• 1956 – 1961

  Štátne konzervatórium v Bratislave (hra na klavíri)

 • 1961 – 1966

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (odbor hudobná veda u prof. Jozefa Kresánka)

 • 1966 – 1989

  odborná pracovníčka Hudobného oddelenia Historického ústavu Slovenského národného múzea, vedecko-dokumentačná práca, špecializácia: hudobný klasicizmus na Slovensku

 • 1967 – 1989

  vedúca Medzinárodného katalógu hudobných prameňov RISM (Répertoire International des Sources Musicales) na Slovensku, 1972 – 1978 zároveň aj v bývalom Československu

 • 1974 – 1979

  ašpirantské štúdium na Ústave hudobnej vedy SAV u PhDr. Richarda Rybariča, CSc.

 • 1990 – 2011

  samostatná vedecká pracovníčka Oddelenia hudobnej histórie Ústavu hudobnej vedy SAV

Zameriavala sa na výskum hudobného života, skladateľských osobností a repertoáru hudobného klasicizmu na Slovensku, uchovávanie a spracovávanie hudobnohistorických prameňov, s dôrazom na podchytenie zachovaných hudobnín a na ich štýlovo-kritické zhodnotenie v európskych súvislostiach. Zo skladateľských osobností spracovávala napr. Antona Zimmermanna (1741 – 1781), Heinricha Kleina (1756 – 1832), Františka Pavla Riglera (1748 – 1796), Johannesa Matthiasa Spergera (1750 – 1812), Františka Xavera Tosta (1754 – 1829) a ďalších.

Je autorkou početných odborných štúdií v domácich i zahraničných periodikách (Musikrepertoire, ausübende Musiker und Kopisten der Jesuiten- und Piaristenkirche in Trenčín in den Jahren 1733 – 1859, Joseph Haydn a Slovensko a iné), monografií (W. A. Mozart a Slovensko, Anton Zimmermann (1741 – 1781) und die europäische musikalische Klassik) i syntetických prác, pramenných edícií notových i na zvukových nosičoch. Je autorkou syntetických prác Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. – Klasicizmus (1993) a Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch (1996), v ktorej podala pohľad na hudobný život na Slovensku v rokoch 1760 – 1830, tematického katalógu Anton Zimmermann (1741 – 1781) Thematisches Werkverzeichnis a kapitole Classicism v kolektívnom diele A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present (ed. Oskár Elschek).

Významne prispela k tvorbe centrálnej hudobno-historickej databázy na Slovensku (Slovenský katalóg hudobnohistorických prameňov). Je jednou zo zakladateľov tohto katalógu spolu s Ľubicou Ballovou a Pavlom Polákom. S centrálou RISM aktívne spolupracovala na kodifikácii katalogizačných princípov série A/II RISM. V rokoch 1975 – 1989 bola hlavnou koordinátorkou výmeny informácií o hudobných prameňoch medzi Československom, Rakúskom a Maďarskom. Spolupracovala s významnými osobnosťami a inštitúciami historickej hudobnej vedy a dokumentácie. Slovensko zastupovala v projektoch Neue Mozart-Ausgabe, Neue Schubert-Ausgabe, Gluck Gesammtausgabe a v rámci výskumných aktivít v Haydn-Institut.

Realizovala množstvo notových vydaní vo viacerých edíciách, ako napr. Stará hudba na Slovensku, Musica Antiqua Slovaca, Monumenta Musicae Slovacae, Národné osvetové centrum, Doblingers Reihe alter Musik, realizovala zvukové nahrávky diel majstrov hudobného klasicizmu na Slovensku v slovenských a zahraničných hudobných vydavateľstvách a nahrávacích spoločnostiach (F. X. Zomb, J. M. Sperger, F. X. Tost, A. Zimmermann).

Je členkou International Association of Music Libraries. Popri vedeckej práci sa venovala aj pedagogickej činnosti na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

x