Nežný obraz Madona s dieťaťom (tempera na dreve z okruhu Gentile da Fabriana r. 1370–1427) je na obale dvojalbumu Ave Maria, jedinečného činu z iniciatívy popredného slovenského basbarytonistu, operného a koncertného umelca Gustáva Beláčka – hlavného interpreta, dramaturga, ale aj autora poučených textov v booklete. Dvojalbum obsahuje 32 skladieb (20+12) v takmer stominútovom trvaní. Nie je to oddychová, skôr spirituálna hudba, ktorej zostavovateľ vychádzal jednak zo svojej dlhoročnej koncertnej činnosti, ale najmä svojho „večného nepokoja“ pri hľadaní nekonvenčných koncertných projektov, tentoraz s orientáciou na jeho duši blízku, duchovnú tému. V úvode bookletu Gustáv Beláček píše: „Duchovných, zväčša neznámych skladieb, ktoré som našiel v archívoch a knižniciach, alebo mi ich v priebehu času odporučili priatelia, či priamo ponúkli skladatelia, sa za takmer tridsať rokov mojej kariéry nazbieralo nemálo… Okrem pomerne častého nezáujmu spevákov o duchovné skladby je dôvodom, prečo sa mnohé z nich nespievajú, i značná vokálno­‑technická náročnosť či nízka dôvera v krásu a hĺbku týchto kompozícií.“

Zdravas Mária (Ave Maria) je jednou z hlavných modlitieb katolíckej cirkvi. Jej prvou časťou je pozdrav archanjela Gabriela oznamujúceho Márii, že sa stane Matkou Spasiteľa. Druhá časť, pripojená v r. 1495, obsahuje prosbu k Matke Božej za hriešnikov v hodine ich smrti.

Zhudobnená Ave Maria je svojou formou blízka kánonu, ale v podstate je to zhudobnená pieseň a bola obľúbeným textom skladateľov od čias renesancie, resp. hudobného baroka. Beláček na prvom CD vedie poslucháča vokálno­‑inštrumentálnou prechádzkou od stredoveku cez európsky klasicizmus, romantizmus až po ukážku z duchovnej hudby J. L. Bellu. Úvodná pieseň albumu Keď sa Kristus narodil je najstaršou anonymnou koledou z územia dnešného Slovenska. Objavné sú štyri ukážky z odkazu Juraja Paulína Bajana a rovnako z konca 18. storočia pochádzajúceho Georgiusa Zruneka (Laudamus te z jeho Vianočnej omše). Hudbu na modlitbu Ave Maria, ale aj na ďalšie oslavné (latinské) duchovné texty tvoria ukážky z diel európskych majstrov: W. A. Mozarta (jeho slávne Ave verum corpus), L. Cherubiniho, G. Donizettiho, G. Cacciniho – s talianskou melodickosťou a priam opernou líniou vokálu, L. Luzziho, A. Brucknera s hlbokou duchovnosťou i jedinej ženy­‑autorky na tomto CD, vokálnej pedagogičky a skladateľky Mathildy Marchesi de Castrone. Vokálne i formovo objavná je tu o. i. tvorba Ch. Gounoda (O, divine Redeemer!), alebo českého romantika A. Dvořáka s vokálnou oslavou Matky Božej: O, Sanctissima.

Obsah druhého CD zostavil G. Beláček takmer výlučne z tvorby slovenských autorov – od A. Albrechta, V. Figuša­‑Bystrého, J. Móryho, L. Stančeka, F. Kafendu, Š. Németha­‑Šamorínskeho cez Otčenáš v spracovaní M. Schneidra­‑Trnavského až po tematicky, no vždy duchovne orientované skladby novších skladateľov: T. Andrašovana, L. Sluku, I. Valentu, E. Kráka a P. Kršku.

Z dramaturgického aj interpretačného hľadiska je dvojalbum hudobnou lahôdkou. Gustáv Beláček, ako sólista, prezentuje neobyčajne široký štýlový záber, hudobnú inteligenciu a hĺbku prežívaného spevu, pričom svoj zvučný, rozsahom široký, v hĺbkach magický hlas neraz krotí do koncertnej podoby. Obdivuhodná je jeho štýlová diferencovanosť – od prostej línie starých kolied a zhudobnených modlitieb cez talianske vlnenie dynamiky, rakúsku vrúcnosť až po prednes modernejších vokálnych línií slovenskej a českej duchovnej hudby. V každej skladbe sa odráža intelekt speváka s jeho vokálnou krásou a pritom technicky perfektným prednesom.

Päť skladieb z prvého CD znie aj s farebne krásnym, zamatovo pôsobiacim, do obsahu skladieb plne zaangažovaným hlasom mezzosopranistky, sólistky Opery SND Terézie Kružliakovej. Ďalšou hodnotou albumu je textovo­‑obrazové, no najmä hudobné predstavenie troch zaujímavých slovenských organov, ktoré sprevádzajú jednotlivé skladby. Prvým je barokový organ z r. 1793 z r. k. Kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Kysuckom Novom Meste (zo známej organovej dielne Pažických), ďalším je organ Johanna Fazekaša z r. 1827 z r. k. Kostola sv. Štefana Uhorského v Stupave a napokon organ bratov Muškovcov z r. 2015 z r. k. Kostola Ducha Svätého v Sielnici.

Na zvukovo diferencovaných organoch sprevádzajú sólistov: Wacław Golonka – organista z Krakova (na barokovom organe), český organista Pavel Svoboda na romantickom nástroji a Marek Paľa – Slovák, pôsobiaci na JAMU v Brne – na modernom, polyštýlovom organe v Sielnici. G. Beláček pozval do interpretačného kolektívu aj 22-ročného huslistu Martina Pavlíka (z AMU v Banskej Bystrici) a k ukážkam „starej hudby“ (na 1. CD) špecialistu na barokovú trúbku – Poliaka Tomasza Ślusarczyka, ktorý sa angažuje aj vo vedeckom bádaní prameňov cirkevnej hudby starého Poľska. Výber partnerov G. Beláčka bol overený koncertnou praxou sólistu a jeho snahou o podčiarknutie zvukovej pútavosti a autentickosti starších skladieb. Jediná pripomienka: škoda, že kvalitný, dlho pripravovaný a určite aj dlho realizovaný projekt nemá z editorského hľadiska jazykovo dokonalý booklet, aký by si zaslúžil…

 

Článok bol zverejnený v časopise Hudobný život 06/2022

Aktualizované: 13. 06. 2022
x