Aktuálne sa na trhu objavili dva komplementárne edičné činy v oblasti husľovej pedagogiky: Husľová škola (vyd. Raabe) a Metodika hry na husliach (vyd. Hudobné centrum) významného slovenského pedagóga Viliama Kořínka (1915–2006). O zmysluplnosti nových vydaní staršej husľovej školy a metodiky, interpretujúcich odkaz slávnej Ševčíkovej metódy, hovoríme s ich editormi – aktívnymi pedagógmi a interpretmi.

Juraj Tomka
editor Metodiky hry na husliach

1. Kombinácia Ševčíkovej husľovej školy a prác Viliama Kořínka – ktoré sú akýmsi doplnkom k Ševčíkovej metóde – tvorila u nás desaťročia základný kameň výučby husľovej hry na základnom stupni. Do akej miery však oba zdroje odolali „konkurenčným“ tlakom iných škôl, smerov, najmä po r. 1989 široko dostupným nielen vďaka otvoreným geografickým hraniciam, ale aj neobmedzenému prúdeniu informácií prostredníctvom internetu?
Viliam Kořínek študoval u Gustáva Náhlovského a Jaroslava Kociana, ktorí boli priami žiaci Otakara Ševčíka. Keď začal učiť v Bratislave po roku 1945, uvedomoval si potrebu vydania systematických cvičení podľa Ševčíkovho vzoru, ktoré by boli praktickou pedagogickou príručkou a vychovávali by ďalšie generácie huslistov u nás. K zahraničným školám a metodikám prakticky nebol prístup. V priebehu ďalších desaťročí neúnavne tvoril nové a nové zošity, ktoré boli v tom čase veľmi cenným zdrojom informácií. Po roku 1989 sa k nám postupne dostávali za­hraničné školy ako napríklad Suzuki, Dénes-Réger-Németh alebo české školy Zdeňka Golu a Jozefa a Magdalény Mickovcov. Myslím si však, že pedagógovia dnes kombinujú rôzne zahraničné zdroje pre ich atraktívnosť na­príklad v oblasti zapájania viacerých zmyslov žiaka a jeho obrazotvornosti. V oblasti metodiky sú dôležité knihy Jaroslava Foltýna a Jindřicha Pazderu. Kořínek si podľa mňa tiež drží svoje miesto.


2. Rástol si sám ako dieťa na Ševčíkových opusoch a Kořínkových etudách, cvičeniach či Husľovej škole?
Moja pani učiteľka Gabriela Drímajová na ZUŠ v Partizánskom ma učila podľa husľovej školy Čermáka-Berana a kombinovala to so Ševčíkovými cvičeniami ...

... pokračovanie článku v čísle 12/2020. Teraz aj v PDF tu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alžbeta Ševečková
editorka Husľovej školy

1. Ako by ste charakterizovali pomerne rozsiahly súbor opusov, zošitov, ktoré tvoria „školy“ hry na husliach českého pedagóga Otakara Ševčíka a reprezentujú jeho slávnu metódu? A ako v kontexte Ševčíkovho odkazu máme vnímať Husľovú školu, etudy či cvičenia na Slovensku pôsobiaceho Viliama Kořínka?
Otakar Ševčík bol uznávaným pedagógom a žiaci k nemu prichádzali z celého sveta. Ovplyvňoval dokonca aj metodické postupy iných inštrumentalistov. Svoje pedagogické zásady a reformné snahy vložil do študijného materiálu, ktorý tvorí reprezentačné dielo českej husľovej hry. Obsahuje štvordielnu Školu husľovej techniky op. 1, Školu sláčikovej techniky op. 2, zošity 1-6, doplnené o Štyridsať variácií op. 3, Husľovú školu pre začiatočníkov op. 6, zošity 1-7, Prípravu k cvičeniu trilkov op. 7, zošit 1-2, Zmeny polôh a prípravu k cvičeniu stupníc op. 8, Prípravu k cvičeniu dvojhmatov op. 9. Je to rozsiahly materiál, ktorý žiaka dokonale technicky pripraví na zvládnutie problémov husľovej interpretácie. Viliam Kořínek Ševčíkovu školu prirovnáva „k lekárni, v ktorej je liek na všetko, len ho treba správne vybrať a používať“. Vychádzajúc z rovnakých princípov vytvoril v 80. rokoch Husľovú školu aplikovanú na pomery vtedajších umeleckých škôl a ich potrieb.


2. Celé generácie začínajúcich huslistov vnímali Ševčíkove cvičenia často ako nezáživné až útrpné. Viliam Kořínek zdôrazňoval, že to bolo dôsledkom jednak nepochopenia princípov metódy, mechanického prehrávania cvičení, zbytočného cvičenia celých zošitov, ale najmä kvôli nedostatočnej hráčskej a pedagogickej úrovni učiteľov na základnom stupni. Čo ešte uškodilo „reputácii“ Ševčíkovej metódy medzi učiteľmi a žiakmi? Podarilo sa Viliamovi Kořínkovi sprostredkovať slovenským učiteľom cez svoje práce zrozumiteľný „výklad“ Ševčíkovej metódy a priblížiť ich k jej podstate?
Zvládnuť vyučovanie Ševčíkovou metódou tak, aby nevyvolávala v žiakoch pocit nezáživnosti a nudu, a obhájiť útrpnosť jednotlivých cvičení nie je jednoduché. Metódu treb...

... pokračovanie článku v čísle 12/2020. Teraz aj v PDF tu.

 

Aktualizované: 05. 01. 2021
x