Profil osobnosti

Foto: Alexander Albrecht Zdroj: Archív HC

Alexander Albrecht

12. 8. 1885 Arad – 30. 8. 1958 Bratislava

www.albrechtforum.eu

vážna hudba
skladba, dirigovanie

Bio

Bio

1895 – 1903
Kráľovské katolícke gymnázium v Bratislave
1904 – 1908
Hudobná akadémia v Budapešti (kompozícia – Hans Koessler, klavír – István Thomán, neskôr Béla Bartók, dirigovanie – Franz Szandtner); súčasne štúdium práva
1908 – 1952
organista Dómu sv. Martina v Bratislave a učiteľ Mestskej hudobnej školy
1921 – 1952
dirigent a riaditeľ Cirkevného hudobného spolku v Bratislave (Kirchenmusikverein zu St. Martin)

"Určujúci faktor Albrechtovho skladateľského vývoja predstavovala aktuálna reakcia na novodobo sformované estetické kritériá. Jeho myšlienkový obzor obsiahol celoeurópsky kontext, vďaka čomu bol schopný prijímať široké spektrum podnetov. Vymanil sa spod všeobecnej nadvlády romantického idiómu, ktorý spojil so súčasnými trendmi a dodal mu punc vlastnej osobnosti.
Vo svojich začiatkoch (do roku 1925) Albrecht vychádzal z nemeckej romantickej tradície, predovšetkým z Brahmsa, zo súčasníkov mu bol blízky Reger, miestami však využíval aj prvky impresionizmu a expresionizmu. Bol výrazným syntetikom: odkaz minulosti konfrontoval s prítomnosťou; klasickú faktúru jeho skladieb vyvažoval nový spôsob hudobného zobrazovania. V Albrechtovom diele i na menšej ploche spoznávame individuálnu kompozičnú metódu, v ktorej závažnú formotvornú úlohu zohráva variačné rozvíjanie.
Kľúčovú oblasť Albrechtovho diela predstavuje komorná tvorba (Klavírne kvinteto, Sláčikové kvarteto D dur, Tri básne z cyklu Das Marienleben a i.). Vývin jeho hudobnej reči však možno pozorovať aj na rozsiahlej piesňovej tvorbe, ktorá prináša styčné body s piesňovou tvorbou romantizmu (Schubert, Schumann), no použité harmonické postupy a aplikácia moderných prvkov prekračujú hranice romantizmu (Rosenzeit, A szépség himnusza a i.). V rokoch 1925–45 využíva Albrecht bohatú kontrapunktickú prácu, odvážne harmonické postupy (osciláciu septimových a nónových akordov nad basovou zádržou) a prikláňa sa k atonalite a ideálom novej vecnosti (Sonatína pre 11 nástrojov, Tobias Wunderlich, Cantate Dominum a i.). V rokoch 1946–57 sa Albrechtova reč zjednodušuje, začínajú sa v nej uplatňovať prvky neoklasicizmu a folklorizmy. Transformáciou elementov slovenského folklóru, ich svojským spájaním s vlastnou technikou vznikli diela Variácie, Šuhajko a Koncertantná suita pre violu a klavír. V poslednom období života autor spracúva, transkribuje a reviduje vlastné staršie skladby (Vianoce, Šesť skladieb pre sláčikové trio) a komponuje hudobno-didaktickú literatúru.
Albrecht bol osobnosťou s rozsiahlymi znalosťami v oblasti filozofie, dejín umenia, literatúry a práva, s úprimným obdivom a úctou pristupoval k výtvorom ľudského umu, mal kladný vzťah k pokroku a príroda mu slúžila ako neustály inšpiračný zdroj. Cenný pohľad na Albrechtove estetické názory ponúka jeho bohatá literárna a esejistická činnosť, ktorú čiastočne publikoval v dennej tlači či v rámci rozhlasového vysielania."

(ŠEBESTOVÁ, Astrid: Alexander Albrecht. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 13.)

 

Diela

 • symfonický orchester
 • Suita pre veľký orchester

  (podľa Suity pre klavír upravil Ladislav Holoubek)
  25'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, pf, archi
 • Scherzo (Humoreska)

  pre orchester
  1907 OBSADENIE: orch
 • Dornröschen (Šípová Ruženka) op. 26

  Symfonická báseň pre veľký orchester
  1919–1921 OBSADENIE: orch/pf4m
 • Túžby a spomienky (Tobias Wunderlich)

  symfonická báseň
  1935 OBSADENIE: orch
 • Humoreska „Výlet do dažďa s hrmavicou“

  1949 OBSADENIE: orch
 • Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)

  1956 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Scherzo

  pre komorný orchester
  1949 OBSADENIE: archi/2vn, vl, vc
 • Menuet pre dva sláčikové orchestre

  (zo Sonatíny pre 11 nástrojov)
  1956 OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Ex voto

  1939 VYDAVATEĽ: Tischer und Jagenberg
  OBSADENIE: 3vf, orch; 3v; v, org
 • Ballade (Balada)

  1956 TEXT: A. Messer
  OBSADENIE: v, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Chronos und die Jugend (Chronos a mladosť)

  kantáta pre sólový hlas, miešaný zbor a sláčikový orchester
  okolo 189? OBSADENIE: v, CM, archi
 • Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho

  pre sólový soprán, miešaný zbor a orchester
  1928 TEXT: R. M. Rilke
  VYDAVATEĽ: Tischer und Jagenberg
  OBSADENIE: s, CM, orch (org)
 • zbor a orchester
 • Missa in C

  pre sláčikový orchester, zbor a organ
  1903 OBSADENIE: CM, org, archi
 • Cantate Domino

  1939 VYDAVATEĽ: Tischer und Jagenberg
  OBSADENIE: CM, orch
 • Dolorosa

  pre zbor a orchester
  1947 OBSADENIE: CM, orch: ob, ci, 2cl, 2fg, cfg, 3cr, org, archi
 • Šuhajko

  ľudová kantáta pre miešaný zbor a orchester
  1950 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Symfonické variácie

  pre trúbku a orchester
  1946 OBSADENIE: tr, orch
 • sólový nástroj
 • Meditácia na Bertiniho Etude X a XI

  pre husle
  okolo 189? OBSADENIE: vn
 • Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)

  1950 1950, rev. 1952
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vc/vl
 • Triptychon

  1957 OBSADENIE: org/pf4m (vn, vl, vc ako Triptych)
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Fantázia

  pre klavír
  okolo 189? OBSADENIE: pf
 • In den Bittagen

  pre štvorručný klavír
  okolo 189? OBSADENIE: pf4m
 • Liedchen

  pre štvorručný klavír
  okolo 189? OBSADENIE: pf4m
 • Serenáda

  pre klavír
  okolo 189? OBSADENIE: pf
 • Sonatína

  pre klavír
  okolo 189? OBSADENIE: pf
 • Ungarische Tänze

  pre štvorručný klavír
  okolo 189? OBSADENIE: pf4m
 • Scherzo F dur

  pre štvorručný klavír
  1899 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf4m
 • Andante con moto

  okolo 190? OBSADENIE: pf
 • Auf Wiedersehen

  okolo 190? OBSADENIE: pf
 • Die Nacht

  okolo 190? OBSADENIE: pf
 • Kvinteto

  pre štvorručný klavír
  okolo 190? OBSADENIE: pf/pf4m
 • Menuet

  pre klavír
  okolo 190? OBSADENIE: pf
 • Onczy, Scherzo f mol

  pre klavír
  okolo 190? OBSADENIE: pf
 • Scherzo D dur

  pre štvorručný klavír
  okolo 190? OBSADENIE: pf4m
 • Scherzo Fis dur

  pre klavír
  okolo 190? OBSADENIE: pf
 • Memy

  pre klavír
  1905 OBSADENIE: pf/pf4m
 • Sonáta F dur

  pre klavír
  1905 VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: pf
 • Scherzo (Humoreska)

  pre štvorručný klavír
  1907 OBSADENIE: pf4m
 • Aforizmy

  pre klavír
  1910 OBSADENIE: pf
 • Gedankensplitter

  1910 OBSADENIE: pf
 • Launen (Nálady)

  pre štvorručný klavír
  1912 OBSADENIE: pf4m
 • Neujahrsgruss

  pre klavír
  1912 OBSADENIE: pf
 • Uspávanka

  pre klavír
  okolo 192? OBSADENIE: pf
 • Dobrú noc

  zdravica M. Schneiderovi-Trnavskému
  1924 OBSADENIE: pf
 • Suita

  pre klavír
  1924 OBSADENIE: pf
 • Sonatína pre dva klavíry

  (verzia Sonatíny pre 11 nástrojov)
  1926 21'
  OBSADENIE: 2pf
 • Bojovník

  1946 OBSADENIE: pf
 • Capriccio

  1956 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Andante con moto op. 22

  1922 VYDAVATEĽ: Hofmusikverlag, Tischer und Jagenberg, SVKL
  OBSADENIE: org
 • Tri skladby pre organ

  1949 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Variácie

  pre trúbku a klavír
  1945–1946 15' 24''
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: tr, pf
 • Noc

  Nokturno pre violončelo a klavír
  1950 2' 30''
  OBSADENIE: vc, pf
 • Prelúdium a fúga

  pre violu a violončelo
  1950 OBSADENIE: vl, vc
 • Koncertantná suita

  pre violu a klavír
  1952 20' 30''
  OBSADENIE: vl, pf
 • Scherzo

  pre husle a violu
  1957 OBSADENIE: vn, vl
 • Scherzo

  pre violu a klavír
  1957 OBSADENIE: vl, pf
 • Tri skladby pre violu a klavír

  (transkripcie piesní Der Verdammte, Reue, Heimkehr)
  1957 OBSADENIE: vl, pf
 • dva klavíry
 • Humoreska "Výlet do dažďa s hrmavicou"

  1949 OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Sláčikové trio

  okolo 189? OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Klavírne trio f mol

  1907 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Trio

  pre dvoje huslí a violu
  1943 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: 2vn, vl
 • Šesť skladieb pre sláčikové trio

  1957 OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Tri kánony pre sláčiky

  1957 OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Andante amoroso

  1958 OBSADENIE: vn, vl, vc
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto D dur op. 19d

  1918 22'
  VYDAVATEĽ: Tischer und Jagenberg Köln
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Scherzo

  (verzia Scherza pre sláčikový orchester)
  1949 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Vianoce (Vianočné kvarteto)

  1956 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Pesnička

  okolo 189? OBSADENIE: 3vn, vl, vc
 • Sláčikové kvinteto

  1907–1908 OBSADENIE: 2vn, 2vl, vc
 • Klavírne kvinteto op. 6

  1913 45'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
 • Quintetto frammento

  1929 VYDAVATEĽ: Panton Bratislava
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, pf
 • Sonatína pre klavírne kvinteto

  (verzia Sonatíny pre 11 nástrojov)
  1956 OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
 • 10–15 nástrojov
 • Sonatína pre 11 nástrojov

  1925 28'
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, 2cr, 2vn, vl, vc, cb
  Ikona audio
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Ave Maria

  okolo 189? OBSADENIE: v, org
 • Der Verdammte

  (inštrumentácia Ivan Buffa)
  1909 1909, rev. 2011
  TEXT: Reinhard Volker
  OBSADENIE: s, ens
 • In der Winternacht (V zimnej noci)

  (inštrumentácia Ivan Buffa)
  1910 1910, rev. 2011
  TEXT: Reinhard Volker
  OBSADENIE: s, ens
 • Mein Herz

  (inštrumentácia Ivan Buffa)
  1910 1910, rev. 2011
  TEXT: Hermann Hesse
  OBSADENIE: v, ens
 • Reue

  (inštrumentácia Ivan Buffa)
  1910 1910, rev. 2011
  TEXT: P. Natteroth
  OBSADENIE: v, ens
 • Esik, esik (Prší, prší)

  Duo pre tenor, barytón a dva klavíry (štvorručný klavír)
  1932 TEXT: Sándor Petőfi
  VYDAVATEĽ: Tischer und Jagenberg, Wunderhorn Verlag, Köln–Bayenthal
  OBSADENIE: t, br, 2pf/pf4m
 • Friedhofgras

  (inštrumentácia Ivan Buffa)
  1934 1934, rev. 2011
  TEXT: anonym, Wiener Journal
  OBSADENIE: v, ens
 • Dve árie

  pre soprán a organ
  1945 OBSADENIE: s, org
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Der Fischer

  okolo 189? OBSADENIE: s, pf
 • Der Liebe Dauer

  okolo 189? OBSADENIE: 2s, pf
 • Die Blume

  okolo 189? OBSADENIE: s, pf
 • Ein kleines Lied

  okolo 189? OBSADENIE: s, pf
 • Uspávanka

  pre soprán a klavír
  okolo 189? OBSADENIE: s, pf
 • Frühlingslust

  okolo 190? OBSADENIE: s, pf
 • Leise zieht durch mein Gemüth

  okolo 190? OBSADENIE: v, pf
 • Verschwunden bist Du

  okolo 190? TEXT: R. Klatt
  OBSADENIE: v, pf
 • An ein kleines Mädchen

  1903 TEXT: R. Klatt
  OBSADENIE: v, pf
 • Stretnutie

  1903 TEXT: Heinrich Heine
  OBSADENIE: v, pf
 • Esküvő (Svadba)

  1904 TEXT: Imre Farkas
  OBSADENIE: s, pf
 • Man nötigte lachend sie zum Klavier

  1904 TEXT: E. Wondrich
  OBSADENIE: s, pf
 • Unter der Linde (Pod lipou)

  1904 OBSADENIE: v, pf
 • Uralte Nacht

  1904 TEXT: Heinrich Heine
  OBSADENIE: v, pf
  Ikona audio
 • Verlange nicht

  1904 OBSADENIE: v, pf
 • Volanie

  1904 TEXT: Heinrich Heine
  OBSADENIE: v, pf
 • An Dich

  1905 TEXT: R. Klatt
  OBSADENIE: s, pf
 • Der Verdammte (Zatratený)

  1909 TEXT: Reinhard Volker
  OBSADENIE: v, pf
 • Heimkehr (Návrat domov)

  1909 TEXT: Reinhard Volker
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: v, pf
 • Rosenzeit (Čas ruží)

  1909 TEXT: A. Roderich
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: v, pf
 • Wiegenliedchen

  1909 OBSADENIE: v, pf
 • Biographie (Životopis)

  1910 OBSADENIE: br, pf
 • In der Winternacht (V zimnej noci)

  pre soprán a klavír
  1910 TEXT: Reinhard Volker
  OBSADENIE: s, pf
 • Kisleány a galambja sírjánál (Dievčatko pri hrobe svojho holuba)

  1910 TEXT: Elzike Gálffy
  OBSADENIE: v, pf
 • Mein Herz

  pre soprán a klavír
  1910 TEXT: Hermann Hesse
  OBSADENIE: s, pf
 • Reue (Ľútosť)

  pre soprán a klavír
  1910 TEXT: P. Natteroth
  OBSADENIE: s, pf
 • Rosen am Fenster (Ruže na okne)

  1910 TEXT: Gross
  OBSADENIE: v, pf
 • Slečinka

  1910 OBSADENIE: v, pf
 • Lenz (Jar)

  1912 TEXT: A. Messer
  OBSADENIE: v, pf4m
 • Pieta

  1917 TEXT: R. M. Rilke
  OBSADENIE: s, pf/orch
 • Az éj (Die Nacht) op. 23

  balada
  1922 TEXT: S. Petöfi
  VYDAVATEĽ: Tischer und Jagenberg
  OBSADENIE: v, pf
 • Antwort (Odpoveď)

  pre soprán a klavír
  1934 TEXT: Klára Kadosová
  OBSADENIE: s, pf
 • Friedhofgras

  1934 TEXT: anonym, Wiener Journal
  OBSADENIE: v, pf
 • Natur (Príroda)

  pre soprán a klavír
  1934 TEXT: Klára Kadosová
  OBSADENIE: s, pf
 • Zipser Lieder

  1934 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: v, pf
 • Noc op. 23

  pieseň pre stredný hlas a klavír; transkripcie piesne Az éj
  1950 TEXT: Sándor Petőfi
  OBSADENIE: v, pf
 • hlas (hlasy) sólo
 • Pesnička

  1912 TEXT: Lina Sommer
  OBSADENIE: 2vf
 • inštruktívne
 • Dvanásť drobných skladieb

  1952 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf
 • Jedenásť drobných inštruktívnych skladieb

  pre trojo až štvoro huslí v prvej polohe
  1953 VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo, Opus
  OBSADENIE: 3vn/4vn
 • Slovenské kvartetíno

  1956 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Desať drobných skladieb pre žiacky orchester

  1957 OBSADENIE: orch
 • Drobné klavírne skladby pre mládež

  1957 VYDAVATEĽ: Panton Bratislava–Praha
  OBSADENIE: pf
 • Malým umelcom, Desať skladieb pre štvorručný klavír

  na témy piesní a riekaniek zo zbierky J. Krasku
  1957 TEXT: J. Krasko
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf4m (2vn, vl, vc; orch)
 • úpravy folklóru
 • Osem maďarských ľudových piesní

  1941 OBSADENIE: CM
 • Tri slovenské ľudové piesne

  1948 OBSADENIE: CM
 • Malé kvarteto ľudových piesní

  1949 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Osem slovenských ľudových piesní

  1950 VYDAVATEĽ: Státní hudební vydavatelství
  OBSADENIE: CB/CF
 • Ej duby, duby

  1953 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: CM/CMa
 • zborové
 • Detská pieseň

  1939 OBSADENIE: CF/CB; v, vl, org
 • miešaný zbor
 • Das Lied (Pieseň)

  1915 TEXT: H. Wildesinn
  OBSADENIE: CM
 • Vianočné piesne

  1939 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Jubilujúci SSSR

  1952 TEXT: F. Kráľ
  OBSADENIE: CM/CMa
 • Nám jedna nádej svieti

  pochod
  1952 TEXT: R. Fábry
  OBSADENIE: CM
 • Náš krásny máj

  pochod
  1952 TEXT: O. Kaušitz, V. Erben
  OBSADENIE: CM
 • Pozdrav veľkej zemi

  1952 TEXT: J. Brezina
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Schlaf, müde Seele

  1933 TEXT: C. Flaischlen
  OBSADENIE: CMa
 • detský zbor
 • Dvojhlasné detské zbory

  1939–1940 OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Ave Maria

  1922 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM, org/orch
 • Alleluia

  1947 OBSADENIE: CM, org/orch
 • zbor a klavír
 • A szépség himnusza (Hymnus na krásu)

  1914 TEXT: R. Thákur
  OBSADENIE: CM, pf
 • hudba pre rozhlas
 • Viktor Egri: Spev nad ruinami

  1955

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • BAKIČOVÁ, Veronika: Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave a Alexander Albrecht
  2013 Music Forum, Bratislava 2013
 • KLINDA, Ferdinand: Alexander Albrecht
  1959 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1959
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia
  2019 Slovenská Hudba roč. 45, 2019, č. 1, s. 62-64
 • GODÁR, Vladimír: Vokálno-symfonická tvorba Alexandra Albrechta
  2017 Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín III : Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2017
 • DAS LEHOTSKÁ, Miriam: Pozostalosť rodiny Albrechtovcov v SNM-Hudobnom múzeu
  2015 Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2015, s. 158–172
 • CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský a Alexander Albrecht – prehliadaní tvorcovia a ich osudy
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 12, s. 19–21
 • ALBRECHT, Ján: Alexander Albrecht – osud a pozadie jeho tvorby
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 18, s. 10–11
 • ČÍŽIK, Vladimír: Albrecht Alexander
  1986 Slovenskí dirigenti a zbormajstri, Opus, Bratislava 1986, s. 53–57
 • SUCHOŇ, Eugen: Úvahy o jubilantovi
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 17, s. 3
 • BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna
  1983 Obzor, Bratislava 1983, s. 48–54
 • BURLAS, Ladislav: Alexander Albrecht [heslo]
  1980 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Volume One, MacMillan, London 1980, s. 222
 • Alexander Albrecht [heslo]
  1963 Československý hudební slovník, Státní hudební vydavatelství, Praha 1963, s. 23
 • KLINDA, Ferdinand: Nad dielom Alexandra Albrechta
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 9, s. 384–386
 • ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba
  1947 Závodský, Bratislava 1947, s. 101–102, 122
 • Umelecká kritika a publicistika
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 38
 • BERGER, Igor: K storočnici Jána Albrechta
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 24
 • KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019
  20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 4-6
 • Ruppeldtová, Silvia: Konvergencie nás Modrofúzom vrátili domov
  2019 In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/527090-konvergencie-nas-modrofuzom-vratili-domov/
  Pravda - Kultúra 2019
 • KOLÁŘ, Robert: Quasars rekapitulačne
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 6, s. 2
 • TICHÝ, Stanislav: BHS 2017
  Octet Singers a ŠKO
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 12–13
 • TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba
  Klavírna sonáta na Slovensku
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 8
 • KOLÁŘ, Robert: Albrechtina
  Klavírna suita na štyri spôsoby
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 4–5
 • LENNER, Eduard: Albrechtina
  Impozantný suitový večer
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 4
 • KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: klavírne kvintetá bratislavských spolužiakov
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 2
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015
  Radosť z komorného muzicírovania
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 10
 • KOLÁŘ, Robert: Albrechtovský violový večer
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 4
 • BERGER, Igor: Na podporu Domu Albrechtovcov
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 3
 • BLAHO, Vladimír: Vedia to i ono
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 4
 • KOLÁŘ, Robert: Poéma (bez) extázy
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 2
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 6–8
 • BUBNÁŠ, Juraj: Arnold Schönberg, Alexander Albrecht, Paul Hindemith [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7-8, s. 55
 • ALEXANDER, Juraj: Albrechtina
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 5
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus zaspieval opäť
  orfeus v podsvetí (Dvorane) VŠMU
  2013 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 10, 2013, č. 3-4, s. 46-49
 • (LB): Jak to sie robi po słowacku [recenzia CD]
  2013 Presto 2013, č. 6
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Pocta Alexandrovi Albrechtovi
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 5, s. 4
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 4, s. 11
 • BUBNÁŠ, Juraj: Koncert Quasars Ensemble
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 4, s. 10
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti
  Pierot na scéne
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 11
 • KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 7
 • CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie
  Hold hodnotám
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 8
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Albrechtina
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 10, s. 2
 • BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 3
 • KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble : C. Debussy, G. Mahler, A. Albrecht, F. Poulenc [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 51–52
 • PROCHÁC, Eugen: Námesačný Pierot uchvátil v prieniku deklamácie a spevu
  2012 Pravda 2012, č. 227 (2. 10.), s. 38
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 8–9
 • MARTON, Ivan: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 8
 • KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 11
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 9
 • MARTON, Ivan: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 11, s. 6
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Alexander Albrecht: Túžby a spomienky [recenzia knihy]
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 7–8, s. 57–59
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Alexander Albrecht: Túžby a spomienky. Úvahy a retrospektívne pohľady skladateľa [recenzia knihy]
  2009 Knižná revue 2009, č. 10, s. 11
 • ŠUBA, Andrej: Starí páni
  2008 Týždeň 2008, č. 39, s. 66–67
 • PARÍK, Ivan: Spomienka na Alexandra Albrechta
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 18, s. 10
 • DOHNÁNYI, L.: Dirigentská a pedagogická činnosť A. Albrechta
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 17, s. 4
 • KLINDA, Ferdinand: Aktuálnosť odkazu A. Albrechta
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 17, s. 3
 • MICHALKOVÁ, Ľudmila: Hodnoty sa nestrácajú. K 100. výročiu narodenia Alexandra Albrechta
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 17, s. 1
 • ALBRECHT, Ján: Život a dielo A. Albrechta očami syna
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 17, s. 8
 • ALBRECHT, Ján: Spomienky na otca
  1975 Hudobný život roč. 7, 1975, č. 17–18, s. 8
 • Recenzie
 • VESELÝ, Ondrej: Klavírna suita v 20. storočí : M. Bajuszová
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 4, s. 37
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Tri básne na Rilkeho Marienleben pre soprán, zbor a orchester
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 118–124
 • CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 114–118
 • CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Suita pre klavír
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 110–114
 • CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 45–50
 • CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu Marienleben R. M. Rilkeho
  1999 Hudobný život roč. 26, 1999, č. 4, s. 13–16
 • CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
  1998 Hudobný život roč. 25, 1998, č. 12, s. 7
 • Personálna bibliografia
 • Myšlienky (výber)
  2008 Hudobný život 2008, č. 8, s. 16 – 17
 • Túžby a spomienky
  2008 Hudobné centrum, Bratislava 2008
  (ed. Vladimír Godár)
 • Ave Maria
  1997 Hudobný fond, Bratislava 1997
 • Vianočné kvarteto
  1992 Opus, Bratislava 1992
 • Jedenásť drobných skladieb pre 3-4 huslí
  1978 1978
 • 11 drobných skladieb pre 3-4 huslí
  1978 Opus, Bratislava 1978
 • 12 klavírnych skladbičiek
  1971 Opus 1971
 • Kvinteto (fragment) pre flautu, hoboj, klarinet, fagot a klavír
  1970 Panton, Bratislava 1970
 • Malým umelcom : drobné štvorručné skladby pre klavír
  1961 Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha Bratislava 1961
 • Piesne slovenských skladateľov
  1958 Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava 1958
 • Zo spomienok na Bélu Bartóka
  1957 Slovenská hudba 1957, č. 1, s. 21–25
 • 11 drobných inštruktívnych skladieb pre 3-4 husieľ
  1954 Slovenské hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1954
 • [upr. Alexander Albrecht]: Osem slovenských ľudových piesní : pre detský (ženský) sbor
  1950 Slovenské hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1950
 • Osem slovenských ľudových piesní pre detský (ženský) sbor
  1950 Slovenské hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1950
 • Die Niedere Tatra
  14. 8. 1938 Grenzbote 14. 8. 1938

Diskografia

 • Foto: Štyria hudci ŠTYRIA HUDCI
  2019 CD – Pavian Records
  1. Eugen Suchoň: Keď sa vlci zišli ESD 79/2b
   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  2. Eugen Suchoň: Preletel sokol ESD 79/3b
   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  4. Ján Levoslav Bella: Nokturno
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  5. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle – Intermezzo (alla zingara)
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  6. Alexander Albrecht: Scherzo
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  7. Alexander Moyzes: Štyria hudci op. 57
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
 • Foto: Néo-Classicisme NÉO-CLASSICISME
  2015 CD – Hevhetia HV 0095-2-331
  1. Alfredo Casella: Pupazzetti Op. 27c
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Heitor Villa-Lobos: Chôros No. 7
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Georges Auric: Malborough s’en va-t-en guerre
   Quasars Ensemble
  4. Bohuslav Martinů: La Revue de Cuisine H. 161
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Quasars Ensemble
  6. Alexander Moyzes: Divertimento op. 11
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  7. Alexandre Tansman: Septet
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: AVE MARIA et alia opera musica sacra AVE MARIA ET ALIA OPERA MUSICA SACRA
  2013 CD – Music Forum 2306-001-2
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Diffusa est gratia
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Duchovné piesne z Cantus Catholici
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne op. 39 – Otče náš
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  5. Ján Levoslav Bella: Ad te Domine levavi
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  6. Ján Levoslav Bella: Saul und David op. 7
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  7. Ján Levoslav Bella: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  8. Alexander Albrecht: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  9. Viliam Figuš-Bystrý: 6 ofertórií op. 88 – Ad te levavi animam meam
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  10. Viliam Figuš-Bystrý: Dve Ave Maria op. 94 – Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  11. Ladislav Stanček: Starosloviensky Otčenáš, op. 26
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  12. Ladislav Stanček: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  13. Frico Kafenda: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  14. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 1 F dur
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  15. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 3 g mol, op. 22
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  16. Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 1
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  17. Ján Móry: Ave Maria, op. 13
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
 • Foto: Quasars Ensemble – Arnold Schönberg, Alexander Albrecht, Paul Hindemith QUASARS ENSEMBLE – ARNOLD SCHÖNBERG, ALEXANDER ALBRECHT, PAUL HINDEMITH
  2013 CD – Hevhetia HV 0069-2-331
  1. Arnold Schönberg: Kammersymphonie Nr. 1 E-dur, op. 9
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Paul Hindemith: Kammermusik Nr. 1, op. 24
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Alexander Albrecht: Biographie ALEXANDER ALBRECHT: BIOGRAPHIE
  2012 CD – Pavian Records PM0060-2
  1. Alexander Albrecht: Auf Wiedersehen
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
  2. Alexander Albrecht: Frühlingslust
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
  3. Alexander Albrecht: Uralte Nacht
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
  4. Alexander Albrecht: Esküvő (Svadba)
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
  5. Alexander Albrecht: Verlange nicht
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
  6. Alexander Albrecht: Leise zieht durch mein Gemüth
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
  7. Alexander Albrecht: Unter der Linde (Pod lipou)
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
  8. Alexander Albrecht: An ein kleines Mädchen
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
  9. Alexander Albrecht: Verschwunden bist Du
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
  10. Alexander Albrecht: An Dich
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
  11. Alexander Albrecht: Man nötigte lachend sie zum Klavier
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
  12. Alexander Albrecht: Wiegenliedchen
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
  13. Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
  14. Alexander Albrecht: Rosen am Fenster (Ruže na okne)
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
  15. Alexander Albrecht: Heimkehr (Návrat domov)
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
  16. Alexander Albrecht: Der Verdammte (Zatratený)
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
  17. Alexander Albrecht: Kisleány a galambja sírjánál (Dievčatko pri hrobe svojho holuba)
   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)
 • Foto: Those Days in Bratislava THOSE DAYS IN BRATISLAVA
  2012 CD – Diskant DK0146-2131
  1. Ernő Dohnányi: Sonáta B dur pre violončelo a klavír op. 8
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Franz Liszt: La lugubre gondola
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  3. Ján Levoslav Bella: Serenáda
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  4. Alexander Albrecht: Noc
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  5. Zoltán Kodály: Adagio pre violončelo a klavír
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  6. Jenő Hubay: Maggiolata pre violončelo a klavír op. 15/2
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  7. Franz Schmidt: Tri malé fantázie podľa uhorských ľudových melódií
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Quasars Ensemble: Debussy, Mahler, Albrecht, Poulenc QUASARS ENSEMBLE: DEBUSSY, MAHLER, ALBRECHT, POULENC
  2011 CD – Hevhetia HV 0057-2-331
  1. Claude Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune (arr. A. Schönger, B. Sachs)
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Gustav Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen (arr. A. Schönberg)
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Alexander Albrecht: Reue
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  4. Alexander Albrecht: In der Winternacht (V zimnej noci)
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Alexander Albrecht: Mein Herz
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  6. Alexander Albrecht: Friedhofgras
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  7. Alexander Albrecht: Lenz (Jar)
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  8. Francis Poulenc: Rapsodie nègre op. 1
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Slovenský filharmonický zbor SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
  2006 CD – Slovenská filharmónia SLF 0013-2-031
  1. Gioacchino Rossini: Petite Messe solennelle
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Henrieta Lednárová (s), Jana Kurucová (a), Otokar Klein (t), Peter Mikuláš (b), Marian Lapšanský (pf), Eva Salayová (pf), Anna Predmerská-Zúriková (harm)
  2. Alexander Albrecht: Ave Maria
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Stanislav Šurin (org)
  3. Ivan Hrušovský: Cantate Domino
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.)
  4. Zdeněk Lukáš: Pocta tvůrcům op. 147
   Stanislav Mucha (vn), Eva Salayová (pf), Blanka Juhaňáková (dir.), Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Slovak Cello Music SLOVAK CELLO MUSIC
  2003 CD – Diskant DK-0069-2131
  1. Vladimír Godár: O Crux
   Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  3. Anton Steinecker: Prelúdium
   Ján Slávik (vc)
  4. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Ján Slávik (vc)
  5. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš
   Ján Slávik (vc)
  6. Ladislav Kupkovič: Suita D dur
   Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc)
  7. Jevgenij Iršai: Seguidilla
   Ján Slávik (vc)
  8. Jozef Kolkovič: Čas a vzdialenosť
   Ján Slávik (vc)
 • Foto: Alexander Albrecht ALEXANDER ALBRECHT
  1996 CD – MUSICA 790025-2
  1. Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto op. 6
   Daniela Varínska (pf), Moyzesovo kvarteto
  2. Alexander Albrecht: Variácie
   Juraj Bartoš (tr), Daniela Varínska (pf)
  3. Alexander Albrecht: Sláčikové kvarteto D dur op. 19d
   Moyzesovo kvarteto
  4. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  5. Alexander Albrecht: Sláčikové trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Alexander Albrecht : Aus seinem Klavierwerk ALEXANDER ALBRECHT : AUS SEINEM KLAVIERWERK
  1996 CD – MUSICA 790021-2
  1. Alexander Albrecht: Suita
   Daniela Varínska (pf)
  2. Alexander Albrecht: Sonáta F dur
   Daniela Varínska (pf)
  3. Alexander Albrecht: Sonatína pre dva klavíry
   Daniela Varínska (pf), Valéria Kelly (pf)
  4. Alexander Albrecht: Humoreska „Výlet do dažďa s hrmavicou“
   Daniela Varínska (pf), Valéria Kelly (pf)
 • Foto: Tvorcovia slovenskej národnej hudby – Alexander Albrecht TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – ALEXANDER ALBRECHT
  1985 LP – Opus 9110 1637-38
  1. Alexander Albrecht: Túžby a spomienky (Tobias Wunderlich)
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha
  3. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Alexander Albrecht: Der Verdammte (Zatratený)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  5. Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  6. Alexander Albrecht: Heimkehr (Návrat domov)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  7. Alexander Albrecht: Prelúdium a fúga
   Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  8. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Juraj Alexander (vc)
  9. Alexander Albrecht: Humoreska „Výlet do dažďa s hrmavicou“
   Helena Gáfforová (pf), Valéria Kelly (pf)
  10. Alexander Albrecht: Trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Bratislava – mesto hudby BRATISLAVA – MESTO HUDBY
  1977 LP – Opus 9110 0560
  1. Daniel Georg Speer: Sonáta č. 26 pre dychové nástroje a basso continuo
   František Kurzweil (dir.), Bratislavská dychová harmónia
  2. Anton Zimmermann: Tance pre dvoje huslí a sláčikový orchester
   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Rondo con grazia (3. časť z Grand sonáty As dur op. 92)
   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)
  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)
  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  6. Miloslav Kořínek: Sonatína – Boj o Bratislavu
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  7. Miloslav Kořínek: Sonatína – Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  8. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  9. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto – Con moto
   Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto
 • Foto: Sonatína pre 11 nástrojov – Sonatina giocosa – Simple ouverture SONATÍNA PRE 11 NÁSTROJOV – SONATINA GIOCOSA – SIMPLE OUVERTURE
  1966 LP – Supraphon SV 8328
  1. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
   Ladislav Slovák (dir.), Slovenská filharmónia
  2. Dušan Martinček: Simple overture
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Alexander Albrecht: Tri skladby pre violu a klavír
  (transkripcie piesní Der Verdammte, Reue, Heimkehr)
  13. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Veronika Kubešová (vl), Maroš Klátik (pf)
 • Alexander Albrecht: Ballade (Balada)
  7. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)
  1971 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Viktória Stracenská (s), Miloslav Starosta (pf)
  venované Slovenskému klavírnemu triu
 • Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
  24. 3.
  1926
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vládna budova, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Aktardžievovo kvarteto, členovia ochotníckej Slovenskej filharmónie
 • Alexander Albrecht: Sláčikové kvarteto D dur op. 19d
  22. 4.
  1922
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Viedeň, AT
  INTERPRETI: Fitznerovo kvarteto
 • Alexander Albrecht: Sláčikové kvarteto D dur op. 19d
  30. 4.
  1920
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Župný dom, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Fitznerovo kvarteto
 • Alexander Albrecht: A szépség himnusza (Hymnus na krásu)
  2. 5.
  1914
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Župný dom, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alexander Albrecht (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Štefan Németh-Šamorínsky, Béla Bartók, Alexander Albrecht 1932 Štefan Németh-Šamorínsky, Béla Bartók, Alexander Albrecht

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Alexander Albrecht Alexander Albrecht

  Zdroj: Archív Hudobného centra

Audio

 • Albrecht, Alexander: Uralte Nacht
 • Albrecht, Alexander: Sonatína pre jedenásť nástrojov


« späť na zoznam Aktualizované: 27. 03. 2020