• 1943 – 1949

    Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Alexander Moyzes, dirigovanie – Kornel Schimpl), súčasne štúdium hry na flaute

  • 1949 – 1951

    VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes)

  • 1949 – 1985

    pedagóg hudobnej teórie a kompozície na Konzervatóriu v Bratislave (od 1962 zástupca riaditeľa)

"Vývin Kořínka ako skladateľa nebol prudký, skôr pomalý a systematický. Profesia pedagóga sa odrazila aj v charaktere a funkčnosti jeho skladieb. Napísal mnoho inštruktívnych skladieb pre rôzne stupne zrelosti žiakov a študentov hudobných učilíšť, čo ho zaraďuje medzi najvýznamnejších slovenských tvorcov v tejto oblasti. Kořínek dbal na kompozičnú precíznosť, vývinovú plynulosť, nebol novátorom v hudbe, avšak dokázal zvládnuť nielen tradičné, ale i moderné skladateľské techniky.
Venoval sa zväčša komornej tvorbe, avšak medzi jeho opusmi nechýbajú ani diela pre väčšie či menšie orchestrálne zoskupenia, skladby kantátového, koncertantného typu i detská opera Ako išlo vajce na vandrovku. V komornej tvorbe sa mu úspešne darilo uplatňovať koncentrovaný prejav, čo však úspešne zvládol aj v dielach väčšieho rozsahu. Jeho kompozičnú prácu charakterizuje dôslednosť a precíznosť, formová koncíznosť, v melodike vnútorný výraz."

(BACHLEDA, Stanislav: Miloslav Kořínek. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 148.)

x