• 1969 – 2004

  vedúca Hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave

 • 1979

  absolvovala hudobnú vedu na FF UK, 1981 získala titul PhDr.

 • 1986 – 2004

  predsedníčka pracovnej skupiny pre oblasť hudby Slovenskej asociácie knihovníkov

 • 1990 – 1997

  pôsobila ako odborná asistentka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

 • 1990 – 2010

  predsedníčka Maďarskej spoločnosti priateľov hudby na Slovensku

Vo svojom výskume sa zaoberala problematikou hudobného knihovníctva na Slovensku (úloha a poslanie hudobných knižníc, edukácia, organizovanosť a zvuko-technické vybavenie hudobných oddelení knižníc), tvorbou systému katalógov hudobných dokumentov (typológia hudobných nástrojov a hudobných diel vo fonde knižnice), zásadami spracovania, uchovávania, evidencie, revízie a vyraďovania fondu hudobných dokumentov, metodikou spracovania hudobnej regionálnej bibliografie ako aj problematikou práce s hudobnými fondami a vzťahmi hudobného umenia a iných odborov v práci hudobného knihovníka, ďalej sa zaoberala hudobným knihovníctvom na Slovensku a výmenou informácií partnerských knižníc v Čechách a zahraničí, ako aj otázkami maďarského hudobného života na Slovensku. Odborné články publikovala v slovenských a maďarských periodikách. Významná je jej editorská činnosť: Kalendár výročí (1990 – 2003), Hudobný život a významné osobnosti Slovenska (2004), Formy a druhy populárnej hudby a aktuálne otázky hudobného knihovníctva (1998), Bratislavské hudobné telesá a spolky 1945 – 1985, Generálny katalóg hudobnín a kníh o hudbe 1971 – 1982.

Významná je jej organizačná činnosť. Je jednou zo zakladateľov a organizátorov Klavírnej súťaže Pála Kadosa a jednou z hlavných organizátorov Celoslovenského súťažného festivalu detských a mládežníckych speváckych zborov maďarskej menšiny na Slovensku s názvom Znejúca pieseň (1993 – 2011). Je zakladateľkou a vedúcou viacerých amatérskych speváckych zborov.

x