• 1949 – 1953

    Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda, národopis)

  • 1949 – 1954

    Štátne konzervatórium v Bratislave (spev – Anna Korínska, T. Tessler), členka súboru Lúčnica

  • 1955 – 2005

    odborná pracovníčka Ústavu hudobnej vedy SAV, dizertačná práca Slovenské hudobné nástroje

Patrí k popredným predstaviteľom slovenskej etnomuzikológie. Od začiatku svojho pôsobenia na SAV sa venovala regionálnym výskumom ľudovej vokálnej kultúry na celom území Slovenska, ktoré jej poskytli východiskovú základňu k štýlovým analýzam, hodnoteniu a klasifikácii ľudových piesní.

Je autorkou celého radu odborných príspevkov a štúdií, v ktorých podala systém analýzy a triedenia ľudových hudobných prejavov, publikované v domácich i v zahraničných periodikách a zborníkoch, ako napr. Slovenský národopis, Musicologica Slovaca SAV, Hudobný život, Hudobnovedné štúdie, Studia Musicologica, Budapešť, Journal of the International Folk Music Council XVIII, Londýn.

x