Profil osobnosti

Foto: Miloslav Kořínek Autor: Pavel Kastl

Miloslav Kořínek

29. 1. 1925 Brno – 8. 7. 1998 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1943 – 1949
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Alexander Moyzes, dirigovanie – Kornel Schimpl), súčasne štúdium hry na flaute
1949 – 1951
VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes)
1949 – 1985
pedagóg hudobnej teórie a kompozície na Konzervatóriu v Bratislave (od 1962 zástupca riaditeľa)

"Vývin Kořínka ako skladateľa nebol prudký, skôr pomalý a systematický. Profesia pedagóga sa odrazila aj v charaktere a funkčnosti jeho skladieb. Napísal mnoho inštruktívnych skladieb pre rôzne stupne zrelosti žiakov a študentov hudobných učilíšť, čo ho zaraďuje medzi najvýznamnejších slovenských tvorcov v tejto oblasti. Kořínek dbal na kompozičnú precíznosť, vývinovú plynulosť, nebol novátorom v hudbe, avšak dokázal zvládnuť nielen tradičné, ale i moderné skladateľské techniky.
Venoval sa zväčša komornej tvorbe, avšak medzi jeho opusmi nechýbajú ani diela pre väčšie či menšie orchestrálne zoskupenia, skladby kantátového, koncertantného typu i detská opera Ako išlo vajce na vandrovku. V komornej tvorbe sa mu úspešne darilo uplatňovať koncentrovaný prejav, čo však úspešne zvládol aj v dielach väčšieho rozsahu. Jeho kompozičnú prácu charakterizuje dôslednosť a precíznosť, formová koncíznosť, v melodike vnútorný výraz."

(BACHLEDA, Stanislav: Miloslav Kořínek. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 148.)

Diela

 • javiskové
 • Atlantída

  Epická kantáta (spevohra) pre soprán, alt, tenor a bas sólo, ženský, mužský a miešaný zbor a veľký orchester
  1974 TEXT: J. Kořínková podľa V. Nezvala
  OBSADENIE: s, a, t, b, CF, CMa, CM, orch
 • opera
 • Ako išlo vajce na vandrovku

  Detská spevohra v 2 obrazoch
  1959 TEXT: J. Krčméry-Vrteľová
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Kohút (s), Vajco (s), Kačka (ms), Moriak (a), Somár (t), Rak (bbr), Vôl (b)
  OBSADENIE: vv, CMa, orch
  Ikona audio
 • symfonický orchester
 • Radostne do práce

  1951 OBSADENIE: orch
 • Smútočná hudba

  1953 OBSADENIE: orch
 • Slávnostná predohra

  pre orchester
  1958 9' 44''
  OBSADENIE: orch
 • Pieseň oslavná

  1966 OBSADENIE: orch
 • Allegro brillante

  1976 OBSADENIE: orch
 • Symfónia

  1983 22'
  OBSADENIE: orch
 • Bratislava, mesto nášho života

  1989 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Divertimento concertante

  pre sláčikový orchester
  1962 OBSADENIE: archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • V zamyslení

  Elegické pastorále pre lesný roh a orchester
  OBSADENIE: cr, orch: 2fl, ci, 3cl (1clb), 2fg, tr, cel, pf, archi
 • Komorné concertino

  pre violu a orchester
  1951 OBSADENIE: vl, orch
 • Dve skladby

  pre hoboj a orchester
  1953 OBSADENIE: ob, orch
 • Koncert

  pre akordeón a orchester
  1956 OBSADENIE: ac, orch
 • Koncert

  pre flautu a orchester
  1964 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, orch
 • Koncert

  pre klarinet a komorný orchester
  1966 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cl, orch
 • Koncert

  1968 OBSADENIE: cr, orch
 • Koncert

  pre hoboj a orchester
  1987 18'
  OBSADENIE: ob, orch: 2fl, ci, 3cl (1clb), 2fg, 3cr, 2tr, ar, cel, archi
 • Koncert

  1991 OBSADENIE: fg, orch
 • inštrumentálne komorné diela
 • Malý koncert

  pre akordeónový súbor
  1959 VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: 6ac, xlf, 2tp, trg, 2pt, tpc, gc
 • sólový nástroj
 • Obrázky z nášho života I

  pre akordeón sólo
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Obrázky z nášho života II

  pre akordeón
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Metamorfózy zvuku a myšlienky

  Virtuózna skladba pre barytónový akordeón
  1983 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Etudy I., II.

  pre gitaru
  1987 OBSADENIE: gui
 • Hudba

  pre violončelo
  1987 OBSADENIE: vc
 • Variačná suita

  1987 OBSADENIE: ar
 • Sonata toccata

  1989 OBSADENIE: cmb
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Furiant

  pre klavír
  1947 OBSADENIE: pf
 • Lento tranquillo

  pre klavír
  1947 OBSADENIE: pf
 • Sonáta B dur

  pre klavír
  1949 OBSADENIE: pf
 • O ľudskom šťastí

  pre klavír
  1955–1961 OBSADENIE: pf
 • Ferenckovo leto

  pre klavír
  1956 OBSADENIE: pf
 • Farebné škvrny

  pre klavír
  1968 VYDAVATEĽ: Supraphon
  OBSADENIE: pf
 • Apokryfy

  pre klavír
  1969 OBSADENIE: pf
 • Skladby

  pre dva klavíry osemručne
  1969 VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: 2pf8m
 • dva nástroje
 • Komorné concertino

  pre violu a klavír
  1951 OBSADENIE: vl, pf
 • Dve skladby

  pre hoboj a klavír
  1953 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ob, pf
 • Sonatíny radostnej mladi

  1960 OBSADENIE: fl/ob/cl/cr/tr/tn/vl/cb, pf
 • Štyri skladby

  1960 OBSADENIE: vc, pf
 • Sonáta

  pre kontrabas a klavír
  1970 OBSADENIE: cb, pf
 • Dve capricciá

  pre trombón a klavír
  1973 OBSADENIE: tn, pf
 • Koncert č. 1

  pre husle a klavír
  1973 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vn, pf
 • Koncert č. 2

  pre husle a klavír
  1973 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vn, pf
 • Sonatína

  pre violončelo a klavír
  1973 OBSADENIE: vc, pf
 • Elégia

  pre husle a klavír
  1974 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vn, pf
 • Koncertná fantázia

  pre flautu a gitaru
  1974 6' 56''
  OBSADENIE: fl, gui
 • Sonatína

  pre fagot a klavír
  1977 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fg, pf
 • Tri skladby

  1981 OBSADENIE: cr, pf
 • Skladbičky

  1986 OBSADENIE: fl, gui
 • Sonáta

  pre husle a klavír
  1986 OBSADENIE: vn, pf
 • Letnou cestou

  Hudobný obrázok pre dva klarinety
  1988 OBSADENIE: 2cl
 • tri nástroje
 • Trio A dur

  pre dva hoboje a anglický roh
  1961 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2ob, ci
 • Humoresky

  1985 OBSADENIE: fl, vc, cmb
 • Tri bagately

  1988 OBSADENIE: ob, cl, fg
 • klavírne trio
 • Variácie na vlastnú tému (Romantické variácie)

  pre klavírne trio
  1989 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Kvarteto

  pre flautu, husle, violončelo a čembalo
  1978 OBSADENIE: fl, vn, vc, cmb
 • sláčikové kvarteto
 • Hudba

  1963 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Klavírne kvinteto

  1967 16' 06''
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto

  1970 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • osem nástrojov
 • Päť groteskných skladieb

  pre 2 hoboje, 2 klarinety, 2 lesné rohy a 2 fagoty
  1977 OBSADENIE: 2ob, 2cl, 2cr, 2fg
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Z Hrubínovho Špalíčka

  1963 TEXT: F. Hrubín
  OBSADENIE: s, pf
 • Po daždi

  Cyklus piatich piesní pre bas a klavír na slová Vladimíra Reisela
  1967 TEXT: V. Reisel
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: b, pf
 • Piesne o vine

  1972 TEXT: P. Ondrejov, Po Čü-i, P. Neruda
  OBSADENIE: b, pf
 • Prešli roky

  1974 9'
  TEXT: G. Hupka
  OBSADENIE: b, pf
 • Marcový sneh

  1993 TEXT: J. Kořínková
  OBSADENIE: v, pf
 • Křídlovko…

  1997 TEXT: F. Hrubín
  OBSADENIE: v, pf
 • vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
 • Červené jabĺčko

  okolo 195? OBSADENIE: CB, pf
 • miešaný zbor
 • Pozdrav krajine víťazstva a radostí

  1950 TEXT: A. Plávka
  OBSADENIE: CM
 • Loďka a kravata

  1969 TEXT: G. Apollinaire
  OBSADENIE: 2CM
 • mužský zbor
 • Partizánka

  1950 TEXT: A. Prídavok
  OBSADENIE: CMa
 • detský zbor
 • Kantatína

  pre detský zbor a cappella
  1978 TEXT: bez textu
  OBSADENIE: CB

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 305, 315
 • Kol.: Mikroprofily slovenských skladateľov
  5. 10. 1983 Československý rozhlas 5. 10. 1983
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba
  1969 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1969, s. 369–370
 • Umelecká kritika a publicistika
 • HOCHEL, Stanislav: Miloslav Kořínek
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 2, s. 2
 • FILIPOVÁ, E.: Jubilující Miloslav Kořínek
  1985 Hudební nástroje 1985, č. 5, s. 197–198
 • ZIKA, Pavel: K šesťdesiatke Miloslava Kořínka. Skladateľ a pedagóg
  1985 Hudobný život 1985, č. 2, s. 8
 • (GRS): Miloslav Kořínek
  1975 Hudobný život roč. 7, 1975, č. 4, s. 3
 • Kol.: Miloslav Kořínek quinquagénaire
  1975 La musique slovaque 1975, č. 1, s. 8
 • GYERMEK, J. – KRČMÉRY–VRTEĽOVÁ, J. – ODZGANOVÁ, O. – VALACH, J.: Nová opera pre deti v SND
  1961 Javisko 1961, č. 2, s. 17–20
 • CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby
  Koncerty komornej hudby : 27. II. 1976
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 5, s. 5, 7
 • NOVÁČEK, Zdenko: Milošovi Kořínkovi
  Ročenka 1984–1985, Konzervatórium v Bratislave
 • Analýzy diel
 • PEJHOVSKÝ, Miroslav: Miroslav Kořínek: Koncert pre flautu a orchester
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 7, s. 3
 • BOKESOVÁ, Zdenka: Nová detská opera (Miloslav Kořínek: Ako išlo vajce na vandrovku)
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, č. 4, s. 190–193
 • Personálna bibliografia
 • Učebnica harmónie
  1959 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1959

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Detský spevácky zbor Československého rozhlasu v Bratislave DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU V BRATISLAVE
  1983 LP – Opus 9112 1029
  1. Milan Novák: Náš deň
   Zuzana Bardúnová (v), Renata Gáboríková (v), Milan Brunner (fl), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  2. Ladislav Burlas: Tararam
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  3. Miloslav Kořínek: Kantatína
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Miloslav Kořínek MILOSLAV KOŘÍNEK
  1980 LP – Opus 9110 0859
  1. Miloslav Kořínek: Slávnostná predohra
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Miloslav Kořínek: Koncert
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Miloslav Kořínek: Klavírne kvinteto
   Marian Lapšanský (pf), Bratislavské kvarteto, Andrea Šestáková (vn), Ján Eckhardt (vn), Karol Kopernický (vl), Karol Filipovič (vc)
  4. Miloslav Kořínek: Koncertná fantázia
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0757
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Ladislav Holoubek: Panpulóni op. 63
   Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)
  3. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)
  4. Miloslav Kořínek: Päť groteskných skladieb
   Bratislavské dychové okteto, Justus Pavlík (umv.)
 • Foto: Bratislava – mesto hudby BRATISLAVA – MESTO HUDBY
  1977 LP – Opus 9110 0560
  1. Daniel Georg Speer: Sonáta č. 26 pre dychové nástroje a basso continuo
   František Kurzweil (dir.), Bratislavská dychová harmónia
  2. Anton Zimmermann: Tance pre dvoje huslí a sláčikový orchester
   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Rondo con grazia (3. časť z Grand sonáty As dur op. 92)
   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)
  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)
  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  6. Miloslav Kořínek: Sonatína – Boj o Bratislavu
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  7. Miloslav Kořínek: Sonatína – Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  8. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  9. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto – Con moto
   Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto
 • Foto: Februárová FEBRUÁROVÁ
  1977 LP – Opus 9110 0586
  1. Oto Ferenczy: Prológ
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Miloslav Kořínek: Allegro brillante
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Milan Novák: Prekroč náš čas
   Róbert Szücs (br), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Alexander Moyzes: Februárová, op. 48
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Miloslav Kořínek: Variácie na vlastnú tému (Romantické variácie)
  pre klavírne trio
  23. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Hrašková (vn), Jana Vaculová (vc), Nataša Bezeková (pf)
 • Miloslav Kořínek: Sonáta
  pre husle a klavír
  18. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Josef Skořepa (vn), Otakar Šebesta (pf)
 • Miloslav Kořínek: Koncert
  pre hoboj a orchester
  17. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Emil Hargaš (ob), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Miloslav Kořínek: Letnou cestou
  Hudobný obrázok pre dva klarinety
  17. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Roman Döme (cl), Martin Štempel (cl)
 • Miloslav Kořínek: Metamorfózy zvuku a myšlienky
  Virtuózna skladba pre barytónový akordeón
  14. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Rácz (ac)
 • Miloslav Kořínek: Symfónia
  13. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Miloslav Kořínek: Tri skladby
  9. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Budzák (cr), Helena Gáfforová (pf)
 • Miloslav Kořínek: Prešli roky
  20. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladislav Zápražný (br), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)
 • Miloslav Kořínek: Kvarteto
  pre flautu, husle, violončelo a čembalo
  22. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktor Vavro (fl), Mária Karlíková (vn), Eva Čermanová (vc), Zlatica Poulová (cmb)
 • Miloslav Kořínek: Päť groteskných skladieb
  pre 2 hoboje, 2 klarinety, 2 lesné rohy a 2 fagoty
  24. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové okteto, Justus Pavlík (dir.)
 • Miloslav Kořínek: Allegro brillante
  7. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

Audio

 • Kořínek, Miloslav: Ako išlo vajce na vandrovku (prvý obraz)  Sólisti opery SND, Symfonický orchester bratislavského rozhlasu, Rudolf Vašata (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 21. 04. 2016