 8
 • Správa zo študijnej cesty v Budapešti v dňoch 29. 9. – 1. 10. 1977
  1978 Správy zo študijných ciest knihovníkov do zahraničia, Matica slovenská, Martin 1978, č. 19
 • Londýnske zasadnutie
  1973 Hudobný život, Bratislava roč. 5, 1973, č. 24, s. 8
 • O práci hudobných knižníc
  1972 Hudobný život, Bratislava roč. 4, 1972, č. 22, s. 6
 • Rok činnosti AIBM
  1972 Hudobný život, Bratislava roč. 4, 1972, č. 15, s. 6 – 7
 • O prostriedkoch komunikácie hudby
  1972 Hudobný život, Bratislava roč. 4, 1972, č. 14, s. 8
 • Prínos muzikológov k oslavám Ludwiga van Beethovena
  1970 Hudobný život, Bratislava roč. 2, 1970, č. 24, s. 8
 • Vedecké recenzie
 • Ladislav Kačic (ed.): Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa in der Slowakei
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 4, s. 580 – 582
  (Slavistický kabinet SAV, Bratislava 2000, 328 s., 1. vyd.)
 • RISM – lexikón prameňov hudby
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 22, s. 3
 • Výstava Joseph Haydn in seiner Zeit
  1983 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 28, 1983, č. 3, s. 64 – 65
 • Hudobný archív II
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 14, s. 8

Ocenenia

 • Cena Jozefa Kresánka
  1997 za dielo Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch s prihliadnutím na celoživotné dielo
  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)


« späť na zoznam Aktualizované: 28. 02. 2017