2021

HORVÁT, Jozef: MÚDRA, Darina: Topografia hudby klasicizmu na Slovensku z pohľadu kanonických vizitácií

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 40

2020

MÚDRA, Darina: Poznámky k typológii sakrálnej hudby

Od piesní ľudu k figurálnej hudbe

Musicologica Slovaca, 2020, roč. 11 [37], č. 1, s. 5 – 33

2019

MÚDRA, Darina: Topografia hudby klasicizmu na Slovensku z pohľadu kanonických vizitácií

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava

2013

VESELOVSKÁ, Eva: K životnému jubileu Dariny Múdrej

Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 [30], č. 1, s. 151 – 164

2011

MÚDRA, Darina: Anton Zimmermann (1741 – 1781). Thematisches Werkverzeichnis

Peter Lang, Frankfurt am Main
(715 s., 1. vyd.)

2011

SEHNAL, Jiří: Darina Múdra: Anton Zimmermann (1741 – 1781) [recenzia knihy]

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 37 – 39

2010

MÚDRA, Darina: Premeny mecénstva hudby na Slovensku v dobe klasicizmu

Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře. Ed. Jitka Bajgarová, 2010, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s. 63 – 73

2010

MÚDRA, Darina: Znaky hudobnej kultúry južného Spiša v období klasicizmu

Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., 2010, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 201 – 211

2009

MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra bratislavských palácov aristokratov v druhej polovici 18. storočia

Život pražských paláců – šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby. Sestavili Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek, 2009, Archiv hlavního města Prahy, Praha, s. 647 – 657

2009

MÚDRA, Darina: Joseph Haydn a Anton Zimmermann

K problému podobností a vplyvu

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, roč. 35, č. 4, s. 346 – 357

2009

MÚDRA, Darina: Komponisten in Pressburg / Bratislava zu Zeiten der Kindheit und Jugend von Johann Nepomuk Hummel

Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel. Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von Johann Nepomuk Hummel am 30. – 31. Mai 2008 in Bratislava, Herausgegeben von Markéta Štefková, 2009, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 11 – 22

2009

SEHNAL, Jiří: Darina Múdra: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch

Hudobný archív, 2009, Slovenská národná knižnica, Martin, č. 16, s. 298 – 300

2008

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Six Duos op. 1 for two violins

Hudobné centrum, Bratislava
(86 s., 1. vyd., Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)

2008

MÚDRA, Darina: Dobová reflexia hudby Wolfganga Amadea Mozarta na Slovensku

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 147 – 154

2008

MÚDRA, Darina: Zimmermann, Anton: Chamber Music, Sonatas-Duos-Trios.

CD

Hudobné centrum
(Dramaturgia, umelecká spolupráca a text: Darina Múdra)

2007

MÚDRA, Darina: Zimmermann (Johann) Anton

MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Band 17. Ed. Ludwig Finscher, 2007, Bärenreiter, Kassel etc., s. 1492 – 1495

2007

MÚDRA, Darina: Pressburg (Bratislava) – vedúce osobnosti hudobnej kultúry mesta doby klasicizmu

Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 369 – 379

2007

SEHNAL, Jiří: Darina Múdra: Anton Zimmermann (1741 – 1781) und die europäische musikalische Klassik

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 10, s. 38
(Hudobný archív 16, Martin, Slovenská národná knižnica, 2009, s. 301 – 302)

2007

MÚDRA, Darina: Európsky klasicizmus a Anton Zimmermann

Ku genéze zimmermannovského bádania a poznania

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 3 – 4, s. 369 – 379

2007

MÚDRA, Darina: Miera vplyvu skladateľa

Hulková, Marta (ed.): Hudobno-historický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I., 2007, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 85 – 97

2006

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Missa pastoralis in D AZ VIII/1:D1

Hudobné centrum, Bratislava
(240 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)

2006

MÚDRA, Darina: Anton Zimmermann (1741 – 1781) und die europäische musikalische Klassik

Peter Lang, Frankfurt am Main
(237 s., 1. vyd., Schriftenreihe der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 3)

2006

MÚDRA, Darina: Sperger, Johann Matthias

Österreichisches Musiklexikon. Band 5. Ed. Rudolf Flotzinger, 2006, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Wien, s. 2259

2006

MÚDRA, Darina: Anton Zimmermann und Österreich

Festschrift Otto Biba zum 60. Geburtstag. Ed. Ingrid Fuchs, 2006, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 57 – 70
(812 s., 1. vyd., mit zahlreichen Notenbeispielen und Abbildungen)

2006

MÚDRA, Darina: Skladateľské dielo Antona Zimmermanna – nové poznatky a aktuálne formy prezentácie

Medzinárodné sympózium Ad honorem Jiří Sehnal Nové poznatky ke staré hudbě

Acta musicologica. Revue pro hudební vědu, 2006, Brno, č. 2

2005

MÚDRA, Darina: Miera vplyvu skladateľa

Hudobná kultúra starších dejín na území Slovenska do 19. storočia. Európske vplyvy, domáce špecifiká. Medzinárodná muzikologická konferencia, Bratislava, 7. – 9. novembra 2005, 2005, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2005

MÚDRA, Darina: Rigler, Franz Paul

MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Band 14. Ed. Ludwig Finscher, 2005, Bärenreiter, Kassel etc., s. 112

2005

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Symphonia C-major, Symphonia E-major, Sinfonia G-major

Hudobné centrum, Bratislava
(1 elektronický optický disk CD-ROM, autorka textu)

2005

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Sinfonia G-major

Hudobné centrum, Bratislava
(31 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)

2005

MÚDRA, Darina: Rigler, Franz Xaver (Paul)

Österreichisches Musiklexikon. Band 4. Ed. Rudolf Flotzinger, 2005, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Wien, s. 1932

2005

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Symphonia E-major AZ I/1:E1

Hudobné centrum, Bratislava
(29 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)

2005

MÚDRA, Darina: Pressburg

Österreichisches Musiklexikon. Band 4. Ed. Rudolf Flotzinger, 2005, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Wien, s. 1818 – 1821

2005

MÚDRA, Darina: Repertoárové kontakty Slovenska so strednou Európou v zrkadle hudobných zbierok klasicizmu

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 330 – 335

2005

MÚDRA, Darina: Skladateľské dielo Antona Zimmermanna (1741 – 1781) v archívoch na Slovensku

Hudobný archív, Sedláková, Viera (ed.), 2005, Slovenská národná knižnica, Martin, č. 15, s. 49 – 98

2004

MÚDRA, Darina: Die Musikkultur in der Slowakei (1760 – 1830) – typische und spezifische Zeichen

Glazbene kulture na Jadranu u razdoblju klasicizma. Musical Cultures in the Adriatic Region During the Age of Classicism, 2004, Hrvatsko muzikološko drušstvo, Zagreb, s. 121 – 131
(158 s., 1. vyd., Radovi s međunarodnog muzikološkog skupa održanog u Dubrovniku, Hrvatska, 24. – 26. 5. 2001. Ed. Vjera Katalinič – Stanislav Tuksar. Serija Muzikološki zbornici. Br. 10)

2004

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Quartetto in B für 2 Violinen, Viola und Violoncello, op. 3/2

Verlag Doblinger, Wien-München
(20 s., 1. vyd., Edícia: Diletto musicale, Doblingers Reihe alter Musik DM 1338)

2004

MÚDRA, Darina: Das Ensemble des Zipser Gespans Stefan Csáky in der Ostslowakei in den Jahren 1771 – 1780

Wege der Bläsermusik im südöstlichen Europa. Tagungsbericht. 16. Arolser Barock-Festspiele 2001. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Deutsche Musikkultur im Östlichen Europa, Bonn. Hrsg. von Friedhelm Brusniak und Klaus-Peter Koch, 2004, Studio Verlag, Sinzig, s. 119 – 129
(181 s., 1. vyd., Arolser Beiträge zur Musikforschung. Bd. 10)

2004

MÚDRA, Darina: Spezifika der zeitgenössischen Verwendung des Schaffens Anton Zimmermanns in der Slowakei

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2004, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 87 – 126

2004

MÚDRA, Darina: Kresánkovo videnie histórie a jeho žiaci

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 64 – 69

2004

MÚDRA, Darina: Das europäische Musikrepertoire der Klassik und Anton Zimmermann

Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 9. Ed. Helmut Loos – Eberhard Möller, 2004, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig, s. 1 – 26

2004

MÚDRA, Darina: Die Musik bei den Ursulinen in Pressburg, Raab und Ödenburg (Bratislava, Györ und Sopron)

Deutsche Sprache und Kultur, Literatur und Presse in Westungarn/Burgenland. Hrsg. von Wynfried Kriegleder und Andrea Seidler. Bd. 11, 2004, edition lumière, Bremen, s. 135 – 145

2004

MÚDRA, Darina: Charakter repertoárového záujmu

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 46 – 50

2004

MÚDRA, Darina: Niekoľko poznámok k slovenskej historickej muzikologickej spisbe

(fakty – smerovanie – znaky – očakávania)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 4, s. 552 – 559

2003

MÚDRA, Darina: Anton Zimmermann a „repertoárový život“ jeho diel v českých zemiach

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 30 – 56

2003

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Cassatio 2 in D per 2 Violini, Viola, 2 Corni, Basso AZ III/2:D2

Hudobný fond, Bratislava
(25 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Musica Antiqua Slovaca)

2003

MÚDRA, Darina: Classicism

A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present. Ed. Oskár Elschek, 2003, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava, s. 155 – 221

2003

MÚDRA, Darina: Spoločné jubileum – odlišný historický význam

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 7 – 8, s. 48 – 51

2003

MÚDRA, Darina: Musikalische Klassik in der Slowakei im mitteleuropäischen Kontext

Anteil der autonomen und heteronomen Faktoren an den Spezifika des Musikrepertoires

Early Music – Context and Ideas, 2003, Institute of Musicology Jagiellonian University, Krakov, s. 168 – 171

2002

MÚDRA, Darina: Mater Mária Stanislava Seydlová, OSU

250 rokov od narodenia skladateľky

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 45 – 47

2002

MÚDRA, Darina: K vplyvu českej hudobnej kultúry na Slovensku

Zum Einfluss der tschechischen Musikkultur in der Slowakei

Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 103 – 109

2002

MÚDRA, Darina: Kirchenmusik und ihre Institutionen in der Musikkultur der Slowakei im 18. Jahrhundert

Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Kirchenmusik – geistliche Musik – religiöse Musik. Bericht der Konferenz Chemnitz, 28. – 30. Oktober 1999. Edition IME, Reihe I: Schriften. Bd. 7. Hrsg. von Helmut Loos – Klaus-Peter Koch, 2002, Studio Verlag, Bonn, s. 409 – 419
(anlässlich des 70. Geburtstages von Klaus Wolfgang Niemöller)

2002

MÚDRA, Darina: Der Wandel des Mäzenatentums und sein Einfluss auf die Musikkultur der Klassik in Pressburg

Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler und Joseph Tancer: Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburg. Band 4, 2002, edition lumière, Bremen, s. 41 – 52

2002

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Trio in B, Trio in G

Hudobný fond
(33 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)

2002

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Cassatio 1 in D per 2 Violini, Viola, 2 Corni, Basso AZ III/2:D1

Hudobný fond, Bratislava
(41 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Musica Antiqua Slovaca)

2002

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Quartetto in Dis für 2 Violinen, Viola und Violoncello, op. 3/1

Verlag Doblinger, Wien-München
(23 s., 1. vyd., Edícia: Diletto musicale, Doblingers Reihe alter Musik DM 1338)

2002

KAČIC, Ladislav: K jubileám ... Darina Múdra

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 2, s. 4

2001

MÚDRA, Darina (ed.): Kossovits, Joseph: Serenata

Hudobný fond, Bratislava
(14 s., 1. vyd., Edícia: Musica Antiqua Slovaca)

2001

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Notturno-Quartetto

Hudobný fond, Bratislava
(30 s., 1. vyd., Edícia: Musica Antiqua Slovaca)

2001

MÚDRA, Darina: KAČIC, Ladislav (ed.): Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa in der Slowakei

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 4, s. 580 – 582
(Slavistický kabinet SAV, Bratislava 2000, 328 s., 1. vyd.)

2001

MÚDRA, Darina: K problematike vzťahu sakrálnych a profánnych hudobných druhov a foriem doby klasicizmu

Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000, Lengová, Jana – Matúš, František (ed.), 2001, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov, s. 11 – 19

2001

MÚDRA, Darina – POŠTOLKA, Milan: Zimmermann (Johann) Anton

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Volume 27. Ed. Stanley Sadie. Second Edition, 2001, MacMillan, London, s. 835 – 836

2001

MÚDRA, Darina: Kompozície Antona Zimmermanna v európskom dobovom repertoári

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 2 – 3, s. 265 – 292

2000

MÚDRA, Darina: Jozef Zomb (1788 – 1850). Historická osobnosť hudobnej kultúry na Slovensku

Národná osveta, 2000, Bratislava, roč. 10, č. 11
(Príloha Etuda, roč. 6, č. 3, s. 9 – 12)

2000

MÚDRA, Darina: Die musikalische Klassik in der Slowakei

Entwicklung und Stand der Forschung

Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 6. Ed. Helmut Loos – Eberhard Möller, 2000, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig, s. 227 – 266

2000

MÚDRA, Darina: Fráter Alojz Schlieszter SchP. Historická osobnosť hudobnej kultúry na Slovensku

Národná osveta, 2000, Bratislava, roč. 10, č. 7
(Príloha Etuda, roč. 6, č. 2, s. 15)

2000

MÚDRA, Darina: P. Norbert Schreier SchP (1744 – 1811). Historická osobnosť hudobnej kultúry na Slovensku

Národná osveta, 2000, Bratislava, roč. 10, č. 3
(Príloha Etuda, roč. 6, č. 1, s. 6 – 10)

2000

MÚDRA, Darina: Anton Július Hiray (1770 – 1842). Historická osobnosť hudobnej kultúry na Slovensku

Národná osveta, 2000, Bratislava, roč. 10, č. 23 – 24
(Príloha Etuda, roč. 6, č. 6, s. 12 – 13)

2000

MÚDRA, Darina: Gaudentius Dettelbach (1739 – 1818). Historická osobnosť hudobnej kultúry na Slovensku

Národná osveta, 2000, Bratislava, roč. 10, č. 15, 19, s. 14
(Príloha Etuda, roč. 6, č. 4, č. 5, s. 9, s. 14 – 15, č. 19, s. 9)

1999

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Partita F Dur für 2 Oboen, 2 Hörner und Fagott. Erstdruck

Verlag Doblinger, Wien-München
(12 s., 1. vyd., Edícia: Diletto musicale. Doblingers Reihe alter Musik DM 1219)

1999

MÚDRA, Darina: Entwicklungswandlungen in der Musikkultur der Klassik in der Slowakei

Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 4. Ed. Helmut Loos – Eberhard Möller, 1999, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig, s. 125 – 147

1999

MÚDRA, Darina: Franz Paul Rigler (1748 – 1796). Skladateľské osobnosti Slovenska

Národná osveta, 1999, Bratislava, roč. 9, č. 7
(Príloha Etuda, roč. 5, č. 2, s. 7 – 9)

1999

MÚDRA, Darina: Regionale Entwicklungszüge der Musikkultur in der Slowakei zwischen 1760 und 1830

Beiträge zur Musikgeschichte Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas. Hrsg. von Hubert Unverricht. Edition IME. Reihe 1, Schriften. Bd. 1, 1999, Studio Verlag, Sinzig, s. 171 – 186
(320 s., 1. vyd.)

1999

MÚDRA, Darina: Anton Aschner (1732 – 1793). Skladateľské osobnosti Slovenska

Národná osveta, 1999, Bratislava, roč. 9, č. 23
(Príloha Etuda, roč. 5, č. 6, s. 14 – 16)

1999

MÚDRA, Darina: Ku koreňom profesionálnosti

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 4, s. 414 – 419

1999

MÚDRA, Darina: “Kleinmeistri” alebo vedúce skladateľské osobnosti?

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 2 – 3, s. 304 – 319

1999

MÚDRA, Darina: Haydn oder Mozart?

Musica conservata: Günter Brosche zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Josef Gmeiner, 1999, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 245 – 255

1999

MÚDRA, Darina: Hudobnohistorické databázy výnimočnej hodnoty

Slovenská archivistika, 1999, Bratislava, roč. 34, č. 1, s. 107 – 120

1999

MÚDRA, Darina: Heinrich Klein (1756 – 1832). Skladateľské osobnosti Slovenska

Národná osveta, 1999, Bratislava, roč. 9, č. 11
(Príloha Etuda, roč. 5, č. 3, s. 13 – 15)

1999

MÚDRA, Darina: Páter Ľudovít Skalník, OPraem (1783 – 1848). Skladateľské osobnosti Slovenska

Národná osveta, 1999, Bratislava, roč. 9, č. 15, 19
(Príloha Etuda, roč. 5, č. 4, s. 15 – 16, č. 5, s. 7 – 8)

1998

MÚDRA, Darina: Tvorba skladateľov na Slovensku v období klasicizmu

Národná osveta, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 3
(Príloha Etuda, roč. 4, č. 1, s. 8)

1998

MÚDRA, Darina: Anton Zimmermann (1741 – 1781). Skladateľské osobnosti Slovenska

Národná osveta, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 11
(Príloha Etuda, roč. 4, č. 3, s. 7 – 9, č. 4, s. 14 – 16)

1998

MÚDRA, Darina: František Xaver Zomb (1779 – 1823). Skladateľské osobnosti Slovenska

Národná osveta, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 7
(Príloha Etuda, roč. 4, č. 2, s. 14 – 16)

1998

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Sechs Sonaten für obligates Cembalo und Violine, op. 2

Heft 2

Verlag Doblinger, Wien-München
(27 s., 1. vyd., zv. 2, Edícia: Diletto musicale. Doblingers Reihe alter Musik DM 1218)

1998

MÚDRA, Darina: Johann Matthias Sperger (1750 – 1812). Skladateľské osobnosti Slovenska

Národná osveta, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 19
(Príloha Etuda, roč. 4, č. 5, s. 7 – 8)

1998

MUNTÁG, Emanuel: Reprezentovať dedičstvo

Slovenské národné noviny, 1998, Matica slovenská, Martin, roč. 9 (13), č. 4, s. 12

1998

MÚDRA, Darina: Die Bedingtheit der Eigenständigkeit des Musikrepertoires

Zur Entwicklungsproblematik der musikalischen Klassik in der Slowakei

Zagreb i glazba / Zagreb and Music 1094 – 1994. Zagreb i hrvatske zemlje kao most između srednjoeuropskih i mediteranskih glazbenih kultura. Ed. Stanislav Tuksar, 1998, Hrvatsko muzikološko drušstvo, Zagreb, s. 195 – 203
(Zagreb and Croatian Lands as a Bridge Between Central-European and Mediterranean Musical Cultures, Hrvatsko muzikološko društvo / Croatian Musicological Society)

1998

MÚDRA, Darina: Pressburg in der Zeit der Klassik

Anschaulicher Abriss der Musikkultur in den Jahren 1760 – 1830

Ethnologische, Historische und Systematische Musikwissenschaft. Oskar Elschek zum 65. Geburtstag. Ed. Födermayr, Franz – Burlas, Ladislav, 1998, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 335 – 347

1998

MÚDRA, Darina: František Xaver Tost (1754 – 1829). Skladateľské osobnosti Slovenska

Národná osveta, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 23
(Príloha Etuda, roč. 4, č. 6, s. 14 – 16, Príloha Etuda, 1999, roč. 5, č. 1, s. 14 – 15)

1997

MÚDRA, Darina: Historické centrá hudby na západnom Slovensku

Národná osveta, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 21
(Príloha Etuda, roč. 3, č. 4, s. 12 – 13)

1997

MÚDRA, Darina: Traja velikáni u nás

O európskych kontextoch slovenskej hudobnej kultúry klasicizmu

Slovensko, 1997, roč. 21, č. 3, s. 48 – 50
(Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven)

1997

MÚDRA, Darina: Historické centrá hudby na východnom Slovensku

Národná osveta, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 4
(Príloha Etuda, roč. 3, č. 1, s. 7 – 8)

1997

MÚDRA, Darina: Historické centrá hudby stredného Slovenska

Národná osveta, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 16
(Príloha Etuda, roč. 3, č. 3, s. 7 – 8)

1997

LEHOTSKÁ, Miriam: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 46, č. 2, s. 70 – 71

1997

KOWALSKÁ, Eva: Múdra, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch

Musikalische Klassik in der Slowakei in Zeitdokumenten

Historický časopis, 1997, Historický ústav SAV, Bratislava, roč. 45, č. 2, s. 342 – 344

1997

MÚDRA, Darina: Veda ako napísaný príbeh

Hudobný klasicizmus na Slovensku v dokumentoch

Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 10, s. 15

1997

MÚDRA, Darina: Historické centrá hudby na Spiši

Národná osveta, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 10
(Príloha Etuda, roč. 3, č. 2, s. 13 – 14)

1997

HULKOVÁ, Marta: Reprezentatívna publikácia

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 4, s. 8

1997

MÚDRA, Darina: Uršulínky a hudba

Katolícke noviny, 1997, Bratislava, roč. 112, č. 11, s. 15

1997

MÚDRA, Darina: O európskych kontextoch slovenskej hudobnej kultúry klasicizmu

Magazín Slovensko, 1997, roč. 21, č. 3, s. 48 – 50

1997

KAČIC, Ladislav: Múdra, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch

Musikalische Klassik in der Slowakei in Zeitdokumenten

Slovenská archivistika, 1997, Bratislava, roč. 32, č. 1, s. 102 – 104

1997

MÚDRA, Darina: O európskych kontextoch slovenskej hudobnej kultúry klasicizmu

Magazín Slovensko, 1997, Bratislava, roč. 21, č. 3, s. 48 – 50

1997

MÚDRA, Darina: Die frühe Rezeption der Musik W. A. Mozarts in der Slowakei

Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 1. Ed. Helmut Loos – Eberhard Möller, 1997, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig, s. 105 – 111

1997

MÚDRA, Darina: Die Musik bei Pressburger Ursulinen vom Ende 17. bis Anfang 19. Jahrhundert

Kačic, Ladislav (ed.): Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus. Zborník z medzinárodnej konferencie, Trnava, 16. – 19. októbra 1996, 1997, Slavistický kabinet SAV, Bratislava, s. 213 – 232

1997

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Sechs Sonaten für obligates Cembalo und Violine, op. 2

Heft 1

Verlag Doblinger, Wien-München
(50 s., 1. vyd., zv. 1, Edícia: Diletto musicale. Doblingers Reihe alter Musik DM 1217)

1996

MÚDRA, Darina (ed.): Musical Classicism in Bratislava

World premiére recording

Opus, Bratislava
(1 CD)

1996

MÚDRA, Darina: Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 3

Národná osveta, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 4
(Príloha Etuda, roč. 2, č. 1, s. 7 – 8)

1996

MÚDRA, Darina: Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 6

Národná osveta, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 22
(Príloha Etuda, roč. 2, č. 4, s. 17 – 19)

1996

MÚDRA, Darina: Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 5

Národná osveta, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 16
(Príloha Etuda, roč. 2, č. 3, s. 7 – 8)

1996

MÚDRA, Darina: Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 4

Národná osveta, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 10
(Príloha Etuda, roč. 2, č. 2, s. 11 – 12)

1996

MÚDRA, Darina (ed.): Hiray, Anton Július: 12 nemeckých tancov pre flautu

Hudobný fond, Bratislava
(4 s., 1. vyd., Edícia: Z pokladov starej slovenskej hudby)

1996

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Six Quartets, op. 3, Nos 4 – 6, Vol. 2

World premiére recording

Ducale, Brebbia
(1 CD)

1996

MÚDRA, Darina (ed.): Hiray, Anton Július: 12 ländlerov pre husle

Hudobný fond, Bratislava
(5 s., 1. vyd., Edícia: Z pokladov starej slovenskej hudby)

1996

MÚDRA, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch

Musikalische Klassik in der Slowakei in Zeitdokumenten

Ister Science, Bratislava
(277 s., 1. vyd., v slovenčine a nemčine)

1996

MÚDRA, Darina: Hudba klasicizmu

Elschek, Oskár (ed.): Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 139 – 194
(resumé v angličtine)

1996

MV: Hudobný klasicizmus na Slovensku

Katolícke noviny, 1996, Bratislava, roč. 111, č. 51 – 52, s. 17

1996

MÚDRA, Darina: Pressburger Interpreten als Komponisten in der 2. Hälfte des 18. Jahrhundert

Die Entwicklung der Ouvertüren-Suite im 17. und 18. Jahrhundert. Bedeutende Interpreten des 18. Jahrhunderts und ihre Ausstrahlung auf Komponisten, Kompositionsschulen und Instrumentenbau, 1996, Institut für Aufführungspraxis, Michaelstein, s. 184 – 189
(Konferenzbericht über die XXI. Internationale Wissenschaftliche Arbeitstagung zu Fragen der Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des 18. Jahrhunderts, Michaelstein, 11. bis 13. Juni 1993. Gedenkschrift für Eitelfriedrich Thom (1933 – 1993)

1996

MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra Rožňavy v zrkadle dobových dokumentov

Kniha '93 – '94. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, 1996, Matica slovenská, Martin, s. 232 – 237

1995

MÚDRA, Darina: Výpovedný historický dokument

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 16 – 17, s. 9

1995

MÚDRA, Darina: Europäische Zusammenhänge der Musikkultur Bratislavas in der Zeit der Klassik

Off-Mozart: Glazbena Kultura I Mali Majstori Srednje Europe 1750 – 1820. Musical Culture and the Kleinmeister of Central Europe 1750 – 1820. Eds. Vjera Katalinić – Koraljka Kos – Stanislav Tuksar, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju HAZU, 1995, Hrvatsko muzikološko drušstvo, Zagreb, s. 203 – 212
(239 s., 1. vyd., Serija Muzikoloski zbornici, Slavic)

1995

MÚDRA, Darina: Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 2

Národná osveta, 1995, Bratislava, roč. 5, č. 22
(Príloha Etuda, roč. 1, č. 4, s. 11 – 12)

1995

MÚDRA, Darina: Ignorované hodnoty našej hudobnej histórie?

Národná osveta, 1995, Bratislava, roč. 5, č. 4
(Príloha Etuda, roč. 1, č. 4, s. 6 – 7)

1995

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Six Quartets, op. 3, Nos 1 – 3, Vol. 1

World premiére recording

Ducale, Brebbia
(1 CD)

1995

MÚDRA, Darina (ed.): Tost, František Xaver: Nemecké tance

Národné osvetové centrum, Bratislava
(17 s., 1. vyd.)

1995

MÚDRA, Darina (ed.): Danik, Ján Ignác: Dve árie pre spev a orchester F dur a C dur

Národné osvetové centrum, Bratislava
(17 s., 1. vyd.)

1995

MÚDRA, Darina: K niektorým aspektom vývoja sakrálnej hudby rímskokatolíckej cirkvi na sklonku 18. storočia

Lengová, Jana (ed.): Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 2, 1995, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 26 – 31

1995

MÚDRA, Darina: Bratislavskí hudobníci v úlohe interpretov – skladateľov (1760 – 1830)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1995, Bratislava, roč. 21, č. 2, s. 263 – 284

1995

URSÍNYOVÁ, Terézia: Významný príspevok slovenskej muzikológie

Dejiny hudobného klasicizmu na Slovensku

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 2, s. 15

1995

MÚDRA, Darina: Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 1

Národná osveta, 1995, Bratislava, roč. 5, č. 16
(Príloha Etuda, roč. 1, č. 3, s. 3 – 4)

1994

MÚDRA, Darina: Hudobné tradície Trenčína 2

Tendencie, rehole, osobnosti

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 18, s. 10

1994

MÚDRA, Darina: Hudobné tradície Trenčína 1

Tendencie, rehole, osobnosti

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 17, s. 10

1994

MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra reholí na Slovensku

Šimončič, Jozef (ed.): Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Zborník z vedeckého sympózia o cirkevných dejinách Slovenska (II.), Trnava, 15. – 16. októbra 1993, 1994, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, s. 97 – 108

1994

KOWALSKÁ, Eva: Múdra, Darina: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II

Historický časopis, 1994, Historický ústav SAV, Bratislava, roč. 42, č. 4, s. 700 – 701

1994

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Duetto B dur a F dur

Hudobný fond, Bratislava
(21 s., 1. vyd., Edícia: Musica Antiqua Slovaca)

1994

PETŐCZOVÁ, Janka: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II

Slovenská archivistika, 1994, Bratislava, roč. 29, č. 2, s. 64 – 67

1994

HULKOVÁ, Marta: Darina Múdra: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 13 – 14, s. 12

1994

MÚDRA, Darina: Špecifiká hudobného repertoáru Spiša v období klasicizmu

Musicologica Slovaca et Europaea XIX, Kačic, Ladislav (ed.), 1994, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 109 – 121

1993

MÚDRA, Darina: Anton Aschner a hudobná kultúra Kremnice

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1993, Bratislava, roč. 19, č. 3 – 4, s. 406 – 410

1993

MÚDRA, Darina: Hudobné prostredie Bellových rokov mladosti (1853 – 1859)

Lengová, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, 1993, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banska Bystrica, s. 27 – 32

1993

MÚDRA, Darina (ed.): Tosts, František Xaver: Six Duets

Ducale, Brebbia
(1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca)

1993

MÚDRA, Darina: Výročie pre rozpamätanie sa

Kto bol F. X. Zomb

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 39, s. 14 – 15

1993

MÚDRA, Darina: Výročie skladateľa – Anton Aschner

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 19, s. 8

1993

MÚDRA, Darina (ed.): Sperger, Johann Matthias: Symphonia B dur

Hudobný fond, Bratislava
(59 s., 1. vyd., Edícia: Musica Antiqua Slovaca)

1993

MÚDRA, Darina: Das heimische Schaffen im Zeitalter der Klassik

Polák, Pavol (ed.): Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts Congressus internationales musicologici Bratislavensis, Bratislava, 23. bis 25. März 1992, 1993, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 87 – 93
(222 s., 1. vyd., Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 1)

1993

MÚDRA, Darina: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus

Slovenský hudobný fond, Bratislava
(316 s., 1. vyd.)

1993

MÚDRA, Darina: Piaristi ako hudobníci. P. Norbert Schreier SchP a Fr. Alojz Schlieszter SchP

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1993, Bratislava, roč. 19, č. 3 – 4, s. 397 – 405

1992

MÚDRA, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku

Vývoj bádania – stav poznania – aktuálne problémy

Múdra, Darina (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XVII. Hudobná kultúra na Slovensku v dobe W. A. Mozarta, 1992, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 11 – 34

1992

MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra na západnom Slovensku v 18. storočí

Kačic, Ladislav (ed.): P. Paulín Bajan OFM (1721 – 1792) a slovenská hudba, literatúra, jazyk v 18. storočí. Zborník referátov z konferencie, Skalica, 23. – 25. júna 1992, 1992, Vydavateľstvo Serafín, Bratislava, s. 118 – 125

1992

MÚDRA, Darina: Haydns Opern in der Slowakei

Joseph Haydn und die Oper seiner Zeit. Heft 90, 1992, Universal Edition, Eisenstadt, s. 48 – 56

1992

MÚDRA, Darina (ed.): Sperger, Johann Matthias: Triá č. 4 – 6

Opus, Bratislava
(42 s., 1. vyd., Edícia: Stará hudba na Slovensku, zv. 7)

1992

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Cassations in G, D, D

World premiére recording

Bratislava
(1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca, Slovak Treasures)

1992

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Instrumental Concertos

Bratislava
(1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca, Slovak Treasures)

1992

MÚDRA, Darina (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XVII. Hudobná kultúra na Slovensku v dobe W. A. Mozarta

Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
(112 s., 1. vyd.)

1992

MÚDRA, Darina (ed.): Sperger, Johann Matthias: Symphonies for Strings C major, F major, B flat major

Bratislava
(1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca, Slovak Treasures)

1991

MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra klasicizmu na Slovensku III.

Vzťah typického a jedinečného v domácej skladateľskej tvorbe

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 9, s. 5

1991

MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra klasicizmu na Slovensku II.

Špecifické znaky hudobného života

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 8, s. 6

1991

MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra klasicizmu na Slovensku – jej miesto v európskom kontexte I.

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 7, s. 5

1991

MÚDRA, Darina: Dobová recepcia hudby W. A. Mozarta na Slovensku

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 13, s. 5

1991

MÚDRA, Darina (ed.): Music from Maria Theresa Time

Opus, Bratislava
(LP)

1991

MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Six Sonatas for Harpsichord and Violin, op. 2

World premiére recording

Bratislava
(1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca, Slovak Treasures)

1991

MÚDRA, Darina: Šanca pre študentov

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 9, s. 2

1991

MÚDRA, Darina (ed.): Sperger, Johann Matthias: Six Trios

World premiére recording

Bratislava
(1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca, Slovak Treasures)

1990

MÚDRA, Darina: Wolfgang Amadeus Mozart a Slovensko

Musicologica Slovaca XV. Európske súvislosti slovenskej hudby, Rybarič, Richard (ed.), 1990, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 37 – 136

1990

MÚDRA, Darina: Orava v kontexte hudobnej kultúry Slovenska (v 18. a na začiatku 19. storočia)

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 18, s. 8

1990

MÚDRA, Darina: Hudobník bratislavského klasicizmu – František Xaver Tost

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 16, s. 10 – 11

1990

MÚDRA, Darina: Ľudovít Skalník – štýlová charakteristika skladateľa

Hudobný archív, Muntág, Emanuel (ed.), 1990, Matica slovenská, Martin, č. 11, s. 7 – 46

1988

MÚDRA, Darina: Bratislava a hudobný klasicizmus

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 5, s. 10 – 11

1988

MÚDRA, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku

Umelecké tradície v hudobnej kultúre socializmu. Muzikologické bilancie IV. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej pri príležitosti XXX. Prešovskej hudobnej jari v duchu myšlienky Per musicam excolere vitam, 1988, Bratislava, s. 104 – 106
(120 s., 1. vyd., Prešov, Park kultúry a oddychu, 19. a 20. apríla 1988, Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov)

1987

MÚDRA, Darina: Heinrich Klein. Príspevok k biografii a tvorbe

Hudobný archív, Muntág, Emanuel (ed.), 1987, Matica slovenská, Martin, č. 10, s. 84 – 130

1987

MÚDRA, Darina: Hudba a hudobníci Považia v období prechodu od baroka ku klasicizmu

Bratislavský hudobný barok. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 14, Horváthová, Katarína (zost.), 1987, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 79 – 85
(Zborník prác zo 14. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1985, 3. októbra 1985)

1987

MÚDRA, Darina: Hudobný život a tvorba v Rožňave

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 7, s. 8

1987

MÚDRA, Darina: Hudba klasicizmu v Banskej Štiavnici

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 9, s. 8

1987

MÚDRA, Darina: Bratislavský rodák Johann Nepomuk Hummel

Vlastivedný časopis. Revue kultúrneho dedičstva Slovenska, 1987, Obzor, Bratislava, roč. 36, č. 3, s. 130 – 134

1986

MÚDRA, Darina: Hudobný repertoár Slovenska obdobia klasicizmu vo svetle Kresánkovej Sociálnej funkcie hudby

Muzikologické bilancie ’86. Výber referátov z muzikologického sympózia na tému: Syntetizujúce a diferencujúce tendencie v slovenskej muzikológii, 1986, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava, s. 37 – 38
(73 s., 1. vyd.)

1986

MÚDRA, Darina (ed.): Music of the classical period in Slovakia

World premiére recording

Opus, Bratislava
(LP)

1985

MÚDRA, Darina: Hudobné umenie a archívy SSR

Slovenská archivistika, 1985, Bratislava, roč. 20, č. 2, s. 170 – 178

1985

MÚDRA, Darina: Prínos Augustína Smehlíka

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 13, s. 8

1985

MÚDRA, Darina: Hudba a múzeá SSR

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 11, s. 8

1985

MÚDRA, Darina: Hudobné oddelenie Historického ústavu Slovenského národného múzea – výberová bibliografia

Zborník Slovenského národného múzea 75. História 25, 1985, Osveta, Martin
(výberová bibliografia)

1985

MÚDRA, Darina: Hudba a archívy SSR

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 4, s. 8

1984

MÚDRA, Darina: Heinrich Klein, bratislavský hudobník obdobia klasicizmu

Severní Morava. Vlastivědný sborník. Svazek 48, 1984, Šumperk, s. 13 – 30
(80 s., 1. vyd., Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk)

1984

MÚDRA, Darina: RISM – lexikón prameňov hudby

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 22, s. 3

1984

MÚDRA, Darina: František Xaver Brixi a dobová hudobná kultúra Slovenska

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 15, s. 8

1984

MÚDRA, Darina: Niekoľko faktov k hudobným dejinám východného Slovenska v období klasicizmu

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 8, s. 8

1984

MÚDRA, Darina: Haydnovské notové materiály obdobia klasicizmu na Slovensku

Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 11, 1984, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 54 – 61
(Zborník prác z 11. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1982, na tému Joseph Haydn a hudba jeho doby, Bratislava, 6. – 7. októbra 1982)

1984

MÚDRA, Darina: Problematika hudby klasicizmu na Slovensku vo svetle najnovších výskumov

Muzikologické bilancie ’82. Výber z referátov I., Terézia Ursínyová (ed.), 1984, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava , s. 51 – 54
(98 s., 1. vyd.)

1983

MÚDRA, Darina: K hudobnej kultúre Liptova

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 16, s. 8

1983

MÚDRA, Darina: Sen hudobnej vedy skutočnosťou

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 1, s. 8

1983

MÚDRA, Darina: Ľudovít Skalník – jeden z kleinmeistrov východného Slovenska

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 24, s. 8

1983

MÚDRA, Darina: Pozoruhodné dokumenty k hudobnej histórii Nitry

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 13, s. 8

1983

MÚDRA, Darina: Výstava Joseph Haydn in seiner Zeit

Múzeum, 1983, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 28, č. 3, s. 64 – 65

1982

MÚDRA, Darina: Venované Haydnovi

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 15, s. 6

1982

MÚDRA, Darina: Joseph Haydn a Slovensko

Musicologica Slovaca, 1982, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. VIII, s. 89 – 144

1982

MÚDRA, Darina: Die Musikklasik in der Slowakei

Slowakische Musik, 1982, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 1, s. 7 – 9

1982

MÚDRA, Darina: Heinrich Klein – mnohostranná osobnosť hudobných dejín Bratislavy

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 18, s. 8

1982

MÚDRA, Darina: Odraz hudobného života Bratislavy obdobia klasicizmu v Pressburger Zeitung

Musicologica Slovaca (ed. Jozef Kresánek), 1982, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava , roč. VIII, s. 59 – 87

1982

MÚDRA, Darina (ed.): Sperger, Johann Matthias: Triá č. 1 – 3

Opus, Bratislava
(52 s., 1. vyd., Edícia: Stará hudba na Slovensku, zv. 5)

1981

MÚDRA, Darina: Anton Zimmermann (1741 – 1781) – najvýznamnejší reprezentant hudobnej kultúry klasicizmu na Slovensku

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 19, s. 8

1981

BALLOVÁ, Ľuba – ČÍŽIK, Vladimír – MAČÁK, Ivan – MÚDRA, Darina – TAUBEROVÁ, Alexandra a ďalší: Osobnosti európskej hudby a Slovensko

Katalóg k výstave

Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava
(168 s., 1. vyd.)

1981

MÚDRA, Darina: Wolfgang Amadeus Mozart a Slovensko

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 24, s. 1

1981

MÚDRA, Darina: Jozef Zomb – zabudnutý košický hudobník

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 4, s. 7

1981

MÚDRA, Darina: Augsburské hudobné tlače 18. storočia na Slovensku

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 16, s. 8

1981

MÚDRA, Darina: Hudba a hudobníci na Záhorí

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 12, s. 8

1981

MÚDRA, Darina: Die Musikklasik in der Slowakei

Slowakische Musik, 1981, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 3, s. 10

1981

MÚDRA, Darina: Obdobie hudobného klasicizmu. J. Haydn, W. A. Mozart, F. Schubert

Ballová, Ľuba – Čížik, Vladimír – Mačák, Ivan – Múdra, Darina – Tauberová, Alexandra a ďalší: Osobnosti európskej hudby a Slovensko. Katalóg k výstave, 1981, Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava, s. 59 – 82
(168 s., 1. vyd.)

1981

MÚDRA, Darina: Skladateľský odkaz W. A. Mozarta a Slovensko

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 24, s. 1

1980

MÚDRA, Darina: Príspevok k hudobnej histórii západného Slovenska (v období klasicizmu)

Zborník Slovenského národného múzea. História 20, 1980, Osveta, Bratislava, s. 281 – 301

1980

MÚDRA, Darina: K hudobnej histórii Trnavy v období klasicizmu

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 24, s. 1, 8

1980

MÚDRA, Darina: Bratislavské pôsobenie J. M. Spergera

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 5, s. 8

1979

MÚDRA, Darina: František Xaver Zomb – vedúca osobnosť košického hudobného života obdobia klasicizmu

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 21, s. 8

1979

MÚDRA, Darina: Odraz hudobného života Bratislavy v Pressburger Zeitung na prelome 18. a 19. storočia

Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 5, 1979, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 119 – 125
(Zborník prác z 5. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1976, na tému Významní interpreti a Bratislava v 19. storočí, Bratislava, 13. – 14. októbra 1976)

1979

MÚDRA, Darina: František Xaver Zomb

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 21, s. 8

1979

MÚDRA, Darina: Joseph Haydn (1732 – 1809) a dobová hudobná kultúra Slovenska

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 11, s. 3

1979

MÚDRA, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku

Kandidátska dizertačná práca

Umenovedný ústav SAV, Bratislava
(241 s., 1. vyd.)

1978

MÚDRA, Darina: Die Entwicklung des klassischen Musik-Repertoires in Trenčín

Das Haydn Jahrbuch X (HARPNER, Stefan - LANDON, Robbins, eds.), 1978, Universal Edition, Eisenstadt, s. 90 – 110

1978

MÚDRA, Darina: K hudobnej histórii Bratislavy I., II.

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 21, s. 8
(pokr. č. 22, s. 8)

1978

MÚDRA, Darina: Niekoľko “bellovských” drobností

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 14, s. 8

1978

MÚDRA, Darina: Musikleben in Trenčín in der Zeit der Klassik

Das Haydn-Jahrbuch X. Ed. Stefan Harpner – H. C. Robbins Landon, 1978, Universal Edition, Eisenstadt, s. 90 – 110

1978

MÚDRA, Darina: Hudobný archív II

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 14, s. 8

1978

MÚDRA, Darina: Správa zo študijnej cesty v Budapešti v dňoch 29. 9. – 1. 10. 1977

Správy zo študijných ciest knihovníkov do zahraničia, 1978, Matica slovenská, Martin, č. 19

1978

MÚDRA, Darina: Niekoľko poznámok o súčasnom stave a perspektívach hudobnohistorickej dokumentácie v ČSSR

Sympózium predstaviteľov hudobnodokumentačných inštitúcií zo socialistických krajín, 7. – 11. októbra 1974, ČSSR, Martin. Zborník materiálov, Muntág, Emanuel (ed.), 1978, Matica slovenská, Martin, s. 92 – 103
(581 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum)

1978

MÚDRA, Darina: Z hudobnej minulosti Prešova

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 20, s. 3

1978

MÚDRA, Darina: Musikrepertoire, ausübende Musiker und Kopisten der Jesuiten- und Piaristenkirche in Trenčín in den Jahren 1733 – 1859

Musicologica Slovaca, 1978, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. VII, s. 117 – 170

1977

MÚDRA, Darina: Vo svetle najnovších výskumov

Tvorba J. Haydna, W. A. Mozarta a L. v. Beethovena na Slovensku v období klasicizmu

Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 23 – 24, s. 1, 8

1977

MÚDRA, Darina: Kompletizácia hudobnohistorickej dokumentácie

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 22, s. 2

1977

MÚDRA, Darina: Topografia hudby klasicizmu

Pramene slovenskej hudby, Mačák, Ivan (ed.), 1977, Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava, s. 63 – 74

1977

MÚDRA, Darina: Tvorba obdobia klasicizmu

Pramene slovenskej hudby, Mačák, Ivan (ed.), 1977, Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava , s. 75 – 82

1977

MOKRÝ, Ladislav – RYBARIČ, Richard – MAČÁK, Ivan – VAJDIČKA, Ľudovít – BALLOVÁ, Ľubica – MÚDRA, Darina – ČÍŽIK, Vladimír – ŽITNÁ, Viera: Pramene slovenskej hudby

Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava
(155 s., 1. vyd.)

1976

MÚDRA, Darina: O hudobných dejinách Kremnice

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 15, s. 5

1975

BALLOVÁ, Ľuba – ČÍŽIK, Vladimír – MAČÁK, Ivan – KUCHÁROVÁ, Eva – MÚDRA, Darina – PECIAROVÁ, Mária – ZÁTHURECKÁ, Viera: Zbierky hudobného oddelenia Slovenského národného múzea v Bratislave

Slovenské národné múzeum, Bratislava
(172 s., 1. vyd.)

1974

MÚDRA, Darina: František Xaver Zomb

Musicologica Slovaca, 1974, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. V, s. 51 – 193

1974

MÚDRA, Darina: Slovenský katalóg hudobnohistorických prameňov

Zborník Slovenského národného múzea. História 14, 1974, Osveta, Bratislava, s. 309 – 318

1973

MÚDRA, Darina: Slovenský katalóg hudobnohistorických prameňov

Bulletin Československé skupiny AIBM, 1973, Státní knihovna ČR, Praha, č. 1, s. 21 – 22

1973

MÚDRA, Darina: Lexikón hudobných pamiatok

Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 5, s. 6

1973

MÚDRA, Darina: Londýnske zasadnutie

Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 24, s. 8

1972

MÚDRA, Darina: Rok činnosti AIBM

Hudobný život, 1972, Bratislava, roč. 4, č. 15, s. 6 – 7

1972

MÚDRA, Darina: O prostriedkoch komunikácie hudby

Hudobný život, 1972, Bratislava, roč. 4, č. 14, s. 8

1972

MÚDRA, Darina: O práci hudobných knižníc

Hudobný život, 1972, Bratislava, roč. 4, č. 22, s. 6

1971

MÚDRA, Darina: Hudobný profil Spišskej Kapituly v období vrcholného klasicizmu

Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 8, s. 312 – 318

1971

MÚDRA, Darina: Die Musik in Spišská Kapitula in der Zeit der Klassik

Obzor, Bratislava
(167 s., 1. vyd.)

1971

MÚDRA, Darina: Slovenský katalóg hudobnohistorických prameňov

Museologické sešity III, 1971, Moravské museum, Brno, s. 130 – 135

1971

MÚDRA, Darina (ed.): Zomb, František Xaver: Chrámová hudba

Supraphon, Praha
(Gramofónový klub, LP)

1970

MÚDRA, Darina: Prínos muzikológov k oslavám Ludwiga van Beethovena

Hudobný život, 1970, Bratislava, roč. 2, č. 24, s. 8

1969

MÚDRA, Darina: Musikethnographische Jahresbibliographie Europas

Slovenská hudba, 1969, Bratislava, roč. 13, č. 9 – 10, s. 381 – 382

1969

MÚDRA, Darina: Musica viva historica

Slovenská hudba, 1969, Bratislava, roč. 13, č. 9 – 10, s. 382

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2019

  MÚDRA, Darina: Topografia hudby klasicizmu na Slovensku z pohľadu kanonických vizitácií

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava

 • 2011

  MÚDRA, Darina: Anton Zimmermann (1741 – 1781). Thematisches Werkverzeichnis

  Peter Lang, Frankfurt am Main
  (715 s., 1. vyd.)

 • 2006

  MÚDRA, Darina: Anton Zimmermann (1741 – 1781) und die europäische musikalische Klassik

  Peter Lang, Frankfurt am Main
  (237 s., 1. vyd., Schriftenreihe der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 3)

 • 1996

  MÚDRA, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch

  Musikalische Klassik in der Slowakei in Zeitdokumenten

  Ister Science, Bratislava
  (277 s., 1. vyd., v slovenčine a nemčine)

 • 1993

  MÚDRA, Darina: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus

  Slovenský hudobný fond, Bratislava
  (316 s., 1. vyd.)

 • 1981

  BALLOVÁ, Ľuba – ČÍŽIK, Vladimír – MAČÁK, Ivan – MÚDRA, Darina – TAUBEROVÁ, Alexandra a ďalší: Osobnosti európskej hudby a Slovensko

  Katalóg k výstave

  Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava
  (168 s., 1. vyd.)

 • 1979

  MÚDRA, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku

  Kandidátska dizertačná práca

  Umenovedný ústav SAV, Bratislava
  (241 s., 1. vyd.)

 • 1977

  MOKRÝ, Ladislav – RYBARIČ, Richard – MAČÁK, Ivan – VAJDIČKA, Ľudovít – BALLOVÁ, Ľubica – MÚDRA, Darina – ČÍŽIK, Vladimír – ŽITNÁ, Viera: Pramene slovenskej hudby

  Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava
  (155 s., 1. vyd.)

 • 1975

  BALLOVÁ, Ľuba – ČÍŽIK, Vladimír – MAČÁK, Ivan – KUCHÁROVÁ, Eva – MÚDRA, Darina – PECIAROVÁ, Mária – ZÁTHURECKÁ, Viera: Zbierky hudobného oddelenia Slovenského národného múzea v Bratislave

  Slovenské národné múzeum, Bratislava
  (172 s., 1. vyd.)

 • 1971

  MÚDRA, Darina: Die Musik in Spišská Kapitula in der Zeit der Klassik

  Obzor, Bratislava
  (167 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Monografie v zborníkoch a časopisoch

 • 2005

  MÚDRA, Darina: Skladateľské dielo Antona Zimmermanna (1741 – 1781) v archívoch na Slovensku

  Hudobný archív, Sedláková, Viera (ed.), 2005, Slovenská národná knižnica, Martin, č. 15, s. 49 – 98

 • 1990

  MÚDRA, Darina: Wolfgang Amadeus Mozart a Slovensko

  Musicologica Slovaca XV. Európske súvislosti slovenskej hudby, Rybarič, Richard (ed.), 1990, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 37 – 136

 • 1982

  MÚDRA, Darina: Joseph Haydn a Slovensko

  Musicologica Slovaca, 1982, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. VIII, s. 89 – 144

 • 1978

  MÚDRA, Darina: Musikrepertoire, ausübende Musiker und Kopisten der Jesuiten- und Piaristenkirche in Trenčín in den Jahren 1733 – 1859

  Musicologica Slovaca, 1978, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. VII, s. 117 – 170

 • 1974

  MÚDRA, Darina: František Xaver Zomb

  Musicologica Slovaca, 1974, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. V, s. 51 – 193

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2020

  MÚDRA, Darina: Poznámky k typológii sakrálnej hudby

  Od piesní ľudu k figurálnej hudbe

  Musicologica Slovaca, 2020, roč. 11 [37], č. 1, s. 5 – 33

 • 2010

  MÚDRA, Darina: Premeny mecénstva hudby na Slovensku v dobe klasicizmu

  Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře. Ed. Jitka Bajgarová, 2010, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s. 63 – 73

 • 2010

  MÚDRA, Darina: Znaky hudobnej kultúry južného Spiša v období klasicizmu

  Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., 2010, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 201 – 211

 • 2009

  MÚDRA, Darina: Joseph Haydn a Anton Zimmermann

  K problému podobností a vplyvu

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, roč. 35, č. 4, s. 346 – 357

 • 2009

  MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra bratislavských palácov aristokratov v druhej polovici 18. storočia

  Život pražských paláců – šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby. Sestavili Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek, 2009, Archiv hlavního města Prahy, Praha, s. 647 – 657

 • 2009

  MÚDRA, Darina: Komponisten in Pressburg / Bratislava zu Zeiten der Kindheit und Jugend von Johann Nepomuk Hummel

  Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel. Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von Johann Nepomuk Hummel am 30. – 31. Mai 2008 in Bratislava, Herausgegeben von Markéta Štefková, 2009, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 11 – 22

 • 2008

  MÚDRA, Darina: Dobová reflexia hudby Wolfganga Amadea Mozarta na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 147 – 154

 • 2007

  MÚDRA, Darina: Európsky klasicizmus a Anton Zimmermann

  Ku genéze zimmermannovského bádania a poznania

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 3 – 4, s. 369 – 379

 • 2007

  MÚDRA, Darina: Miera vplyvu skladateľa

  Hulková, Marta (ed.): Hudobno-historický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I., 2007, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 85 – 97

 • 2007

  MÚDRA, Darina: Zimmermann (Johann) Anton

  MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Band 17. Ed. Ludwig Finscher, 2007, Bärenreiter, Kassel etc., s. 1492 – 1495

 • 2007

  MÚDRA, Darina: Pressburg (Bratislava) – vedúce osobnosti hudobnej kultúry mesta doby klasicizmu

  Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 369 – 379

 • 2006

  MÚDRA, Darina: Skladateľské dielo Antona Zimmermanna – nové poznatky a aktuálne formy prezentácie

  Medzinárodné sympózium Ad honorem Jiří Sehnal Nové poznatky ke staré hudbě

  Acta musicologica. Revue pro hudební vědu, 2006, Brno, č. 2

 • 2006

  MÚDRA, Darina: Anton Zimmermann und Österreich

  Festschrift Otto Biba zum 60. Geburtstag. Ed. Ingrid Fuchs, 2006, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 57 – 70
  (812 s., 1. vyd., mit zahlreichen Notenbeispielen und Abbildungen)

 • 2006

  MÚDRA, Darina: Sperger, Johann Matthias

  Österreichisches Musiklexikon. Band 5. Ed. Rudolf Flotzinger, 2006, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Wien, s. 2259

 • 2005

  MÚDRA, Darina: Repertoárové kontakty Slovenska so strednou Európou v zrkadle hudobných zbierok klasicizmu

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 330 – 335

 • 2005

  MÚDRA, Darina: Pressburg

  Österreichisches Musiklexikon. Band 4. Ed. Rudolf Flotzinger, 2005, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Wien, s. 1818 – 1821

 • 2005

  MÚDRA, Darina: Rigler, Franz Paul

  MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Band 14. Ed. Ludwig Finscher, 2005, Bärenreiter, Kassel etc., s. 112

 • 2005

  MÚDRA, Darina: Rigler, Franz Xaver (Paul)

  Österreichisches Musiklexikon. Band 4. Ed. Rudolf Flotzinger, 2005, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Wien, s. 1932

 • 2005

  MÚDRA, Darina: Miera vplyvu skladateľa

  Hudobná kultúra starších dejín na území Slovenska do 19. storočia. Európske vplyvy, domáce špecifiká. Medzinárodná muzikologická konferencia, Bratislava, 7. – 9. novembra 2005, 2005, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 • 2004

  MÚDRA, Darina: Charakter repertoárového záujmu

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 46 – 50

 • 2004

  MÚDRA, Darina: Niekoľko poznámok k slovenskej historickej muzikologickej spisbe

  (fakty – smerovanie – znaky – očakávania)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 4, s. 552 – 559

 • 2004

  MÚDRA, Darina: Kresánkovo videnie histórie a jeho žiaci

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 64 – 69

 • 2004

  MÚDRA, Darina: Die Musik bei den Ursulinen in Pressburg, Raab und Ödenburg (Bratislava, Györ und Sopron)

  Deutsche Sprache und Kultur, Literatur und Presse in Westungarn/Burgenland. Hrsg. von Wynfried Kriegleder und Andrea Seidler. Bd. 11, 2004, edition lumière, Bremen, s. 135 – 145

 • 2004

  MÚDRA, Darina: Das europäische Musikrepertoire der Klassik und Anton Zimmermann

  Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 9. Ed. Helmut Loos – Eberhard Möller, 2004, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig, s. 1 – 26

 • 2004

  MÚDRA, Darina: Die Musikkultur in der Slowakei (1760 – 1830) – typische und spezifische Zeichen

  Glazbene kulture na Jadranu u razdoblju klasicizma. Musical Cultures in the Adriatic Region During the Age of Classicism, 2004, Hrvatsko muzikološko drušstvo, Zagreb, s. 121 – 131
  (158 s., 1. vyd., Radovi s međunarodnog muzikološkog skupa održanog u Dubrovniku, Hrvatska, 24. – 26. 5. 2001. Ed. Vjera Katalinič – Stanislav Tuksar. Serija Muzikološki zbornici. Br. 10)

 • 2004

  MÚDRA, Darina: Spezifika der zeitgenössischen Verwendung des Schaffens Anton Zimmermanns in der Slowakei

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2004, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 87 – 126

 • 2004

  MÚDRA, Darina: Das Ensemble des Zipser Gespans Stefan Csáky in der Ostslowakei in den Jahren 1771 – 1780

  Wege der Bläsermusik im südöstlichen Europa. Tagungsbericht. 16. Arolser Barock-Festspiele 2001. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Deutsche Musikkultur im Östlichen Europa, Bonn. Hrsg. von Friedhelm Brusniak und Klaus-Peter Koch, 2004, Studio Verlag, Sinzig, s. 119 – 129
  (181 s., 1. vyd., Arolser Beiträge zur Musikforschung. Bd. 10)

 • 2003

  MÚDRA, Darina: Spoločné jubileum – odlišný historický význam

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 7 – 8, s. 48 – 51

 • 2003

  MÚDRA, Darina: Anton Zimmermann a „repertoárový život“ jeho diel v českých zemiach

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 30 – 56

 • 2003

  MÚDRA, Darina: Musikalische Klassik in der Slowakei im mitteleuropäischen Kontext

  Anteil der autonomen und heteronomen Faktoren an den Spezifika des Musikrepertoires

  Early Music – Context and Ideas, 2003, Institute of Musicology Jagiellonian University, Krakov, s. 168 – 171

 • 2003

  MÚDRA, Darina: Classicism

  A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present. Ed. Oskár Elschek, 2003, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava, s. 155 – 221

 • 2002

  MÚDRA, Darina: Mater Mária Stanislava Seydlová, OSU

  250 rokov od narodenia skladateľky

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 45 – 47

 • 2002

  MÚDRA, Darina: K vplyvu českej hudobnej kultúry na Slovensku

  Zum Einfluss der tschechischen Musikkultur in der Slowakei

  Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 103 – 109

 • 2002

  MÚDRA, Darina: Kirchenmusik und ihre Institutionen in der Musikkultur der Slowakei im 18. Jahrhundert

  Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Kirchenmusik – geistliche Musik – religiöse Musik. Bericht der Konferenz Chemnitz, 28. – 30. Oktober 1999. Edition IME, Reihe I: Schriften. Bd. 7. Hrsg. von Helmut Loos – Klaus-Peter Koch, 2002, Studio Verlag, Bonn, s. 409 – 419
  (anlässlich des 70. Geburtstages von Klaus Wolfgang Niemöller)

 • 2002

  MÚDRA, Darina: Der Wandel des Mäzenatentums und sein Einfluss auf die Musikkultur der Klassik in Pressburg

  Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler und Joseph Tancer: Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburg. Band 4, 2002, edition lumière, Bremen, s. 41 – 52

 • 2001

  MÚDRA, Darina: Kompozície Antona Zimmermanna v európskom dobovom repertoári

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 2 – 3, s. 265 – 292

 • 2001

  MÚDRA, Darina – POŠTOLKA, Milan: Zimmermann (Johann) Anton

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Volume 27. Ed. Stanley Sadie. Second Edition, 2001, MacMillan, London, s. 835 – 836

 • 2001

  MÚDRA, Darina: K problematike vzťahu sakrálnych a profánnych hudobných druhov a foriem doby klasicizmu

  Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000, Lengová, Jana – Matúš, František (ed.), 2001, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov, s. 11 – 19

 • 2000

  MÚDRA, Darina: Die musikalische Klassik in der Slowakei

  Entwicklung und Stand der Forschung

  Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 6. Ed. Helmut Loos – Eberhard Möller, 2000, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig, s. 227 – 266

 • 1999

  MÚDRA, Darina: Hudobnohistorické databázy výnimočnej hodnoty

  Slovenská archivistika, 1999, Bratislava, roč. 34, č. 1, s. 107 – 120

 • 1999

  MÚDRA, Darina: Ku koreňom profesionálnosti

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 4, s. 414 – 419

 • 1999

  MÚDRA, Darina: “Kleinmeistri” alebo vedúce skladateľské osobnosti?

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 2 – 3, s. 304 – 319

 • 1999

  MÚDRA, Darina: Entwicklungswandlungen in der Musikkultur der Klassik in der Slowakei

  Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 4. Ed. Helmut Loos – Eberhard Möller, 1999, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig, s. 125 – 147

 • 1999

  MÚDRA, Darina: Haydn oder Mozart?

  Musica conservata: Günter Brosche zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Josef Gmeiner, 1999, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 245 – 255

 • 1999

  MÚDRA, Darina: Regionale Entwicklungszüge der Musikkultur in der Slowakei zwischen 1760 und 1830

  Beiträge zur Musikgeschichte Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas. Hrsg. von Hubert Unverricht. Edition IME. Reihe 1, Schriften. Bd. 1, 1999, Studio Verlag, Sinzig, s. 171 – 186
  (320 s., 1. vyd.)

 • 1998

  MÚDRA, Darina: Pressburg in der Zeit der Klassik

  Anschaulicher Abriss der Musikkultur in den Jahren 1760 – 1830

  Ethnologische, Historische und Systematische Musikwissenschaft. Oskar Elschek zum 65. Geburtstag. Ed. Födermayr, Franz – Burlas, Ladislav, 1998, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 335 – 347

 • 1998

  MÚDRA, Darina: Die Bedingtheit der Eigenständigkeit des Musikrepertoires

  Zur Entwicklungsproblematik der musikalischen Klassik in der Slowakei

  Zagreb i glazba / Zagreb and Music 1094 – 1994. Zagreb i hrvatske zemlje kao most između srednjoeuropskih i mediteranskih glazbenih kultura. Ed. Stanislav Tuksar, 1998, Hrvatsko muzikološko drušstvo, Zagreb, s. 195 – 203
  (Zagreb and Croatian Lands as a Bridge Between Central-European and Mediterranean Musical Cultures, Hrvatsko muzikološko društvo / Croatian Musicological Society)

 • 1997

  MÚDRA, Darina: O európskych kontextoch slovenskej hudobnej kultúry klasicizmu

  Magazín Slovensko, 1997, Bratislava, roč. 21, č. 3, s. 48 – 50

 • 1997

  MÚDRA, Darina: Die frühe Rezeption der Musik W. A. Mozarts in der Slowakei

  Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 1. Ed. Helmut Loos – Eberhard Möller, 1997, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig, s. 105 – 111

 • 1997

  MÚDRA, Darina: Die Musik bei Pressburger Ursulinen vom Ende 17. bis Anfang 19. Jahrhundert

  Kačic, Ladislav (ed.): Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus. Zborník z medzinárodnej konferencie, Trnava, 16. – 19. októbra 1996, 1997, Slavistický kabinet SAV, Bratislava, s. 213 – 232

 • 1996

  MÚDRA, Darina: Hudba klasicizmu

  Elschek, Oskár (ed.): Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 139 – 194
  (resumé v angličtine)

 • 1996

  MÚDRA, Darina: Pressburger Interpreten als Komponisten in der 2. Hälfte des 18. Jahrhundert

  Die Entwicklung der Ouvertüren-Suite im 17. und 18. Jahrhundert. Bedeutende Interpreten des 18. Jahrhunderts und ihre Ausstrahlung auf Komponisten, Kompositionsschulen und Instrumentenbau, 1996, Institut für Aufführungspraxis, Michaelstein, s. 184 – 189
  (Konferenzbericht über die XXI. Internationale Wissenschaftliche Arbeitstagung zu Fragen der Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des 18. Jahrhunderts, Michaelstein, 11. bis 13. Juni 1993. Gedenkschrift für Eitelfriedrich Thom (1933 – 1993)

 • 1996

  MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra Rožňavy v zrkadle dobových dokumentov

  Kniha '93 – '94. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, 1996, Matica slovenská, Martin, s. 232 – 237

 • 1995

  MÚDRA, Darina: Bratislavskí hudobníci v úlohe interpretov – skladateľov (1760 – 1830)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1995, Bratislava, roč. 21, č. 2, s. 263 – 284

 • 1995

  MÚDRA, Darina: Europäische Zusammenhänge der Musikkultur Bratislavas in der Zeit der Klassik

  Off-Mozart: Glazbena Kultura I Mali Majstori Srednje Europe 1750 – 1820. Musical Culture and the Kleinmeister of Central Europe 1750 – 1820. Eds. Vjera Katalinić – Koraljka Kos – Stanislav Tuksar, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju HAZU, 1995, Hrvatsko muzikološko drušstvo, Zagreb, s. 203 – 212
  (239 s., 1. vyd., Serija Muzikoloski zbornici, Slavic)

 • 1995

  MÚDRA, Darina: K niektorým aspektom vývoja sakrálnej hudby rímskokatolíckej cirkvi na sklonku 18. storočia

  Lengová, Jana (ed.): Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 2, 1995, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 26 – 31

 • 1994

  MÚDRA, Darina: Hudobné tradície Trenčína 2

  Tendencie, rehole, osobnosti

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 18, s. 10

 • 1994

  MÚDRA, Darina: Hudobné tradície Trenčína 1

  Tendencie, rehole, osobnosti

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 17, s. 10

 • 1994

  MÚDRA, Darina: Špecifiká hudobného repertoáru Spiša v období klasicizmu

  Musicologica Slovaca et Europaea XIX, Kačic, Ladislav (ed.), 1994, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 109 – 121

 • 1994

  MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra reholí na Slovensku

  Šimončič, Jozef (ed.): Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Zborník z vedeckého sympózia o cirkevných dejinách Slovenska (II.), Trnava, 15. – 16. októbra 1993, 1994, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, s. 97 – 108

 • 1993

  MÚDRA, Darina: Anton Aschner a hudobná kultúra Kremnice

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1993, Bratislava, roč. 19, č. 3 – 4, s. 406 – 410

 • 1993

  MÚDRA, Darina: Piaristi ako hudobníci. P. Norbert Schreier SchP a Fr. Alojz Schlieszter SchP

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1993, Bratislava, roč. 19, č. 3 – 4, s. 397 – 405

 • 1993

  MÚDRA, Darina: Das heimische Schaffen im Zeitalter der Klassik

  Polák, Pavol (ed.): Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts Congressus internationales musicologici Bratislavensis, Bratislava, 23. bis 25. März 1992, 1993, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 87 – 93
  (222 s., 1. vyd., Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 1)

 • 1993

  MÚDRA, Darina: Hudobné prostredie Bellových rokov mladosti (1853 – 1859)

  Lengová, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, 1993, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banska Bystrica, s. 27 – 32

 • 1992

  MÚDRA, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku

  Vývoj bádania – stav poznania – aktuálne problémy

  Múdra, Darina (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XVII. Hudobná kultúra na Slovensku v dobe W. A. Mozarta, 1992, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 11 – 34

 • 1992

  MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra na západnom Slovensku v 18. storočí

  Kačic, Ladislav (ed.): P. Paulín Bajan OFM (1721 – 1792) a slovenská hudba, literatúra, jazyk v 18. storočí. Zborník referátov z konferencie, Skalica, 23. – 25. júna 1992, 1992, Vydavateľstvo Serafín, Bratislava, s. 118 – 125

 • 1992

  MÚDRA, Darina: Haydns Opern in der Slowakei

  Joseph Haydn und die Oper seiner Zeit. Heft 90, 1992, Universal Edition, Eisenstadt, s. 48 – 56

 • 1991

  MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra klasicizmu na Slovensku III.

  Vzťah typického a jedinečného v domácej skladateľskej tvorbe

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 9, s. 5

 • 1991

  MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra klasicizmu na Slovensku II.

  Špecifické znaky hudobného života

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 8, s. 6

 • 1991

  MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra klasicizmu na Slovensku – jej miesto v európskom kontexte I.

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 7, s. 5

 • 1991

  MÚDRA, Darina: Dobová recepcia hudby W. A. Mozarta na Slovensku

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 13, s. 5

 • 1990

  MÚDRA, Darina: Orava v kontexte hudobnej kultúry Slovenska (v 18. a na začiatku 19. storočia)

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 18, s. 8

 • 1990

  MÚDRA, Darina: Hudobník bratislavského klasicizmu – František Xaver Tost

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 16, s. 10 – 11

 • 1990

  MÚDRA, Darina: Ľudovít Skalník – štýlová charakteristika skladateľa

  Hudobný archív, Muntág, Emanuel (ed.), 1990, Matica slovenská, Martin, č. 11, s. 7 – 46

 • 1988

  MÚDRA, Darina: Bratislava a hudobný klasicizmus

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 5, s. 10 – 11

 • 1988

  MÚDRA, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku

  Umelecké tradície v hudobnej kultúre socializmu. Muzikologické bilancie IV. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej pri príležitosti XXX. Prešovskej hudobnej jari v duchu myšlienky Per musicam excolere vitam, 1988, Bratislava, s. 104 – 106
  (120 s., 1. vyd., Prešov, Park kultúry a oddychu, 19. a 20. apríla 1988, Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov)

 • 1987

  MÚDRA, Darina: Hudba klasicizmu v Banskej Štiavnici

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 9, s. 8

 • 1987

  MÚDRA, Darina: Hudobný život a tvorba v Rožňave

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 7, s. 8

 • 1987

  MÚDRA, Darina: Heinrich Klein. Príspevok k biografii a tvorbe

  Hudobný archív, Muntág, Emanuel (ed.), 1987, Matica slovenská, Martin, č. 10, s. 84 – 130

 • 1987

  MÚDRA, Darina: Hudba a hudobníci Považia v období prechodu od baroka ku klasicizmu

  Bratislavský hudobný barok. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 14, Horváthová, Katarína (zost.), 1987, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 79 – 85
  (Zborník prác zo 14. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1985, 3. októbra 1985)

 • 1986

  MÚDRA, Darina: Hudobný repertoár Slovenska obdobia klasicizmu vo svetle Kresánkovej Sociálnej funkcie hudby

  Muzikologické bilancie ’86. Výber referátov z muzikologického sympózia na tému: Syntetizujúce a diferencujúce tendencie v slovenskej muzikológii, 1986, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava, s. 37 – 38
  (73 s., 1. vyd.)

 • 1985

  MÚDRA, Darina: Hudba a archívy SSR

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 4, s. 8

 • 1985

  MÚDRA, Darina: Hudobné umenie a archívy SSR

  Slovenská archivistika, 1985, Bratislava, roč. 20, č. 2, s. 170 – 178

 • 1985

  MÚDRA, Darina: Prínos Augustína Smehlíka

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 13, s. 8

 • 1985

  MÚDRA, Darina: Hudba a múzeá SSR

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 11, s. 8

 • 1985

  MÚDRA, Darina: Hudobné oddelenie Historického ústavu Slovenského národného múzea – výberová bibliografia

  Zborník Slovenského národného múzea 75. História 25, 1985, Osveta, Martin
  (výberová bibliografia)

 • 1984

  MÚDRA, Darina: František Xaver Brixi a dobová hudobná kultúra Slovenska

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 15, s. 8

 • 1984

  MÚDRA, Darina: Niekoľko faktov k hudobným dejinám východného Slovenska v období klasicizmu

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 8, s. 8

 • 1984

  MÚDRA, Darina: Haydnovské notové materiály obdobia klasicizmu na Slovensku

  Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 11, 1984, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 54 – 61
  (Zborník prác z 11. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1982, na tému Joseph Haydn a hudba jeho doby, Bratislava, 6. – 7. októbra 1982)

 • 1984

  MÚDRA, Darina: Heinrich Klein, bratislavský hudobník obdobia klasicizmu

  Severní Morava. Vlastivědný sborník. Svazek 48, 1984, Šumperk, s. 13 – 30
  (80 s., 1. vyd., Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk)

 • 1984

  MÚDRA, Darina: Problematika hudby klasicizmu na Slovensku vo svetle najnovších výskumov

  Muzikologické bilancie ’82. Výber z referátov I., Terézia Ursínyová (ed.), 1984, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava , s. 51 – 54
  (98 s., 1. vyd.)

 • 1983

  MÚDRA, Darina: K hudobnej kultúre Liptova

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 16, s. 8

 • 1983

  MÚDRA, Darina: Ľudovít Skalník – jeden z kleinmeistrov východného Slovenska

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 24, s. 8

 • 1983

  MÚDRA, Darina: Pozoruhodné dokumenty k hudobnej histórii Nitry

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 13, s. 8

 • 1982

  MÚDRA, Darina: Heinrich Klein – mnohostranná osobnosť hudobných dejín Bratislavy

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 18, s. 8

 • 1982

  MÚDRA, Darina: Odraz hudobného života Bratislavy obdobia klasicizmu v Pressburger Zeitung

  Musicologica Slovaca (ed. Jozef Kresánek), 1982, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava , roč. VIII, s. 59 – 87

 • 1982

  MÚDRA, Darina: Venované Haydnovi

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 15, s. 6

 • 1982

  MÚDRA, Darina: Die Musikklasik in der Slowakei

  Slowakische Musik, 1982, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 1, s. 7 – 9

 • 1981

  MÚDRA, Darina: Skladateľský odkaz W. A. Mozarta a Slovensko

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 24, s. 1

 • 1981

  MÚDRA, Darina: Jozef Zomb – zabudnutý košický hudobník

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 4, s. 7

 • 1981

  MÚDRA, Darina: Wolfgang Amadeus Mozart a Slovensko

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 24, s. 1

 • 1981

  MÚDRA, Darina: Anton Zimmermann (1741 – 1781) – najvýznamnejší reprezentant hudobnej kultúry klasicizmu na Slovensku

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 19, s. 8

 • 1981

  MÚDRA, Darina: Augsburské hudobné tlače 18. storočia na Slovensku

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 16, s. 8

 • 1981

  MÚDRA, Darina: Hudba a hudobníci na Záhorí

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 12, s. 8

 • 1981

  MÚDRA, Darina: Die Musikklasik in der Slowakei

  Slowakische Musik, 1981, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 3, s. 10

 • 1981

  MÚDRA, Darina: Obdobie hudobného klasicizmu. J. Haydn, W. A. Mozart, F. Schubert

  Ballová, Ľuba – Čížik, Vladimír – Mačák, Ivan – Múdra, Darina – Tauberová, Alexandra a ďalší: Osobnosti európskej hudby a Slovensko. Katalóg k výstave, 1981, Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava, s. 59 – 82
  (168 s., 1. vyd.)

 • 1980

  MÚDRA, Darina: Bratislavské pôsobenie J. M. Spergera

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 5, s. 8

 • 1980

  MÚDRA, Darina: K hudobnej histórii Trnavy v období klasicizmu

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 24, s. 1, 8

 • 1980

  MÚDRA, Darina: Príspevok k hudobnej histórii západného Slovenska (v období klasicizmu)

  Zborník Slovenského národného múzea. História 20, 1980, Osveta, Bratislava, s. 281 – 301

 • 1979

  MÚDRA, Darina: František Xaver Zomb

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 21, s. 8

 • 1979

  MÚDRA, Darina: František Xaver Zomb – vedúca osobnosť košického hudobného života obdobia klasicizmu

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 21, s. 8

 • 1979

  MÚDRA, Darina: Joseph Haydn (1732 – 1809) a dobová hudobná kultúra Slovenska

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 11, s. 3

 • 1979

  MÚDRA, Darina: Odraz hudobného života Bratislavy v Pressburger Zeitung na prelome 18. a 19. storočia

  Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 5, 1979, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 119 – 125
  (Zborník prác z 5. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1976, na tému Významní interpreti a Bratislava v 19. storočí, Bratislava, 13. – 14. októbra 1976)

 • 1978

  MÚDRA, Darina: K hudobnej histórii Bratislavy I., II.

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 21, s. 8
  (pokr. č. 22, s. 8)

 • 1978

  MÚDRA, Darina: Z hudobnej minulosti Prešova

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 20, s. 3

 • 1978

  MÚDRA, Darina: Niekoľko “bellovských” drobností

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 14, s. 8

 • 1978

  MÚDRA, Darina: Musikleben in Trenčín in der Zeit der Klassik

  Das Haydn-Jahrbuch X. Ed. Stefan Harpner – H. C. Robbins Landon, 1978, Universal Edition, Eisenstadt, s. 90 – 110

 • 1978

  MÚDRA, Darina: Niekoľko poznámok o súčasnom stave a perspektívach hudobnohistorickej dokumentácie v ČSSR

  Sympózium predstaviteľov hudobnodokumentačných inštitúcií zo socialistických krajín, 7. – 11. októbra 1974, ČSSR, Martin. Zborník materiálov, Muntág, Emanuel (ed.), 1978, Matica slovenská, Martin, s. 92 – 103
  (581 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum)

 • 1978

  MÚDRA, Darina: Die Entwicklung des klassischen Musik-Repertoires in Trenčín

  Das Haydn Jahrbuch X (HARPNER, Stefan - LANDON, Robbins, eds.), 1978, Universal Edition, Eisenstadt, s. 90 – 110

 • 1977

  MÚDRA, Darina: Vo svetle najnovších výskumov

  Tvorba J. Haydna, W. A. Mozarta a L. v. Beethovena na Slovensku v období klasicizmu

  Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 23 – 24, s. 1, 8

 • 1977

  MÚDRA, Darina: Kompletizácia hudobnohistorickej dokumentácie

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 22, s. 2

 • 1977

  MÚDRA, Darina: Topografia hudby klasicizmu

  Pramene slovenskej hudby, Mačák, Ivan (ed.), 1977, Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava, s. 63 – 74

 • 1977

  MÚDRA, Darina: Tvorba obdobia klasicizmu

  Pramene slovenskej hudby, Mačák, Ivan (ed.), 1977, Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava , s. 75 – 82

 • 1976

  MÚDRA, Darina: O hudobných dejinách Kremnice

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 15, s. 5

 • 1974

  MÚDRA, Darina: Slovenský katalóg hudobnohistorických prameňov

  Zborník Slovenského národného múzea. História 14, 1974, Osveta, Bratislava, s. 309 – 318

 • 1973

  MÚDRA, Darina: Lexikón hudobných pamiatok

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 5, s. 6

 • 1973

  MÚDRA, Darina: Slovenský katalóg hudobnohistorických prameňov

  Bulletin Československé skupiny AIBM, 1973, Státní knihovna ČR, Praha, č. 1, s. 21 – 22

 • 1971

  MÚDRA, Darina: Hudobný profil Spišskej Kapituly v období vrcholného klasicizmu

  Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 8, s. 312 – 318

 • 1971

  MÚDRA, Darina: Slovenský katalóg hudobnohistorických prameňov

  Museologické sešity III, 1971, Moravské museum, Brno, s. 130 – 135

 • 1969

  MÚDRA, Darina: Musikethnographische Jahresbibliographie Europas

  Slovenská hudba, 1969, Bratislava, roč. 13, č. 9 – 10, s. 381 – 382

 • 1969

  MÚDRA, Darina: Musica viva historica

  Slovenská hudba, 1969, Bratislava, roč. 13, č. 9 – 10, s. 382

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 2001

  MÚDRA, Darina: KAČIC, Ladislav (ed.): Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa in der Slowakei

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 4, s. 580 – 582
  (Slavistický kabinet SAV, Bratislava 2000, 328 s., 1. vyd.)

 • 1984

  MÚDRA, Darina: RISM – lexikón prameňov hudby

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 22, s. 3

 • 1983

  MÚDRA, Darina: Výstava Joseph Haydn in seiner Zeit

  Múzeum, 1983, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 28, č. 3, s. 64 – 65

 • 1978

  MÚDRA, Darina: Hudobný archív II

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 14, s. 8

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2008

  MÚDRA, Darina: Zimmermann, Anton: Chamber Music, Sonatas-Duos-Trios.

  CD

  Hudobné centrum
  (Dramaturgia, umelecká spolupráca a text: Darina Múdra)

 • 2008

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Six Duos op. 1 for two violins

  Hudobné centrum, Bratislava
  (86 s., 1. vyd., Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)

 • 2006

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Missa pastoralis in D AZ VIII/1:D1

  Hudobné centrum, Bratislava
  (240 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)

 • 2005

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Sinfonia G-major

  Hudobné centrum, Bratislava
  (31 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)

 • 2005

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Symphonia C-major, Symphonia E-major, Sinfonia G-major

  Hudobné centrum, Bratislava
  (1 elektronický optický disk CD-ROM, autorka textu)

 • 2005

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Symphonia E-major AZ I/1:E1

  Hudobné centrum, Bratislava
  (29 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)

 • 2004

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Quartetto in B für 2 Violinen, Viola und Violoncello, op. 3/2

  Verlag Doblinger, Wien-München
  (20 s., 1. vyd., Edícia: Diletto musicale, Doblingers Reihe alter Musik DM 1338)

 • 2003

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Cassatio 2 in D per 2 Violini, Viola, 2 Corni, Basso AZ III/2:D2

  Hudobný fond, Bratislava
  (25 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Musica Antiqua Slovaca)

 • 2002

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Quartetto in Dis für 2 Violinen, Viola und Violoncello, op. 3/1

  Verlag Doblinger, Wien-München
  (23 s., 1. vyd., Edícia: Diletto musicale, Doblingers Reihe alter Musik DM 1338)

 • 2002

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Cassatio 1 in D per 2 Violini, Viola, 2 Corni, Basso AZ III/2:D1

  Hudobný fond, Bratislava
  (41 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Musica Antiqua Slovaca)

 • 2002

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Trio in B, Trio in G

  Hudobný fond
  (33 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)

 • 2001

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Notturno-Quartetto

  Hudobný fond, Bratislava
  (30 s., 1. vyd., Edícia: Musica Antiqua Slovaca)

 • 2001

  MÚDRA, Darina (ed.): Kossovits, Joseph: Serenata

  Hudobný fond, Bratislava
  (14 s., 1. vyd., Edícia: Musica Antiqua Slovaca)

 • 1999

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Partita F Dur für 2 Oboen, 2 Hörner und Fagott. Erstdruck

  Verlag Doblinger, Wien-München
  (12 s., 1. vyd., Edícia: Diletto musicale. Doblingers Reihe alter Musik DM 1219)

 • 1998

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Sechs Sonaten für obligates Cembalo und Violine, op. 2

  Heft 2

  Verlag Doblinger, Wien-München
  (27 s., 1. vyd., zv. 2, Edícia: Diletto musicale. Doblingers Reihe alter Musik DM 1218)

 • 1997

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Sechs Sonaten für obligates Cembalo und Violine, op. 2

  Heft 1

  Verlag Doblinger, Wien-München
  (50 s., 1. vyd., zv. 1, Edícia: Diletto musicale. Doblingers Reihe alter Musik DM 1217)

 • 1996

  MÚDRA, Darina (ed.): Musical Classicism in Bratislava

  World premiére recording

  Opus, Bratislava
  (1 CD)

 • 1996

  MÚDRA, Darina (ed.): Hiray, Anton Július: 12 ländlerov pre husle

  Hudobný fond, Bratislava
  (5 s., 1. vyd., Edícia: Z pokladov starej slovenskej hudby)

 • 1996

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Six Quartets, op. 3, Nos 4 – 6, Vol. 2

  World premiére recording

  Ducale, Brebbia
  (1 CD)

 • 1996

  MÚDRA, Darina (ed.): Hiray, Anton Július: 12 nemeckých tancov pre flautu

  Hudobný fond, Bratislava
  (4 s., 1. vyd., Edícia: Z pokladov starej slovenskej hudby)

 • 1995

  MÚDRA, Darina (ed.): Danik, Ján Ignác: Dve árie pre spev a orchester F dur a C dur

  Národné osvetové centrum, Bratislava
  (17 s., 1. vyd.)

 • 1995

  MÚDRA, Darina (ed.): Tost, František Xaver: Nemecké tance

  Národné osvetové centrum, Bratislava
  (17 s., 1. vyd.)

 • 1995

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Six Quartets, op. 3, Nos 1 – 3, Vol. 1

  World premiére recording

  Ducale, Brebbia
  (1 CD)

 • 1994

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Duetto B dur a F dur

  Hudobný fond, Bratislava
  (21 s., 1. vyd., Edícia: Musica Antiqua Slovaca)

 • 1993

  MÚDRA, Darina (ed.): Tosts, František Xaver: Six Duets

  Ducale, Brebbia
  (1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca)

 • 1993

  MÚDRA, Darina (ed.): Sperger, Johann Matthias: Symphonia B dur

  Hudobný fond, Bratislava
  (59 s., 1. vyd., Edícia: Musica Antiqua Slovaca)

 • 1992

  MÚDRA, Darina (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XVII. Hudobná kultúra na Slovensku v dobe W. A. Mozarta

  Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
  (112 s., 1. vyd.)

 • 1992

  MÚDRA, Darina (ed.): Sperger, Johann Matthias: Symphonies for Strings C major, F major, B flat major

  Bratislava
  (1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca, Slovak Treasures)

 • 1992

  MÚDRA, Darina (ed.): Sperger, Johann Matthias: Triá č. 4 – 6

  Opus, Bratislava
  (42 s., 1. vyd., Edícia: Stará hudba na Slovensku, zv. 7)

 • 1992

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Cassations in G, D, D

  World premiére recording

  Bratislava
  (1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca, Slovak Treasures)

 • 1992

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Instrumental Concertos

  Bratislava
  (1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca, Slovak Treasures)

 • 1991

  MÚDRA, Darina (ed.): Zimmermann, Anton: Six Sonatas for Harpsichord and Violin, op. 2

  World premiére recording

  Bratislava
  (1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca, Slovak Treasures)

 • 1991

  MÚDRA, Darina (ed.): Music from Maria Theresa Time

  Opus, Bratislava
  (LP)

 • 1991

  MÚDRA, Darina (ed.): Sperger, Johann Matthias: Six Trios

  World premiére recording

  Bratislava
  (1 CD, Edícia: Artis Musicae Monumenta Slovaca, Slovak Treasures)

 • 1986

  MÚDRA, Darina (ed.): Music of the classical period in Slovakia

  World premiére recording

  Opus, Bratislava
  (LP)

 • 1982

  MÚDRA, Darina (ed.): Sperger, Johann Matthias: Triá č. 1 – 3

  Opus, Bratislava
  (52 s., 1. vyd., Edícia: Stará hudba na Slovensku, zv. 5)

 • 1971

  MÚDRA, Darina (ed.): Zomb, František Xaver: Chrámová hudba

  Supraphon, Praha
  (Gramofónový klub, LP)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2000

  MÚDRA, Darina: Fráter Alojz Schlieszter SchP. Historická osobnosť hudobnej kultúry na Slovensku

  Národná osveta, 2000, Bratislava, roč. 10, č. 7
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 2, s. 15)

 • 2000

  MÚDRA, Darina: P. Norbert Schreier SchP (1744 – 1811). Historická osobnosť hudobnej kultúry na Slovensku

  Národná osveta, 2000, Bratislava, roč. 10, č. 3
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 1, s. 6 – 10)

 • 2000

  MÚDRA, Darina: Anton Július Hiray (1770 – 1842). Historická osobnosť hudobnej kultúry na Slovensku

  Národná osveta, 2000, Bratislava, roč. 10, č. 23 – 24
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 6, s. 12 – 13)

 • 2000

  MÚDRA, Darina: Gaudentius Dettelbach (1739 – 1818). Historická osobnosť hudobnej kultúry na Slovensku

  Národná osveta, 2000, Bratislava, roč. 10, č. 15, 19, s. 14
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 4, č. 5, s. 9, s. 14 – 15, č. 19, s. 9)

 • 2000

  MÚDRA, Darina: Jozef Zomb (1788 – 1850). Historická osobnosť hudobnej kultúry na Slovensku

  Národná osveta, 2000, Bratislava, roč. 10, č. 11
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 3, s. 9 – 12)

 • 1999

  MÚDRA, Darina: Franz Paul Rigler (1748 – 1796). Skladateľské osobnosti Slovenska

  Národná osveta, 1999, Bratislava, roč. 9, č. 7
  (Príloha Etuda, roč. 5, č. 2, s. 7 – 9)

 • 1999

  MÚDRA, Darina: Anton Aschner (1732 – 1793). Skladateľské osobnosti Slovenska

  Národná osveta, 1999, Bratislava, roč. 9, č. 23
  (Príloha Etuda, roč. 5, č. 6, s. 14 – 16)

 • 1999

  MÚDRA, Darina: Páter Ľudovít Skalník, OPraem (1783 – 1848). Skladateľské osobnosti Slovenska

  Národná osveta, 1999, Bratislava, roč. 9, č. 15, 19
  (Príloha Etuda, roč. 5, č. 4, s. 15 – 16, č. 5, s. 7 – 8)

 • 1999

  MÚDRA, Darina: Heinrich Klein (1756 – 1832). Skladateľské osobnosti Slovenska

  Národná osveta, 1999, Bratislava, roč. 9, č. 11
  (Príloha Etuda, roč. 5, č. 3, s. 13 – 15)

 • 1998

  MÚDRA, Darina: František Xaver Zomb (1779 – 1823). Skladateľské osobnosti Slovenska

  Národná osveta, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 7
  (Príloha Etuda, roč. 4, č. 2, s. 14 – 16)

 • 1998

  MÚDRA, Darina: Tvorba skladateľov na Slovensku v období klasicizmu

  Národná osveta, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 3
  (Príloha Etuda, roč. 4, č. 1, s. 8)

 • 1998

  MÚDRA, Darina: František Xaver Tost (1754 – 1829). Skladateľské osobnosti Slovenska

  Národná osveta, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 23
  (Príloha Etuda, roč. 4, č. 6, s. 14 – 16, Príloha Etuda, 1999, roč. 5, č. 1, s. 14 – 15)

 • 1998

  MÚDRA, Darina: Johann Matthias Sperger (1750 – 1812). Skladateľské osobnosti Slovenska

  Národná osveta, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 19
  (Príloha Etuda, roč. 4, č. 5, s. 7 – 8)

 • 1998

  MÚDRA, Darina: Anton Zimmermann (1741 – 1781). Skladateľské osobnosti Slovenska

  Národná osveta, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 11
  (Príloha Etuda, roč. 4, č. 3, s. 7 – 9, č. 4, s. 14 – 16)

 • 1997

  MÚDRA, Darina: Historické centrá hudby na východnom Slovensku

  Národná osveta, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 4
  (Príloha Etuda, roč. 3, č. 1, s. 7 – 8)

 • 1997

  MÚDRA, Darina: Historické centrá hudby na západnom Slovensku

  Národná osveta, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 21
  (Príloha Etuda, roč. 3, č. 4, s. 12 – 13)

 • 1997

  MÚDRA, Darina: Historické centrá hudby stredného Slovenska

  Národná osveta, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 16
  (Príloha Etuda, roč. 3, č. 3, s. 7 – 8)

 • 1997

  MÚDRA, Darina: Historické centrá hudby na Spiši

  Národná osveta, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 10
  (Príloha Etuda, roč. 3, č. 2, s. 13 – 14)

 • 1997

  MÚDRA, Darina: Traja velikáni u nás

  O európskych kontextoch slovenskej hudobnej kultúry klasicizmu

  Slovensko, 1997, roč. 21, č. 3, s. 48 – 50
  (Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven)

 • 1997

  MÚDRA, Darina: O európskych kontextoch slovenskej hudobnej kultúry klasicizmu

  Magazín Slovensko, 1997, roč. 21, č. 3, s. 48 – 50

 • 1997

  MÚDRA, Darina: Uršulínky a hudba

  Katolícke noviny, 1997, Bratislava, roč. 112, č. 11, s. 15

 • 1997

  MÚDRA, Darina: Veda ako napísaný príbeh

  Hudobný klasicizmus na Slovensku v dokumentoch

  Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 10, s. 15

 • 1996

  MÚDRA, Darina: Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 3

  Národná osveta, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 4
  (Príloha Etuda, roč. 2, č. 1, s. 7 – 8)

 • 1996

  MÚDRA, Darina: Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 6

  Národná osveta, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 22
  (Príloha Etuda, roč. 2, č. 4, s. 17 – 19)

 • 1996

  MÚDRA, Darina: Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 5

  Národná osveta, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 16
  (Príloha Etuda, roč. 2, č. 3, s. 7 – 8)

 • 1996

  MÚDRA, Darina: Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 4

  Národná osveta, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 10
  (Príloha Etuda, roč. 2, č. 2, s. 11 – 12)

 • 1995

  MÚDRA, Darina: Ignorované hodnoty našej hudobnej histórie?

  Národná osveta, 1995, Bratislava, roč. 5, č. 4
  (Príloha Etuda, roč. 1, č. 4, s. 6 – 7)

 • 1995

  MÚDRA, Darina: Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 2

  Národná osveta, 1995, Bratislava, roč. 5, č. 22
  (Príloha Etuda, roč. 1, č. 4, s. 11 – 12)

 • 1995

  MÚDRA, Darina: Hudobný miestopis Slovenska. V období klasicizmu 1

  Národná osveta, 1995, Bratislava, roč. 5, č. 16
  (Príloha Etuda, roč. 1, č. 3, s. 3 – 4)

 • 1995

  MÚDRA, Darina: Výpovedný historický dokument

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 16 – 17, s. 9

 • 1993

  MÚDRA, Darina: Výročie pre rozpamätanie sa

  Kto bol F. X. Zomb

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 39, s. 14 – 15

 • 1993

  MÚDRA, Darina: Výročie skladateľa – Anton Aschner

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 19, s. 8

 • 1991

  MÚDRA, Darina: Šanca pre študentov

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 9, s. 2

 • 1987

  MÚDRA, Darina: Bratislavský rodák Johann Nepomuk Hummel

  Vlastivedný časopis. Revue kultúrneho dedičstva Slovenska, 1987, Obzor, Bratislava, roč. 36, č. 3, s. 130 – 134

 • 1983

  MÚDRA, Darina: Sen hudobnej vedy skutočnosťou

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 1, s. 8

 • 1978

  MÚDRA, Darina: Správa zo študijnej cesty v Budapešti v dňoch 29. 9. – 1. 10. 1977

  Správy zo študijných ciest knihovníkov do zahraničia, 1978, Matica slovenská, Martin, č. 19

 • 1973

  MÚDRA, Darina: Londýnske zasadnutie

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 24, s. 8

 • 1972

  MÚDRA, Darina: O práci hudobných knižníc

  Hudobný život, 1972, Bratislava, roč. 4, č. 22, s. 6

 • 1972

  MÚDRA, Darina: Rok činnosti AIBM

  Hudobný život, 1972, Bratislava, roč. 4, č. 15, s. 6 – 7

 • 1972

  MÚDRA, Darina: O prostriedkoch komunikácie hudby

  Hudobný život, 1972, Bratislava, roč. 4, č. 14, s. 8

 • 1970

  MÚDRA, Darina: Prínos muzikológov k oslavám Ludwiga van Beethovena

  Hudobný život, 1970, Bratislava, roč. 2, č. 24, s. 8

Bibliografia

 • 2013

  VESELOVSKÁ, Eva: K životnému jubileu Dariny Múdrej

  Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 [30], č. 1, s. 151 – 164

 • 2011

  SEHNAL, Jiří: Darina Múdra: Anton Zimmermann (1741 – 1781) [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 37 – 39

 • 2009

  SEHNAL, Jiří: Darina Múdra: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch

  Hudobný archív, 2009, Slovenská národná knižnica, Martin, č. 16, s. 298 – 300

 • 2007

  SEHNAL, Jiří: Darina Múdra: Anton Zimmermann (1741 – 1781) und die europäische musikalische Klassik

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 10, s. 38
  (Hudobný archív 16, Martin, Slovenská národná knižnica, 2009, s. 301 – 302)

 • 2002

  KAČIC, Ladislav: K jubileám ... Darina Múdra

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 2, s. 4

 • 1998

  MUNTÁG, Emanuel: Reprezentovať dedičstvo

  Slovenské národné noviny, 1998, Matica slovenská, Martin, roč. 9 (13), č. 4, s. 12

 • 1997

  LEHOTSKÁ, Miriam: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 46, č. 2, s. 70 – 71

 • 1997

  KOWALSKÁ, Eva: Múdra, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch

  Musikalische Klassik in der Slowakei in Zeitdokumenten

  Historický časopis, 1997, Historický ústav SAV, Bratislava, roč. 45, č. 2, s. 342 – 344

 • 1997

  KAČIC, Ladislav: Múdra, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch

  Musikalische Klassik in der Slowakei in Zeitdokumenten

  Slovenská archivistika, 1997, Bratislava, roč. 32, č. 1, s. 102 – 104

 • 1997

  HULKOVÁ, Marta: Reprezentatívna publikácia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 4, s. 8

 • 1996

  MV: Hudobný klasicizmus na Slovensku

  Katolícke noviny, 1996, Bratislava, roč. 111, č. 51 – 52, s. 17

 • 1995

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Významný príspevok slovenskej muzikológie

  Dejiny hudobného klasicizmu na Slovensku

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 2, s. 15

 • 1994

  KOWALSKÁ, Eva: Múdra, Darina: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II

  Historický časopis, 1994, Historický ústav SAV, Bratislava, roč. 42, č. 4, s. 700 – 701

 • 1994

  PETŐCZOVÁ, Janka: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II

  Slovenská archivistika, 1994, Bratislava, roč. 29, č. 2, s. 64 – 67

 • 1994

  HULKOVÁ, Marta: Darina Múdra: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 13 – 14, s. 12

Bibliografia – Recenzie

 • 2021

  HORVÁT, Jozef: MÚDRA, Darina: Topografia hudby klasicizmu na Slovensku z pohľadu kanonických vizitácií

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 40

x