Profil osobnosti

Foto: Peter Martinček van Grob Zdroj: Archív

Peter Martinček van Grob

13. 11. 1962 Bratislava

www.petermartincek.freepage.cz

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1978 – 1982
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Juraj Pospíšil, dirigovanie – Adolf Vykydal)
1982 – 1987
VŠMU (kompozícia – Dezider Kardoš)
1986
stáž na Hudobnej akadémii (Accademia Chigiana Siena) v Siene (F. Donatoni)
od 1987
pedagóg hudobnej teórie a kompozície na Konzervatóriu v Bratislave
1990 – 1994
vedúci kompozično-dirigentského odboru Konzervatória, kde viedol Súbor pre súčasnú hudbu
1992 – 1997
pedagóg estetiky hudby a dejín hudby 20. storočia na Katedre hudobnej teórie VŠMU
1981
jeho sláčikové kvarteto Les animaux dans le nature vo finále skladateľskej súťaže Grand Prix A. Honegger v Paríži
1991
hlavná cena Rocky na festivale v kanadskom Montreale (Banff) za videoverziu opery Memento

Peter Martinček v súčasnosti pôsobí ako člen poroty na viacerých medzinárodných skladateľských súťažiach (Rím, Viedeň, Bratislava a i.)

 

"Už od rokov štúdia sa priebežne profiloval ako tvorca so širokospektrálnym záberom – od reflexie hudby minulosti (komorné skladby dedikované Lisztovi, Ravelovi, Šostakovičovi) cez prijatie niektorých technických podnetov z avantgardy 50. a 60. rokov (seriálna technika v Symfónii č. 1, aleatorika v Koncerte pre klavír, nekonvenčné zdroje sonoristiky v Hudbe pre flautu a preparovaný klavír) až k inšpirácii džezom a populárnou hudbou (Passi di jazz; Garpománia). Jednotiacou líniou tejto štýlovej plurality, charakteristickou pre tzv. postmodernú orientáciu, je Martinčekov záujem o kontakt s poslucháčom prostredníctvom pútavého melodického nápadu, rytmickej pulzácie, zvukovej lapidárnosti smerujúcej k hedonizmu, zreteľnosti hudobného výrazu. V skladbách prvého obdobia je tektonický princíp redukovaný na aditívne priraďovanie podobných tónových štruktúr a modelov na báze voľnej fantazijnej formy. Zreteľné je aj prepájanie zdanlivo divergentných štýlotvorných prostriedkov a techník (seriálna technika – tonalita, improvizácia – tradične riešená forma, džezové intonácie v prostredí krehkej komornej zostavy). Kontakt s okruhom džezovej a populárnej hudby ako rovnocenným inšpiratívnym žriedlom rozšíril diapazon Martinčekovho štýlu o prvky improvizácie, tanečnosti, o hravosť, uvoľnenosť, farebnú nápaditosť. Typ ostinátnej rytmicko-metrickej pulzácie podmienil skladateľov príklon ku koncepcii minimálnej, resp. repetitívnej hudby. Averzia ku konštruktivizmu, idea jednoduchosti, prehľadnosti, eufó-nie, novo cítený dramatizmus preniká novšie diela s apelatívnym podtextom (pozornosť k aktuálnym témam ako narkománia – oratórium Memento, ekológia – ”The Touch“ – Winterquartet). Dokumentom syntetického uchopenia kompozičných podnetov (inovácia tradičných druhov, symfonizmus, jednoduchosť melodickej línie, asketickosť tónových a harmonických štruktúr, rytmické a zvukové prvky z džezovej hudby, repetitívnosť modelov) je Missa Danubia."

(CHALUPKA, Ľubomír: Peter Martinček. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 186.)

 

Diela

 • javiskové
 • Memento

  Scénické oratórium
  1988 60'
  TEXT: autor podľa knihy R. Johna
  OBSADENIE: vv, CM, spk, ar, elgui, orch
 • opera
 • Revelation of Jesus Christ

  Mono-opera pre vyšší hlas s klavírom
  1993 60'
  TEXT: autor
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: t, pf
 • Hostias

  2007–2010 TEXT: Jana Martinčeková
 • symfonický orchester
 • Simon Bolivar

  1982 15'
  OBSADENIE: orch
 • Jarná predohra

  pre veľký orchester
  1985 1985, rev. 2015, 12'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 1 "The white mass"

  pre veľký orchester
  1985–1987 1985–1987, rev. 1997, 25'
  OBSADENIE: orch: flp, 2fl, 2ob (1ci), 2cl, clb, 2fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, xlf, vbf, pf, archi
 • komorný orchester
 • Symfónia č. 2 "The second Touch"

  pre sláčikový orchester
  2008–2009 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • Concerto melancolico

  per camera orchestra d'archi
  2014 18'
  OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Report Written under the Gallows (Reportáž spod šibenice)

  Hudobný obraz pre recitátora, barytón sólo a komorný orchester
  1984 15'
  TEXT: J. Fučík
  OBSADENIE: spk, br, orch: 3fl, 2ob, 3cl (1clb), 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, bat, 2ar, 2pf, archi
 • Missa Danubia

  pre soprán, tenor, miešaný zbor a veľký orchester
  1992 40'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, t, CM, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, pf, archi
 • Žalmové piesne

  deväť žalmov pre stredný hlas a klavír
  1998 30'
  TEXT: Jana Martinčeková podľa "Žalmy a Hymny" P. O. Hviezdoslava
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: v, orch/pf
 • Psalm Songs for Higher Voice and Great Orchestra

  2001 20'
  OBSADENIE: v, orch
 • Sententiae sibi ipso

  Hudba pre vyšší hlas a sláčikový orchester
  2004 TEXT: Marcus Aurelius – Jana Martinčeková
  OBSADENIE: v, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"

  pre soprán, miešaný zbor a orchester
  2013 40'
  OBSADENIE: s, CM, orch
 • zbor a orchester
 • Symfónia č. 3 „Benátska“

  pre miešaný zbor a komorný orchester
  2011 22'
  OBSADENIE: CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre klavír a orchester č. 1 in A

  1982 1982, rev. 1993, 22'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch: fl, ob, cl, fg, cr, tp, archi
 • inštrumentálne komorné diela
 • Beyond the Sky II.

  pre variabilný dychový nástroj a komorný súbor
  2013 OBSADENIE: cl, ens
 • sólový nástroj
 • Sonatínka

  pre akordeón
  1994 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Sonatínka

  pre harfu sólo
  1995 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ar
 • Violoncello Suite No. 1

  2010 8'
  OBSADENIE: vc
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Klavírna sonáta č. 1

  na pamiatku M. Ravela
  1980 6'
  OBSADENIE: pf
 • Sonatina seria

  pre klavír
  1983 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Klavírna sonáta č. 2

  na pamäť F. Liszta
  1985 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Klavírna sonáta č. 3

  'Výkrik motýľa'
  2000 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • 12+1 trinásť prelúdií

  pre klavír sólo
  2004 31'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Pre môjho synčeka

  2006 2' 29''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • 16+1 malých staro-nových prelúdií, II. diel, XIV.-XXIX

  pre klavír sólo
  2009 30'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Klavírna sonáta č. 4

  'In the Eyes of Passion'
  2012–2013 13'
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Spomienky

  1980 11'
  OBSADENIE: org
 • Tri chorálové prelúdiá – veľkonočné (1. diel)

  pre organ
  1989 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • 6 prelúdií pre organ

  1993-2003 OBSADENIE: org
 • Tri chorálové prelúdiá – veľkonočné (2. diel)

  pre organ
  2002 14'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Hudba pre flautu a preparovaný klavír

  1980 10'
  OBSADENIE: fl, ppf
 • Dve meditácie in memorian D. Šostakovič

  pre dvoje huslí
  1981 1981, rev. 1989, 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn
 • Duo

  pre trúbku a basový klarinet
  1982 12'
  OBSADENIE: tr, clb
 • Passi di jazz

  per flauto e arpa
  1987 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ar
 • Garpománia

  Sonáta pre husle a klavír
  1988 9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Hudba pre Martina Gudernu

  pre preparovaný klavír a syntetizátor
  1991 OBSADENIE: ppf, sth
 • Sonáta

  pre violončelo a klavír
  1991 OBSADENIE: vc, pf
 • The Little Fooleries (Malé bláznovstvá)

  pre flautu a gitaru
  1991 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, gui
 • Feet of my wife

  Sonáta pre violončelo a klavír
  1994 14'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc, pf
 • Phantasien

  pre flautu a klavír
  1995 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, pf
 • Dichtung und Wahrheit

  2. sonáta pre husle a klavír
  1998 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Tatridy

  pre flautu a preparovaný klavír
  2008–2009 13'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ppf
 • Duo

  per marimba e pianoforte
  2013 10'
  OBSADENIE: mb, pf
 • tri nástroje
 • Musik für ein Bild (V. Vasarely)

  1983 10'
  OBSADENIE: 2vn, pf
 • Teneramente

  per flauto, clarinetto ed arpa
  1990 OBSADENIE: fl, cl, ar
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1 "Les animaux dans la nature"

  (Mikromodely pre sláčikové kvarteto)
  1988 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • The Touch (Dotyk)

  Sláčikové kvarteto č. 2
  1996 14'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Torus pre štyri violončelá

  Sláčikové kvarteto č. 4
  2007 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 4vc
 • Sláčikové kvarteto č. 5 'Beyond the sky'

  2012 14'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto

  1983 15'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Ileotorakopagus

  1982 1982, rev. 2002, 15'
  TEXT: autor
  OBSADENIE: spk, org
 • Ave Maria

  pre hlas a klavír
  1993 1993, rev. 2012, 6'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf/gui
 • Sententiae sibi ipso

  Hudba pre vyšší hlas a sláčikové kvarteto (Sláčikové kvarteto č. 3)
  2002–2003 20'
  TEXT: Marcus Aurelius – Jana Martinčeková
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: v, 2vn, vl, vc
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Seltsame Lieder I.

  1989 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf
 • Tvár pri tvári

  Cyklus piesní pre ženský hlas a klavír
  1989 16'
  TEXT: Hana Košková
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ms, pf
 • Seltsame Lieder II. – (romantische)

  1996 12'
  TEXT: autor
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf
 • Psalm Songs for higher voice and piano

  2000 40'
  OBSADENIE: vm, pf
 • inštruktívne – vokálno-inštrumentálne
 • Sedmikráska

  1982 TEXT: M. Rázusová-Martáková
  OBSADENIE: CB, orch
 • ženský zbor
 • Tri lyrické zbory

  Malá suita pre ženský zbor a cappella
  1986 5' 30''
  TEXT: P. O. Hviezdoslav
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, CF
 • detský zbor
 • Malá detská omša

  pre detský zbor a cappella
  2002 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • elektroakustické
 • Natura I.

  Insects
  1982 10'
  OBSADENIE: C
 • hudba k filmu
 • Čas grimás

  2009 RÉŽIA: Peter Dimitrov
 • Krok do tmy

  2014 RÉŽIA: Miloslav Luther

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90
  2010 Postmoderna v hudbe, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2010, s. 163–166
 • LÁBSKA-KAJANOVÁ, Yvetta: Generácia 80/90
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 21, s. 6–7
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 321
 • Umelecká kritika a publicistika
 • BUBNÁŠ, Juraj: Peter Martinček van Grob : Symphony No. 2 & Symphony No. 3 [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 37
 • LETŇANOVÁ, Elena: FORFEST 2015
  V znamení klavíra
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 35
 • Ceny Hudobného fondu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 7
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 7–8
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Kurucová, Pommier, ŠKO Žilina
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 11
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Hudobná poézia v Malej sále Slovenskej filharmónie
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 6, s. 3
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 6
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 5, s. 6
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nechcem sa prispôsobiť [rozhovor]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 9–10
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti 2011
  (Nielen) zabudnuté slovenské premiéry
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 18
 • (hž): Kompozícia slovenského skladateľa Petra Martinčeka The Touch...
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 4
 • (her): Peter Martinček – Revelation of St. John
  2006 SME 23.1. 2006, s. 14
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Peter Martinček (profil)
  1992 Hudobné informačné stredisko, Bratislava 1992
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Hľadať krásu v umení
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 14, s. 5
 • LENGOVÁ, Jana: O tvorbe a smerovaní mladých – rozhovor s P. Martinčekom
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 9, s. 2

Diskografia

 • Foto: Peter Martinček van Grob : Symphony No. 2 & Symphony No. 3 PETER MARTINČEK VAN GROB : SYMPHONY NO. 2 & SYMPHONY NO. 3
  2014 CD – Real Music House CD0014
  1. Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 2 "The second Touch"
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
  2. Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 3 „Benátska“
   Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Cellomania CELLOMANIA
  2007 CD – Pavlík Records PA 0054-2-131
  1. Pavol Šimai: Tack (Vďaka)
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  2. Jevgenij Iršai: Cellitorrenti
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  3. Vladimír Godár: Pieseň labute
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  4. Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  5. Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  6. Ľubica Čekovská: Kuckucks Winterlied
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
 • Foto: Revelation of St. John - Peter Martinček REVELATION OF ST. JOHN - PETER MARTINČEK
  2005 CD – Agentúra AP Projekt AP 0420-231
  1. Peter Martinček van Grob: Revelation of Jesus Christ
   Hiroshi Oshima (t), Karol Toperczer (pf)
 • Foto: Moyzes Quartet – Contemporary Slovak Quartets MOYZES QUARTET – CONTEMPORARY SLOVAK QUARTETS
  1998 CD – Hudobný fond SF 00212131
  1. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 5
   Moyzesovo kvarteto
  2. Jozef Sixta: Sláčikové kvarteto č. 2
   Moyzesovo kvarteto
  3. Egon Krák: Spiritus tuus in nobis
   Moyzesovo kvarteto
  4. Peter Zagar: Sláčikové kvarteto
   Moyzesovo kvarteto
  5. Peter Martinček van Grob: The Touch (Dotyk)
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Dedication DEDICATION
  1992 CD – Opus 91 2397-2
  1. David Babcock: Bratislava Suite op. 39
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
  2. David Babcock: When the Sun Comes Again op. 34
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
  3. Igor Rechin: Ta-Bo-Sa
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
  4. Igor Rechin: Springflowers
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
  5. Peter Martinček van Grob: The Little Fooleries (Malé bláznovstvá)
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
  6. Dušan Martinček: Bonjour, Monsieur Picasso
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
  7. Dušan Martinček: Elégia
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
  8. Dušan Martinček: Ragtime
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
  9. Štěpán Rak: Giordano Bruno
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Foto: Missa Danubia MISSA DANUBIA
  1992 CD – Flash Channel FH 0001-2 231
  1. Peter Martinček van Grob: Missa Danubia
   Eva Jenisová (s), Peter Dvorský (t), Zbor Konzervatória v Bratislave, Orchester Konzervatória v Bratislave, Július Karaba (dir.)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2015 za dielo Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"
 • Cena Slovenského hudobného fondu
  1991 za dielo Memento
 • Cena Slovenského hudobného fondu
  1987 za dielo Tri lyrické zbory

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Martinček van Grob: Concerto melancolico
  per camera orchestra d'archi
  22. 2.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Peter Martinček van Grob: Beyond the Sky II.
  pre variabilný dychový nástroj a komorný súbor
  10. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"
  pre soprán, miešaný zbor a orchester
  11. 10.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Kurucová (ms), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Jean-Bernard Pommier (dir.)
 • Peter Martinček van Grob: Krok do tmy
  12. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cinema City Aupark, Bratislava, SK
 • Peter Martinček van Grob: Tatridy
  pre flautu a preparovaný klavír
  3. 6.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konzervatórium v Bratislave, Koncertná sieň Eugena Suchoňa, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dominika Regešová (fl), Dušan Šujan (pf)
 • Peter Martinček van Grob: Klavírna sonáta č. 4
  'In the Eyes of Passion'
  7. 5.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Peter Martinček van Grob: Sláčikové kvarteto č. 5 'Beyond the sky'
  13. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Peter Martinček van Grob: Missa Danubia
  pre soprán, tenor, miešaný zbor a veľký orchester
  20. 12.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Eva Hornyáková (s), Otokar Klein (t), Rastislav Štúr (dir.)
 • Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 3 „Benátska“
  pre miešaný zbor a komorný orchester
  4. 12.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Peter Martinček van Grob: Čas grimás
  10. 2.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Palace Cinemas EUROVEA, Bratislava, SK
 • Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 2 "The second Touch"
  pre sláčikový orchester
  13. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Peter Martinček van Grob: Violoncello Suite No. 1
  3. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Martinčeková (pf)
 • Peter Martinček van Grob: Sláčikové kvarteto č. 1 "Les animaux dans la nature"
  (Mikromodely pre sláčikové kvarteto)
  24. 6.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Kostol sv. Štefana Kráľa, Modra, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá
  Sláčikové kvarteto č. 4
  22. 6.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, hrad Červený Kameň, Modra, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Peter Martinček van Grob: Psalm Songs for higher voice and piano
  23. 6.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matúš Trávniček (b), Martina Furielová (pf)
 • Peter Martinček van Grob: 12+1 trinásť prelúdií
  pre klavír sólo
  15. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncetrné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jordana Palovičová (pf)
 • Peter Martinček van Grob: Sententiae sibi ipso
  Hudba pre vyšší hlas a sláčikové kvarteto (Sláčikové kvarteto č. 3)
  9. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Beňačková (ms), Moyzesovo kvarteto
 • Peter Martinček van Grob: Sonatínka
  pre harfu sólo
  20. 6.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adriana Antalová (ar)
 • Peter Martinček van Grob: Malá detská omša
  pre detský zbor a cappella
  11. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.)
 • Peter Martinček van Grob: Klavírna sonáta č. 3
  'Výkrik motýľa'
  16. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jordana Palovičová (pf)
 • Peter Martinček van Grob: Dichtung und Wahrheit
  2. sonáta pre husle a klavír
  19. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Dana Šašinová (pf)
 • Peter Martinček van Grob: Feet of my wife
  Sonáta pre violončelo a klavír
  22. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Rusó (pf)
 • Peter Martinček van Grob: Tvár pri tvári
  Cyklus piesní pre ženský hlas a klavír
  10. 4.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  komorný koncert Spolu koncertných umelcov, SK
 • Peter Martinček van Grob: Koncert pre klavír a orchester č. 1 in A
  3. 10.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andreas Pistorius (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)
 • Peter Martinček van Grob: The Little Fooleries (Malé bláznovstvá)
  pre flautu a gitaru
  2. 10.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Peter Martinček van Grob: Hudba pre Martina Gudernu
  pre preparovaný klavír a syntetizátor
  30. 5.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Peter Martinček van Grob: Memento
  Scénické oratórium
  13. 10.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.)
 • Peter Martinček van Grob: Hudba pre flautu a preparovaný klavír
  1984 Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka mladých koncertných umelcov, Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Jaroslav Harvan (fl), Peter Martinček van Grob (ppf)
 • Peter Martinček van Grob: Dve meditácie in memorian D. Šostakovič
  pre dvoje huslí
  1982 Prvé uvedenie na Slovensku
  Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Bohdan Warchal (vn), Juraj Čižmarovič (vn)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"
  pre soprán, miešaný zbor a orchester
  14. 5.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slávnostný koncert k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika, Berlínsky dóm, Berlín, DE
  INTERPRETI: Eva Hornyáková (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Peter Martinček van Grob: Beyond the Sky II.
  pre variabilný dychový nástroj a komorný súbor
  31. 8.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Oslip, AT
  INTERPRETI: Eu-art-network Orchestra, Gerhard Krammer (dir.)
 • Peter Martinček van Grob: The Touch (Dotyk)
  Sláčikové kvarteto č. 2
  14. 5.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hear the Light – See the Sound, Nuove musiche d’Europa, Teatro La Fenice, Sale Apollinee, Benátky, IT
 • Peter Martinček van Grob: Dichtung und Wahrheit
  2. sonáta pre husle a klavír
  22. 4.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí« späť na zoznam Aktualizované: 27. 07. 2017