Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2017

  Poznámky k výstave Dobroslav Orel Česko-Slovenský muzikológ

  Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 9. – 10. novembra 2016, 2017, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 212 – 232
  (404 s., 1. vyd., konanej pri príležitosti 25. výročia existencie samostatného Hudobného múzea, elektronická verzia)

 • 2016

  K životu a dielu Karola Elberta (1911 – 1997)

  Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 19. – 20. novembra 2015

  Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 267 – 328
  (349 s., 1. vyd., venovaný PhDr. Ivanovi Mačákovi (1935 – 2016), elektronická verzia)

 • 2013

  BUGALOVÁ, Edita – DAS LEHOTSKÁ, Miriam – KRAJČIOVÁ, Mária – ŠTILICHOVÁ, Danica – URDOVÁ, Sylvia: SNM – Hudobné múzeum z pohľadu vybraných súborov zbierkových predmetov

  Múzeum, 2013, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 59, s. 16 – 19

 • 2012

  Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 2012, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 61, č. 1, s. 68 – 69

 • 2012

  Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska

  (anotácia)

  Múzeum, 2012, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 58, č. 2, s. 57 – 58

 • 2012

  Hudobné inštitúcie na Slovensku z hľadiska štátno-politického vývoja krajiny v rokoch 1918 – 1989

  Poznámky k problematike

  Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku. Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012, 2012, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 5 – 32
  (1 CD-ROM [elektronický zdroj])

 • 2011

  Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska

  Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011. Ed. Sylvia Urdová, 2011, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 5 – 10
  (usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)

 • 2010

  Poznámky k dokumentu Stratégia a aplikácia na SNM – Hudobné múzeum

  Múzeum, 2010, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 56, č. 4, s. 11 – 14

 • 2010

  Poznámky k pamiatkam dokumentujúcim vývoj záznamu zvuku vo vybraných múzeách

  Drličková, Dana (zost.): Na počiatku (ne)bol fonograf. História záznamu zvuku. Zborník zo seminára [29. odborný seminár, 23. – 24. septembra 2009, Trenčín], 2010, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 36 – 42

 • 2009

  Návšteva britských múzeí

  Múzeum, 2009, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 55, č. 2, s. 56 – 57

 • 2009

  Piesňová tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Bárdiová, Marianna – Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1, 2009, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 106 – 134
  (Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. októbra 2009 v Banskej Bystrici)

 • 2008

  Modlitby a piesne a Jednotný katolícky spevník

  Spevník Modlitby a piesne v kontexte kancionálovej literatúry vydávanej Spolkom svätého Vojtecha

  Urdová, Sylvia (ed.): 70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Dolná Krupá, 22. – 23. novembra 2007, 2008, Spolok svätého Vojtecha, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Trnava, Bratislava, s. 70 – 78

 • 2002

  Zamyslenie sa nad osobnosťou Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Zborník prednášok zo stretnutia umelcov a pracovníkov kultúry, Košice, 18. februára 2002, Rada pre vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska

  Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, s. 47 – 53

 • 2001

  Trnavský Bradlan sedemdesiatročný

  Cantus Choralis Slovaca 2000. Zborník materiálov zo IV. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici. Ed. Milan Pazúrik, 2001, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 108 – 120

 • 2001

  Mikuláš Schneider-Trnavský – omše a rekviem

  Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000, Lengová, Jana – Matúš, František (ed.), 2001, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešov, Bratislava, s. 53 – 64

 • 2001

  Cirkevný hudobný spolok v Trnave vo svetle zachovaných dokumentov

  Bugalová, Edita (ed.): Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy Zborník z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1999, 2001, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava, s. 186 – 205

 • 1999

  Melodika slovenských duchovných piesní ako invenčný zdroj Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Ed. Edita Bugalová. Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, 1999, Spolok svätého Vojtecha, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava, s. 75 – 81

 • 1999

  Zborová tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského

  Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici. Ed. Milan Pazúrik, 1999, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 50 – 54

 • 1998

  Schneider-Trnavský, Mikuláš [Heslo]

  Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 242 – 254

 • 1998

  Josip Andrić a Mikuláš Schneider-Trnavský

  Josip Andrić a Slovensko. Zborník z kolokvia. Ed. Ivana Korbačková, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 52 – 56

 • 1997

  Hudobno-rétorické figury [Heslo]

  Slovník české hudební kultury, 1997, Supraphon, Praha, s. 294 – 296

 • 1995

  Spevníky a vydania pre cirkevnú hudbu (SSV)

  Strelka, Vojtech (ed.): Odborný seminár 125 rokov SSV. 1870 – 1995. Príspevky prednesené v dňoch 1. – 2. decembra 1994 v Dome vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach, 1995, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, s. 175 – 181

 • 1988

  Rozvoj hudobného života od 18. storočia

  Šimončič, Jozef – Watzka, Jozef (ed.) a kol.: Dejiny Trnavy, 1988, Mestský národný výbor v Trnave, Obzor, Bratislava, Trnava, s. 353 – 366

 • 1988

  Entwurf der Problematik musikalisch-rhetorischer Figuren als Kapitel der Entwicklung in der europäischen Musik

  VIII International Musicological Congress Musica Antiqua Europae Orientalis. Bydgoszcz, September 5th – 10th, 1988, 1988, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz, s. 209 – 217

 • 1987

  Prehľad hudobného života Trnavy v 19. storočí

  Hudobný archív 10. Ed. Emanuel Muntág, 1987, Matica slovenská, Martin, s. 7 – 19

 • 1980

  Figúry ako metaznak (tézy referátu)

  Interní materiál Sekce hudební vědy Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Bulletin B, 1980, Praha, č. 9, s. 22 – 24

 • 1980

  Nové poznatky k biografii a umeleckému pôsobeniu národného umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Západné Slovensko. Zv. 7. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja. Venovaný pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského. Ed. Edita Bugalová, 1980, Západoslovenské múzeum v Trnave, Obzor, Trnava, Bratislava, s. 76 – 90

 • 1980

  Figúry vo Vivaldiho koncerte La Primavera z cyklu Le Quattro Stagioni

  Muzikologické dialogy 1978, Pečman, Rudolf (ed.), 1980, Česká hudební společnost, Brno, s. 57 – 66

 • 1980

  Mikuláš Schneider-Trnavský. K stému výročiu narodenia

  Muzeálny spravodaj, 1980, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava, s. 49 – 51

 • 1979

  Zum Metazeichencharakter der musikalischen Figuren

  Hudba jako zdělení. Zborník materiálov z medzinárodného muzikologického kolokvia, 1979, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 1980

  Stručný prehľad dejín hudby

  Okresné osvetové stredisko, Trnava
  (31 s., 1. vyd., Rozmnoženina. Edícia: Učebné texty)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2014

  Mikuláš Schneider-Trnavský: Songs

  (text v booklete profilového CD Pavla Bršlíka). Vydavateľ Viva Musica! Records

  Bratislava

 • 2013

  Jááánošík po tristo rokoch

  Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu

  RND Revue č. 21. Divadelná ročenka o 50. sezóne (2012/2013) Radošinského naivného divadla (a ľudí naokolo). Ed. Stanislav Štepka, 2013, Radošinské naivné divadlo, Bratislava, s. 32 – 33

 • 2008

  Muzikologická konferencia k 70. výročiu vydania Jednotného katolíckeho spevníka

  Múzeum, 2008, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 54, č. 1, s. 50 – 51

 • 2006

  O fujare v Paríži

  Literárny (dvoj)týždenník, 2006, Bratislava, roč. 19, č. 35 – 36, s. 15

 • 2001

  Keď pieseň zaznie

  K Roku Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Katolícke noviny, 2001, Bratislava, roč. 116, č. 27, s. 19

 • 2000

  Marimba

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 54
  (Martin Opršál, recenzia CD nahrávky)

 • 2000

  Hudba nepozná hranice

  Spolupráca slovenských a rakúskych hudobníkov z Trnavského kraja a Dolného Rakúska

  Národná osveta, 2000, roč. 10, č. 15
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 4, 2000, s. 12)

 • 1996

  Ad: Dom hudby v Trnave

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 22, s. 8

 • 1990

  Budúca spevácka Trnava po novom?

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 26, s. 15
  (Celoštátna spevácka súťaz Mikuláša Schneidra-Trnavského 1990, Trnava)

 • 1990

  Máte slovo...

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 2, s. 2
  (Československá televízia, Bratislava, Hudobné nokturno - relácia TV)

 • 1988

  Mikuláš Schneider-Trnavský

  Vlastivedný časopis, 1988, Slovenské národné múzeum, Obzor, Bratislava, roč. 37, č. 14, s. 39 – 41

 • 1988

  Z činnosti Združenia Mikuláša Schneidra-Trnavského pri SHS

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 9, s. 7

 • 1988

  Múzejníctvo – problém aktuálny

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 14, s. 1

 • 1988

  Gramoplatňa – storočná

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 10, s. 8

 • 1987

  Miestna kultúra v Trnave má problémy

  Pravda, 11. 7. 1987, roč. 68, č. 160, s. 3

 • 1987

  Múzeum – súčasť prítomnosti

  Nové Slovo, 1987, Bratislava, roč. 29, č. 45

 • 1987

  Televízny zápisník

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 7, s. 2
  (Jozef Gahér)

 • 1987

  Joseph Haydn a hudba jeho doby

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 5, s. 8

 • 1986

  BUGALOVÁ, Edita – HUDEČEK, Václav: Čarodejník s husľami

  Rozhovor s Václavom Hudečkom

  Hlas ľudu, 2. 1. 1986, roč. 32, č. 1, s. 3

 • 1986

  Recenzujeme

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 8
  (Musicologica Slovaca IX, SAV, Bratislava 1985)

 • 1986

  Na koľaji múzy ľahkej hudby

  K 75. narodeninám zaslúžilého umelca Karola Elberta

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 24, s. 4

 • 1986

  Hudobný archív 9

  Zborník z muzikologickej konferencie o Jánovi Levoslavovi Bellovi

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 23, s. 8
  (zost. Emanuel Muntág, Martin, Matica slovenská, 1985)

 • 1986

  Konfrontácie

  Má hudobná kultúra svoje problémy

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 19, s. 3
  (Západoslovenský kraj)

 • 1986

  Z novoobjavenej korešpodencie Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Pred tridsiatimi rokmi bol vymenovaný prvý slovenský národný umelec

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 18, s. 8

 • 1985

  Trnava plná piesní

  Hlas ľudu, 8. 6. 1985, roč. 31, č. 133, s. 4
  (Celoštátna spevácka súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského 1985, Trnava)

 • 1984

  Stopäťdesiat rokov od založenia hudobnej školy v Trnave

  Niekoľko nových poznatkov o jej vzniku

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 13, s. 8

 • 1981

  Trnava oslávi svojho skladateľa

  100 rokov od narodenia Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Sloboda, 21. 5. 1981, roč. 36, č. 21, s. 4

 • 1981

  LIPPOLDOVÁ, Viera – BUGALOVÁ, Edita: Z osláv storočnice Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 14, s. 4

 • 1981

  Kompozičné začiatky Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 10, s. 6

 • 1981

  Mikuláš Schneider-Trnavský

  Slovenský hudobný fond, Bratislava
  (2 s., profil)

 • 1978

  Z korešpodencie národného umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského (24. V. 1881 – 28. V. 1958)

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 13, s. 3

 • 1976

  Autorský večer

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 14, s. 7
  (Mikuláš Schneider-Trnavský)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2017

  Gejza Dusík 1907 – 1988. Umelec skutočne národný

  Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava
  (40 s., 1. vyd., faks., fotogr.)

 • 2015

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Úsmevy a slzy. Spomienky trnavského skladateľa

  Spoločnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Trnava, Bratislava
  (292 s., 3. dopl. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas)

 • 2011

  Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský

  Spolok svätého Vojtecha, Trnava
  (342 s., 1. vyd., faks., fotogr., portréty, noty, preklad Emese Duka Zólyiomi)

 • 2010

  ŠIMONČIČ, Jozef (ed.) a kol.: Dejiny Trnavy. Zv. 1

  Mesto Trnava, Trnava
  (624 s., 1. vyd.)

 • 2009

  Hudobnokultúrne tradície Trnavy a Mikuláš Schneider-Trnavský

  Dizertačná práca

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (Zv. 1 – 181 s., Zv. 2 – 295 s.)

 • 2007

  Gejza Dusík – umelec skutočne národný

  Trnavský samosprávny kraj, Trnava
  (24 s., 1. vyd.)

 • 1991

  Hoj, vlasť moja

  Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958)

  Elenprint, Bratislava
  (73 s., 14 príloh, 1. vyd.)

 • 1988

  ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, Jozef (ed.) a kol.: Dejiny Trnavy

  Mestský národný výbor v Trnave, Obzor, Bratislava, Trnava
  (503 s., 1. vyd.)

 • 1981

  BADIAR, Juraj – BUGALOVÁ, Edita – RAMPÁK, Štefan: Robotnícky spevokol Bradlan

  Obzor, Bratislava
  (143 s., 1. vyd.)

 • 1981

  SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš: Úsmevy a slzy

  (Spomienky trnavského skladateľa)

  Opus, Bratislava
  (151 s., 2. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas, výber fotografií Edita Bugalová)

 • 1974

  Problém figúr v hudbe českých zemí 16. – 18. storočia

  Diplomová práca

  Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno
  (133 s., 1. vyd.)

 • 1973

  Miroslav Zejda. Profil osobnosti herca a režiséra

  Ročníková práca

  Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno
  (70 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2017

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III

  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 9. – 10. novembra 2016, konanej pri príležitosti 25. výročia existencie samostatného Hudobného múzea

  Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (404 s., 1. vyd., elektronická verzia)

 • 2016

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II

  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie. Bratislava, 19. – 20. novembra 2015, venovaný PhDr. Ivanovi Mačákovi (1935 – 2016)

  Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (349 s., 1. vyd., elektronická verzia)

 • 2015

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín

  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc.

  Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (354 s., 1. vyd.)

 • 2012

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku

  Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012

  Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (233 s., 1. vyd., 1 CD-ROM [elektronický zdroj])

 • 2008

  ŠTILICHOVÁ, Danica (zost.) – BUGALOVÁ, Edita (zodp. redaktorka): Eugen Suchoň (1908 – 1993)

  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (53 s., 1. vyd.)

 • 2008

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958). Umelec národa

  Katalóg k výstave. Západoslovenské múzeum, 30. mája – 31. decembra 2008

  Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava
  (36 s., 1. vyd., text katalógu Edita Bugalová)

 • 2007

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Duchovná tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského III

  Nadácia Mikuláša Schneidera-Trnavského, Pro Slovakia, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Trnava, Bratislava
  (1 CD)

 • 2005

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne, op. 39

  Spoločnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava
  (77 s., 1. vyd., Edícia: Duchovná tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského)

 • 2001

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Piesňová tvorba

  Hudobné centrum, Bratislava
  (179 s., 1. vyd.)

 • 2001

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy

  Zborník z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1999

  Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava
  (232 s., 1. vyd.)

 • 1999

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka

  Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997

  Spolok svätého Vojtecha, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava
  (145 s., 1. vyd.)

 • 1999

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Duchovná tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského II

  Nadácia Mikuláša Schneidera-Trnavského, Pro Slovakia, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Trnava, Bratislava
  (1 CD)

 • 1997

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Duchovná a organová tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského I

  LUX Media, s. r. o., Bratislava
  (1 CD)

 • 1991

  BUGALOVÁ, Edita (zodp. redaktorka): Novinky z radnice

  Informačný mesačník mesta Trnava

  Mestský úrad, Trnava

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač

  Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, Dom skladateľov, 18. – 19. júna 1987

  Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (136 s., 1. vyd.)

 • 1981

  BUGALOVÁ, Edita – MUNTÁG, Emanuel (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1981)

  Výber zo skladateľových autogramov a vydaných diel

  Matica slovenská, Martin
  (16 s., 1. vyd.)

 • 1980

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Západné Slovensko. Zv. 7

  Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja. Venovaný pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského. Ed. Edita Bugalová

  Západoslovenské múzeum v Trnave, Obzor, Trnava, Bratislava, roč. 7
  (96 s., obrázková príloha 56 s., 1. vyd., zostavila a úvod napísala Edita Bugalová)

 • 1978

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Výstava pri príležitosti 150. výročia úmrtia Franza Schuberta

  Katalóg k výstave

  Okresný národný výbor, Levice
  (15 s., 1. vyd., scenár: Edita Bugalová)

Personálna bibliografia

 • 2020

  Zomrela významná osobnosť slovenského hudobného múzejníctva Ľubica Ballová (1934 – 2019)

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 19 – 20

Bibliografia

 • 2012

  JURČO, Martin: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský

  Novinky z radnice. Kultúrno-spoločenský a informačný mesačník mesta Trnavy, 2012, Mestský úrad, Trnava, roč. 23, č. 3, s. 34 – 35

 • 2001

  Ako živý je odkaz Mikuláša Schneidera-Trnavského?

  HŽ sa zhováral s Editou Bugalovou

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 55 – 56

 • 2000

  ŠÍPKA, Miloš: Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka

  Historický časopis, 2000, Historický ústav SAV, Bratislava, roč. 48, č. 4, s. 706 – 708

x