• 1950 – 1954

    Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda a estetika)

  • 1954 – 2005

    vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV, dizertačná práca Hudobnovedná systematika a jej študijno-výchovné zameranie, kandidátska habilitačná práca Hudobná veda súčasnosti – jej systematika a teória

Oskár Elschek sa radí k univerzálne zameraným muzikológom na Slovensku, vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venoval otázkam systematickej hudobnej vedy, etnomuzikológie a hudobnej organológie.

V rámci editorskej a publikačnej činnosti redigoval Bartókove Slovenské ľudové piesne, redakčne spracoval početné zborníky z muzikologických konferencií a sympózií, činný bol ako redaktor časopisu Slovenská hudba, publikoval množstvo štúdií a recenzií v odborných periodikách.

Popri vedeckej práci sa venoval aj pedagogickej činnosti, prednášal na Filozofickej fakulte Univerzity vo Viedni a Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

x