Profil osobnosti

Foto: Edita Bugalová Autor: Martin Baumann

Edita Bugalová

6. 5. 1951 Trnava

muzikológia, hudobná história, publicistika, editor, hudobná dramaturgia, hudobný manažment

Bio

Bio

1966 – 1969
SVŠ Trnava
1969 – 1974
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyne v Brne (terajšia Masarykova univerzita v Brne), odbor hudobná veda a divadelná veda
1974 – 1990
odborná pracovníčka – hudobná historička Západoslovenského múzea v Trnave
od 1978
pedagogická činnosť: konzultantka diplomových, bakalárskych prác, prác konzervatórií, doktorandských prác (Trnava, Bratislava, Ostrava, Brno, Banská Bystrica atď.), Stredná knihovnícka škola, Bratislava (elokovaná trieda v Trnave), dejiny hudby (1980 – 1981), Základná umelecká škola Vrbové, hudobná náuka, hra na klavíri, dramatický odbor (1993 – 1995), Základná umelecká škola Trnava, hudobná náuka (1995 – 1996), Gymnázium Trnava, hudobná výchova (1996), od 2009 oponentka bakalárskych, doktorandských prác (Bratislava).
1990 – 1992
podpredsedníčka Mestského národného výboru v Trnave, zástupkyňa prednostu Mestského úradu v Trnave (nezávislá poslankyňa do 1998)
1993 – 1997
pracovníčka v Školskej správe v Trnave, učiteľka na ZUŠ Vrbové a ZUŠ Trnava, paralelne SZČO – B.E.S.T. agentúra
1997 – 1999
riaditeľka Hudobného kabinetu Regionálneho osvetového strediska
1999 – 2002
zástupkyňa riaditeľa Západoslovenského múzea v Trnave
od 2002
riaditeľka Hudobného múzea Slovenského národného múzea
2018
Cena Jozefa Kresánka za výrazný vedecký prínos v oblasti muzikológie, dlhoročnú aktívnu činnosť v hudobnom múzeu a propagáciu slovenskej hudobnej tvorby (udeľuje Hudobný fond, Bratislava)

V oblasti výskumu sa zameriavala na regionálnu hudobnú historiografiu a osobnosť Mikuláša Schneidra-Trnavského. Venovala sa odbornej scenáristickej, publicistickej, zostavovateľskej a edičnej činnosti, dramaturgii a koncepciám podujatí ako aj organizačnej práci. Od roku 1991 je členkou predstavenstva Spoločnosti Mikuláša Schneidera-Trnavského, ktorej je spoluzakladateľkou. Aktívne sa podieľala na rozvoji hudobného života v Trnave, počas pôsobenia v komunálnej sfére iniciovala vznik viacerých, dnes už tradičných hudobno-kultúrnych podujatí. V oblasti hudobno-múzejnej práce realizuje prezentačné projekty celoslovenského a medzinárodného charakteru (výstavy, oživovanie hudby), organizuje odborné podujatia (konferencie, semináre), podieľa sa na hudobno-historických výskumoch. Je členkou Slovenskej muzikologickej asociácie, od roku 2008 členkou Kultúrnej rady Trnavského samosprávneho kraja, členkou Muzikologickej komisie Hudobného fondu, od roku 2014 členkou Rady Hudobného fondu. Absolvovala viaceré študijné cesty a pobyty v Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku, Nemecku.

Je autorkou scenára k výstavám: Život a dielo Mikuláša Schneidra-Trnavského (Trnava, 1978), Robotnícky spevokol Bradlan (Trnava, 1978), Franz Schubert a Želiezovce (Želiezovce, 1978), Päťdesiat rokov Bradlanu (Trnava, 1980), Mikuláš Schneider-Trnavský, národný umelec (Trnava, 1981), Trnava hudobná (Trnava, 1988), Sto rokov gramoplatne alebo disco nie je novinka (Trnava, Budapesť, 1988), Sieň slávy Dobra, reinštalácia (Trnava, 2000), Cirkevný hudobný spolok (Trnava, 2001), Pamätná izba Mikuláša Schneidra-Trnavského, reinštalácia (Trnava, 2001), Sakrálne umenie, nerealizovaná (Trnava, 2002), Uschovaný zvuk (Bratislava, Trnava, Myjava, Dolná Krupá, 2004), Mikuláš Schneider-Trnavský. Umelec národa (Bratislava, Trnava, Dolná Krupá, 2006), Karol Elbert. Skromný lyrik swingu (Bratislava, 2013). Je spoluautorkou scenára k výstavám: Pamätník Ludwiga van Beethovena (Ľuba Ballová, Dolná Krupá, 2004), Ján Levoslav Bella v Sibíni (Jana Bartová, Sibíň, Dolná Krupá, Bratislava, 2007), Život na zámku (Tomáš Surý, Dolná Krupá, 2008).

Je autorkou komponovaných programov a relácií: Bradlan, audio-vizuálny program (1980, 20 min.), Prácou slúžil národu, audio-vizuálny program (1981, 30 min.), Hudobný večer s Karolom Elbertom, komp. program (1987, 70 min.), Hudobný večer s Ladislavom Burlasom, komp. program (1988, 70 min.), Hudobná kronika jedného mesta, televízny dokumentárny film, réžia Jozef Novan (1988, 30 min.), Hudobný večer s Milanom Novákom, komp. program (1989, 70 min.), Vianoce v chráme, Slovenský rozhlas, redaktorka Melánia Puškášová (2006, 60 min.), Hudobný večer Eugen Suchoň a Mikuláš Schneider-Trnavský, spolupráca Danica Štilichová (2008, 60 min.), Hudobný večer Alexander Albrecht a Mikuláš Schneider-Trnavský, spolupráca Ľudmila Michalková (2011, 60 min.). Odborne spolupracovala na reláciách, programoch a dokumentoch: Hudobný večer s Mikulášom Schneidrom-Trnavským, televízna relácia, réžia Jozef Novan (1981), Úsmevy a slzy, scénický program, réžia Emília Došeková (1988), Jubilate Deo, filmová esej o Mikulášovi Schneidrovi-Trnavskom, réžia Gejza Kendy (1992), V tichu, hraný dokument, réžia Zdeněk Jiráský (2014).

Organizovala podujatia medzinárodného charakteru: muzikologické semináre a konferencie (Trnava, Dolná Krupá, Bratislava) (1988 – 2012), Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, riaditeľka súťaže (1992 – 1998), Trnavské organové dni, hudobný festival (1995 – 1998), Projekt CONTAKT v rámci projektov Interreg II podporovaných EÚ, spolupráca hudobných telies Rakúsko-Slovensko (1997 – 2003), Ján Levoslav Bella v Sibini, výstava (Európske hlavné mesto kultúry, Sibiň) (2007), Desatoro o fujare, výstava (nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO), prezentácia Paríž, Berlín, Budapešť, Sarajevo (2007 – 2008), Prínos svetových osobností v kontexte historických parkov a tradícia pestovania ruží v Dolnej Krupej, medzinárodná konferencia k 200. výročiu založenia anglického parku v Dolnej Krupej (2013) ako aj podujatia celoslovenského a regionálneho charakteru: organizovanie osláv výročí hudobných skladateľov Mikuláš Schneider-Trnavský, Franz Schubert, Eugen Suchoň, Ján Levoslav Bella (1978 – 2008), usporadúvanie muzikologických konferencií a seminárov (1978 – 2012), Cyklus koncertov Hudobné utorky v múzeu (1984 – 1988), Festival Trnavská hudobná jar (1992, 1996), Interpretačný kurz pre organistov (1996 – 1998), dramaturgia a réžia koncertov: k výročiu Gejzu Dusíka (Križovany), Rok Eugena Suchoňa (Cífer) (1998).

Venovala sa oblasti oživovania hudby: Hudba trnavského baroka (Musica aeterna), Missa Alma nox, Mikuláš Schneider-Trnavský (Štátna filharmónia Košice), Sláčikové kvartetá, Mikuláš Schneider-Trnavský (Janáčkovo kvarteto), Missa in honorem St. Nicolai, Mikuláš Schneider-Trnavský (Zbor a Orchester Konzervatória Bratislava, Philharmonie Marchfeld), Missa Rosa Mystica, Mikuláš Schneider-Trnavský (Capella Tyrnaviensis, Spevácky zbor Tirnavia), Bellarosa, opereta, Mikuláš Schneider-Trnavský (spolupráca s Divadlom Jána Palárika v Trnave), Karol Elbert neznámy známy (autorove diela vážnej hudby, koncerty v Bratislave a Trnave, dokumentačné CD).

Bibliografia

 • Jurčo, Martin: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský
  2012 Novinky z radnice. Kultúrno-spoločenský a informačný mesačník mesta Trnavy, Mestský úrad, Trnava roč. 23, 2012, č. 3, s. 34 – 35
 • Ako živý je odkaz Mikuláša Schneidera-Trnavského?
  HŽ sa zhováral s Editou Bugalovou
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 7 – 8, s. 55 – 56
 • Šípka, Miloš: Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka
  2000 In: www.historickycasopis.sk
  Historický časopis, Historický ústav SAV, Bratislava roč. 48, 2000, č. 4, s. 706 – 708
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Gejza Dusík 1907 – 1988. Umelec skutočne národný
  2017 Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava 2017
  (40 s., 1. vyd., faks., fotogr.)
 • Bugalová, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Úsmevy a slzy. Spomienky trnavského skladateľa
  2015 Spoločnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Trnava, Bratislava 2015
  (292 s., 3. dopl. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas)
 • Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský
  2011 Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2011
  (342 s., 1. vyd., faks., fotogr., portréty, noty, preklad Emese Duka Zólyiomi)
 • Šimončič, Jozef (ed.) a kol.: Dejiny Trnavy. Zv. 1
  2010 Mesto Trnava, Trnava 2010
  (624 s., 1. vyd.)
 • Hudobnokultúrne tradície Trnavy a Mikuláš Schneider-Trnavský
  Dizertačná práca
  2009 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2009
  (Zv. 1 - 181 s., Zv. 2 - 295 s.)
 • Gejza Dusík – umelec skutočne národný
  2007 Trnavský samosprávny kraj, Trnava 2007
  (24 s., 1. vyd.)
 • Hoj, vlasť moja
  Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958)
  1991 Elenprint, Bratislava 1991
  (73 s., 14 príloh, 1. vyd.)
 • Šimončič, Jozef – Watzka, Jozef (ed.) a kol.: Dejiny Trnavy
  1988 Mestský národný výbor v Trnave, Obzor, Bratislava, Trnava 1988
  (503 s., 1. vyd.)
 • Badiar, Juraj – Bugalová, Edita – Rampák, Štefan: Robotnícky spevokol Bradlan
  1981 Obzor, Bratislava 1981
  (143 s., 1. vyd.)
 • Schneider-Trnavský, Mikuláš: Úsmevy a slzy
  (Spomienky trnavského skladateľa)
  1981 Opus, Bratislava 1981
  (151 s., 2. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas, výber fotografií Edita Bugalová)
 • Problém figúr v hudbe českých zemí 16. – 18. storočia
  Diplomová práca
  1974 Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno 1974
  (133 s., 1. vyd.)
 • Miroslav Zejda. Profil osobnosti herca a režiséra
  Ročníková práca
  1973 Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno 1973
  (70 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Poznámky k výstave Dobroslav Orel Česko-Slovenský muzikológ
  2017 Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 9. – 10. novembra 2016, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2017, s. 212 – 232
  (404 s., 1. vyd., konanej pri príležitosti 25. výročia existencie samostatného Hudobného múzea, elektronická verzia)
 • K životu a dielu Karola Elberta (1911 – 1997)
  Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 19. – 20. novembra 2015
  2016 Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2016, s. 267 – 328
  (349 s., 1. vyd., venovaný PhDr. Ivanovi Mačákovi (1935 – 2016), elektronická verzia)
 • Bugalová, Edita – Das Lehotská, Miriam – Krajčiová, Mária – Štilichová, Danica – Urdová, Sylvia: SNM – Hudobné múzeum z pohľadu vybraných súborov zbierkových predmetov
  2013 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 59, 2013, s. 16 – 19
 • Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska
  2012 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 61, 2012, č. 1, s. 68 – 69
 • Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska
  (anotácia)
  2012 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 58, 2012, č. 2, s. 57 – 58
 • Hudobné inštitúcie na Slovensku z hľadiska štátno-politického vývoja krajiny v rokoch 1918 – 1989
  Poznámky k problematike
  2012 Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku. Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2012, s. 5 – 32
  (1 CD-ROM [elektronický zdroj])
 • Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska
  2011 Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011. Ed. Sylvia Urdová, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2011, s. 5 – 10
  (usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)
 • Poznámky k dokumentu Stratégia a aplikácia na SNM – Hudobné múzeum
  2010 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 56, 2010, č. 4, s. 11 – 14
 • Poznámky k pamiatkam dokumentujúcim vývoj záznamu zvuku vo vybraných múzeách
  2010 Drličková, Dana (zost.): Na počiatku (ne)bol fonograf. História záznamu zvuku. Zborník zo seminára [29. odborný seminár, 23. – 24. septembra 2009, Trenčín], Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2010, s. 36 – 42
 • Návšteva britských múzeí
  2009 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 55, 2009, č. 2, s. 56 – 57
 • Piesňová tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského
  2009 Bárdiová, Marianna – Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2009, s. 106 – 134
  (Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. októbra 2009 v Banskej Bystrici)
 • Modlitby a piesne a Jednotný katolícky spevník
  Spevník Modlitby a piesne v kontexte kancionálovej literatúry vydávanej Spolkom svätého Vojtecha
  2008 Urdová, Sylvia (ed.): 70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Dolná Krupá, 22. – 23. novembra 2007, Spolok svätého Vojtecha, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Trnava, Bratislava 2008, s. 70 – 78
 • Zamyslenie sa nad osobnosťou Mikuláša Schneidra-Trnavského
  Zborník prednášok zo stretnutia umelcov a pracovníkov kultúry, Košice, 18. februára 2002, Rada pre vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska
  2002 Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2002, s. 47 – 53
 • Trnavský Bradlan sedemdesiatročný
  2001 Cantus Choralis Slovaca 2000. Zborník materiálov zo IV. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici. Ed. Milan Pazúrik, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2001, s. 108 – 120
 • Cirkevný hudobný spolok v Trnave vo svetle zachovaných dokumentov
  2001 Bugalová, Edita (ed.): Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy Zborník z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1999, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava 2001, s. 186 – 205
 • Mikuláš Schneider-Trnavský – omše a rekviem
  2001 Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000, Lengová, Jana – Matúš, František (ed.), Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešov, Bratislava 2001, s. 53 – 64
 • Zborová tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského
  1999 Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici. Ed. Milan Pazúrik, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1999, s. 50 – 54
 • Melodika slovenských duchovných piesní ako invenčný zdroj Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1999 Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Ed. Edita Bugalová. Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, Spolok svätého Vojtecha, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava 1999, s. 75 – 81
 • Josip Andrić a Mikuláš Schneider-Trnavský
  1998 Josip Andrić a Slovensko. Zborník z kolokvia. Ed. Ivana Korbačková, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 52 – 56
 • Schneider-Trnavský, Mikuláš [Heslo]
  1998 Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 242 – 254
 • Hudobno-rétorické figury [Heslo]
  1997 Slovník české hudební kultury, Supraphon, Praha 1997, s. 294 – 296
 • Spevníky a vydania pre cirkevnú hudbu (SSV)
  1995 Strelka, Vojtech (ed.): Odborný seminár 125 rokov SSV. 1870 – 1995. Príspevky prednesené v dňoch 1. – 2. decembra 1994 v Dome vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1995, s. 175 – 181
 • Entwurf der Problematik musikalisch-rhetorischer Figuren als Kapitel der Entwicklung in der europäischen Musik
  1988 VIII International Musicological Congress Musica Antiqua Europae Orientalis. Bydgoszcz, September 5th – 10th, 1988, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz 1988, s. 209 – 217
 • Rozvoj hudobného života od 18. storočia
  1988 Šimončič, Jozef – Watzka, Jozef (ed.) a kol.: Dejiny Trnavy, Mestský národný výbor v Trnave, Obzor, Bratislava, Trnava 1988, s. 353 – 366
 • Prehľad hudobného života Trnavy v 19. storočí
  1987 Hudobný archív 10. Ed. Emanuel Muntág, Matica slovenská, Martin 1987, s. 7 – 19
 • Figúry ako metaznak (tézy referátu)
  1980 Interní materiál Sekce hudební vědy Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Bulletin B, Praha 1980, č. 9, s. 22 – 24
 • Figúry vo Vivaldiho koncerte La Primavera z cyklu Le Quattro Stagioni
  1980 Muzikologické dialogy 1978, Pečman, Rudolf (ed.), Česká hudební společnost, Brno 1980, s. 57 – 66
 • Nové poznatky k biografii a umeleckému pôsobeniu národného umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1980 Západné Slovensko. Zv. 7. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja. Venovaný pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského. Ed. Edita Bugalová, Západoslovenské múzeum v Trnave, Obzor, Trnava, Bratislava 1980, s. 76 – 90
 • Mikuláš Schneider-Trnavský. K stému výročiu narodenia
  1980 Muzeálny spravodaj, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava 1980, s. 49 – 51
 • Zum Metazeichencharakter der musikalischen Figuren
  1979 Hudba jako zdělení. Zborník materiálov z medzinárodného muzikologického kolokvia, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno 1979
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Stručný prehľad dejín hudby
  1980 Okresné osvetové stredisko, Trnava 1980
  (31 s., 1. vyd., Rozmnoženina. Edícia: Učebné texty)
 • Editorská činnosť
 • Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III
  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 9. – 10. novembra 2016, konanej pri príležitosti 25. výročia existencie samostatného Hudobného múzea
  2017 Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2017
  (404 s., 1. vyd., elektronická verzia)
 • Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II
  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie. Bratislava, 19. – 20. novembra 2015, venovaný PhDr. Ivanovi Mačákovi (1935 – 2016)
  2016 Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2016
  (349 s., 1. vyd., elektronická verzia)
 • Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín
  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc.
  2015 Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2015
  (354 s., 1. vyd.)
 • Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku
  Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012
  2012 Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2012
  (233 s., 1. vyd., 1 CD-ROM [elektronický zdroj])
 • Bugalová, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958). Umelec národa
  Katalóg k výstave. Západoslovenské múzeum, 30. mája – 31. decembra 2008
  2008 Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava 2008
  (36 s., 1. vyd., text katalógu Edita Bugalová)
 • Štilichová, Danica (zost.) – Bugalová, Edita (zodp. redaktorka): Eugen Suchoň (1908 – 1993)
  2008 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2008
  (53 s., 1. vyd.)
 • Bugalová, Edita (ed.): Duchovná tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského III
  2007 Nadácia Mikuláša Schneidera-Trnavského, Pro Slovakia, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Trnava, Bratislava 2007
  (1 CD)
 • Bugalová, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne, op. 39
  2005 Spoločnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava 2005
  (77 s., 1. vyd., Edícia: Duchovná tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského)
 • Bugalová, Edita (ed.): Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy
  Zborník z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1999
  2001 Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava 2001
  (232 s., 1. vyd.)
 • Bugalová, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Piesňová tvorba
  2001 Hudobné centrum, Bratislava 2001
  (179 s., 1. vyd.)
 • Bugalová, Edita (ed.): Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka
  Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997
  1999 Spolok svätého Vojtecha, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava 1999
  (145 s., 1. vyd.)
 • Bugalová, Edita (ed.): Duchovná tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského II
  1999 Nadácia Mikuláša Schneidera-Trnavského, Pro Slovakia, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Trnava, Bratislava 1999
  (1 CD)
 • Bugalová, Edita (ed.): Duchovná a organová tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského I
  1997 LUX Media, s. r. o., Bratislava 1997
  (1 CD)
 • Bugalová, Edita (zodp. redaktorka): Novinky z radnice
  Informačný mesačník mesta Trnava
  1991, 1992, 1993, 1994, 1995 Mestský úrad, Trnava 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
 • Bárdiová, Marianna – Bugalová, Edita (zost.): Hudba a počítač
  Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, Dom skladateľov, 18. – 19. júna 1987
  1988 Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1988
  (136 s., 1. vyd.)
 • Bugalová, Edita – Muntág, Emanuel (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1981)
  Výber zo skladateľových autogramov a vydaných diel
  1981 Matica slovenská, Martin 1981
  (16 s., 1. vyd.)
 • Bugalová, Edita (ed.): Západné Slovensko. Zv. 7
  Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja. Venovaný pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského. Ed. Edita Bugalová
  1980 Západoslovenské múzeum v Trnave, Obzor, Trnava, Bratislava roč. 7, 1980
  (96 s., obrázková príloha 56 s., 1. vyd., zostavila a úvod napísala Edita Bugalová)
 • Bugalová, Edita (ed.): Výstava pri príležitosti 150. výročia úmrtia Franza Schuberta
  Katalóg k výstave
  1978 Okresný národný výbor, Levice 1978
  (15 s., 1. vyd., scenár: Edita Bugalová)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Mikuláš Schneider-Trnavský: Songs
  (text v booklete profilového CD Pavla Bršlíka). Vydavateľ Viva Musica! Records
  2014 Bratislava 2014
 • Jááánošík po tristo rokoch
  Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu
  2013 RND Revue č. 21. Divadelná ročenka o 50. sezóne (2012/2013) Radošinského naivného divadla (a ľudí naokolo). Ed. Stanislav Štepka, Radošinské naivné divadlo, Bratislava 2013, s. 32 – 33
 • Muzikologická konferencia k 70. výročiu vydania Jednotného katolíckeho spevníka
  2008 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 54, 2008, č. 1, s. 50 – 51
 • O fujare v Paríži
  2006 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 19, 2006, č. 35 – 36, s. 15
 • Keď pieseň zaznie
  K Roku Mikuláša Schneidra-Trnavského
  2001 Katolícke noviny, Bratislava roč. 116, 2001, č. 27, s. 19
 • Marimba
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 4, s. 54
  (Martin Opršál, recenzia CD nahrávky)
 • Hudba nepozná hranice
  Spolupráca slovenských a rakúskych hudobníkov z Trnavského kraja a Dolného Rakúska
  2000 Národná osveta roč. 10, 2000, č. 15
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 4, 2000, s. 12)
 • Ad: Dom hudby v Trnave
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 22, s. 8
 • Budúca spevácka Trnava po novom?
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 26, s. 15
  (Celoštátna spevácka súťaz Mikuláša Schneidra-Trnavského 1990, Trnava)
 • Máte slovo...
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 2, s. 2
  (Československá televízia, Bratislava, Hudobné nokturno - relácia TV)
 • Mikuláš Schneider-Trnavský
  1988 Vlastivedný časopis, Slovenské národné múzeum, Obzor, Bratislava roč. 37, 1988, č. 14, s. 39 – 41
 • Z činnosti Združenia Mikuláša Schneidra-Trnavského pri SHS
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 9, s. 7
 • Múzejníctvo – problém aktuálny
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 14, s. 1
 • Gramoplatňa – storočná
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 10, s. 8
 • Miestna kultúra v Trnave má problémy
  1987 Pravda roč. 68, 1987, č. 160 (11. 7.), s. 3
 • Múzeum – súčasť prítomnosti
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 45
 • Televízny zápisník
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 7, s. 2
  (Jozef Gahér)
 • Joseph Haydn a hudba jeho doby
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 5, s. 8
 • Bugalová, Edita – Hudeček, Václav: Čarodejník s husľami
  Rozhovor s Václavom Hudečkom
  1986 Hlas ľudu roč. 32, 1986, č. 1 (2. 1.), s. 3
 • Recenzujeme
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 3, s. 8
  (Musicologica Slovaca IX, SAV, Bratislava 1985)
 • Na koľaji múzy ľahkej hudby
  K 75. narodeninám zaslúžilého umelca Karola Elberta
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 24, s. 4
 • Hudobný archív 9
  Zborník z muzikologickej konferencie o Jánovi Levoslavovi Bellovi
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 23, s. 8
  (zost. Emanuel Muntág, Martin, Matica slovenská, 1985)
 • Konfrontácie
  Má hudobná kultúra svoje problémy
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 19, s. 3
  (Západoslovenský kraj)
 • Z novoobjavenej korešpodencie Mikuláša Schneidra-Trnavského
  Pred tridsiatimi rokmi bol vymenovaný prvý slovenský národný umelec
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 18, s. 8
 • Trnava plná piesní
  1985 Hlas ľudu roč. 31, 1985, č. 133 (8. 6.), s. 4
  (Celoštátna spevácka súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského 1985, Trnava)
 • Stopäťdesiat rokov od založenia hudobnej školy v Trnave
  Niekoľko nových poznatkov o jej vzniku
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 13, s. 8
 • Trnava oslávi svojho skladateľa
  100 rokov od narodenia Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1981 Sloboda roč. 36, 1981, č. 21 (21. 5.), s. 4
 • Lippoldová, Viera – Bugalová, Edita: Z osláv storočnice Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 14, s. 4
 • Kompozičné začiatky Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 10, s. 6
 • Mikuláš Schneider-Trnavský
  1981 Slovenský hudobný fond, Bratislava 1981
  (2 s., profil)
 • Z korešpodencie národného umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského (24. V. 1881 – 28. V. 1958)
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 13, s. 3
 • Autorský večer
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 14, s. 7
  (Mikuláš Schneider-Trnavský)


« späť na zoznam Aktualizované: 31. 12. 2018