Profil osobnosti

Foto: Juraj Hatrík Autor: Pavel Kastl

Juraj Hatrík

1. 5. 1941 Orkucany

www.hatrik.sk

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1955 – 1958
súkromné štúdium kompozície u Alexandra Moyzesa
1958 – 1963
VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes, teória hudby a estetiky – Oto Ferenczy)
1963 – 1965
pedagóg na Konzervatóriu v Košiciach
1965 – 1968
ašpirant na VŠMU (kompozícia), Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná psychológia)
1968 – 1971
odborný asistent na Katedre hudobnej teórie VŠMU
1971
politickými represáliami vynútené ukončenie pedagogickej činnosti
1972
vylúčenie zo Zväzu slovenských skladateľov
1972 – 1990
administratívny pracovník Hudobného informačného strediska Slovenského hudobného fondu
1990
rehabilitácia a obnovenie pedagogickej činnosti
1990 – 2014
pedagóg skladby a teórie hudby na VŠMU (1991 docent, 1997 profesor)
1995 – 1999
pedagóg na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre
1997 – 1998
pedagóg na Katedre hudobnej výchovy Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
2000 – 2001
pedagóg na Žilinskej univerzite

"V spektre formovania profesionálnej slovenskej hudobnej kultúry 20. storočia dôležité miesto zastáva polypersonálna tvorivosť Juraja Hatríka (1941), skladateľa, pedagóga, publicistu, organizátora. Odchovanec kompozičnej triedy Alexandra Moyzesa na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave (1963) sa už od mladíckych rokov svojej aktivity javil ako umelec citlivý na množstvo podnetov a hodnôt, nielen z hudby minulosti a súčasnosti, ktoré formovali jeho skladateľskú skúsenosť, ale viazaných aj k oblasti literatúry, filozofie, psychológie umenia, hudobnej teórie. Ak pohliadneme na jeho početné skladateľské dielo, dominuje v ňom autorská intencia poukázať na zložitosti života, ktoré obklopujú umelca súčasnosti, schopnosť v kompozično-technickej sfére nepodľahnúť zjednodušujúcim tendenciám módnosti, šokovania nezvyčajnosťou. V oblasti výpovedných posolstiev, ktoré sú s týmto dielom organicky spojené, dominuje tvorivo-mysliteľská tendencia posunúť na hodnotový piedestál najmä etické kvality konania človeka – dobro, lásku, krásu, smerovanie k pravde, úprimnosť, vieru. Kompozičnú prácu Hatrík chápal a chápe nielen ako sebaštylizáciu, ale ako súčasť užitočného úsilia prispieť k vyššiemu kultúrnemu povedomiu i k hlbšej citlivosti. Ako máloktorý zo slovenských  skladateľov obsiahol takmer všetky druhy a žánre vokálnej a vokálno-inštrumentálnej hudby – od drobných inštruktívnych skladieb, cez početné komorné a symfonické diela až po operu a invenčné scénické projekty. Výnimočnú pozíciu v jeho tvorivom katalógu zastupujú diela pre deti – Hatrík sa skláňa k dieťaťu s plným pochopením jeho psychiky, stavia na jeho muzikalite a jedinečnej kreativite. Tento okruh produktivity plynie aj zo synkretickej koncepcie aktivity, akú Hatrík vyznáva – skladateľ má myslieť na interpreta a poslucháča svojho diela, ktorého treba aj vychovať. Preto sa od 70. rokov uplynulého storočia intenzívne venoval práci s deťmi, od kontaktov s nimi v Detskom mestečku v Trenčíne - Zlatovciach až po jedinečné projekty, v ktorých sa počíta s dieťaťom ako spolutvorcom. Z týchto skúseností vyrástol aj pozoruhodný projekt nekonvenčnej umeleckej pedagogiky, ktorý mohol Hatrík rozvíjať v rámci svojho pedagogického pôsobenia na VŠMU po roku 1989. Mysliteľský potenciál, prepájaný i s kritickým pomerom k viacerým neduhom v živote hudobno-kultúrnej pospolitosti na Slovensku sa podpísal pod viaceré jeho texty, zverejňované od 60. rokov 20. stor. v rôznych periodikách až dodnes. S menom Juraj Hatrík sa spája vývoj hudby ako umenia schopného zasahovať viaceré dimenzie ľudskej psychiky, nakloneného vnímavosti konkrétnych ideí, oscilujúceho medzi hĺbkou a vážnosťou meditácie a koncentrácie a hravosťou i šibalskými gestami. Jeho tvorivá poetika i aktivity s ňou spojené vykazujú známky zodpovednosti a profesionality."

(CHALUPKA, Ľubomír, In: booklet k CD "Stopy", H Plus, 2011)

Diela

 • javiskové
 • Adamove deti

  Sedem scénických madrigalov na texty slovenských ľudových prísloví, úsloví a porekadiel pre dva soprány, dva alty, dva tenory a dva basy s dirigentom pri klavíri
  1974 1974, rev. 1988–1991, 35'
  TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2s, 2a, 2t, 2b, pf
 • Janko Polienko

  Scénická hra pre dva detské zbory, detské sólo a dvoch dospelých sólistov a cappella
  1976 22'
  TEXT: autor, podľa motívov rozprávky Márie Ďuričkovej
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: vb, 2v, 2CB
 • Mechúrik Koščúrik s kamarátmi

  Rozprávka
  1980 15'
  TEXT: Milan Rúfus
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: spk, vb, CB, folkb
 • Turčan Poničan

  Humoreska pre detský zbor, recitátora, klavír a bicie nástroje
  1985 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CB, spk, pf, bat
 • Statočný cínový vojačik

  Spevohra na motívy rozprávky H. Ch. Andersena
  1993–1994 55'
  TEXT: autor podľa H. Ch. Andersena
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: spk, ms, br, CB, pf/sth/orch
 • Balady o dreve

  Hudobno-scénický projekt na motívy rozprávky M. Ďuríčkovej Janko Polienko, poviedky A. P. Čechova Ritschildove husle a novely R. Bradburyho A tak zomrela Riaboutschinska
  2003 20'
 • Legenda o breze

  Spevohra pre deti a mládež
  2012–2013 50'
 • opera
 • Šťastný princ

  Opera v ôsmich obrazoch
  1977–1978 104'
  TEXT: skladateľ podľa Oscara Wilda
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, a, t, b, CB, CM, orch
  Ikona audio
 • iné javiskové
 • Western Story (O neposlušnej Cindy)

  Malý hudobný western na melódie a motívy 22 známych amerických ľudových piesní
  2004 50'
  TEXT: spracoval autor
  OBSADENIE: br, ms, pf, bat (ad lib.)
 • symfonický orchester
 • Symfonietta

  1962 27'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Da capo al fine (Spev o ľudskom živote)

  Symfonická poéma
  1972 27'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 2fl (1flp), 2ob (1ci), 2cl (1clb), 2fg (1cfg), 2cr, 2tr, 2tn, tu, bat, ar, archi
 • Symfónia č. 1 "Sans Souci"

  1979 26'
  VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, tp, archi
  Ikona audio
 • Litánie okamihu

  symfonická báseň pre veľký orchester
  2000 23'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 3fl, 4ob (1ci), 4cl (1clb), 4fg (1cfg), 4cr, 3tr 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, 2pf, archi
  Ikona audio
 • komorný orchester
 • Sabinovská fanfára

  1998 1'
  OBSADENIE: ottoni
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Tri venovania

  Triptych na texty Františka Bábelu pre alt (mezzosoprán), bas a komorný orchester
  2008 22'
  TEXT: František Bábela
  OBSADENIE: a/ms, b, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať

  Kantáta pre recitátora, tenor sólo, miešaný zbor a orchester
  1967 27'
  TEXT: Miroslav Válek
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: spk, t, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
  Ikona audio
 • Vyletel vták

  Cantata profana pre sóla, miešaný zbor a komorný orchester
  1975 8'
  TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský rozhlas
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Poď sa so mnou hrať!

  1982 12'
  TEXT: Ľubomír Feldek
  VYDAVATEĽ: Slovenský rozhlas
  OBSADENIE: s, t, br, CB, orch
 • Symfónia č. 2 "Victor"

  pre tenor, miešaný zbor a veľký orchester
  1986–1987 40'
  TEXT: Victor Jara
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: t, CM, orch: 4fl (2flp), 4ob (2ci), 4cl (2clb), 4fg (2cfg), 6cr, 4tr, 4tn, tu, tp, bat, 2ar, org, cmp, xlf, vbf, archi
  Ikona audio
 • zbor a orchester
 • Schola ridicula (Žartovná škola)

  Kantáta pre detský zbor a orchester na autentické textové nonsensy zo školských lavíc
  1989 14'
  OBSADENIE: CB, orch: fl, ob, cl, fg, cr, tr, tn, tu, tp, bat, cmp, archi
 • Tri akvarely podľa Lundkvista

  pre komorný zbor, čembalo a 13 sláčikových nástrojov
  2005–2006 21'
  TEXT: Artur Lundkvist
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 3s, 3a, 3t, 3b, cmb, 6vn, 3vl, 3vc, 1cb
 • sólový hlas (hlasy), sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Vodný orloj (Štyri podoby vody)

  pre flautu, harfu, mezzosoprán a sláčikový súbor
  2014 30'
  TEXT: skladateľ
  OBSADENIE: ms, fl, ar, archi
 • sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Zátišia s husľami

  10 skladieb pre husle a sláčikový komorný orchester
  1984 1984, rev. 1987, 27' 30''
  OBSADENIE: vn, archi
  Ikona audio
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Monumento malinconico

  1964 22'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
  Ikona audio
 • Concertino in modo classico

  pre klavír a orchester
  1967 20'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, tp, archi
 • Dvojportrét

  pre orchester
  1970 16'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, orch: 2fl (1flp), 2ob (1ci), 2cl (1clb), 2fg (1cfg), 2cr, 2tr, 2tn, tu, tp, bat, ar, archi
  Ikona audio
 • Ecce quod Natura

  Koncertná fantázia pre klavír a orchester
  2001–2002 32'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch
 • Ikaros

  Koncertantná poéma pre husle a veľký orchester
  2010–2011 25'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, orch (flp, 2fl, 2ob/ci, 2cl/clb, 2fg, cfg, 2cr, 2tn, tu, 4tp, 6bat, 10vnI, 8vn, 8vl, 6vc, 4cb)
 • tri sólové nástroje a orchester
 • Concerto grosso facile

  pre husle, violončelo, klavír a sláčikový orchester
  1966 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc, pf, archi
  Ikona audio
 • sólový nástroj
 • Introdukcia, fúga a finále

  pre barytónový akordeón
  1965 11'
  VYDAVATEĽ: Panton, Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Štyri monológy

  pre akordeón
  1965–1967 40'
  VYDAVATEĽ: Editio Supraphon, Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
  Ikona audio
 • Balada o rovnobežkách

  1968 8'
  OBSADENIE: org
 • Sentencie

  pre akordeón
  1969 12'
  VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Dve marginálie

  1971 1971, rev. 1977, 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ar
 • Metamorfózy podľa Gogoľa

  pre gitaru sólo
  1972 1972, rev. 1980, 14'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: gui
  Ikona audio
 • Preludio con dedicazione

  per organo solo
  1972 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • Ciacona interrotta

  per violino solo
  1976 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: vn
  Ikona audio
 • Pulzácie I.

  pre akordeón
  1977 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Sonatína

  pre gitaru sólo
  1981 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: gui
 • Sonáta pre akordeón (Pulzácie II).

  1987 18'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Partita giocosa

  (in ordinario alfabetico) per fisarmonica
  1992 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Nonetto di studi facili

  (in ordinario alfabetico) per fisarmonica
  1993 18' 30''
  VYDAVATEĽ: Curci Milano
  OBSADENIE: ac
 • Für Enikő

  Fogli d'album per salterio
  2009–2011 OBSADENIE: zmb
 • Reminiscenza

  Due pezzi sentimentali per arpa solo
  2013 OBSADENIE: ar
 • Für Enikő II

  pre cimbal
  2015 14'
  OBSADENIE: zmb
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Andante a Burlesca

  pre klavír
  1961 6'
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta cis mol

  1961 16'
  OBSADENIE: pf
 • Malá suita

  pre klavír
  1963 10'
  VYDAVATEĽ: Panton, Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Toccata

  pre klavír
  1963 4'
  VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
  Ikona audio
 • Sonata-ciacona

  pre klavír
  1971 23'
  OBSADENIE: pf
  Ikona audio
 • Alla Marcia, Corale e Canon a 2

  pre štvorručný klavír
  1980 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf4m
 • Suita

  z komornej opery "Šťastný princ"
  1980 27'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Impromptu in As

  1982 4'
  OBSADENIE: pf
 • Deväť malých prelúdií

  pre klavír
  1993 21'
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: pf
 • Suita H. CH. A.

  zo spevohry Statočný cínový vojačik pre mladých klaviristov
  1994 20'
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: pf
 • Bolo – nebolo

  Triptych pre klavír sólo
  2006 26'
  OBSADENIE: pf
 • Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..

  2006 3' 39''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • Dvaja nad kolískou

  Malý triptych pre klavír
  2008 12'
  OBSADENIE: pf
 • Smutno spieva vtáčik

  Canzona quasi una fantasia per mano sinistra
  2009 10'
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Kontrasty

  1963 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Spor o gypsového trpaslíka

  1969 10'
  OBSADENIE: 2ac
 • Zátišia s husľami

  10 skladieb pre husle a klavír
  1984 28' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Hľadanie piesne

  Sonáta pre husle a klavír
  1985 14'
  VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
  Ikona audio
 • Tri intermezzá pre akordeónové duo

  1994 OBSADENIE: 2ac
 • "Liebe, Sinn und Not..." ("Kde láskou, zmyslom, núdzou...")

  Sonata per contrabasso e pianoforte in memoriam R. M. Rilke anche E. Meister
  1999 18'
  OBSADENIE: cb, pf
 • Prieniky

  pre akordeón a klavír
  2003 12'
  OBSADENIE: ac, pf
 • Malý a veľký – ruka v ruke

  Séria dvojhlasov pre malého a veľkého violistu
  2006 18'
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: 2vl
 • Quattro pezzi sottigli per chalumeau e viola da gamba

  2009 13'
  OBSADENIE: cl, vlg
 • Dva smutné tance

  pre violončelo a akordeón
  2011–2012 8' 53''
  OBSADENIE: vc, ac
 • tri nástroje
 • Sny pre môjho syna

  pre dvoje sólových huslí a klavír (sláčikový orchester)
  1966 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, pf/archi
 • Štyri ostináta

  pre tri gitary
  1979 8'
  OBSADENIE: 3gui
 • Bolo raz jedno ticho...

  Hudba pre husle, violončelo a klavír (jednočasťová)
  1987–1988 12' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Depeša

  Hudba pre husle, violončelo a klavír
  1988 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Diptych

  pre husle, violončelo a klavír
  1988 22'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Vízia

  Mizanscéna III. pre violončelo, akordeón a dva gitarové vstupy
  200´5 21' 35''
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: vc, ac, gui
 • Due movimenti per tre (Trio 2003)

  pre hoboj, klarinet a fagot
  2003 14'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ob, cl, fg
  Ikona audio
 • štyri nástroje
 • Vox memoriae (Hlas pamäti) I.

  Cyklus pre štyroch inštrumentalistov
  1983 25'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ob, fg, vc, cmb/pf, orf
  Ikona audio
 • An die Musik. Sonáta-depeša Schubertovi

  pre klarinet, husle, violončelo a klavír
  1995 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cl, vn, vc, pf
  Ikona audio
 • Odkazy blízkym...

  pre 4 lesné rohy in F
  2007 22'
  OBSADENIE: 4cr
 • Strieborné hlbiny

  Malá ľudová suita 4 hudobníkov na motívy starých baníckych piesní
  2007 15'
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: strum.pop
 • sláčikové kvarteto
 • Dolcissima mia vita... Poéma v troch častiach pre sláčikové kvarteto

  2003–2004 30'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  Ikona audio
 • päť nástrojov
 • Lístky do pamätníka – akvarely 2011

  Cyklus pre flautu, klarinet, gitaru, akordeón a klavír
  2011 OBSADENIE: fl, cl, gui, ac, pf
 • deväť nástrojov
 • Chorálová fantázia

  pre akordeón a komorný súbor
  1975 10'
  OBSADENIE: ac, ens: fl, clb, cr, tr, tn, vc, tp, tam
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Čakanie

  Cyklus pre recitátora, sláčikové kvarteto, flautu, harfu a bicie nástroje
  1966 14'
  TEXT: Jannis Ritsos
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: spk, fl, ar, bat, 2vn, vl, vc
 • Introspekcia

  pre soprán a komorný súbor
  1967 15'
  TEXT: autor
  OBSADENIE: s, ens
  Ikona audio
 • Tri nokturná

  pre soprán, violu a štvorručný klavír
  1971 18'
  TEXT: autor
  OBSADENIE: s, vl, pf4m
 • Tri piesne o láske, šťastí a vernosti

  pre soprán a 2 hráčov na klavíri na malajskú ľudovú poéziu
  1972 8'
  TEXT: malajské pantuny (prel. Ľ. Feldek)
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf4m
  Ikona audio
 • Vysoký je banánovník

  štyri piesne na texty malajskej ľudovej poézie pre soprán a husle
  1974 7'
  TEXT: malajské pantuny
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: s, vn
  Ikona audio
 • Denník Táne Savičevovej

  Monodráma pre soprán a dychové kvinteto na autentický ruský text
  1976 26'
  VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: s, fl, ob, cl, fg, cr
  Ikona audio
 • Romantická balada

  1978 14'
  TEXT: Edgar Allan Poe
  OBSADENIE: 8v, elorg, cmb, bat
 • Ponorená hudba

  Sonáta pre soprán, husle a 12 sláčikových nástrojov
  1982 18'
  TEXT: J. Roberts (báseň Dream People), prekl. J. Hatrík
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: s, vn, archi: 6vn, 3vl, 2vc, cb
  Ikona audio
 • Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa

  pre hlboký ženský (mužský) hlas, violu a organ na slová R. Thákura
  1984 14'
  TEXT: Rabindranáth Thákur
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: a, vl, org
  Ikona audio
 • Moment musical avec J. S. Bach

  Komorná kantáta pre soprán, flautu, lesný roh, husle, kontrabas a klavír
  1985 9'
  TEXT: bibl., 52. žalm
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: a, fl, cr, vn, cb, pf
 • Stratené deti

  Hudba pre sláčikové kvarteto a bas (hrajúci na detských nástrojoch) na text rovnomennej básne
  1993 31'
  TEXT: Gregory Orr
  OBSADENIE: b, orf, 2vn, vl, vc
 • Svetlo

  Sonata-cantata a tre per alto, viola da gamba e cembalo
  1996 21'
  TEXT: Šu Tching
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: a, vlg, cmb
 • Klzisko 1951

  Mizanscéna II. pre komorný súbor
  1998 7'
  VYDAVATEĽ: H plus, Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf, tr, 3v
  Ikona audio
 • Dievča a strom

  Tri baladické prelúdiá pre dvojo huslí s vokálno-klavírnymi incipitmi
  1999 14'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: v, 2vn, pf
  Ikona audio
 • Tre canzonetti

  per soprano e viola da gamba
  2001 OBSADENIE: s, vlg
 • Ach, jak mi je svet spútaný

  Malý cyklus pre soprán, husle, violončelo a ženské vokálne trio podľa slovenských ľudových nápevov zo zbierky B. Viskupovej
  2003 12'
  TEXT: Božena Viskupová
  VYDAVATEĽ: Prešovská univerzita
  OBSADENIE: s, vn, vc, 3vf
 • Tri venovania

  Triptych na texty Františka Bábelu pre alt, bas a klavír
  2008 22'
  TEXT: František Bábela
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: a, b, pf
 • Lístky do pamätníka – drobné splynutia (Fogli d'album – impastamenti sottigli)

  pre cimbal, ľahkoovládateľné nástroje a detské hlasy
  2009 26'
  OBSADENIE: zmb, 10orf, CB
 • Hommage à Hesse

  2013 11'
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: ms, vl, zmb
 • Labutia pieseň Diotimy

  Monodráma pre mezzosoprán, violu a cimbal
  2014 34'
  TEXT: Friedrich Hoelderlin
  OBSADENIE: ms, vl, zmb
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Pieseň pre malú Rae

  pre stredný hlas a klavír
  2003 2'
  TEXT: vlastný text, podľa Richarda Bacha
  OBSADENIE: v, pf
 • Stopy

  Jednočasťová sonáta pre klavír a soprán sólo
  2008 OBSADENIE: s, pf
 • hudobné divadlo
 • Requiem za Irisku

  Hudobno-scénický obraz
  1997–1998 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: act, v, fl, ob, vc, pf, ac, orf
 • inštruktívne
 • Posledný deň prázdnin

  Detská suita pre klavír (hoboj a klavír)
  1964 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Panton
  OBSADENIE: pf; ob, pf
 • Prečo, mama?

  suita pre klavír a recitátora
  1964 VYDAVATEĽ: Panton, Hudobný fond
  OBSADENIE: spk, pf/ens
 • 3x3=9x1

  Hudobné obrázky pre klavír
  1968 VYDAVATEĽ: Panton, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Melancholická suita na synove motívy

  1976 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Šesť variácií na synovu tému

  pre klavír
  1976 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Krajinou šťastného princa I

  1977 22'
  VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Krajinou šťastného princa II

  1979 20'
  VYDAVATEĽ: H plus, Opus
  OBSADENIE: pf4m
  Ikona audio
 • Tancujú pesničky

  1979 6'
  OBSADENIE: 3ac
 • Päť tancov

  pre zobcovú flautu, dvoje huslí a Orffove bicie
  1980 12'
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo, Hudobný fond
  OBSADENIE: fld, 2vn, bat
 • Sonatína

  pre husle a violončelo
  1980 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc
 • Variácie na diatonickú tému

  1981 4' 03''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond, Slovenské pedagogické nakladateľstvo
  OBSADENIE: 2cl
 • Štyri kánony podľa abecedy

  pre sopranovú a altovú zobcovú flautu
  1982 4' 15''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: 2fld
 • Žiakopoprekrúcadlá

  pre stredný hlas a klavír
  1983 14'
  TEXT: školské nonsensy
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf
 • Tance detí

  1987 8' 15''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fld, vc, cmb/pf
 • Záhadné pesničky

  Cyklus 10 hudobných rozprávok na vlastné scenáre
  1987 TEXT: J. Hatrík
  VYDAVATEĽ: Slovenský rozhlas
 • Búvaj, Dieťa krásne

  1991 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf6m
 • Poď do môjho náručia!

  1991 5'
  VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond, Mladé letá
  OBSADENIE: pf4m
 • Štvoro pesničiek-herečiek

  1991 8'
  VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond, Mladé letá
  OBSADENIE: pf4m
 • Štvoro pesničiek-hračičiek

  1991 6'
  VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond, Mladé letá
  OBSADENIE: pf4m
 • Hniezdenie v strunách

  Suita-ciaccona pre klavír a prázdne gitarové struny
  1992 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf, gui
 • O troch panáčikoch a zrkadle

  1993 4'
  VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond, Mladé letá
  OBSADENIE: pf
 • Rozprávky pre Barborku I–III

  1993 14'
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: pf
 • Ajhľa, príroda!

  Cyklus detských zborov so sprievodom klavíra na texty slovenských ľudových hádaniek
  1995–1997 TEXT: ľud., podľa autora
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: CB, pf
 • Spievaj, klavír!

  1998 35'
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: pf
 • Deti píšu Bohu... (prosby, kritiky, spovede)

  Cyklus 12 miniatúr na autentické detské texty pre detské hlasy a komorný sláčikový orchester
  2000 2000, rev. 2006, 15'
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: CB, archi
 • Štyri intermezzá

  2000 12'
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: pf
 • Suita zo spevohry "Vojna s Bugibusom"

  2002 27'
  OBSADENIE: pf
 • Sedem brán k tajomstvu

  2004 OBSADENIE: pf
 • Traja kamaráti a vtáčie nárečie

  6 skladieb pre sopranovú zobcovú flautu a Orffove nástroje
  2006 14'
  OBSADENIE: fld, orf
 • Klíčenie semienok

  2011 VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: pf
 • inštruktívne – vokálno-inštrumentálne
 • Je tu veľa detí

  Päť pesničiek pre deti
  1966 TEXT: autor
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: CB, orf
 • Deti

  Leporelo pre detský zbor s elementárnym inštrumentálnym sprievodom
  1985 5' 35''
  TEXT: skladateľ
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CB, orf
  Ikona audio
 • Keď v nebi vyhrávajú

  1986 6'
  TEXT: D. Hevier
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • Medveďku, daj labku!

  1987 45'
  TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: spk, s, ac, 1strum. adlib
 • Červené jabĺčko

  1988 50'
  TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: spk, s, ms, br, ac, tr, ob, pf
 • Medzi Trpaslúšikmi

  Jedenásť príbehov z Trpaslúšikova
  1988 TEXT: skladateľ, Ľubomír Feldek
  VYDAVATEĽ: Slovenský rozhlas
  OBSADENIE: 6spk, CB, orch
 • Ak sa nám fúga vydarí

  1989 TEXT: skladateľ
  VYDAVATEĽ: PKO Olomouc
  OBSADENIE: CB (CB, pf)
  Ikona audio
 • O Markuľke a Vĺčkovi Jabĺčkovi

  1990–1991 45'
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: s, bbr, ac, sopránový dychový nástr spk
 • Sme všetci rovnakí?

  1992 6'
  OBSADENIE: CB
 • Vysoký otec, široká mať

  1995 25'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB, pf
 • Nie som človek, predsa žijem

  1996–1997 25'
  OBSADENIE: CB, pf
 • Rozprávka o sláčikovom kvartete

  1999 50'
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: spk, 2vn, vl, vc, orf
 • Bájky o Levovi

  2001 85'
  OBSADENIE: vvb, CB, spk, tanečníci, pf, (+orf, strum.adlib)
 • Toy Box H. Ch. A.

  Hra s 12 tónmi na báze rozprávkovej alegórie a vlastnej hudby
  2005 VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: vv, pf
 • úpravy folklóru
 • Dve piesne z Podkoníc

  1975 7'
  VYDAVATEĽ: Slovenský rozhlas
  OBSADENIE: s, CF, orch
 • Svieti mesiac

  fantázia pre harfu a komorný orchester na motívy troch slovenských ľudových piesní
  1976 6'
  VYDAVATEĽ: Slovenský rozhlas
  OBSADENIE: ar, orch. da cam.
 • Lúčne a hôrne ozveny

  1978 20'
  OBSADENIE: CM
 • Samopašna z Bajerova

  1979 5'
  OBSADENIE: CM
 • Horička zelená

  Vokálna fantázia na motívy piesne z Rejdovej pre miešaný zbor
  1982 5'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Keď sa milý na vojnu bral

  1982 7'
  VYDAVATEĽ: Slovenský rozhlas
  OBSADENIE: 2CM
 • Bílá holuběnko

  1986 OBSADENIE: CM
 • Kolo dražki

  1988 OBSADENIE: CF
 • Tam popod Branisko

  prelúdium pre klavír na slovenskú ľudovú pieseň
  1998 4'
  OBSADENIE: pf
 • miešaný zbor
 • Vlha, vlha pekný vták

  OBSADENIE: CM
 • Annabel Lee

  Romantická balada pre miešaný zbor na slová E. A. Poea
  1968 9'
  TEXT: Edgar Allan Poe
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Večná hra

  1977 10'
  TEXT: R. Thákur
  OBSADENIE: 2CM
 • Madrigal podľa Gesualda

  "Dolcissima mia vita"
  1980 6'
  OBSADENIE: CM
 • Zlatá muzika

  pre miešaný zbor, sopránový nástroj (zobcová flauta, klarinet, husle), zvonce a bubon (gran cassa, tamburo rullante)
  1980 10'
  TEXT: Milan Rúfus
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM, fld/cl/vn, cio, gc, trl
 • Akademická znelka (UMB)

  2003 OBSADENIE: CM
 • Ludibria (Zábavky)

  Cyklus vokálnych aforizmov na texty latinských výrokov a úsloví
  2003 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Dve balady podľa Villona

  pre miešaný zbor a cappella
  2004 8'
  TEXT: François Villon, preklad Ivan Mojík, Jozef Felix
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: CM
 • V domu Otca Mojevo...

  Miešaný zbor na ruský biblický text z hudobnej drámy Čierny mních na motívy novely A. P. Čechova
  2007 VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Dotknúť sa krásy

  Diptych pre mužský (miešaný) zbor na slová M. Rúfusa a Platóna
  1980 13'
  TEXT: Milan Rúfus, Platón
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: CMa/CM
 • ženský zbor
 • Fragmenty z denníka

  Cyklus ženských zborov na autentický text z denníka neznámej ženy
  1977 10'
  TEXT: anonym
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: CF
 • Jar v duši

  1988 16'
  TEXT: Ľudmila Podjavorinská
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CF
 • zbor a nástroje
 • Canto responsoriale

  per due cori e timpani
  1966 12'
  TEXT: Vojtech Mihálik, Biblia
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Editio Supraphon, Panton, Hudobný fond
  OBSADENIE: 2CM, 4tp
  Ikona audio
 • Ad matrem – Poledne

  Hudobný obraz pre flautu, miešaný zbor a klavír na báseň A. Heyduka
  2005 7'
  TEXT: Adolf Heyduk
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: fl, CM, pf
 • zbor a klavír
 • Zlatý tucet

  12 pesničiek pre detské hlasy a klavír
  2009 20'
  TEXT: Ľubomír Feldek, Daniel Hevier, Juraj Hatrík
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: CB, pf
 • sóla, zbor a nástroje
 • Organová hudba

  1981 40'
  TEXT: E. M. Rilke, E. Meister
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: b, org4m, CM
  Ikona audio
 • Dva portréty a Epilóg 2009

  pre nižší ženský hlas, detský hlas (soprán), malý detský zbor, flautu, sopránovú zobcovú flautu, Orffove nástroje, husle, violončelo a klavír
  2004, 2009 16'
  TEXT: ľudové čínske texty
  VYDAVATEĽ: H plus
  OBSADENIE: a, s, CB, fl, fld, orf, vn, vc, pf
 • sóla, zbor a klavír
 • Skalní růže

  Vokálny obraz pre ženský zbor, basbarytón a klavír
  2017 14' 40''
  TEXT: Jiří Wolker
  OBSADENIE: bbr, CF, pf
 • elektroakustické
 • Rozprávka (Vox memoriae II.)

  1983 11' 08''
  OBSADENIE: C
  Ikona audio
 • Vox memoriae III.

  pre komorný súbor a mg pás
  1988 OBSADENIE: C
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Martin Jonáš

  1973 RÉŽIA: M. Slivka
  OBSADENIE: KD
 • Roľnícka práca včera a dnes

  1975 RÉŽIA: M. Slivka
  OBSADENIE: KD
 • Tiché výkriky

  1987 RÉŽIA: K. Floreán
  OBSADENIE: KD

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Klíčenie semienok : tvorba Juraja Hatríka a jej hudobno-pedagogické kontexty
  2013 H Plus, Bratislava 2013
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
 • ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Hlas pamäti – portrét skladateľa Juraja Hatríka
  2003 H Plus, Bratislava 2003
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba slovenských skladateľov
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 2, s. 190–210
 • PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Základné pedagogické východiská v rámci hudobného workshopu
  2005 Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2005, s. 147–151
 • PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Kráčať po stopách tvorcu – malé zamyslenie nad prienikmi "detskej" a "dospelej" tvorby Juraja Hatríka
  2005 Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2005, s. 29–33
 • Umelecká kritika a publicistika
 • LUKNÁROVÁ, Lucia - ŠTUBŇOVÁ, Veronika: Il Dueto: Husle, či klavír?
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 28
 • LENNER, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 7
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba
  Večery komornej tvorby
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 11
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016
  Filmový večer
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 9
 • CHALUPKA, Ľubomír: Úcta k tvorivosti
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 5
 • TICHÝ, Stanislav: Činorodosť Warchalovcov
  2016 Hudobný život, Bratislava roč. 48, 2016, č. 6, s. 2
 • LENNER, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2016 Hudobný život, Bratislava roč. 48, 2016, č. 5, s. 13
 • ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: prof. Juraj Hatrík - pedagóg HTF VŠMU (k jubileu 2016)
  2016 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 13, 2016, č. 3-4, s. 32-35
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Accelerande [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 38
 • KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Für Enikő
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 4
 • HORKAY, Tamás: Barber, Hatrík, Ravel [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 10, s. 36
 • TORKOŠOVÁ, Petra: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 11
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • KATINA, Peter: Enikő Ginzery : Overflowing Crystals [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 55
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012
  Vokálny koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 23–24
 • ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Pätnásť rokov Pedagogickej Dvorany
  2013 Hudobný život roč. 43, 2013, č. 5, s. 7
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 13
 • VLKOVÁ, Ľudmila: Stopy : František Pergler hrá klavírne skladby Juraja Hatríka [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 36
 • BODNÁR, Norbert: Koncert porozumenia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 2
 • MARTON, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 4
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 7
 • KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2011
  08: SOSR, Anu Tali
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 16
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 10
 • ADAMKOVIČOVÁ, Zuzana: Hudba – pre deti, o deťoch, s deťmi. Rozhovor s Jurajom Hatríkom a Belom Felixom o problematike hudobnej výchovy, rozvoji detskej hudobnej tvorivosti a tvorbe pre deti
  2007 Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 2, s. 294–299
 • ŠTEFKOVÁ, Markéta: Juraj Hatrík: Balady o dreve
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 3, s. 24–25
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Eva Čunderlíková (ed.): Hlas pamäti. Portrét skladateľa Juraja Hatríka [recenzia knihy]
  2003 Slovenská hudba roč. 29, 2003, č. 3-4, s. 539–540
 • JAKUBCOVÁ, Dana: Sľuby ministra a skutočný život
  2002 (20. 6) Nový deň 2002 (20. 6)
 • HRČKOVÁ, Naďa: O večných pochybnostiach. Rozhovor s Jurajom Hatríkom
  1969 Slovenská hudba roč. 13, 1969, č. 9-10, s. 356–360
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Hatrík: Canto responsoriale pre dva zbory a 4 tympany
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 1, s. 23–25
 • DOHNALOVÁ-ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: Juraj Hatrík: Ponorená hudba
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 18, s. 3
 • CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Hatrík: Introspekcia, Dvojportrét
  1971 Slovenská hudba roč. 15, 1971, č. 10, s. 424–426
 • CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Hatrík: Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať…
  1970 Slovenská hudba roč. 14, 1970, č. 5-6, s. 172–173
 • CHALUPKA, Ľubomír: Canto responsoriale, Čakanie
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 8, s. 379–380
 • Personálna bibliografia
 • Cesty za hudbou a k hudbe
  2016 H Plus, Bratislava 2016
 • Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 6–9
 • Idú ešte múdrosť a veda spolu?
  (Zopár slov na margo jednej ilúzie)
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 6, s. 20–23
 • Cikkerov a Beethovenov Coriolan
  Niekoľko poznámok k metaznakovým súvislostiam medzi Hommage à Beethoven (Coriolan) Jána Cikkera (1970) a predohrou Coriolan op. 62 Ludwiga van Beethovena
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 1, s. 67–87
 • Autentické texty v mojej vokálno-inštrumentálnej hudbe (vcítenie-rekonštrukcia-imaginácia)
  2006 Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, Hudobné centrum, Bratislava 2006, s. 94–98
 • Rozprávka, modlitba a tajomstvo...
  (niekoľko myšlienok na okraj vlastnej tvorby pre malých klaviristov)
  2005 Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2005, s. 176–186
 • Ďaleko – blízko
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 9, s. 13
 • Obúvanie stonožky (Na margo hudobno-pedagogických seminárov v Bratislave a v Prešove)
  2004 Hudobný život 2004, č. 5, s. 5–7
 • Zlat(é)ovce a tiché výkriky...
  2003 Hudobný život 2003, č. 7–8, s. 8
 • Bav ma! Con brio o jednej droge
  2003 Hudobný život 2003, č. 5, s. 13
 • Keď v nebi vyhrávajú. In memoriam Miroslav Horníček
  2003 Hudobný život 2003, č. 4, s. 6
 • Pomôž(e)me Ruth? (Con brio o svedomí a solidarite)
  2003 Hudobný život 2003, č. 3, s. 12
 • O sile a jemnosti
  2003 Hudobný život 2003, č. 12, s. 12
 • Reagujete... Nový deň a stará pesnička
  2003 Hudobný život 2003, č. 11, s. 6
 • Trabant Dunčo versus www.SLIMAK.sk (alebo: Všetko je na webe!)
  2003 Hudobný život 2003, č. 10, s. 11
 • Som, či nie som „drbo”? (con brio o syndróme NĽBP...)
  2003 Hudobný život 2003, č. 1, s. 11, 16
 • Nad III. sláčikovým kvartetom Jozefa Podprockého
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 12, s. 3
 • 10. a 11. symfónia Alexandra Moyzesa (marginálie k vlastným zážitkom)
  1979 Hudobný život 1979, č. 23, 24, s. 7
 • Koncert pre violončelo a orchester Tadeáša Salvu
  1971 Slovenská hudba roč. 15, 1971, č. 6-7, s. 265–266
 • Úvaha nad Asynchróniou Jozefa Sixtu
  1971 Slovenská hudba roč. 15, 1971, č. 3-4, s. 148–151
 • Ferenczyho Shakespearovské sonety – Poznámky k analýze
  1967 Slovenská hudba 1967, č. 8, s. 375–379
 • Opera a dnešný človek
  1967 Slovenská hudba 1967, č. 10, s. 433–436
 • Veľká a čestná hra
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 8, s. 355–361
 • Ján Cikker: Orchestrálne štúdie k činohre
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 6, s. 259–261
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Etnicita ako vnútorný princíp človeka II
  marginália k ontológii Príslušnosti
  2016 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 13, 2016, č. 3-4, s. 36-39

Diskografia

 • Foto: Ľudové premeny ĽUDOVÉ PREMENY
  2018 CD – Vlastným nákladom 2946-001-2
  1. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Petra Torkošová (zbm), Spevácky zbor Technik
  2. Eugen Suchoň: Ozveny ESD 102 – Tak sa mi videlo
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  3. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  4. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  5. Eugen Suchoň: Šesť slovenských ľudových piesní ESD 70 – Ešte sa nevydám
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  6. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  7. Jan Rozehnal: Oddavač še budu
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  8. Peter Cón: Išol mili orac
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  9. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Ňebanovala bi
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  10. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  11. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Ešte sa raz obzrieť mám
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  12. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ej, hrajteže mi, hrajte
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  13. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Jajže, lučka zelenučka
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  14. Juraj Hatrík: Vlha, vlha pekný vták
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  15. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Na kamenčeku sedela
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  16. Miroslav Šmíd: Peľenočka dobrej moci; Najedla še stará baba
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  17. Matúš Uhliarik: Všehochuť ľudových piesní
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  18. ľudová: Od Hriňovej
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  19. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Technik, Cantus, Technik Akademik, Pavol Procházka (zbm.)
 • Foto: Rajmund Kákoni, Eugen Prochác : Accelerande RAJMUND KÁKONI, EUGEN PROCHÁC : ACCELERANDE
  2015 CD – Hevhetia HV 0094-2-331
  1. Ladislav Kupkovič: Hexagonum
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  2. Camille Saint-Saëns: Modlitba op. 158
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  3. Tiago de Sousa Derriça: Duas canções sem palavras
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  4. Ilja Zeljenka: Largo
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  5. Constantin Dimitrescu: Sedliacky tanec
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  6. Juraj Hatrík: Dva smutné tance
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  7. Mstislav Rostropovič: Humoreska op. 5
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  8. Paul Hindemith: Smútočná hudba
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  9. Jevgenij Iršai: Ecinitna
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  10. Sulchan Cincadze: Sačidao
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Remo Kákoni (ac)
  11. Astor Piazzolla: Butcher's Death
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  12. Astor Piazzolla: Michelangelo '70
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Daniela Varínska – Barber, Hatrík, Ravel DANIELA VARÍNSKA – BARBER, HATRÍK, RAVEL
  2014 CD – Hudobný fond SF 00822131
  1. Samuel Barber: Sonáta pre klavír op. 26
   Daniela Varínska (pf)
  2. Juraj Hatrík: Sonata-ciacona
   Daniela Varínska (pf)
  3. Maurice Ravel: Gaspard de la nuit
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Enikö Ginzery – Overflowing Crystals ENIKÖ GINZERY – OVERFLOWING CRYSTALS
  2013 CD – Hevhetia HV 0054-2-331
  1. Vladimír Bokes: Csárdás Enikőnek, op. 76
   Enikő Ginzery (zmb)
  2. István Láng: Concer duotanta
   Enikő Ginzery (zmb), András Fejér (tn)
  3. Theo Brandmüller: 5 Biilder der Nacht
   Enikő Ginzery (zmb)
  4. Hans Joachim Hespos: Santûr
   Enikő Ginzery (zmb)
  5. Luigi Manfrin: Overflowing Crystals II
   Enikő Ginzery (zmb), András Fejér (tn)
  6. Juraj Hatrík: Für Enikő – Slza v oku
   Enikő Ginzery (zmb)
  7. Juraj Hatrík: Für Enikő – Ťažké rozhodnutie
   Enikő Ginzery (zmb)
  8. Juraj Hatrík: Für Enikő – Tiché svetlo
   Enikő Ginzery (zmb)
  9. Juraj Hatrík: Für Enikő – Hommage a Hesse
   Enikő Ginzery (zmb)
 • Foto: Juraj Hatrík: Impastamenti sottili – Drobné splynutia JURAJ HATRÍK: IMPASTAMENTI SOTTILI – DROBNÉ SPLYNUTIA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0121-2-131
  1. Juraj Hatrík: Lístky do pamätníka – drobné splynutia (Fogli d'album – impastamenti sottigli)
   Enikő Ginzery (zmb), Juraj Šušaník (bat), Vladimír Sawicz (bat), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Branko Ladič (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Páperie
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  3. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Líc a rub
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  4. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Hommage à Hesse
   Petra Noskaiová (ms), Ivan Palovič (vl), Enikő Ginzery (zmb)
  6. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Kdeže sú dámy dávnych čias? (Chvíľa s Bachom I)
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  7. Juraj Hatrík: Smutno spieva vtáčik
   Petra Noskaiová (ms), František Pergler (pf)
  8. Juraj Hatrík: Ad matrem – Poledne
   Martina Mestická (fl), František Pergler (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: Violin Solo 5 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 5 – MILAN PAĽA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0122-2-132
  1. Ľudovít Rajter: Suita pre sólové husle
   Milan Paľa (vn)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Milan Paľa (vn)
  3. Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry
   Milan Paľa (vn)
  4. Roman Berger: Konvergencie I
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Huslehubky
   Milan Paľa (vn)
  6. Juraj Pospíšil: Sonáta op. 22/2
   Milan Paľa (vn)
  7. Tomáš Boroš: Bausteine
   Milan Paľa (vn)
  8. Juraj Hatrík: Ciacona interrotta
   Milan Paľa (vn)
  9. Daniel Matej: Stormy
   Milan Paľa (vn)
  10. Július Kowalski: Partita pre husle v šestinotónovom systéme
   Milan Paľa (vn)
  11. Ivan Hrušovský: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: OPUS 100 – Juraj Hatrík, Ilja Zeljenka OPUS 100 – JURAJ HATRÍK, ILJA ZELJENKA
  2012 CD – Opus 910145-2
  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét
   Bystrík Režucha (dir.), Slovenská filharmónia
  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Ilja Zeljenka: Elégia
   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  6. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Stopy STOPY
  2011 CD – H Plus
  1. Juraj Hatrík: Dvaja nad kolískou
   František Pergler (pf)
  2. Juraj Hatrík: Spievaj, klavír!
   František Pergler (pf)
  3. Juraj Hatrík: Bolo – nebolo
   František Pergler (pf)
  4. Juraj Hatrík: Stopy
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Pieseň pre malú Rae
   Tereza Maličkayová (s), František Pergler (pf)
 • Foto: Dieťa a čaro hudby DIEŤA A ČARO HUDBY
  2010 CD – H Plus VX 0003-2-131
  1. Michal Paľko: Allegro dolcitto
   Katarína Dučaiová (fld), Zuzana Biščáková (pf)
  2. Lucia Chuťková: Vlna a voda
   Marián Hrubý (vn), Andrej Gál (vc), Lucia Chuťková (orf), Michal Paľko (orf)
  3. Ľuboš Bernáth: Sonatína
   Marián Hrubý (vn), Andrej Gál (vc), Zuzana Biščáková (pf), Lucia Chuťková (orf), Michal Paľko (orf), Pavol Bizoň (orf)
  4. Pavol Bizoň: Kvarteto bez jedného hráča
   Marián Hrubý (vn), Andrej Gál (vc), Zuzana Biščáková (pf)
  5. Juraj Hatrík: Dva portréty a Epilóg 2009
   Marián Hrubý (vn), Andrej Gál (vc), Zuzana Biščáková (pf), Tereza Maličkayová (s), Mária Repková (ms), Katarína Dučaiová (fld), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Lucia Chuťková (orf), Pavol Bizoň (orf), Michal Paľko (orf)
 • Foto: Accordion Monologue – Rajmund Kákoni ACCORDION MONOLOGUE – RAJMUND KÁKONI
  2008 CD – Diskant DK 0114-2131
  1. Svetozár Stračina: Svet a deti
   Rajmund Kákoni (ac)
  2. Juraj Hatrík: Nonetto di studi facili
   Rajmund Kákoni (ac)
  3. Milan Novák: Dekamerón
   Rajmund Kákoni (ac)
  4. Ilja Zeljenka: Giocomobil
   Rajmund Kákoni (ac)
  5. Jozef Podprocký: Capriccio rustico, op. 49
   Rajmund Kákoni (ac)
  6. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Melancholický monológ
   Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Slovak Music for Double Bass and Piano SLOVAK MUSIC FOR DOUBLE BASS AND PIANO
  2008 CD – Diskant DK 0116-2131
  1. Ilja Zeljenka: Sonáta
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Sonáta – Smútočná hudba (Sonata funebre)
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  3. Juraj Hatrík: "Liebe, Sinn und Not..." ("Kde láskou, zmyslom, núdzou...")
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Ostinato, op. 69
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Foto: Visions – Slovak Music for Cello and Accordion VISIONS – SLOVAK MUSIC FOR CELLO AND ACCORDION
  2006 CD – Diskant DK 0094-2 131
  1. Marek Piaček: El efecto föhn
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  2. Milan Novák: Tri tatranské bukoliky
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  3. Ilja Zeljenka: Štefánka
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  4. Jozef Gahér: Legenda podľa epištoly sv. Júdu
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  5. Juraj Hatrík: Vízia
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  6. Ľubica Čekovská: In Conversation
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  7. Daniel Matej: Nice
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  8. Marián Lejava: scarce resemblance (notturno no. 6)
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Juraj Hatrík – Piano Music for Children JURAJ HATRÍK – PIANO MUSIC FOR CHILDREN
  2005 CD – Diskant DK 0084-2 131
  1. Juraj Hatrík: Krajinou šťastného princa II
   Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
  2. Juraj Hatrík: Suita H. CH. A.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Juraj Hatrík: Rozprávky pre Barborku I–III
   Ivan Gajan (pf)
  4. Juraj Hatrík: Sedem brán k tajomstvu
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Ludmila Kojanová – Pavel Novotný : Tvorba slovenských skladateľov pre dva klavíry a pre klavír štvorručne LUDMILA KOJANOVÁ – PAVEL NOVOTNÝ : TVORBA SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV PRE DVA KLAVÍRY A PRE KLAVÍR ŠTVORRUČNE
  2005 CD – R 178 0001-2-133-3
  1. Peter Guľas: Koncertná fúga op. 14, č. 3
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  2. Ivan Hrušovský: Suita pre dva klavíry alebo pre klavír štvorručne
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  3. Ladislav Holoubek: Sonáta G dur (Romantická) op. 5a
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  4. Ladislav Holoubek: Dramatická fantázia op. 80
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  5. Juraj Hatrík: Alla Marcia, Corale e Canon a 2
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  6. Igor Dibák: Toccata, op. 27
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  7. Norbert Bodnár: Variácie na tému L. v. Beethovena (op. 49, č. 2)
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  8. Norbert Bodnár: Eine kleine Waltzmusik
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
 • Foto: Pelle Otvorušká uvádza klavírne rozprávky Juraja Hatríka PELLE OTVORUŠKÁ UVÁDZA KLAVÍRNE ROZPRÁVKY JURAJA HATRÍKA
  2005 CD – Diskant DK 0086-2 131
  1. Juraj Hatrík: Krajinou šťastného princa II
   Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
  2. Juraj Hatrík: Rozprávky pre Barborku I–III
   Ivan Gajan (pf)
  3. Juraj Hatrík: Suita H. CH. A.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Juraj Hatrík: Sedem brán k tajomstvu
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Choral Fantasia : Contemporary Slovak Accordion CHORAL FANTASIA : CONTEMPORARY SLOVAK ACCORDION
  1994 CD – Hudobný fond SF 00162131
  1. Juraj Hatrík: Chorálová fantázia
   Vladimír Miklovič (cr), Boris Lenko (ac), Vojtech Samec (fl), Pavel Bubeníček (tr), Miloslav Pongrác (tn), Vladimír Kubovčák (vc), Peter Krchlík (tp), František Rek (tam), Marián Vach (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Partita giocosa
   Rajmund Kákoni (ac)
  3. Juraj Hatrík: Pulzácie I.
   Vladimír Čuchran (ac)
  4. Juraj Hatrík: Sentencie
   Ľubomír Žovic (ac)
  5. Juraj Hatrík: Štyri monológy
   Jarmila Luptovská (ac), Valerián Tokár (ac)
 • Foto: De profundis II DE PROFUNDIS II
  1993 CD – Hudobný fond SF 00142111
  1. Juraj Hatrík: Introspekcia
   Magdaléna Hajóssyová (s), Hudba dneška, Igor Dibák (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Mša Glagolskaja op. 13
   Magdaléna Hajóssyová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Sergej Kopčák (b), Katarína Hanzelová (org), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Slovenský Otčenáš
   Katarína Kmeťová (s), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.)
  4. Miro Bázlik: Canticum 43
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Chamber Music 2 CHAMBER MUSIC 2
  1993 CD – Hudobný fond SF 0010 2111
  1. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne
   Elena Holičková (s), Ľudovít Marcinger (pf), Dalibor Machek (bat)
  3. Tadeáš Salva: Balada pre violončelo sólo
   Eugen Prochác (vc)
  4. Juraj Hatrík: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa
   Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Imrich Szabó (org)
  5. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 2
   Košické kvarteto
 • Foto: Medzi Trpaslúšikmi MEDZI TRPASLÚŠIKMI
  1988 LP – Opus 9118 2001-03
  1. Juraj Hatrík: Medzi Trpaslúšikmi
   Karol Machata (spk), Zora Kolínska (spk), Ľubomír Barák (spk), Jana Nagyová (spk), Mária Dacejová (spk), Eva Večerová (spk), Mária Breinerová (spk), Nataša Kulíšková (spk), Jitka Zerhauová (ms), Róbert Szücs (br), Detský zbor Československého rozhlasu, Orchester Opery SND, Svetozár Štúr (dir.)
 • Foto: Slovak Chamber Music – Juraj Hatrík, Pavol Bagin SLOVAK CHAMBER MUSIC – JURAJ HATRÍK, PAVOL BAGIN
  1985 LP – Opus 9110 1621
  1. Juraj Hatrík: Ponorená hudba
   Elena Holičková (s), Jozef Kopelman (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Pavol Bagin: Sinfonietta slovaca
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Juraj Hatrík JURAJ HATRÍK
  1983 LP – Opus 9110 1336
  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
 • Foto: Skladby slovenských skladateľov pre akordeón SKLADBY SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV PRE AKORDEÓN
  1971 LP – Opus 9111 0033
  1. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Melancholický monológ
   Vladimír Čuchran (ac)
  2. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Koncertantný monológ
   Vladimír Čuchran (ac)
  3. Juraj Hatrík: Sentencie
   Vladimír Čuchran (ac)
  4. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Kontrapunktický monológ
   Vladimír Čuchran (ac)
  5. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Variačný monológ
   Vladimír Čuchran (ac)
  6. Jozef Podprocký: Reverzie "Hommage à Arnold Schönberg", op. 12 – Preludio rapsodico
   Vladimír Čuchran (ac)
  7. Juraj Pospíšil: Recitativo ed aria, op. 20 č. 5
   Vladimír Čuchran (ac)
 • Foto: Týden nové tvorby čs. skladatelú 1967 TÝDEN NOVÉ TVORBY ČS. SKLADATELÚ 1967
  1967 EP – Panton 041 9999
  1. Michal Vilec: Babie leto op. 37
   Gustáv Papp (vm)
  2. Ivan Hrušovský: Passacaglia na klasickú tému
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Čakanie
   Gustáv Valach (spk), Hudba dneška
  4. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Ladislav Šoka (fl), M. Ježo (ob), E. Bombara (cl)
 • Foto: Reminiscencie : detský spevácky zbor Prieboj REMINISCENCIE : DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR PRIEBOJ
  CD – BM Recording
  1. Ilja Hurník: Voda voděnka
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  2. Otmar Mácha: Ej, hoja, hoja
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  3. César Franck: Panis angelicus
   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)
  4. spiritual: Dry Bones
   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)
  5. Marc Shaiman: I Will Follow Him
   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)
  6. Frederic Loewe: My Fair Lady
   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)
  7. Jean Absil: Le cirque de volant – Puma, Amazonka
   Eva Balagová (pf), Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  8. Belo Felix: Na cintoríne vecí
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  9. Milan Novák: Vyhorela lipka
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  10. Igor Bázlik: Štyri slovenské ľudové piesne
   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)
  11. Juraj Hatrík: Ak sa nám fúga vydarí
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  12. Zdenko Mikula: Dvanásť – Za Gbelama na kopci (Gbely)
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  13. Zdenko Mikula: Na tanci
   Detský spevácky zbor Prieboj, Iveta Beneová (fl), Lukáš Žofčín (ob), Peter Kazán (cl), Vladimír Sedlák (fg), Ján Goliáš (cr), Alfonz Poliak (dir.)

Ocenenia

 • Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)
  2006 za dielo O Markuľke a Vĺčkovi Jabĺčkovi za najúspešnejšiu skladbu v oblasti vážnej hudby
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1984 za dielo Ponorená hudba

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Hatrík: Labutia pieseň Diotimy
  Monodráma pre mezzosoprán, violu a cimbal
  11. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (s), Ivan Palovič (vl), Enikő Ginzery (zmb)
 • Juraj Hatrík: Vodný orloj (Štyri podoby vody)
  pre flautu, harfu, mezzosoprán a sláčikový súbor
  3. 4.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Samec (fl), Adriana Antalová (ar), Denisa Šlepkovská (ms), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Juraj Hatrík: Reminiscenza
  Due pezzi sentimentali per arpa solo
  14. 12.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Premiéry 2015, Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Klára Bábel (ar)
 • Juraj Hatrík: Für Enikő
  Fogli d'album per salterio
  13. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb)
 • Juraj Hatrík: Hommage à Hesse
  13. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb), Petra Noskaiová (ms), Ivan Palovič (vl)
 • Juraj Hatrík: Dva smutné tance
  pre violončelo a akordeón
  10. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Juraj Hatrík: Zlatý tucet
  12 pesničiek pre detské hlasy a klavír
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Věra Rašková (fl), Daniela Paľová (pf), Adrian Kokoš (dir.)
 • Juraj Hatrík: Ikaros
  Koncertantná poéma pre husle a veľký orchester
  9. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anu Tali (dir.)
 • Juraj Hatrík: Smutno spieva vtáčik
  Canzona quasi una fantasia per mano sinistra
  1. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Biščáková (pf)
 • Juraj Hatrík: Lístky do pamätníka – drobné splynutia (Fogli d'album – impastamenti sottigli)
  pre cimbal, ľahkoovládateľné nástroje a detské hlasy
  23. 2.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb), Žiaci ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave, Kvapôčky, Gabriela Kiráľová (dir.)
 • Juraj Hatrík: Dvaja nad kolískou
  Malý triptych pre klavír
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: František Pergler (pf)
 • Juraj Hatrík: Tance detí
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tatiana Šišoláková (fld), Dalibor Hevesi (vc), Monika Pavlovová (pf)
 • Juraj Hatrík: Tri venovania
  Triptych na texty Františka Bábelu pre alt (mezzosoprán), bas a komorný orchester
  12. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mária Repková (ms), Peter Mikuláš (b), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Juraj Hatrík: V domu Otca Mojevo...
  Miešaný zbor na ruský biblický text z hudobnej drámy Čierny mních na motívy novely A. P. Čechova
  10. 2.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.)
 • Juraj Hatrík: Vízia
  Mizanscéna III. pre violončelo, akordeón a dva gitarové vstupy
  10. 2.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Martin Krajčo (gui)
 • Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jordana Palovičová (pf)
 • Juraj Hatrík: Bolo – nebolo
  Triptych pre klavír sólo
  13. 5.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: František Pergler (pf)
 • Juraj Hatrík: Tri akvarely podľa Lundkvista
  pre komorný zbor, čembalo a 13 sláčikových nástrojov
  30. 9.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Juraj Hatrík: Deti píšu Bohu... (prosby, kritiky, spovede)
  Cyklus 12 miniatúr na autentické detské texty pre detské hlasy a komorný sláčikový orchester
  1. 6.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Adrian Kokoš (dir.)
 • Juraj Hatrík: Ludibria (Zábavky)
  Cyklus vokálnych aforizmov na texty latinských výrokov a úsloví
  23. 2.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (dir.)
 • Juraj Hatrík: Akademická znelka (UMB)
  23. 3.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: KZ SOOZVUK, Zuzana Žňavová (dir.)
 • Juraj Hatrík: Due movimenti per tre (Trio 2003)
  pre hoboj, klarinet a fagot
  9. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dominik Melichárek (ob), Jozef Eliáš (cl), Peter Kajan (fg)
 • Juraj Hatrík: Ecce quod Natura
  Koncertná fantázia pre klavír a orchester
  9. 10.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Grečová Brejková (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Juraj Hatrík: Tre canzonetti
  per soprano e viola da gamba
  24. 6.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prešovské kultúrne leto, Šarišská galéria, Prešov, SK
  INTERPRETI: Dana Leščenková (s), Karol Medňanský (vlg)
 • Juraj Hatrík: Bájky o Levovi
  18. 5.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov, SK
 • Juraj Hatrík: Litánie okamihu
  symfonická báseň pre veľký orchester
  29. 3.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Juraj Hatrík: "Liebe, Sinn und Not..." ("Kde láskou, zmyslom, núdzou...")
  Sonata per contrabasso e pianoforte in memoriam R. M. Rilke anche E. Meister
  5. 10.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Juraj Hatrík: Nie som človek, predsa žijem
  21. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Popradský detský zbor, Jozef Búda (zbm.)
 • Juraj Hatrík: Klzisko 1951
  Mizanscéna II. pre komorný súbor
  20. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Juraj Hatrík: Requiem za Irisku
  Hudobno-scénický obraz
  16. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Svetlana Mečiarová (act ), Monika Štreitová (fl), Zuzana Kurimská Greková (ob), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Nora Skuta (pf), Alexandra Skořepová (réžia)
 • Juraj Hatrík: An die Musik. Sonáta-depeša Schubertovi
  pre klarinet, husle, violončelo a klavír
  28. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
 • Juraj Hatrík: Svetlo
  Sonata-cantata a tre per alto, viola da gamba e cembalo
  20. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  XXXI. Prešovská hudobná jar, Park kultúry a oddychu, Prešov, SK
  INTERPRETI: Marta Polohová (a), Karol Medňanský (vlg), Klára Ganzerová (sp)
 • Juraj Hatrík: Nonetto di studi facili
  (in ordinario alfabetico) per fisarmonica
  28. 10.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
 • Juraj Hatrík: Stratené deti
  Hudba pre sláčikové kvarteto a bas (hrajúci na detských nástrojoch) na text rovnomennej básne
  12. 10.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Poldauf (b), Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Hatrík: Partita giocosa
  (in ordinario alfabetico) per fisarmonica
  12. 9.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac)
 • Juraj Hatrík: Adamove deti
  Sedem scénických madrigalov na texty slovenských ľudových prísloví, úsloví a porekadiel pre dva soprány, dva alty, dva tenory a dva basy s dirigentom pri klavíri
  5. 10.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Štúdio S, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Vach (dir.), Pavol Smolík (réžia)
 • Juraj Hatrík: Diptych
  pre husle, violončelo a klavír
  18. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio, Bratislava, SK
 • Juraj Hatrík: Depeša
  Hudba pre husle, violončelo a klavír
  17. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jarolím Emmanuel Ružička (vn), Jaroslav Šimko (vc), Ingrid Šejlingerová (pf)
 • Juraj Hatrík: Keď v nebi vyhrávajú
  17. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský spevácky zbor pri ODPM v Prešove, Eva Zacharová (dir.)
 • Juraj Hatrík: Vox memoriae III.
  pre komorný súbor a mg pás
  5. 10.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Harmonia Antiqua
 • Juraj Hatrík: Zátišia s husľami
  10 skladieb pre husle a sláčikový komorný orchester
  16. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Šestáková (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Juraj Hatrík: Moment musical avec J. S. Bach
  Komorná kantáta pre soprán, flautu, lesný roh, husle, kontrabas a klavír
  11. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kamila Zajíčková (s), Milan Brunner (fl), Peter Zajíček (vn), Ján Budzák (cr), Vojtech Kovács (cb), Valéria Kelly (pf)
 • Juraj Hatrík: Alla Marcia, Corale e Canon a 2
  pre štvorručný klavír
  4. 11.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
 • Juraj Hatrík: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa
  pre hlboký ženský (mužský) hlas, violu a organ na slová R. Thákura
  18. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Eva Kamrlová (org)
 • Juraj Hatrík: Vox memoriae (Hlas pamäti) I.
  Cyklus pre štyroch inštrumentalistov
  15. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Kosorín (ob), Peter Hanzel (fg), Karol Filipovič (vc), Peter Minárik (cmb)
 • Juraj Hatrík: Organová hudba
  4. 1984 Prvé uvedenie na Slovensku
  Medzinárodný organový festival, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Zlata Koričánska-Suchánková (org), Imrich Szabó (org), Peter Mikuláš (b), Zbor Štátneho divadla Košice, Júlia Ráczová (zbm.)
 • Juraj Hatrík: Ponorená hudba
  Sonáta pre soprán, husle a 12 sláčikových nástrojov
  1. 12.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Jozef Kopelman (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Juraj Hatrík: Zlatá muzika
  pre miešaný zbor, sopránový nástroj (zobcová flauta, klarinet, husle), zvonce a bubon (gran cassa, tamburo rullante)
  16. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Juraj Hatrík: Chorálová fantázia
  pre akordeón a komorný súbor
  9. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladimír Čuchran (ac), Jozef Varhoľák (vc), Pavol Pukl (fl), Ján Marinčák (cl), Emil Fajta (cr), Tibor Mašát (tr), František Polaško (tn), Martin Antol (bat), Stanislav Macura (dir.), Ivan Zelko (bat)
 • Juraj Hatrík: Symfónia č. 1 "Sans Souci"
  16. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ladislav Holoubek (dir.)
 • Juraj Hatrík: Šťastný princ
  Opera v ôsmich obrazoch
  19. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Brigita Šulcová (s), Róbert Grác (cmb), Bratislavské dychové kvinteto, Bratislavské kvarteto, Jozef Zsapka (gui), Viktor Málek (dir.), Detský zbor Československého rozhlasu
 • Juraj Hatrík: Ciacona interrotta
  per violino solo
  23. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn)
 • Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
  Cyklus ženských zborov na autentický text z denníka neznámej ženy
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
  Monodráma pre soprán a dychové kvinteto na autentický ruský text
  12. 10.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto, Brigita Šulcová (s)
 • Juraj Hatrík: Vysoký je banánovník
  štyri piesne na texty malajskej ľudovej poézie pre soprán a husle
  30. 8.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Jela Špitková (vn)
 • Juraj Hatrík: Dvojportrét
  pre orchester
  27. 1.
  1971
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Juraj Hatrík: Annabel Lee
  Romantická balada pre miešaný zbor na slová E. A. Poea
  4. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom odborov, Žilina, SK
  INTERPRETI: Miešaný zbor mesta Žiliny, Anton Kállay (dir.)
 • Juraj Hatrík: Introspekcia
  pre soprán a komorný súbor
  2. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)
 • Juraj Hatrík: Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať
  Kantáta pre recitátora, tenor sólo, miešaný zbor a orchester
  8. 2.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ľudovít Ozábal (spk), Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bohumír Liška (dir.)
 • Juraj Hatrík: Canto responsoriale
  per due cori e timpani
  20. 3.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Vladimír Bittner (tp), Jan Mária Dobrodinský (dir.)
 • Juraj Hatrík: Čakanie
  Cyklus pre recitátora, sláčikové kvarteto, flautu, harfu a bicie nástroje
  15. 3.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ľudmila Horská (spk), Hudba dneška, Bystrík Režucha (dir.)
 • Juraj Hatrík: Symfonietta
  18. 12.
  1962
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
 • Juraj Hatrík: Dievča a strom
  Tri baladické prelúdiá pre dvojo huslí s vokálno-klavírnymi incipitmi
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Helga Varga Bachová (vf)
 • Juraj Hatrík: Dolcissima mia vita... Poéma v troch častiach pre sláčikové kvarteto
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála SF, Bratislava, SK
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Juraj Hatrík: Für Enikő
  Fogli d'album per salterio
  3. 7.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Weltgebetstag, Kapernaumkirche, Berlín, DE
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb)
 • Juraj Hatrík: Tri intermezzá pre akordeónové duo
  19. 6.
  1995
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Bruckner-Konservatorium, Linz, AT
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac), Boris Lenko (ac)

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 1991 1991 Melos-Étos 1991
  Juraj Hatrík a Peter Kolman, Melos Ethos 1991

Audio

 • Hatrík, Juraj: Canto responsoriale  Vladimír Bittner (tp), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Ak sa nám fúga vydarí  Detský zbor Československého rozhlasu, Janka Rychlá (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: An die Musik. Sonáta-depeša Schubertovi  Ronald Šebesta (cl), Peter Krajniak (vn), Imrich Fótky (vc), Eleonóra Škutová (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa  Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Imrich Szabó (org)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Ciacona interrotta  Ewald Danel (vn)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Concerto grosso facile  Peter Hamar (vn), Josef Hajdaný (vc), Alica Kňazovická (pf), Komorný orchester Konzervatória v Bratislave, Ján Pragant (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Denník Táne Savičevovej  Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Deti  Štefan Róbl (vn), Marián Varínsky (glb), Juraj Hatrík (bat), Martin Varga (tr), Kamil Antal (bat), Detský zbor Československého rozhlasu, Jana Rychlá (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Dievča a strom  Helga Varga Bach (v), Juraj Hatrík (pf), Kristína Hlistová, Ivana Sovová (vn)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Dolcissima mia vita... Poéma v troch častiach pre sláčikové kvarteto  Zwiebelovo kvarteto

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať  Ľudovít Ozábal (spk), Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bohumír Liška (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Due movimenti per tre (Trio 2003)  Žilinské dychové trio

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Dvojportrét  Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Hľadanie piesne  Karol Petróczi (vn), Anna Ličková (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Introspekcia  Magdaléna Hajóssyová (s), Hudba dneška, Igor Dibák (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Klzisko 1951  Požoň sentimentál

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Krajinou Šťastného princa II  Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Litánie okamihu  Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Metamorfózy podľa Gogoľa  Róbert Dušatko (gui)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Monumento malinconico  Ivan Sokol (org), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Ponorená hudba  Elena Holičková (s), Jozef Kopelman (s), Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Organová hudba  Zlatica Suchánková (org), Imrich Szabó (org), Peter Mikuláš (b), Miešaný zbor Štátneho divadla Košice, Júlia Ráczová (zbm)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Rozprávka (Vox memoriae II.)  Realizácia: EAŠ Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Backstuber

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Sonata-ciacona  Daniela Varínska (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Šťastný princ  Brigita Šulcová (s), Detský zbor Československého rozhlasu, Komorné zoskupenie, Viktor Málek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Toccata  Stanislav Zamborský (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Tri piesne o láske, šťastí a vernosti  Adriana Kohútková (s), Valéria Kellyová, Juraj Hatrík (pf4m)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Vox memoriae (Hlas pamäti) I.  Harmoniq Antiqua

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Vysoký je banánovník  Nao Higano (s), Igor Sagan (vn)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Zátišia s husľami  Andrea Šestáková (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Hatrík, Juraj: Štyri monológy pre akordeón  Vladimír Čuchran (ac)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 13. 02. 2019