• 1978 – 1983

  Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 • 1986 – 1990

  Ústav hudobnej vedy SAV (interný vedecký ašpirant)

 • od 1989

  pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, od 1992 na Katedre etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 • 1990

  hodnosť CSc., kandidátska dizertačná práca Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku

 • 1990 – 2005

  vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV

 • 1999

  titul doc., habilitačná práca Slovenská ľudová tanečná hudba na sklonku 20. storočia

 • 2005

  titul prof., inauguračná prednáška Historické formy slovenskej ľudovej ansámblovej hudby

V oblasti výskumu sa zameriaval na oblasť etnomuzikológie, etnoorganológie, výskum slovenských ľudových hudobných nástrojov a ansámblovej nástrojovej hudby, slovenskú ľudovú hudbu v interetnickom kontexte strednej Európy, premeny a transformácia tradičnej hudby na Slovensku.

Je členom vo vedeckých spoločnostiach a úniách Study Group on Folk Musical Instruments – International Council of Traditional Music UNESCO, Slovenského národného komitétu International Council for Traditional Music UNESCO a podpredseda Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii.

Absolvoval zahraničné prednáškové a študijné pobyty v Maďarsku, USA, Rakúsku, Poľsku, Nórsku, realizoval odborné rozhlasové a televízne relácie doma i v zahraničí, viedol tvorivé hudobné dielne v zahraničí.

x