Profil osobnosti

Foto: Egon Krák Zdroj: Archív

Egon Krák

25. 3. 1958 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1973 – 1977
gymnázium
1977 – 1982
VŠMU (teória hudby), súčasne súkromné štúdium kompozície (Juraj Pospíšil, Dušan Martinček a Ilja Zeljenka)
1984 – 1991
redaktor hudobnín a kníh o hudbe vydavateľstva OPUS, potom nezávislý edičný a produkčný pracovník v oblasti audiovizuálnych pôvodných umeleckých programov, hudobný režisér (OPUS, Slovenský rozhlas, Slovenský hudobný fond, Žilinský komorný orchester, Rugginenti Editore Milano)
od 1988
externý pedagóg na Hudobnej fakulte VŠMU
1996 – 2003
interný pedagóg teórie a dejín hudby na VŠMU
1991
zakladateľ hudobnohistorickej edície Artis musicae monumenta slovaca (AMMS)
1995
zakladateľ a umelecký vedúci súboru pre renesančnú hudbu Chorus angelorum ensemble
1997 – 2002
prodekan Hudobnej fakulty VŠMU
od 1999
predseda Rady Slovenskej hudobnej únie a Spolku slovenských skladateľov
2001 – 2004
člen Správnej rady Vzdelávacej komisie Jana Husa
2002 – 2006
člen Rozhodcovskej komisie SOZA
1999
člen festivalového výboru Melos-Étos, člen Slovenskej sekcie ISCM
2000
autor a realizátor medzinárodného programu EUROMUSE
2001 – 2006
project leader vzdelávacích programov Cultural Weeks in Florence
2004 – 2005
manažér Kancelárie grantovej a projektovej spolupráce na Akadémii umení v Banskej Bystrici
2005 – 2008
dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
od 2012
rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

Egon Krák sa venuje výskumu a uvádzaniu historickej hudby. Prednášal na hudobných vysokých školách v USA, Taliansku, Fínsku, Francúzsku, Portugalsku a Českej republike.

 

"Krák sa venuje komponovaniu od roku 1982. Jeho skladby zaznievajú na domácich festivaloch i v zahraničí. So súborom Chorus angelorum realizoval prvú časť projektu Cantiones Sacrae (február 1992), v decembri 1996 vydal 2. diel Cantiones Sacrae. Krák sa popri komponovaní venuje aj publikačnej činnosti. Ako teoretik sa zúčastnil viacerých muzikologických konferencií (napr. roku 1993 – Problematika rekonštrukcie hudby Uhroveckej zbierky 1730, 1993 – Glenn Gould – Sense of the Past atď.). Pre potreby súborov špecializujúcich sa na interpretáciu starej hudby realizoval viacero úprav (napr. Hungarici saltus a dionisio I., II., III. – rekonštrukcia skladieb z Uhroveckej zbierky 1730).
V centre Krákovej tvorby stoja vokálno-inštrumentálne a komorné skladby. V komorných skladbách osciluje medzi hudbou programovou a absolútnou. Vo vokálnych dielach uprednostňuje duchovné texty, latinskú a historickú poéziu. Pre túto časť tvorby Kráka je typické úsilie o vyjadrenie duchovnej podstaty zhudobňovaných veršov a citlivé inštrumentačné stvárnenie hudobného procesu. Kombináciou dychových nástrojov, organu, komorného orchestra a detského zboru dosiahol v jednotlivých skladbách pôsobivé účinky. Podobne aj v komorných skladbách pokračuje v línii duchovných inšpirácií, čo sa prejavuje v názve, výbere výrazových prostriedkov a v hudobnom tvarosloví. Krák je dobre oboznámený s históriou hudby a jej štýlovými premenami, uznáva tradičné hodnoty a nebojí sa inšpirovať overenými hudobnými princípmi. Často siaha po jednoduchých postupoch, súčasnú hudbu kombinuje s prvkami historickej hudby. Túto symbiózu využíva na intenzívne skúmanie základných hudobných tvarov, ich možných premien v bode prieniku hudby dneška a minulosti."

(PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Egon Krák. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 157.)

Diela

 • opera
 • Kráľ Matiáš a bača

  Komorná opera pre deti v dvoch dejstvách podľa slovenskej legendy o kráľovi Matiášovi Korvínovi z 15. storočia
  1994 1994 , rev. 2006, 55'
  TEXT: skladateľ s použitím poézie Petra Benického a Hugolína Gavloviča
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  POSTAVY: Kráľ Matiáš (t), Bača (b), Valach 1 (br), Herold (s), Valach 2/Minister (act), 6 tanečníkov
  OBSADENIE: t, b, br, s, CM, orch: 3ob (1ci), fg, cr, archi
 • orchester
 • Albaricoque Tango

  pre symfonický orchester
  2014 8'
  OBSADENIE: orch
 • symfonický orchester
 • Musica diafonica per orchestra

  1982–1986 13'
  OBSADENIE: orch
 • Adagio per orchestra

  1983 9'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia ELF

  pre veľký orchester (venované pamiatke Gustava Mahlera k storočnici jeho úmrtia)
  2011 15'
  OBSADENIE: orch
 • Sarabanda/Trebbia

  Baletná štúdia pre symfonický orchester
  2013 5' 30''
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Suita z Goldbergovských variácií

  pre komorný orchester
  1987 25'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, fg, 2cr, cmb, archi
 • Corale e fuga per archi

  A la memoire de Paul Hindemith
  1992 8'
  OBSADENIE: archi
 • Corale, fuga e epilogo per archi

  2005 OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Kotowaza Symphony

  pre soprán, bas a symfonický orchester
  2011 30'
  VYDAVATEĽ: Akadémia umení
  OBSADENIE: s, b, orch
 • Tarantella tempestosa

  pre soprán a symfonický orchester
  2016 4'
  OBSADENIE: s, orch
 • Umlčané múzy

  Koncertná lyrická tragédia podľa Horácia a Ovídia
  2018 30´
  TEXT: Horatio Flacco, Ovidius
  OBSADENIE: v, cn, CM, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Elegidion, De vita et dignitate ecclesiastica

  kantáta
  1989 15'
  TEXT: Jacob Jacobeus, lat.
  OBSADENIE: ms, cr, archi
 • Te lucis ante terminum

  hymnus pre soprán, detský zbor a sláčikový orchester
  1992 1992, rev. 1994, 8'
  OBSADENIE: s, CB, archi
 • Missa pro defunctis – requiem

  pre sóla, miešaný zbor, detský zbor, organ a orchester
  1993 60'
  TEXT: Missale romanum, lat.
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ms, t, b, CM, CB, org, orch: 3ob (1ci), 2fg, 2cr, 3tr, tp, bat, archi
 • Iam lucis orto sidere

  Hymnus
  2007 8'
  OBSADENIE: s, CB, orch
 • Cirillo-Metodiada

  Oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a symfonický orchester
  2012 37'
  OBSADENIE: spk, CM, orch
 • Pútnici

  Melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov
  2015 70'
  TEXT: Ľ. Štúr, J. Kráľ, J. Botto, A. Sládkovič, S. Chalupka
  OBSADENIE: 2spk, CM, orch
 • In natali Domini (Narodenie Pána)

  vianočné koledy pre soprán, zbor a orchester
  2018
  OBSADENIE: s, CB, orch
 • sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Jazzphony Concerto

  pre jazzový súbor a symfonický orchester
  2010 25'
  OBSADENIE: sxs, sxbr, tr, elgui, pf, cb, dr, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Ariane...still is here (Ariadna...stále je tu)

  Tanečné interlúdium pre harfu a orchestra
  2007-2008 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ar, orch
 • Allee de danse (Tanečná alej)

  fantasie pour violon (à cinq cordes) et orchestre
  2009 20'
  OBSADENIE: vn, orch
 • Guitar Concerto

  pre gitaru a sláčikový orchester
  2014–2016 20'
  OBSADENIE: gui, archi
 • Message

  2017 20'
  OBSADENIE: vc, orch
 • tri sólové nástroje a orchester
 • Pacora Concerto

  pre husle, cimbal, kontrabas a orchester
  2012 30'
  OBSADENIE: vn, zmb, cb, orch
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Panoptikum

  Sedem skladieb pre klavír
  1984 13' 18''
  OBSADENIE: pf
 • Micro

  2007 3' 26''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Caput mortuum

  1997 12'
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Fantasia a tre parti

  1986 20'
  OBSADENIE: vc, cb
 • Sonate en deux expressions caractéristiques françaises

  1987–1994 25'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Responsio

  1988 11'
  OBSADENIE: clb, vc
 • Sonatina

  1988 7'
  OBSADENIE: cl, pf
 • Duettos (Duetá)

  1989 12'
  OBSADENIE: vc, cb
 • Hymnus na múzu

  1991 8'
  OBSADENIE: vc, pf
 • I Have Met My Own Death Yesterday

  In memoriam Alberto Giacometti
  1994 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cl, pf
 • Adieu mes amis…

  Komorná skladba pre klarinet a klavír
  1998 7'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cl, pf
 • Nová harmónia

  Pocta Paulovi Klee
  2008 8'
  VYDAVATEĽ: Akadémia umení
  OBSADENIE: cl, pf
 • Milenci v mesačnom svite

  na pamiatku Marca Chagalla
  2009 7'
  OBSADENIE: fl, pf
 • Candlelight – Horiaca svieca

  pre gitaru a klavír
  2011 OBSADENIE: gui, pf
 • I Have Met My Own Death Yesterday

  In memoriam Alberto Giacometti
  2011, orig. 1994 OBSADENIE: sxa, pf
 • dva klavíry
 • Corale e fuga con epilogo

  1993 14'
  OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Trio 'Non omnis moriar'

  pre husle (klarinet), violončelo a klavír
  1988 1988, rev. 2012, 18'
  OBSADENIE: vn/cl, vc, pf
 • Ombre (Tieň)

  1997 7'
  OBSADENIE: fl, ob, fg
 • Armor, krajina obrátená k moru.

  Bretónska fantázia
  1998 12'
  OBSADENIE: cl, cb, pf
 • Hlas Parthenopé

  Trio pre hoboj, violončelo a klavír
  2010 7'
  OBSADENIE: ob, vc, pf
 • Nocturne

  Trio pre lesný roh, husle a klavír
  2014 9'
  OBSADENIE: cr, vn, pf
 • štyri nástroje
 • Responsio II

  pre basklarinet, violončelo, harfu a klavír
  1988 8'
  OBSADENIE: clb, vc, ar, pf
 • Cadenza

  per quattro chitarri
  2010 6'
  OBSADENIE: 4gui
 • Bonjour, M. Charpentier!

  Strena per chitarra, pianoforte, contrabbasso e percussione
  2014 OBSADENIE: gui, pf, cb, bat
 • Danse de Minotaur per Quattro Celli

  2018 OBSADENIE: 4vc
 • sláčikové kvarteto
 • Spiritus tuus in nobis

  Sláčikové kvarteto č. 1
  1995 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Quartetto d'archi No. 2 (Sláčikové kvarteto č. 2) RE-MI

  2004 2004, rev. 2010, 2017
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • šesť nástrojov
 • Lettres de mon moulin

  Quattre pieces d après Alphonse Daudet, Instrumental version
  1999 20'
  OBSADENIE: fl, cl, vc, pf, gui, vbf
 • sedem nástrojov
 • Septet

  1986 20'
  OBSADENIE: ob, cl, fg, vn, vl, vc, pf
 • osem nástrojov
 • Requiem za otca Leopolda

  1990 11'
  OBSADENIE: 2ob, 2cl, 2cr, 2fg
 • Carnivorepre sláčikové okteto

  Okteto pre štvoro huslí, dve violy a dve violončelá
  2018 12´
  OBSADENIE: 4 vn., 2 vl., 2 vc.
 • deväť nástrojov
 • Pulcherrima ad honorem Sancti Augustini memoriae

  per due quartetti d'archi e piano
  1990 18'
  OBSADENIE: 4vn, 2vl, 2vc, pf
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Dve ódy Jána Hollého

  1987 1987, rev. 1994, 12'
  TEXT: Ján Hollý
  OBSADENIE: ms, cl, vc, ar / ms, orch
 • Lettres de mon moulin

  Trois chansons, cycle des visions provencales d'après Alphonse Daudet
  1995 1995, rev. 2005, 18'
  TEXT: Alphonse Daudet
  OBSADENIE: s, cl, pf
 • Au jardin d'amour

  Cycle des chansons d'après la poésie française
  2004 OBSADENIE: s, 2vn, vl, vc, ar
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Au jardin d'amour

  Cycle des chansons d'après la poésie française
  2001 OBSADENIE: s, pf
 • hlas (hlasy) sólo
 • Cantiones sacrae Vol. I

  1996–2000
 • Cantiones sacrae Vol. II

  1996–2000
 • Cantiones sacrae Vol. III

  1996–2000
 • rekonštrukcie
 • Hungarici saltus a dionisio I., II., III.

  1992 OBSADENIE: archi, fiati
 • Tanečná suita in D

  1996 VYDAVATEĽ: Národné osvetové centrum
  OBSADENIE: archi
 • Anton Július Hiray: Ländlerische tänze

  pour violon, flute et piano
  2005 20'
  VYDAVATEĽ: Akadémia umení
  OBSADENIE: vn, fl, pf
 • miešaný zbor
 • Symbolon mentis gratae

  1987–1988 11'
  TEXT: Jacob Jacobeus, lat.
  OBSADENIE: CM
 • Ave Regina coelorum

  Hymnus
  1994 1994, rev. 2000, 9'
  TEXT: liturg. lat.
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Corpus per otti voci

  2006 15'
  OBSADENIE: CM (8v)
 • multimediálne projekty
 • SOUFFLE

  pre klarinet a elektroakustický digitálny záznam
  2005 OBSADENIE: C + (cl)
 • Purgatorio pre klarinet, trúbku, trombón a elektroakustický záznam

  2007 8' 40''
  OBSADENIE: C+(cl, tr, tn)

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles
  2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 74–75
 • Umelecká kritika a publicistika
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Musica aeterna na BHS 2018
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 21
 • RUSÓ, Vladimír: Výnimočný Vox Aurumque
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 27
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  Správa pre Slávika
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 12 – 13
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie v Skalici pod desiatykrát
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 27
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba
  Večery komornej tvorby
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 11
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  Štúr v podaní Štúra
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 12
 • sita: Filharmónia si pripomenie Ľudovíta Štúra
  2015 Pravda roč. 25, 2015, č. 203 (3. 9.), s. 30
 • MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Gitara na Radnici
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 11
 • BLAHO, Vladimír: Vedia to i ono
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 4
 • ZAHRADNÍK, Miroslav: Jazz vo filharmónii
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 2
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Cirillo-metodiada uspela aj vďaka dirigentovi
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 7
 • BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012
  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 25
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 6
 • BUBNÁŠ, Juraj: V znamení odkazu Cyrila a Metoda
  2013 Pravda roč. 23, 2013, č. 213 (13. 9.), s. 57
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 6
 • BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 11, s. 2
 • BUBNÁŠ, Juraj: Moyzesovo kvarteto: Schumann v Pálffyho paláci
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 11, s. 4
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Skladateľ a spoločnosť na prahu 21. storočia : Rozhovor so skladateľom a hudobným teoretikom Egonom Krákom
  2009 Slovenská hudba roč. 35, 2009, č. 1, s. 89–98
 • NIŽNÁNSKY, Jozef: Ilúzia je mocná zbraň umenia : hovoríme so skladateľom a pedagógom Egonom Krákom
  1998 Pravda roč. 8, 1998, č. 22 (28. 1.), s. 17
 • MAŤAŠOVÁ, Helena: Duchovné piesne zo Slovenska na CD : hovoríme so skladateľom, teoretikom a pedagógom Egonom Krákom
  1998 Literárny týždenník roč. 11, 1998, č. 9 (13. 1.), s. 15
 • PEJHOVSKÝ, Miroslav: Dance suite in D pre sláčikové kvarteto : Rozhovor s hudobným skladateľom Egonom Krákom
  1997 Národná osveta, príloha Etuda roč. 3, 1997, č. 1, s. 3–4
 • Personálna bibliografia
 • Nad storočnicou Gustava Mahlera
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 20–21
 • In Memoriam Guillaume de Machaut : Messe Notre Dame [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 54
 • Med, atrament a peppermint... Ešte zopár poznámok na tému Gustav Mahler
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 1, s. 99–101
 • Poznámky k výstavbe a koncepcii elektroakustickej a experimentálnej kompozície
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 3, s. 282–285
 • Guillame de Machaut a kompozičné modely hudby 14. storočia vo Francúzsku
  2007 Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 2, s. 167–195
 • Contrapunctus – Konzekvencie pojmu contrapunctus
  2007 Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 2, s. 161–166
 • Prvky a dedičstvo folklorizmu v historickej hudbe ako príklad porovnania estetických hodnôt európskeho západu a východu
  2006 Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 117–127
 • Anton Julius Hiray: 12 Landlers (reconstitution of the score for fl, vn, pf)
  2006 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006
 • Benjamin Britten – Peter Grimes
  2005 Bulletin Opery SND, Bratislava 2005
 • KOMPOZIČNÁ TEORÉMA - vzdelanie, inšpirácia alebo skladateľ vo (svojom) svete
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 9, s. 37–39
 • Koncepcia teórie harmónie Ivana Hrušovského v kontexte súčasného teoretického poznania a jej konzekvencie vzhľadom k vývoju európskeho viachlasu
  2004 Filozofické koncepcie v hudbe a umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2004
 • En Chantan... Trubadúri, trouveri a minnesang medzi Rhonou a Rýnom
  2004 Bulletin BHS 2004
 • Veda o hudbe a teória interpretačnej praxe v diele Jeana de Murs v rukopise Berkeley Ms. 744
  2003 Slovenská hudba 2003, č. 3
 • Fenomén idey návratu v tvorbe a interpretácii hudby
  2002 Filozofické koncepcie v hudbe a umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002
 • Ladislav Mokrý a jeho význam pre rozvoj kultúrnej diplomacie na Slovensku
  2002 Filozofické koncepcie v hudbe a umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002
 • Jean Ockeghem a jeho dielo
  2000 Zborník BHS, Bratislava 2000
 • Jean Ockeghem: Missa Requiem Aeternam, vocale score, new revised version, (ed.)
  2000 Hudobný fond, Bratislava 2000
 • Nová analytická situácia
  2000 Nové cesty analýzy v hudbe, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2000
 • Fenomén starej hudby - živé dedičstvo hudobnej kultúry Európy
  1999 Filozofické koncepcie v hudbe a umení (zborník), Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1999
 • Pôvaby francúzskej vyspelosti
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 23-24
 • Vladimír Bokes: Prelúdiá a fúgy, op. 53. Nachádzanie súvislostí súčasného diela.
  1998 Hudobný život 1998, č. 21
 • Správa o stave hudobnej kultúry na Slovensku z pohľadu súčasného skladateľa
  1998 Slovenskí skladatelia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 1998, s. 197-204
 • Expresionizmus - filozofia a skutočnosť
  1998 Metódy a analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu (zborník štúdií II.), Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1998
 • Dance suite from Hungarici saltus a dionisio 1730
  1998 Matica slovenská, Martin 1998
 • Koniec tisícročia, alebo aká bude budúcnosť hudby (na Slovensku)?
  1998 Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, Orman, Bratislava 1998, s. 211–218
 • Hudobný svet Slovenska
  1996 Causa editio Bratislava 1996
 • Collectio Clavichordum, Vol. I & II Anthology of 17th and 18th century keyboard music from Slovakia
  1993-1994 Hudobný fond, Bratislava 1993-1994
 • Anton Zimmermann: Sei Suonate, op. 2 (transcription)
  1991 1991
  (TREVAK)
 • Mahler a definitívna nekonečnosť hudby
  1990 Revue svetovej literatúry 1990, č. 5
 • Henry Desmarest: Les trois motets versaillais, Musica Gallica
  Paríž (CMB de Versailles, v tlači)
 • Viachlas v hudbe Európy, Vol. I.
  www.aku.sk/krak
 • Knižné monografie
 • Viachlas v hudbe Európy
  Teoretické, kompozičné a historické súvislosti viachlasnej hudby
  2008 Hudobné centrum, Bratislava 2008

Diskografia

 • Foto: Svet nám ich závidí : Lívia Ághová Live SVET NÁM ICH ZÁVIDÍ : LÍVIA ÁGHOVÁ LIVE
  2017 CD – Metropolitný orchester Bratislava R141 007-2-131
  1. Tommaso Giordani: Caro mio ben
   Lívia Ághová (s), Metropolitný orchester Bratislava, Dušan Štefánek (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: L'amerò, sarò costante, ária z opery Il re pastore
   Lívia Ághová (s), Peter Uličný (vn), Metropolitný orchester Bratislava, Dušan Štefánek (dir.)
  3. Giacomo Puccini: O mio babbino caro, ária z opery Gianni Schicchi
   Lívia Ághová (s), Metropolitný orchester Bratislava, Dušan Štefánek (dir.)
  4. Antonín Dvořák: Měsíčku na nebi hlubokém, ária z opery Rusalka
   Lívia Ághová (s), Metropolitný orchester Bratislava, Dušan Štefánek (dir.)
  5. Franz Lehár: Pieseň Vilje, pieseň z operety Veselá vdova
   Lívia Ághová (s), Metropolitný orchester Bratislava, Rastislav Štúr (dir.)
  6. Franz Lehár: Bolo raz jedno dievča, pieseň z operety Cigánska láska
   Lívia Ághová (s), Metropolitný orchester Bratislava, Dušan Štefánek (dir.)
  7. Franz Lehár: Moje pery bozkávajú tak horúco, pieseň z operety Giuditta
   Lívia Ághová (s), Metropolitný orchester Bratislava, Rastislav Štúr (dir.)
  8. Robert Stolz: Hraj na svojich husliach, pieseň z operety Venuša v hodvábe
   Lívia Ághová (s), Peter Uličný (vn), Metropolitný orchester Bratislava, Rastislav Štúr (dir.)
  9. George Gershwin: Summertime, ária z opery Porgy a Bess
   Lívia Ághová (s), Metropolitný orchester Bratislava, Rastislav Štúr (dir.)
  10. Frederick Loewe: Po tanci túžim len, pieseň z muzikálu My Fair Lady
   Lívia Ághová (s), Metropolitný orchester Bratislava, Rastislav Štúr (dir.)
  11. Cole Porter: So in Love, pieseň z muzikálu Kiss Me, Kate
   Lívia Ághová (s), Metropolitný orchester Bratislava, Michal Šintál (dir.)
  12. Egon Krák: Tarantella tempestosa
   Lívia Ághová (s), Metropolitný orchester Bratislava, Dušan Štefánek (dir.)
 • Foto: Egon Krák : Cirillo-Metodiada EGON KRÁK : CIRILLO-METODIADA
  2015 CD – Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici 2373-001-2
  1. Egon Krák: Cirillo-Metodiada
   Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Foto: Egon Krák – Mémoires II EGON KRÁK – MÉMOIRES II
  2013 CD – Hudobný fond SF 00712131
  1. Egon Krák: Symfónia ELF
   Slovenská filharmónia, Ernst Theis (dir.)
  2. Egon Krák: Au jardin d'amour
   Jana Pastorková (s), Egon Krák (pf)
  3. Egon Krák: Nová harmónia
   Alexander Stepanov (cl), Egon Krák (pf)
  4. Egon Krák: Milenci v mesačnom svite
   Daniela Blesáková (fl), Mária Blesáková (pf)
  5. Egon Krák: Candlelight – Horiaca svieca
   Adam Marec (gui), Eva Varhaníková (pf)
  6. Egon Krák: Panoptikum
   Eva Varhaníková (pf)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Slovak Music for Guitar Quartet – Bratislava Guitar Quartet SLOVAK MUSIC FOR GUITAR QUARTET – BRATISLAVA GUITAR QUARTET
  2010 CD – Diskant DK 0133-2131
  1. Pavol Malovec: Ritornel
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  2. Ladislav Kupkovič: Sonata da camera
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  3. Egon Krák: Cadenza
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  4. Jozef Kolkovič: Full Circle
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  5. Martin Burlas: Posledný vánok
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  6. Vladimír Godár: Emmeleia
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  7. Ilja Zeljenka: Musica slovaca pre štyri gitary
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
 • Foto: Egon Krák – Mémoires I. EGON KRÁK – MÉMOIRES I.
  2006 CD – Hudobný fond SF 00472131
  1. Egon Krák: Au jardin d'amour
   Jana Pastorková (s), Katarína Turnerová (ar), Moyzesovo kvarteto
  2. Egon Krák: I Have Met My Own Death Yesterday
   Alexander Stepanov (cl), Egon Krák (pf)
  3. Egon Krák: Adieu mes amis…
   Alexander Stepanov (cl), Egon Krák (pf)
  4. Egon Krák: Fantasia a tre parti
   Roman Pálka (vc), Ladislav Štukovský (cb)
  5. Egon Krák: SOUFFLE
   Alexander Stepanov (cl)
  6. Egon Krák: Lettres de mon moulin
   Jana Pastorková (s), Egon Krák (pf)
 • Foto: INTERSECTIONS INTERSECTIONS
  2002 CD – Akadémia umení v Banskej Bystrici
  1. Egon Krák: Adieu mes amis…
   Alexander Stepanov (cl), Egon Krák (pf)
  2. Egon Krák: Au jardin d'amour
   Jana Pastorková (s), Andrea Bálešová (pf)
 • Foto: Cantiones sacrae Vol. III CANTIONES SACRAE VOL. III
  2001 CD – EDICO 0010
  1. Egon Krák: Cantiones sacrae Vol. III
   Chorus angelorum ensemble, Egon Krák (dir.)
 • Foto: Laudate Dominum LAUDATE DOMINUM
  1999 CD –

  vyd. I. Michalič
  1. Egon Krák: Te lucis ante terminum
   Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)
 • Foto: Moyzes Quartet – Contemporary Slovak Quartets MOYZES QUARTET – CONTEMPORARY SLOVAK QUARTETS
  1998 CD – Hudobný fond SF 00212131
  1. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 5
   Moyzesovo kvarteto
  2. Jozef Sixta: Sláčikové kvarteto č. 2
   Moyzesovo kvarteto
  3. Egon Krák: Spiritus tuus in nobis
   Moyzesovo kvarteto
  4. Peter Zagar: Sláčikové kvarteto
   Moyzesovo kvarteto
  5. Peter Martinček van Grob: The Touch (Dotyk)
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Cantiones sacrae Vol. II - Sacred Songs for Christmas from Slovakia CANTIONES SACRAE VOL. II - SACRED SONGS FOR CHRISTMAS FROM SLOVAKIA
  1997 CD – Hudobný fond 00232131
  1. Egon Krák: Cantiones sacrae Vol. II
   Chorus angelorum ensemble, Egon Krák (dir.)
 • Foto: Cantiones sacrae Vol I. CANTIONES SACRAE VOL I.
  1996 CD – Opus 912542–2 231
  1. Egon Krák: Cantiones sacrae Vol. I
   Chorus angelorum ensemble, Egon Krák (dir.)
 • Foto: De profundis III DE PROFUNDIS III
  1994 CD – Hudobný fond SF 00172131
  1. Egon Krák: Pulcherrima ad honorem Sancti Augustini memoriae
   Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf), Slovenské kvarteto
  2. Vladimír Godár: Sekvencia
   Juraj Čižmarovič (vn), Miki Skuta (pf)
  3. Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
   Moyzesovo kvarteto
  4. Iris Szeghy: Hommage à Rodin
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Peter Zagar: Stabat mater

Ocenenia

 • Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)
  2005
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2000 za dielo Lettres de mon moulin

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Egon Krák: In natali Domini (Narodenie Pána)
  vianočné koledy pre soprán, zbor a orchester
  19. 12.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vianočný koncert SF, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miriam Garajová (s), Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)
 • Egon Krák: Umlčané múzy
  Koncertná lyrická tragédia podľa Horácia a Ovídia
  30. 9.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sophie Daneman (s), Bork-Frithjof Smith (cn), Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Egon Krák: Danse de Minotaur per Quattro Celli
  29. 7.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Rytierská sála Starého zámku, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Czecho-Slovak-Cello-Quartet, Aleš Kaspřík (vc), Petr Nouzovský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Egon Krák: Carnivorepre sláčikové okteto
  Okteto pre štvoro huslí, dve violy a dve violončelá
  11. 6.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Skalica, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto
 • Egon Krák: Message
  22. 3.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, James Judd (dir.)
 • Egon Krák: Tarantella tempestosa
  pre soprán a symfonický orchester
  18. 12.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lívia Ághová (s), Metropolitný orchester Bratislava, Dušan Štefánek (dir.)
 • Egon Krák: Nocturne
  Trio pre lesný roh, husle a klavír
  3. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Karol Nitran (cr), Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Egon Krák: Pútnici
  Melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov
  3. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Dušan Jamrich (spk), Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)
 • Egon Krák: Sarabanda/Trebbia
  Baletná štúdia pre symfonický orchester
  3. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)
 • Egon Krák: Guitar Concerto
  pre gitaru a sláčikový orchester
  21. 10.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Banskobystrické hudobné dni, Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Adam Marec (gui), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Egon Krák: Bonjour, M. Charpentier!
  Strena per chitarra, pianoforte, contrabbasso e percussione
  5. 3.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radnica, Cikkerova sieň, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Adam Marec (gui), Eva Varhaníková (pf), Róbert Ragan (cb), Peter Solárik (bat)
 • Egon Krák: Cirillo-Metodiada
  Oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a symfonický orchester
  5. 7.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nitra, SK
  INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
 • Egon Krák: Pacora Concerto
  pre husle, cimbal, kontrabas a orchester
  6. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Pacora Trio, Štátny komorný orchester Žilina, Michal Vaňouček (dir.)
 • Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'
  pre husle (klarinet), violončelo a klavír
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bergerovo trio, Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Egon Krák: Kotowaza Symphony
  pre soprán, bas a symfonický orchester
  3. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Jozef Benci (b), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Egon Krák: Symfónia ELF
  pre veľký orchester (venované pamiatke Gustava Mahlera k storočnici jeho úmrtia)
  22. 9.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ernst Theis (dir.)
 • Egon Krák: I Have Met My Own Death Yesterday
  In memoriam Alberto Giacometti
  6. 3.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislava Gaines Spišáková (sxa), Monika Csibová (pf)
 • Egon Krák: Milenci v mesačnom svite
  na pamiatku Marca Chagalla
  8. 12.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Blesáková (fl), Mária Blesáková (pf)
 • Egon Krák: Jazzphony Concerto
  pre jazzový súbor a symfonický orchester
  2. 12.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: John Salerno (sxs), Erik Rothenstein (sxbr), Adam Gaines (tr), Matúš Jakabčic (elgui), Klaudius Kováč (pf), Róbert Ragan (cb), Peter Solárik (dr), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Egon Krák: Quartetto d'archi No. 2 (Sláčikové kvarteto č. 2) RE-MI
  14. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác na Zámockej ul., Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Egon Krák: Hlas Parthenopé
  Trio pre hoboj, violončelo a klavír
  12. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Egon Krák: Cadenza
  per quattro chitarri
  23. 6.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Medzinárodný festival Divergencie, Skalica, SK
  INTERPRETI: Bratislavské gitarové kvarteto
 • Egon Krák: Corale, fuga e epilogo per archi
  8. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Pavol Tužinský (dir.)
 • Egon Krák: Nová harmónia
  Pocta Paulovi Klee
  8. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ivan Buffa (pf)
 • Egon Krák: Missa pro defunctis – requiem
  pre sóla, miešaný zbor, detský zbor, organ a orchester
  11. 9.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská filharmónia, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Pressburg Singers, Marta Beňačková (ms), Marián Pavlovič (t), Jozef Benci (b), Jozef Chabroň (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Leoš Svárovský (dir.)
 • Egon Krák: Ariane...still is here (Ariadna...stále je tu)
  Tanečné interlúdium pre harfu a orchestra
  17. 2.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Turnerová (ar), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Egon Krák: Purgatorio pre klarinet, trúbku, trombón a elektroakustický záznam
  5. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alexander Stepanov (cl), Jurij Blinov (tr), Albert Hrubovčák (tn)
 • Egon Krák: Micro
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Egon Krák: Corpus per otti voci
  21. 10.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Soozvuk, Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Egon Krák: SOUFFLE
  pre klarinet a elektroakustický digitálny záznam
  10. 1.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Francúzsky inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alexander Stepanov (cl)
 • Egon Krák: Lettres de mon moulin
  Trois chansons, cycle des visions provencales d'après Alphonse Daudet
  14. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ateliér XXI, Koncertné štúdio č. 5, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s)
 • Egon Krák: Quartetto d'archi No. 2 (Sláčikové kvarteto č. 2) RE-MI
  6. 10.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Súčasné Stredy, UPC, Mlynská dolina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Albrechtovo kvarteto
 • Egon Krák: Au jardin d'amour
  Cycle des chansons d'après la poésie française
  18. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio 2, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s)
 • Egon Krák: Ave Regina coelorum
  Hymnus
  11. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štefan Sedlický (zbm.)
 • Egon Krák: Lettres de mon moulin
  Quattre pieces d après Alphonse Daudet, Instrumental version
  12. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Denisa Benčová (gui), Andrej Rusnák (vbf), Intervalles
 • Egon Krák: Spiritus tuus in nobis
  Sláčikové kvarteto č. 1
  6. 2.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Egon Krák: Sonate en deux expressions caractéristiques françaises
  12. 2.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Rusó (pf)
 • Egon Krák: Te lucis ante terminum
  hymnus pre soprán, detský zbor a sláčikový orchester
  26. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Ewald Danel (dir.), Detský zbor Československého rozhlasu, Janka Rychlá (zbm.)
 • Egon Krák: I Have Met My Own Death Yesterday
  In memoriam Alberto Giacometti
  10. 4.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  komorný koncert Spolku koncertných umelcov, SK
 • Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'
  pre husle (klarinet), violončelo a klavír
  18. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Egon Krák: Dve ódy Jána Hollého
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Egon Krák: Responsio II
  pre basklarinet, violončelo, harfu a klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Egon Krák: Pútnici
  Melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov
  6. 10.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Sála UNESCO, Paríž, FR
  INTERPRETI: Dušan Jamrich (spk), Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)
 • Egon Krák: Cirillo-Metodiada
  Oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a symfonický orchester
  12. 12.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Temple Neuf, Štrasburg, FR
  INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Egon Krák: Sarabanda/Trebbia
  Baletná štúdia pre symfonický orchester
  10. 3.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ
  INTERPRETI: Pražská komorní filharmonie, Jiří Bělohlávek (dir.)
 • Egon Krák: Candlelight – Horiaca svieca
  pre gitaru a klavír
  26. 5.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Sala Mompou de Sgae, Barcelona, ES
  INTERPRETI: Adam Marec (gui), Eva Varhaníková (pf)
 • Egon Krák: Micro
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2011-03-06 Matiné v Mirbachovom paláci
  Egon Krák – slovenský skladateľ, Monika Csibová – klavír

  Zdroj: Archív Hudobného centra


« späť na zoznam Aktualizované: 18. 02. 2019