2021

BUGALOVÁ, Edita: Neznáma omša Mikuláša Schneidra-Trnavského na ceste k poslucháčom

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 9

2020

BUGALOVÁ, Edita: Zomrela významná osobnosť slovenského hudobného múzejníctva Ľubica Ballová (1934 – 2019)

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 19 – 20

2018

LASLAVÍKOVÁ, Jana: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej religionistike [recenzia knihy]

Slovenská hudba, 2018, roč. 44, č. 1, s. 93 – 97

2017

BUGALOVÁ, Edita: Gejza Dusík 1907 – 1988. Umelec skutočne národný

Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava
(40 s., 1. vyd., faks., fotogr.)

2017

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III

Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 9. – 10. novembra 2016, konanej pri príležitosti 25. výročia existencie samostatného Hudobného múzea

Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
(404 s., 1. vyd., elektronická verzia)

2017

BUGALOVÁ, Edita: Poznámky k výstave Dobroslav Orel Česko-Slovenský muzikológ

Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 9. – 10. novembra 2016, 2017, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 212 – 232
(404 s., 1. vyd., konanej pri príležitosti 25. výročia existencie samostatného Hudobného múzea, elektronická verzia)

2016

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II

Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie. Bratislava, 19. – 20. novembra 2015, venovaný PhDr. Ivanovi Mačákovi (1935 – 2016)

Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
(349 s., 1. vyd., elektronická verzia)

2016

BUGALOVÁ, Edita: K životu a dielu Karola Elberta (1911 – 1997)

Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 19. – 20. novembra 2015

Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 267 – 328
(349 s., 1. vyd., venovaný PhDr. Ivanovi Mačákovi (1935 – 2016), elektronická verzia)

2015

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín

Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc.

Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
(354 s., 1. vyd.)

2015

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Úsmevy a slzy. Spomienky trnavského skladateľa

Spoločnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Trnava, Bratislava
(292 s., 3. dopl. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas)

2014

BUGALOVÁ, Edita: Mikuláš Schneider-Trnavský: Songs

(text v booklete profilového CD Pavla Bršlíka). Vydavateľ Viva Musica! Records

Bratislava

2013

BUGALOVÁ, Edita – DAS LEHOTSKÁ, Miriam – KRAJČIOVÁ, Mária – ŠTILICHOVÁ, Danica – URDOVÁ, Sylvia: SNM – Hudobné múzeum z pohľadu vybraných súborov zbierkových predmetov

Múzeum, 2013, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 59, s. 16 – 19

2013

BUGALOVÁ, Edita: Jááánošík po tristo rokoch

Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu

RND Revue č. 21. Divadelná ročenka o 50. sezóne (2012/2013) Radošinského naivného divadla (a ľudí naokolo). Ed. Stanislav Štepka, 2013, Radošinské naivné divadlo, Bratislava, s. 32 – 33

2012

JURČO, Martin: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský

Novinky z radnice. Kultúrno-spoločenský a informačný mesačník mesta Trnavy, 2012, Mestský úrad, Trnava, roč. 23, č. 3, s. 34 – 35

2012

BUGALOVÁ, Edita: Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 2012, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 61, č. 1, s. 68 – 69

2012

BUGALOVÁ, Edita: Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska

(anotácia)

Múzeum, 2012, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 58, č. 2, s. 57 – 58

2012

BUGALOVÁ, Edita: Hudobné inštitúcie na Slovensku z hľadiska štátno-politického vývoja krajiny v rokoch 1918 – 1989

Poznámky k problematike

Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku. Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012, 2012, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 5 – 32
(1 CD-ROM [elektronický zdroj])

2012

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku

Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012

Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
(233 s., 1. vyd., 1 CD-ROM [elektronický zdroj])

2011

BUGALOVÁ, Edita: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský

Spolok svätého Vojtecha, Trnava
(342 s., 1. vyd., faks., fotogr., portréty, noty, preklad Emese Duka Zólyiomi)

2011

BUGALOVÁ, Edita: Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska

Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011. Ed. Sylvia Urdová, 2011, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 5 – 10
(usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)

2010

BUGALOVÁ, Edita: Poznámky k dokumentu Stratégia a aplikácia na SNM – Hudobné múzeum

Múzeum, 2010, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 56, č. 4, s. 11 – 14

2010

BUGALOVÁ, Edita: Poznámky k pamiatkam dokumentujúcim vývoj záznamu zvuku vo vybraných múzeách

Drličková, Dana (zost.): Na počiatku (ne)bol fonograf. História záznamu zvuku. Zborník zo seminára [29. odborný seminár, 23. – 24. septembra 2009, Trenčín], 2010, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 36 – 42

2010

ŠIMONČIČ, Jozef (ed.) a kol.: Dejiny Trnavy. Zv. 1

Mesto Trnava, Trnava
(624 s., 1. vyd.)

2009

BUGALOVÁ, Edita: Hudobnokultúrne tradície Trnavy a Mikuláš Schneider-Trnavský

Dizertačná práca

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(Zv. 1 – 181 s., Zv. 2 – 295 s.)

2009

BUGALOVÁ, Edita: Návšteva britských múzeí

Múzeum, 2009, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 55, č. 2, s. 56 – 57

2009

BUGALOVÁ, Edita: Piesňová tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského

Bárdiová, Marianna – Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1, 2009, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 106 – 134
(Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. októbra 2009 v Banskej Bystrici)

2008

BUGALOVÁ, Edita: Muzikologická konferencia k 70. výročiu vydania Jednotného katolíckeho spevníka

Múzeum, 2008, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 54, č. 1, s. 50 – 51

2008

ŠTILICHOVÁ, Danica (zost.) – BUGALOVÁ, Edita (zodp. redaktorka): Eugen Suchoň (1908 – 1993)

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
(53 s., 1. vyd.)

2008

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958). Umelec národa

Katalóg k výstave. Západoslovenské múzeum, 30. mája – 31. decembra 2008

Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava
(36 s., 1. vyd., text katalógu Edita Bugalová)

2008

BUGALOVÁ, Edita: Modlitby a piesne a Jednotný katolícky spevník

Spevník Modlitby a piesne v kontexte kancionálovej literatúry vydávanej Spolkom svätého Vojtecha

Urdová, Sylvia (ed.): 70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Dolná Krupá, 22. – 23. novembra 2007, 2008, Spolok svätého Vojtecha, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Trnava, Bratislava, s. 70 – 78

2007

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Duchovná tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského III

Nadácia Mikuláša Schneidera-Trnavského, Pro Slovakia, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Trnava, Bratislava
(1 CD)

2007

BUGALOVÁ, Edita: Gejza Dusík – umelec skutočne národný

Trnavský samosprávny kraj, Trnava
(24 s., 1. vyd.)

2006

BUGALOVÁ, Edita: O fujare v Paríži

Literárny (dvoj)týždenník, 2006, Bratislava, roč. 19, č. 35 – 36, s. 15

2005

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne, op. 39

Spoločnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava
(77 s., 1. vyd., Edícia: Duchovná tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského)

2002

BUGALOVÁ, Edita: Zamyslenie sa nad osobnosťou Mikuláša Schneidra-Trnavského

Zborník prednášok zo stretnutia umelcov a pracovníkov kultúry, Košice, 18. februára 2002, Rada pre vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska

Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, s. 47 – 53

2001

BUGALOVÁ, Edita: Keď pieseň zaznie

K Roku Mikuláša Schneidra-Trnavského

Katolícke noviny, 2001, Bratislava, roč. 116, č. 27, s. 19

2001

Ako živý je odkaz Mikuláša Schneidera-Trnavského?

HŽ sa zhováral s Editou Bugalovou

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 55 – 56

2001

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy

Zborník z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1999

Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava
(232 s., 1. vyd.)

2001

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Piesňová tvorba

Hudobné centrum, Bratislava
(179 s., 1. vyd.)

2001

BUGALOVÁ, Edita: Mikuláš Schneider-Trnavský – omše a rekviem

Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000, Lengová, Jana – Matúš, František (ed.), 2001, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešov, Bratislava, s. 53 – 64

2001

BUGALOVÁ, Edita: Trnavský Bradlan sedemdesiatročný

Cantus Choralis Slovaca 2000. Zborník materiálov zo IV. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici. Ed. Milan Pazúrik, 2001, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 108 – 120

2001

BUGALOVÁ, Edita: Cirkevný hudobný spolok v Trnave vo svetle zachovaných dokumentov

Bugalová, Edita (ed.): Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy Zborník z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1999, 2001, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava, s. 186 – 205

2000

BUGALOVÁ, Edita: Marimba

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 54
(Martin Opršál, recenzia CD nahrávky)

2000

BUGALOVÁ, Edita: Hudba nepozná hranice

Spolupráca slovenských a rakúskych hudobníkov z Trnavského kraja a Dolného Rakúska

Národná osveta, 2000, roč. 10, č. 15
(Príloha Etuda, roč. 6, č. 4, 2000, s. 12)

2000

ŠÍPKA, Miloš: Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka

Historický časopis, 2000, Historický ústav SAV, Bratislava, roč. 48, č. 4, s. 706 – 708

1999

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka

Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997

Spolok svätého Vojtecha, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava
(145 s., 1. vyd.)

1999

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Duchovná tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského II

Nadácia Mikuláša Schneidera-Trnavského, Pro Slovakia, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Trnava, Bratislava
(1 CD)

1999

BUGALOVÁ, Edita: Zborová tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského

Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici. Ed. Milan Pazúrik, 1999, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 50 – 54

1999

BUGALOVÁ, Edita: Melodika slovenských duchovných piesní ako invenčný zdroj Mikuláša Schneidra-Trnavského

Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Ed. Edita Bugalová. Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, 1999, Spolok svätého Vojtecha, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava, s. 75 – 81

1998

BUGALOVÁ, Edita: Schneider-Trnavský, Mikuláš [Heslo]

Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 242 – 254

1998

BUGALOVÁ, Edita: Josip Andrić a Mikuláš Schneider-Trnavský

Josip Andrić a Slovensko. Zborník z kolokvia. Ed. Ivana Korbačková, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 52 – 56

1997

BUGALOVÁ, Edita: Hudobno-rétorické figury [Heslo]

Slovník české hudební kultury, 1997, Supraphon, Praha, s. 294 – 296

1997

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Duchovná a organová tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského I

LUX Media, s. r. o., Bratislava
(1 CD)

1996

BUGALOVÁ, Edita: Ad: Dom hudby v Trnave

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 22, s. 8

1995

BUGALOVÁ, Edita: Spevníky a vydania pre cirkevnú hudbu (SSV)

Strelka, Vojtech (ed.): Odborný seminár 125 rokov SSV. 1870 – 1995. Príspevky prednesené v dňoch 1. – 2. decembra 1994 v Dome vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach, 1995, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, s. 175 – 181

1991

BUGALOVÁ, Edita: Hoj, vlasť moja

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958)

Elenprint, Bratislava
(73 s., 14 príloh, 1. vyd.)

1991

BUGALOVÁ, Edita (zodp. redaktorka): Novinky z radnice

Informačný mesačník mesta Trnava

Mestský úrad, Trnava
(Ďalšie vydania 1992, 1993, 1994, 1995)

1990

BUGALOVÁ, Edita: Máte slovo...

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 2, s. 2
(Československá televízia, Bratislava, Hudobné nokturno - relácia TV)

1990

BUGALOVÁ, Edita: Budúca spevácka Trnava po novom?

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 26, s. 15
(Celoštátna spevácka súťaz Mikuláša Schneidra-Trnavského 1990, Trnava)

1988

ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, Jozef (ed.) a kol.: Dejiny Trnavy

Mestský národný výbor v Trnave, Obzor, Bratislava, Trnava
(503 s., 1. vyd.)

1988

BUGALOVÁ, Edita: Rozvoj hudobného života od 18. storočia

Šimončič, Jozef – Watzka, Jozef (ed.) a kol.: Dejiny Trnavy, 1988, Mestský národný výbor v Trnave, Obzor, Bratislava, Trnava, s. 353 – 366

1988

BUGALOVÁ, Edita: Gramoplatňa – storočná

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 10, s. 8

1988

BUGALOVÁ, Edita: Z činnosti Združenia Mikuláša Schneidra-Trnavského pri SHS

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 9, s. 7

1988

BUGALOVÁ, Edita: Mikuláš Schneider-Trnavský

Vlastivedný časopis, 1988, Slovenské národné múzeum, Obzor, Bratislava, roč. 37, č. 14, s. 39 – 41

1988

BUGALOVÁ, Edita: Entwurf der Problematik musikalisch-rhetorischer Figuren als Kapitel der Entwicklung in der europäischen Musik

VIII International Musicological Congress Musica Antiqua Europae Orientalis. Bydgoszcz, September 5th – 10th, 1988, 1988, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz, s. 209 – 217

1988

BUGALOVÁ, Edita: Múzejníctvo – problém aktuálny

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 14, s. 1

1988

BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač

Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, Dom skladateľov, 18. – 19. júna 1987

Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(136 s., 1. vyd.)

1987

BUGALOVÁ, Edita: Prehľad hudobného života Trnavy v 19. storočí

Hudobný archív 10. Ed. Emanuel Muntág, 1987, Matica slovenská, Martin, s. 7 – 19

1987

BUGALOVÁ, Edita: Múzeum – súčasť prítomnosti

Nové Slovo, 1987, Bratislava, roč. 29, č. 45

1987

BUGALOVÁ, Edita: Joseph Haydn a hudba jeho doby

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 5, s. 8

1987

BUGALOVÁ, Edita: Televízny zápisník

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 7, s. 2
(Jozef Gahér)

1987

BUGALOVÁ, Edita: Miestna kultúra v Trnave má problémy

Pravda, 11. 7. 1987, roč. 68, č. 160, s. 3

1986

BUGALOVÁ, Edita: Z novoobjavenej korešpodencie Mikuláša Schneidra-Trnavského

Pred tridsiatimi rokmi bol vymenovaný prvý slovenský národný umelec

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 18, s. 8

1986

BUGALOVÁ, Edita: Konfrontácie

Má hudobná kultúra svoje problémy

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 19, s. 3
(Západoslovenský kraj)

1986

BUGALOVÁ, Edita: Hudobný archív 9

Zborník z muzikologickej konferencie o Jánovi Levoslavovi Bellovi

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 23, s. 8
(zost. Emanuel Muntág, Martin, Matica slovenská, 1985)

1986

BUGALOVÁ, Edita: Recenzujeme

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 8
(Musicologica Slovaca IX, SAV, Bratislava 1985)

1986

BUGALOVÁ, Edita – HUDEČEK, Václav: Čarodejník s husľami

Rozhovor s Václavom Hudečkom

Hlas ľudu, 2. 1. 1986, roč. 32, č. 1, s. 3

1986

BUGALOVÁ, Edita: Na koľaji múzy ľahkej hudby

K 75. narodeninám zaslúžilého umelca Karola Elberta

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 24, s. 4

1985

BUGALOVÁ, Edita: Trnava plná piesní

Hlas ľudu, 8. 6. 1985, roč. 31, č. 133, s. 4
(Celoštátna spevácka súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského 1985, Trnava)

1984

BUGALOVÁ, Edita: Stopäťdesiat rokov od založenia hudobnej školy v Trnave

Niekoľko nových poznatkov o jej vzniku

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 13, s. 8

1981

BUGALOVÁ, Edita: Trnava oslávi svojho skladateľa

100 rokov od narodenia Mikuláša Schneidra-Trnavského

Sloboda, 21. 5. 1981, roč. 36, č. 21, s. 4

1981

BUGALOVÁ, Edita: Kompozičné začiatky Mikuláša Schneidra-Trnavského

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 10, s. 6

1981

BUGALOVÁ, Edita – MUNTÁG, Emanuel (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1981)

Výber zo skladateľových autogramov a vydaných diel

Matica slovenská, Martin
(16 s., 1. vyd.)

1981

SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš: Úsmevy a slzy

(Spomienky trnavského skladateľa)

Opus, Bratislava
(151 s., 2. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas, výber fotografií Edita Bugalová)

1981

BADIAR, Juraj – BUGALOVÁ, Edita – RAMPÁK, Štefan: Robotnícky spevokol Bradlan

Obzor, Bratislava
(143 s., 1. vyd.)

1981

BUGALOVÁ, Edita: Mikuláš Schneider-Trnavský

Slovenský hudobný fond, Bratislava
(2 s., profil)

1981

LIPPOLDOVÁ, Viera – BUGALOVÁ, Edita: Z osláv storočnice Mikuláša Schneidra-Trnavského

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 14, s. 4

1980

BUGALOVÁ, Edita: Stručný prehľad dejín hudby

Okresné osvetové stredisko, Trnava
(31 s., 1. vyd., Rozmnoženina. Edícia: Učebné texty)

1980

BUGALOVÁ, Edita: Figúry vo Vivaldiho koncerte La Primavera z cyklu Le Quattro Stagioni

Muzikologické dialogy 1978, Pečman, Rudolf (ed.), 1980, Česká hudební společnost, Brno, s. 57 – 66

1980

BUGALOVÁ, Edita: Nové poznatky k biografii a umeleckému pôsobeniu národného umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského

Západné Slovensko. Zv. 7. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja. Venovaný pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského. Ed. Edita Bugalová, 1980, Západoslovenské múzeum v Trnave, Obzor, Trnava, Bratislava, s. 76 – 90

1980

BUGALOVÁ, Edita: Mikuláš Schneider-Trnavský. K stému výročiu narodenia

Muzeálny spravodaj, 1980, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava, s. 49 – 51

1980

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Západné Slovensko. Zv. 7

Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja. Venovaný pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského. Ed. Edita Bugalová

Západoslovenské múzeum v Trnave, Obzor, Trnava, Bratislava, roč. 7
(96 s., obrázková príloha 56 s., 1. vyd., zostavila a úvod napísala Edita Bugalová)

1980

BUGALOVÁ, Edita: Figúry ako metaznak (tézy referátu)

Interní materiál Sekce hudební vědy Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Bulletin B, 1980, Praha, č. 9, s. 22 – 24

1979

BUGALOVÁ, Edita: Zum Metazeichencharakter der musikalischen Figuren

Hudba jako zdělení. Zborník materiálov z medzinárodného muzikologického kolokvia, 1979, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno

1978

BUGALOVÁ, Edita: Z korešpodencie národného umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského (24. V. 1881 – 28. V. 1958)

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 13, s. 3

1978

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Výstava pri príležitosti 150. výročia úmrtia Franza Schuberta

Katalóg k výstave

Okresný národný výbor, Levice
(15 s., 1. vyd., scenár: Edita Bugalová)

1976

BUGALOVÁ, Edita: Autorský večer

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 14, s. 7
(Mikuláš Schneider-Trnavský)

1974

BUGALOVÁ, Edita: Problém figúr v hudbe českých zemí 16. – 18. storočia

Diplomová práca

Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno
(133 s., 1. vyd.)

1973

BUGALOVÁ, Edita: Miroslav Zejda. Profil osobnosti herca a režiséra

Ročníková práca

Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno
(70 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia

 • 2020

  BUGALOVÁ, Edita: Zomrela významná osobnosť slovenského hudobného múzejníctva Ľubica Ballová (1934 – 2019)

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 19 – 20

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2017

  BUGALOVÁ, Edita: Gejza Dusík 1907 – 1988. Umelec skutočne národný

  Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava
  (40 s., 1. vyd., faks., fotogr.)

 • 2015

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Úsmevy a slzy. Spomienky trnavského skladateľa

  Spoločnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Trnava, Bratislava
  (292 s., 3. dopl. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas)

 • 2011

  BUGALOVÁ, Edita: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský

  Spolok svätého Vojtecha, Trnava
  (342 s., 1. vyd., faks., fotogr., portréty, noty, preklad Emese Duka Zólyiomi)

 • 2010

  ŠIMONČIČ, Jozef (ed.) a kol.: Dejiny Trnavy. Zv. 1

  Mesto Trnava, Trnava
  (624 s., 1. vyd.)

 • 2009

  BUGALOVÁ, Edita: Hudobnokultúrne tradície Trnavy a Mikuláš Schneider-Trnavský

  Dizertačná práca

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (Zv. 1 – 181 s., Zv. 2 – 295 s.)

 • 2007

  BUGALOVÁ, Edita: Gejza Dusík – umelec skutočne národný

  Trnavský samosprávny kraj, Trnava
  (24 s., 1. vyd.)

 • 1991

  BUGALOVÁ, Edita: Hoj, vlasť moja

  Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958)

  Elenprint, Bratislava
  (73 s., 14 príloh, 1. vyd.)

 • 1988

  ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, Jozef (ed.) a kol.: Dejiny Trnavy

  Mestský národný výbor v Trnave, Obzor, Bratislava, Trnava
  (503 s., 1. vyd.)

 • 1981

  BADIAR, Juraj – BUGALOVÁ, Edita – RAMPÁK, Štefan: Robotnícky spevokol Bradlan

  Obzor, Bratislava
  (143 s., 1. vyd.)

 • 1981

  SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš: Úsmevy a slzy

  (Spomienky trnavského skladateľa)

  Opus, Bratislava
  (151 s., 2. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas, výber fotografií Edita Bugalová)

 • 1974

  BUGALOVÁ, Edita: Problém figúr v hudbe českých zemí 16. – 18. storočia

  Diplomová práca

  Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno
  (133 s., 1. vyd.)

 • 1973

  BUGALOVÁ, Edita: Miroslav Zejda. Profil osobnosti herca a režiséra

  Ročníková práca

  Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno
  (70 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2017

  BUGALOVÁ, Edita: Poznámky k výstave Dobroslav Orel Česko-Slovenský muzikológ

  Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 9. – 10. novembra 2016, 2017, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 212 – 232
  (404 s., 1. vyd., konanej pri príležitosti 25. výročia existencie samostatného Hudobného múzea, elektronická verzia)

 • 2016

  BUGALOVÁ, Edita: K životu a dielu Karola Elberta (1911 – 1997)

  Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 19. – 20. novembra 2015

  Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 267 – 328
  (349 s., 1. vyd., venovaný PhDr. Ivanovi Mačákovi (1935 – 2016), elektronická verzia)

 • 2013

  BUGALOVÁ, Edita – DAS LEHOTSKÁ, Miriam – KRAJČIOVÁ, Mária – ŠTILICHOVÁ, Danica – URDOVÁ, Sylvia: SNM – Hudobné múzeum z pohľadu vybraných súborov zbierkových predmetov

  Múzeum, 2013, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 59, s. 16 – 19

 • 2012

  BUGALOVÁ, Edita: Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 2012, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 61, č. 1, s. 68 – 69

 • 2012

  BUGALOVÁ, Edita: Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska

  (anotácia)

  Múzeum, 2012, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 58, č. 2, s. 57 – 58

 • 2012

  BUGALOVÁ, Edita: Hudobné inštitúcie na Slovensku z hľadiska štátno-politického vývoja krajiny v rokoch 1918 – 1989

  Poznámky k problematike

  Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku. Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012, 2012, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 5 – 32
  (1 CD-ROM [elektronický zdroj])

 • 2011

  BUGALOVÁ, Edita: Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska

  Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011. Ed. Sylvia Urdová, 2011, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 5 – 10
  (usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)

 • 2010

  BUGALOVÁ, Edita: Poznámky k dokumentu Stratégia a aplikácia na SNM – Hudobné múzeum

  Múzeum, 2010, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 56, č. 4, s. 11 – 14

 • 2010

  BUGALOVÁ, Edita: Poznámky k pamiatkam dokumentujúcim vývoj záznamu zvuku vo vybraných múzeách

  Drličková, Dana (zost.): Na počiatku (ne)bol fonograf. História záznamu zvuku. Zborník zo seminára [29. odborný seminár, 23. – 24. septembra 2009, Trenčín], 2010, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 36 – 42

 • 2009

  BUGALOVÁ, Edita: Návšteva britských múzeí

  Múzeum, 2009, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 55, č. 2, s. 56 – 57

 • 2009

  BUGALOVÁ, Edita: Piesňová tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Bárdiová, Marianna – Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1, 2009, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 106 – 134
  (Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. októbra 2009 v Banskej Bystrici)

 • 2008

  BUGALOVÁ, Edita: Modlitby a piesne a Jednotný katolícky spevník

  Spevník Modlitby a piesne v kontexte kancionálovej literatúry vydávanej Spolkom svätého Vojtecha

  Urdová, Sylvia (ed.): 70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Dolná Krupá, 22. – 23. novembra 2007, 2008, Spolok svätého Vojtecha, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Trnava, Bratislava, s. 70 – 78

 • 2002

  BUGALOVÁ, Edita: Zamyslenie sa nad osobnosťou Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Zborník prednášok zo stretnutia umelcov a pracovníkov kultúry, Košice, 18. februára 2002, Rada pre vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska

  Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, s. 47 – 53

 • 2001

  BUGALOVÁ, Edita: Cirkevný hudobný spolok v Trnave vo svetle zachovaných dokumentov

  Bugalová, Edita (ed.): Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy Zborník z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1999, 2001, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava, s. 186 – 205

 • 2001

  BUGALOVÁ, Edita: Trnavský Bradlan sedemdesiatročný

  Cantus Choralis Slovaca 2000. Zborník materiálov zo IV. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici. Ed. Milan Pazúrik, 2001, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 108 – 120

 • 2001

  BUGALOVÁ, Edita: Mikuláš Schneider-Trnavský – omše a rekviem

  Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000, Lengová, Jana – Matúš, František (ed.), 2001, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešov, Bratislava, s. 53 – 64

 • 1999

  BUGALOVÁ, Edita: Melodika slovenských duchovných piesní ako invenčný zdroj Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Ed. Edita Bugalová. Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, 1999, Spolok svätého Vojtecha, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava, s. 75 – 81

 • 1999

  BUGALOVÁ, Edita: Zborová tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského

  Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici. Ed. Milan Pazúrik, 1999, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 50 – 54

 • 1998

  BUGALOVÁ, Edita: Schneider-Trnavský, Mikuláš [Heslo]

  Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 242 – 254

 • 1998

  BUGALOVÁ, Edita: Josip Andrić a Mikuláš Schneider-Trnavský

  Josip Andrić a Slovensko. Zborník z kolokvia. Ed. Ivana Korbačková, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 52 – 56

 • 1997

  BUGALOVÁ, Edita: Hudobno-rétorické figury [Heslo]

  Slovník české hudební kultury, 1997, Supraphon, Praha, s. 294 – 296

 • 1995

  BUGALOVÁ, Edita: Spevníky a vydania pre cirkevnú hudbu (SSV)

  Strelka, Vojtech (ed.): Odborný seminár 125 rokov SSV. 1870 – 1995. Príspevky prednesené v dňoch 1. – 2. decembra 1994 v Dome vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach, 1995, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, s. 175 – 181

 • 1988

  BUGALOVÁ, Edita: Entwurf der Problematik musikalisch-rhetorischer Figuren als Kapitel der Entwicklung in der europäischen Musik

  VIII International Musicological Congress Musica Antiqua Europae Orientalis. Bydgoszcz, September 5th – 10th, 1988, 1988, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz, s. 209 – 217

 • 1988

  BUGALOVÁ, Edita: Rozvoj hudobného života od 18. storočia

  Šimončič, Jozef – Watzka, Jozef (ed.) a kol.: Dejiny Trnavy, 1988, Mestský národný výbor v Trnave, Obzor, Bratislava, Trnava, s. 353 – 366

 • 1987

  BUGALOVÁ, Edita: Prehľad hudobného života Trnavy v 19. storočí

  Hudobný archív 10. Ed. Emanuel Muntág, 1987, Matica slovenská, Martin, s. 7 – 19

 • 1980

  BUGALOVÁ, Edita: Figúry ako metaznak (tézy referátu)

  Interní materiál Sekce hudební vědy Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Bulletin B, 1980, Praha, č. 9, s. 22 – 24

 • 1980

  BUGALOVÁ, Edita: Mikuláš Schneider-Trnavský. K stému výročiu narodenia

  Muzeálny spravodaj, 1980, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava, s. 49 – 51

 • 1980

  BUGALOVÁ, Edita: Nové poznatky k biografii a umeleckému pôsobeniu národného umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Západné Slovensko. Zv. 7. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja. Venovaný pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského. Ed. Edita Bugalová, 1980, Západoslovenské múzeum v Trnave, Obzor, Trnava, Bratislava, s. 76 – 90

 • 1980

  BUGALOVÁ, Edita: Figúry vo Vivaldiho koncerte La Primavera z cyklu Le Quattro Stagioni

  Muzikologické dialogy 1978, Pečman, Rudolf (ed.), 1980, Česká hudební společnost, Brno, s. 57 – 66

 • 1979

  BUGALOVÁ, Edita: Zum Metazeichencharakter der musikalischen Figuren

  Hudba jako zdělení. Zborník materiálov z medzinárodného muzikologického kolokvia, 1979, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 1980

  BUGALOVÁ, Edita: Stručný prehľad dejín hudby

  Okresné osvetové stredisko, Trnava
  (31 s., 1. vyd., Rozmnoženina. Edícia: Učebné texty)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2017

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III

  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 9. – 10. novembra 2016, konanej pri príležitosti 25. výročia existencie samostatného Hudobného múzea

  Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (404 s., 1. vyd., elektronická verzia)

 • 2016

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II

  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie. Bratislava, 19. – 20. novembra 2015, venovaný PhDr. Ivanovi Mačákovi (1935 – 2016)

  Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (349 s., 1. vyd., elektronická verzia)

 • 2015

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín

  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc.

  Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (354 s., 1. vyd.)

 • 2012

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku

  Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012

  Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (233 s., 1. vyd., 1 CD-ROM [elektronický zdroj])

 • 2008

  ŠTILICHOVÁ, Danica (zost.) – BUGALOVÁ, Edita (zodp. redaktorka): Eugen Suchoň (1908 – 1993)

  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (53 s., 1. vyd.)

 • 2008

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958). Umelec národa

  Katalóg k výstave. Západoslovenské múzeum, 30. mája – 31. decembra 2008

  Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava
  (36 s., 1. vyd., text katalógu Edita Bugalová)

 • 2007

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Duchovná tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského III

  Nadácia Mikuláša Schneidera-Trnavského, Pro Slovakia, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Trnava, Bratislava
  (1 CD)

 • 2005

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne, op. 39

  Spoločnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava
  (77 s., 1. vyd., Edícia: Duchovná tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského)

 • 2001

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Piesňová tvorba

  Hudobné centrum, Bratislava
  (179 s., 1. vyd.)

 • 2001

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy

  Zborník z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1999

  Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava
  (232 s., 1. vyd.)

 • 1999

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Duchovná tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského II

  Nadácia Mikuláša Schneidera-Trnavského, Pro Slovakia, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Trnava, Bratislava
  (1 CD)

 • 1999

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka

  Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997

  Spolok svätého Vojtecha, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava
  (145 s., 1. vyd.)

 • 1997

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Duchovná a organová tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského I

  LUX Media, s. r. o., Bratislava
  (1 CD)

 • 1991

  BUGALOVÁ, Edita (zodp. redaktorka): Novinky z radnice

  Informačný mesačník mesta Trnava

  Mestský úrad, Trnava
  (Ďalšie vydania 1992, 1993, 1994, 1995)

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač

  Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, Dom skladateľov, 18. – 19. júna 1987

  Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (136 s., 1. vyd.)

 • 1981

  BUGALOVÁ, Edita – MUNTÁG, Emanuel (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1981)

  Výber zo skladateľových autogramov a vydaných diel

  Matica slovenská, Martin
  (16 s., 1. vyd.)

 • 1980

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Západné Slovensko. Zv. 7

  Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja. Venovaný pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského. Ed. Edita Bugalová

  Západoslovenské múzeum v Trnave, Obzor, Trnava, Bratislava, roč. 7
  (96 s., obrázková príloha 56 s., 1. vyd., zostavila a úvod napísala Edita Bugalová)

 • 1978

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Výstava pri príležitosti 150. výročia úmrtia Franza Schuberta

  Katalóg k výstave

  Okresný národný výbor, Levice
  (15 s., 1. vyd., scenár: Edita Bugalová)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2014

  BUGALOVÁ, Edita: Mikuláš Schneider-Trnavský: Songs

  (text v booklete profilového CD Pavla Bršlíka). Vydavateľ Viva Musica! Records

  Bratislava

 • 2013

  BUGALOVÁ, Edita: Jááánošík po tristo rokoch

  Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu

  RND Revue č. 21. Divadelná ročenka o 50. sezóne (2012/2013) Radošinského naivného divadla (a ľudí naokolo). Ed. Stanislav Štepka, 2013, Radošinské naivné divadlo, Bratislava, s. 32 – 33

 • 2008

  BUGALOVÁ, Edita: Muzikologická konferencia k 70. výročiu vydania Jednotného katolíckeho spevníka

  Múzeum, 2008, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 54, č. 1, s. 50 – 51

 • 2006

  BUGALOVÁ, Edita: O fujare v Paríži

  Literárny (dvoj)týždenník, 2006, Bratislava, roč. 19, č. 35 – 36, s. 15

 • 2001

  BUGALOVÁ, Edita: Keď pieseň zaznie

  K Roku Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Katolícke noviny, 2001, Bratislava, roč. 116, č. 27, s. 19

 • 2000

  BUGALOVÁ, Edita: Marimba

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 54
  (Martin Opršál, recenzia CD nahrávky)

 • 2000

  BUGALOVÁ, Edita: Hudba nepozná hranice

  Spolupráca slovenských a rakúskych hudobníkov z Trnavského kraja a Dolného Rakúska

  Národná osveta, 2000, roč. 10, č. 15
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 4, 2000, s. 12)

 • 1996

  BUGALOVÁ, Edita: Ad: Dom hudby v Trnave

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 22, s. 8

 • 1990

  BUGALOVÁ, Edita: Budúca spevácka Trnava po novom?

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 26, s. 15
  (Celoštátna spevácka súťaz Mikuláša Schneidra-Trnavského 1990, Trnava)

 • 1990

  BUGALOVÁ, Edita: Máte slovo...

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 2, s. 2
  (Československá televízia, Bratislava, Hudobné nokturno - relácia TV)

 • 1988

  BUGALOVÁ, Edita: Mikuláš Schneider-Trnavský

  Vlastivedný časopis, 1988, Slovenské národné múzeum, Obzor, Bratislava, roč. 37, č. 14, s. 39 – 41

 • 1988

  BUGALOVÁ, Edita: Z činnosti Združenia Mikuláša Schneidra-Trnavského pri SHS

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 9, s. 7

 • 1988

  BUGALOVÁ, Edita: Múzejníctvo – problém aktuálny

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 14, s. 1

 • 1988

  BUGALOVÁ, Edita: Gramoplatňa – storočná

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 10, s. 8

 • 1987

  BUGALOVÁ, Edita: Miestna kultúra v Trnave má problémy

  Pravda, 11. 7. 1987, roč. 68, č. 160, s. 3

 • 1987

  BUGALOVÁ, Edita: Múzeum – súčasť prítomnosti

  Nové Slovo, 1987, Bratislava, roč. 29, č. 45

 • 1987

  BUGALOVÁ, Edita: Televízny zápisník

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 7, s. 2
  (Jozef Gahér)

 • 1987

  BUGALOVÁ, Edita: Joseph Haydn a hudba jeho doby

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 5, s. 8

 • 1986

  BUGALOVÁ, Edita – HUDEČEK, Václav: Čarodejník s husľami

  Rozhovor s Václavom Hudečkom

  Hlas ľudu, 2. 1. 1986, roč. 32, č. 1, s. 3

 • 1986

  BUGALOVÁ, Edita: Recenzujeme

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 8
  (Musicologica Slovaca IX, SAV, Bratislava 1985)

 • 1986

  BUGALOVÁ, Edita: Na koľaji múzy ľahkej hudby

  K 75. narodeninám zaslúžilého umelca Karola Elberta

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 24, s. 4

 • 1986

  BUGALOVÁ, Edita: Hudobný archív 9

  Zborník z muzikologickej konferencie o Jánovi Levoslavovi Bellovi

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 23, s. 8
  (zost. Emanuel Muntág, Martin, Matica slovenská, 1985)

 • 1986

  BUGALOVÁ, Edita: Konfrontácie

  Má hudobná kultúra svoje problémy

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 19, s. 3
  (Západoslovenský kraj)

 • 1986

  BUGALOVÁ, Edita: Z novoobjavenej korešpodencie Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Pred tridsiatimi rokmi bol vymenovaný prvý slovenský národný umelec

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 18, s. 8

 • 1985

  BUGALOVÁ, Edita: Trnava plná piesní

  Hlas ľudu, 8. 6. 1985, roč. 31, č. 133, s. 4
  (Celoštátna spevácka súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského 1985, Trnava)

 • 1984

  BUGALOVÁ, Edita: Stopäťdesiat rokov od založenia hudobnej školy v Trnave

  Niekoľko nových poznatkov o jej vzniku

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 13, s. 8

 • 1981

  BUGALOVÁ, Edita: Trnava oslávi svojho skladateľa

  100 rokov od narodenia Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Sloboda, 21. 5. 1981, roč. 36, č. 21, s. 4

 • 1981

  LIPPOLDOVÁ, Viera – BUGALOVÁ, Edita: Z osláv storočnice Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 14, s. 4

 • 1981

  BUGALOVÁ, Edita: Kompozičné začiatky Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 10, s. 6

 • 1981

  BUGALOVÁ, Edita: Mikuláš Schneider-Trnavský

  Slovenský hudobný fond, Bratislava
  (2 s., profil)

 • 1978

  BUGALOVÁ, Edita: Z korešpodencie národného umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského (24. V. 1881 – 28. V. 1958)

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 13, s. 3

 • 1976

  BUGALOVÁ, Edita: Autorský večer

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 14, s. 7
  (Mikuláš Schneider-Trnavský)

Bibliografia

 • 2012

  JURČO, Martin: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský

  Novinky z radnice. Kultúrno-spoločenský a informačný mesačník mesta Trnavy, 2012, Mestský úrad, Trnava, roč. 23, č. 3, s. 34 – 35

 • 2001

  Ako živý je odkaz Mikuláša Schneidera-Trnavského?

  HŽ sa zhováral s Editou Bugalovou

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 55 – 56

 • 2000

  ŠÍPKA, Miloš: Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka

  Historický časopis, 2000, Historický ústav SAV, Bratislava, roč. 48, č. 4, s. 706 – 708

Bibliografia – Recenzie

 • 2018

  LASLAVÍKOVÁ, Jana: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej religionistike [recenzia knihy]

  Slovenská hudba, 2018, roč. 44, č. 1, s. 93 – 97

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  BUGALOVÁ, Edita: Neznáma omša Mikuláša Schneidra-Trnavského na ceste k poslucháčom

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 9

x