2023

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Béla Bartók : Slovenské ľudové piesne (1, 2, 3, 4 + DVD)

, roč. 60, č. 3, s. 401 – 405
(recenzia vydaných nôt)

2022

URSÍNYOVÁ, Terézia: Fujary a píšťaly I. diel

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 39
(recenzia knihy)

2005

ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

Hudobné centrum, Bratislava
(220 s., 2005 - 3. vyd., Hudobné centrum, 1996 - 2. vyd., Národné osvetové centrum, 1962 - 1. vyd., Osvetový ústav)

2003

ELSCHEKOVÁ, Alica: Urbánne a rurálne aspekty v etnologickom a etnomuzikologickom výskume

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 3 – 4, s. 317 – 352

2001

KREKOVIČOVÁ, Eva: Alica Elscheková jubiluje

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 4

2000

POTÚČEK, Juraj (ed.): Problémy slovenskej etnomuzikológie. Alica Elscheková

Bratislava
(Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 162)

1999

ELSCHEKOVÁ, Alica (zost.): Spevník. Slovenské ľudové piesne pre spev a gitaru

Slowakische Volkslieder Liederbuch für Gesang und Gitarre = Slovak Folk Song Book for Voice and Guitar

Matica slovenská, Martin
(158 s., 1. vyd.)

1997

ELSCHEKOVÁ, Alica: Kaplnka cechu muzikantov v Bobrovci

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 46, č. 2, s. 40 – 42

1997

ELSCHEKOVÁ, Alica: Funkcia a typy svadobných piesní

Funkčné okruhy preferovaných piesní

Slovenský národopis, 1997, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 45, č. 4, s. 382 – 391

1997

ELSCHEKOVÁ, Alica: Typológia tradičného viachlasu z hľadiska historického, technického, psychoakustického

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, roč. 23, č. 1 – 2, s. 6 – 26

1995

ELSCHEKOVÁ, Alica: Slovenské ľudové spevy

= Slowakische Volksgesänge

Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
(153 s., 1. vyd., Edícia: Slovenské ľudové spevy. Zv. 1)

1993

ELSCHEKOVÁ, Alica: Kultúrna geografia tradičných foriem viachlasu so zreteľom na typy rozšírené na Slovensku

Ethnomusicologicum 1/1, 1993, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 41 – 74

1990

DEMO, Ondrej: Alica Elscheková pri významnom životnom jubileu

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 24, s. 7

1990

ELSCHEKOVÁ, Alica: Ľudová hudobná kultúra v Gemeri-Malohonte

Obzor Gemera, 1990, Gemerská vlastivedná spoločnosť, Rimavská Sobota, roč. 21, č. 3, s. 118 – 126

1989

ELSCHEKOVÁ, Alica: Vianočné zvykoslovie a hudba

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 26, s. 11

1989

ELSCHEKOVÁ, Alica: Svadba a svadobné piesne. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie

Musicologica Slovaca XIV. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie, 1989, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 72 – 122
(resumé v nemčine, ruštine)

1988

ELSCHEKOVÁ, Alica: Teória a realita vzťahov medzi textami a nápevmi ľudových piesní

Musicologica Slovaca XIII. Hudobnofolklórne druhy a ich systémové súvzťažnosti, 1988, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 20 – 50
(resumé v nemčine, ruštine)

1987

ELSCHEKOVÁ, Alica: Uspávanky a detské zabávanky na Gemeri (ich psychofyziologická funkcia, hudobnopoetická skladba a typológia)

Vlastivedné štúdie Gemera 5, 1987, Osveta, Martin, s. 88 – 151
(resumé v nemčine a maďarčine)

1987

ELSCHEKOVÁ, Alica: Traditionelle afrikanische Mehrstimmigkeit (zu ihrer Typologie, Stratigraphie und historischen Forschung)

Musikkulturen in Afrika. Hrsg. von Erich Stockmann, 1987, Verlag Neue Musik, Berlin, s. 62 – 81

1986

kol.: Záhorská Bratislava

Obzor, Bratislava
(360 s., 1. vyd.)

1984

ELSCHEKOVÁ, Alica: Karol Plicka a slovenská ľudová hudobná kultúra

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 20, s. 3

1983

ELSCHEKOVÁ, Alica: Svadobné nosenie darov v Štrbe

Krajské osvetové stredisko, Banská Bystrica
(37 s., 1. vyd., Edícia: Etnofilm, 3/83)

1982

BURLAS, Ladislav: K životnému jubileu Alice a Oskára Elschekovcov

Slovenský národopis, 1982, Národopisný ústav SAV, Bratislava, roč. 30, č. 1, s. 104 – 110

1982

ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba

Antológia

Osvetový ústav, Bratislava
(375 s., 1982 - 2. vyd., 1980 - 1. vyd., resumé v ruštine a nemčine, Edícia: Záujmová umelecká činnosť)

1981

MÓŽI, Alexander: Významný podiel na poli hudobnej vedy. Alica Elscheková, Oskár Elschek

Rytmus, 1981, roč. 32, č. 10, s. 19

1981

KREKOVIČOVÁ, Eva: Alica Elscheková – Oskár Elschek: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. Antológia

Slovenský národopis, 1981, Národopisný ústav SAV, Bratislava, roč. 29, č. 2 – 3, s. 478 – 479

1981

ONDREJKA, Kliment – ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica – ELSCHEKOVÁ, Alica – SZABÓ, Tibor: Etnofilm 1/1981. Tance a spevy z obce Vyšná Slaná

Krajské osvetové stredisko, Banská Bystrica
(36 s., 1. vyd.)

1981

ELSCHEKOVÁ, Alica: Ľúbostná lyrika v gemerskom ľudovom speve (tematika, motivika a melodika záletníckych piesní)

Gemer. Zv. 4. Národopisné štúdie, 1981, Gemerská vlastivedná spoločnosť, Osveta, Martin, č. 4, s. 245 – 330
(Edícia: Gemerské vlastivedné pohľady, č. 58, resumé v nemčine a madarčine)

1981

ELSCHEKOVÁ, Alica: Béla Bartók a slovenská ľudová pieseň

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 5, s. 6

1981

ELSCHEKOVÁ, Alica: Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(304 s., 1. vyd.)

1980

ELSCHEKOVÁ, Alica: Časová asymetria v slovenských ľudových piesňach

Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti, 1980, Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 225 – 240
(351 s., 1. vyd., Edícia: Ethnographia Carpatobalcanica. Zv. 5)

1980

KOVÁČOVÁ, Juliana: Jubilanti : Alica Elscheková

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 22, s. 7

1980

ELSCHEKOVÁ, Alica: Gemer. Ľudové piesne

Rytmus, 1980, roč. 31, č. 7, s. 16 – 20

1978

ELSCHEKOVÁ, Alica: Stilbegriff und Stilschichten in der slowakischen Volksmusik

Studia Musicologica. Tomus XX, 1978, Akadémiai Kiadó, Budapešť, s. 263 – 303

1976

ELSCHEKOVÁ, Alica: Vynášanie zimy a prinášanie leta v Gemeri (funkcia, tematika a hudobná charakteristika)

Gemer. Národopisné štúdie, 1976, Gemerská vlastivedná spoločnosť, Osveta, Martin, roč. 2, č. 2, s. 234 – 310
(Edícia: Gemerské vlastivedné pohľady, č. 39, resumé v nemčine a maďarčine)

1975

ELSCHEKOVÁ, Alica: Systematisierung, Klassifikation und Katalogisierung von Volksliedweisen

Rolf Wilhelm Brednich – Lutz Röhrich – Wolfgang Suppan (ed.): Handbuch des Volksliedes, 1975, Wilhelm Fink Verlag, München, s. 549 – 582

1974

ELSCHEKOVÁ, Alica: Renesancia hodnôt : Slovenské spevy

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 9, s. 3 a 7

1973

ELSCHEKOVÁ, Alica: Etnomuzikologické bádanie v oblasti ľudových piesní

Súčasný stav etnomuzikologického bádania na Slovensku = Die gegenwärtige ethomusikologische Forschung in der Slowakei, vedecký red. Alica Elscheková, 1973, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(Etnomuzikologický seminár, Trenčín, 18. – 21. novembra 1970)

1971

ELSCHEKOVÁ, Alica: Etnomuzikologická analýza a klasifikácia

Bratislava

1966

ELSCHEKOVÁ, Alica: Methods of Classification of Folk-Tunes

Journal of the IFMC, 1966, Londýn, roč. XVIII, s. 56 – 76

1963

ELSCHEKOVÁ, Alica: Základná etnomuzikologická analýza

Hudobnovedné štúdie SAV, 1963, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, č. 6, s. 117 – 178
(resumé v angličtine)

1963

ELSCHEKOVÁ, Alica: Regionálne a lokálne etnomuzikologické výskumy

Brno

1962

ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

Zv. 1, Zv. 2, Zv. 3

Osvetový ústav, Bratislava
(61 s. - Zv. 1, 134 s. - Zv. 2, 62 s. - Zv. 3, 1962 - 1. vyd., 1996 - 2. rozšírené vyd., 3 zväzky, 232 s., resumé v nemčine, Národné osvetové centrum, Bratislava, Edícia: Záujmová umelecká činnosť, 2005 - 3. vyd., 220 s., Hudobné centrum, Bratislava)

1961

ELSCHEKOVÁ, Alica: Metodika hudobnofolkloristického bádania na Slovensku

Slovenský národopis, 1961, Národopisný ústav SAV, Bratislava, roč. 9

1957

BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav – NOVÁČEK, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby

SAV, Bratislava
(540 s., 1. vyd.)

1956

ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: O slovenskej ľudovej piesni a ľudovej hudbe

Osveta, Martin
(42 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2005

  ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

  Hudobné centrum, Bratislava
  (220 s., 2005 - 3. vyd., Hudobné centrum, 1996 - 2. vyd., Národné osvetové centrum, 1962 - 1. vyd., Osvetový ústav)

 • 1995

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Slovenské ľudové spevy

  = Slowakische Volksgesänge

  Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
  (153 s., 1. vyd., Edícia: Slovenské ľudové spevy. Zv. 1)

 • 1983

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Svadobné nosenie darov v Štrbe

  Krajské osvetové stredisko, Banská Bystrica
  (37 s., 1. vyd., Edícia: Etnofilm, 3/83)

 • 1982

  ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba

  Antológia

  Osvetový ústav, Bratislava
  (375 s., 1982 - 2. vyd., 1980 - 1. vyd., resumé v ruštine a nemčine, Edícia: Záujmová umelecká činnosť)

 • 1981

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (304 s., 1. vyd.)

 • 1971

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Etnomuzikologická analýza a klasifikácia

  Bratislava

 • 1963

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Regionálne a lokálne etnomuzikologické výskumy

  Brno

 • 1962

  ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

  Zv. 1, Zv. 2, Zv. 3

  Osvetový ústav, Bratislava
  (61 s. - Zv. 1, 134 s. - Zv. 2, 62 s. - Zv. 3, 1962 - 1. vyd., 1996 - 2. rozšírené vyd., 3 zväzky, 232 s., resumé v nemčine, Národné osvetové centrum, Bratislava, Edícia: Záujmová umelecká činnosť, 2005 - 3. vyd., 220 s., Hudobné centrum, Bratislava)

 • 1956

  ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: O slovenskej ľudovej piesni a ľudovej hudbe

  Osveta, Martin
  (42 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2003

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Urbánne a rurálne aspekty v etnologickom a etnomuzikologickom výskume

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 3 – 4, s. 317 – 352

 • 1997

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Kaplnka cechu muzikantov v Bobrovci

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 46, č. 2, s. 40 – 42

 • 1997

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Funkcia a typy svadobných piesní

  Funkčné okruhy preferovaných piesní

  Slovenský národopis, 1997, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 45, č. 4, s. 382 – 391

 • 1997

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Typológia tradičného viachlasu z hľadiska historického, technického, psychoakustického

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, roč. 23, č. 1 – 2, s. 6 – 26

 • 1993

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Kultúrna geografia tradičných foriem viachlasu so zreteľom na typy rozšírené na Slovensku

  Ethnomusicologicum 1/1, 1993, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 41 – 74

 • 1990

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Ľudová hudobná kultúra v Gemeri-Malohonte

  Obzor Gemera, 1990, Gemerská vlastivedná spoločnosť, Rimavská Sobota, roč. 21, č. 3, s. 118 – 126

 • 1989

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Vianočné zvykoslovie a hudba

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 26, s. 11

 • 1989

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Svadba a svadobné piesne. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie

  Musicologica Slovaca XIV. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie, 1989, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 72 – 122
  (resumé v nemčine, ruštine)

 • 1988

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Teória a realita vzťahov medzi textami a nápevmi ľudových piesní

  Musicologica Slovaca XIII. Hudobnofolklórne druhy a ich systémové súvzťažnosti, 1988, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 20 – 50
  (resumé v nemčine, ruštine)

 • 1987

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Uspávanky a detské zabávanky na Gemeri (ich psychofyziologická funkcia, hudobnopoetická skladba a typológia)

  Vlastivedné štúdie Gemera 5, 1987, Osveta, Martin, s. 88 – 151
  (resumé v nemčine a maďarčine)

 • 1987

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Traditionelle afrikanische Mehrstimmigkeit (zu ihrer Typologie, Stratigraphie und historischen Forschung)

  Musikkulturen in Afrika. Hrsg. von Erich Stockmann, 1987, Verlag Neue Musik, Berlin, s. 62 – 81

 • 1986

  kol.: Záhorská Bratislava

  Obzor, Bratislava
  (360 s., 1. vyd.)

 • 1984

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Karol Plicka a slovenská ľudová hudobná kultúra

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 20, s. 3

 • 1981

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Béla Bartók a slovenská ľudová pieseň

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 5, s. 6

 • 1981

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Ľúbostná lyrika v gemerskom ľudovom speve (tematika, motivika a melodika záletníckych piesní)

  Gemer. Zv. 4. Národopisné štúdie, 1981, Gemerská vlastivedná spoločnosť, Osveta, Martin, č. 4, s. 245 – 330
  (Edícia: Gemerské vlastivedné pohľady, č. 58, resumé v nemčine a madarčine)

 • 1981

  ONDREJKA, Kliment – ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica – ELSCHEKOVÁ, Alica – SZABÓ, Tibor: Etnofilm 1/1981. Tance a spevy z obce Vyšná Slaná

  Krajské osvetové stredisko, Banská Bystrica
  (36 s., 1. vyd.)

 • 1980

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Gemer. Ľudové piesne

  Rytmus, 1980, roč. 31, č. 7, s. 16 – 20

 • 1980

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Časová asymetria v slovenských ľudových piesňach

  Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti, 1980, Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 225 – 240
  (351 s., 1. vyd., Edícia: Ethnographia Carpatobalcanica. Zv. 5)

 • 1978

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Stilbegriff und Stilschichten in der slowakischen Volksmusik

  Studia Musicologica. Tomus XX, 1978, Akadémiai Kiadó, Budapešť, s. 263 – 303

 • 1976

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Vynášanie zimy a prinášanie leta v Gemeri (funkcia, tematika a hudobná charakteristika)

  Gemer. Národopisné štúdie, 1976, Gemerská vlastivedná spoločnosť, Osveta, Martin, roč. 2, č. 2, s. 234 – 310
  (Edícia: Gemerské vlastivedné pohľady, č. 39, resumé v nemčine a maďarčine)

 • 1975

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Systematisierung, Klassifikation und Katalogisierung von Volksliedweisen

  Rolf Wilhelm Brednich – Lutz Röhrich – Wolfgang Suppan (ed.): Handbuch des Volksliedes, 1975, Wilhelm Fink Verlag, München, s. 549 – 582

 • 1973

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Etnomuzikologické bádanie v oblasti ľudových piesní

  Súčasný stav etnomuzikologického bádania na Slovensku = Die gegenwärtige ethomusikologische Forschung in der Slowakei, vedecký red. Alica Elscheková, 1973, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (Etnomuzikologický seminár, Trenčín, 18. – 21. novembra 1970)

 • 1966

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Methods of Classification of Folk-Tunes

  Journal of the IFMC, 1966, Londýn, roč. XVIII, s. 56 – 76

 • 1963

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Základná etnomuzikologická analýza

  Hudobnovedné štúdie SAV, 1963, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, č. 6, s. 117 – 178
  (resumé v angličtine)

 • 1961

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Metodika hudobnofolkloristického bádania na Slovensku

  Slovenský národopis, 1961, Národopisný ústav SAV, Bratislava, roč. 9

 • 1957

  BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav – NOVÁČEK, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby

  SAV, Bratislava
  (540 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 1999

  ELSCHEKOVÁ, Alica (zost.): Spevník. Slovenské ľudové piesne pre spev a gitaru

  Slowakische Volkslieder Liederbuch für Gesang und Gitarre = Slovak Folk Song Book for Voice and Guitar

  Matica slovenská, Martin
  (158 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 1974

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Renesancia hodnôt : Slovenské spevy

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 9, s. 3 a 7

Bibliografia

 • 2001

  KREKOVIČOVÁ, Eva: Alica Elscheková jubiluje

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 4

 • 2000

  POTÚČEK, Juraj (ed.): Problémy slovenskej etnomuzikológie. Alica Elscheková

  Bratislava
  (Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 162)

 • 1990

  DEMO, Ondrej: Alica Elscheková pri významnom životnom jubileu

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 24, s. 7

 • 1982

  BURLAS, Ladislav: K životnému jubileu Alice a Oskára Elschekovcov

  Slovenský národopis, 1982, Národopisný ústav SAV, Bratislava, roč. 30, č. 1, s. 104 – 110

 • 1981

  MÓŽI, Alexander: Významný podiel na poli hudobnej vedy. Alica Elscheková, Oskár Elschek

  Rytmus, 1981, roč. 32, č. 10, s. 19

 • 1981

  KREKOVIČOVÁ, Eva: Alica Elscheková – Oskár Elschek: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. Antológia

  Slovenský národopis, 1981, Národopisný ústav SAV, Bratislava, roč. 29, č. 2 – 3, s. 478 – 479

 • 1980

  KOVÁČOVÁ, Juliana: Jubilanti : Alica Elscheková

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 22, s. 7

Bibliografia – Recenzie

 • 2023

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Béla Bartók : Slovenské ľudové piesne (1, 2, 3, 4 + DVD)

  , roč. 60, č. 3, s. 401 – 405
  (recenzia vydaných nôt)

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Fujary a píšťaly I. diel

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 39
  (recenzia knihy)

x