Profil osobnosti

Foto: Naďa Hrčková Zdroj: Archív Hudobného centra

Naďa Hrčková

11. 8. 1939 Bratislava

www.hrckova.sk

muzikológia, publicistika, editor, hudobný manažment
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1962 – 2004
pedagogička na Filozofickej fakulty UK v Bratislave (hudobná veda)
1968 – 1971
redaktorka časopisov Slovenská hudba a Hudobný život, kritička hudobnej avantgardy 60. rokov, po vstupe vojsk pre “nesprávne estetické názory” vyškrtnutá zo Zväzu slovenských skladateľov a zákaz publikačnej činnosti; v ďalšom období publicistika prednostne venovaná muzikologickej reflexii
1969
PhDr., 1980 hodnosť CSc., 1984 tzv. menovacia docentúra na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1999 riadna docentúra na Masarykovej univerzite v Brne, 2001 inaugurácia na tej istej univerzite (Univ. Prof. v odbore muzikológia)
1991
spoluzakladateľka medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos a vedecký garant sympózia v jeho rámci, editorka periodického nemecko-slovenského zborníka
2004 – 2008
vedecká pracovníčka Centra výskumu HTF VŠMU

Prof. PhDr. Naďa Hrčková, CSc., vysokoškolská pedagogička, vedecky a esejisticky činná v oblasti hudobnej vedy, tvorby a súčasnej, najmä slovenskej hudobnej kultúry. Rad jej absolventov zastáva významné miesto v oblasti hudobnej vedy a organizácie hudobnej kultúry.

Oblasti jej výskumu zahrňujú starú hudbu, hudbu 20. storočia, slovenskú hudbu.

Po politickom prevrate v roku 1989 rozvinula medzinárodné aktivity: účasť na medzinárodných sympóziách (Brno, Ľubľana, Varšava, Krakov, Vilnius), viacero štúdií v prestížnych medzinárodných zborníkoch a publikáciách, prednášková činnosť v zahraničí (Varšava, Krakov, Katovice, Rheinsberg, Viedeň, Hamburg, Vilnius a i.).

V súčasnosti vydáva syntetické knižné monografie o jednotlivých historických epochách v cykle Dejiny hudby I – VII, v českom a slovenskom jazyku (vydavateľstvo Ikar Bratislava a Euromedia Praha).

Bibliografia

 • Turan, Andrijan – Hrčková, Naďa: Ľudia bez humoru sú nudní
  Rande s muzikologičkou profesorkou Naďou Hrčkovou
  2011 Slovenka, Bratislava roč. 64, 2011, č. 48, s. 34 – 37
 • Szczepańska-Lange, Elżbieta: Na Slovensku vyzerala “normalizácia” na pohľad veľmi humánne
  S prof. Naďou Hrčkovou hovorí Elżbieta Szczepańska-Lange
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 10, s. 10 – 13
 • Geisbacherová, Michaela: Sprievodca hudbou Východu
  2007 Knižná revue, Bratislava roč. XVII, 2007, č. 12, s. 5
 • Szczepańska-Lange, Elžbieta: “Bo tutaj, prosze pani, bedzie teraz normalizacja”
  Z prof. Nadia Hrčkova rozmawia Elźbieta Szepaňska-Lange
  2007 Ruch muzyczny, Varšava roč. LI, 2007, č. 2, s. 30 – 34
 • Szczepańska-Lange, Elžbieta: Mieszkańcy z krainy Kilviria
  (Dejiny hudby VI., Hudba 20. storočia 2)
  2007 Ruch muzyczny, Varšava roč. LI, 2007, č. 18 – 19, s. 58 – 64
 • Kajanová, Yvetta: Naďa Hrčková: Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (1)
  2007 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 4, 2007, č. 1, s. 30 – 31
 • Rehák, Oliver: Aká je hudba z Východu
  (Naďa Hrčková: Dejiny hudby, Hudba 20. storočia 2)
  2007 SME, Bratislava roč. 15, 2007, č. 121 (27. 5.)
 • Unger, Pavol: Dejiny hudby II. Renesancia
  2007 In: www.melos.hrckova.sk
  Melos, texty o súčasnej hudobnej kultúre, internetová revue. (Tvárou v tvár tvorcovi hudby), prebraté z denníka Pravda, Bratislava 2007, č. 2
 • Geisbacherová, Michaela: Orientácia vo svete súčasnej hudby
  2006 Knižná revue, Bratislava roč. XVI, 2006, č. 10, s. 5
 • Cselényi, László: Hudba XX. storočia
  2006 Szabad Újság roč. XIV, 2006, č. 23, s. 11
 • Kajanová, Yvetta: Naďa Hrčková: Dejiny hudby VI
  2006 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 38, 2006, č. 4, s. 58 – 59
 • Blahynka, Miloslav: Príspevok k dejinám európskej hudby
  2005 Knižná revue, Bratislava roč. XV, 2005, č. 8, s. 6
 • Poledňák, Ivan: Naďa Hrčková
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 9, s. 6
 • Šišková, Ingeborg: Naďa Hrčková: Dejiny hudby I., Európsky stredovek
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 12, s. 47
 • Mojžišová, Michaela: Slovenskí skladatelia III
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 2, s. 45 – 46
 • Horkay, Tomáš: Slovenskí skladatelia / Slowakische Komponisten
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 1, s. 45
 • Šályová, Silvia: Naďa Hrčková (ed.): Slovenskí skladatelia I
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 1, s. 154 – 157
 • Kajanová, Yvetta: Súčasná hudba medzi Východom a Západom
  Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 1 – 2, s. 241 – 243
 • Adamov, Norbert: Užitočný pohľad späť
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 7, s. 10
 • Blahynka, Miloslav: Búranie mýtov o slovenskej hudbe
  Naďa Hrčková: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra
  1998 Literárny týždenník, Bratislava roč. 11, 1998, č. 15, s. 14
 • -ak-: Hudobná kritika a hodnotenie
  1987 Osvetová práca, Obzor, Bratislava roč. 37, 1987, č. 17, s. 46
 • Blahynka, Miloslav: Naďa Hrčková: Hudobná kritika a hodnotenie
  Opus Bratislava 1986
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 10, s. 8
 • Petrík, Vladimír: Podnetná kniha o kritike
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 51
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Hrčková, Naďa a kol.: Dějiny hudby V. Hudba 19. století
  2011 Euromedia, Ikar, Praha 2011
  (464 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Hrčková, Naďa a kol.: Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia
  2010 Ikar, Bratislava 2010
  (464 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Dějiny hudby VI. Hudba 20. století (2)
  2007 Ikar, Praha 2007
  (552 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2)
  2007 Ikar, Bratislava 2007
  (540 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Dějiny hudby VI. Hudba 20. století (1)
  2006 Ikar, Praha 2006
  (406 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (1)
  2006 Ikar, Bratislava 2006
  (408 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Dějiny hudby II. Renesance
  2005 Euromedia, Ikar, Praha 2005
  (304 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Dějiny hudby I. Evropský středověk
  2005 Euromedia, Ikar, Praha 2005
  (176 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Dejiny hudby II. Renesancia
  2004 Ikar, Bratislava 2004
  (295 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Dejiny hudby I. Európsky stredovek
  2003 Orman, Bratislava 2003
  (164 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Hrčková, Naďa – Kajanová, Yvetta – Boďová Katarína: Slovenskí skladatelia II. (Sociologická sonda)
  2001 Orman, Bratislava 2001
  (73 s., 1. vyd.)
 • Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra 1918 – 1948
  1996 Litera, Bratislava 1996
  (254 s., 1. vyd.)
 • kol.: Umenie v živote človeka. Estetické minimum
  Kapitola Hudba
  1989 Smena, Bratislava 1989, s. 105 – 152
  (313 s., 1. vyd.)
 • Hudobná kritika a hodnotenie
  1986 Opus, Bratislava 1986
  (255 s., 1. vyd.)
 • Tvrdoň, Jozef – Štědroň, Bohumír – Hrčková, Naďa – Plavec, Jozef: Dejiny hudby
  1973 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1973
  (507 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Last Event
  2009 “Melos” a “Étos”: včera, dnes,... zajtra? / “Melos” und ”Ethos”: gestern, heute,... morgen?. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2009, Bratislava, 10. – 12. novembra 2009, Hudobné centrum, Orman, Bratislava 2009, s. 57 – 65
 • An Exclamation of Truth, Babilonian Tower und Belcanto: The Players (after Hamlet) by Juraj Beneš
  2009 The Mediterranean – Source of Music and Longing of the European Romanticism and Modernism. 24th International Musicological Symposium, Festival Ljubljana, Ljubljana 2009
 • Eugen Suchoň: 20-er Jahren und das “adornsche Dilemma der Slowaken”
  2008 Music in the Twenties of the 20th Century. Kongressbuch of Slovenian Musical Days 2008, Festival Ljubljana, Ljubljana 2008
 • Ich gehöre nirgendshin. Im memoriam György Ligeti
  2007 “Personality, National Identity in Music in Era of Globalisation”. Zborník zo sympózia Slovenian Musical Days, Festival Ljubljana, Ljubljana 2007, s. 206 – 218
 • Prípad Ivan Poledňák v kontexte českej a slovenskej hudobnej kultúry
  2007 Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Musicologica Olomucensia IX. In honorem Ivan Poledňák, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007
 • Ost-Oper von dem Umbruch: Katastrophe und Warnung
  2006 Hrčková, Naďa (ed.): Na začiatku bolo slovo. Pieseň, opera a iné texty v súčasnej hudbe / Am Anfang war das Wort. Lied, Oper und andere Texte in der zeitgenössischen Musik, Hudobné centrum, AEPress, Bratislava 2006, s. 87 – 99
  (Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2003, Bratislava, 12. – 14. novembra 2003)
 • Zum Kompositionprozess von György Ligeti
  Referát na 15. medzinárodnej hudobnoteoretickej konferencii “Principles of Musical Composition, Creative Process”, Vilnius, 13. – 15. októbra, 2005
  2005 Vilnius 2005
  (Lithuanian Academy of Music and Theatre)
 • Starší brat. Českí zakladatelia hudobnej vedy na Slovensku
  2005 Musicologica Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek. 1905 – 2005. Zborník príspevkov z medzinárodnej hudobnovednej konferencie, Brno, 28. – 29. januára 2005, Koniasch Latin Press, Praha 2005, s. 195 – 202
 • Chopin und die zeitgenössische Musik (Einige Beispiele)
  2005 Chopin and His Work in the Context of Culture. Ed. by Irena Poniatowska. Volume 2, Polska Akademia Chopinowska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Musica Iagellonica, Varšava 2005, s. 395 – 411
 • Politik, Musik und Theater in der Oper von Juraj Beneš Das Festmahl (1980)
  2005 Acta Universitas Palackianae, Olomoucensis Facultas Philosophica – Aesthetica 28, Univerzita Palackého v Olomouci 2005, s. 47 – 55
 • Chopin, Avantgarde, Postmoderne: wandernde Ideen...
  2005 Continuity and Avant-Garde: Between Tradition and New Challenges, 19th Music Days 2004, Festival Ljubljana, Ljubljana 2005, s. 166 – 177
 • Über der heutigen Minimalisierung der Werte
  2005 Hrčková, Naďa (ed.): Od Perotina po Steva Reicha. Idey “minimálneho” v hudobných dejinách a v súčasnosti / Vom Perotin bis Steve Reich. Die Ideen des “Minimalen” in der Musikgeschichte und Gegenwart, Hudobné centrum, AEPress, Bratislava 2005, s. 22 – 25
  (Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2005, Bratislava, 8. – 10. novembra 2005)
 • Einige Bemerkungen zur Oper Festmal von Juraj Beneš
  2004 Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX. wieku. Eds. Droba, Krzysztof – Szwajgier, Krzysztof – Małecka, Teresa, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Krakov 2004, s. 99 – 107
 • Vertonung polnischer Poeten in der zeitgenössischen slowakischen Musik
  2003 Pieśń Polska Reconaissance. Ed. Mieczyslaw Tomaszewski, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Krakov 2003, s. 145 – 155
 • Niektoré nové aspekty vzťahu hudby a slova v piesňových cykloch súčasnosti
  2002 Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru, Hrčková, Naďa (ed.), Orman, Bratislava 2002, s. 58 – 75
 • Zur heutigen Bewertung der Gründer der Nationalmusikmoderne. Zwischen Mythos und Realität
  2002 International Musicological Symposium at the 300th Anniversary of the Birth of Composer Blaž Arnič. 16th Slovenian Musical Days. Zborník, Festival Ljubljana, Ljubljana 2002, s. 143 – 146
 • Reflections of J. S. Bach in Contemporary Slovak Musik after Soviet Invasion of 1968
  2002 Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2002, s. 163 – 167
 • Hudba, politika a divadlo v opere Juraja Beneša Hostina
  2002 Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru, Hrčková, Naďa (ed.), Orman, Bratislava 2002, s. 47 – 58
 • Reflections of Bach in Contemporary Slovak Music
  2002 Bach 2000. Music between Virgin Forest and Knowledge Society, Brno 2002, s. 239 – 245
  (Compostela Group of Universities)
 • Über die Möglichkeiten einer Historiographie der neueren Musikgeschichte
  2002 Muzyka w kontekście kultury, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Kraków 2002, s. 553 – 560
 • O možnostiach historiografie novších hudobných dejín
  2002 Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru, Hrčková, Naďa (ed.), Orman, Bratislava 2002, s. 5 – 17
 • Slowakische Komponisten: woher – wohin?
  2000 Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2000, s. 29 – 42
 • Zeitgenössische Komponisten: Wandernde Ideen
  2000 Hrčková, Naďa (ed.): Koniec storočia, koniec tisícročia / Ende des Jahrhunderts, Ende des Millenniums. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1999, Bratislava, 8. – 10. novembra 1999, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava 2000, s. 38 – 60
 • Humanität in der verbalen Reflexion der slowakischen Musikkultur
  1999 Colloqium – Komponist und Humanität, Masarykova univerzita, Brno 1999, s. 221 – 225
 • Bohuslav Martinů und die Ideologie des einzigen Weges der tschechischen und slowakischen Musikmoderne
  1999 Glasba in družba v 20. stoletju, Festival Ljubljana, Ljubljana 1999, s. 101 – 105
 • F. Chopin und die zeitgenössische Musik
  1999 2nd International Chopin Congress, Polska Akademia Chopinowska, Warszawa 1999, s. 14
 • Eugen Suchoň a ’teória jedinej cesty’. Pocta Eugenovi Suchoňovi
  1998 Chalupka, Ľubomír (ed.): Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie, Bratislava, 1. – 2. októbra 1998, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 43 – 49
 • Die zeitgenössische slowakische Musik zwischen Ost und West
  1998 Hrčková, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava 1998, s. 66 – 69
 • Das 'Alte' in der slowakischen Musik der 70er und 80er Jahren
  1997 Hrčková, Naďa (ed.): 'Staré' v 'novom' / Das Alte im Neuen. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1995, Bratislava, 8. – 10. novembra 1995, Litera, Bratislava 1997, s. 68 – 71
 • Die slowakische Musikmoderne zwischen zwei Weltkriegen – Irrtum oder Notwendigkeit?
  1996 Glasba med obema vojnama in Slavko Osterc / Musik zwischen beiden Weltkriegen und Slavko Osterc, Festival Ljubljana, Ljubljana 1996, s. 240 – 245
 • Jozef Kresánek und die systematische Musikwissenschaft an der Comenius Universität Bratislava
  1996 Hrčková, Naďa: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra 1918 – 1948, Litera, Bratislava 1996, s. 239 – 250
 • Die Entwicklungsphasen der modernen slowakischen Musik
  1995 29th Conference of Baltic Musicologists. Musicological Approach to the 20th Century Music, Lithuanian Composers Union, Vilnius 1995
 • Die Botschaft in der zeitgenössischen slowakischen Musik
  1995 Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaft. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, Festival Melos-Étos, Bratislava 1995, s. 191 – 200
 • Skladateľské povolanie a slovenská totalita
  1995 Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaf. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, Festival Melos-Étos, Bratislava 1995, s. 59 – 66
 • Mýtus hudobnej výchovy v slovenskej hudobnej kultúre
  1994 Hudobno-pedagogické interpretácie 2. Zborník štúdií z vedecko-pedagogickej konferencie Hudobná výchova vo vývoji súčasnej hudobnej kultúry, Vysoká škola pedagogická, Nitra 1994, s. 135 – 141
 • Kult Jána Levoslava Bellu v 20. rokoch 20. storočia
  1993 Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993, s. 182 – 186
  (resumé v angličtine a nemčine)
 • Bachovské povedomie u slovenských skladateľov
  1992 Pečman, Rudolf a kol.: Händel a Bach. O dnešním pojetí jejich díla, Masarykova univerzita, Brno 1992, s. 159 – 164
 • Podiel hudobnej kritiky na štýlovej kryštalizácii slovenskej hudobnej moderny v 30. rokoch
  1991 Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 22/1989, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1991, s. 101 – 106
 • Bachovské povedomie u slovenských skladateľov
  1991 Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 22/1989, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1991, s. 107 – 113
 • Poznanie, hodnotenie a hudobná kritika
  1990 Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 20/1987, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1990, s. 91 – 120
 • Erkenntnis, Wertung und musikalische Kritik
  1990 Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 20/1987, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1990, s. 91 – 120
 • Hudobná veda na Slovensku po roku 1918
  1988 Slovak Music, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1988, č. 1 – 2, s. 11 – 16
 • Hudobná teória a hodnotenie v hudobnej kritike
  1988 Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 19/1986, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1988
 • Zur Entwicklung der Bewertungskriterien in der slowakischen Musikkritik nach 1918
  1987 Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 18/1985, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1987, s. 109 – 117
 • O význame V. Helferta pre hudobnú kritiku a tvorbu na Slovensku v medzivojnovom období
  1987 Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu. Hudobnovedná konferencia k 100. výročiu narodenia pokrokového vedca a človeka, Brno, 27. – 28. februára 1986. Ed. Rudolf Pečman, Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, Brno 1987, s. 78 – 81
 • On predsa jeden pablesk... (Ján Levoslav Bella)
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 27
 • Ján Levoslav Bella ako priesečník vplyvov českej a slovenskej hudobnej kultúry
  1986 Česká a slovenská skladateľská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvnení (1918 – 1983). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 13, Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1986, s. 28
  (Zborník prác z 13. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1984, 9. októbra 1984)
 • Die Musiktheorie und die Bewertung in der Musikkritik
  1986 Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 17/1984, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1986, s. 63 – 72
 • Prehodnocovanie tvorby Jána Levoslava Bellu na Slovensku
  1985 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin roč. 9, 1985, s. 89 – 95
 • Ján Levoslav Bella ako priesečník vplyvov českej a slovenskej hudobnej kultúry 1
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 6, s. 8
 • Podiel hudobnej kritiky na štýlovej kryštalizácii slovenskej národnej moderny v tridsiatych rokoch
  1985 Zrod a vývoj slovenskej národnej moderny. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 12, Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1985, s. 22 – 27
  (Zborník prác z 12. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1983, 5. októbra 1983)
 • Hudobná kritika v Robotníckych novinách (1909 – 1939)
  1980 Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvoma vojnami 1918 – 1939. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 6, Bachleda, Stanislav – Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1980, s. 72 – 85
  (Zborník prác zo 6. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1977)
 • O podstate kritického hodnotiaceho súdu
  1980 Macák, Bohumír (zost.): Umění a kritika. Sborník příspěvků z brněnského sympozia o kritice, konaného v červnu 1979, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno 1980, s. 79 – 84
 • The Character of Evalution in Art Criticism
  1979 Gołaszewska, Maria (ed.): Crisis of Aesthetics?, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakov 1979, s. 115 – 119
 • Od reflexie k teórii
  1978 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 10, 1978, č. 7, s. 123 – 126
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Dejiny hudby 2. Renesancia
  1988, 1996 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 1988, 1996
  (211 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)
 • Dejiny hudby 1. Európsky stredovek
  1979, 1981, 1996 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 1979, 1981, 1996
  (141 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)
 • Hrčková, Naďa – Tvrdoň, Jozef: Dejiny poľskej hudby
  1967 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1967
  (96 s., 1. vyd.)
 • Editorská činnosť
 • Hrčková, Naďa (ed.): “Melos” a “Étos”: včera, dnes,... zajtra? / “Melos” und ”Ethos”: gestern, heute,... morgen?
  Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2009, Bratislava, 10. – 12. novembra 2009
  2009 Hudobné centrum, Orman, Bratislava 2009
  (172 s., 1. vyd.)
 • Hrčková, Naďa (ed.): Sacrum a profanum v hudbe 20. storočia / Sacrum und Profanum in der Musik des 20. Jahrhunderts
  Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2007, Bratislava, 7. – 9. novembra 2007
  2008 Hudobné centrum, Bratislava 2008
  (207 s., 1. vyd.)
 • Hrčková, Naďa (ed.): Eugen Suchoň
  2008 Hudobné centrum, Bratislava 2008
  (1 DVD, scenár: Naďa Hrčková, réžia: Ingrid Králová)
 • Hrčková, Naďa (ed.): Na začiatku bolo slovo. Pieseň, opera a iné texty v súčasnej hudbe / Am Anfang war das Wort. Lied, Oper und andere Texte in der zeitgenössischen Musik
  Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2003, Bratislava, 12. – 14. novembra 2003
  2006 Hudobné centrum, AEPress, Bratislava 2006
  (148 s., 1. vyd.)
 • Hrčková, Naďa (ed.): Od Perotina po Steva Reicha. Idey “minimálneho” v hudobných dejinách a v súčasnosti / Vom Perotin bis Steve Reich. Die Ideen des “Minimalen” in der Musikgeschichte und Gegenwart
  Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2005, Bratislava, 8. – 10. novembra 2005
  2005 Hudobné centrum, AEPress, Bratislava 2005
  (250 s., 1. vyd.)
 • Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia III
  Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru
  2002 Orman, Bratislava 2002
  (140 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Hrčková, Naďa (ed.): Posledných 30 rokov: idey, osobnosti, hodnoty novších hudobných dejín / Die letzten 30 Jahre: Ideen, Persönlichkeiten, Werte der neueren Musikgeschichte
  Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2001, Bratislava, 7. – 9. novembra 2001
  2001 Festival Melos-Étos, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Orman, Bratislava 2001
  (262 s., 1. vyd.)
 • Hrčková, Naďa (ed.): Koniec storočia, koniec tisícročia / Ende des Jahrhunderts, Ende des Millenniums
  Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1999, Bratislava, 8. – 10. novembra 1999
  2000 Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava 2000
  (272 s., 1. vyd.)
 • Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I
  Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998
  2000 Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2000
  (265 s., 1. vyd.)
 • Hrčková, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West
  Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997
  1998 Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava 1998
  (260 s., 1. vyd.)
 • Hrčková, Naďa (ed.): 'Staré' v 'novom' / Das Alte im Neuen
  Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1995, Bratislava, 8. – 10. novembra 1995
  1997 Litera, Bratislava 1997
  (149 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Dvadsiate roky: adornovská dilema Slovákov a Eugen Suchoň
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 1 – 2
  (Príloha Eugen Suchoň storočnica, s. 13 – 16)
 • Koniec hry. Za Iljom Zeljenkom
  2007 SME. Príloha Kultúra, Bratislava roč. 15, 2007, č. (19. 7.)
 • Za Iljom Zeljenkom
  2007 In: www.melos.hrckova.sk
  Melos – texty o súčasnej hudobnej kutúre. Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 2007, č. 2 (27. 8.)
  (Webmag)
 • S vďakou a obdivom Györgyovi Ligetimu in memoriam
  2007 In: www.melos.hrckova.sk
  Melos – texty o súčasnej hudobnej kutúre. Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 2007, č. 2 (27. 8.)
  (Webmag)
 • Čas odchodov
  2007 In: www.melos.hrckova.sk
  Melos – texty o súčasnej hudobnej kutúre. Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 2007, č. 2 (27. 8.)
  (Webmag)
 • Prípad Ivan Poledňák v kontexte českej a slovenskej hudobnej kultúry
  2007 In: www.melos.hrckova.sk
  Melos – texty o súčasnej hudobnej kutúre. Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 2007, č. 2 (27. 8.)
  (Webmag)
 • Zomrel György Ligeti
  2006 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 3, 2006, č. 2, s. 21 – 22
 • Juraj Beneš: Politika, hudba a divadlo v opere Hostina (1980)
  100 rokov hudby na Slovensku
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 2, s. 29 – 31
 • Dva pohľady na Varšavskú jeseň
  Plné sály na Varšavskej jeseni '96
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 22, s. 5
 • Slovenská hudba objavom
  Umelá pieseň národov Európy v Krakove
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 4, s. 14 – 15
 • Koncert budúcnosti?
  Kagel v Zürichu
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 3, s. 15
 • Zomrel Witold Lutosławski
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 9, s. 15
 • Seizmograf súčasnej hudby
  Varšavská jeseň '94
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 44, s. 15
 • Opustená Varšavská jeseň
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 50, s. 15
 • Uskutočnil sa druhý ročník
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 49, s. 15
 • György Ligeti: 70
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 25, s. 15
 • Ešte raz o štekaní
  Reakcia na článok V. Godára
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 51, s. 15
 • Štekanie na Varšavskej jeseni po roku
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 47, s. 14
 • Z diskusie mimoriadneho zjazdu
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 3, s. 4
 • Nová hudba nepatrí minulosti
  Festival tolerancie a porozumenia
  1990 Národná obroda roč. 1, 1990, č. 57 (20. 7.), s. 11
 • Ohľaduplnosť či nedotknuteľnosť?
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 18, s. 6
 • Pokus o diagnózu
  Na margo prehliadky Novej slovenskej hudby
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 11, s. 14 – 15
 • Keď odíde osobnosť
  O vede a kultúrnom povedomí. Nad nedožitými 70. narodeninami Jozefa Kresánka
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 1, s. 15
 • Opera medzi prevádzkou a víziou
  1989 Dialóg roč. 1, 1989, č. 12, s. 7
 • kol.: Nová slovenská hudba. 13. ročník prehliadky
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 6, s. 1, 9 – 12
 • Bach, tradícia a čo ďalej...
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 13, s. 11
 • Festival plný otáznikov
  Varšavská hudobná jeseň 1988
  1988 Literárny týždenník, Bratislava roč. 1, 1988, č. 9, s. 15
 • Švédska hudobná jar
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 9, s. 6
 • Čriepky z Varšavy
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 23, s. 6, 7
 • Varšavská hudobná jeseň
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 47
 • Hudobná kultúra na križovatke
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 45
 • Korenie tvorivého napredovania
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1986
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 13
 • Za profesorom Jozefom Kresánkom
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 12
 • Rok premiér v Redute
  Marginálie k novej hudobnej tvorbe
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 7
 • Čítanie o hudbe
  Vstúpime do sveta hudobnej kultúry?
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 30
 • Je súčasná slovenská hudba ťažká?
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 16
 • Nekriticky o hudobnej kritike
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 24, s. 4, 8
 • Ivan Poledňák: ABC Stručný slovník hudební psychologie
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 11, s. 4
 • Tradícia a súčasnosť. Z bloku kritika
  1984 Nové Slovo, Bratislava roč. 26, 1984, č. 50
 • Estetika, umenoveda a kritika
  1984 Nové Slovo, Bratislava roč. 26, 1984, č. 46
 • Neopakovateľný zjav. Alexander Moyzes
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 23, s. 1
 • Ide o harmonickú osobnosť
  K aktuálnym problémom estetiky a umenovied
  1979 Nové Slovo, Bratislava roč. 21, 1979, č. 10, s. 16
 • Pokus o diagnózu
  Na okraj Týdne nové slovenské hudební tvorby
  1977 Hudební rozhledy roč. 30, 1977, č. 7, s. 289 – 291
 • Avantgarda a tradice
  Poznámky k 20. varšavské jeseni
  1977 Hudební rozhledy roč. 30, 1977, č. 2, s. 74 – 75
 • Človek potrebuje hudbu (k výsledkom výskumu hudobnosti)
  1976 Osveta, Martin 1976, č. 3, s. 41 – 47
 • Úvaha nad ideálom
  1971 Slovenská hudba, Bratislava roč. 15, 1971, č. 9 – 10, s. 363 – 370
 • Hudba a dobro
  1971 Slovenská hudba, Bratislava roč. 15, 1971, č. 6 – 7, s. 229 – 233
  (Rozhovor s Miroslavom Bázlikom)
 • Nielen duch, vtip, ale aj srdce
  1971 Slovenská hudba, Bratislava roč. 15, 1971, č. 2, s. 55
 • Pamiatke mysliteľa, vedca, človeka... T. W. Adorno
  1971 Slovenská hudba, Bratislava roč. 15, 1971, č. 2, s. 55
 • Smolenice '70
  1970 Hudobný život, Bratislava roč. 2, 1970, č. 9, s. 1, 7
 • Nielen chlebom je živý človek
  Po stopách Bélu Bartóka
  1969 Hudobný život, Bratislava roč. 1, 1969, č. 9, s. 3, 7
 • Utvrdzovanie sa vo viere
  1969 Hudobný život, Bratislava roč. 1, 1969, č. 1, s. 5, 7
 • Pred súdom obecenstva
  1966 Kultúrny život, Bratislava roč. 21, 1966, č. 43, s. 6 – 7
 • Opera v televízii
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 9, s. 412 – 414
 • Obecenstvo hodnotí súčasnú hudbu
  (K výsledkom sociologického výskumu)
  1964 Kultúrny život, Bratislava roč. 19, 1964, č. 44, s. 8, 10
 • Životnosť, novosť a výskum
  1963 Hudební rozhledy roč. 16, 1963, č. 13, s. 582
 • Hranice modernosti?
  1962 Slovenská hudba, Bratislava roč. 6, 1962, č. 7, s. 196
 • Vzájomná podmienenosť televíznej opery a spoločnosti
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 7 – 8, s. 311
 • Niekoľko problémov televíznej opery
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 6, s. 276
 • Z. Nejedlý: Gustáv Mahler
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 11 – 12, s. 548

Fotogaléria

 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009
  Naďa Hrčková a Peter Kolman

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009
  Oľga Smetanová, Peter Kolman, Naďa Hrčková

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009

  Autor: Peter Brenkus


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 01. 2020